FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES"

Transcriptie

1 FEITEN EN SPELREGELS VOOR SLIMME CORPORATIES

2

3 Een slim product voor uw klanten, een slim instrument voor uw voorraadbeleid Pag 4 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 5 Slimmer Kopen en uw voorraadbeleid Pag 5 Verkoop Slimmer Kopen woning Pag 9 Terugkoop Pag 14 Waarborg aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling Pag 15 Overig Pag 17 2 De licentieovereenkomst Pag 18 Gebruik koopcontracten Pag 18 Goedkeuring Pag 19 Marketing Pag 19

4 Een slim product voor uw klanten, een slim instrument voor uw voorraadbeleid Slimmer Kopen is een woonproduct van woning corporatie Trudo uit Eindhoven. Deze nieuwe contractvorm stelt klanten in staat volledig eigenaar te worden van een woning, zonder dat deze verloren gaat voor de sociale sector. Dit gecombineerde voordeel maakt Slimmer Kopen bruikbaar in diverse woonsegmenten en nuttig onder velerlei marktomstandigheden. Het is een breed inzetbaar instrument in het kader van strategisch voorraadbeleid. Trudo heeft reeds ruime ervaring opgedaan met dit nieuwe kopen-met-kortingconcept dat in en om Eindhoven bijzonder goed blijkt aan te slaan. Zij stelt Slimmer Kopen beschikbaar aan collega-corporaties en biedt het gebruiksrecht aan om deze contractvorm te benutten in eigen projecten. In het eerste deel van deze handleiding is nader beschreven welke voorwaarden en bepalingen gelden bij de verkoop van Slimmer Kopen woningen. Daarnaast komt in deel 2 aan bod binnen welke randvoorwaarden u als corporatie gebruik kunt maken van Slimmer Kopen. Deze handleiding is algemeen van aard en dus niet volledig toegesneden op de situatie waarin uw corporatie zich bevindt. Ook geeft het geen uitputtende beschrijving van de rechten en plichten die voor uw corporatie gelden. Die informatie (en méér) vindt u wel in de licentieovereenkomst en de bijbehorende achtergrondinformatie. 4

5 1 Slimmer Kopen algemeen 1. Slimmer Kopen en uw voorraadbeleid Slimmer Kopen kent drie parameters die u als corporatie kunt instellen, op basis van uw eigen voorraadbeleid: percentage; Kortingspercentage kortingspercentages u hanteert - binnen de wettelijke normen - en kunt daarbij eventueel variëren per doelgroep. 5

6 Het beleid dat Trudo hanteert, kan dit wellicht voor u verduidelijken. van 25%. Iedere koper komt hier, ongeacht zijn of haar inkomen, voor in aanmerking. Bij bepaalde productmarktcombinaties kunnen kopers die tot de primaire doelgroep behoren, zelfs 50% korting op de marktprijs krijgen 1. Vaststelling of een koper tot de primaire doelgroep behoort, gebeurt naar analogie van de Huursubsidiewet. Dat betekent onder meer dat: anderhalf jaar geleden; subsidiewet (gecorrigeerd verzamelinkomen); tabel. Als bij een mutatie het koopcontract op twee namen staat, dan wordt gesproken over een meerpersoonshuishouden. Staat het contract op één naam, dan is sprake van een eenpersoonshuishouden. Bij zittende huurders wordt het uittreksel uit het bevolkingsregister gehanteerd. Let op: mogelijkheden wordt uiteraard gekeken naar het actuele inkomen. Het is de klant toegestaan om uitsluitend recente loongegevens te overleggen, maar dan hanteert Trudo de regel dat Aandeel in de waardeontwikkeling Het aandeel in de waardeontwikkeling kunt u zelf vaststellen, waarbij u uiteraard wel dient te voldoen aan de regels uit MG Hierin is opgenomen dat de verhouding tussen het kortingspercentage en het percentage van de waardeontwikkeling dat ten goede komt aan 1 /2 mag bedragen. Het aandeel in de waardeontwikkeling voor uw corporatie kan ook minder zijn. Trudo hanteert bij bepaalde productmarktcombinaties een verhouding van 1:1. 1 Wilt u in de bestaande voorraad een kortingspercentage hanteren van meer dan 30%, dan is hiervoor toestemming van het ministerie van VROM noodzakelijk. 6

7 Bij Trudo mogen kopers zelf de hoogte van de Hoe meer korting, hoe groter bij terugverkoop Trudo s aandeel in de waardeontwikkeling zal zijn. Om het keuzeproces niet te gecompliceerd te maken, kunnen kortingen alleen veelvouden van 5% bedragen (5%, 10%, 15% enzovoort). Rekenvoorbeeld Stel u verkoopt een woning met een marktwaarde van ,- met 20% korting. De koper betaalt dan ,-. Laten we aannemen dat de waarde van de woning in 10 jaar tijd van ,- naar ,- toeneemt en dat deze stijging voor ,- is te danken aan eigen investeringen van de bewoner. Wanneer u de koper 20% korting geeft op de marktwaarde komt u als corporatie volgens de woorden: 70% van de waardeontwikkeling gaat naar de koper. U koopt de woning nu terug voor de oorspronkelijke koopprijs ad ,- plus de volledige waardeontwikkeling die het gevolg is van de investeringen door de koper ( ,-) én 70% van de overige waardeontwikkeling (70% van ,-). In totaal komt u dan op een terugkoopprijs van ,- (voor een woning met een waarde van ,-). 7

8 Verdelingsmechanisme De derde parameter waarmee u als corporatie uw beleid rond Slimmer Kopen vorm kunt geven is het verdelingsmechanisme. Omdat koop geen onderhandelingsproces zoals bij een marktconforme verkoop. Daarom is het goed vooraf te bepalen hoe u de woningen wilt verdelen. De wijze van verdeling moet u als corporatie dus zelf vaststellen. Trudo hanteert bijvoorbeeld het lotingsmodel, waarbij onder geïnteresseerden wordt geloot. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: aan nummer 1, daarna aan nummer 2, enzovoort. open huis en daarna loten. Vooral wanneer u verwacht dat de opkomst niet zo groot is omdat weinig mensen zich hebben ingeschreven, is dit de meest aantrekkelijke optie. Het is natuurlijk ook mogelijk de woningen voor wie u het belangrijk vindt dat zij voor Slimmer Kopen kunnen kiezen. 8

9 2. Verkoop Slimmer Kopen woning Waardebepaling bij verkoop De koper dient vooraf eerlijk te worden geïn formeerd over de kwaliteit van de woning. Vooral is van belang dat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de bouwdelen waarvan de waarde gedeeld wordt bij terug- rapport hierin. Een bouwkundige keuring is beter maar hoeft niet. Kleine gebreken geen probleem. Echter, bij achterstallig onderhoud op bouwdelen waarvan de waardevermeerdering moet worden gedeeld, kunnen kopers hun inves teringen. Een kwalitatief slechte keuken is dus geen bezwaar, aangezien de waardestijging als gevolg van een nieuwe keuken volledig naar de koper gaat. Een kwalitatief slecht casco daarentegen is wel degelijk ongewenst. Bij het bepalen van de marktwaarde wordt uitgegaan van de staat van de woning inclusief een standaard afwerkpakket. Wij adviseren u om ingeval van meerwerk tijdens de bouw niets te wijzigen in de afgesproken marktwaarde of in het kortingspercentage op de koopprijs. 9

10 het beste rechtstreeks tussen koper en bouwer laten verlopen. Bij terugkoop is bepaald dat de waardeontwikkeling door verbeteringen aan keuken, sanitair, verwarming, badkamer, uitbreidingen van het casco en eventueel wanden vloerafwerkingen, naar de koper gaat. Het overige meerwerk ( het buitenkraantje ) valt dus onder de waarde delingsformule. U doet er goed aan minderwerk zeer beperkt - dus alleen op een klein aantal standaardvoorzieningen en eventuele kleine stelposten - toe te staan. Trudo verrekent minderwerk rechtstreeks met de koper (naar rato van de betaalde koopprijs). Afspraken in het koopcontract over de marktwaarde, de koopprijs en het kortingspercentage blijven ongewijzigd. Formeel geldt nu als uitgangspunt voor de terugkoop een hogere waarde dan de prijs die de koper daadwerkelijk heeft betaald. Gezien de kleine bedragen die doorgaans met minderwerk gemoeid zijn en de forse bijkomende kosten bij verhuizen, is speculatie met minderwerk door kopers uit te sluiten. Om bij terugkoop de waardeontwikkeling van zelf aangebrachte verbeteringen te kunnen vast stellen, moet bij de koop een gedegen omschrijving van de huidige staat worden hiervoor een goede omschrijving van de aspecten te maken die buiten de waardedeling blijven (zie artikel 5 lid b2 van de Slimmer Kopen -bepalingen) en deze te verduidelijken met foto s, waarna hij het rapport in tweevoud opmaakt en iedere pagina parafeert. is voor de koper, het tweede bewaart u in uw verkoopdossier. rapport vereist. De beginstand kan op basis van folders en materiaalbeschrijvingen worden vastgelegd. 10

11 Zelf aangebrachte verbeteringen in de bestaande voorraad Wanneer de koper zelf verbeteringen aan de woning heeft aangebracht vooraf, of in de periode dat hij de woning heeft gehuurd, gelden bij Trudo de volgende regels: - De door de huurder aangebrachte verbete- De marktwaarde die in de koopovereenkomst wordt vermeld, is dus de marktwaarde zónder de aangebrachte verbeteringen. verbeteringen buiten de marktwaarde zijn gehouden. - Huurders ontvangen bij terugverkoop in de toekomst dus dat deel van de waardestijging, dat hen conform de waardedelingsformule toekomt. Kosten taxatie kosten van de aankoopkeuring en het bodemonderzoek, voor rekening van de corporatie. terugkoop. Trudo neemt bij zittende huurders haar rekening. Ziet een klant af van aankoop c.q. verkoop en wil hij binnen drie jaar alsnog kosten voor zijn eigen rekening. De kosten van de koper. 11

12 Financiering met veel zorgvuldigheid te gebeuren. - een lening te verstrekken. Voorkom dat nieuwe tussenpersonen onbekend zijn met het product Slimmer Kopen. Dat zou tot ongewenste vertragingen voor de kopers kunnen leiden. naar eigen keuze te maken. Informeer ban- Als 100% van de marktwaarde wordt bezwaard met een hypotheek, is het risico groot dat een restschuld overblijft bij terugverkoop aan de corporatie. - De geldverstrekker dient in de hypotheekakte de door Trudo opgestelde hypotheekmodule te verwerken. - De mogelijkheid bestaat dat de koper kiest voor een geldverstrekker die onbekend is met het product Slimmer Kopen. Om die reden dient bij het tekenen van de koopovereenkomst altijd de hypotheekmodule te worden verstrekt. Notaris Werk met een vaste notaris die controleert of de hypotheekmodule is opgenomen in de hypotheekakte. 12

13 Registratie Wanneer u als corporatie Slimmer Kopen op grote schaal wilt gaan inzetten, is het raadzaam om een kopersadministratie op te zetten. Hierin legt u de persoonlijke gegevens vast, de oorspronkelijke marktwaarde, de koopprijs, de verkregen korting enzovoort. Een bijkomend voordeel daarvan is dat u te allen tijde beschikt over een actueel beeld van de uitstaande claim op de verstrekte korting en waardeontwikkeling. Voor een dergelijke administratie zijn de meeste huuradministratiesystemen niet geschikt. Aangezien het mogelijk is dat een woning pas na zeer lange tijd wordt teruggekocht, dienen alle verkoopstukken - zoals het koopcontract, het keuring - zorgvuldig te worden bewaard. Overigens is het - zowel vanuit voorzichtigheid als omwille van het verschaffen van een juist beeld noodzakelijk een voorziening op te nemen op de balans. De verkooptransactie leidt immers plichting van de corporatie. 3 13

14 3. Terugkoop Aanbiedingsplicht Een koper mag de Slimmer Kopen woning op ieder gewenst moment verkopen. Hij is dan wel verplicht de woning allereerst aan u als corporatie aan te bieden. De bedoeling van deze aanbiedingsplicht is om zeker te stellen dat de verstrekte korting op de marktwaarde weer terugvloeit naar uw corporatie. u gebruik wenst te maken van het terugkooprecht en u doet een prijsaanbod. recht, dan heeft de eigenaar van de Slimmer Kopen woning de mogelijkheid om de woning zelf aan een derde te verkopen. terugkoopaanbod in te gaan, kan de woning vrij worden verkocht en gaat hij verloren voor de sociale sector. Het is daarom raadzaam werkprocedures goed vast te leggen. te besluiten of een woning al dan niet wordt teruggekocht. De makelaar die persoonlijk het aanbiedingsformulier Slimmer Kopen (zie ar- -bepalingen) in ontvangst neemt, kan dan direct bevestigen dat u als corporatie de woning ook daadwerkelijk gaat terugkopen. Een voorbeeld van dit formulier zoals Trudo hanteert, maakt deel uit van het totale informatiepakket. Zelf aangebrachte verbeteringen aan de woning in de woning gaan volledig naar de koper. Dit geldt voor verbeteringen aan de keuken, badkamer, het sanitair, de verwarming, eventueel vloer- en wandafwerkingen en uitbreidingen aan de woning, waaronder in ieder geval aanbouwen en dakkapellen. 14

15 4. Waarborg aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling Geschillenregeling U doet er goed aan rekening te houden met een eventueel beroep op een geschillenregeling een marktwaarde die 1000,- hoger ligt, levert de koper minimaal kopers begrijpen precies hoe dit werkt. Wanneer u het geschil volgens de regels oplost, zakelijk en objectief, leidt dit beslist niet tot ontevreden (terug-)verkopers. In Slimmer Kopen is een aantal juridische instrumenten opgenomen waarmee u als corporatie de met de koper gemaakte afspraken kunt afdwingen. Met name als het gaat om het nakomen van de aanbiedingsplicht en het terugkrijgen van de korting en een deel van de waardeontwikkeling. Algemeen De aanbiedingsplicht en het daarmee terugkrijgen van de korting en het vorderen van een deel van de waardeontwikkeling, zijn in de vorm van Slimmer Kopen -bepalingen vastgelegd in de koopovereenkomst. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen geldt in de eerste plaats een algemene boetebepaling. In hoofdstuk 2 van de Slimmer Kopen -bepalingen is opgenomen dat een boete opgelegd kan worden die gelijk is aan de korting plus het deel van de waardeontwikkeling dat toekomt aan de corporatie. Bovendien kan eventuele overige schade worden verhaald via een procedure op grond van de mogelijkheden die het Burgerlijk Wetboek biedt. 15

16 Tevens is in de Slimmer Kopen -bepalingen opgenomen dat de koper aan de verkoper een hypothecaire zekerheid verstrekt. Hypothecaire zekerheid vestigd, vestigt ook de corporatie een hypotheek op de woning. Dit om de verplichtingen die de koper heeft jegens de corporatie zeker te stellen. Het gaat hier om een gelijkwaardige hypotheek ten opzichte van de hypotheek van de bank. Op het moment dat de koper zijn aanbiedingsplicht niet nakomt, wordt u dankzij uw hypotheekrecht altijd geïnformeerd. Ook is hiermee veiliggesteld dat de eventuele meer- terugverkoop, terugvloeit naar de corporatie. Om te waarborgen dat ook daadwerkelijk een gelijkwaardige hypotheek ten gunste van de corporatie wordt gevestigd, dient - zoals eerder is aangegeven - de hypotheekmodule integraal te worden opgenomen in de hypotheekakte die de koper met de bank sluit. De ingeschakelde notaris dient hiervoor te waken. 16

17 5. Overig Verkoop aan kinderen Bij bestaande bouw verkoopt Trudo ook Slimmer Kopen woningen aan inwonende kinderen. Hierbij gelden de volgende regels: koop, mits zij medehuurder zijn en de ouders de huur opzeggen. De woning wordt dus niet verloot. bij terugverkoop wordt doorverkocht aan eigen kinderen. Een andere mogelijkheid is dat wanneer de eigenaar/eigenaren komen te overlijden, de erfgenamen de woning opeisen op grond van het erfrecht. De verplichtingen die op de woning rusten, gaan dan over op de erfgenamen. 17

18 2 De licentieovereenkomst 1. Gebruik koopcontracten Woningregeling uitsluitend van toepassing is bij onveranderd gebruik van de contracten en akten. Het is dan ook verboden een letter te wijzigen in het koopcontract en de akte van split- leveringsakte. Om de kwaliteit en eenduidigheid van opgestelde Slimmer Kopen -contracten te kunnen bewaken, heeft Trudo afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën over het starten van nieuwe projecten. Om deze afspraken te kunnen uitvoeren zal de corporatie: voor welk(e) nieuw(e) project(en) één of meerdere van de ter beschikking gestelde modelkoopcontracten wordt/worden ingezet; met toepassing van de ter beschikking gestelde modelkoopcontracten is verkocht in lopende projecten opstellen en hierbij per project inzichtelijk maken om welke modelkoopcontracten het gaat. 18

19 2. Goedkeuring Trudo garandeert dat de geleverde modelkoopcontracten Slimmer Kopen onder de Eigen Woningregeling vallen, mits deze door de corporatie ongewijzigd worden toegepast. Trudo zorgt er, na ondertekening van de licentie overeenkomst, voor dat de projecten waarvoor Slimmer Kopen wordt ingezet, bij het Ministerie van Financiën worden gemeld. Wijzigingen in het product Slimmer Kopen mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toe stemming van Trudo worden doorgevoerd. Indien nodig voert Trudo hiervoor het benodigde overleg met betrokken instanties. Het is u als corporatie verboden om zonder medeweten van Trudo enig (voor-)overleg te voeren met het Ministerie van Financiën of het Ministerie van VROM over gewenste inhoudelijke wijzigingen in het product. U dient als licentiegebruikende corporatie zelf 3. Marketing Bij het totale informatiepakket worden onder andere ook voorbeeldteksten voor informatiemiddelen ten behoeve van de consument aangeleverd. U kunt deze naar eigen inzicht toepassen. Ook het logo van Slimmer Kopen, inclusief beschrijving van de toegestane varianten, wordt aangeleverd. Trudo heeft voor de verkoop van haar eigen woningen die onder Slimmer Kopen - voorwaarden worden verkocht, de website geïntroduceerd. Gelet op de doelstelling van deze website kunnen andere corporaties de promotie van de eigen verkopen niet via deze website laten verlopen. Voor actuele documenten en contracten kun u terecht op de site: Heeft u vragen over Slimmer Kopen of wilt u meer informatie over de licentieovereenkomst, neem dan contact op met Woonlab: Utrechtsestraat 41, 6811 LT Arnhem T , 19

20 Utrechtsestraat LT Arnhem T Aan de tekst van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer er onduidelijkheid of verschil van mening bestaat, is de tekst van de licentie- en/of koopovereenkomst beslissend.

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Feiten & spelregels Slimmer Kopen

Feiten & spelregels Slimmer Kopen Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Accolade. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een bepaalde korting

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN

FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS VOOR KOPERS SLIMMER KOPEN FEITEN & SPELREGELS SLIMMER KOPEN 5 1. ALGEMEEN 7 2. AFSPRAKEN 11 3. BEEINDIGING OVEREENKOMST 13 4. BIJKOMENDE KOSTEN 15 5. VERGELIJKING SLIMMER KOPEN 19 6.

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN

Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Koopgarant KOPEN ZONDER ZORGEN Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Dit is koopgarant 04 Welke kosten maakt u Bij Het kopen van een Woning? 06 Wanneer is De Woning van u? 08 Hoe zorgt u voor een goede FinanCiering?

Nadere informatie

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k.

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Gerrit Peuscherstraat 405 Koopcomfortprijs: 132.500,-- k.k. 7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Omschrijving: In de groene wijk Hasseler Es gelegen tussenwoning met parkeergelegenheid

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG 2013-02, in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie