Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop Energy Delta Convention Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop 18-11-2009. Energy Delta Convention Groningen"

Transcriptie

1 Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop Energy Delta Convention Groningen Delft, december 2009 Opgesteld door A. (Ab) de Buck

2 1 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

3 Organisatie Stichting Energy Valley, provincie Groningen/Eemsdelta Green en SenterNovem. Deelnemers Cees van der Ben (Vopak LNG Holding), Maarten Berkhout (NUON), Ab de Buck (CE Delft, verslag), Patrick Cnubben (Energy Valley), Harry Croezen (CE Delft), Elwin ter Horst (RWE), Klaas Hoving (Gasunie Trade & Supply), Barbara Huneman (provincie Groningen), Gert van Ingen (dagvoorzitter), Frans Meijer (Essent New Energy B.V.), Harry Schreurs (SenterNovem), Léon Slangen (provincie Groningen), Jaap Verhoeff (Energy Valley), Cor Zijderveld (SBE). 1 3-D-presentatie Eemsdelta (Patrick Cnubben, Energy Valley) Na een korte aftrap van dagvoorzitter Gert van Ingen, presenteert de heer Cnubben een 3-D-animatie van de toekomstige Eemshaven, met daarin alle geplande grootschalige investeringen. Tijdens de animatie vliegen de deelnemers over het gebied en krijgen een goed beeld van waar welk bedrijf komt. Dhr. Cnubben geeft aan dat voor de geplande investeringen de locaties in de Eemshaven vastliggen. De 3-D presentatie geeft een sterk beeld van de omvang van deze investeringen. 2 Kader en doel workshop (Gert van Ingen, AKZO Nobel Energy) Gert van Ingen licht de opzet en het doel van de workshop toe. De workshop is een initiatief van de stichting Energy Valley, de provincie Groningen/ Eemsdelta Green en SenterNovem. Achtergrond zijn de ambities van het Rijk en de Noordelijke provincies in het Energieakkoord Noord-Nederland om te komen tot grootschalige energie-efficiëntie en opslag van CO 2. Daarin past het om nu gericht te kijken naar mogelijkheden om LNG-koude te benutten. De focus ligt daarbij op elektriciteitsproductie en CO 2 -opslag. Dit in het verlengde van de studie van CE Delft die is uitgevoerd in opdracht van SenterNovem. 2 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

4 Deze workshop Focus: Eemshaven daar geplande moderne technologieën (LNG-terminal, kolenvergassing, poederkoolcentrale, CO2-afvang en opslag) Doel: kennis delen over mogelijke opties voor energetische integratie, benutting LNG-koude Verkennen of en zo ja, hoe daarop geanticipeerd kan worden (planologie haven; Inhoudelijke planning installaties) Punten: Mogelijke technische opties (toegespitst op de Eemsdelta) Energiegebruik Economie Emissies Impact van onzekerheden (marktontwikkelingen, technologie) Ab de Buck/Harry Croezen/18 november Een belangrijk leerpunt voor Gert was de situatie in de haven van Rotterdam, zoals die bleek uit een eerdere workshop: LNG-terminal en elektriciteitscentrales zijn daar op grote afstand van elkaar gepland, waardoor er weinig efficiënte mogelijkheden zijn voor integratie, daarnaast zijn de kosten er extra hoog juist vanwege de grote transportafstanden. Bij de planvorming in de Eemshaven kunnen we dat voorkomen, hier is nog ruimte om in beslissingen met integratiekansen rekening te houden. De heer Zijderveld geeft aan dat er in de Eemsdelta ook andere belangrijke kansen liggen op het vlak van energiebesparing en duurzame energie door integratie van processen. Denk bijv. aan de in gang gezette projecten op het vlak van biomassa (algenteelt) en CO 2 -levering aan de glastuinbouw. Die moeten we ook niet uit het oog verliezen. De heer Meijer geeft aan dat het uiteindelijk vooral zal gaan om de prijs van CO 2. Bij een voldoende hoge CO 2 -prijs zullen de diverse besparingsopties kunnen worden gerealiseerd. De heer ter Horst geeft aan dat het vooral van belang zal zijn of investeringen rendabel zijn: wat zijn de te verwachten kosten en wat de opbrengsten? Dat zal bepalen of geïnvesteerd wordt of niet. 3 Presentatie: Kansen voor integratie LNG-Koude met kolenvergassing en CO 2 -opslag (Ab de Buck, CE Delft) Ab de Buck licht de resultaten toe van de studie van CE Delft naar opties om LNG-koude te benutten. De studie is uitgevoerd in opdracht van SenterNovem. Kernpunten zijn: Er zijn technische opties voor benutting LNG-koude. Het meest interessant lijken CO 2 -compressie en O 2 -fabricage. In Japan zijn dit soort processen sinds de jaren 80 in operatie. 3 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

5 De te verwachten grote fluctuaties in LNG-uitzending, maken het nodig dat zogenoemde back-up voorzieningen aanwezig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de standaard -installatie. Aanvullend daarop zijn dan investeringen nodig voor de integratie. Een 1 e raming voor LNG-integratie in CO 2 -compressie ligt in de orde van M 30,=. De diverse opties leiden tot forse besparingen in energiegebruik en daarmee ook tot forse besparingen in operationele kosten. In de studie is ervan uitgegaan dat 50% van de tijd LNG-koude beschikbaar is en 50% van de tijd niet. Realiteit zal waarschijnlijk wat gunstiger zijn. De beschikbare hoeveelheid LNG-koude van een 12 BCM-terminal is (bij de aanname van 50% beschikbaarheid) ruim voldoende voor compressie van de gecombineerde CO 2 -stromen van RWE en NUON. Conclusies Techniek: Diverse technische opties om LNG-koude te gebruiken in CO 2 -opslag, kolenvergassing en kolenverbranding Technische geavanceerde installaties, merendeels bewezen technologie [in Japan in operatie] Back-up voorzieningen nodig voor situaties dat geen LNG-koude beschikbaar is = gewone installatie Meeste potentieel bij CO 2 -compressie en O2-productie Energie: In totaal grote besparingen op energiegebruik (alle opties samen: 170 GWh = huishoudens) Totale hoeveelheid beschikbare koude (4,5 PJ) is voldoende voor alle opties (ca. 3 PJ), Economie: Investeringen sterk afhankelijk van ligging installaties. Een raming beschikbaar (M 30,=) voor secundaire koelcyclus CO2-afvang. Potentieel grote besparingen op operationele kosten (energie: orde M 10 15/jr.) Milieu: Aanzienlijke besparingen op emissies CO2: totaal ca. 100 kton Ab de Buck/Harry Croezen/18 november Vragen/ discussiepunten n.a.v. de presentatie Fluctuaties in uitzending LNG De heer Hoving licht toe dat vanwege eigendomsverhoudingen van gas en fluctuaties in prijzen de LNG-markt naar verwachting aan sterke fluctuaties onderhevig kan zijn. Er moet daarom rekening mee gehouden worden dat een terminal gemiddeld aanzienlijk minder dan 100% bezet zal zijn. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk in de winter liggen (dan kan de doorzet soms ook boven de 100% liggen), in de zomer zal de doorzet vaker lager zijn. Kosten integratie CO -compressie; impact van afstanden 2 De heer Van der Ben geeft aan dat de raming van M 30,= geldt voor integratie met CO 2 -compressie/liquefactie, direct nabij de LNG-terminal. Naarmate de afstanden groter worden, stijgen de prijzen sterk. 4 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

6 Ordegrootte M 1,=/km (heen èn terug). Dit tekent het belang van plannen van installaties in elkaars nabijheid. Effect op energetisch rendement centrale De heer Zijderveld vraagt wat het effect is van de integratie met LNG op het energetisch rendement van centrale + CO 2 -opslag. In principe gaat het rendement van een kolencentrale ca. 9%-punt omlaag door CO 2 -opvang. Door integratie van LNG-koude met CO 2 -compressie verbetert dit weer met 1,1%; het totaal van de opties leidt tot 2,7% rendementsverbetering. Beschikbare hoeveelheid koude LNG-terminal Diverse mensen vragen of de hoeveelheid beschikbare koude voldoende is voor de verschillende stappen. In de case-studie vraagt CO 2 -compressie van 4 Mton CO 2 ca. 1,4 PJ van de in de case-studie beschikbare LNG-koude (4,5 PJ), dus ca. 30%. Voor het totaal van de vier beschreven opties is ca. 3,4 PJ nodig en wordt dus de meeste beschikbare koude benut. Als de koude ingezet wordt voor CO 2 -compressie/liquefactie geldt dat de beschikbare hoeveelheid ook voldoende is voor de combinatie van de CO 2 -stromen van NUON en RWE (totaal ca. 11 Mton ). Dit vergt ca. 3,9 PJ van de in de case-studie beschikbare 4,5 PJ. N.B.: uitgangspunt is hierbij dat de LNG-koude 50% van de tijd beschikbaar is. Benodigde druk voor CO 2 -opslag Uitgangspunt in de studie is opslag van CO 2 bij een druk van ca. 120 bar (super-kritisch). Dit conform de AMESCO-studie (algemene MER voor CO 2 - opslag) en de MER voor de CO 2 -opslag in Barendrecht mer_enviro_report/all_content.html. De heer Berkhout geeft aan dat er mogelijk ook velden zijn waar het tegen een lagere druk opgeslagen kan worden (bijv. 30 bar). De heer Croezen geeft aan dat hij weinig van dergelijke locaties kent. De eerste conclusie lijkt te zijn dat als opslag plaats vindt bij een druk van 30 bar, integratie met LNG minder e-besparing oplevert. Als echter voor opslag een druk van 120 bar nodig is, is integratie met LNG-koude waardevol. Dit vereist dat de compressie plaats vindt nabij de LNG-terminal (en niet op de locatie van de injectie). Bij emissiebron Koude/warmte uitwisseling opwarmen CO 2 1 atm CO 2 net pomp CO bar L N G T e r m i n a l 5 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

7 5 Discussie Noodzaak back-up voorzieningen De vraag komt op in hoeverre er mogelijkheden zijn om integratie te realiseren zonder back-up voorzieningen. Dat zou leiden tot een forse daling van de investeringskosten. Regelgeving/vergunningverlening De heer Slangen geeft aan dat de provincie Groningen wil faciliteren bij het realiseren van deze vorm van integratie, en daarover graag met de bedrijven in overleg treedt. Hij denkt daarbij aan de volgende punten: facilitatie overheid bij realisatie CO 2 -pijpleidinginfrastructuur/ inpassing in leidingstraten; realisatie van voorzieningen bij de bedrijven (T-stukken) die latere integratie mogelijk maken; dit vergelijkbaar aan capture-ready - voorzieningen zoals die nu bij Advanced Power worden gerealiseerd; ruimte in vergunningen om installaties ook te opereren in situaties wanneer geen LNG-koude beschikbaar is, c.q. dan extra emissies toe te staan (bijv. extra CO 2 -emissies wanneer geen CO 2 -koude beschikbaar is). De heren Van der Ben, Ter Horst en Berkhout benadrukken dat een verplichting tot integratie forse nadelen zou hebben voor de commerciële operatie van de installaties. Het legt extra beperkingen op aan de LNG-terminal en de centrales. Dit zal de flexibiliteit en internationale concurrentiepositie ernstig ondergraven. Een verplichting tot integratie moet dus achterwege blijven. De heer Van Ingen benadrukt dat de opmerking van de heer Slangen gezien moet worden als een handreiking. PAUZE 6 Vervolg-discussie Wat zijn de meest kansrijke opties? Welke rol kunnen overheden vervullen? CO 2 -terminal De heer Verhoeff pleit voor integratie van LNG met een CO 2 -terminal, met tussenopslag en scheepstransport. Deze zou onafhankelijk van de bedrijven door een derde partij wordt bedreven. Hij denkt aan een soort publiekprivate samenwerking. Voorsorteren is belangrijk De heer Meijer benadrukt dat het van belang is dat bedrijven en overheden nu geen beslissingen nemen die verhinderen dat er later iets kan worden gerealiseerd. De heer Slangen geeft aan dat analoog aan capture-ready gedacht kan worden aan een verplichting tot integration-ready. Organisatie Diverse deelnemers geven aan dat het zaak is om vervolgacties voor deze integratie-opties aan te laten haken bij een bestaande organisatie, zoals 6 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

8 een CCS-platform Noord-Nederland. Dhr. Slangen geeft aan dat er in Groningen wordt gewerkt aan een CCS-Stichting waarin dit soort projecten gerealiseerd moeten gaan worden. Energy Valley kan ook een natuurlijke rol spelen bij het bijeenbrengen van de partijen, zoals ook vandaag met deze bijeenkomst. Vervolgstappen De heer Cnubben stelt voor dat gelet op interesse van de ondernemingen het zaak is om gezamenlijk terms of reference op te stellen. Aan de hand daarvan kunnen samen vervolgstappen in gang worden gezet, bijv. vervolgonderzoek. De heer Zijderveld geeft aan de optie van LNG-integratie in te willen brengen in de sessie van 2 december ( Energiecentrales als katalysator van vergroening ). De heer Slangen benadrukt dat de provincie in vergunningen samen met energiecentrales en LNG-terminal wil kijken naar opties om koude, warmte en CO 2 te benutten en samen daarvoor goede antwoorden te vinden. 7 Afsluiting De heer Van Ingen sluit de workshop af. Hij heeft een duidelijke bereidheid geconstateerd om open te staan voor integratie-opties en benutting van LNG-koude. Hij doet een oproep om in de toekomst samen verder te werken en kennis uit te wisselen. Tot slot bedankt hij de bezoekers aan de workshop en CE Delft voor het uitvoeren van het onderliggende onderzoek. Dank gaat ook uit naar de organisatie van de workshop, de stichting Energy Valley, de provincie Groningen/Eemsdelta Green en SenterNovem. 7 November Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag

Het Energie Agri Cluster voor het Transitie Alternatief (EAC)

Het Energie Agri Cluster voor het Transitie Alternatief (EAC) CE Oplossingen voor r milieu, economie e en technologie e Oude Delft 180 2611 2611 HH HH Delft Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: e-mail: 015 ce@ce.nl 2 150 151 website:

Nadere informatie

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Eindrapport Ten geleide Voor u ligt het

Nadere informatie

Update raming zonne-energie

Update raming zonne-energie Duurzame Energie in Amsterdam: kansen aan de horizon Update raming zonne-energie Rapport Delft, december 2009 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck J.H.B. (Jos) Benner H.J. (Harry) Croezen C. (Cor) Leguijt D.

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Bouwstenen voor CO 2 -reductieprogramma Amsterdam

Bouwstenen voor CO 2 -reductieprogramma Amsterdam CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015

Nadere informatie

IPO Routekaart Warmte

IPO Routekaart Warmte IPO Routekaart Warmte Provincies op weg naar effectieve benutting van warmte en koude Rapport Delft, Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.P.J. (Margaret) van Valkengoed C. (Cor) Leguijt Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West 70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West De Ecostiler dialoog over maatregelen bij woningrenovatie Frans van der Woerd Matthijs Hisschemöller Emmy Bergsma Corinne Cornelisse Met bijdragen van Hans

Nadere informatie

Match van vraag en aanbod

Match van vraag en aanbod Match van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Deze notitie is opgesteld voor de Denktank: Structurele Veranderingen Energiemarkt. De reacties van de bespreking van 5 maart

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Heroriëntatie Duurzame Energiemaatschappij Flevoland (DE on) Inleiding Het concept DE on is in de periode medio 2010 medio 2012 ontwikkeld als antwoord op de statenmotie uit 2009

Nadere informatie

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 EBN / Gasunie advies April 2010 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 0 Mei 2015 3.A31 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Bibliotheekgegevens rapport: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie

Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie 30920342-Consulting 09-2505 Vertrouwelijk Energiekaart en -strategie, op weg naar implementatie Arnhem, 23 november 2009 Auteurs R.A. Rooth, T. Schmelzer In opdracht van Gemeente Arnhem KEMA Nederland

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie