Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag. Internationale en Europese Activiteiten Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag. Internationale en Europese Activiteiten 2009. Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken"

Transcriptie

1 Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken Rotterdam Wereldwijd Jaargang 2, nummer 3, voorjaar 2010 Foto: Rob Niemantsverdriet Jaarverslag Internationale en Europese Activiteiten 2009 Rotterdam profileert zich steeds meer als wereldhaven en wereldstad. De economie is van oudsher leidend voor de internationale betrekkingen. De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich ook sterk gepositioneerd als klimaatstad, energiestad én waterstad. Onze stad heeft traditioneel een internationale bevolking en internationale oriëntatie. De afgelopen jaren is de samenwerking binnen het Rotterdamse internationale beleid verder verbeterd. De organisaties die internationaal actief zijn, werken goed samen. Hierdoor is de samenhang en focus van de afzonderlijke inspanningen versterkt. Dat blijkt onder meer uit (sectorale) beleidsnota s die de afgelopen tijd zijn verschenen. Hierin spelen de internationale aspecten een belangrijke rol. Verder blijkt het ook uit de afstemmingsoverleggen waaronder die voor de economische (de Vierhoek ), de milieu- en de sociale sector. Het internationale beleid loopt dwars door alle beleidsportefeuilles en diensten heen. Alle portefeuillehouders en vrijwel alle gemeentelijke diensten zijn internationaal actief. Buiten de gemeente dragen ook tal van bedrijven en instellingen bij aan het behalen van de Rotterdamse internationale doelen. Coördinatie en afstemming zijn daarom van groot belang voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Het Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA) ; Rotterdam wereldstad: vaste koers, nieuwe ambities biedt het kader voor de internationale activiteiten van Rotterdam. De afdeling Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken (BJI) van de Bestuursdienst is verantwoordelijk voor de beleidskaders en coördinatie van het internationale beleid. De vele internationale contacten, activiteiten, evenementen, ontvangsten en werkbezoeken van Rotterdam zijn vanzelfsprekend het resultaat van de inspanningen van een grote groep deskundige, betrokken personen. Tot nu toe publiceerde de gemeente Rotterdam bij wijze van jaarverslag alleen een overzicht van de buitenlandse reizen van de collegeleden. In het PIEA is ervoor gekozen voortaan een jaarverslag uit te brengen met informatie over de internationale en Europese activiteiten van het afgelopen jaar. In dit jaarverslag worden de actiepunten en activiteiten beschreven die in 2009 zijn gerealiseerd. Voor ieder thema uit het PIEA worden kort de resultaten geschetst en komt een sleutelfiguur aan het woord. Ook de ontwikkeling van de relaties met de landen en steden waarmee Rotterdam samenwerkt, worden beschreven. Vanzelfsprekend wordt ook de voortgang van de actiepunten uit het PIEA aangegeven. Niet alle onderwerpen komen aan bod. Veel zijn er al beschreven in Rotterdam Wereldwijd, veel staan er ook op de nieuwe cityportal. Feit is dat internationaal beleid niet alleen om de haven en de stad draait. En ook niet alleen om evenementen en reizen. Internationaal beleid draait om de mensen. Het is een instelling. Een bepaalde manier van denken en werken. In dit jaarverslag zijn een aantal mensen geportretteerd die model staan voor het internationale karakter van Rotterdam en de Rotterdammers. Wereldhaven, wereldstad, wereldburgers. 1

2 Samenvatting actiepunten Het Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA) is vastgesteld door het college van B&W op 9 december In het PIEA zijn 23 actiepunten geformuleerd voor de periode In 2009 zijn tien actiepunten al helemaal uitgevoerd. De resterende dertien actiepunten zijn in verschillende stadia van uitvoering en liggen op schema om in 2010 te worden afgerond. 1 De Rotterdamse strategie met betrekking tot Duitsland, China en Brazilië wordt in voortgezet. Met betrekking tot India, Rusland en Turkije wordt in 2009 de strategie nader uitgewerkt in een specifieke aanpak. De strategie voor Duitsland, Brazilië, India, Rusland en Turkije is in 2009 uitgewerkt in plannen van aanpak die zijn gepresenteerd in het Vierhoeksoverleg van gemeente, Havenbedrijf, Kamer van Koophandel en havenbedrijfsleven. 2 In zet Rotterdam zich verder in om de Rotterdamse inbreng tijdens de World Expo 2010 in Shanghai tot een succes te maken. De voorbereidingen voor de realisatie van het paviljoen op de World Expo verlopen vlot. In 2009 is het ontwerp als eerste officieel goedgekeurd; in januari 2010 wordt met de bouw begonnen. 3 In 2009 organiseert Rotterdam een Brazilian summer, waarbij culturele uitwisseling en versterkte economische samenwerking centraal staan. Zomer 2009 heeft het evenement Brazil-Rotterdam plaatsgevonden, met drie maanden lang hedendaagse Braziliaanse kunst en cultuur. 4 In 2009 zal een analyse worden opgesteld van de bestaande relaties met de VS en de UK, op basis waarvan in een plan van aanpak zal worden aangegeven waar kansen tot verdere intensivering liggen. Analyses van de bestaande relaties met de VS en de VK zijn gemaakt. Een Plan van Aanpak voor de VS is vastgesteld. Dat voor het VK volgt in In de eerste helft van 2009 zullen de mogelijkheden tot een hechtere samenwerking met kennis- en onderzoeksinstituten waaronder de Erasmus Universiteit in kaart worden gebracht. In 2009 zijn de samenwerkingsmogelijkheden met de EUR onderzocht en opgenomen in een intentieverklaring die door de EUR en de gemeente is ondertekend. 6 Vanaf 2009 zal jaarlijks een rapportage worden opgesteld over actuele ontwikkelingen met betrekking tot high potentials : landen en steden die mogelijk interessante aanknopingspunten bieden voor (meer) samenwerking met Rotterdam. In 2009 zijn onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden van diverse landen, waaronder de Golfstaten. In 2010 wordt hierover gerapporteerd. 7 Rotterdam zal in nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van sociaal-maatschappelijk beleid in grote Europese steden en het EU-beleid ter zake, zoals aan de orde bij de derde bijeenkomst van Integrating Cities in Berlijn in 2009 en bij de activiteiten van het Social Affairs Forum van Eurocities. De sociale diensten zijn in 2009 actief geweest in Europese netwerken als Eurocities en Integrating Cities en verschillende Europese projecten. De betrokkenheid bij het Europese sociaal-maatschappelijke beleid wordt in 2010 voortgezet. 8 Rotterdam heeft de ambitie om Intercultural leading city te zijn. Om dit te bereiken wordt de Rotterdamse visie hierop de komende jaren nader uitgewerkt en geïmplementeerd in concrete activiteiten, zodanig dat de ambitie ook wordt herkend en erkend door de Rotterdamse samenleving. Rotterdam is structureel actief in diverse internationale netwerken en Europese projecten en timmert met de organisatie van internationale conferenties regelmatig aan de weg. Rotterdamse projecten worden internationaal veelvuldig ten voorbeeld gesteld. 9 Rotterdam is in 2009 Europese Jongerenhoofdstad en zal zich inspannen om de notie van Jongerenhoofdstad ook structureel te verankeren in het Europese beleid. In het kader van Jongerenhoofdstad wordt een breed programma aan evenementen, conferenties, tentoonstellingen enz. georganiseerd dat door vele jongeren van landen over de gehele wereld zal worden bezocht. Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad 2009, Your World, is succesvol afgerond en geëvalueerd. Het initiatief wordt voortgezet door Turijn en Antwerpen onder auspiciën van het European Youth Forum. Rotterdam blijft betrokken bij het netwerk van Jongerenhoofdsteden en zal zich in 2010 ook inspannen om de Europese instellingen betrokken te houden. 10 Rotterdam is lid van de World Alliance of Cities Against Poverty (WACAP). Dit is een mondiaal netwerk van steden, onderdeel van de VN-organisatie UNDP, met als doelstelling het bestrijden van armoede op lokaal niveau. Om de twee jaar organiseert de WACAP een grote internationale conferentie. Rotterdam zal de conferentie in 2010 organiseren. De voorbereidingen voor de WACAP-conferentie zijn in 2009 vergevorderd. 2

3 11 In 2009 zal parallel aan het Cultuurplan met betrekking tot het cultuurbeleid een programma internationalisering beschikbaar zijn. Het Programma Internationalisering van het Cultuurplan is vastgesteld door de Gemeenteraad. 12 Rotterdam zet de komende jaren verder in op de organisatie van grote sportieve evenementen. In 2010 organiseert Rotterdam de Grand Départ van de Tour de France. Bij de organisatie van het WK Voetbal in 2018 en de Olympische Spelen in 2028 wil Rotterdam een belangrijke rol spelen. In relatie tot de Olympische Spelen in Londen in 2012 vervult Rotterdam de functie van Gateway to the games. In de Sportnota Rotterdam 2016 die eind 2009 is uitgebracht wordt de inzet op internationale sportevenementen gecontinueerd en de ambitie geformuleerd Rotterdam in 2016 als meest bekende Europese sportstad te doen gelden. In 2009 zijn hierin verdere stappen ondernomen. 13 Begin 2010 zal een Rotterdamse strategie gereed zijn inzake hernieuwde samenwerkingsrelaties met de special partnership -landen Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen en Kaapverdië. Inventarisatie loopt. Rapportage gereed begin In 2009 zal Rotterdam een analyse gereed hebben van de stand van zaken van de huidige stedenbanden. Op basis daarvan zal nader besluitvorming plaatsvinden over de wijze van inrichting van de samenwerkingsrelaties. De analyse en prioriteitstelling van de Rotterdamse stedenbanden is in 2009 gepresenteerd in het Vierhoeksoverleg van gemeente, Havenbedrijf, Kamer van Koophandel en het havengerelateerde bedrijfsleven. 15 In 2009 wordt de Rotterdamse lobbystrategie in Brussel verder versterkt, onder meer door het vergroten van het Brussel-inclusief denken in de Rotterdamse organisatie. Hiertoe zal een gericht programma worden ontwikkeld. Het concept-actieprogramma Versterken Rotterdamse lobbystrategie in Brussel is vastgesteld door het college en vormt de basis voor de Brusselse lobby. 16 In 2009 zet Rotterdam een specifieke toolkit in, die vanuit Rotterdam in Europees verband is ontwikkeld ten behoeve van lokale overheden om de burgers directer te betrekken bij Europese activiteiten. De toolkit is ontwikkeld samen met het Comité van de Regio s en in Rotterdam in praktijk gebracht bij de Europese verkiezingen in 2009 door middel van debatten, filmpjes en een website. 17 In 2009 zal een praktische handreiking verschijnen om de Rotterdamse organisatie te ondersteunen bij de oriëntatie op en het verkrijgen van Europese subsidies. De handreiking, bestaande uit een projectenboek met daarin de verworven subsidieprojecten, een subsidiescan en een handleiding Europese subsidies, is gepubliceerd op het gemeentelijke intranet. 18 In 2009 wordt tezamen met de Rotterdamse deelgemeenten in kaart gebracht, welke rol de deelgemeenten kunnen spelen bij de uitvoering van het PIEA. De internationale activiteiten van de deelgemeenten zijn geïnventariseerd en er zijn afspraken gemaakt over de rol van de deelgemeenten en wederzijdse informatie uitwisseling. 19 De komende jaren zal bij het ontwikkelen en beheren van internationale betrekkingen intensief gebruik worden gemaakt van de Rotterdamse merkensignatuur World Port, World City en de daarbij behorende brandbox. De brandbox is geactualiseerd en aangevuld en de merksignatuur wordt veelvuldig toegepast. 20 In 2009 zal de aanpak van internationale acquisitie en gastheerschap verder worden versterkt, mede op basis van het advies ter zake van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) van eind Met de oprichting van het Rotterdam Investment Agency en de Expat Desk heeft het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam uitvoering gegeven aan het advies van de EDBR. 21 In 2009 krijgt Rotterdam een vernieuwd City Portal op het web. Deze site zal snel, gemakkelijk en volledig informatie bevatten in verschillende talen over de internationale betrekkingen van Rotterdam. De City Portal is eind 2009 live gegaan en zal regelmatig worden bijgewerkt. 22 In 2009 wordt een Masterclass georganiseerd om de internationale functie binnen de gemeente Rotterdam te ondersteunen en te verbeteren. Ook wordt een toolkit voor ambtenaren met internationale taken ontwikkeld. De Masterclass is gestart en de toolkit is samengesteld; beiden worden medio 2010 afgerond. 23 Vanaf 2010 zal Rotterdam jaarlijks een internationaal en Europees jaarverslag uitbrengen, waarin wordt bericht over de activiteiten van het voorafgaande jaar. Het jaarverslag 2009 is voorjaar 2010 gereed. 3

4 Internationale trends 2009 Opladen elektrische auto op de Kop van Zuid. kromp echter als geheel. Maar Moskou en St. Petersburg groeiden door en bleken zelfs de snelst groeiende stedelijke economieën van Europa. De Turkse economie kromp sterk in 2009, maar voor 2010 worden weer hoge groeicijfers verwacht. Deze opkomende economieën blijven daardoor de motoren voor de groei van de wereldeconomie. De invloed van de BRICT-landen op de internationale economie neemt daardoor per saldo verder toe. De verwachting is dat de internationale economie zich in 2010 geleidelijk kan herstellen, mede door het economisch stimuleringsbeleid. Maar de werkgelegenheid zal nog niet snel groeien. De economische terugval heeft ook de zwakheden van de internationale economie blootgelegd, zoals het financiële systeem. Zeker in Europa zal het herstel daarom naar verwachting enkele jaren kosten. De gevolgen van de financieel-economische crisis zullen in 2010 nog steeds voelbaar zijn en onzekerheid geven. Een actief internationaal en Europees beleid is dus des te belangrijker om de juiste aanpak voor onze grensoverschrijdende uitdagingen te vinden. De wereldwijde crisis veroorzaakte in 2009 de ernstigste recessie in meer dan 50 jaar. Wereldwijd daalde de economische activiteit met circa 2,7% en zakte de internationale handel in met meer dan 13%. Ook onze belangrijkste handelspartners Duitsland, België, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk samen goed voor de helft van onze import en export ontkwamen niet aan de recessie, zij het in verschillende mate. De Europese economie kromp in 2009 met 4%. Voor Nederland en onze belangrijkste Europese handelspartners Duitsland en Engeland was dit zelfs iets meer. Daarnaast nam ook de werkeloosheid in de Europese Unie sterk toe tot 10% van de actieve bevolking. Foto: Hannah-Anthonysz Door de economische crisis leek het alsof de aandacht voor de klimaatproblematiek afnam. Maar in werkelijkheid ligt het genuanceerder. Internationaal wordt duidelijk verband gelegd tussen de drie E s: Economy, Equity en Environment. Als het slecht gaat met de economie zijn er ook weinig middelen om te investeren in sociaal beleid (equity) en milieubeleid (environment). Mooi dus om te constateren dat het afgelopen jaar het besef is gegroeid dat meer aandacht voor (en investeringen in) gelijkheid en leefmilieu juist economische kansen kan bieden. De internationalisering van de maatschappij is een al langer durend proces, net als de individualisering, informalisering, informatisering en intensivering van maatschappelijke processen. Mensen krijgen meer informatie, vrije tijd, belangstelling voor cultuur en reizen. En mensen willen meer individuele, authentieke, liefst unieke ervaringen opdoen waarbij ze zich niet tegen laten houden door grenzen en talen. In Rotterdam worden deze processen nog eens versterkt doordat Rotterdam een jeugdige, diverse bevolking heeft. Meer dan één op de vijf Rotterdammers (22,5%) is jonger dan 20 jaar. De komende jaren zal de verjonging waarschijnlijk nog iets verder doorzetten. De stadsgenoten vertegenwoordigen 173 nationaliteiten. Het open karakter van een haven- en handelsstad en de culturele diversiteit versterken de mondiale internationaliseringstrends in Rotterdam. Van de BRICT-landen, de economische groeibriljanten, groeiden alleen China en India gestaag door, maar wel vertraagd. In Brazilië stagneerde de groei weliswaar, maar bleven de cijfers positief. De Russische economie 4

5 Economie en Haven Rotterdam is niet gespaard door de wereldwijde crisis. Met name het haven- en industrieel complex én de bouwnijverheid hebben last van de crisis. De haven heeft in % minder goederen overgeslagen dan het jaar daarvoor. Wel is het marktaandeel ten opzichte van de andere Europese havens Hamburg, Le Havre en Antwerpen gestegen van 35,7% tot 37,1%. De haven van Rotterdam is en blijft onbetwist de grootste zeehaven van Europa ondanks de wereldwijde recessie. De open Nederlandse economie, en zeker die van Rotterdam als toegangspoort tot Europa, voelt de economische neergang snel maar kan ook weer snel profiteren van een aantrekkende economie. De Economische Verkenningen Rotterdam 2009 voorspellen een Rotterdamse groei van 2,4% in De ontwikkeling en internationalisering van de bestaande bedrijven is de belangrijkste motor achter de versterking van de Rotterdamse economie. Een groot aantal Rotterdamse bedrijven is internationaal actief en heeft een gevestigde internationale naam (Smit Tak, van Oord, Unilever). De Erasmus Universiteit trekt veel internationale studenten. De internationale kennis en bekendheid van Rotterdam op het gebied van duurzaamheid is een vestigingsmotief voor internationale bedrijven. Daardoor kan er nieuwe kennisintensieve werkgelegenheid naar de stad komen. Strategische (inter-) nationale partnerships van Rotterdam met bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en medeoverheden dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelen en leiden tot duurzame economische kansen. Internationale betrekkingen versterken de positie van Rotterdam en openen deuren om de ambities waar te maken en doelstellingen te bereiken. Ook voor de haven liggen er veel kansen door het versterken van de concurrentiepositie van de mainport, het vergroten van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in het haven- en industriecomplex. Hierin is het aantrekken en versterken van internationaal opererende bedrijven van belang. Zoals in het Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA) is omschreven, focust Rotterdam zich op de nog steeds sterk groeiende landen zoals China, India en Brazilië en economisch nog steeds zeer belangrijke landen als Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Naast deze Remco Buurman, managing director RIA: Nieuwe focus zorgt voor meer slagkracht Om de unieke vestigingsvoorwaarden van de gemeente Rotterdam zo goed mogelijk uit te dragen en de economische bedrijvigheid een impuls te geven is het Rotterdam Investment Agency (RIA) in oktober 2009 van start gegaan. We zetten vol in op de acquisitie van nieuwe, internationale bedrijven én het behouden en uitbreiden van in Rotterdam gevestigde bedrijven, stelt Remco Buurman, managing director RIA Door bundeling van inspanning en middelen ontwikkelen we als stad meer slagkracht. Het RIA maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en vervult, samen met verschillende partners, zoals het Havenbedrijf en de Kamer van Koophandel, een loketfunctie en probeert potentiële buitenlandse investeerders zo goed mogelijk te informeren. We voorzien bedrijven van alle gegevens die nodig zijn bij het selecteren van een locatie of het nemen van een investeringsbeslissing. Maar we verzorgen tevens introducties bij de lokale overheid en andere dienstverleners. We rollen de rode loper uit, vat Buurman samen. focuslanden heeft Rotterdam een aantal andere opkomende landen in het vizier zoals de Golfstaten en Zuid-Korea. Een nadere analyse van deze zogenaamde high potentials vindt nog plaats. Overslag De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2009 gedaald tot 387 miljoen ton. Dit is 8,1% minder dan in De aanvoer kromp 12,7% tot 273 miljoen ton, de afvoer nam met 5,1% toe tot 114 miljoen ton. Alleen de overslag van minerale olieproducten ontwikkelde zich positief (+23,2%), met zelfs de grootste absolute toename, 13 miljoen ton, ooit. Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: Gezien de omstandigheden mogen we niet ontevreden zijn. Na het dieptepunt in het tweede kwartaal trekt de overslag elke maand een stukje aan en vrijwel alle investeringsprojecten lopen door. Rotterdam doet het bovendien beter dan de grote concurrenten. Maar ik ben niet onbezorgd. Veel van onze klanten hebben het moeilijk en dat zal in 2010 niet veel anders zijn. Het beste medicijn hiertegen is groei, onder andere door toename van onze marktaandelen. We zullen ons actieve commerciële beleid dan ook voortzetten. Mede hierdoor hoop ik dat we volgend jaar weer door de grens van 400 miljoen ton kunnen breken. Dat betekent; een groei van de overslag met ruim drie procent. 5

6 Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals: Evenementen belangrijk voor profilering Rotterdam Het stimuleren van de cultuurparticipatie van Rotterdammers en het coördineren van het evenementenbeleid in Rotterdam. Dat is wat de Stichting Rotterdam Festivals doet, samengevat. Omdat in onze stad meer particulier initiatief is dan in welke stad dan ook, heeft Rotterdam een heel eigen, onderscheidend evenementenprofiel. We staan niet voor niets bekend als de evenementenstad van Nederland, zegt Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals. Met onze festivals onderstrepen we onder meer onze identiteit als vrijetijdsstad. Om die reden werken we ook aan het verder versterken van krachtige internationaal aansprekende festivals zoals het International Film Festival Rotterdam, Zomercarnaval en de Wereldhavendagen. Stuk voor stuk aansprekende, jaarlijks terugkerende evenementen die het karakter van de stad vertegenwoordigen en een duidelijke economische spin-off laten zien, aldus Moerman. Agency richten zich op de snel opkomende economieën Brazilië, India en China en Turkije. Maar ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland behoren tot de speerpuntlanden, omdat het investeringsvolume vanuit die landen vanouds hoog is. Vanzelfsprekend krijgen ook bedrijven uit alle andere landen en sectoren die zich willen vestigen in Rotterdam informatie over locatiefactoren die voor vestiging van belang zijn en praktische ondersteuning. De dienstverlening die buitenlandse werknemers wordt aangeboden in Rotterdam, is eind 2008 van start gegaan met de opening van de Expat Desk. Het internationale loket geeft informatie en ondersteuning aan kennismigranten uit het buitenland over wonen, werken, studeren en uitgaan in de Rotterdamse regio. Daarnaast werkt de Expat Desk Rotterdam ook samen met de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst waardoor verplichte procedures aanzienlijk worden verkort. Internationale acquisitie en gastheerschap Meer dan de helft van de buitenlandse investeringen in Nederland komt van bedrijven uit Azië, gevolgd door de Verenigde Staten. Volgens het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van Economische Zaken zijn de buitenlande investeringen in Nederland in 2009, ondanks de economische crisis, verder toegenomen. Dat was mede te danken aan twee grote kapitaalintensieve investeringen waarvan één in Rotterdam: een investering van 670 miljoen in een grote biodieselfabriek van het Finse Neste Oil. Enkele andere aansprekende bedrijven die zich in 2009 in (de regio) Rotterdam vestigden waren het Duitse logistiek bedrijf Lehnkering, het Chinese verzekeringssoftwarebedrijf ebaotech, het scheepvaartbedrijf GAC uit de Verenigde Arabische Emiraten, het Mexicaanse staalbedrijf Grauforz en het Russische mijnbouw- en metaalbedrijf MMC Norilsk Nickel. In 2009 heeft Rotterdam de aanpak van internationale acquisitie en gastheerschap verder versterkt. Vanuit deze gedachte heeft het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam in 2009 het Rotterdam Investment Agency (RIA) gelanceerd als centrale loketfunctie voor potentiële buitenlandse investeerders. Door de rode loper uit te rollen voor bedrijven en hen optimaal te ondersteunen als zij zich oriënteren op zoek naar een vestigingslocatie, kan Rotterdam veel investeerders net dat laatste zetje geven om zich, met alle vestigingsvoordelen die Rotterdam biedt, juist hier te vestigen. De activiteiten van het Rotterdam Investment 6 Aanbouw biodieselfabriek van Neste Oil op de Maasvlakte. Bezoekers Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De internationale congressen en evenementen die in Rotterdam worden georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan de bezoekcijfers en aan de profilering en positionering van Rotterdam. Rotterdam Festivals, Rotterdam Marketing, Chief Marketing Office, de congres- en evenementenorganisatoren en de gemeente werken nauw samen op dit vlak. Het evenementenbeleid wil nadrukkelijker bijdragen aan het internationale profiel van Rotterdam. Onder het motto Dieper in de stad, verder in de wereld, wordt het ambitieniveau verhoogd om tot de top drie van Europa te behoren én wordt de stap gezet naar internationaal niveau en internationale uitstraling. Evenementen als het North Sea Jazz Festival, Internationaal Film Festival Rotterdam en het Zomercarnaval hebben nu al een internationale reputatie. Foto: Neste Oil

7 Internationale congressen en evenementen waar de gemeente nauw bij betrokken was en die eruit sprongen in 2009 waren: Internationale conferenties in Rotterdam Eurocities Social Affairs Forum 2-3 maart Sociaal beleid en projecten EU Rotterdam Rules september VN conferentie Eurocities Environment Forum 4-6 oktober Milieu beleid en projecten EU Interreg Jaarvergadering 8-9 oktober Conferentie en projectenmarkt Kansrijk ondernemen in krachtwijken 14 oktober Conferentie kansenzones Europe-Direct oktober Informatievoorziening over EU International Advisory Board 4-6 november Adviesorgaan Rotterdam Conferentie Kamers met Kansen 25 november Kennisuitwisseling probleemjongeren Rotterdam Global Urban Summit 3-4 december Kennisuitwisseling duurzame stedelijke ontwikkeling Eryica (European Youth Information 3-6 december Jaarvergadering EU-jongereninformatiepunten and Counselling Agency) Internationale evenementen in Rotterdam Unicefstad 5 november november 2009 Your World 1 januari - 31 december 40e Poetry International Festival januari Internationaal Film Festival Rotterdam 21 januari - 1 februari Turkije Jaar 12 februari - 15 december Brazil Rotterdam 30 mei - 23 augustus North Sea Jazz Festival 9-12 juli 25e Zomercarnaval 25 juli Gergiev Festival 1-6 september Wereldhavendagen 4-6 september 4e Internationale Architectuur Biënnale 25 september - 10 januari 2010 Rotterdam Open City Shanghai Cultural Week november Foto: Rotterdam Max Dereta Image Bank Foto: E.G.Pors 7

8 Foto: Philip Lange Foto: Cord Beckmann Duitsland In 2009 is flink ingezet op de betrekkingen met Duitsland als belangrijkste handelspartner van Rotterdam. Nederland exporteerde in 2009 goederen ter waarde van ruim 58 miljard euro naar Duitsland. Daarmee liet Nederland China en Frankrijk achter zich. De belangrijkste exportgoederen waren fossiele en minerale brandstoffen, chemische producten, voedings- en genotmiddelen en agrarische producten. Het grootste deel van de handel met Duitsland vindt plaats tussen Nederland en de deelstaat Noordrijn- Westfalen. Daarnaast zijn Nedersaksen en Baden- Württemberg heel belangrijke regio s voor Nederland. Noordrijn-Westfalen staat vooral bekend om het zeer uitgebreide industriële en stedelijke Ruhrgebied, maar ook om de aangrenzende stedelijke gebieden langs de Rijn. In de deelstaat zijn ongeveer 700 Nederlandse bedrijven gevestigd die tot de belangrijkste buitenlandse investeerders behoren. Het belang van de Duitse markt voor de Rotterdamse haven en de havenondernemers is enorm. Tweederde van de lading in de Rotterdamse haven is Duitse lading. Er gaat meer lading van en voor Duitsland via Rotterdam dan via alle Duitse havens samen. De Rotterdamse haven speelt een centrale rol als belangrijkste doorvoerhaven. Duitsland is dé topprioriteit van Rotterdam voor wat betreft haveneconomische belangen. In Rotterdam hebben afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden van RoKoKo, het Rotterdams Koffietafel Kollegium. Dit is een waardevol netwerk voor de versterking van de betrekkingen tussen Rotterdam en Duitsland. Eén van de sprekers was Jürgen Büssow, Regierungspräsident van de bestuurlijke regio Düsseldorf. Ook heeft het jaarlijkse Deutsche Mittagessen plaatsgevonden, een lunch waarvoor de directeuren van de belangrijkste Duitse bedrijven in de regio Rotterdam worden uitgenodigd. Belangrijke contacten voor Rotterdam lopen via de havensteden maar daarnaast wordt er ook met diverse andere Duitse steden samengewerkt. Keulen, Duisburg en Dresden zijn zustersteden van Rotterdam. Hier is regelmatig contact mee. In 2009 hebben onder meer bestuurlijke en politieke delegaties uit Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg Rotterdam bezocht. Andersom zijn Rotterdamse bestuurders naar Berlijn, Hamburg en München gegaan. De onderwerpen van deze wederzijdse bezoeken waren onder meer de haven, economie, sociaal beleid, stedelijke ontwikkeling en het project Stadshavens. Veel contacten lopen ook via Europese netwerken. Zo is er contact met Duisburg over een mogelijke gezamenlijke aanvraag van Interregsubsidie. Verder zijn er contacten met Duisburg, Düsseldorf en Essen ter voorbereiding op een Rotterdamse inbreng in het culturele hoofdstadjaar in het Ruhrgebied, Ruhr Thema s voor samenwerking in het Ruhrgebied zijn voor Rotterdam: architectuur, theater en industrieel erfgoed. Verder is er van Duitse zijde veel belangstelling voor de Rotterdamse praktijk op het gebied van culturele diversiteit, educatie en creatieve industrie. Kansen dus voor inhoudelijke versterking van zowel de kunst- en cultuurpraktijk als de economische betrekkingen met ons achterland. In januari 2010 zal een meerjarenstrategie Duitsland worden opgezet door Duitslanddesk van het Havenbedrijf in samenwerking met de bestuursdienst en andere betrokken diensten. Links: Binnenzijde van de koepel van de Rijksdag in Berlijn. Rechts: Binnenvaartschip op de Maas in Rotterdam. 8

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten Rotterdam Wereldwijd Jaarverslag 2013 Internationale en Europese Activiteiten 1 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Feiten en cijfers 4 3. Internationale trends 5 4. Economie van haven en stad 6 5. Prioritaire

Nadere informatie

Rotterdam Investment Agency Verantwoording 2012 & Ambities 2013

Rotterdam Investment Agency Verantwoording 2012 & Ambities 2013 Rotterdam Investment Agency Verantwoording 2012 & Ambities 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING 2 1. VERANTWOORDING 2012 5 1.1. Resultaten Current Investor Development 5 1.2. Resultaten (internationale) acquisitie

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

WFIA Jaarverslag 2007

WFIA Jaarverslag 2007 westholland foreign investment agency WFIA Jaarverslag 2007 WFIA Jaarverslag 2007 Westholland Foreign Investment Agency We verdiepen ons in het beslissingsproces van de klant. Welke vragen men ook heeft,

Nadere informatie

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid De Uitdaging Beleidsnota internationaal beleid Versie november 2012 Voorwoord. Voor u ligt de beleidsnotitie waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd over het internationaal beleid van de gemeente

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Plan van aanpak juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reminder: de opgave 4 3 Ontwikkelingen in de logistiek

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32

INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 Expeditie Breda INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 35 HYPE OF NOODZAAK

Nadere informatie

CBE06.043 CONCEPT Bijlage 1

CBE06.043 CONCEPT Bijlage 1 CBE06.043 CONCEPT Bijlage 1 DMITROV TERUGBLIK 2005 en VOORUITBLIK 2006 Jaarverslag 2005 en jaarplan 2006 van de vriendschapsband van de provincie Flevoland met Dmitrov District. FOTO Kunstwerk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

Voor Nederland, wereldwijd

Voor Nederland, wereldwijd Voor Nederland, wereldwijd Samen werken aan toonaangevende diplomatie Aangeboden aan de Tweede Kamer op 28 juni 2013 ter behandeling Samenvatting Nederlanders en Nederlandse bedrijven hebben grote belangen

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Concernverslag 2 0 1 2

Concernverslag 2 0 1 2 Concernverslag 2012 Concernverslag 2012 Inhoudsopgave A Jaarverslag B Jaarrekening Aanbieding 1. Algemeen 1 1.1 Samenstelling van bestuur 1 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 2 1.3 Financiële hoofdlijn 15 2.

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Opgesteld door: Deltalinqs Gemeente Rotterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie