Woord vooraf Woord vooraf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf Woord vooraf"

Transcriptie

1 De macro-economie is ongetwijfeld een van de boeiendste disciplines uit de sociale wetenschappen. Ze bestudeert de hoogte en de evolutie van variabelen die cruciaal zijn voor de welvaart van een samenleving. In de eerste plaats zijn dat de economische groei, het inkomen per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid, en de inflatie. Een goede kennis van macro-economie is dan ook van groot belang voor al wie de sociaal-economische gang van zaken in de samenleving wil begrijpen. We denken daarbij zowel aan beleidsmakers op het niveau van de overheid, als aan bedrijfsleiders, vakbonden, beleggers, en gewone burgers en kiezers. Ieder van deze spelers zal bij het nemen van beslissingen gebaat zijn met een inzicht in de macro-economie en in de huidige en verwachte macro-economische omgeving. Deze omgeving is immers bepalend voor het antwoord op vragen als: welk monetair, begrotings- of arbeidsmarktbeleid is wenselijk; hoeveel en waar moeten we investeren; welke looneisen zijn verantwoord; hoeveel zullen we consumeren dan wel sparen; zullen we aandelen kopen of eerder verkopen; wordt dit land macro-economisch goed bestuurd? Dit handboek bestaat uit vijf delen. Het eerste deel is een algemene inleiding in de macro-economie. In dit deel stellen we eerst de belangrijkste macroeconomische variabelen voor, evenals een aantal verbanden tussen deze variabelen. We schuiven meteen een groot aantal vragen naar voren die in latere delen een antwoord moeten krijgen. We vermelden er hier al enkele. Waarom is de koopkracht van de bevolking in België vandaag veel hoger dan in 1950? Wat zijn de oorzaken van de enorme verschillen in het inkomen per persoon tussen Europa en Afrika? Hoe ontstaan recessies, en hoe kunnen ze bestreden worden? En is er daarbij een rol voor de overheid? Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Daarnaast leiden we in het eerste deel de zogenaamde macroeconomische identiteiten af. We tonen hoe die identiteiten een handig instrument kunnen zijn om na te gaan of landen zich macro-economisch evenwichtig dan wel onevenwichtig ontwikkelen. Onevenwichtige ontwikkelingen zijn in de regel niet duurzaam. Vanaf het tweede deel staat de macro-economische analyse en verklaring centraal. Deel 2 bestudeert de vraagzijde van de macro-economie. We analyseren

2 xxiv in dit deel de hoogte en de evolutie van de vraag naar goederen en diensten, d.w.z. de gezinsconsumptie, de bedrijfsinvesteringen, de overheidsbestedingen en de netto-uitvoer. We gaan daarbij uitgebreid in op de invloed van het monetair beleid en het begrotingsbeleid van de overheid op de vraag naar goederen en diensten. We hebben ook aandacht voor de invloed van ontwikkelingen op de financiële markten, bijv. via het financieel vermogen van de gezinnen of via de wisselkoers van de munt en de concurrentiekracht. Mochten bedrijven passief aanbieden wat gevraagd wordt, dan volstond inzicht in de vraag naar goederen en diensten voor een verklaring van de economische activiteit. Zo gaat het evenwel niet. Deel 3 bestudeert de aanbodzijde van de macro-economie. We bestuderen de factoren die de productiemogelijkheden van de bedrijven en hun prijszetting bepalen. Deze factoren hebben o.a. te maken met de loonvorming en de arbeidsmarktsituatie, het arbeidsmarktbeleid, en de beschikbaarheid van kapitaal en technologie. In deel 4 brengen we de vraag- en de aanbodzijde samen in één globale analyse. Op het einde van dit deel moet de lezer een behoorlijk inzicht hebben in de werking van en de samenhang tussen de goederen-en-dienstenmarkt, de geldmarkt, de wisselmarkt en de arbeidsmarkt. Dit inzicht maakt vervolgens een grondige verklaring mogelijk van de hoogte en de evolutie op korte en middellange termijn van o.a. de macro-economische activiteit en de conjunctuur, de werkgelegenheid en de werkloosheid, de inflatie en de rente. Wat werkgelegenheid en inflatie betreft, analyseren we in deel 4 ook wat hen op lange termijn bepaalt. Voor inflatie komt dan opnieuw het monetair beleid op de voorgrond, en de mogelijke invloed daarop van het begrotingsbeleid. Ook voor de werkgelegenheid is het begrotingsbeleid op lange termijn determinerend. We denken dan aan de hoogte en de samenstelling van de belastingen (bijv. op arbeid of consumptie) en de overheidsuitgaven (bijv. voor scholing, infrastructuur, of uitkeringen aan wie niet werkt). Deel 5 analyseert het ontwikkelingsniveau en de economische groei van landen op lange termijn. De enorme inkomenskloof tussen rijke en arme landen in de wereld vormt hier het uitgangspunt. Naast het bekende Solow-model van economische groei behandelen we in deel 5 ook uitvoerig de moderne groeitheorie, in het bijzonder de endogene-groeitheorie. De combinatie van beide tradities laat toe in grote mate te verklaren waarom sommige landen rijk zijn en andere arm, waarom sommige landen snel groeien en andere traag (of helemaal niet), en welk overheidsbeleid wenselijk is met het oog op een structurele verbetering van de economische groei. Sinds de vorige editie van dit handboek in 2004 is er heel veel veranderd, zowel voor de reële macro-economie als voor de macro-economie als wetenschap. De reële macro-economie werd grondig door elkaar geschud door een opeenvolging van crisissen, te beginnen met de wereldwijde financiële crisis van Ook voor de macro-economische wetenschap brak een moei-

3 xxv lijke periode aan. Waarom hadden zo weinig macro-economen de crisis zien aankomen? Waarom hielpen de op vele plaatsen gebruikte (complexe) macroeconomische modellen niet om de crisis te begrijpen, of om een afdoend antwoord op de crisis te formuleren? Van binnenuit formuleerden sommige van de meest gereputeerde economen zeer scherpe kritiek op de weg die de macroeconomische wetenschap vanaf de jaren 70 en 80 had gekozen. Rethinking macroeconomics zou absoluut nodig zijn, aldus Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz (2011). Wereldwijd protesteerden ook veel studenten tegen de inhoud van hun cursussen economie als te abstract en te ver weg van de realiteit. De empirische relevantie is voor ons altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Het tekent de Gentse (macro-)econoom om niet alleen een sterke theoretische onderbouw en methodologische discipline na te streven, maar ook inbedding in wat de maatschappij en haar beleidsvoerders bezighoudt. Een aantal essentiële thema s die de voorbije jaren op de voorgrond kwamen, waren ook al in de vorige editie van dit handboek aanwezig 1. Toch raakte de recente kritiek ook ons. In de mate dat misschien vooral een basishandboek de meerwaarde van (een goede kennis van) macro-economie kan aantonen, is de grootste vernieuwing in deze derde en sterk herziene editie dat we nog meer inzetten op de combinatie van theorie en empirische relevantie. Ons doel was een handboek te schrijven dat een coherent theoretisch denkkader aanreikt dat werkt. Zoals in de vorige edities blijven het IS-LM-model, het Mundell-Fleming model, en het AD-AS-model (en alle achterliggende theorieën over gezinsconsumptie, investeringen, werking van de arbeidsmarkt, e.d.) onze belangrijkste instrumenten voor de macro-economische analyse op korte en middellange termijn. Het al vermelde Solow-model vormt nog steeds het startpunt voor de analyse van de economische ontwikkeling op lange termijn. Maar doorheen het boek tonen we nu ook expliciet de directe bruikbaarheid van deze theorieën en modellen voor de verklaring van feitelijke macro-economische ontwikkelingen uit het verleden en het heden, en voor de correcte inschatting van de mogelijke gevolgen van gebeurtenissen in de toekomst. We tonen tevens hun relevantie in actuele discussies, bijvoorbeeld over het gewenste begrotingsbeleid of over het noodzakelijke beleid om de werkgelegenheid te bevorderen. Praktisch trachten we deze ambitie waar te maken aan de hand van korte besprekingen van empirisch onderzoek in aanvulling op de theorie, voorbeelden uit de realiteit, en vooral dertig uitgewerkte toepassingen, samen goed voor ruim 100 pagina s. Deze toepassingen nemen 1 Denken we bijvoorbeeld aan de evaluatie van de (al dan niet) evenwichtigheid van de macroeconomische ontwikkeling van landen en de risico s verbonden aan grote onevenwichten op de lopende rekening van de betalingsbalans, de monetaire effecten van kredietverlening door de banken, de mogelijke ineffectiviteit van het monetair beleid (liquiditeitsval), de discussie over de positieve dan wel negatieve effecten van budgettaire sanering op de economische groei, de analyse van de oorzaken en de gevolgen van deflatie, hoge werkloosheid en het risico op hysteresis.

4 xxvi de lezer mee doorheen de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en discussies van de laatste 10 tot 15 jaar: de wereldwijde financiële en economische crisis die in 2008 losbarstte, de economische onevenwichten in de eurozone die uitmondden in de eurocrisis, de publieke-schuldencrisis, het gevoerde monetair en budgettair beleid en de effecten daarvan, de discussies over effectief werkgelegenheidsbeleid, enzovoort. We werken met de theorie in de hand ook verschillende concrete gevalstudies uit, zoals Frankrijk in , Rusland in , Argentinië in en Zuid-Europa na Deze toepassingen zijn in de opmaak van het handboek duidelijk van de hoofdtekst onderscheiden. Wie sneller vooruit wil in het boek, kan ze ook overslaan. De gevolgen van deze aanpak voor de omvang van het handboek maakt dat een aantal gevorderde hoofdstukken en onderdelen uit de vorige editie niet meer zijn opgenomen. Het gaat dan vooral over de hoofdstukken waarin de nieuw-klassieke macro-economie was uiteengezet (o.a. rationele verwachtingen, real business cycle -theorie, speltheoretische aspecten van macroeconomie). Ook het Diamond-model van overlappende generaties, een belangrijk werkpaard in zeer veel domeinen van economische analyse waarbij de intertemporele dimensie van belang is, hebben we met spijt in het hart niet meer opgenomen. Voor deze onderdelen verwijzen we de lezer naar de vorige editie van het handboek en naar een bijhorende website (http://users.ugent. be/~fheylen/macro-economie). Via deze website geven we ook toegang tot actualiseringen, een uitgebreide reeks meerkeuzevragen (met oplossingen) en ander mogelijk relevant aanvullend materiaal. Bij de ontwikkeling van dit handboek heb ik kunnen rekenen op de hulp van een groot aantal mensen die ik hier graag wil bedanken. Ik was voor de eerste twee edities veel dank verschuldigd aan Tine Dhont, Sabien Dobbelaere, Tiny Ergo, Arne Schollaert en Tanja Termote. Ook voor deze derde editie kon ik een beroep doen op bijzonder goede medewerkers. Mijn grootste dank gaat uit naar Ewoud Quaghebeur die heel actief betrokken was bij elke fase, in het bijzonder het actualiseren en opmaken van veel figuren en tabellen en het kritisch doornemen en becommentariëren van nieuwe teksten. Ewoud was ook een heel belangrijk klankbord bij de ontwikkeling van de dertig toepassingen. Ik wil ook Brecht Boone, Tim Buyse en Willem Devriendt bedanken voor het nalezen van alle teksten, en voor hun grote hulp bij het opmaken van de bibliografie en de registers. Tim Buyse en Ewoud Quaghebeur namen bovendien het initiatief om een deel van de inhoud van het laatste hoofdstuk over de moderne groeitheorie te herschrijven. Tot slot bedank ik graag de Gentse economiestudenten. Hun positieve reacties op de cursussen macro-economie hebben me ervan overtuigd dat de enorme inspanningen die het schrijven en herwerken van een omvangrijk handboek met zich meebrengen, de moeite waard zijn. Ik wil hen ook bedanken voor hun kritische ingesteldheid en hun vele vragen.

5 xxvii Die hebben er sterk toe bijgedragen dat de huidige tekst beter is geworden dan de vorige versies. Natuurlijk zou het een illusie zijn te denken dat dit boek daarom geen tekortkomingen meer vertoont. Ik roep alle toekomstige lezers dan ook graag op die te blijven opsporen en mij hun opmerkingen door te geven. Freddy Heylen oktober 2014

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN 1 Wat is de reden dat de toezegging van de minister van Economische Zaken tijdens het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Beste leerkracht,

Voorwoord. Beste leerkracht, Voorwoord Beste leerkracht, Sinds 2008 bevindt de wereldeconomie zich in een crisis. Het leek ons daarom gepast een overzicht te geven van het ontstaan van de economische crisis, en van de antwoorden die

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

W. Hulleman, A.J. Marijs

W. Hulleman, A.J. Marijs SERIE Algemene economie en bedrijfsomgeving Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs Derde druk Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman A.J. Marijs Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Voorwoord. Beste leerkracht,

Voorwoord. Beste leerkracht, Voorwoord Beste leerkracht, Sinds 2008 bevindt de wereldeconomie zich in een crisis. Het leek ons daarom gepast een overzicht te geven van het ontstaan van de economische crisis, en van de antwoorden die

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2000-2001 Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen

Nadere informatie

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële

Nadere informatie

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç g~å=_áäëéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=eáäç~=j^oqbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å=

Nadere informatie

Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag.

Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag. Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag. Tien jaar lang een Maatschappelijk Topinstituut. Hoe kan dat?, vraagt u zich wellicht af. Dat komt volgens mij onder

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 Open vragen OEFENING 1 1) Op de markten van individuele goederen en diensten (inbegrepen de diensten van arbeid en kapitaal) wordt de vraag naar individuele goederen

Nadere informatie

Social TRade Organisation. Beleidsplan 2014-2017

Social TRade Organisation. Beleidsplan 2014-2017 Social TRade Organisation Beleidsplan 2014-2017 Voorwoord bij STRO s beleidsplan 2014-2017 Elke orde heeft op enig moment behoefte aan een antithese. Om zichtbaar te maken dat er ook andere wegen denkbaar

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING. Eric van Damme Benedict Dellaert. CentER Katholieke Universiteit Brabant

E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING. Eric van Damme Benedict Dellaert. CentER Katholieke Universiteit Brabant E-CONOMIE: ICT EN MARKTWERKING Eric van Damme Benedict Dellaert CentER Katholieke Universiteit Brabant Oktober 2000 Herzien, Januari 2001 Deze versie, Maart 2001 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN Capital Economics heeft in opdracht van de Partij voor de Vrijheid een onderzoek uitgevoerd naar en een rapport opgesteld over de waarschijnlijke economische gevolgen van het

Nadere informatie