Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.rotterdam.nl Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s"

Transcriptie

1 Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder Rotterdamse jeugd Programma Drugs & Alcohol Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s Doelstelling Doelstelling Aanvalsplan Target Mijlpalen De aanpak Proces Uitwerking Wat we al doen en blijven doen Wat we gaan doen Samenhang met andere projecten en programma s Colofon

4

5 1. Inleiding In deze notitie wordt het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s gepresenteerd. Uit recente cijfers komt naar voren dat het gebruik van alcohol en drugs onder ROC-studenten zo fors is dat er specifiek voor deze doelgroep actie ondernomen moet worden. Het College van B&W heeft daarom besloten vooruitlopend op het programma Drugs & Alcohol een aanpak hiervoor te presenteren. In dit plan is deze aanpak uiteengezet. 1.1 Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder Rotterdamse jeugd De afgelopen jaren is in Rotterdam krachtig ingezet op de aanpak van alcohol- en drugsmisbruik. Daarbij zijn de inspanningen vooral gericht geweest op de doelgroep van schoolgaande jeugd tot 16 jaar. Dit omdat de praktijk uitwijst dat zo n investering loont: jongeren die later beginnen met drank of drugs, ondervinden als volwassenen minder vaak verslavingsproblemen. De preventiemethode De Gezonde School en Genotmiddelen waarvan de werking is aangetoond, vormt hiervoor de basis. In de aanpak zijn ook andere initiatieven ondernomen, zoals bijvoorbeeld: het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen, het initiëren van preventie in de resterende coffeeshops, het opzetten van E- health (begeleiding en hulp via internet), deskundigheidsbevordering aan jongerenwerkers en de inzet van peers (jongeren die voorlichting geven aan leeftijdsgenoten) bij evenementen in wijken. Deze aanpak op basis- en voortgezet onderwijs zetten we onverminderd voort. Uit de Jeugdmonitor Rijnmond blijkt dat schoolgaande jeugd in Rotterdam gemiddeld minder rookt en drinkt dan leeftijdsgenoten in de rest van het land. Het drugsgebruik is ook iets lager. In het gebruik is qua roken en drinken een dalende trend waarneembaar. Zo is bijvoorbeeld het recent alcoholgebruik in de brugklas teruggelopen van 15% in 2003/2004 naar 11% in 2007/2008. Afgaande op de cijfers uit de Jeugdmonitor, werpen bovengenoemde inspanningen hun vruchten af 1. Qua gebruik van tabak, alcohol en drugs lijkt het dus beter te gaan met de Rotterdamse jeugd. Uit recent onderzoek komt echter naar voren dat het gebruik onder bepaalde doelgroepen juist buitensporig is. Dit blijkt zowel uit het Intraval-onderzoek naar de effecten van het coffeeshopbeleid waarbij het softdrugsgebruik onder niet-schoolgaande jongeren wordt belicht, als uit het onderzoek naar gezondheid en leefstijl onder ROC-studenten van 16 jaar en ouder. 1.2 Programma Drugs & Alcohol Het aanpakken van probleemgebruik onder meer kwetsbare jongeren zoals op het ROC staat centraal in het programma Drugs & Alcohol dat op dit moment in ontwikkeling is en in het eerste half jaar van 2011 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met gerichte projecten, zoals dit Aanvalsplan, gaat de gemeente Rotterdam in samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en onderwijs de strijd aan met het gebruik en de negatieve 1 Jeugdmonitor Rijnmond

6 effecten ervan. Dit gebeurt in aanvulling op de huidige aanpak (zoals geformuleerd in het coffeeshopbeleid, plan van aanpak alcohol ) die afgaande op de onderzoekscijfers uit de Jeugdmonitor, succesvol blijkt. 1.3 Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten Uit onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van ROC-studenten komt naar voren dat 10% van de ROC-studenten wel eens harddrugs heeft gebruikt zoals cocaïne, speed of GHB. Bijna een derde van de studenten is de afgelopen maand aangeschoten of dronken geweest. Drugs en alcohol blijven niet beperkt tot de privésfeer: 16% heeft wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen op school. Het gebruik onder ROC-studenten is zorgelijk omdat het hier vaker gaat om kwetsbare jeugd. Zeker omdat onderzoek uitwijst dat gebruik van drugs en alcohol verband houdt met spijbelen, verzuim, onderprestatie en zelfs voortijdige schooluitval 2. En ook omdat dit gebruik de hersenontwikkeling schaadt en al bestaande problemen versterkt. Jongeren die bijvoorbeeld maandelijks hasj of wiet gebruiken, spijbelen vijf keer zo vaak als leeftijdsgenoten die dat niet doen. Ook zijn ze bijna zeven keer vaker betrokken bij diefstal, vandalisme of ernstige geweldsdelicten en ervaren ze hun gezondheid als slechter 3. Als we willen voorkomen dat jongeren gaan gebruiken, verslaafd raken, hun talenten vergooien en zelfs in de criminaliteit terecht komen, is gerichte inzet op deze doelgroep vereist. 1.4 Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s Het probleemgebruik onder ROC-studenten is niet alleen het probleem van ROC s, maar een maatschappelijk probleem dat zich op ROC s voordoet. Albeda College, Zadkine, Politie Rotterdam- Rijnmond, Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam slaan daarom de handen ineen met dit Aanvalsplan. De kern van de aanpak is dat studenten en ouders hun verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Ze worden daarin ondersteund, maar ook daarop aangesproken. Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en spelen een belangrijke rol in de talentontwikkeling van hun kinderen. Ouders moeten kunnen rekenen op het onderwijs en de gemeente als het gaat om een veilige schoolomgeving waar hun kinderen hun talent optimaal kunnen ontwikkelen. Andersom mogen gemeente en onderwijs rekenen op ouders als het gaat om hun betrokkenheid bij een succesvolle schoolcarrière. Doel van de aanpak is dat minder jeugdigen (gaan) gebruiken en verslaafd raken. En dat meer jongeren in de gelegenheid zijn hun talenten optimaal te ontwikkelen in goede gezondheid en in een veilige omgeving. Hiermee dragen de maatregelen uit dit plan ook bij aan het terugdringen van schooluitval, het vergroten van gezondheid en het bevorderen van veiligheid. 2 Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten, Trimbos-instituut en Universiteit van Utrecht in opdracht van de ministeries van OCW en VWS 4

7 2. Doelstelling 2.1 Doelstelling Aanvalsplan De doelstelling van dit aanvalsplan is minder gebruik van alcohol en drugs onder ROC-studenten, wat bijdraagt aan: - het terugdringen van onderprestatie en schooluitval, - het terugdringen van drugs- en alcohol gerelateerd geweld, - en het verbeteren van gezondheid. 2.2 Target - Eind 2013 is het drugs- en alcoholgebruik onder ROC-studenten ten opzichte van met 10% afgenomen Mijlpalen Januari 2011: Start aanpak op 5 locaties (zie hoofdstuk 3.2 voor uitwerking) December 2011: 5 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid Januari 2012: Start aanpak tweede tranche van 10 locaties (totaal 15) December 2012: 15 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid Januari 2013: Start aanpak derde tranche van 10 locaties (totaal 25) December 2012: 25 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid 3 Gerelateerd aan het onderzoek gezondheid en leefstijl onder ROC-deelnemers, op basis van een vergelijkbare onderzoekspopulatie qua opleidingsniveau, samenstelling, gezondheidssituatie, opleidingsrichting en leeftijd. 5

8 3. De aanpak Ik zit wel eens stoned in de klas, maar het moet eigenlijk niet mogen. Een ROC-student 3.1 Proces In het ontwerp van de aanpak zijn onder meer studenten, ouders, professionals en deskundigen op het gebied van gezondheidsbevordering, zorg, onderwijs en handhaving betrokken. De input die is opgehaald in de diverse gesprekken met deze direct betrokkenen vormen samen met onderzoeks- en beleidsinformatie het fundament van de aanpak. Studenten geven in de gesprekken aan dat duidelijke regels zijn vereist die goed gehandhaafd worden, bijvoorbeeld door melding aan ouders over drugs- en alcoholgebruik. Een andere voorwaarde is dat personeel op school goed moet kunnen signaleren. Dat is ook wat medewerkers uit het onderwijs, als ook politie, Openbaar Ministerie en deskundigen uit de gezondheidsbevordering (GGD) en verslavingspreventie (GGZ) aangeven. Studenten zeggen verder zelf graag een rol te willen spelen in de voorlichting aan medestudenten. Die betrokkenheid is zeer van belang volgens zorgdeskundigen en volgens politie en OM. Zij wijzen er verder op dat dit hand in hand moet gaan met betrokkenheid van ouders zodat zowel ouders als hun kinderen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ouders zelf zien graag dat informatie over gebruik door hun kinderen bij hen terechtkomt, ook als het gaat om meerderjarigen. Zij ontvangen graag meer informatie over signalering, grenzen aan gebruik en hoe ze hun kinderen daarop kunnen aanspreken. Voor ouders is het ook belangrijk dat schoolfeesten alcohol- en drugsvrij zijn. Dat personeel op school goed moet kunnen en willen signaleren, is ook een vereiste volgens medewerkers in het onderwijs. Zij geven daarnaast aan behoefte te hebben aan uitvoeringsafspraken met politie over zowel drugs- en alcoholgerelateerde incidenten als over veiligheid in brede zin. Verder wordt aangegeven dat zorg op school samenhangend moet zijn omdat een behoorlijk deel van de studenten op ROC s kampt met problemen op meerdere gebieden (zoals bijvoorbeeld schulden, psychische en fysieke gezondheid). Politie, OM en zorgprofessionals geven aan dat in alle geledingen van de onderwijsinstelling gehandeld moet worden naar de schoolregels en de daarop gebaseerde protocollen. Zij vinden ook dat handhaving met betrekking tot strafbare feiten in en om de school moet onderdeel zijn van een integrale aanpak. 6

9 In de uitvoering van de aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de onderwijsinstellingen en hun partners. In een werkgroep nemen vertegenwoordigers van de beide ROC s, studenten, politie/om en gemeente plaats. De werkgroep stuurt op de implementatie en bewaakt de voortgang van dit Aanvalsplan en het realiseren van de doelstellingen per locatie. Betrokkenheid van ouders kan vorm krijgen door een aantal van hen ook deel te laten uitmaken van de werkgroep. De werkgroep wordt voorgezeten door een projectleider van de gemeente die zo nodig kan opschalen tot bestuurlijk niveau. 3.2 Uitwerking Zolang ik zijn opleiding betaal, wil ik van de school weten wat hij uitspookt. Een ouder van een 19-jarige ROC-student Albeda College, Zadkine, Politie Rotterdam-Rijnmond, Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam lanceren een aanpak die: - inzet op verbinding tussen preventie, curatie en repressie; - aanvliegt vanuit drie samenhangende perspectieven: talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid; - zoveel mogelijk zorgt voor aansluiting tussen de domeinen school, thuis en vrije tijd (publieke ruimte); - en een aanpak waarbij zowel jongeren als hun ouders verantwoordelijk zijn voor respectievelijk hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Vanaf januari 2011 treedt de aanpak in werking. In het eerste jaar wordt de aanpak gestart op 5 locaties, in 2012 en 2013 komen daar per jaar 10 locaties bij. De locaties zijn in samenspraak met de ROC s vastgesteld. Het criterium is dat in de eerste fase voor zoveel mogelijk spreiding wordt gekozen: geografisch, qua samenstelling, op basis van opleidingsrichting en -niveau. 7

10 3.2.1 Wat we al doen en blijven doen 4 Doelgroep studenten, ouders en ROC-personeel - Veiligheidsbeleid ROC s hebben een veiligheidsbeleid waar ook regelgeving en protocollen op het gebied van alcohol en drugs deel van uit maken. Op basis hiervan kunnen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld kluisjescontroles uitvoeren en sancties opleggen. - Verbinding tussen zorg en veiligheid ROC s besteden veel aandacht aan de verbinding tussen zorg en veiligheid om voortijdige schooluitval te voorkomen. De wisselwerking tussen onderwijsteams, trajectbegeleiders en schoolgebonden externe specialisten is daarbij essentieel. Uitgangspunt is dat docenten en studieloopbaanbegeleiders in hun rol blijven: zij moeten goed kunnen signaleren en bij zorgen over een student specialisten betrekken die de juiste begeleiding kunnen geven. - Toeleiden naar zorg Via het intern zorgoverleg of het Zorg Advies Team worden studenten bij wie problemen zijn gesignaleerd, besproken en zo nodig toegeleid naar zorg. - E-health Jongeren en volwassenen in de regio Rotterdam kunnen in geval van problematisch gebruik van alcohol en cannabis via sites on-line zelftests doen en in behandeling gaan om van hun verslaving af te komen. Deze sites maken deel uit van het bestaande Rotterdamse beleid op het gebied van verslavingspreventie. - Jeugdhelpdesk/jeugdpoli Jongeren, hun ouders en professionals die met jeugd werken kunnen terecht bij de jeugdpoli van Bouman GGZ voor laagdrempelig advies, hulp of begeleiding. Zo helpen de deskundigen van de jeugdpoli bijvoorbeeld jongeren en hun ouders bij het opstellen van een plan om probleemgebruik te lijf te gaan. Ook bieden ze behandeling aan als afkicken op eigen kracht niet lukt Wat we gaan doen Preventie Preventie is het voorkomen van problemen door vroegtijdig ingrijpen. Dit ingrijpen kan via voorlichting, regelgeving en voorzieningen. Ook in deze aanpak wordt de combinatie van voorlichting, regelgeving en voorzieningen toegepast om zo effectief mogelijk te zijn. In deze aanpak wordt preventie op drie wijzen uitgevoerd: 4 De inzet op preventie in primair en voortgezet onderwijs (De Gezonde School en Genotmiddelen) wordt onverminderd voortgezet. De inspanningen op ROC s vanuit dit aanvalsplan zijn in aanvulling op de bestaande interventies. 8

11 - Het voorkomen van probleemgebruik - Het zo snel mogelijk opsporen van bestaand probleemgebruik om dit gebruik te bestrijden - Het voorkomen dat voormalige probleemgebruikers terugvallen Hieronder is weergegeven wat de nieuwe maatregelen op basis van dit aanvalsplan inhouden. Deze maatregelen zijn per doelgroep weergegeven. Doelgroep ROC-studenten, ouders van ROC-studenten en ROC-personeel - Gecertificeerd veiligheidsbeleid Veilig op School (VOS) De aanpak van drugs en alcohol moet niet afzonderlijk plaatsvinden. Daarom wordt het ingebed in het integrale veiligheidsbeleid van de ROC s. Hiervoor wordt de procesmethode Veilig Rond en In de School ingezet. Deze methode is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie, in Rotterdam bekend onder de naam Veilig op School (VOS). VOS is reeds geïmplementeerd op het voortgezet onderwijs en komt nu ook beschikbaar voor ROC s. De methode verloopt als volgt: begonnen wordt met een analyse van de veiligheidssituatie rond de onderwijsinstelling. Op basis van die analyse vindt afstemming plaats tussen onder meer de onderwijsinstelling, deelgemeente, DOSA, politie, Stadstoezicht en RET, en worden afspraken tussen deze partijen gemaakt. De onderwijsinstelling stelt het plan van aanpak op en voert dit samen met partners uit. Het beleid wordt door een onafhankelijke landelijke organisatie getoetst op kwaliteit. Als het beleid aan alle eisen voldoet, wordt een onderwijslocatie gecertificeerd. Een cyclus van hercertificering op zowel beleid, proces als uitvoering volgt in de drie jaren daarna. In het beginstadium en tussentijds (na jaar één en twee) wordt het ROC ondersteund door een interventieteam. Het interventieteam adviseert het ROC rondom het proces van VRIS. Na certificering komt een consulent van het certificeringsbedrijf langs om nazorg te leveren. Op basis van het veiligheidsbeleid worden afspraken gemaakt met omgevingspartners (zoals openbaar vervoer, detailhandel, politie en deelgemeente) op wijk/deelgemeenteniveau, naast de afspraken in de gedragscode drugs en alcohol van het ROC. - Gedragscode ROC s, gemeente en politie tekenen een gedragscode. Hierin is onder meer vastgelegd hoe ROC s optreden als een student onder invloed op school wordt gesignaleerd. Ook is daarin opgenomen hoe de gemeente deze signalering faciliteert en staan er afspraken over zorg, betrokkenheid van ouders en het doen van aangifte. De gedragscode wordt verankerd in de reglementen die de onderwijsinstellingen al hanteren. Met deze afspraken loopt de gemeente Rotterdam vooruit op de meldingsplicht zoals voorgesteld door minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin wordt gebruik en bezit van drugs door school gemeld aan politie en ouders. 9

12 Gedragscode drugs en alcohol op en om ROC s Uitgangspunten: - Drugs en alcohol en onderwijs gaan niet samen. - Niemand zit onder invloed in de schoolbanken. - Niemand gebruikt op of om school. - Bezit van en handel in drugs en alcohol worden niet getolereerd. - Ouders worden te allen tijde op de hoogte gesteld Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt: 1. ROC s leggen regels op basis van bovenstaande uitgangspunten vast in het schoolreglement. 2. ROC s zien toe dat personeel het goede voorbeeld geeft. 3. Bij handel in drugs op school wordt door het ROC zo spoedig mogelijk aangifte gedaan ofwel overlegd met politie en OM over mogelijkheden voor strafrechtelijk onderzoek. 4. Bij bezit van harddrugs en meer dan 5 gram softdrugs wordt door het ROC zo spoedig mogelijk aangifte gedaan ofwel overlegd met politie en OM over mogelijkheden voor strafrechtelijk onderzoek. 5. Bij bezit van softdrugs (5 gram of minder) en alcohol op school worden studenten door het ROC op basis van het schoolreglement gesanctioneerd. 6. Studenten die zich onder invloed op school bevinden worden door het ROC op basis van het schoolreglement gesanctioneerd. 7. In alle bovenstaande gevallen neemt het ROC contact op met ouder(s)/verzorger(s) en maakt nadere afspraken met hen. Daarnaast volgt een melding in de verwijsindex van het Stadsregionaal instrument Sluitende Aanpak (SISA). Ook wordt de betreffende student in het eerstvolgend intern zorgoverleg besproken zodat daar kan worden bepaald hoe met externe deskundigen en interne begeleiders de juiste zorg geboden kan worden. Indien de ingezette zorg niet afdoende is, wordt de casus in het Zorg Advies Team (ZAT) besproken waar een casemanager wordt aangesteld en de casuïstiek wordt gemonitord. 8. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat voor docenten, studieloopbaanbegeleiders en relevante andere medewerkers, bijvoorbeeld op gebied van toezicht en veiligheid, deskundigheidsbevordering op het gebied van drugs en alcohol beschikbaar is. 9. ROC s zorgen er waar nodig voor dat docenten, studieloopbaanbegeleiders en relevante andere medewerkers, bijvoorbeeld op gebied van toezicht en veiligheid, de aangeboden deskundigheidsbevordering volgen. 10. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat deskundigen op het gebied van middelengebruik en verslaving beschikbaar zijn voor de Zorg Advies Teams van locaties die participeren in de Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s. 11. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat locaties die participeren in de Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s een probleemanalyse en certificeringstraject (inclusief audits en hercertificering) op het gebied van integrale veiligheid (Veilig Op School) aangeboden krijgen. De ROC s werken voorts op basis van de VOS-methode aan een gecertificeerd veiligheidsbeleid. 12. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat locaties die participeren in de integrale Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s een preventieprogramma (DGSG) aangeboden krijgen. 13. ROC s doen zo spoedig mogelijk aangifte of overleggen met politie en OM als zij incidenten constateren waarbij eventueel strafrechtelijk onderzoek vereist is. 14. Bovenstaande afspraken worden door een derde partij jaarlijks op naleving gecontroleerd. 10

13 Doelgroep ROC-studenten - Structurele voorlichting vanuit de methode De Gezonde School en Genotmiddelen Structurele voorlichting vanuit de methode De Gezonde School en Genotmiddelen, een landelijke methode waarvan de werking is aangetoond. Deze methode bestaat uit vier pijlers: 1. Regelgeving en beleid 2. Voorlichting aan studenten 3. Ouderbetrokkenheid 4. Signalering en toeleiding naar zorg De voorlichting bestaat voor het MBO uit een e-learning module waarbij gebruik gemaakt wordt van Hyves, Twitter en MSN. Voorlichting wordt op de deelnemende locaties ingebed in het vak Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB), in mentorlessen en/of in contact met de studieloopbaanbegeleider. - Voorlichting voor en door studenten Studenten worden getraind om als peers voorlichting te geven aan medestudenten zodat zij weten wat de gevolgen zijn en ze in staat zijn hun eigen grenzen in gebruik te bepalen - Website met chat, forum en zelftest Via de website krijgen studenten informatie over alcohol, drugs, roken, gokken en gamen. Daarop is ook aandacht voor keuzes maken, weerbaarheid en omgaan met groepsdruk. Studenten kunnen via de website ook een test doen om inzicht in hun gebruik te krijgen. Via een forum, chat, mail en telefoon kunnen ze vervolgens hulp en advies vragen aan professionals. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor jongeren op ROC en Voortgezet Onderwijs. - Communicatie over regels en aanpak ROC s communiceren helder over de regels die gelden op de onderwijslocaties en de aanpak van het Aanvalsplan om verdere bewustwording onder studenten te creëren en hen duidelijk te maken wat de consequenties van overtreding zijn. Doelgroep ouders - Voorlichting voor ouders Ouders van studenten op deelnemende locaties krijgen een brief thuis waarin melding gemaakt wordt van de aanpak, wat de regels zijn op de ROC-locaties en wat hun verantwoordelijkheid daarin is. Ze worden in de brief gewezen op informatie via een nieuwe website voor ouders over hoe gebruik te signaleren is en hoe ze hun kinderen daarop kunnen aanspreken. Ook worden ze geïnformeerd over de mogelijkheid het ouderspreekuur te bezoeken - Ouderspreekuur op school Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze staat ouders in het spreekuur bij met advies en hulp, zoals bijvoorbeeld door praktische opvoedtips te geven met betrekking 11

14 tot alcohol en drugs, advies over hoe gebruik te signaleren en hoe met hun kinderen in gesprek te gaan over hun alcohol- of drugsgebruik. - Website met chat en forum Ouders krijgen via de website ouders.puberenco.nl informatie over drank en drugs, hoe signalen te herkennen en praktische tips om het gesprek met hun kinderen aan te gaan. Ook geeft de site inzicht in de werking van de hersenen van jongeren tot en met 22 jaar. Via chat, forum, mail en telefoon kunnen ouders vragen stellen en hulp zoeken bij professionals. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor ouders. - Thema in ouderraden In ouderraden wordt voortijdige schooluitval en de rol van alcohol- en drugsgebruik hierin als thema behandeld. Zo zijn ouders betrokken bij de plannen en de uitvoer daarvan op de ROC s. Doelgroep ROC-personeel - Deskundigheidsbevordering Docenten, studieloopbaanbegeleiders en overige medewerkers (bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en veiligheid, zoals conciërges en beveiligingsmedewerkers) worden geschoold in het herkennen van het gebruik van drugs en alcohol. Zij helpen studenten met problemen hun weg te vinden naar de juiste hulp en zorg te vinden. De gemeente biedt de trainingen aan, ROC s zorgen ervoor dat hun personeel de trainingen volgt. - Begeleiding door professional Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze zorgt voor ondersteuning van ROC-personeel. - Website met informatie en lesmateriaal Docenten krijgen via de website docenten.puberenco.nl informatie over drank en drugs, preventie, signalering en opvolging. Daarnaast is ook lesmateriaal beschikbaar. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor docenten van jongeren tot 18 jaar, maar is ook voor ROC-docenten te gebruiken. Curatie Jongeren die kampen met probleemgebruik, moeten dat gebruik zo snel mogelijk aanpakken zodat voorkomen wordt dat de situatie verslechtert. Hoe sneller de problemen bestreden worden, hoe beter. Bij de aanpak van bestaand probleemgebruik onder ROC-studenten worden altijd ouders betrokken en wordt zo veel mogelijk een beroep gedaan op zelfredzaamheid. Spil in de aanpak is een professional uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die op locatie advies, hulp en begeleiding geeft. 12

15 Doelgroep studenten, ouders en ROC-personeel - Professionele hulp op locatie Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze zorgt voor ondersteuning van ROC-personeel en zorgt voor hulp, advies en begeleiding aan studenten en hun ouders. De professional signaleert studenten met problemen, biedt laagdrempelige zorg aan (bijvoorbeeld door met student en ouders een plan te maken om het gebruik te lijf te gaan), voegt expertise op GGZ toe aan het Zorg Advies Team en verwijst zo nodig door naar zwaardere vormen van hulp. Door al op school deze deskundigheid in te zetten, verloopt het toeleiden naar zorg meer passend en effectiever. Problemen bij jongeren worden zo eerder ontdekt en jongeren krijgen eerdere, snellere en betere zorg. - SISA-melding Alleen een gecoördineerde aanpak is een goede aanpak. Indien probleemgebruik wordt geconstateerd bij een student, volgt altijd een melding in de verwijsindex van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA). Zo kunnen jongeren met multiproblematiek eerder gesignaleerd worden en kan in overleg tussen de behandelen professionals de coördinatie over de zorg genomen worden. Repressie Voor studenten die de (school)regels overtreden, dient er een stok achter de deur te zijn. Zowel om de norm duidelijk te maken, als om jongeren met probleemgebruik te signaleren en toeleiden naar zorg. Hiermee wordt de verbinding tussen preventie, curatie en repressie vormgegeven. Doelgroep ROC-studenten - Blowverbod Rondom locaties met integrale aanpak is met de politie en het OM de afspraak gemaakt dat een blowverbod gehandhaafd wordt op de openbare weg in een met hen vooraf bepaald gebied. Dit gebeurt op basis van artikel APV openlijk drugsgebruik. Minderjarige overtreders die voldoen aan de Halt-criteria (jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen gedurende deze periode maximaal 1x voor een misdrijf en 1x voor een overtreding naar Halt verwezen worden), worden volgens de interne richtlijnen van politie naar HALT verwezen voor een cannabis leerstraf. Halt nodigt zowel de jongere als de ouders uit voor het startgesprek. Overtreders die niet meer in aanmerking komen voor Halt, ontvangen een boete. Er wordt begonnen met een blowverbod rond de 5 locaties die aanvangen met de integrale aanpak. Bij gebleken succes (evaluatie is gepland aan het einde van het lopend schooljaar) wordt deze aanpak uitgebreid naar alle 25 locaties waarop de integrale aanpak van drugs en alcohol geldt en waar problemen zijn in het kader van softdrugsgebruik op de openbare weg. De fasering volgt die van de hiervoor genoemde aanpak: 15 locaties begin 2012 en 25 locaties begin Gesprek met ouders op school 13

16 Studenten die de gedragsregels overtreden, worden altijd samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek op school waarin afspraken gemaakt worden over hulpverlening en het gedrag van de student. Dit geldt ook voor meerderjarige studenten. Doelgroep ouders van ROC-studenten - Gesprek op school Ouders van studenten die de gedragsregels overtreden, worden altijd samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek op school waarin ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over hulpverlening. Dit geldt ook voor ouders van meerderjarige studenten. 14

17 4. Samenhang met andere projecten en programma s Het aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s maakt deel uit van het programma Drugs & Alcohol dat op dit moment wordt ontwikkeld.het aanvalsplan draagt bij aan de collegetarget: het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Het programma is gelieerd aan het programma rond vroeg- en voortijdig schoolverlaten (VSV), Ieder Kind Wint II, de nota Coffeeshopbeleid als onderdeel van het programma Maatschappelijke Integriteit, Jeugd & Veiligheid, Kwetsbare Personen en is onderdeel van de WMO. Verder zijn er connecties met het Rotterdams Onderwijs Beleid, de methode Gezonde School en de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Specifiek voor dit Aanvalsplan is er een belangrijke verbinding met onder meer het Rotterdams Offensief (op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling), Jeugd & Veiligheid en het programma Kwetsbare Personen. De methode Veilig op School maakt deel uit van de aanpak. 15

18 Colofon GGD Rotterdam-Rijnmond Postbus LP Rotterdam December 2010 Telefoon Oplage:

19

20

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Programma Drugs & Alcohol. Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid

Programma Drugs & Alcohol. Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid Programma Drugs & Alcohol Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Programma Drugs & Alcohol 3 1.2. Het probleem 3 1.3. De doelstelling 4 1.4. De aanpak 4

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 Datum: 11 juli 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Regelgeving omtrent genotmiddelen

Regelgeving omtrent genotmiddelen Regelgeving omtrent genotmiddelen Versie 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Carmel College Salland; een gezonde school 1.2 Gezonde school en genotmiddelen 1.3 Op welke wijze wil de school een

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Kikid Het is als ouder jouw verantwoordelijkheid, dat je kind NEE kan zeggen tegen drank!

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Brijder jeugd Preventie Voorlichting (in de klas en aan docenten) ABC gesprekken Aanwezig bij verschillende ZAT

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

verslavingspreventie binnen het onderwijs

verslavingspreventie binnen het onderwijs verslavingspreventie binnen het onderwijs In dit overzicht is per type onderwijs en de verschillende leeftijdsfasen te zien welke preventieve interventies er ingezet kunnen worden. De richtlijnen geven

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE Noordrand College Bovenbouw - Hazelaarweg 50 3053 PM - Rotterdam T: 0104181867 F: 0104181881 website: www.noordrandcollege.nl INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Versiedatum: 20-06-2016 Aantal pagina s: 1/5. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid

Versiedatum: 20-06-2016 Aantal pagina s: 1/5. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid Aantal pagina s: 1/5 1 Uitgangspunten... 2 2 Aanpak... 3 2.1 Preventie van problematisch gebruik... 3 2.2 Begeleiding bij problematisch gebruik... 4 2.3 Problematisch gebruik of misbruik / verslaving...

Nadere informatie

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? o Ja. 3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet aanvraagt?

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? o Ja. 3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet aanvraagt? Vignet Roken, alcohol- en drugspreventie, vo Vragenlijst Roken, alcohol- en drugspreventie Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Opleidingsplan Zorgplan Algemeen 1. Wat is uw functie? Antw: 2. Bent

Nadere informatie

Schoolplan Gezonde school

Schoolplan Gezonde school Schoolplan Gezonde school 1 maart 2017 Inhoud 1. Waarom een gezonde school? 2. Aandachtsgebieden t.a.v. roken, alcohol en drugs 3. Waarom een rookvrij schoolterrein? 4. Stappenplan Pagina 1 van 14 1. Waarom

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Totstandkoming van het beleid 4 1.4 Aandachtspunten uit de evaluatie 5 2 De

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6 VII Inhoud 1 Inleiding........................................................................... 1 1.1 Gezondheidsbevordering en preventie.............................................. 2 1.2 Verslavingspreventie................................................................

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek Scholieren Vragenlijst voor de school

Peilstationsonderzoek Scholieren Vragenlijst voor de school Schoolnr. Peilstationsonderzoek Scholieren 2015 Vragenlijst voor de school Uw school doet mee aan het Peilstationsonderzoek Scholieren 2015 over roken, drinken en drugsgebruik onder Nederlandse scholieren.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Welkom bij Uw kind en genotmiddelen. Gaby Herweijer Adviseur Gezondheidsbevordering

Welkom bij Uw kind en genotmiddelen. Gaby Herweijer Adviseur Gezondheidsbevordering Welkom bij Uw kind en genotmiddelen Gaby Herweijer Adviseur Gezondheidsbevordering Welkom in de Puberteit Pubers ondergaan veel veranderingen Vrienden School Lichamelijk Seksualiteit Hersenen Pubers vragen

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Preventie Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Introductie Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei verleidingen. Als pubers groeien

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Visiedocument & Protocol Omgaan met tabak, alcohol en drugs

Visiedocument & Protocol Omgaan met tabak, alcohol en drugs Visiedocument & Protocol Omgaan met tabak, alcohol en drugs Dealen op het schoolplein. Leerlingen onder invloed in de klas. Alcoholgebruik bij schoolfeesten of op schoolreizen. Als school hebben we van

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam Een gezond leven in een gezond ROC ZAT structuur MBO Rotterdam Programma Kort Kennismaken Inleiding: De ZAT structuur MBO Rotterdam Casus: een Mini ZAT Plus Inzet zorg in de ROC s Afronding Kennismakingsvraag

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie