7. Vrijliggende fietsweg in de open ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Vrijliggende fietsweg in de open ruimte"

Transcriptie

1 7. Vrijliggende fietsweg in de open ruimte 7.1. Beleids- en beheerscontext informatieve basis Volgende regelgeving is toepassing voor deze ruimtecategorie : EN voorstel categorisering BIV Vademecum fietsvoorzieningen Vlarem II, hoofdstuk 6.3. Dit betekent dat volgende categorisering en verlichtingsniveaus van toepassing zijn. fietsweg in de open ruimte Verlichtingsklasse : Fotometrie : volgens de norm EN en categorisering BIV S Doelen en principes te volgen code van goede praktijk Dit subhoofdstuk geeft de globale lijn weer volgens dewelke de betrokken en bevoegde partners de openbare verlichting van vrijliggende fietswegen in de open ruimte in het West-Vlaams platteland in de toekomst willen voorzien. Deze gezamenlijk gedeelde inzichten en opties vormen het kader voor het ontwerp, de ondersteuning en de beoordeling van elk concreet verlichtingsproject in het gebied. Functionele fietswegen worden niet verlicht. Eventueel en bij uitzondering kan verlichting gemotiveerd worden voor trajectdelen met een gesloten tunnelbeplanting over een langere afstand. In deze gevallen gebeurt de verlichting door instelling van een tijdsregime of interactieve aansturing. Deze uitzondering geldt niet voor trajecten door waardevolle bos- of natuurgebieden. Recreatieve fietswegen worden nooit verlicht. 58

2 vrijliggende fietsweg fi etsweg fi etspad in de open ruimte Principebeschrijving huidige situatie Doelen Principes foto 1 foto 2 Er zijn twee types fietspaden: - functioneel fietspad dat verbinding geeft tussen stad / dorp / gehucht voor verplaatsingen woon-werk, woon-school, woon-vrijetijdsplek, werk/schoolvrijetijdsplek - recreatief fietspad: fietspad (en veelal ook wandelpad) gebruikt in de vrije tijd om te flaneren, te ontdekken, te herademen, zich te ontspannen; gebruik alleen overdag Voor de functioneel verbindende fietspaden: - gesloten fietspad, waarbij de bermen van het fietspad sterk zijn begroend tot een hermetisch gesloten plantentunnel (zie foto 1) - open fietspad, gelegen in de open ruimte van weiden, velden of natuurgebieden (zie foto 2) - geen of zeer weinig bestaande verlichting - veelal smal profiel met lange rechte stukken, behoudens bij sommige recreatieve paden met meer ringvormige circuits - de verbindende functionele fietspaden kunnen wegen kruisen, die al dan niet zijn verlicht De recreatieve fietspaden worden niet verlicht (alleen gebruik overdag). Voor de functioneel verbindende fietspaden: - (alleen) de gesloten delen verlichten: met permanente, zachte en comfortabele functionele verlichting - de open delen van de functioneel verbindende fietspaden niet verlichten teneinde de open ruimte in het halfdonker te houden - zowel van fietsers als automobilisten bij kruisingen met wegen sterker de aandacht te trekken opdat ze voldoende voorzichtig zouden zijn: hiertoe specifieke actie ondernemen om de perspectieven op die kruisingen beter zichtbaar te maken, aangepast aan de al dan niet verlichte situatie van de weg die gekruist wordt Drie principes kunnen worden toegepast : - gebruik van verlichtingsmeubilair van lage hoogte op menselijke schaal - gebruik van scherend licht dat een sterke visuele geleiding biedt door zowel verlichting als bebakening - gebruik van een eenvoudige bebakening die een sterke visuele geleiding biedt zonder werkelijke verlichting en in elk geval : - bevorderen van het gebruik van LED-technologie - beginnen te verlichten een beetje voor en continueren met verlichten een beetje na een gesloten deel van het fietspad Wanneer verlichtingsmeubilair van lage hoogte of met scherende verlichting wordt gebruikt, dan - ofwel in een regime met verlaagde lichthoeveelheid na een bepaald uur in het gesloten deel - ofwel met volgend licht bij middel van een detectie bij het begin van de secties een beetje voor het gesloten deel die zorgt voor een verhoging van het verlichtingsregime van een laag naar een hoger niveau gedurende het passeren van de fietser. En omgekeerd op het einde van een beetje na het gesloten deel na het buitenrijden van de fietser. De continue verlichting op laag niveau is belangrijk om de fietser een zichtperspectief te blijven geven en volledige duisternis te vermijden Deze veranderingen in regime worden getemporiseerd in die zin dat ze langzaam (enkele minuten) versterken of verzwakken Wanneer een eenvoudige bebakening wordt gebruikt, dan - ofwel een permanent regime in het gesloten deel, met inbegrip van de zones een beetje voor en een beetje na - ofwel met volgend licht bij middel van een detectie bij het begin van de secties een beetje voor het gesloten deel die zorgt voor het oplichten van de verlichting van gedoofde toestand naar een hoger niveau gedurende het passeren van de fietser. En omgekeerd op het einde van een beetje na het gesloten deel na het buitenrijden van de fietser. Atelier Roland Jéol OMGEVING lichtvisie west-vlaams platteland november _ROZ_PL_032 59

3 vrijliggende fietsweg fi etsweg fi etspad in de open ruimte verlichting op mast: eenzijdige inplanting 30m scherende verlichting: eenzijdige inplanting 20m bebakening: eenzijdige inplanting 10m Atelier Roland Jéol OMGEVING lichtvisie west-vlaams platteland november _ROZ_PL_032 60

4 7.3. Toepassing in de praktijk richtinggevende aspecten Dit subhoofdstuk geeft de elementen weer waarover, ook na het doorlopen planningsproces, ruimte voor discussie tussen de initiatiefnemer en de betrokken en bevoegde partners bij de openbare verlichting van vrijliggende fietswegen in de open ruimte in het West-Vlaams platteland aanwezig is. Dit richtinggevend deeltje geeft vooral een kader aan waarmee die verdere discussie(s) kan/kunnen worden gevoerd om tot stapsgewijze uitdieping van de inzichten en consensus en tegelijk tot effectieve kwaliteitsvolle (en vernieuwende) realisaties op het terrein te komen, inhoudelijke vorken waarbinnen oplossingen zich bij voorkeur situeren en suggesties om mogelijk opduikende problemen bij de vertaling van de verlichtingsconcepten aan te pakken / weg te werken Aandachtspunten en mogelijke invullingen van de principes In geval meerdere gesloten tunnelachtige delen kort na elkaar komen of wanneer een gesloten tunnelachtig deel op korte afstand van een kruising met een verlichte weg komt, kan gemotiveerd worden de verlichting over dit hele traject door te trekken. Bij de vrijliggende fietswegen van meerdere kilometers is het mogelijk dat er omwille van de lengte die de kabels moeten overbruggen, ondanks de lage benodigde vermogens, toch relatief dikke kabels nodig zijn. Bij gebruik van bebakening en scherend licht kan dit problemen geven om de aansluitingen en doorverbindingen van de kabels in de geringe hoogte van dergelijk verlichtingsmeubilair te kunnen realiseren. Het systeem van volgend licht kan alleen met LED-verlichting worden toegepast. Voor de lagere lichtsterkten die nodig zijn voor fietspaden, is het gebruik van LED-technologie in dit geval al wel te overwegen. Het is maar zinvol de LED-technologie in een dergelijk lichtproject toe te passen wanneer de fabrikant zelf de nodige garantie geeft voor het materiaal en voor de aansturing, ook op de lange termijn. Netwerkbeheerder Eandis kan geen garantie geven voor de blijvende werking van de verlichtingstoestellen ingeval het principe van volgend licht wordt toegepast. Bij de kruisingen van functionele fietswegen met wegen kan de specifieke actie als volgt worden ingevuld : als de weg die het fietspad kruist niet verlicht is, wordt de kruising gemarkeerd met eenvoudige reflecterende glazen lichtnagels, geïntegreerd in het wegdek. Deze lichtnagels kunnen zowel een versmalling van de rijweg ter hoogte van de kruising suggereren als dwars over de rijweg het fietspad markeren als de weg die het fietspad kruist wel verlicht is, kunnen eveneens eenvoudige reflecterende glazen lichtnagels, geïntegreerd in het wegdek worden gebruikt of kan een specifieke accentverlichting die de aandacht trekt worden voorzien, bijv. ingewerkt in de mijlpalen die Westtoerisme hanteert. Bij gebruik van scherend licht dient er met bijzondere aandacht gewaakt dat het goed naar de grond gericht is en blijft en dat aan de tegenoverliggende rand van het fietspad een lage berm of blijvend dichte beplanting aanwezig is om de lichtvervuiling door weerkaatsing te beperken. Het onderhoud van gelijkgrondse verlichtingsarmaturen voor scherend licht kan een pijnpunt zijn door de aanwezigheid van vuil en vocht. Het scherend licht biedt wel een goede 61

5 begeleiding van het zicht op afstand, maar laat geen herkenning van de directe omgeving en van mensen daarin toe. Het is ook technisch kwetsbaar. Er wordt dan ook zorgvuldig met scherend licht omgesprongen. Bakenverlichting past het best voor fietspaden met veel passage en sociale controle. Om de lichthoeveelheden en dus ook de lichtgloed door weerkaatsing te verminderen, worden de gemiddelde verlichtingssterkten en luminantiewaarden zo veel als mogelijk gericht op de minima die de norm voorziet en zullen zij deze minima in geen geval met meer dan eenderde overschrijden. Voor de toets van concrete lichtprojecten in de gesloten delen van functionele fietsroutes lijkt vanuit de visie en de concepten voor dit thema volgende rangorde van tel voor de afweging van het belang dat men kan hechten aan vier soorten kwaliteiten van openbare verlichting : 1. de functionaliteit 2. de lichthinder 3. de belevingswaarde. 4. het energiegebruik Technische fiche De doelstellingen en principes van de verlichtingsconcepten vertalen zich voor dit thema in een reeks technische parameters waarmee het beoogde opzet en effect op het terrein kan worden gerealiseerd. Deze parameters zijn in een technische fiche gebundeld. Deze technische fiche laat ook toe de verbeteringen in (licht)kwaliteit en de veranderingen (veelal beperkingen) in het energieverbruik te meten. Het hanteren ervan is een must voor elke lichtontwerper die in het West-Vlaams platteland aan de slag gaat. Deze technische fiche is voor alle ontwerpen waarin verlichting betrokken is een richtkader dat in de regel dient gevolgd. Evenwel kan, in functie van de specifieke context en rol van een bepaalde plek en goed gemotiveerd, hiervan worden afgeweken; bij dergelijke afwijkingen wordt ook het globale kader van samenhang in beeld, rationeel energiegebruik en eenvoud in beheer mee in rekening genomen. De aangegeven lichthoogten en fotometrische aspecten zijn een leidraad die in de regel te volgen is, maar waarvan kan worden afgeweken in functie van bijv. specifieke vereisten inzake veiligheid op bepaalde plaatsen. Waar er voor deze aspecten toepasbare vorken zijn aangegeven, is gaat de voorkeur telkens naar de laagste lichthoogten en lampvermogens die kunnen worden ingezet om de vereiste luminanties en/of lichthoeveelheden te bereiken. technische fiche fietsweg in de open ruimte Inplanting: - op mast, eenzijdig: tussenafstand ongeveer 30 m - scherende verlichting, eenzijdig: tussenafstand ongeveer 20 m - bebakening, eenzijdig: tussenafstand ongeveer 10 m Lichthoogte: - op mast: 4 m 62

6 Optische kenmerken: - op mast: emissie evenwijdig aan de fietsweg Kleurtemperatuur: - T = 2800K, en 4500K voor LED s (betere lichtstroom) Kleurweergave-index: - KI = 66 Karakteristieken van het lichtmeubilair: armatuur:. bij functionele verlichting: verlichtingssysteem in gegoten aluminium, optiek met vlakke of licht gebombeerde glasplaat. bij sfeerverlichting: decoratief apparaat in gegoten of gedreven aluminium, met omhulling in helder polycarbonaat, met een optiek die de lichtstroom naar beneden richt met een klein mogelijke lichtstroom naar boven. gemakkelijk onderhoudbaar. hoge index van mechanische bescherming en waterdichtheid (minimum IP65) mast:. cylindrisch-conische mast in warmgegalvaniseerd staal of in aluminium. thermogehard geverfd in donkere tint of houtimitatie. geen noodzaak om consoles te gebruiken Beheer: zie conceptfiche Maatregelen inzake hoge omgevingskwaliteit: Specifieke verlichting: levensduur van de lampen minimaal uur voor metaalhaldehidelampen, u voor fluocompactlampen en u voor LED keuze van de lichtsystemen en in het bijzonder de combinaties van optiek en lamp die een goede afstelling / richting van het licht toelaten keuze van de LED-systemen en in het bijzonder de combinatie van collimator en LED die een goede afstelling van de lichtstroom toelaten zo hoog mogelijke herbruikbaarheid van de lampen, lichtsystemen, masten, het verlichtingsmeubilair in zijn geheel voorzien van een specifieke verlichtingsactie voor de kruisingen van fietspaden met wegen om deze zichtbaarder te maken in het zichtperspectief van de weg (gebruik van bebakening, reflecterende lichtnagels, een specifiek verlichtingsmeubilair, ) Ervaringen met dit thema Fietspad Avekapelle-Veurne, project met interactieve fietsverlichting op zonnecellen in voorbereiding Stro-route tussen Roeselaere en Zonnebeke in ontwerp. 63

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 5 Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verhardingen voor fietsvoorzieningen Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud Ver h a r d i n g e n vo o r f i e t s vo o r z i e

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 BOUWEN MET TIJD Een praktische verkenning naar de samenhang tussen levensduur, kenmerken en milieubelasting van woningen. BOUWEN

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie