Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.rotterdam.nl Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s"

Transcriptie

1 Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder Rotterdamse jeugd Programma Drugs & Alcohol Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s Doelstelling Doelstelling Aanvalsplan Target Mijlpalen De aanpak Proces Uitwerking Wat we al doen en blijven doen Wat we gaan doen Samenhang met andere projecten en programma s Colofon

4

5 1. Inleiding In deze notitie wordt het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s gepresenteerd. Uit recente cijfers komt naar voren dat het gebruik van alcohol en drugs onder ROC-studenten zo fors is dat er specifiek voor deze doelgroep actie ondernomen moet worden. Het College van B&W heeft daarom besloten vooruitlopend op het programma Drugs & Alcohol een aanpak hiervoor te presenteren. In dit plan is deze aanpak uiteengezet. 1.1 Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder Rotterdamse jeugd De afgelopen jaren is in Rotterdam krachtig ingezet op de aanpak van alcohol- en drugsmisbruik. Daarbij zijn de inspanningen vooral gericht geweest op de doelgroep van schoolgaande jeugd tot 16 jaar. Dit omdat de praktijk uitwijst dat zo n investering loont: jongeren die later beginnen met drank of drugs, ondervinden als volwassenen minder vaak verslavingsproblemen. De preventiemethode De Gezonde School en Genotmiddelen waarvan de werking is aangetoond, vormt hiervoor de basis. In de aanpak zijn ook andere initiatieven ondernomen, zoals bijvoorbeeld: het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen, het initiëren van preventie in de resterende coffeeshops, het opzetten van E- health (begeleiding en hulp via internet), deskundigheidsbevordering aan jongerenwerkers en de inzet van peers (jongeren die voorlichting geven aan leeftijdsgenoten) bij evenementen in wijken. Deze aanpak op basis- en voortgezet onderwijs zetten we onverminderd voort. Uit de Jeugdmonitor Rijnmond blijkt dat schoolgaande jeugd in Rotterdam gemiddeld minder rookt en drinkt dan leeftijdsgenoten in de rest van het land. Het drugsgebruik is ook iets lager. In het gebruik is qua roken en drinken een dalende trend waarneembaar. Zo is bijvoorbeeld het recent alcoholgebruik in de brugklas teruggelopen van 15% in 2003/2004 naar 11% in 2007/2008. Afgaande op de cijfers uit de Jeugdmonitor, werpen bovengenoemde inspanningen hun vruchten af 1. Qua gebruik van tabak, alcohol en drugs lijkt het dus beter te gaan met de Rotterdamse jeugd. Uit recent onderzoek komt echter naar voren dat het gebruik onder bepaalde doelgroepen juist buitensporig is. Dit blijkt zowel uit het Intraval-onderzoek naar de effecten van het coffeeshopbeleid waarbij het softdrugsgebruik onder niet-schoolgaande jongeren wordt belicht, als uit het onderzoek naar gezondheid en leefstijl onder ROC-studenten van 16 jaar en ouder. 1.2 Programma Drugs & Alcohol Het aanpakken van probleemgebruik onder meer kwetsbare jongeren zoals op het ROC staat centraal in het programma Drugs & Alcohol dat op dit moment in ontwikkeling is en in het eerste half jaar van 2011 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met gerichte projecten, zoals dit Aanvalsplan, gaat de gemeente Rotterdam in samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en onderwijs de strijd aan met het gebruik en de negatieve 1 Jeugdmonitor Rijnmond

6 effecten ervan. Dit gebeurt in aanvulling op de huidige aanpak (zoals geformuleerd in het coffeeshopbeleid, plan van aanpak alcohol ) die afgaande op de onderzoekscijfers uit de Jeugdmonitor, succesvol blijkt. 1.3 Achtergrond: alcohol- en drugsgebruik onder ROC-studenten Uit onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van ROC-studenten komt naar voren dat 10% van de ROC-studenten wel eens harddrugs heeft gebruikt zoals cocaïne, speed of GHB. Bijna een derde van de studenten is de afgelopen maand aangeschoten of dronken geweest. Drugs en alcohol blijven niet beperkt tot de privésfeer: 16% heeft wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen op school. Het gebruik onder ROC-studenten is zorgelijk omdat het hier vaker gaat om kwetsbare jeugd. Zeker omdat onderzoek uitwijst dat gebruik van drugs en alcohol verband houdt met spijbelen, verzuim, onderprestatie en zelfs voortijdige schooluitval 2. En ook omdat dit gebruik de hersenontwikkeling schaadt en al bestaande problemen versterkt. Jongeren die bijvoorbeeld maandelijks hasj of wiet gebruiken, spijbelen vijf keer zo vaak als leeftijdsgenoten die dat niet doen. Ook zijn ze bijna zeven keer vaker betrokken bij diefstal, vandalisme of ernstige geweldsdelicten en ervaren ze hun gezondheid als slechter 3. Als we willen voorkomen dat jongeren gaan gebruiken, verslaafd raken, hun talenten vergooien en zelfs in de criminaliteit terecht komen, is gerichte inzet op deze doelgroep vereist. 1.4 Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s Het probleemgebruik onder ROC-studenten is niet alleen het probleem van ROC s, maar een maatschappelijk probleem dat zich op ROC s voordoet. Albeda College, Zadkine, Politie Rotterdam- Rijnmond, Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam slaan daarom de handen ineen met dit Aanvalsplan. De kern van de aanpak is dat studenten en ouders hun verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Ze worden daarin ondersteund, maar ook daarop aangesproken. Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en spelen een belangrijke rol in de talentontwikkeling van hun kinderen. Ouders moeten kunnen rekenen op het onderwijs en de gemeente als het gaat om een veilige schoolomgeving waar hun kinderen hun talent optimaal kunnen ontwikkelen. Andersom mogen gemeente en onderwijs rekenen op ouders als het gaat om hun betrokkenheid bij een succesvolle schoolcarrière. Doel van de aanpak is dat minder jeugdigen (gaan) gebruiken en verslaafd raken. En dat meer jongeren in de gelegenheid zijn hun talenten optimaal te ontwikkelen in goede gezondheid en in een veilige omgeving. Hiermee dragen de maatregelen uit dit plan ook bij aan het terugdringen van schooluitval, het vergroten van gezondheid en het bevorderen van veiligheid. 2 Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten, Trimbos-instituut en Universiteit van Utrecht in opdracht van de ministeries van OCW en VWS 4

7 2. Doelstelling 2.1 Doelstelling Aanvalsplan De doelstelling van dit aanvalsplan is minder gebruik van alcohol en drugs onder ROC-studenten, wat bijdraagt aan: - het terugdringen van onderprestatie en schooluitval, - het terugdringen van drugs- en alcohol gerelateerd geweld, - en het verbeteren van gezondheid. 2.2 Target - Eind 2013 is het drugs- en alcoholgebruik onder ROC-studenten ten opzichte van met 10% afgenomen Mijlpalen Januari 2011: Start aanpak op 5 locaties (zie hoofdstuk 3.2 voor uitwerking) December 2011: 5 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid Januari 2012: Start aanpak tweede tranche van 10 locaties (totaal 15) December 2012: 15 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid Januari 2013: Start aanpak derde tranche van 10 locaties (totaal 25) December 2012: 25 locaties hebben een gecertificeerd veiligheidsbeleid 3 Gerelateerd aan het onderzoek gezondheid en leefstijl onder ROC-deelnemers, op basis van een vergelijkbare onderzoekspopulatie qua opleidingsniveau, samenstelling, gezondheidssituatie, opleidingsrichting en leeftijd. 5

8 3. De aanpak Ik zit wel eens stoned in de klas, maar het moet eigenlijk niet mogen. Een ROC-student 3.1 Proces In het ontwerp van de aanpak zijn onder meer studenten, ouders, professionals en deskundigen op het gebied van gezondheidsbevordering, zorg, onderwijs en handhaving betrokken. De input die is opgehaald in de diverse gesprekken met deze direct betrokkenen vormen samen met onderzoeks- en beleidsinformatie het fundament van de aanpak. Studenten geven in de gesprekken aan dat duidelijke regels zijn vereist die goed gehandhaafd worden, bijvoorbeeld door melding aan ouders over drugs- en alcoholgebruik. Een andere voorwaarde is dat personeel op school goed moet kunnen signaleren. Dat is ook wat medewerkers uit het onderwijs, als ook politie, Openbaar Ministerie en deskundigen uit de gezondheidsbevordering (GGD) en verslavingspreventie (GGZ) aangeven. Studenten zeggen verder zelf graag een rol te willen spelen in de voorlichting aan medestudenten. Die betrokkenheid is zeer van belang volgens zorgdeskundigen en volgens politie en OM. Zij wijzen er verder op dat dit hand in hand moet gaan met betrokkenheid van ouders zodat zowel ouders als hun kinderen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ouders zelf zien graag dat informatie over gebruik door hun kinderen bij hen terechtkomt, ook als het gaat om meerderjarigen. Zij ontvangen graag meer informatie over signalering, grenzen aan gebruik en hoe ze hun kinderen daarop kunnen aanspreken. Voor ouders is het ook belangrijk dat schoolfeesten alcohol- en drugsvrij zijn. Dat personeel op school goed moet kunnen en willen signaleren, is ook een vereiste volgens medewerkers in het onderwijs. Zij geven daarnaast aan behoefte te hebben aan uitvoeringsafspraken met politie over zowel drugs- en alcoholgerelateerde incidenten als over veiligheid in brede zin. Verder wordt aangegeven dat zorg op school samenhangend moet zijn omdat een behoorlijk deel van de studenten op ROC s kampt met problemen op meerdere gebieden (zoals bijvoorbeeld schulden, psychische en fysieke gezondheid). Politie, OM en zorgprofessionals geven aan dat in alle geledingen van de onderwijsinstelling gehandeld moet worden naar de schoolregels en de daarop gebaseerde protocollen. Zij vinden ook dat handhaving met betrekking tot strafbare feiten in en om de school moet onderdeel zijn van een integrale aanpak. 6

9 In de uitvoering van de aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de onderwijsinstellingen en hun partners. In een werkgroep nemen vertegenwoordigers van de beide ROC s, studenten, politie/om en gemeente plaats. De werkgroep stuurt op de implementatie en bewaakt de voortgang van dit Aanvalsplan en het realiseren van de doelstellingen per locatie. Betrokkenheid van ouders kan vorm krijgen door een aantal van hen ook deel te laten uitmaken van de werkgroep. De werkgroep wordt voorgezeten door een projectleider van de gemeente die zo nodig kan opschalen tot bestuurlijk niveau. 3.2 Uitwerking Zolang ik zijn opleiding betaal, wil ik van de school weten wat hij uitspookt. Een ouder van een 19-jarige ROC-student Albeda College, Zadkine, Politie Rotterdam-Rijnmond, Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam lanceren een aanpak die: - inzet op verbinding tussen preventie, curatie en repressie; - aanvliegt vanuit drie samenhangende perspectieven: talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid; - zoveel mogelijk zorgt voor aansluiting tussen de domeinen school, thuis en vrije tijd (publieke ruimte); - en een aanpak waarbij zowel jongeren als hun ouders verantwoordelijk zijn voor respectievelijk hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Vanaf januari 2011 treedt de aanpak in werking. In het eerste jaar wordt de aanpak gestart op 5 locaties, in 2012 en 2013 komen daar per jaar 10 locaties bij. De locaties zijn in samenspraak met de ROC s vastgesteld. Het criterium is dat in de eerste fase voor zoveel mogelijk spreiding wordt gekozen: geografisch, qua samenstelling, op basis van opleidingsrichting en -niveau. 7

10 3.2.1 Wat we al doen en blijven doen 4 Doelgroep studenten, ouders en ROC-personeel - Veiligheidsbeleid ROC s hebben een veiligheidsbeleid waar ook regelgeving en protocollen op het gebied van alcohol en drugs deel van uit maken. Op basis hiervan kunnen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld kluisjescontroles uitvoeren en sancties opleggen. - Verbinding tussen zorg en veiligheid ROC s besteden veel aandacht aan de verbinding tussen zorg en veiligheid om voortijdige schooluitval te voorkomen. De wisselwerking tussen onderwijsteams, trajectbegeleiders en schoolgebonden externe specialisten is daarbij essentieel. Uitgangspunt is dat docenten en studieloopbaanbegeleiders in hun rol blijven: zij moeten goed kunnen signaleren en bij zorgen over een student specialisten betrekken die de juiste begeleiding kunnen geven. - Toeleiden naar zorg Via het intern zorgoverleg of het Zorg Advies Team worden studenten bij wie problemen zijn gesignaleerd, besproken en zo nodig toegeleid naar zorg. - E-health Jongeren en volwassenen in de regio Rotterdam kunnen in geval van problematisch gebruik van alcohol en cannabis via sites on-line zelftests doen en in behandeling gaan om van hun verslaving af te komen. Deze sites maken deel uit van het bestaande Rotterdamse beleid op het gebied van verslavingspreventie. - Jeugdhelpdesk/jeugdpoli Jongeren, hun ouders en professionals die met jeugd werken kunnen terecht bij de jeugdpoli van Bouman GGZ voor laagdrempelig advies, hulp of begeleiding. Zo helpen de deskundigen van de jeugdpoli bijvoorbeeld jongeren en hun ouders bij het opstellen van een plan om probleemgebruik te lijf te gaan. Ook bieden ze behandeling aan als afkicken op eigen kracht niet lukt Wat we gaan doen Preventie Preventie is het voorkomen van problemen door vroegtijdig ingrijpen. Dit ingrijpen kan via voorlichting, regelgeving en voorzieningen. Ook in deze aanpak wordt de combinatie van voorlichting, regelgeving en voorzieningen toegepast om zo effectief mogelijk te zijn. In deze aanpak wordt preventie op drie wijzen uitgevoerd: 4 De inzet op preventie in primair en voortgezet onderwijs (De Gezonde School en Genotmiddelen) wordt onverminderd voortgezet. De inspanningen op ROC s vanuit dit aanvalsplan zijn in aanvulling op de bestaande interventies. 8

11 - Het voorkomen van probleemgebruik - Het zo snel mogelijk opsporen van bestaand probleemgebruik om dit gebruik te bestrijden - Het voorkomen dat voormalige probleemgebruikers terugvallen Hieronder is weergegeven wat de nieuwe maatregelen op basis van dit aanvalsplan inhouden. Deze maatregelen zijn per doelgroep weergegeven. Doelgroep ROC-studenten, ouders van ROC-studenten en ROC-personeel - Gecertificeerd veiligheidsbeleid Veilig op School (VOS) De aanpak van drugs en alcohol moet niet afzonderlijk plaatsvinden. Daarom wordt het ingebed in het integrale veiligheidsbeleid van de ROC s. Hiervoor wordt de procesmethode Veilig Rond en In de School ingezet. Deze methode is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie, in Rotterdam bekend onder de naam Veilig op School (VOS). VOS is reeds geïmplementeerd op het voortgezet onderwijs en komt nu ook beschikbaar voor ROC s. De methode verloopt als volgt: begonnen wordt met een analyse van de veiligheidssituatie rond de onderwijsinstelling. Op basis van die analyse vindt afstemming plaats tussen onder meer de onderwijsinstelling, deelgemeente, DOSA, politie, Stadstoezicht en RET, en worden afspraken tussen deze partijen gemaakt. De onderwijsinstelling stelt het plan van aanpak op en voert dit samen met partners uit. Het beleid wordt door een onafhankelijke landelijke organisatie getoetst op kwaliteit. Als het beleid aan alle eisen voldoet, wordt een onderwijslocatie gecertificeerd. Een cyclus van hercertificering op zowel beleid, proces als uitvoering volgt in de drie jaren daarna. In het beginstadium en tussentijds (na jaar één en twee) wordt het ROC ondersteund door een interventieteam. Het interventieteam adviseert het ROC rondom het proces van VRIS. Na certificering komt een consulent van het certificeringsbedrijf langs om nazorg te leveren. Op basis van het veiligheidsbeleid worden afspraken gemaakt met omgevingspartners (zoals openbaar vervoer, detailhandel, politie en deelgemeente) op wijk/deelgemeenteniveau, naast de afspraken in de gedragscode drugs en alcohol van het ROC. - Gedragscode ROC s, gemeente en politie tekenen een gedragscode. Hierin is onder meer vastgelegd hoe ROC s optreden als een student onder invloed op school wordt gesignaleerd. Ook is daarin opgenomen hoe de gemeente deze signalering faciliteert en staan er afspraken over zorg, betrokkenheid van ouders en het doen van aangifte. De gedragscode wordt verankerd in de reglementen die de onderwijsinstellingen al hanteren. Met deze afspraken loopt de gemeente Rotterdam vooruit op de meldingsplicht zoals voorgesteld door minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin wordt gebruik en bezit van drugs door school gemeld aan politie en ouders. 9

12 Gedragscode drugs en alcohol op en om ROC s Uitgangspunten: - Drugs en alcohol en onderwijs gaan niet samen. - Niemand zit onder invloed in de schoolbanken. - Niemand gebruikt op of om school. - Bezit van en handel in drugs en alcohol worden niet getolereerd. - Ouders worden te allen tijde op de hoogte gesteld Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt: 1. ROC s leggen regels op basis van bovenstaande uitgangspunten vast in het schoolreglement. 2. ROC s zien toe dat personeel het goede voorbeeld geeft. 3. Bij handel in drugs op school wordt door het ROC zo spoedig mogelijk aangifte gedaan ofwel overlegd met politie en OM over mogelijkheden voor strafrechtelijk onderzoek. 4. Bij bezit van harddrugs en meer dan 5 gram softdrugs wordt door het ROC zo spoedig mogelijk aangifte gedaan ofwel overlegd met politie en OM over mogelijkheden voor strafrechtelijk onderzoek. 5. Bij bezit van softdrugs (5 gram of minder) en alcohol op school worden studenten door het ROC op basis van het schoolreglement gesanctioneerd. 6. Studenten die zich onder invloed op school bevinden worden door het ROC op basis van het schoolreglement gesanctioneerd. 7. In alle bovenstaande gevallen neemt het ROC contact op met ouder(s)/verzorger(s) en maakt nadere afspraken met hen. Daarnaast volgt een melding in de verwijsindex van het Stadsregionaal instrument Sluitende Aanpak (SISA). Ook wordt de betreffende student in het eerstvolgend intern zorgoverleg besproken zodat daar kan worden bepaald hoe met externe deskundigen en interne begeleiders de juiste zorg geboden kan worden. Indien de ingezette zorg niet afdoende is, wordt de casus in het Zorg Advies Team (ZAT) besproken waar een casemanager wordt aangesteld en de casuïstiek wordt gemonitord. 8. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat voor docenten, studieloopbaanbegeleiders en relevante andere medewerkers, bijvoorbeeld op gebied van toezicht en veiligheid, deskundigheidsbevordering op het gebied van drugs en alcohol beschikbaar is. 9. ROC s zorgen er waar nodig voor dat docenten, studieloopbaanbegeleiders en relevante andere medewerkers, bijvoorbeeld op gebied van toezicht en veiligheid, de aangeboden deskundigheidsbevordering volgen. 10. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat deskundigen op het gebied van middelengebruik en verslaving beschikbaar zijn voor de Zorg Advies Teams van locaties die participeren in de Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s. 11. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat locaties die participeren in de Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s een probleemanalyse en certificeringstraject (inclusief audits en hercertificering) op het gebied van integrale veiligheid (Veilig Op School) aangeboden krijgen. De ROC s werken voorts op basis van de VOS-methode aan een gecertificeerd veiligheidsbeleid. 12. De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat locaties die participeren in de integrale Aanpak Drugs & Alcohol op ROC s een preventieprogramma (DGSG) aangeboden krijgen. 13. ROC s doen zo spoedig mogelijk aangifte of overleggen met politie en OM als zij incidenten constateren waarbij eventueel strafrechtelijk onderzoek vereist is. 14. Bovenstaande afspraken worden door een derde partij jaarlijks op naleving gecontroleerd. 10

13 Doelgroep ROC-studenten - Structurele voorlichting vanuit de methode De Gezonde School en Genotmiddelen Structurele voorlichting vanuit de methode De Gezonde School en Genotmiddelen, een landelijke methode waarvan de werking is aangetoond. Deze methode bestaat uit vier pijlers: 1. Regelgeving en beleid 2. Voorlichting aan studenten 3. Ouderbetrokkenheid 4. Signalering en toeleiding naar zorg De voorlichting bestaat voor het MBO uit een e-learning module waarbij gebruik gemaakt wordt van Hyves, Twitter en MSN. Voorlichting wordt op de deelnemende locaties ingebed in het vak Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB), in mentorlessen en/of in contact met de studieloopbaanbegeleider. - Voorlichting voor en door studenten Studenten worden getraind om als peers voorlichting te geven aan medestudenten zodat zij weten wat de gevolgen zijn en ze in staat zijn hun eigen grenzen in gebruik te bepalen - Website met chat, forum en zelftest Via de website krijgen studenten informatie over alcohol, drugs, roken, gokken en gamen. Daarop is ook aandacht voor keuzes maken, weerbaarheid en omgaan met groepsdruk. Studenten kunnen via de website ook een test doen om inzicht in hun gebruik te krijgen. Via een forum, chat, mail en telefoon kunnen ze vervolgens hulp en advies vragen aan professionals. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor jongeren op ROC en Voortgezet Onderwijs. - Communicatie over regels en aanpak ROC s communiceren helder over de regels die gelden op de onderwijslocaties en de aanpak van het Aanvalsplan om verdere bewustwording onder studenten te creëren en hen duidelijk te maken wat de consequenties van overtreding zijn. Doelgroep ouders - Voorlichting voor ouders Ouders van studenten op deelnemende locaties krijgen een brief thuis waarin melding gemaakt wordt van de aanpak, wat de regels zijn op de ROC-locaties en wat hun verantwoordelijkheid daarin is. Ze worden in de brief gewezen op informatie via een nieuwe website voor ouders over hoe gebruik te signaleren is en hoe ze hun kinderen daarop kunnen aanspreken. Ook worden ze geïnformeerd over de mogelijkheid het ouderspreekuur te bezoeken - Ouderspreekuur op school Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze staat ouders in het spreekuur bij met advies en hulp, zoals bijvoorbeeld door praktische opvoedtips te geven met betrekking 11

14 tot alcohol en drugs, advies over hoe gebruik te signaleren en hoe met hun kinderen in gesprek te gaan over hun alcohol- of drugsgebruik. - Website met chat en forum Ouders krijgen via de website ouders.puberenco.nl informatie over drank en drugs, hoe signalen te herkennen en praktische tips om het gesprek met hun kinderen aan te gaan. Ook geeft de site inzicht in de werking van de hersenen van jongeren tot en met 22 jaar. Via chat, forum, mail en telefoon kunnen ouders vragen stellen en hulp zoeken bij professionals. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor ouders. - Thema in ouderraden In ouderraden wordt voortijdige schooluitval en de rol van alcohol- en drugsgebruik hierin als thema behandeld. Zo zijn ouders betrokken bij de plannen en de uitvoer daarvan op de ROC s. Doelgroep ROC-personeel - Deskundigheidsbevordering Docenten, studieloopbaanbegeleiders en overige medewerkers (bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en veiligheid, zoals conciërges en beveiligingsmedewerkers) worden geschoold in het herkennen van het gebruik van drugs en alcohol. Zij helpen studenten met problemen hun weg te vinden naar de juiste hulp en zorg te vinden. De gemeente biedt de trainingen aan, ROC s zorgen ervoor dat hun personeel de trainingen volgt. - Begeleiding door professional Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze zorgt voor ondersteuning van ROC-personeel. - Website met informatie en lesmateriaal Docenten krijgen via de website docenten.puberenco.nl informatie over drank en drugs, preventie, signalering en opvolging. Daarnaast is ook lesmateriaal beschikbaar. De site is opgezet door Bouman GGZ, in opdracht van de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor docenten van jongeren tot 18 jaar, maar is ook voor ROC-docenten te gebruiken. Curatie Jongeren die kampen met probleemgebruik, moeten dat gebruik zo snel mogelijk aanpakken zodat voorkomen wordt dat de situatie verslechtert. Hoe sneller de problemen bestreden worden, hoe beter. Bij de aanpak van bestaand probleemgebruik onder ROC-studenten worden altijd ouders betrokken en wordt zo veel mogelijk een beroep gedaan op zelfredzaamheid. Spil in de aanpak is een professional uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die op locatie advies, hulp en begeleiding geeft. 12

15 Doelgroep studenten, ouders en ROC-personeel - Professionele hulp op locatie Een professional (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) uit de integrale GGZ met verslavingsexpertise gaat op ROC-locaties aan de slag. Deze zorgt voor ondersteuning van ROC-personeel en zorgt voor hulp, advies en begeleiding aan studenten en hun ouders. De professional signaleert studenten met problemen, biedt laagdrempelige zorg aan (bijvoorbeeld door met student en ouders een plan te maken om het gebruik te lijf te gaan), voegt expertise op GGZ toe aan het Zorg Advies Team en verwijst zo nodig door naar zwaardere vormen van hulp. Door al op school deze deskundigheid in te zetten, verloopt het toeleiden naar zorg meer passend en effectiever. Problemen bij jongeren worden zo eerder ontdekt en jongeren krijgen eerdere, snellere en betere zorg. - SISA-melding Alleen een gecoördineerde aanpak is een goede aanpak. Indien probleemgebruik wordt geconstateerd bij een student, volgt altijd een melding in de verwijsindex van het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA). Zo kunnen jongeren met multiproblematiek eerder gesignaleerd worden en kan in overleg tussen de behandelen professionals de coördinatie over de zorg genomen worden. Repressie Voor studenten die de (school)regels overtreden, dient er een stok achter de deur te zijn. Zowel om de norm duidelijk te maken, als om jongeren met probleemgebruik te signaleren en toeleiden naar zorg. Hiermee wordt de verbinding tussen preventie, curatie en repressie vormgegeven. Doelgroep ROC-studenten - Blowverbod Rondom locaties met integrale aanpak is met de politie en het OM de afspraak gemaakt dat een blowverbod gehandhaafd wordt op de openbare weg in een met hen vooraf bepaald gebied. Dit gebeurt op basis van artikel APV openlijk drugsgebruik. Minderjarige overtreders die voldoen aan de Halt-criteria (jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen gedurende deze periode maximaal 1x voor een misdrijf en 1x voor een overtreding naar Halt verwezen worden), worden volgens de interne richtlijnen van politie naar HALT verwezen voor een cannabis leerstraf. Halt nodigt zowel de jongere als de ouders uit voor het startgesprek. Overtreders die niet meer in aanmerking komen voor Halt, ontvangen een boete. Er wordt begonnen met een blowverbod rond de 5 locaties die aanvangen met de integrale aanpak. Bij gebleken succes (evaluatie is gepland aan het einde van het lopend schooljaar) wordt deze aanpak uitgebreid naar alle 25 locaties waarop de integrale aanpak van drugs en alcohol geldt en waar problemen zijn in het kader van softdrugsgebruik op de openbare weg. De fasering volgt die van de hiervoor genoemde aanpak: 15 locaties begin 2012 en 25 locaties begin Gesprek met ouders op school 13

16 Studenten die de gedragsregels overtreden, worden altijd samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek op school waarin afspraken gemaakt worden over hulpverlening en het gedrag van de student. Dit geldt ook voor meerderjarige studenten. Doelgroep ouders van ROC-studenten - Gesprek op school Ouders van studenten die de gedragsregels overtreden, worden altijd samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek op school waarin ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over hulpverlening. Dit geldt ook voor ouders van meerderjarige studenten. 14

17 4. Samenhang met andere projecten en programma s Het aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC s maakt deel uit van het programma Drugs & Alcohol dat op dit moment wordt ontwikkeld.het aanvalsplan draagt bij aan de collegetarget: het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Het programma is gelieerd aan het programma rond vroeg- en voortijdig schoolverlaten (VSV), Ieder Kind Wint II, de nota Coffeeshopbeleid als onderdeel van het programma Maatschappelijke Integriteit, Jeugd & Veiligheid, Kwetsbare Personen en is onderdeel van de WMO. Verder zijn er connecties met het Rotterdams Onderwijs Beleid, de methode Gezonde School en de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Specifiek voor dit Aanvalsplan is er een belangrijke verbinding met onder meer het Rotterdams Offensief (op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling), Jeugd & Veiligheid en het programma Kwetsbare Personen. De methode Veilig op School maakt deel uit van de aanpak. 15

18 Colofon GGD Rotterdam-Rijnmond Postbus LP Rotterdam December 2010 Telefoon Oplage:

19

20

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Programma Drugs & Alcohol. Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid

Programma Drugs & Alcohol. Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid Programma Drugs & Alcohol Winst op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Programma Drugs & Alcohol 3 1.2. Het probleem 3 1.3. De doelstelling 4 1.4. De aanpak 4

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 Datum: 11 juli 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Regelgeving omtrent genotmiddelen

Regelgeving omtrent genotmiddelen Regelgeving omtrent genotmiddelen Versie 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Carmel College Salland; een gezonde school 1.2 Gezonde school en genotmiddelen 1.3 Op welke wijze wil de school een

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE

BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE BELEIDSNOTA ALCOHOL, DRUGS EN GOKKEN NOORDRAND COLLEGE Noordrand College Bovenbouw - Hazelaarweg 50 3053 PM - Rotterdam T: 0104181867 F: 0104181881 website: www.noordrandcollege.nl INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Kikid Het is als ouder jouw verantwoordelijkheid, dat je kind NEE kan zeggen tegen drank!

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? o Ja. 3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet aanvraagt?

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? o Ja. 3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet aanvraagt? Vignet Roken, alcohol- en drugspreventie, vo Vragenlijst Roken, alcohol- en drugspreventie Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Opleidingsplan Zorgplan Algemeen 1. Wat is uw functie? Antw: 2. Bent

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Brijder jeugd Preventie Voorlichting (in de klas en aan docenten) ABC gesprekken Aanwezig bij verschillende ZAT

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017

Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Ontmoedigen als mentaliteit Alcohol & Drugsnota 2014 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Totstandkoming van het beleid 4 1.4 Aandachtspunten uit de evaluatie 5 2 De

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6 VII Inhoud 1 Inleiding........................................................................... 1 1.1 Gezondheidsbevordering en preventie.............................................. 2 1.2 Verslavingspreventie................................................................

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS

PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Informatie voor huisartsen PATIËNTEN VERWIJZEN BIJ PROBLEMEN MET ALCOHOL EN DRUGS Wanneer verwijst u naar de BasisGGZ (Novae) of de Specialistische GGZ (VNN)? WANNEER VERWIJST U NAAR DE BASISGGZ (NOVAE)

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO Conferentie Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013, de Reehorst, Ede Programma workshop Digitale hulp en e-mailhulp Twee invalshoeken Pilot op

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam Een gezond leven in een gezond ROC ZAT structuur MBO Rotterdam Programma Kort Kennismaken Inleiding: De ZAT structuur MBO Rotterdam Casus: een Mini ZAT Plus Inzet zorg in de ROC s Afronding Kennismakingsvraag

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016 PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo 2013-2016 Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Jeugd in Onderzoek. Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten.

Jeugd in Onderzoek. Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten. Jeugd in Onderzoek Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten. Inhoud Korte toelichting op project Versterking JGZ op en met scholen Pitches van een tweetal

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid).

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid). Ik dacht dat ik de enige was, maar dat is niet zo! Als ik mijn droom wil realiseren, dan moet ik dat zelf doen! (leerling). Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. Openbaar Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. 2015-2018 Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De afgelopen vijftien jaar is onder regie van N.E.C.

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut Nee tegen alcohol (en drugs) schade Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg Programma 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.30 uur Presentatie Pauze vraag en antwoord Einde Drugs Definities

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl 1 Programma les 3 Kennismaking kort; theorie vorige lessen Preventie; nader bekeken Uitgaansdrugs: -presentatie -nabespreken

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Liska Vulperhorst Preventiewerker

Liska Vulperhorst Preventiewerker Liska Vulperhorst Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Vijf circuits Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Preventie & Consultancy Programma

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie