FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES"

Transcriptie

1 FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES

2

3 Een slim product voor uw klanten, een slim instrument voor uw voorraadbeleid Pag 4 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 5 Slimmer Kopen en uw voorraadbeleid Pag 5 Verkoop Slimmer Kopen woning Pag 9 Terugkoop Pag 14 Waarborg aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling Pag 15 Overig Pag 17 2 De licentieovereenkomst Pag 18 Gebruik koopcontracten Pag 18 Goedkeuring Pag 19 Marketing Pag 19

4 Een slim product voor uw klanten, een slim instrument voor uw voorraadbeleid Slimmer Kopen is een woonproduct van woning corporatie Trudo uit Eindhoven. Deze nieuwe contractvorm stelt klanten in staat volledig eigenaar te worden van een woning, zonder dat deze verloren gaat voor de sociale sector. Dit gecombineerde voordeel maakt Slimmer Kopen bruikbaar in diverse woonsegmenten en nuttig onder velerlei marktomstandigheden. Het is een breed inzetbaar instrument in het kader van strategisch voorraadbeleid. Trudo heeft reeds ruime ervaring opgedaan met dit nieuwe kopen-met-kortingconcept dat in en om Eindhoven bijzonder goed blijkt aan te slaan. Zij stelt Slimmer Kopen beschikbaar aan collega-corporaties en biedt het gebruiksrecht aan om deze contractvorm te benutten in eigen projecten. In het eerste deel van deze handleiding is nader beschreven welke voorwaarden en bepalingen gelden bij de verkoop van Slimmer Kopen woningen. Daarnaast komt in deel 2 aan bod binnen welke randvoorwaarden u als corporatie gebruik kunt maken van Slimmer Kopen. Deze handleiding is algemeen van aard en dus niet volledig toegesneden op de situatie waarin uw corporatie zich bevindt. Ook geeft het geen uitputtende beschrijving van de rechten en plichten die voor uw corporatie gelden. Die informatie (en méér) vindt u wel in de licentieovereenkomst en de bijbehorende achtergrondinformatie. 4

5 1 Slimmer Kopen algemeen 1. Slimmer Kopen en uw voorraadbeleid Slimmer Kopen kent drie parameters die u als corporatie kunt instellen, op basis van uw eigen voorraadbeleid: percentage; Kortingspercentage kortingspercentages u hanteert - binnen de wettelijke normen - en kunt daarbij eventueel variëren per doelgroep. 5

6 Het beleid dat Trudo hanteert, kan dit wellicht voor u verduidelijken. van 25%. Iedere koper komt hier, ongeacht zijn of haar inkomen, voor in aanmerking. Bij bepaalde productmarktcombinaties kunnen kopers die tot de primaire doelgroep behoren, zelfs 50% korting op de marktprijs krijgen 1. Vaststelling of een koper tot de primaire doelgroep behoort, gebeurt naar analogie van de Huursubsidiewet. Dat betekent onder meer dat: anderhalf jaar geleden; subsidiewet (gecorrigeerd verzamelinkomen); tabel. Als bij een mutatie het koopcontract op twee namen staat, dan wordt gesproken over een meerpersoonshuishouden. Staat het contract op één naam, dan is sprake van een eenpersoonshuishouden. Bij zittende huurders wordt het uittreksel uit het bevolkingsregister gehanteerd. Let op: mogelijkheden wordt uiteraard gekeken naar het actuele inkomen. Het is de klant toegestaan om uitsluitend recente loongegevens te overleggen, maar dan hanteert Trudo de regel dat Aandeel in de waardeontwikkeling Het aandeel in de waardeontwikkeling kunt u zelf vaststellen, waarbij u uiteraard wel dient te voldoen aan de regels uit MG Hierin is opgenomen dat de verhouding tussen het kortingspercentage en het percentage van de waardeontwikkeling dat ten goede komt aan 1 /2 mag bedragen. Het aandeel in de waardeontwikkeling voor uw corporatie kan ook minder zijn. Trudo hanteert bij bepaalde productmarktcombinaties een verhouding van 1:1. 1 Wilt u in de bestaande voorraad een kortingspercentage hanteren van meer dan 30%, dan is hiervoor toestemming van het ministerie van VROM noodzakelijk. 6

7 Bij Trudo mogen kopers zelf de hoogte van de Hoe meer korting, hoe groter bij terugverkoop Trudo s aandeel in de waardeontwikkeling zal zijn. Om het keuzeproces niet te gecompliceerd te maken, kunnen kortingen alleen veelvouden van 5% bedragen (5%, 10%, 15% enzovoort). Rekenvoorbeeld Stel u verkoopt een woning met een marktwaarde van ,- met 20% korting. De koper betaalt dan ,-. Laten we aannemen dat de waarde van de woning in 10 jaar tijd van ,- naar ,- toeneemt en dat deze stijging voor ,- is te danken aan eigen investeringen van de bewoner. Wanneer u de koper 20% korting geeft op de marktwaarde komt u als corporatie volgens de woorden: 70% van de waardeontwikkeling gaat naar de koper. U koopt de woning nu terug voor de oorspronkelijke koopprijs ad ,- plus de volledige waardeontwikkeling die het gevolg is van de investeringen door de koper ( ,-) én 70% van de overige waardeontwikkeling (70% van ,-). In totaal komt u dan op een terugkoopprijs van ,- (voor een woning met een waarde van ,-). 7

8 Verdelingsmechanisme De derde parameter waarmee u als corporatie uw beleid rond Slimmer Kopen vorm kunt geven is het verdelingsmechanisme. Omdat koop geen onderhandelingsproces zoals bij een marktconforme verkoop. Daarom is het goed vooraf te bepalen hoe u de woningen wilt verdelen. De wijze van verdeling moet u als corporatie dus zelf vaststellen. Trudo hanteert bijvoorbeeld het lotingsmodel, waarbij onder geïnteresseerden wordt geloot. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: aan nummer 1, daarna aan nummer 2, enzovoort. open huis en daarna loten. Vooral wanneer u verwacht dat de opkomst niet zo groot is omdat weinig mensen zich hebben ingeschreven, is dit de meest aantrekkelijke optie. Het is natuurlijk ook mogelijk de woningen voor wie u het belangrijk vindt dat zij voor Slimmer Kopen kunnen kiezen. 8

9 2. Verkoop Slimmer Kopen woning Waardebepaling bij verkoop De koper dient vooraf eerlijk te worden geïn formeerd over de kwaliteit van de woning. Vooral is van belang dat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de bouwdelen waarvan de waarde gedeeld wordt bij terug- rapport hierin. Een bouwkundige keuring is beter maar hoeft niet. Kleine gebreken geen probleem. Echter, bij achterstallig onderhoud op bouwdelen waarvan de waardevermeerdering moet worden gedeeld, kunnen kopers hun inves teringen. Een kwalitatief slechte keuken is dus geen bezwaar, aangezien de waardestijging als gevolg van een nieuwe keuken volledig naar de koper gaat. Een kwalitatief slecht casco daarentegen is wel degelijk ongewenst. Bij het bepalen van de marktwaarde wordt uitgegaan van de staat van de woning inclusief een standaard afwerkpakket. Wij adviseren u om ingeval van meerwerk tijdens de bouw niets te wijzigen in de afgesproken marktwaarde of in het kortingspercentage op de koopprijs. 9

10 het beste rechtstreeks tussen koper en bouwer laten verlopen. Bij terugkoop is bepaald dat de waardeontwikkeling door verbeteringen aan keuken, sanitair, verwarming, badkamer, uitbreidingen van het casco en eventueel wanden vloerafwerkingen, naar de koper gaat. Het overige meerwerk ( het buitenkraantje ) valt dus onder de waarde delingsformule. U doet er goed aan minderwerk zeer beperkt - dus alleen op een klein aantal standaardvoorzieningen en eventuele kleine stelposten - toe te staan. Trudo verrekent minderwerk rechtstreeks met de koper (naar rato van de betaalde koopprijs). Afspraken in het koopcontract over de marktwaarde, de koopprijs en het kortingspercentage blijven ongewijzigd. Formeel geldt nu als uitgangspunt voor de terugkoop een hogere waarde dan de prijs die de koper daadwerkelijk heeft betaald. Gezien de kleine bedragen die doorgaans met minderwerk gemoeid zijn en de forse bijkomende kosten bij verhuizen, is speculatie met minderwerk door kopers uit te sluiten. Om bij terugkoop de waardeontwikkeling van zelf aangebrachte verbeteringen te kunnen vast stellen, moet bij de koop een gedegen omschrijving van de huidige staat worden hiervoor een goede omschrijving van de aspecten te maken die buiten de waardedeling blijven (zie artikel 5 lid b2 van de Slimmer Kopen -bepalingen) en deze te verduidelijken met foto s, waarna hij het rapport in tweevoud opmaakt en iedere pagina parafeert. is voor de koper, het tweede bewaart u in uw verkoopdossier. rapport vereist. De beginstand kan op basis van folders en materiaalbeschrijvingen worden vastgelegd. 10

11 Zelf aangebrachte verbeteringen in de bestaande voorraad Wanneer de koper zelf verbeteringen aan de woning heeft aangebracht vooraf, of in de periode dat hij de woning heeft gehuurd, gelden bij Trudo de volgende regels: - De door de huurder aangebrachte verbete- De marktwaarde die in de koopovereenkomst wordt vermeld, is dus de marktwaarde zónder de aangebrachte verbeteringen. verbeteringen buiten de marktwaarde zijn gehouden. - Huurders ontvangen bij terugverkoop in de toekomst dus dat deel van de waardestijging, dat hen conform de waardedelingsformule toekomt. Kosten taxatie kosten van de aankoopkeuring en het bodemonderzoek, voor rekening van de corporatie. terugkoop. Trudo neemt bij zittende huurders haar rekening. Ziet een klant af van aankoop c.q. verkoop en wil hij binnen drie jaar alsnog kosten voor zijn eigen rekening. De kosten van de koper. 11

12 Financiering met veel zorgvuldigheid te gebeuren. - een lening te verstrekken. Voorkom dat nieuwe tussenpersonen onbekend zijn met het product Slimmer Kopen. Dat zou tot ongewenste vertragingen voor de kopers kunnen leiden. naar eigen keuze te maken. Informeer ban- Als 100% van de marktwaarde wordt bezwaard met een hypotheek, is het risico groot dat een restschuld overblijft bij terugverkoop aan de corporatie. - De geldverstrekker dient in de hypotheekakte de door Trudo opgestelde hypotheekmodule te verwerken. - De mogelijkheid bestaat dat de koper kiest voor een geldverstrekker die onbekend is met het product Slimmer Kopen. Om die reden dient bij het tekenen van de koopovereenkomst altijd de hypotheekmodule te worden verstrekt. Notaris Werk met een vaste notaris die controleert of de hypotheekmodule is opgenomen in de hypotheekakte. 12

13 Registratie Wanneer u als corporatie Slimmer Kopen op grote schaal wilt gaan inzetten, is het raadzaam om een kopersadministratie op te zetten. Hierin legt u de persoonlijke gegevens vast, de oorspronkelijke marktwaarde, de koopprijs, de verkregen korting enzovoort. Een bijkomend voordeel daarvan is dat u te allen tijde beschikt over een actueel beeld van de uitstaande claim op de verstrekte korting en waardeontwikkeling. Voor een dergelijke administratie zijn de meeste huuradministratiesystemen niet geschikt. Aangezien het mogelijk is dat een woning pas na zeer lange tijd wordt teruggekocht, dienen alle verkoopstukken - zoals het koopcontract, het keuring - zorgvuldig te worden bewaard. Overigens is het - zowel vanuit voorzichtigheid als omwille van het verschaffen van een juist beeld noodzakelijk een voorziening op te nemen op de balans. De verkooptransactie leidt immers plichting van de corporatie. 3 13

14 3. Terugkoop Aanbiedingsplicht Een koper mag de Slimmer Kopen woning op ieder gewenst moment verkopen. Hij is dan wel verplicht de woning allereerst aan u als corporatie aan te bieden. De bedoeling van deze aanbiedingsplicht is om zeker te stellen dat de verstrekte korting op de marktwaarde weer terugvloeit naar uw corporatie. u gebruik wenst te maken van het terugkooprecht en u doet een prijsaanbod. recht, dan heeft de eigenaar van de Slimmer Kopen woning de mogelijkheid om de woning zelf aan een derde te verkopen. terugkoopaanbod in te gaan, kan de woning vrij worden verkocht en gaat hij verloren voor de sociale sector. Het is daarom raadzaam werkprocedures goed vast te leggen. te besluiten of een woning al dan niet wordt teruggekocht. De makelaar die persoonlijk het aanbiedingsformulier Slimmer Kopen (zie ar- -bepalingen) in ontvangst neemt, kan dan direct bevestigen dat u als corporatie de woning ook daadwerkelijk gaat terugkopen. Een voorbeeld van dit formulier zoals Trudo hanteert, maakt deel uit van het totale informatiepakket. Zelf aangebrachte verbeteringen aan de woning in de woning gaan volledig naar de koper. Dit geldt voor verbeteringen aan de keuken, badkamer, het sanitair, de verwarming, eventueel vloer- en wandafwerkingen en uitbreidingen aan de woning, waaronder in ieder geval aanbouwen en dakkapellen. 14

15 4. Waarborg aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling Geschillenregeling U doet er goed aan rekening te houden met een eventueel beroep op een geschillenregeling een marktwaarde die 1000,- hoger ligt, levert de koper minimaal kopers begrijpen precies hoe dit werkt. Wanneer u het geschil volgens de regels oplost, zakelijk en objectief, leidt dit beslist niet tot ontevreden (terug-)verkopers. In Slimmer Kopen is een aantal juridische instrumenten opgenomen waarmee u als corporatie de met de koper gemaakte afspraken kunt afdwingen. Met name als het gaat om het nakomen van de aanbiedingsplicht en het terugkrijgen van de korting en een deel van de waardeontwikkeling. Algemeen De aanbiedingsplicht en het daarmee terugkrijgen van de korting en het vorderen van een deel van de waardeontwikkeling, zijn in de vorm van Slimmer Kopen -bepalingen vastgelegd in de koopovereenkomst. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen geldt in de eerste plaats een algemene boetebepaling. In hoofdstuk 2 van de Slimmer Kopen -bepalingen is opgenomen dat een boete opgelegd kan worden die gelijk is aan de korting plus het deel van de waardeontwikkeling dat toekomt aan de corporatie. Bovendien kan eventuele overige schade worden verhaald via een procedure op grond van de mogelijkheden die het Burgerlijk Wetboek biedt. 15

16 Tevens is in de Slimmer Kopen -bepalingen opgenomen dat de koper aan de verkoper een hypothecaire zekerheid verstrekt. Hypothecaire zekerheid vestigd, vestigt ook de corporatie een hypotheek op de woning. Dit om de verplichtingen die de koper heeft jegens de corporatie zeker te stellen. Het gaat hier om een gelijkwaardige hypotheek ten opzichte van de hypotheek van de bank. Op het moment dat de koper zijn aanbiedingsplicht niet nakomt, wordt u dankzij uw hypotheekrecht altijd geïnformeerd. Ook is hiermee veiliggesteld dat de eventuele meer- terugverkoop, terugvloeit naar de corporatie. Om te waarborgen dat ook daadwerkelijk een gelijkwaardige hypotheek ten gunste van de corporatie wordt gevestigd, dient - zoals eerder is aangegeven - de hypotheekmodule integraal te worden opgenomen in de hypotheekakte die de koper met de bank sluit. De ingeschakelde notaris dient hiervoor te waken. 16

17 5. Overig Verkoop aan kinderen Bij bestaande bouw verkoopt Trudo ook Slimmer Kopen woningen aan inwonende kinderen. Hierbij gelden de volgende regels: koop, mits zij medehuurder zijn en de ouders de huur opzeggen. De woning wordt dus niet verloot. bij terugverkoop wordt doorverkocht aan eigen kinderen. Een andere mogelijkheid is dat wanneer de eigenaar/eigenaren komen te overlijden, de erfgenamen de woning opeisen op grond van het erfrecht. De verplichtingen die op de woning rusten, gaan dan over op de erfgenamen. 17

18 2 De licentieovereenkomst 1. Gebruik koopcontracten Woningregeling uitsluitend van toepassing is bij onveranderd gebruik van de contracten en akten. Het is dan ook verboden een letter te wijzigen in het koopcontract en de akte van split- leveringsakte. Om de kwaliteit en eenduidigheid van opgestelde Slimmer Kopen -contracten te kunnen bewaken, heeft Trudo afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën over het starten van nieuwe projecten. Om deze afspraken te kunnen uitvoeren zal de corporatie: voor welk(e) nieuw(e) project(en) één of meerdere van de ter beschikking gestelde modelkoopcontracten wordt/worden ingezet; met toepassing van de ter beschikking gestelde modelkoopcontracten is verkocht in lopende projecten opstellen en hierbij per project inzichtelijk maken om welke modelkoopcontracten het gaat. 18

19 2. Goedkeuring Trudo garandeert dat de geleverde modelkoopcontracten Slimmer Kopen onder de Eigen Woningregeling vallen, mits deze door de corporatie ongewijzigd worden toegepast. Trudo zorgt er, na ondertekening van de licentie overeenkomst, voor dat de projecten waarvoor Slimmer Kopen wordt ingezet, bij het Ministerie van Financiën worden gemeld. Wijzigingen in het product Slimmer Kopen mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toe stemming van Trudo worden doorgevoerd. Indien nodig voert Trudo hiervoor het benodigde overleg met betrokken instanties. Het is u als corporatie verboden om zonder medeweten van Trudo enig (voor-)overleg te voeren met het Ministerie van Financiën of het Ministerie van VROM over gewenste inhoudelijke wijzigingen in het product. U dient als licentiegebruikende corporatie zelf 3. Marketing Bij het totale informatiepakket worden onder andere ook voorbeeldteksten voor informatiemiddelen ten behoeve van de consument aangeleverd. U kunt deze naar eigen inzicht toepassen. Ook het logo van Slimmer Kopen, inclusief beschrijving van de toegestane varianten, wordt aangeleverd. Trudo heeft voor de verkoop van haar eigen woningen die onder Slimmer Kopen - voorwaarden worden verkocht, de website geïntroduceerd. Gelet op de doelstelling van deze website kunnen andere corporaties de promotie van de eigen verkopen niet via deze website laten verlopen. Voor actuele documenten en contracten kun u terecht op de site: Heeft u vragen over Slimmer Kopen of wilt u meer informatie over de licentieovereenkomst, neem dan contact op met Woonlab: Utrechtsestraat 41, 6811 LT Arnhem T , 19

20 Utrechtsestraat LT Arnhem T Aan de tekst van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer er onduidelijkheid of verschil van mening bestaat, is de tekst van de licentie- en/of koopovereenkomst beslissend.

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

Feiten & spelregels Slimmer Kopen

Feiten & spelregels Slimmer Kopen Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Accolade. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS SLIMMER KOPEN 5 1. ALGEMEEN 7 2. AFSPRAKEN 11 3. BEEINDIGING OVEREENKOMST 13 4. BIJKOMENDE KOSTEN 15 5. VERGELIJKING SLIMMER KOPEN 19 6.

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor Slimmer Kopen Feiten & Spelregels voor U wilt graag een huis kopen, maar u ziet op tegen het financiële risico. Of de prijzen zijn voor u aan de hoge kant. Dan is Slimmer Kopen wellicht een mogelijkheid

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012

Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012 Slimmer Kopen Infoblad voor financiers Versie 1 januari 2012 Wat is Slimmer Kopen Een Slimmer Kopen -woning is een woning die de koper met korting koopt van Trudo. De korting varieert veelal tussen de

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

SLIMMER KOPEN ALGEMEEN

SLIMMER KOPEN ALGEMEEN SLIMMER KOPEN ALGEMEEN SLIMMER KOPEN Inhoud Introductie 4 1. Slimmer Kopen 5 2. Afspraken 5 3. Beëindiging overeenkomst 9 4. Bijkomende kosten en fiscale aspecten 11 5. Vergelijking Slimmer Kopen (normaal)

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: koop een woning voor een lagere prijs! Met Koopstart koopt u een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Zo biedt Koopstart

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Kopen met korting. Slimmer Kopen

Kopen met korting. Slimmer Kopen Kopen met korting Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Casade. Woningen met het Slimmer Kopen label - en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide

Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide 1 van 7 Feiten en spelregels voor kopers (nieuwbouw) April 2017 Gemeente Renswoude vindt het belangrijk dat starters in de gelegenheid

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

huren? kopen? kopen met korting?

huren? kopen? kopen met korting? huren? kopen? kopen met korting? lefier ZuidoostDrenthe Hooggoorns 16 Emmen open: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur Achter de Brink 2-3 Borger open: ma. t/m vr. 8.00-12.00 uur t 0591-69 77 77 f 0591-64 28 10

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting

Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting Slimmer Kopen Wees slim en koop een eigen huis met korting Een eigen huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iedereen! Toch is het vinden van een passende koopwoning niet eenvoudig. Met als gevolg

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden!

Inhoudsopgave. 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! te koop te ko Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer Kopen 19 Een

Nadere informatie

2015 Slimmer Kopen 3

2015 Slimmer Kopen 3 2015 Slimmer Kopen 3 4 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer Kopen

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning In een overvolle Welkomkerk te Rockanje heeft het Woonbedrijf van de gemeente

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen

Over het hoe en wat. Slimmer Kopen Over het hoe en wat Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Casade. Wanneer u een woning koopt met het Slimmer Kopen label betaalt u een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. In deze

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n.

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n. Groedestraat 95 Berkel en Rodenrijs Koopsom 233.325,= v.o.n. Prachtige vergezichten over het groen (Annie MG Schmidtpark in wording) en de skyline van Rotterdam, heeft u vanuit dit drie kamer appartement

Nadere informatie

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling Pré Koopregeling Pré Wonen biedt u via de Pré Koopregeling financiële hulp en zekerheid bij het aanschaffen van uw koophuis. Pré Wonen verkoopt geselecteerde woningen

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis

Stap voor stap naar je eigen huis Stap voor stap naar je eigen huis Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? In 9 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Belangstelling? Kopen bij Rochdale U woont in een huurwoning

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop.

Nadere informatie

De korting is juridisch vastgelegd in de Akte vaststelling bepalingen verkoop onder voorwaarden VoV appartementen.

De korting is juridisch vastgelegd in de Akte vaststelling bepalingen verkoop onder voorwaarden VoV appartementen. Aankoop woning onder VOV: Stel u wilt een woning kopen met een marktwaarde van 120.000. Dit bedrag is financieel niet haalbaar voor een starter. Door een korting van 25% in de vorm van een stille reserve

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE

Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Hoe verkoopt u uw huis? Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Verkoop Koopgarant, Koopcomfort of MGE De verkoop U heeft een woning gekocht via Koopgarant, Koopcomfort

Nadere informatie

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopstartbepalingen 1 april

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie