Gids Productfiscaliteiten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids Productfiscaliteiten 2014"

Transcriptie

1 Gids Productfiscaliteiten 2014

2 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten veranderd. Zo is de stamrechtvrijstelling komen te vervallen, is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar en zijn de opbouwpercentages pensioen verlaagd. Daarnaast geldt een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling tot in verband met de eigen woning. Belangrijke veranderingen, die uw werk als financieel adviseur direct raken. Om u in uw adviespraktijk te ondersteunen, brengt SNS REAAL sinds 2007 jaarlijks de Belastingbox uit. De uitgave is uitgegroeid tot hét standaardwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten. In deze achtste, geactualiseerde editie komen ook de allernieuwste ontwikkelingen uit het Belastingplan 2014 aan bod; op een heldere en toegankelijke manier, voorzien van herkenbare praktijkvoorbeelden. Heel toegankelijk, in de vorm van een digitaal bladerboek met zoekfunctie. Naast de Gids Productfiscaliteiten biedt SNS REAAL ook de Minigids Productfiscaliteiten als onderdeel van de SNS REAAL Belastingbox aan. In dit handzame pocketboekje vindt u naast de actuele fiscale kerncijfers diverse stroomschema s, tabellen en overzichten. De SNS REAAL Belastingbox is door de reikwijdte en de diepgang een praktische fiscale wegwijzer voor financieel adviseurs. Zeker in een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan uw professionaliteit. Deze uitgave is bovendien een onmisbaar instrument bij uw dagelijkse advisering over de producten van SNS REAAL; als naslagwerk, als vraagbaak én als inspiratiebron. Utrecht, maart 2014 Mr. L.J. van der Leije Directeur Fiscale Zaken SNS REAAL

3 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Spaarloon, levensloop en vitaliteit 9. Sparen en beleggen 10. Schenk- en erfbelasting Afkortingen SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, betalen, beleggen, hypotheken, verzekeren en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna e 128,3 miljard (eind juni 2013) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft circa medewerkers (fte s) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. De Gids Productfiscaliteiten verschijnt onder redactie van: mr. Nancy Struve en drs. Kees van Oostwaard Auteurs: Remco Alkemade MSc, Hans van den Berg, mr. Jasper Commandeur, drs. Manuela Lamot-van Blanken, mr. Deby Lie, mr. Oliver Nierman, drs. Kees van Oostwaard, Hans Schreuder BBA bc, mr. Nancy Struve, mr. Bas Vereggen en mr. Jacqueline Verweij-Daemen. Allen zijn werkzaam bij de afdeling Productfiscaliteit, onderdeel van Fiscale Zaken SNS REAAL. SNS REAAL 2014 SNS REAAL Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, telefoon , Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS REAAL. De Gids Productfiscaliteiten is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden hierin. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 3

4 Gids Productfiscaliteiten Het boxenstelsel

5 Inleiding Hoofdstuk 1 Het boxenstelsel In de Wet IB 2001 is het boxenstelsel ingevoerd. Inkomens zijn ondergebracht in drie boxen. Deze boxen hebben eigen aftrekmogelijkheden en een eigen belasting tarief. In dit hoofdstuk leggen we de werking van het boxenstelsel uit. We bespreken de drie boxen, de bijbehorende (schijven)tarieven, de heffingskortingen en de persoonsgebonden aftrek. Tevens lichten wij het fiscaal partnerbegrip en de belastingheffing bij minderjarige kinderen toe. Als laatste behandelen we de begrippen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht.

6 Inhoud Hoofdstuk Boxenstelsel Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 1.2 Persoonsgebonden aftrek 1.3 Heffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Werkbonus Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaandeouderkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden Korting voor groene beleggingen 1.4 Bepaling van het verzamelinkomen Het verzamelinkomen Rangorderegeling van de boxen Verliesverrekening 1.5 Fiscale partners Fiscaal partnerschap vóór 1 januari 2011 (Historie) 1.6 Toerekening van inkomsten en vermogen van minderjarige kinderen 1.7 Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Nederlands inkomen Keuzerecht Emigratie Afkortingen Colofon

7 1 Het boxenstelsel 1.1 Boxenstelsel Voor de inkomstenbelasting kun je drie soorten belastbare boxen onderscheiden met eigen regels, belastbaar inkomen, aftrekposten en tariefstructuur. De heffing van inkomstenbelasting volgens de Wet IB 2001 is in onderstaand schema weergegeven: Box 1 Box 2 Box 3 Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Inkomstenbronnen: Inkomstenbronnen: Inkomstenbronnen: winst uit onderneming reguliere voordelen forfaitair rendement = 4% van inkomsten uit arbeid (loon) vervreemdingsvoordelen (bezittingen minus schulden minus heffingvrij vermogen) resultaat uit overige werkzaamheden periodieke uitkeringen en verstrekkingen inkomsten uit eigen woning negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Aftrekposten: Aftrekposten: Aftrekposten: uitgaven voor inkomensvoorzieningen aftrekbare kosten kosten zijn in deze box niet aftrekbaar persoonsgebonden aftrek Tarief: Tarief: Tarief: Progressief (maximaal 52%) 22% % > % (zie tabel hieronder) Verliesverrekening: Verliesverrekening: Verliesverrekening: Alleen voor box 1-verliezen mogelijk Alleen voor box 2-verliezen mogelijk Verliesverrekening is niet mogelijk 7

8 1 Het boxenstelsel Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning Onderstaande inkomensbestanddelen worden aan box 1 toegerekend: de belastbare winst uit onderneming; het belastbare loon; het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancewerkzaamheden; de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals lijfrentetermijnen; de belastbare inkomsten uit eigen woning (hoofdverblijf ); positieve en negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals aftrekbare lijfrentepremies. Dit inkomen kan worden verminderd met de persoonsgebonden aftrek, dan wel worden vermeerderd met de negatieve persoonsgebonden aftrekposten. De persoonsgebonden aftrek komt in paragraaf 1.2 aan de orde. De heffing in box 1 geschiedt volgens een progressief tarief. Naarmate het totale inkomen van box 1 hoger is, neemt het belastingpercentage toe tot maximaal 52%. Schijventarief box 1 Jonger dan AOW-leeftijd* Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 31,15% 36,25% ,85% 31,15% 42% % 42% %** 52% AOW leeftijd en ouder, geboren vanaf 1 januari 1946* Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,1% % 42% % 52%** 8

9 1 Het boxenstelsel AOW-leeftijd en ouder, geboren vóór 1 januari 1946 Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,1% % 42% % 52%** * Houdbaarheidsbijdrage Sinds 2011 wordt van mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946 een houdbaarheidsbijdrage gevraagd. De houdbaarheidsbijdrage wordt gerealiseerd door de grens tussen de 2e en 3e tariefschijf niet meer te indexeren. Door deze maatregel wordt de tweede schijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast. Hiervoor wordt per saldo de tweede schijf kleiner en valt men eerder in de derde (hogere) schijf. Voor mensen geboren vóór 1 januari 1946 loopt de indexatie van de grens tussen de 2e en 3e schijf wel door. ** Aftrek kosten eigen woning De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn in 2014 maximaal aftrekbaar tegen 51,5% (zie hoofdstuk 2.5.4) Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang We spreken van een aanmerkelijk belang als iemand (eventueel samen met een partner) 5% of meer van de geplaatste aandelen in een bedrijf (meestal een BV) bezit. Hiertoe kunnen ook koopopties en winstbewijzen worden gerekend. Deze aandeelhouders worden voor de voordelen uit het aanmerkelijk belang - zoals dividend en vervreemdingsvoordelen - belast. Het tarief bedraagt 25%. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing. Antimisbruikmaatregel ter voorkoming van het ontlopen van de heffing in box 2 Gebleken is dat het afgezonderd particulier vermogen (APV) gebruikt wordt om aan de heffing over het inkomen uit aanmerkelijk belang te ontkomen. Hierbij gaat het er om dat een persoon geld afstaat bijvoorbeeld aan een trust zonder formeel (mede) eigenaar te worden van de trust, maar waarbij deze persoon wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt. Door de antimisbruikmaatregel leidt deze constructie tot een belaste (fictieve) vervreemding van deze in het APV aanwezige aandelen of winstbewijzen, ongeacht of de (voormalig) aanmerkelijkbelanghouder 9

10 1 Het boxenstelsel daarnaast nog een aanmerkelijk belang blijft behouden in de desbetreffende vennootschap of niet. Ook geconstrueerde verliesneming wordt tegengegaan Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen De werkelijke inkomsten uit vermogen zoals rente, dividend of huur, spelen geen rol. Ook met de aftrekbare kosten wordt geen rekening gehouden. In plaats van de werkelijke inkomsten wordt een forfaitair rendement gehanteerd. Dit rendement is vastgesteld op 4% van de waarde van het nettovermogen. Voor de forfaitaire inkomsten uit sparen en beleggen geldt een belastingtarief van 30%. In combinatie met het forfaitair vast gesteld rendement van 4% leidt dit vaste tarief tot een belastingdruk van 1,2% over het vermogen. Per persoon is een bedrag van heffingvrij. Partners kunnen de gezamenlijke rendementsgrondslag in elke gewenste verhouding tussen elkaar verdelen. Het forfaitair rendement kent vanaf 1 januari 2011 maar één peildatum, namelijk 1 januari van het kalenderjaar. Voor 1 januari 2011 kende het forfaitaire rendement twee peildata: namelijk 1 januari en 31 december. Vanaf 2011 wordt bij overlijden ook 1 januari als peildatum gehanteerd. Er vindt dan geen verrekening van vermogensrendementsheffing plaats. Uitgangspunt voor de heffing is de waarde van het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari. Van de waarde wordt het heffingvrij vermogen afgetrokken. Ook een aantal bezittingen is vrijgesteld van heffing. Dit komt aan de orde in Hoofdstuk 9.4 Sparen en beleggen. 1.2 Persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek is in beginsel niet aan een box gekoppeld. Verrekening van de persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek komt eerst in mindering op het inkomen van box 1. Vervolgens vindt verrekening plaats met het inkomen van box 3. Uiteindelijk verlaagt de aftrek ook het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. De inkomens uit box 1, 2 en 3 kunnen niet verder dalen dan tot nihil. Wordt in een jaar een gedeelte van de persoonsgebonden aftrek niet in aanmerking genomen, dan kan dit in de volgende jaren gebeuren. Onder persoonsgebonden aftrek vallen: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, zoals (afkoop van) alimentatie aan ex-partners; uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar; weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen van 21 jaar of ouder; scholingsuitgaven voor studie van de belastingplichtige zelf, ter verwerving of behoud van inkomen; uitgaven voor monumentenpanden; aftrekbare giften. 10

11 1 Het boxenstelsel 1.3 Heffingskorting De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting over het inkomen van alle boxen. Deze korting is onafhankelijk van het belastingtarief. De standaardheffingskorting bestaat uit een algemene heffingskorting en eventuele aanvullende kortingen. De hoogte van de aanvullende kortingen is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De standaardheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van de volgende heffingskortingen: algemene heffingskorting arbeidskorting werkbonus inkomensafhankelijke combinatiekorting alleenstaande-ouderkorting aanvullende alleenstaande-ouderkorting ouderenkorting alleenstaande ouderenkorting jonggehandicaptenkorting levensloopverlofkorting ouderschapsverlofkorting korting voor groene beleggingen tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen (1%) Het totaal van de standaardheffingskorting wordt verdeeld over de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het totaal van de verdeelde heffingskortingen wordt ook wel de gecombineerde heffingskorting genoemd. Het bedrag van deze gecombineerde heffingskorting bedraagt maximaal het bedrag van de gecombineerde inkomensheffing. Anders gezegd: de totale heffingskorting bedraagt niet meer dan de te betalen totale inkomstenbelasting. Voor AOW-gerechtigden zijn de heffingskortingen lager. In de volgende paragrafen zijn de kortingen uitgewerkt met de bedragen van het jaar

12 1 Het boxenstelsel Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op deze korting. De toegekende heffingskorting is persoonlijk: zij kan niet worden overgedragen aan de meest verdienende partner. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting in drie jaar afgebouwd. De maximale algemene heffingskorting voor belastbaar loon tot bedraagt (AOW-leeftijd en ouder: 1.065). De maximale algemene heffingskorting voor belastbaar loon van tot bedraagt (AOW-leeftijd en ouder: 693). De afbouw van heffingskorting voor belastbaar loon van of meer, maar niet meer dan bedraagt in % (AOW-leeftijd en ouder: 1,012%.) De afbouw van heffingskorting voor belastbaar loon van meer dan bedraagt maximaal 737 (AOW-leeftijd en ouder 372). Regeling voor minst verdienende partner Voor mensen met weinig of geen inkomen, maar die wel meer dan zes maanden een fiscale partner met inkomen hebben, geldt een speciale regeling. Zij krijgen een zelfstandig recht op de algemene heffingskorting. Voorwaarde is dat de meest verdienende partner ten minste ditzelfde bedrag aan belasting betaalt. Het bedrag van de heffingskorting kan namelijk niet hoger zijn dan de verschuldigde belasting van de partner nadat rekening is gehouden met zijn eigen heffingskortingen. De toegekende algemene heffingskorting van de niet verdienende of minstverdienende partner betaalt de Belastingdienst rechtstreeks uit op het bankrekeningnummer van de partner die geen of weinig inkomen heeft. Deze regeling wordt in 15 jaar tijd afgebouwd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in Per 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Dit betekent dat er in 2014 ten hoogste 60% of van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Dit geldt niet voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór Voor deze groep blijft, mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan, de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen. 12

13 1 Het boxenstelsel Heffingskortingen jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Algemene heffingskorting Afbouw algemene heffingskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting % (inkomen -/ ) (de algemene heffingskorting is dan /- 737 = 1.366) Heffingskortingen AOW-leeftijd en ouder Bedrag Algemene heffingskorting Afbouw algemene heffingskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting ,012% (inkomen -/ ) (de algemene heffingskorting is dan /- 372 = 693) Arbeidskorting De arbeidskorting is van toepassing op de belastingplichtige die met tegenwoordige arbeid inkomen geniet uit: winst uit onderneming; loon; resultaat uit overige werkzaamheden. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van het arbeidsinkomen en het maximum van de arbeidskorting. 13

14 1 Het boxenstelsel Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2014 tot 2017 stapsgewijs verhoogd en is in 2014 maximaal (AOW-leeftijd en ouder 1.062). Voor lonen van en lager bedraagt de arbeidskorting 1,807% (AOW-leeftijd en ouder 0,915%). Voor lonen hoger dan bedraagt de arbeidskorting 18,724%, maar maximaal (AOW-leeftijd en ouder 9,479% maar maximaal 1.062). Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd. De arbeidskorting voor lonen vanaf tot wordt verminderd met 4% (van het loon) tot maximaal (AOW-leeftijd en ouder 2,025% (van het loon) tot een maximaal 876). De arbeidskorting voor lonen van of hoger is 367 (AOW-leeftijd en ouder 186). Arbeidskorting jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Percentage Bijzonderheden - 1,807% Loon is of lager Maximaal ,724% Loon is hoger dan Afbouw arbeidskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting /- 4% (inkomen -/ ) Arbeidskorting AOW-leeftijd en ouder Bedrag Percentage Bijzonderheden - 0,915% Loon is of lager Maximaal ,479% Loon is hoger dan Afbouw arbeidskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting /- 2,025% (inkomen -/ ) Het gezamenlijke inkomensbedrag vormt de arbeidskortingsgrondslag. 14

15 1 Het boxenstelsel Werkbonus Voor werknemers die geboren zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953, geldt er een inkomensafhankelijke werkbonus in de vorm van een heffingskorting. De bonus wordt berekend over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid voorzover die meer bedragen dan e Bedraagt het inkomen niet meer dan e dan bedraagt de werkbonus 58,100% van het inkomen (minus e ) tot een maximum van e Voorzover het inkomen meer is dan e , maar niet meer dan e wordt de werkbonus als volgt berekend: e minus 10,567% van het loon minus e Bij een grondslag van meer dan e vervalt de werkbonus. De werkbonus wordt uitgekeerd naast de al bestaande arbeidskorting. Werkbonus jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Percentage Bijzonderheden Werkbonus 0,00 - Loon is en lager - 58,100% van het loon minus Loon is hoger dan , maar niet meer dan Loon is meer dan , maar niet meer dan minus 10,567% van het loon minus Loon is meer dan maar niet meer dan ,00 - Loon is meer dan De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van het arbeidsinkomen en het maximum van de arbeidskorting. Het gezamenlijke inkomensbedrag vormt de arbeidskortingsgrondslag. 15

16 1 Het boxenstelsel Inkomensafhankelijke combinatiekorting Minstverdienende partners of alleenstaande ouders hebben recht op de combinatiekorting als: zij de zorg hebben voor tenminste een kind die bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar is; zij werkzaamheden buiten het huishouden verrichten; met deze werkzaamheden een arbeidsinkomen hebben van minimaal 4.814; of in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers. Als beide partners evenveel verdienen en als aan alle voorgaande voorwaarden wordt voldaan, dan heeft alleen de oudste belastingplichtige recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt 1.024, vermeerderd met 4% van de arbeidskortingsgrondslag, voor zover deze grondslag meer bedraagt dan De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal (voor AOW-gerechtigden: maximaal 1.080). Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van Alleenstaande ouderkorting Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2014 meer dan zes maanden: geen partner heeft; een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde adres woonachtig is (ingeschreven staan in het BRP op dat woonadres); en deze huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De alleenstaande-ouderkorting bedraagt 947 (AOW-gerechtigden: 480). Het bedrag voor de alleenstaande-ouderkorting wordt vermeerderd als de belastingplichtige een huishouding voert met een kind. Dit kind mag op 1 januari 2014 niet ouder zijn dan 16 jaar. De extra korting bedraagt 4,3% van het arbeidsinkomen - winst uit onderneming, loon of resultaat uit werkzaamheden - met een maximum van (AOW gerechtigden maximaal 668). 16

17 1 Het boxenstelsel Ouderenkorting Deze korting is van toepassing op de belastingplichtige die in 2014 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een verzamelinkomen heeft van of lager. De ouderenkorting bedraagt Bij een inkomen van meer dan wordt de ouderenkorting verlaagd naar Alleenstaande ouderenkorting Bij deze korting speelt het inkomen geen rol. Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als er recht is op een AOW uitkering voor alleenstaanden. De korting bedraagt Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2014 recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong, tenzij voor hem de ouderenkorting geldt. Belastingplichtigen komen ook voor de jonggehandicaptenkorting in aanmerking, indien recht bestaat op een Wajonguitkering, maar niet daadwerkelijk een Wajonguitkering wordt ontvangen vanwege het hebben van een andere uitkering of ander inkomen uit arbeid. De korting bedraagt Levensloopverlofkorting Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Hiermee is ook de opbouw van de levensloopverlofkorting komen te vervallen. Deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben, blijven hun opgebouwde levensloopverlofkorting behouden. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Vanaf 1 januari 2012 wordt bij een nieuwe inleg geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Bij opname van levensloopverlof heeft de werknemer recht op 205 levensloopverlofkorting voor elk jaar dat is ingelegd in de levensloopregeling. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 205 per jaar. Bedragen aan levensloopverlofkorting, die in voorafgaande jaren al zijn genoten, worden in mindering gebracht. 17

18 1 Het boxenstelsel Voorbeeld Klaas heeft in 2009 een levensloopregeling afgesloten. Op bedraagt het saldo van zijn levensloopregeling meer dan Hij besluit zijn levensloopregeling voort te zetten. Zowel in november als in december 2013 heeft hij opgenomen voor onbetaald verlof. De werkgever verrekent zowel bij het loon van november als bij het loon van december 205 aan levensloopverlofkorting. Klaas heeft daarvoor nooit gebruik gemaakt van de levensloopverlofkorting. Als Klaas in de jaren daarna geld opneemt uit de levensloopregeling, heeft hij recht op de opgebouwde levensloopverlofkorting tot en met De werkgever kan bij Klaas een levensloopverlofkorting verrekenen van maximaal 1 x 205 (levensloopverlofkorting van 2011). De werkgever heeft in voorgaande jaren levens loopverlofkorting verrekend, dit verlaagt de korting in latere jaren. Als Klaas slechts een deel van de levensloopverlofkorting (stel 100) van 2010 had gebruikt, dan kan het restant ( 105) in een later jaar worden gebruikt Ouderschapsverlofkorting De ouderschapskorting geldt voor de werknemers die in 2014 gebruik maken van het wettelijke recht op ouderschapsverlof. De korting bedraagt het aantal uren ouderschapsverlof in 2014 vermenigvuldigt met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur en bedraagt voor ,29. Bij een maand ouderschapsverlof waarin 21 werkdagen vallen, betekent dat de ouderschapsverlofkorting maximaal 721 bedraagt (21 dagen x 8 uur x 4,29). De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2014 ten opzichte van Let op! De maximale ouderschapsverlofkorting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met 50% van het bruto minimumloon per opgenomen verlofuur Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden geldt voor voormalige werknemers die op 31 december 2014 de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt en een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden ontvangen (VUT-uitkering, prepensioen, vroegpensioen, tijdelijk overbruggingspensioen, een vervroegd ouderdomspensioen of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW wordt ingehouden). De korting bedraagt in ,67% van deze uitkering tot een maximum van

19 1 Het boxenstelsel Korting voor groene beleggingen Per 1 januari 2013 is de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en sociaal ethisch beleggen vervallen. Er is uitsluitend nog de heffingskorting voor groene beleggingen. Dat zijn beleggingen in een groen fonds dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het direct of indirect verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten in het belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, of het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten voor milieubescherming. De korting bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box Bepaling van het verzamelinkomen Voor de bepaling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting is het verzamelinkomen nodig. In dit onderdeel zetten we uiteen hoe het verzamelinkomen wordt berekend. Vervolgens bespreken we de rangorderegeling. Als laatste behandelen we de verliesregeling Het verzamelinkomen Het totaal van de boxen 1, 2 en 3 is het verzamelinkomen. Het totaal van de in box 1, 2 en 3 berekende inkomstenbelasting en de in box 1 berekende premies volksverzekeringen noemen we de gecombineerde inkomensheffing. De gecombineerde inkomensheffing wordt verminderd met de heffingskortingen die in de wet zijn genoemd. Uiteindelijk blijft een bedrag aan te betalen, terug te ontvangen of een nihil aanslag inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen over Rangorderegeling van de boxen De wet bepaalt dat ieder inkomensbestanddeel slechts in één box kan worden belast. De hoofdregel is dat inkomensbestanddelen die binnen box 1 of box 2 inkomen kunnen opleveren, niet in box 3 worden belast. Dit geldt voor bezittingen, maar ook voor schulden. Dit voorkomt dubbele heffing of dubbele aftrek. Hierna beschrijven we wanneer - als uitzondering op de hoofdregel - wel dubbele heffing wordt toegepast. 19

20 1 Het boxenstelsel Boxhoppen Een bezitting kan in de loop van het jaar van box 3 overgaan naar box 1 of 2. Het is mogelijk om een bezitting net vóór de peildatum over te hevelen. Hierdoor betaalt de belastingplichtige minder vermogensrendementsheffing in box 3. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk overboeken van privé vermogen - box 3 - naar het ondernemingsvermogen - box 1 - of het uitlenen van privé vermogen aan de eigen BV - box 2. In de wet Wet IB 2001 is een regeling opgenomen waarmee de Belastingdienst dit box hoppen kan bestrijden. Als bezittingen voor een periode korter dan drie maanden naar een andere box overgaan, worden de overgedragen vermogensbestanddelen zowel in box 1 of 2 als in box 3 belast. Het gaat erom dat een vermogensbestanddeel minder dan drie maanden uit box 3 weg is en de peildatum (1 januari) voor box 3 in deze periode is gelegen. Bij overheveling van het vermogen voor een periode tussen de drie en zes maanden van box 3 naar box 1 of 2, wordt dit vermogen ook fictief aan box 3 toegerekend. Als de belastingplichtige kan bewijzen dat de overdracht heeft plaatsgevonden om niet fiscale redenen, blijft de heffing in box 3 achterwege. Voorbeeld 1 Jan boekt op 15 december 2013 een bedrag over van zijn privérekening naar de ondernemingsrekening. Op 16 januari 2014 boekt Jan het geld weer terug naar de privérekening. Het bedrag wordt zowel in box 1 als in box 3 meegenomen voor de bepaling van de heffing. Voorbeeld 2 Jan brengt op 30 november 2013 vermogensbestanddelen over van box 3 naar box 1. Hij boekt een bedrag over van privérekening naar zijn ondernemingsrekening. Op 15 februari 2014 stort hij het geld terug op zijn privérekening. Hoe verloopt de belastingheffing? Over de periode 30 november 2013 tot 15 februari 2014 wordt over de overgebrachte vermogensbestand delen belasting geheven in box 1. De overgebrachte vermogensbestanddelen worden ook in aanmerking genomen in box 3 bij het bepalen van de rendementsgrondslag op de peildatum 1 januari Als Jan aannemelijk maakt dat hij de overheveling om zakelijke redenen heeft uitgevoerd, worden de bestanddelen niet meegenomen in box 3. 20

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie