Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering"

Transcriptie

1 Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Bestelwagen Algemene voorwaarn Daimler Bestelwagen Artikel 1 Algemene voorwaarn Deze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gestel in onrliggen Modules alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. Deze voorwaarn vormen één geheel met gestel in onrliggen Modules alsme met op Artikel polisblad 2 Grondslag vermel gegevens en clausules. De door Artikel nemer 2 Grondslag direct bij aanvragen of later verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen, zij door midl een schriftelijke aanvraag, een telefonische aanvraag, een aanvraag via internet De door of wat nemer voor communicatiemidl direct bij aanvragen dan ook, vormen grondslag of later verstrekte inlichtingen worn gegeven geacht daarmee verklaringen, één geheel zij te door vormen. midl Het een op basis schriftelijke hier aanvraag, door een telefonische opgemaakte aanvraag, polisblad een aanvraag en anre via internet onrteken of wat documenten voor communicatiemidl of melingen dan ook, welke vormen verzonn grondslag worn aan bij en worn laatst geacht beken daarmee adres één nemer, geheel te vormen. Het geven op basis inhoud hier door overeenkomst opgemaakte weer. polisblad Bij onjuisthen en anre is onrteken nemer documenten of onjuisthen melingen direct welke verzonn te meln. worn Ier recht aan op bij uitkering vervalt laatst als beken blijkt dat adres een of meer ne- antwoorn verplicht onjuist mer, geven geweest. inhoud overeenkomst weer. Bij onjuisthen is nemer verplicht onjuisthen direct te meln. Ier recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of meer antwoorn onjuist geweest. Artikel 3 Persoonsgegevens Artikel 3 Persoonsgegevens Deze worn door verwerkt ten behoeve aangaan en uitvoeren sovereenkomsten; Deze worn ter voorkoming door en bestrijding verwerkt ten frau behoeve jegens financiële aangaan en instellingen; uitvoeren voor sovereenkomsten; kunnen ter voorkoming voldoen aan en bestrijding wettelijke verplichtingen. frau jegens Op financiële verwerking instellingen; voor persoonsgegevens statistische analyse is en gedrags- om te statistische analyse en om co kunnen "Verwerking voldoen aan Persoonsgegevens wettelijke verplichtingen. Financiële Op Instellingen" verwerking persoonsgegevens toepassing. De is volledige gedragsco tekst Ver-dwerking Persoonsgegevens kunt u raadplegen Financiële via website Instellingen toepassing. Verbond De Verzekeraars volledige tekst gedragsco kunt of u gedragsco Nerlandse raadplegen via Vereniging website Banken Verbond Verzekeraars U kunt gedragsco ook of opvragen Nerlandse bij Verbond Vereniging Verzekeraars Banken (Postbus , U kunt 2509 gedragsco AL te Den ook Haag, opvragen telefoon bij (070) Verbond Verzekeraars 00) of bij (Postbus Nerlandse 93450, Vereniging 2509 AL te Den Banken Haag, (Postbus telefoon (070) 3543, ) AH of Amsterdam, bij Nerlandse telefoon Vereniging (020) 552 Banken 28 88). (Postbus In verband 3543, met 1001 een verantwoord AH Amsterdam, acceptatiebeleid telefoon (020) kan ). In verband uw gegevens met een verantwoord raadplegen acceptatiebeleid bij Stichting kan CIS te Den Haag. uw Doelstelling gegevens hier raadplegen is risico s bij Stichting te beheersen CIS te Den Haag. frau tegen te gaan. Het privacyreglement Stichting CIS Doelstelling is toepassing. hier is Zie risico s hiervoor te beheersen en frau tegen Na een te gaan. schaclaim Het privacyreglement kunnen persoons- Stichting en objectgegevens vastgelegd toepassing. worn Zie hiervoor bij Stichting CIS, kunnen Na een gegevens schaclaim aangeleverd kunnen persoons- worn aan en objectgegevens frau-informatie- vastge- CIS is systeem legd worn FISH bij en kunnen Stichting gegevens CIS, kunnen opgenomen gegevens aangeleverd worn in worn een schaverlendatabank, aan frau-informatiesysteem zoals FISH en SVP (Schaverlenpas). kunnen gegevens opgenomen worn in een schaverlendatabank, zoals SVP (Schaverlenpas). Artikel Artikel 4 4 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer Degene Degene die die sovereenkomst met is aangegaan en die als zodanig op op polis staat staat vermeld. vermeld. Verzeker(n) Verzeker(n) a) De a) nemer, Degene op wiens naam eigenaar, hour, loopt (nemer). bezitter, gemachtig bestuurr, inzitten en/of passagier b) De door nemer motorrijtuig. gemachtig bestuurr, eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer b) De werkgever personen. onr a. vermel verzekern indien ze op grond artikel 6:170 BW en/of 6:171BW c) De werkgever aansprakelijk onr is voor a. vermel door een verzekern hen toegebrachte indien ze op scha. grond artikel 6:170 BW en of 6:171 BW aansprakelijk is voor door een hen toegebrachte scha. W.A.M. Wet W.A.M. Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. Motorrijtuig Het Motorrijtuig op polisblad omschreven motorrijtuig in standaarduitvoering inclusief opgegeven opties en accessoires. Het op Onr polisblad standaarduitvoering omschreven motorrijtuig en uitrusting in standaarduitvoering wordt verstaan inclusief uitvoering opgegeven en uitrusting opties en waarmee accessoires. motorrijtuigen Onr standaarduitvoering zelf en merk uitrusting en type wordt blijkens verstaan prijscourant uitvoering en uitrusting fabrikant, waarmee importeur nieuwe motor- of a- nieuwe ler zonr rijtuigen extra's zelf wern merk afgeleverd en type blijkens op tijdstip prijscourant waarop omschreven fabrikant, importeur motorrijtuig of aler voor zonr extra s eerst tot wern afgeleverd verkeer werd toegelaten. op tijdstip waarop omschreven motorrijtuig voor eerst tot verkeer werd toegelaten. Accessoires Accessoires Als accessoires geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig ontwikkeld dan wel op dit gebruik aangepast. Het doel acces- Als accessoires geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig ontwikkeld dan wel op dit gebruik aangepast. Het doel soires is verfraaiing, meer gemak of een grotere veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om accessoires zaken die niet is verfraaiing, door fabrikant meer - gemak bij dat type of een en die grotere uitvoering veiligheid - standaard voor bestuurr bijgeleverd. en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om zaken die niet door fabrikant - bij dat type en die uitvoering - standaard bijgeleverd. Opties Opties Als opties geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor Als opties gebruik geln in of op uitsluitend motorrijtuig die zaken ontwikkeld die in of dan aan wel op verzeker dit gebruik motorrijtuig aangepast. Het aangebracht doel opties en is die verfraaiing, meer gebruik gemak in of of een op grotere motorrijtuig veiligheid voor bestuurr ontwikkeld en dan passagier. wel op Het dit gaat gebruik daarbij uitsluitend aangepast. om zaken Het doel die speciaal voor opties fabrikant is verfraaiing, als keuzemogelijkheid meer gemak aan of een koper grotere en/of veiligheid rijr voor motorrijtuig bestuurr aanbiedt. en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om zaken die fabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Aanhangwagen Een bagagewagen, cara of een in overeenstemming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesteld voertuig. Aanhangwagen Een Waarborgsom bagagewagen, cara of een in overeenstemming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesteld voertuig. Het door een buitenlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Waarborgsom Het Gebeurtenis door een buitenlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking Een voorval waar een plaatsvinn verzeker of bij aang beslag op een motorrijtuig nog wordt onzeker opgeheven. is en dat scha veroorzaakt die volgens ze overeenkomst gekt is. Gebeurtenis Een Verzekeraar voorval waar plaatsvinn bij aang nog onzeker is en dat scha veroorzaakt Merces-Benz die volgens ze Insurance overeenkomst Services Nerland gekt is. B.V. als gevolmachtig risicodragers,ier voor door of namens hem geteken aanel, zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Verzekeraar Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: Merces-Benz Allianz Benelux Insurance N.V. hodn Services London Nerland Verzekeringen B.V. als te gevolmachtig Rotterdam risicodragers,ier voor door of namens N.V. hem Schasmaatschappij geteken aanel, zoals vermeldt Bovemij op te Nijmegen polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. REAAL Schaen N.V. te Zoetermeer Merces-Benz Amlin Europe Insurance N.V. te Services Amstelveen Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: London Allianz Verzekeringen Benelux N.V. N.V. hodn te Allianz Amstelveen Nerland Scha te Rotterdam N.V. TVM Schasmaatschappij en N.V. te Hoogeveen Bovemij te Nijmegen REAAL Schaen N.V. te Zoetermeer Amlin Ter zake Europe hulpverlening N.V. te Amstelveen uitsluitend: Allianz De Alarmservice, Nerland welke Scha uitvoering N.V. ze te Rotterdam kking heeft overgedragen aan ANWB te Den Haag. TVM Zakelijk N.V. te Hoogeveen Ter zake rechtshulp uitsluitend: Ter zake N.V. hulpverlening Schasmaatschappij uitsluitend: Bovemij te Nijmegen, welke juridische onrsteuning uitbesteed aan De Alarmservice, Stichting Rechtsbijstand welke Mobiliteitsbranche uitvoering ze (SRM). kking heeft overgedragen aan ANWB te Den Haag. Ter zake Artikel 5 rechtshulp Benktijd uitsluitend: N.V. Schasmaatschappij Bovemij te Nijmegen, welke juridische onrsteuning uitbesteed aan Stichting Op Rechtsbijstand aanvraag een Mobiliteitsbranche is een benktijd (SRM). toepassing. Dit betekent dat verzeker na ontgst polis, ongedaan kan maken. Hierbij geldt volgen: Artikel a) 5 benktijd Benktijd bestrijkt een termijn veertien kalenrdagen; b) benktijd gaat in op moment ontgst polis; Op c) aanvraag moet een een contracttermijn is een benktijd ten minste één toepassing. jaar hebben; Dit betekent dat verzeker na ontgst d) wanneer polis, gebruik wordt gemaakt ongedaan recht kan maken. overeenkomst Hierbij geldt met terugwerken volgen: kracht te ontbinn, wordt a) benktijd gehanld bestrijkt alsof een termijn nooit heeft veertien bestaan; kalenrdagen; b) e) benktijd op contracten, gaat waar in op met moment instemming ontgst nemer, polis; (voorlopige) kking ingaat voordat c) benktijd zou moet een afgelopen, contracttermijn is benktijd ten niet minste toepassing. één jaar hebben; d) wanneer gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met terugwerken kracht te ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; e) op contracten, waar met instemming nemer, (voorlopige) kking ingaat voordat benktijd zou afgelopen, is benktijd niet toepassing. Artikel 6 Geldigheid Artikel 6 Geldigheid a) Verzekeringnemer is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance a) Services Verzekeringnemer Nerland is B.V. verplicht te meln binnen wanneer 10 werkdagen verzekern na ontgst niet voldoen aan polis op aan Merces-Benz polisblad gestel Insurance voorwaarn. Services Nerland In dat geval B.V. kan te meln wanneer anre voorwaarn verzekern voorstellen niet voldoen op grond aan waar op polisblad gestel mogelijk voorwaarn. alsnog In tot dat stand geval kan kan komen. Als één anre of meer voorwaarn verzekern niet voorstellen aan ze op melingsplicht grond waar voldoen en mogelijk nemer alsnog tot stand verzuimt kan dit komen. binnen Als 10 één werkdagen of meer na verzekern ontgst niet aan polis ze te meln melingsplicht aan Merces- voldoen Benz nemer Insurance Services verzuimt Nerland dit B.V., binnen kan 10 werkdagen na ontgst met onmidllijke polis te meln ingang opzeggen aan Mercesovereenkomstig Benz Insurance artikel Services 8.2. Nerland B.V., kan met onmidllijke ingang opzeggen b) De overeenkomstig is artikel kracht 8.2. voor gebeurtenissen uitsluitend in die lann waarvoor door b) afgegeven De Internationaal is kracht Verzekeringsbewijs voor gebeurtenissen (IVB) kracht uitsluitend is. Het in geldigheidsgebied die lann waarvoor Module door verhaalsbijstand afgegeven en verkeersrechtshulp Internationaal Verzekeringsbewijs is afwijkend. Zie hiertoe (IVB) artikel kracht 5 is. betreffen Het geldigheidsgebied Module. Module ver- haalsbijstand en verkeersrechtshulp is afwijkend. Zie hiertoe artikel 5 betreffen Module. Artikel 7 Duur Artikel 7 Duur De contractduur is duur zoals op polisblad is vermeld. De contractvervaldag is dag waarop contractduur De contractduur eindigt. Op ze is dag duur wordt zoals op polisblad telkens is met vermeld. zelf De contractduur contractvervaldag verlengd. is Indien dag waarop oorspronkelijktractduur contractduur eindigt. twaalf Op ze maann dag wordt bedraagt, wordt op contractvervaldag telkens met zelf contractduur telkens verlengd. automatisch Indien con- met oorspronkelijke twaalf maann contractduur verlengd. Na twaalf eerste maann verlenging bedraagt, heeft nemer wordt op contractvervaldag recht op elk telkens automatisch moment op te met zeggen twaalf met maann een opzegtermijn verlengd. Na een maand. eerste De verlenging hoofdpremievervaldag heeft nemer is dag waarop gewenst jaarlijks recht premie verschuldigd op elk gewenst is bij een premietermijn moment op te zeggen twaalf met maann. een opzegtermijn een maand. De hoofdpremievervaldag op polisblad is dag aangegeven waarop dat jaarlijks betaling premie premie verschuldigd voor een kortere is bij een termijn premietermijn dan twaalf maann twaalf ge-maanschiedtn. Indien dan is op er naast polisblad hoofdpremievervaldag is aangegeven sprake dat betaling één of meer premie premievervaldagen voor een kortere waarop termijn premie dan ver- twaalf Indien schuldigd maann is. geschiedt, Indien premietermijn dan is er naast zes maann hoofdpremievervaldag is, dan is er een premievervaldag sprake één telkens of meer zes maann premievervaldagen na hoofdpremievervaldag. waarop verschuldigd Indien is. premietermijn Indien premietermijn drie maann is, zes dan maann er drie is, premievervaldagen dan is er een premievervaldag telkens drie, telkens zes negen maann na hoofdpremievervaldag. Indien Indien premietermijn een maand drie maann is, dan is, er elf dan premie- er drie premievervaldagen telkens een telkens maand drie, verr zes gerekend en negen af maann hoofdpremie-vervaldag. na hoofdpremievervaldag. Indien premieter- zes mijn een maand is, dan er elf premievervaldagen telkens een maand verr gerekend af hoofdpremie-vervaldag. 8 Ein Artikel Verzekeringnemer Artikel 8 Ein en kunnen een met stilzwijgen verlenging gesloten of een onrel daar beëindigen door schriftelijke opzegging: Verzekeringnemer en kunnen een met stilzwijgen verlenging gesloten of een onrel a) daar ten minste beëindigen één maand door voor schriftelijke contractvervaldag; opzegging: 8.1b) a) ten met minste inachtneming één maand een voor opzegtermijn contractvervaldag; één maand indien een scha is gemeld, doch uiterlijk binnen b) met twee inachtneming maann beëindiging een opzegtermijn schabehanling; één maand indien een scha is gemeld, doch uiterlijk c) binnen indien twee maann meent na dat beëindiging nemer/verzeker schabehanling; hem bij polis opgeleg verplichtingen c) indien niet of niet ten volle nakomt, meent dat waaronr nemer/verzeker begrepen betalen eigen hem risico s; bij polis opgeleg verplichtingen d) niet indien of niet ten volle nakomt, waaronr naar aanleiding begrepen door betalen verzeker eigen verstrekte risico s; inlichtingen niet wil d) indien voortzetten. Betreft een rgelijke inlichting naar aanleiding een risicowijziging, door dan verzeker kan verstrekte eventueel inlichtingen worn niet wil voortzetten. voortgezet tegen Betreft nar een overeen rgelijke te komen inlichting premie een en/of risicowijziging, voorwaarn. dan Wordt kan geen overeenstemming eventueel bereikt, dan heeft tegen nar overeen recht te tot komen opzegging premie geduren en/of twee voorwaarn. maann na Wordt datum geen overeenstemming weigering worn voortgezet bereikt, verzeker dan heeft om in te stemmen met recht tot gewijzig opzegging premie geduren en/of voorwaarn twee maann waarop na datum weigering verzeker wil continueren. om te Een stemmen persoons met gewijzig mag niet premie door en/of voorwaarn beëindigd waarop of gewijzigd worn op grond wil continueren. verzwaring Een persoons gezondheidsrisico. mag Indien niet door onrel beëindigd is een of gewijzigd (mantel)polis worn waarop grond meerre verzwaring en gezondheidsrisico. samengevoegd, dan Indien zal uitsluitend sbetreffen onrel is een onrel (mantel)polis (Module) waarop meerre wijziging en toepassing is, worn samengevoegd, beëindigd, dan tenzij zal sprake uitsluitend is hanlen sbetreffen nemer onrel (Module) met waarop opzet wijziging te mislein. toepassing is, worn beëindigd, tenzij sprake is hanlen nemer met opzet te mislein Verzekeraar kan kan met met onmidllijke onmidllijke ingang ingang opzeggen opzeggen binnen binnen twee twee maann maann na constatering na constatering : : a) a) niet-nakoming door door nemer nemer melingsplicht melingsplicht en en bij kennis bij kennis ware ware stand stand zaken zaken geen geen zou zou hebben hebben gesloten; gesloten; b) b) hanlen hanlen nemer nemer met met opzet opzet te te mislein. mislein. 8.3 De eindigt automatisch: 8.3 De eindigt automatisch: a) op tijdstip totaal verlies verzeker belang; a) op tijdstip totaal verlies verzeker belang; b) op moment eigendomsoverdracht verzeker belang, tenzij in geval een motorrijtuig, b) op moment eigendomsoverdracht verzeker belang, tenzij in geval een motorrijtuig, vorige vorige eigenaar eigenaar daarna daarna nog nog beschikking beschikking over over motorrijtuig motorrijtuig houdt; houdt; c) c) na na overlijn overlijn nemer, nemer, zodra zodra erfgenamen erfgenamen geen belang geen meer hebben belang bij meer motorrijtuig. hebben bij motorrijtuig. Indien in geval Indien een in geval een tegen aansprakelijkheid tegen aansprakelijkheid of in geval een of in geval die een belang die bij behoud belang bij een behoud zaak kt, nemer een zaak kt, nemer overlijdt, kunnen overlijdt, erfgenamen kunnen en erfgenamen en overeenkomst binnen overeenkomst negen maann binnen nadat negen zij met maann dit overlijn nadat bekend zij met dit geworn overlijn met bekend inachtneming geworn met een inachtneming opzeggingstermijn een opzeggingstermijn één maand opzeggen; één maand opzeggen; d) d) met ingang contractvervaldag contractvervaldag indien indien nemer nemer of verzeker of verzeker zich buiten zich buiten Nerland Nerland heeft heeft gevestigd; e) e) of zodra motorrijtuig drie drie jaar jaar is geschorst. is geschorst. Artikel 99 Premiebepalen factoren factoren De De premie voor voor wordt wordt me me bepaald bepaald aan aan hand hand volgen volgen factoren: factoren: a) a) (buitenlands) gebruik gebruik voertuig; voertuig; b) b) aantal jaarlijks te te rijn rijn kilometers; kilometers; c) c) inschaling op op bonus/malustabel; d) d) nemer en/of en/of beroep; beroep; e) e) regelmatige bestuurr en/of en/of beroep; beroep; f) f) woon- en/of werkadres nemer; g) g) woon- en/of werkadres regelmatige regelmatige bestuurr; bestuurr; h) h) gewicht en en eventueel laadvermogen motorrijtuig; motorrijtuig; i) i) cataloguswaar inclusief accessoires en opties; en opties; j) j) ourdom voertuig. Wijziging in in één één of of meer meer bovengenoem factoren factoren dient dient door door nemer nemer zo spoedig zo spoedig mogelijk aan mogelijk aan te worn te worn gemeld gemeld en kan en lein kan tot lein aanpassing tot aanpassing premie. premie. Artikel Korting/toeslag in in verband met met schaverloop Bij verlenging wordt wordt op op grond grond schaverloop een korting een korting of toeslag of toeslag berekend berekend over over brutopremie ter ter zake zake Modules casco casco en aansprakelijkheid en overeenkomstig bonus/malustabel. Een verzeke- Een sjaar wordt wordt geacht geacht schavrij schavrij te te verlopen verlopen indien indien : : a) geen uitkering ed of of naar naar haar haar mening mening zal moeten zal moeten doen; doen; b) een gedane uitkering volledig heeft heeft kunnen kunnen verhalen, verhalen, ongeacht ongeacht door door gemaakte gemaakte kosten; kosten; ge- gevolgen een een door door gesloten gesloten scharegelingsovereenkomst blijven hierbij blijven buiten hierbij beschouwing; buiten beschouwing; finitieve schavergoeding nemer heeft terugontgen binnen 12 maann, nadat c) c) nemer finitieve schavergoeding ze finitieve schavergoeding nemer op hoogte heeft kan ; terugontgen binnen 12 maann, d) uitsluitend nadat nemer een uitkering heeft gedaan ze op finitieve grond één schavergoeding oorzaken op zoals vermeld hoogte kan in artikel ; 4 lid a. tot en d) met uitsluitend lid k. een uitkering Module casco; heeft gedaan op grond één oorzaken zoals vermeld in artikel 4 lid a. tot en e) uitsluitend met lid k. een uitkering Module heeft casco; gedaan met betrekking tot verontreiniging interieur motorrijtuig als e) gevolg uitsluitend vervoer een uitkering gewon heeft personen; gedaan met betrekking tot verontreiniging interieur motorrijtuig f) als scha-uitkering gevolg vervoer verricht op gewon grond personen; artikel 185 Wegenverkeerswet en waarbij aan zij f) bestuurr scha-uitkering motorrijtuig verricht op geen grond sprake is artikel een 185 verkeersovertreding Wegenverkeerswet noch bestuurr en waarbij rechtens aan enig zij verwijt bestuurr treft; motorrijtuig geen sprake is een verkeersovertreding noch bestuurr rechtens e) uitsluitend enig verwijt een treft; uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn e) verhaald. uitsluitend een uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn verhaald. AV MUB /7 AV MUB /7

2 Artikel 11 Bonus/malusregeling Bij verlenging zal afhankelijk schaverloop verschuldig premiepercentage worn vastgesteld aan hand volgen tabel: Tre Premie- Overgang na aantal schan percentage Artikel 12 Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht ervoor te zorgen dat verschuldig premie, kosten en assurantiebelasting uiterlijk op 28ste dag nadat zij verschuldigd worn, in bezit. Als dit niet geval is, wordt nemer door midl een brief aan aan laatst beken adres alsnog gemaand te betalen bedrag te voldoen voor vijftien dag na dagtekening aanmaning. Is ook ze termijn verstreken zonr dat verschuldig door ontgen is, dan wordt zonr nare ingebrekestelling geen kking meer verleend voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonn na vervaldag premie en kan in geheel worn geroyeerd per ze premievervaldag. Het voorgaan neemt niet weg dat nemer verplicht blijft verschuldig te voldoen. Indien genoodzaakt is verschuldig langs gerechtelijke weg of via een anre externe procedure te innen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening nemer. Op dag na die waarop verschuldig inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten door is ontgen en geaccepteerd, gaat kking weer in, tenzij inmidls is geroyeerd. Het is nemer niet toegestaan verschuldig bedrag te verrekenen met een vorring op. Artikel 13 Terugbetaling premie Bij tussentijdse beëindiging betaalt premie over termijn waarover niet meer kracht is aan nemer terug, behalve: a) bij vergoeding totaal verlies; b) indien op grond opzettelijke misleiding door is opgezegd. Indien nemer verkoop of verloren gaan verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 dagen) aan kennis geeft, betaalt premie over termijn waarover niet meer kracht is aan nemer slechts terug af datum kennisgeving. Premierestitutie geschiedt onr inhouding administratiekosten. Artikel 14 Wijziging premie en/of voorwaarn Indien premie en/of voorwaarn herziet, heeft hij recht per hoofdpremievervaldag of per eerre contractwijzigingsdatum aan wijziging aan te passen. Verzekeraar moet nemer voor die vervaldag voorgenomen wijziging kennisgeven eventueel door een meling bij/op nota voor verlenging wijzigingspolisblad. Indien nemer niet akkoord gaat met voorgestel wijziging eindigt op premievervaldat of bij weigering binnen 30 dagen na premievervaldag, op tijdstip weigering. De mogelijkheid tot opzegging door nemer in geval wijziging premie en/ of voorwaarn geldt niet indien: a) wijziging premie en/of voorwaarn voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; b) wijziging een verlaging premie en/of een uitbreiding kking inhoudt; c) premieaanpassing gevolg is wijziging één of meer premiebepalen factoren (zie artikel 9). Artikel 15 Adreswijziging Een adreswijziging nemer dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te worn megeeld. Melingen bestemd voor nemer kunnen rechtsgeldig worn gedaan aan laatste bij beken adres dan wel aan adres diens tussenpersoon. Artikel 16 Vergend motorrijtuig Indien motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijlijk buiten gebruik is en geduren ze perio wordt vergen door een anr gelijksoortig motorrijtuig, dan is geduren ze verging ook kracht voor dit vergen motorrijtuig. Deze kking geldt niet, indien ten aanzien dat motorrijtuig een anre kracht is waarop scha gekt is, of zou, indien ze Daimler Bestelauto niet zou bestaan. Artikel 17 Verplichtingen bij scha Verzeker is verplicht: a) zodra hij, of tot uitkering gerechtig, op hoogte is of behoort te een gebeurtenis die voor tot een uitkeringsplicht kan lein, die gebeurtenis terstond, gelieve binnen 3 x 24 uur maar in ier geval zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is, aan te meln; b) een schriftelijke en door hemzelf onrteken schaaangifte te doen omtrent oorzaak, toedracht en omg scha; c) alle ontgen stukken met betrekking tot een scha direct en onbeantwoord aan door te zenn; d) zich te onthoun alles wat belangen zou kunnen schan; e) in geval diefstal, verduistering, inbraak, dalisme of vermoen brandstichting onmidllijk aangifte te doen bij politie. De heeft recht aanmelding motorrijtuiggegevens aan Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door overheid erken particuliere organisaties door ingeschakeld kunnen worn voor terugvinn en terugbezorgen motorrijtuig. Verzeker kan ook zelf rechtstreeks vermissing motorrijtuig doorgeven aan VbV-helpsk die 24 uur per dag bereikbaar is; f) alle mewerking te verlenen bij afhanling scha en waar mogelijk scha zoveel mogelijk te beperken. Indien een verzeker een verplichting niet is nagekomen en daardoor belangen heeft geschaad, kan hij rechten verliezen uit hoof ze. In elk geval vervallen aanspraken uit ter zake, indien aanmelding niet plaatsvindt binnen 12 maann na gebeurtenis die voor tot een verplichting kan lein. Artikel 18 Verval rechten Indien een scha naar oorel niet is gekt, zal daar schriftelijk meling worn gedaan. De vorringen verzeker vervallen na 12 maann, te rekenen af dag waarop verzeker voor eerst kennis kreeg finitieve standpunt, tenzij verzeker binnen die termijn standpunt schriftelijk heeft aangevochten. Elk recht op uitkering vervalt indien verzeker bij scha opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Artikel 19 Verhaal a) In alle gevallen waarin een verzeker geen rechten aan ze overeenkomst kan ontlenen en niettemin verplicht is scha te vergoen op grond wettelijke bepalingen, is gerechtigd schabedrag met daaraan verbonn kosten te verhalen op verzeker voor wie uitsluiting geldt. b) De doet echter afstand haar recht verhaal: tegenover verzeker die aantoont dat omstandighen op grond waar verzeker geen rechten aan ze kan ontlenen, zich buiten weten en tegen wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake in relijkheid geen verwijt treft; tegenover nemer of diens erfgenamen indien scha door een anr dan nemer of diens erfgenamen is veroorzaakt, nadat kking overeenkomstig bepaal in artikel 8.3 lid c. is geëindigd en aan daarbij vermel verplichting tot kennisgeving is voldaan. Artikel 20 Uitsluitingen De is niet verplicht tot vergoeding dan wel dienstverlening: a) indien scha is veroorzaakt, terwijl feitelijke bestuurr geen hour was een in Nerland geldig voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl hem bevoegdheid een motorrijtuig te besturen was ontzegd. De blijft echter kracht indien geldigheid in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs bestuurr niet meer dan 12 maann voor ontstaan scha was geëindigd, doordat bestuurr heeft verzuimd tijdig te doen verlengen. De is tevens kracht indien bestuurr rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd, in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs heeft aangevraagd en daadwerkelijk zal ontgen; b) indien verzeker in strijd heeft gehanld met erzekeringsvoorwaarn of als die voor verzeker beoog of zekere gevolg is hanlen of nalaten dan wel gevolg is niet in acht nemen normale voorzichtigheid ter voorkoming scha; c) voor zover verzeker omtrent ontstaan en/of omg daar geheel of els onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft verzwegen waar hij wist dan wel had moeten begrijpen dat die gegevens voor belang waren met oog op vaststellen diens schavergoeding;eventueel reeds door betaal vergoeding scha en/of kosten zal worn teruggevorrd; d) voor zover verzeker frau pleegt (hanlen met als opzet te mislein), zij geheel dan wel geeltelijk. Frau heeft, afgezien overige vermel gevolgen, tot gevolg dat: alle door in verband met schaclaim gemaakte kosten op verzeker zullen worn verhaald; gerechtigd is, aangifte te doen bij politie, justitie of anre daartoe geëigen instanties; gerechtigd is, anre s gepleeg frau in kennis te stellen; er een registratie persoonsgegevens plaatsvindt in daartoe geëigen bestann en tussen s gangbare signaleringssystemen; e) indien scha ontstaat of veroorzaakt wordt terwijl verzeker enig misdrijf (me) pleegt, waaronr voorbereiding tot elneming aan misdrijf is inbegrepen; f) indien scha is veroorzaakt terwijl motorrijtuig wordt gebruikt voor verhuur, voor leasing, voor vervoer personen tegen betaling, behouns carpooling, of voor anre doeleinn dan op polisblad, aanvraagof wijzigingsformulier is vermeld; g) indien scha is veroorzaakt tijns elnemen aan of oefenen voor een wedstrijd, tenzij een betrouwbaarheids-, oriëntatie- of puzzelrit betreft, die geheel binnen Nerland wordt verren; h) indien scha is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij. Hierop is toepassing tekst die terzake ze vormen molest door Verbond Verzekeraars in Nerland d.d. 2 november 1981 ter griffie Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is geponeerd; i) indien scha is ontstaan geduren tijd dat motorrijtuig door of namens een overheid is gevorrd of wordt gebruikt; j) indien scha is veroorzaakt door, opgetren bij, of voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; k) voor scha aan zaken, met inbegrip daaruit voortvloeien scha, die nemer of bestuurr in eigendom toebehoren, die hij onr zich heeft of die met motorrijtuig worn vervoerd. De kking omschreven in artikel 3 Module aansprakelijkheid ter zake scha aan eigen voertuigen blijft onverminrd kracht. Indien toepassing blijven ook artikelen Module scha privézaken onverminrd kracht; l) voor scha aan en/of wegens aansprakelijkheid gene, die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoeg persoon is gemachtigd als bestuurr of passagier gebruik te maken motorrijtuig; m) inzake aansprakelijkheid voor scha toegebracht aan bestuurr motorrijtuig dat ongeval veroorzaakt; n) inzake elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeien uit een contractuele verplichting; o) indien uit kentekenregister bij Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat nemer of diens echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven als eigenaar c.q. hour, tenzij uit polis blijkt dat bekend was met afwijken eigendom en dit heeft geaccepteerd. Anrs dan voor Module rechtshulp geln uitsluitingen vermeld in lid a. tot en met lid e. niet voor verzeker, die aantoont dat daarin bedoel omstandighen zich buiten weten en/of tegen wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake in relijkheid geen verwijt treft. De uitsluiting vermeld in lid j. geldt niet voor Module rechtshulp: verhalen onr lid j. genoem scha is wel onr Module rechtshulp verzekerd, met inachtneming overige voorwaarn betreffen Module. lid k. en lid l. geln evenmin voor Module rechtshulp voor zover aansprakelijkheid rn betreft en/of - bij contractuele verplichtingen - ook contractuele aansprakelijkheid verzeker. Artikel 21 Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of hanlsbeperkingen De is niet gehoun om kking of schaloosstelling te bien krachtends ze, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoof waar verbon is om krachtens ze kking te bien of een schaloosstelling uit te keren. Artikel 22 Geschillen a) Alle geschillen voortvloeien uit ze overeenkomst kunnen worn voorgelegd aan directie Merces- Benz Insurance Services Nerland B.V. b) Geschillen specifiek betrekking hebbend op: modules Aansprakelijkheid, Casco, Ongevallen- en scha inzittenn en Gereedschappenkking kunnen worn voorgelegd aan risicodrager die optreedt als lear zoals vermeld op polisblad en/of laatst afgegeven polisaanhangsel. Modules verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp kunnen worn voorgelegd aan N.V. Schasmaatschappij Bovemij, gevestigd in Nijmegen. Wanneer oorel bovengenoem partijen voor verzeker niet bevredigend is, kan verzeker zich wenn tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. Telefoon: 0900-fklacht ( ) Wanneer verzeker geen gebruik wil maken klachtenbehanlings-mogelijkhen, of behanling of uitkomst hier niet bevredigend vindt, kan verzeker geschil voorleggen aan bevoeg rechter. Artikel 23 Informatieverstrekking Op grond regeling informatieverstrekking dienen schasbedrijven hun cliënten voor sluiten een te informeren over: a) recht dat op sovereenkomst toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anrs is overeengekomen, geschillen die sovereenkomst betreffen onrworpen aan Nerlands recht. De rechter in Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak te doen. b) naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats poollear als risicodragen is op te vragen bij Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. MODULE HULPVERLENING Artikel 1 Bijzonre voorwaarn hulpverlening Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. De uitvoering hulpverlening door Alarmservice is volledig in hann ANWB te Den Haag. Artikel 2 Aanvullen voorwaarn De verzeker heeft recht op hulpverlening en/of vergoeding kosten zoals hierna omschreven indien: a) hulp wordt verleend door Alarmservice; b) gemaakte kosten pech- of ongeval als gevolg ongeval met toestemming Alarmservice gemaakt; c) hulpverlening niet wordt gehinrd door een natuurramp. De hiervoor vermel hulpverlening en/of vergoeding kosten worn verleend voor zo ver in polis vermel uitsluitingen niet toepassing verklaard. De vermel kosten worn zonodig boven verzeker som vergoed. Indien verzeker relijkerwijs niet in staat was Alarmservice te waarschuwen, zal vergoeding kosten plaatsvinn alsof Alarmservice was ingeschakeld. Met betrekking tot een gekoppel aanhanger/ cara geln die vergoedingen en/of hulp slechts indien daarvoor op eigen die objecten geen kking aanwezig is. Een vergoeding verleend op grond verleen hulp conform voorwaarn voor hulpverlening heeft geen invloed op bonus/maluskorting. Artikel 3 Hulpverlening binnen Nerland Het recht op hulp ontstaat zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buitenkomend onheil - hieronr niet te verstaan mechanisch en/of technisch gebrek - dat motorrijtuig niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. De hulpverlening bestaat uit: a) berging en vervoer beschadig motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen naar een door verzeker te bepalen anr adres binnen Nerland; b) vervoer bestuurr en inzittenn met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar een gezamenlijk door bestuurr te bepalen adres in Nerland, mits dit vervoer direct na omschreven gebeurtenis plaatsvindt. Artikel 4 Hulpverlening buiten Nerland a) Op basis Module WA- of WA/beperkt casco bestaat: recht op hulp zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen buiten Nerland, maar binnen kkingsgebied zoals vermeld op IVB, zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buitenkomend onheil - hieronr niet te verstaan mechanisch en/of technisch gebrek - dat motorrijtuig en/of aanhangwagen niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. b) Op basis Module WA/casco (volledig) bestaat: recht op hulp zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen buiten Nerland, maar binnen kkingsgebied zoals vermeld op IVB, zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buiten komend onheil - waaronr wel is begrepen enkel tot stilstand komen als gevolg een mechanisch gebrek- dat motorrijtuig en/of aanhangwagen niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten(n) daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. AV MUB /7

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende modules alsmede met de op het polisblad

Nadere informatie

Mercedes-Benz Autoverzekering

Mercedes-Benz Autoverzekering Mercedes-Benz Autoverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

Zilverster oldtimerverzekering

Zilverster oldtimerverzekering Zilverster oldtimerverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

>> smart autoverzekering

>> smart autoverzekering >> smart autoverzekering Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde gegevens

Nadere informatie

AVECO VERZEKERINGEN KAMPEERAUTO ZEKERHEIDSPAKKET

AVECO VERZEKERINGEN KAMPEERAUTO ZEKERHEIDSPAKKET AVECO VERZEKERINGEN KAMPEERAUTO ZEKERHEIDSPAKKET POLISVOORWAARDEN Voorwaarden Zekerheidspakket Inhoudsopgave Algemene voorwaarden KZP 4.1 Kampeerautoverzekering VKV 4.1 Schadeverzekering inzittenden INZ

Nadere informatie

AVECO VERZEKERINGEN CAMPER ZEKERHEIDSPAKKET POLISVOORWAARDEN

AVECO VERZEKERINGEN CAMPER ZEKERHEIDSPAKKET POLISVOORWAARDEN AVECO VERZEKERINGEN CAMPER ZEKERHEIDSPAKKET POLISVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden KZP 4.2 Voorwaarden Camper Zekerheidspakket Inhoudsopgave Algemene voorwaarden KZP 4.2 Camperverzekering VKV 4.2 Schadeverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWAARDEN Personenautoverzekering (VMP 2010-01) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Personenautoverzekering

Algemene Voorwaarden Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Personenautoverzekering Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Model SRGN 01 A Grondslag Alg. 1 Begrippen Alg. 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden Alg. 3 Einde van de dekkingen Alg. 4 Verlenging Alg. 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven

Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven Polismantel MB 2005/mei 2005 1 2 Algemene voorwaarden Artikel Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging

Nadere informatie

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen VOORWAARDEN Personenautoverzekering (VMP 2013-01) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 O N ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: De Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

BROMFIETSVERZEKERING (kenteken)

BROMFIETSVERZEKERING (kenteken) Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 bromfiets: Het op het polisblad omschreven motorvoertuig. Een verzekerd object kan zijn een: a. - bromfiets:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14 Polisvoorwaarden Brommobiel met kenteken verzekering Pool brommobielen BM L01-14 POLISVOORWAARDEN POOL BROMMOBIELEN (BM L01-14) Algemene Voorwaarden Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

BESTELAUTOVERZEKERING

BESTELAUTOVERZEKERING BESTELAUTOVERZEKERING VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAK201509 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Geldigheidsgebied 2 Artikel 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen 3 Artikel 4 Verplichtingen

Nadere informatie

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen Art.

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Autoverzekering Wegwijzer zie Artikel zie Artikel Algemeen 1 Mini-Casco bestaande uit: Begripsomschrijvingen 2 Module Brand, Storm en Natuur 17 Waar en wanneer

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 MINI-CASCO BESTAANDE UIT:

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 MINI-CASCO BESTAANDE UIT: VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

RENAULT. Autoverzekering. Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503. Algemene voorwaarden

RENAULT. Autoverzekering. Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503. Algemene voorwaarden Renault Bedrijfswagenverzekering Verzekeringsvoorwaarden RBV201503 RENAULT Autoverzekering Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen 2 Art. 2 Geldigheidsgebied 2 Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Voorwaarden Verkeerspakket

Voorwaarden Verkeerspakket Voorwaarden Verkeerspakket Polismantel VP 009/september 00 Algemene voorwaarden Artikel (Alg.) Grondslag Begrippen Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module verkeer Rubriek Auto Rubriek Motor Rubriek Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden Rubriek Verkeer Autoverzekering Model 03.5.03 C ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Auto-Online Kies en Sluit 2011.01

Auto-Online Kies en Sluit 2011.01 Module verkeer Rubriek Auto Rubriek Ongevallen inzittenden Rubriek Schadeverzekering voor inzittenden Autoverzekering Model 03.5.03 C ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Personenauto zakelijk

Personenauto zakelijk Personenauto zakelijk Voorwaarden Polismantel MB/P 2011/juli 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 9 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 07 Gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie