Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: Fabrikant/leverancier: Alfa Aesar GmbH & Co.KG Benzstrasse 3 D Karlsruhe / Germany inlichtingengevende sector: Afdeling produktveiligheid Inlichtingen in noodsituatie: Giftnotruf Universität Mainz / Poison Information Center Mainz Telefon:+49(0)6131/ Identificatie van de gevaren gevaaromschrijving: C Bijtend F Licht ontvlambaar N Milieugevaarlijk speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: R 14 Reageert heftig met water. R 17 R 19 Kan ontplofbare peroxiden vormen. R 22 Schadelijk bij opname door de mond. R 34 Veroorzaakt brandwonden. R 50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effec-ten veroorzaken. R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. GHS-etiketteringselementen H250 - Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht. H261+EUH014 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij. Reageert heftig met water. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H314+EUH066 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Waarschuwing H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Waarschuwing H302 - Schadelijk bij inslikken. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen. Reactie: P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Opslag: P405 Achter slot bewaren. P422 Onder inert gas bewaren. Verwijdering: P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering: omschrijving (CAS-Nr.) Phenyllithium (CAS# ): 14-17% Cyclohexane (CAS# ): 58-60% Diethyl ether (CAS# ): 25-26% 4 Eerstehulpmaatregelen Na het inademen: na huidcontact: Na oogcontact: Na inslikken: Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen. Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen Geschikte blusmiddelen: In geval van brand zand, kooldioxyde of een poederblusmiddel gebruiken. Nooit water gebruiken. blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Water Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die ontstaan: Stof/produkt is zelfontvlambaar. Reageert hevig met water. Bij een brand kan vrijkomen: Koolmonoxyde en kooldioxyde Lithium oxide speciale beschermende kleding: Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken. 6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderd houden. (Vervolg op blz. 2)

2 Bladzijde: 2/5 (Vervolg van blz. 1) Maatregelen ter bescherming van het milieu: Laat het materiaal niet het milieu vrijkomen zonder specifieke vergunning van de overheid. Procedure voor het reinigen/opnemen: Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen. Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Aanvullende gegevens: Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk Hantering en opslag Handling: Informatie m.b.t. veilig hanteren: Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Opslag: Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Onder droog argon behandelen. Onder droog beschermend gas behandelen. Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Tanks vorzichtig openen en behandelen. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. Stof/produkt is zelfontvlambaar. Niet destilleren tot volledige uitdroging Explosive peroxides may form, handle container cautiously. Op een koele plaats bewaren. Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren. Op een donkere plaats bewaren. Gescheiden van water bewaren. Onder droog inert gas bewaren. This product is moisture sensitive. Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tegen luchtvochtigheid en water beschermen. Tegen lichtinwerking beschutten. Tegen lucht-/zuurstoftoegang beschermen (peroxydevorming). Check container pressure periodically to prevent explosive peroxides. Achter slot en grendel bewaren of alleen toegankelijk voor deskundige of diens gevolmachtigde bewaren. 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Degelijk werkende afzuigkap ontworpen voor gevaarlijke chemicaliën en met een gemiddelde snelheid aan de voorkant van ten minste 30 m per minuut. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: Diethyl ether ppm ACGIH TLV 400; 500-STEL Austria MAK 400 Belgium TWA 400; 500-STEL Denmark TWA 400 Finland TWA 400; 500-STEL France VME 400; 500-VLE Germany MAK 400 Hungary TWA 300; 600-STEL (skin) Japan OEL 400 Korea TLV 400; 500-STEL Netherlands MAC-TGG 400 Norway TWA 200 Poland TWA 300 mg/m3; 1500 mg/m3-stel Russia TWA 400; 300 mg/m3-stel Switzerland MAK-W 400; 800-KZG-W United Kingdom TWA 400; 500-STEL USA PEL 400 Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: Aanvullende gegevens: Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Cyclohexane ppm ACGIH TLV 100 Austria MAK 300 Belgium TWA 300 Denmark TWA 300 Finland TWA 300; 375-STEL France VME 300; 375-VLE Germany MAK 300 Hungary TWA 500; 1000-STEL Japan OEL 150 Korea TLV 300 Netherlands MAC-TGG 250 Norway TWA 150 Poland TWA 300 mg/m3; 1000 mg/m3-stel Russia TWA 150; 80 mg/m3-stel Sweden NGV 300; 370-KTV Switzerland MAK-W 300; 600-KZG-W United Kingdom TWA 100; 300-STEL USA PEL 300 Geen gegevens De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. (Vervolg op blz. 3)

3 Bladzijde: 3/5 Ademhalingsbescherming: Oogbescherming: Lichaamsbescherming: Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Adembescherming bij hoge concentraties. Veiligheidsbril Volledige gezichtsbescherming. Gezichtsbescherming Draag geschikte beschermende arbeidskleding (Vervolg van blz. 2) 9 Fysische en chemische eigenschappen Algemene gegevens Vorm: Kleur: Reuk: Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: Kookpunt/kookpuntbereik: Sublimeringstemperatuur/ -begin: Vlampunt: Ontstekingstemperatuur: Ontbindingstemperatuur: Zelfonsteking: Ontploffingsgevaar: Ontploffingsgrenzen: onderste: bovenste: Stoomdruk: Dichtheid bij 20 C: Oplosbaarheid in/mengbaarheid met: Water: Vloeistof Roodbruin Karakteristiek C Kan ontplofbare peroxiden vormen. Niet destilleren tot volledige uitdroging 0,88 g/cm³ Reageert heftig 10 Stabiliteit en reactiviteit Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: te vermijden stoffen: lijke reacties lijke ontledingsprodukten: 11 Toxicologische informatie Acute toxiciteit: Primaire aandoening: op de huid: aan het oog: Overgevoeligheid: Aanvullende toxicologische informatie: 12 Ecologische informatie ecotoxische effecten: Opmerking: Verdere ecologische informatie: Algemene informatie: 13 Instructies voor verwijdering Produkt: Aanbeveling: Niet gereinigde verpakkingen: Aanbeveling: Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift. Zuurstof Water/vocht Alcoholen Metaalpoeders Halogenen Oxidatiemiddelen Licht Reacties met zuurstof. Reactie met alcohol. Contact met water maakt brandbare gassen vrij. Reacties met bepaalde metalen. Koolmonoxyde en kooldioxyde Metaaloxyderook Lithium oxide Bijtend effect op de huid en de slijmvliezen. Prikkelt de huid en de slijmvliezen. Sterk bijtend effect. Prikkeling Geen effect van overgevoeligheid bekend. Voor zover onze kennis reikt, is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend. Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag. Er zijn geen classificatiegegevens over kankerverwekkende eigenschappen van dit materiaal beschikbaar bij EPA, IARC, NTP, OSHA of ACGIH. Zeer giftig voor vissen. Waterbezwaarlijkheid () 4: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effec-ten veroorzaken. voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden. voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond. In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Laat het materiaal niet in het milieu vrijkomen zonder specifieke vergunning van de overheid. zeer giftig voor in het water levende organismen Raadpleeg de plaatselijke of nationale reglementeringen voor de juiste afvalverwerking. Aanleveren bij afnemers van zwartelijst-goederen of afgeven bij inzameldepot van gevaarlijke stoffen Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. (Vervolg op blz. 4)

4 Bladzijde: 4/5 14 Informatie met betrekking tot het vervoer Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland): (Vervolg van blz. 3) ADR/GGVS/E klasse: 4.3 (WF1) Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Kemler-getal: 323 UN-nummer: 3399 Bijzondere kenmerking: Symbool (vis en boom) Omschrijving van het goed: 3399 MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, BRANDBAAR (Phenyllithium/ cyclohexane/ether) Beperkte hoeveelheden (LQ) LQ10 Vervoerscategorie 0 Tunnelbeperkingscode D/E Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee: IMDG/GGVSee-klasse: 4.3 UN-nummer: 3399 Label Marine pollutant: Juiste technische benaming: Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR: Neen ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE (Phenyllithium/cyclohexane/ ether) ICAO/IATA-klasse: 4.3 UN/ID-nummer: 3399 Label Juiste technische benaming: UN "Model Regulation": Milieugevaren: 15 Wettelijk verplichte informatie Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE (Phenyllithium/cyclohexane/ ether) UN3399, MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, 4.3 (3), Milieugevaarlijke vloeistof; Marine Pollutant C Bijtend F Licht ontvlambaar N Milieugevaarlijk R-zinnen: 14 Reageert heftig met water Kan ontplofbare peroxiden vormen. 22 Schadelijk bij opname door de mond. 34 Veroorzaakt brandwonden. 50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effec-ten veroorzaken. 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S-zinnen: 8 Verpakking droog houden. 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 20 Niet eten of drinken tijdens gebruik. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 29 Afval niet in de gootsteen werpen. 30 Nooit water op deze stof gieten. 33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht. 43 In geval van brand zand, kooldioxyde of een poederblusmiddel gebruiken. Nooit water gebruiken. 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Nationale voorschriften: Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren. Enkel te gebruiken door technisch bevoegde personen. klasse v. water: Waterbezwaarlijkheid () 4: Saneringsinspanning A WGK 3 (D) (Zelfclassificatie): zeer gevaarlijk voor water. 16 Overige informatie Werkgevers wordt aangeraden om deze informatie enkel te gebruiken als een aanvulling op andere informatie die ze verzameld hebben en ze dienen onafhankelijk te oordelen over de geschiktheid van deze informatie om een correct gebruik te garanderen en de gezondheid en veiligheid van de werknemers te vrijwaren. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie en elk gebruik van het product dat niet overeenstemt met dit Material Safety Data Sheet (materiaalveiligheidsfiche), of in combinatie met om een ander product of proces, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Blad met gegevens van de afgifte-sector Gezondheids-, veiligheids- en milieuafdeling. contact: Afkortingen en acroniemen: Zachariah Holt ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) (Vervolg op blz. 5)

5 Bladzijde: 5/5 (Vervolg van blz. 4) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 000590 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090409 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 287200, 287400, 287900-050 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming SDS identificatie EU-10-4 (Rev. 1) 1.1 Productidentificatie Electrodes voor Flux Cored Arc Lassen Productnaam:

Nadere informatie

Coolant LL-38 Koelvloeistof

Coolant LL-38 Koelvloeistof Coolant LL-38 Koelvloeistof Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 30.12.2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Artikelnummer Stof-group : Gebruik van de stof of het preparaat Scheidingsmiddel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 NL - NL RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 ên êx N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Aard van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie