Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Daimler Bestelwagenverzekering"

Transcriptie

1 Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Bestelwagen Algemene voorwaarn Daimler Bestelwagen Artikel 1 Algemene voorwaarn Deze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gestel in onrliggen Modules alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. Deze voorwaarn vormen één geheel met gestel in onrliggen Modules alsme met op Artikel polisblad 2 Grondslag vermel gegevens en clausules. De door Artikel nemer 2 Grondslag direct bij aanvragen of later verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen, zij door midl een schriftelijke aanvraag, een telefonische aanvraag, een aanvraag via internet De door of wat nemer voor communicatiemidl direct bij aanvragen dan ook, vormen grondslag of later verstrekte inlichtingen worn gegeven geacht daarmee verklaringen, één geheel zij te door vormen. midl Het een op basis schriftelijke hier aanvraag, door een telefonische opgemaakte aanvraag, polisblad een aanvraag en anre via internet onrteken of wat documenten voor communicatiemidl of melingen dan ook, welke vormen verzonn grondslag worn aan bij en worn laatst geacht beken daarmee adres één nemer, geheel te vormen. Het geven op basis inhoud hier door overeenkomst opgemaakte weer. polisblad Bij onjuisthen en anre is onrteken nemer documenten of onjuisthen melingen direct welke verzonn te meln. worn Ier recht aan op bij uitkering vervalt laatst als beken blijkt dat adres een of meer ne- antwoorn verplicht onjuist mer, geven geweest. inhoud overeenkomst weer. Bij onjuisthen is nemer verplicht onjuisthen direct te meln. Ier recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of meer antwoorn onjuist geweest. Artikel 3 Persoonsgegevens Artikel 3 Persoonsgegevens Deze worn door verwerkt ten behoeve aangaan en uitvoeren sovereenkomsten; Deze worn ter voorkoming door en bestrijding verwerkt ten frau behoeve jegens financiële aangaan en instellingen; uitvoeren voor sovereenkomsten; kunnen ter voorkoming voldoen aan en bestrijding wettelijke verplichtingen. frau jegens Op financiële verwerking instellingen; voor persoonsgegevens statistische analyse is en gedrags- om te statistische analyse en om co kunnen "Verwerking voldoen aan Persoonsgegevens wettelijke verplichtingen. Financiële Op Instellingen" verwerking persoonsgegevens toepassing. De is volledige gedragsco tekst Ver-dwerking Persoonsgegevens kunt u raadplegen Financiële via website Instellingen toepassing. Verbond De Verzekeraars volledige tekst gedragsco kunt of u gedragsco Nerlandse raadplegen via Vereniging website Banken Verbond Verzekeraars U kunt gedragsco ook of opvragen Nerlandse bij Verbond Vereniging Verzekeraars Banken (Postbus , U kunt 2509 gedragsco AL te Den ook Haag, opvragen telefoon bij (070) Verbond Verzekeraars 00) of bij (Postbus Nerlandse 93450, Vereniging 2509 AL te Den Banken Haag, (Postbus telefoon (070) 3543, ) AH of Amsterdam, bij Nerlandse telefoon Vereniging (020) 552 Banken 28 88). (Postbus In verband 3543, met 1001 een verantwoord AH Amsterdam, acceptatiebeleid telefoon (020) kan ). In verband uw gegevens met een verantwoord raadplegen acceptatiebeleid bij Stichting kan CIS te Den Haag. uw Doelstelling gegevens hier raadplegen is risico s bij Stichting te beheersen CIS te Den Haag. frau tegen te gaan. Het privacyreglement Stichting CIS Doelstelling is toepassing. hier is Zie risico s hiervoor te beheersen en frau tegen Na een te gaan. schaclaim Het privacyreglement kunnen persoons- Stichting en objectgegevens vastgelegd toepassing. worn Zie hiervoor bij Stichting CIS, kunnen Na een gegevens schaclaim aangeleverd kunnen persoons- worn aan en objectgegevens frau-informatie- vastge- CIS is systeem legd worn FISH bij en kunnen Stichting gegevens CIS, kunnen opgenomen gegevens aangeleverd worn in worn een schaverlendatabank, aan frau-informatiesysteem zoals FISH en SVP (Schaverlenpas). kunnen gegevens opgenomen worn in een schaverlendatabank, zoals SVP (Schaverlenpas). Artikel Artikel 4 4 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer Degene Degene die die sovereenkomst met is aangegaan en die als zodanig op op polis staat staat vermeld. vermeld. Verzeker(n) Verzeker(n) a) De a) nemer, Degene op wiens naam eigenaar, hour, loopt (nemer). bezitter, gemachtig bestuurr, inzitten en/of passagier b) De door nemer motorrijtuig. gemachtig bestuurr, eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer b) De werkgever personen. onr a. vermel verzekern indien ze op grond artikel 6:170 BW en/of 6:171BW c) De werkgever aansprakelijk onr is voor a. vermel door een verzekern hen toegebrachte indien ze op scha. grond artikel 6:170 BW en of 6:171 BW aansprakelijk is voor door een hen toegebrachte scha. W.A.M. Wet W.A.M. Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. Motorrijtuig Het Motorrijtuig op polisblad omschreven motorrijtuig in standaarduitvoering inclusief opgegeven opties en accessoires. Het op Onr polisblad standaarduitvoering omschreven motorrijtuig en uitrusting in standaarduitvoering wordt verstaan inclusief uitvoering opgegeven en uitrusting opties en waarmee accessoires. motorrijtuigen Onr standaarduitvoering zelf en merk uitrusting en type wordt blijkens verstaan prijscourant uitvoering en uitrusting fabrikant, waarmee importeur nieuwe motor- of a- nieuwe ler zonr rijtuigen extra's zelf wern merk afgeleverd en type blijkens op tijdstip prijscourant waarop omschreven fabrikant, importeur motorrijtuig of aler voor zonr extra s eerst tot wern afgeleverd verkeer werd toegelaten. op tijdstip waarop omschreven motorrijtuig voor eerst tot verkeer werd toegelaten. Accessoires Accessoires Als accessoires geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig ontwikkeld dan wel op dit gebruik aangepast. Het doel acces- Als accessoires geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig ontwikkeld dan wel op dit gebruik aangepast. Het doel soires is verfraaiing, meer gemak of een grotere veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om accessoires zaken die niet is verfraaiing, door fabrikant meer - gemak bij dat type of een en die grotere uitvoering veiligheid - standaard voor bestuurr bijgeleverd. en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om zaken die niet door fabrikant - bij dat type en die uitvoering - standaard bijgeleverd. Opties Opties Als opties geln uitsluitend die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig aangebracht en die speciaal voor Als opties gebruik geln in of op uitsluitend motorrijtuig die zaken ontwikkeld die in of dan aan wel op verzeker dit gebruik motorrijtuig aangepast. Het aangebracht doel opties en is die verfraaiing, meer gebruik gemak in of of een op grotere motorrijtuig veiligheid voor bestuurr ontwikkeld en dan passagier. wel op Het dit gaat gebruik daarbij uitsluitend aangepast. om zaken Het doel die speciaal voor opties fabrikant is verfraaiing, als keuzemogelijkheid meer gemak aan of een koper grotere en/of veiligheid rijr voor motorrijtuig bestuurr aanbiedt. en passagier. Het gaat daarbij uitsluitend om zaken die fabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Aanhangwagen Een bagagewagen, cara of een in overeenstemming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesteld voertuig. Aanhangwagen Een Waarborgsom bagagewagen, cara of een in overeenstemming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesteld voertuig. Het door een buitenlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Waarborgsom Het Gebeurtenis door een buitenlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking Een voorval waar een plaatsvinn verzeker of bij aang beslag op een motorrijtuig nog wordt onzeker opgeheven. is en dat scha veroorzaakt die volgens ze overeenkomst gekt is. Gebeurtenis Een Verzekeraar voorval waar plaatsvinn bij aang nog onzeker is en dat scha veroorzaakt Merces-Benz die volgens ze Insurance overeenkomst Services Nerland gekt is. B.V. als gevolmachtig risicodragers,ier voor door of namens hem geteken aanel, zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Verzekeraar Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: Merces-Benz Allianz Benelux Insurance N.V. hodn Services London Nerland Verzekeringen B.V. als te gevolmachtig Rotterdam risicodragers,ier voor door of namens N.V. hem Schasmaatschappij geteken aanel, zoals vermeldt Bovemij op te Nijmegen polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. REAAL Schaen N.V. te Zoetermeer Merces-Benz Amlin Europe Insurance N.V. te Services Amstelveen Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: London Allianz Verzekeringen Benelux N.V. N.V. hodn te Allianz Amstelveen Nerland Scha te Rotterdam N.V. TVM Schasmaatschappij en N.V. te Hoogeveen Bovemij te Nijmegen REAAL Schaen N.V. te Zoetermeer Amlin Ter zake Europe hulpverlening N.V. te Amstelveen uitsluitend: Allianz De Alarmservice, Nerland welke Scha uitvoering N.V. ze te Rotterdam kking heeft overgedragen aan ANWB te Den Haag. TVM Zakelijk N.V. te Hoogeveen Ter zake rechtshulp uitsluitend: Ter zake N.V. hulpverlening Schasmaatschappij uitsluitend: Bovemij te Nijmegen, welke juridische onrsteuning uitbesteed aan De Alarmservice, Stichting Rechtsbijstand welke Mobiliteitsbranche uitvoering ze (SRM). kking heeft overgedragen aan ANWB te Den Haag. Ter zake Artikel 5 rechtshulp Benktijd uitsluitend: N.V. Schasmaatschappij Bovemij te Nijmegen, welke juridische onrsteuning uitbesteed aan Stichting Op Rechtsbijstand aanvraag een Mobiliteitsbranche is een benktijd (SRM). toepassing. Dit betekent dat verzeker na ontgst polis, ongedaan kan maken. Hierbij geldt volgen: Artikel a) 5 benktijd Benktijd bestrijkt een termijn veertien kalenrdagen; b) benktijd gaat in op moment ontgst polis; Op c) aanvraag moet een een contracttermijn is een benktijd ten minste één toepassing. jaar hebben; Dit betekent dat verzeker na ontgst d) wanneer polis, gebruik wordt gemaakt ongedaan recht kan maken. overeenkomst Hierbij geldt met terugwerken volgen: kracht te ontbinn, wordt a) benktijd gehanld bestrijkt alsof een termijn nooit heeft veertien bestaan; kalenrdagen; b) e) benktijd op contracten, gaat waar in op met moment instemming ontgst nemer, polis; (voorlopige) kking ingaat voordat c) benktijd zou moet een afgelopen, contracttermijn is benktijd ten niet minste toepassing. één jaar hebben; d) wanneer gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met terugwerken kracht te ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; e) op contracten, waar met instemming nemer, (voorlopige) kking ingaat voordat benktijd zou afgelopen, is benktijd niet toepassing. Artikel 6 Geldigheid Artikel 6 Geldigheid a) Verzekeringnemer is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance a) Services Verzekeringnemer Nerland is B.V. verplicht te meln binnen wanneer 10 werkdagen verzekern na ontgst niet voldoen aan polis op aan Merces-Benz polisblad gestel Insurance voorwaarn. Services Nerland In dat geval B.V. kan te meln wanneer anre voorwaarn verzekern voorstellen niet voldoen op grond aan waar op polisblad gestel mogelijk voorwaarn. alsnog In tot dat stand geval kan kan komen. Als één anre of meer voorwaarn verzekern niet voorstellen aan ze op melingsplicht grond waar voldoen en mogelijk nemer alsnog tot stand verzuimt kan dit komen. binnen Als 10 één werkdagen of meer na verzekern ontgst niet aan polis ze te meln melingsplicht aan Merces- voldoen Benz nemer Insurance Services verzuimt Nerland dit B.V., binnen kan 10 werkdagen na ontgst met onmidllijke polis te meln ingang opzeggen aan Mercesovereenkomstig Benz Insurance artikel Services 8.2. Nerland B.V., kan met onmidllijke ingang opzeggen b) De overeenkomstig is artikel kracht 8.2. voor gebeurtenissen uitsluitend in die lann waarvoor door b) afgegeven De Internationaal is kracht Verzekeringsbewijs voor gebeurtenissen (IVB) kracht uitsluitend is. Het in geldigheidsgebied die lann waarvoor Module door verhaalsbijstand afgegeven en verkeersrechtshulp Internationaal Verzekeringsbewijs is afwijkend. Zie hiertoe (IVB) artikel kracht 5 is. betreffen Het geldigheidsgebied Module. Module ver- haalsbijstand en verkeersrechtshulp is afwijkend. Zie hiertoe artikel 5 betreffen Module. Artikel 7 Duur Artikel 7 Duur De contractduur is duur zoals op polisblad is vermeld. De contractvervaldag is dag waarop contractduur De contractduur eindigt. Op ze is dag duur wordt zoals op polisblad telkens is met vermeld. zelf De contractduur contractvervaldag verlengd. is Indien dag waarop oorspronkelijktractduur contractduur eindigt. twaalf Op ze maann dag wordt bedraagt, wordt op contractvervaldag telkens met zelf contractduur telkens verlengd. automatisch Indien con- met oorspronkelijke twaalf maann contractduur verlengd. Na twaalf eerste maann verlenging bedraagt, heeft nemer wordt op contractvervaldag recht op elk telkens automatisch moment op te met zeggen twaalf met maann een opzegtermijn verlengd. Na een maand. eerste De verlenging hoofdpremievervaldag heeft nemer is dag waarop gewenst jaarlijks recht premie verschuldigd op elk gewenst is bij een premietermijn moment op te zeggen twaalf met maann. een opzegtermijn een maand. De hoofdpremievervaldag op polisblad is dag aangegeven waarop dat jaarlijks betaling premie premie verschuldigd voor een kortere is bij een termijn premietermijn dan twaalf maann twaalf ge-maanschiedtn. Indien dan is op er naast polisblad hoofdpremievervaldag is aangegeven sprake dat betaling één of meer premie premievervaldagen voor een kortere waarop termijn premie dan ver- twaalf Indien schuldigd maann is. geschiedt, Indien premietermijn dan is er naast zes maann hoofdpremievervaldag is, dan is er een premievervaldag sprake één telkens of meer zes maann premievervaldagen na hoofdpremievervaldag. waarop verschuldigd Indien is. premietermijn Indien premietermijn drie maann is, zes dan maann er drie is, premievervaldagen dan is er een premievervaldag telkens drie, telkens zes negen maann na hoofdpremievervaldag. Indien Indien premietermijn een maand drie maann is, dan is, er elf dan premie- er drie premievervaldagen telkens een telkens maand drie, verr zes gerekend en negen af maann hoofdpremie-vervaldag. na hoofdpremievervaldag. Indien premieter- zes mijn een maand is, dan er elf premievervaldagen telkens een maand verr gerekend af hoofdpremie-vervaldag. 8 Ein Artikel Verzekeringnemer Artikel 8 Ein en kunnen een met stilzwijgen verlenging gesloten of een onrel daar beëindigen door schriftelijke opzegging: Verzekeringnemer en kunnen een met stilzwijgen verlenging gesloten of een onrel a) daar ten minste beëindigen één maand door voor schriftelijke contractvervaldag; opzegging: 8.1b) a) ten met minste inachtneming één maand een voor opzegtermijn contractvervaldag; één maand indien een scha is gemeld, doch uiterlijk binnen b) met twee inachtneming maann beëindiging een opzegtermijn schabehanling; één maand indien een scha is gemeld, doch uiterlijk c) binnen indien twee maann meent na dat beëindiging nemer/verzeker schabehanling; hem bij polis opgeleg verplichtingen c) indien niet of niet ten volle nakomt, meent dat waaronr nemer/verzeker begrepen betalen eigen hem risico s; bij polis opgeleg verplichtingen d) niet indien of niet ten volle nakomt, waaronr naar aanleiding begrepen door betalen verzeker eigen verstrekte risico s; inlichtingen niet wil d) indien voortzetten. Betreft een rgelijke inlichting naar aanleiding een risicowijziging, door dan verzeker kan verstrekte eventueel inlichtingen worn niet wil voortzetten. voortgezet tegen Betreft nar een overeen rgelijke te komen inlichting premie een en/of risicowijziging, voorwaarn. dan Wordt kan geen overeenstemming eventueel bereikt, dan heeft tegen nar overeen recht te tot komen opzegging premie geduren en/of twee voorwaarn. maann na Wordt datum geen overeenstemming weigering worn voortgezet bereikt, verzeker dan heeft om in te stemmen met recht tot gewijzig opzegging premie geduren en/of voorwaarn twee maann waarop na datum weigering verzeker wil continueren. om te Een stemmen persoons met gewijzig mag niet premie door en/of voorwaarn beëindigd waarop of gewijzigd worn op grond wil continueren. verzwaring Een persoons gezondheidsrisico. mag Indien niet door onrel beëindigd is een of gewijzigd (mantel)polis worn waarop grond meerre verzwaring en gezondheidsrisico. samengevoegd, dan Indien zal uitsluitend sbetreffen onrel is een onrel (mantel)polis (Module) waarop meerre wijziging en toepassing is, worn samengevoegd, beëindigd, dan tenzij zal sprake uitsluitend is hanlen sbetreffen nemer onrel (Module) met waarop opzet wijziging te mislein. toepassing is, worn beëindigd, tenzij sprake is hanlen nemer met opzet te mislein Verzekeraar kan kan met met onmidllijke onmidllijke ingang ingang opzeggen opzeggen binnen binnen twee twee maann maann na constatering na constatering : : a) a) niet-nakoming door door nemer nemer melingsplicht melingsplicht en en bij kennis bij kennis ware ware stand stand zaken zaken geen geen zou zou hebben hebben gesloten; gesloten; b) b) hanlen hanlen nemer nemer met met opzet opzet te te mislein. mislein. 8.3 De eindigt automatisch: 8.3 De eindigt automatisch: a) op tijdstip totaal verlies verzeker belang; a) op tijdstip totaal verlies verzeker belang; b) op moment eigendomsoverdracht verzeker belang, tenzij in geval een motorrijtuig, b) op moment eigendomsoverdracht verzeker belang, tenzij in geval een motorrijtuig, vorige vorige eigenaar eigenaar daarna daarna nog nog beschikking beschikking over over motorrijtuig motorrijtuig houdt; houdt; c) c) na na overlijn overlijn nemer, nemer, zodra zodra erfgenamen erfgenamen geen belang geen meer hebben belang bij meer motorrijtuig. hebben bij motorrijtuig. Indien in geval Indien een in geval een tegen aansprakelijkheid tegen aansprakelijkheid of in geval een of in geval die een belang die bij behoud belang bij een behoud zaak kt, nemer een zaak kt, nemer overlijdt, kunnen overlijdt, erfgenamen kunnen en erfgenamen en overeenkomst binnen overeenkomst negen maann binnen nadat negen zij met maann dit overlijn nadat bekend zij met dit geworn overlijn met bekend inachtneming geworn met een inachtneming opzeggingstermijn een opzeggingstermijn één maand opzeggen; één maand opzeggen; d) d) met ingang contractvervaldag contractvervaldag indien indien nemer nemer of verzeker of verzeker zich buiten zich buiten Nerland Nerland heeft heeft gevestigd; e) e) of zodra motorrijtuig drie drie jaar jaar is geschorst. is geschorst. Artikel 99 Premiebepalen factoren factoren De De premie voor voor wordt wordt me me bepaald bepaald aan aan hand hand volgen volgen factoren: factoren: a) a) (buitenlands) gebruik gebruik voertuig; voertuig; b) b) aantal jaarlijks te te rijn rijn kilometers; kilometers; c) c) inschaling op op bonus/malustabel; d) d) nemer en/of en/of beroep; beroep; e) e) regelmatige bestuurr en/of en/of beroep; beroep; f) f) woon- en/of werkadres nemer; g) g) woon- en/of werkadres regelmatige regelmatige bestuurr; bestuurr; h) h) gewicht en en eventueel laadvermogen motorrijtuig; motorrijtuig; i) i) cataloguswaar inclusief accessoires en opties; en opties; j) j) ourdom voertuig. Wijziging in in één één of of meer meer bovengenoem factoren factoren dient dient door door nemer nemer zo spoedig zo spoedig mogelijk aan mogelijk aan te worn te worn gemeld gemeld en kan en lein kan tot lein aanpassing tot aanpassing premie. premie. Artikel Korting/toeslag in in verband met met schaverloop Bij verlenging wordt wordt op op grond grond schaverloop een korting een korting of toeslag of toeslag berekend berekend over over brutopremie ter ter zake zake Modules casco casco en aansprakelijkheid en overeenkomstig bonus/malustabel. Een verzeke- Een sjaar wordt wordt geacht geacht schavrij schavrij te te verlopen verlopen indien indien : : a) geen uitkering ed of of naar naar haar haar mening mening zal moeten zal moeten doen; doen; b) een gedane uitkering volledig heeft heeft kunnen kunnen verhalen, verhalen, ongeacht ongeacht door door gemaakte gemaakte kosten; kosten; ge- gevolgen een een door door gesloten gesloten scharegelingsovereenkomst blijven hierbij blijven buiten hierbij beschouwing; buiten beschouwing; finitieve schavergoeding nemer heeft terugontgen binnen 12 maann, nadat c) c) nemer finitieve schavergoeding ze finitieve schavergoeding nemer op hoogte heeft kan ; terugontgen binnen 12 maann, d) uitsluitend nadat nemer een uitkering heeft gedaan ze op finitieve grond één schavergoeding oorzaken op zoals vermeld hoogte kan in artikel ; 4 lid a. tot en d) met uitsluitend lid k. een uitkering Module casco; heeft gedaan op grond één oorzaken zoals vermeld in artikel 4 lid a. tot en e) uitsluitend met lid k. een uitkering Module heeft casco; gedaan met betrekking tot verontreiniging interieur motorrijtuig als e) gevolg uitsluitend vervoer een uitkering gewon heeft personen; gedaan met betrekking tot verontreiniging interieur motorrijtuig f) als scha-uitkering gevolg vervoer verricht op gewon grond personen; artikel 185 Wegenverkeerswet en waarbij aan zij f) bestuurr scha-uitkering motorrijtuig verricht op geen grond sprake is artikel een 185 verkeersovertreding Wegenverkeerswet noch bestuurr en waarbij rechtens aan enig zij verwijt bestuurr treft; motorrijtuig geen sprake is een verkeersovertreding noch bestuurr rechtens e) uitsluitend enig verwijt een treft; uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn e) verhaald. uitsluitend een uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn verhaald. AV MUB /7 AV MUB /7

2 Artikel 11 Bonus/malusregeling Bij verlenging zal afhankelijk schaverloop verschuldig premiepercentage worn vastgesteld aan hand volgen tabel: Tre Premie- Overgang na aantal schan percentage Artikel 12 Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht ervoor te zorgen dat verschuldig premie, kosten en assurantiebelasting uiterlijk op 28ste dag nadat zij verschuldigd worn, in bezit. Als dit niet geval is, wordt nemer door midl een brief aan aan laatst beken adres alsnog gemaand te betalen bedrag te voldoen voor vijftien dag na dagtekening aanmaning. Is ook ze termijn verstreken zonr dat verschuldig door ontgen is, dan wordt zonr nare ingebrekestelling geen kking meer verleend voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonn na vervaldag premie en kan in geheel worn geroyeerd per ze premievervaldag. Het voorgaan neemt niet weg dat nemer verplicht blijft verschuldig te voldoen. Indien genoodzaakt is verschuldig langs gerechtelijke weg of via een anre externe procedure te innen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening nemer. Op dag na die waarop verschuldig inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten door is ontgen en geaccepteerd, gaat kking weer in, tenzij inmidls is geroyeerd. Het is nemer niet toegestaan verschuldig bedrag te verrekenen met een vorring op. Artikel 13 Terugbetaling premie Bij tussentijdse beëindiging betaalt premie over termijn waarover niet meer kracht is aan nemer terug, behalve: a) bij vergoeding totaal verlies; b) indien op grond opzettelijke misleiding door is opgezegd. Indien nemer verkoop of verloren gaan verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 dagen) aan kennis geeft, betaalt premie over termijn waarover niet meer kracht is aan nemer slechts terug af datum kennisgeving. Premierestitutie geschiedt onr inhouding administratiekosten. Artikel 14 Wijziging premie en/of voorwaarn Indien premie en/of voorwaarn herziet, heeft hij recht per hoofdpremievervaldag of per eerre contractwijzigingsdatum aan wijziging aan te passen. Verzekeraar moet nemer voor die vervaldag voorgenomen wijziging kennisgeven eventueel door een meling bij/op nota voor verlenging wijzigingspolisblad. Indien nemer niet akkoord gaat met voorgestel wijziging eindigt op premievervaldat of bij weigering binnen 30 dagen na premievervaldag, op tijdstip weigering. De mogelijkheid tot opzegging door nemer in geval wijziging premie en/ of voorwaarn geldt niet indien: a) wijziging premie en/of voorwaarn voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; b) wijziging een verlaging premie en/of een uitbreiding kking inhoudt; c) premieaanpassing gevolg is wijziging één of meer premiebepalen factoren (zie artikel 9). Artikel 15 Adreswijziging Een adreswijziging nemer dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te worn megeeld. Melingen bestemd voor nemer kunnen rechtsgeldig worn gedaan aan laatste bij beken adres dan wel aan adres diens tussenpersoon. Artikel 16 Vergend motorrijtuig Indien motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijlijk buiten gebruik is en geduren ze perio wordt vergen door een anr gelijksoortig motorrijtuig, dan is geduren ze verging ook kracht voor dit vergen motorrijtuig. Deze kking geldt niet, indien ten aanzien dat motorrijtuig een anre kracht is waarop scha gekt is, of zou, indien ze Daimler Bestelauto niet zou bestaan. Artikel 17 Verplichtingen bij scha Verzeker is verplicht: a) zodra hij, of tot uitkering gerechtig, op hoogte is of behoort te een gebeurtenis die voor tot een uitkeringsplicht kan lein, die gebeurtenis terstond, gelieve binnen 3 x 24 uur maar in ier geval zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is, aan te meln; b) een schriftelijke en door hemzelf onrteken schaaangifte te doen omtrent oorzaak, toedracht en omg scha; c) alle ontgen stukken met betrekking tot een scha direct en onbeantwoord aan door te zenn; d) zich te onthoun alles wat belangen zou kunnen schan; e) in geval diefstal, verduistering, inbraak, dalisme of vermoen brandstichting onmidllijk aangifte te doen bij politie. De heeft recht aanmelding motorrijtuiggegevens aan Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door overheid erken particuliere organisaties door ingeschakeld kunnen worn voor terugvinn en terugbezorgen motorrijtuig. Verzeker kan ook zelf rechtstreeks vermissing motorrijtuig doorgeven aan VbV-helpsk die 24 uur per dag bereikbaar is; f) alle mewerking te verlenen bij afhanling scha en waar mogelijk scha zoveel mogelijk te beperken. Indien een verzeker een verplichting niet is nagekomen en daardoor belangen heeft geschaad, kan hij rechten verliezen uit hoof ze. In elk geval vervallen aanspraken uit ter zake, indien aanmelding niet plaatsvindt binnen 12 maann na gebeurtenis die voor tot een verplichting kan lein. Artikel 18 Verval rechten Indien een scha naar oorel niet is gekt, zal daar schriftelijk meling worn gedaan. De vorringen verzeker vervallen na 12 maann, te rekenen af dag waarop verzeker voor eerst kennis kreeg finitieve standpunt, tenzij verzeker binnen die termijn standpunt schriftelijk heeft aangevochten. Elk recht op uitkering vervalt indien verzeker bij scha opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Artikel 19 Verhaal a) In alle gevallen waarin een verzeker geen rechten aan ze overeenkomst kan ontlenen en niettemin verplicht is scha te vergoen op grond wettelijke bepalingen, is gerechtigd schabedrag met daaraan verbonn kosten te verhalen op verzeker voor wie uitsluiting geldt. b) De doet echter afstand haar recht verhaal: tegenover verzeker die aantoont dat omstandighen op grond waar verzeker geen rechten aan ze kan ontlenen, zich buiten weten en tegen wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake in relijkheid geen verwijt treft; tegenover nemer of diens erfgenamen indien scha door een anr dan nemer of diens erfgenamen is veroorzaakt, nadat kking overeenkomstig bepaal in artikel 8.3 lid c. is geëindigd en aan daarbij vermel verplichting tot kennisgeving is voldaan. Artikel 20 Uitsluitingen De is niet verplicht tot vergoeding dan wel dienstverlening: a) indien scha is veroorzaakt, terwijl feitelijke bestuurr geen hour was een in Nerland geldig voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl hem bevoegdheid een motorrijtuig te besturen was ontzegd. De blijft echter kracht indien geldigheid in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs bestuurr niet meer dan 12 maann voor ontstaan scha was geëindigd, doordat bestuurr heeft verzuimd tijdig te doen verlengen. De is tevens kracht indien bestuurr rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd, in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs heeft aangevraagd en daadwerkelijk zal ontgen; b) indien verzeker in strijd heeft gehanld met erzekeringsvoorwaarn of als die voor verzeker beoog of zekere gevolg is hanlen of nalaten dan wel gevolg is niet in acht nemen normale voorzichtigheid ter voorkoming scha; c) voor zover verzeker omtrent ontstaan en/of omg daar geheel of els onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft verzwegen waar hij wist dan wel had moeten begrijpen dat die gegevens voor belang waren met oog op vaststellen diens schavergoeding;eventueel reeds door betaal vergoeding scha en/of kosten zal worn teruggevorrd; d) voor zover verzeker frau pleegt (hanlen met als opzet te mislein), zij geheel dan wel geeltelijk. Frau heeft, afgezien overige vermel gevolgen, tot gevolg dat: alle door in verband met schaclaim gemaakte kosten op verzeker zullen worn verhaald; gerechtigd is, aangifte te doen bij politie, justitie of anre daartoe geëigen instanties; gerechtigd is, anre s gepleeg frau in kennis te stellen; er een registratie persoonsgegevens plaatsvindt in daartoe geëigen bestann en tussen s gangbare signaleringssystemen; e) indien scha ontstaat of veroorzaakt wordt terwijl verzeker enig misdrijf (me) pleegt, waaronr voorbereiding tot elneming aan misdrijf is inbegrepen; f) indien scha is veroorzaakt terwijl motorrijtuig wordt gebruikt voor verhuur, voor leasing, voor vervoer personen tegen betaling, behouns carpooling, of voor anre doeleinn dan op polisblad, aanvraagof wijzigingsformulier is vermeld; g) indien scha is veroorzaakt tijns elnemen aan of oefenen voor een wedstrijd, tenzij een betrouwbaarheids-, oriëntatie- of puzzelrit betreft, die geheel binnen Nerland wordt verren; h) indien scha is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij. Hierop is toepassing tekst die terzake ze vormen molest door Verbond Verzekeraars in Nerland d.d. 2 november 1981 ter griffie Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is geponeerd; i) indien scha is ontstaan geduren tijd dat motorrijtuig door of namens een overheid is gevorrd of wordt gebruikt; j) indien scha is veroorzaakt door, opgetren bij, of voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; k) voor scha aan zaken, met inbegrip daaruit voortvloeien scha, die nemer of bestuurr in eigendom toebehoren, die hij onr zich heeft of die met motorrijtuig worn vervoerd. De kking omschreven in artikel 3 Module aansprakelijkheid ter zake scha aan eigen voertuigen blijft onverminrd kracht. Indien toepassing blijven ook artikelen Module scha privézaken onverminrd kracht; l) voor scha aan en/of wegens aansprakelijkheid gene, die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoeg persoon is gemachtigd als bestuurr of passagier gebruik te maken motorrijtuig; m) inzake aansprakelijkheid voor scha toegebracht aan bestuurr motorrijtuig dat ongeval veroorzaakt; n) inzake elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeien uit een contractuele verplichting; o) indien uit kentekenregister bij Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat nemer of diens echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven als eigenaar c.q. hour, tenzij uit polis blijkt dat bekend was met afwijken eigendom en dit heeft geaccepteerd. Anrs dan voor Module rechtshulp geln uitsluitingen vermeld in lid a. tot en met lid e. niet voor verzeker, die aantoont dat daarin bedoel omstandighen zich buiten weten en/of tegen wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake in relijkheid geen verwijt treft. De uitsluiting vermeld in lid j. geldt niet voor Module rechtshulp: verhalen onr lid j. genoem scha is wel onr Module rechtshulp verzekerd, met inachtneming overige voorwaarn betreffen Module. lid k. en lid l. geln evenmin voor Module rechtshulp voor zover aansprakelijkheid rn betreft en/of - bij contractuele verplichtingen - ook contractuele aansprakelijkheid verzeker. Artikel 21 Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of hanlsbeperkingen De is niet gehoun om kking of schaloosstelling te bien krachtends ze, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoof waar verbon is om krachtens ze kking te bien of een schaloosstelling uit te keren. Artikel 22 Geschillen a) Alle geschillen voortvloeien uit ze overeenkomst kunnen worn voorgelegd aan directie Merces- Benz Insurance Services Nerland B.V. b) Geschillen specifiek betrekking hebbend op: modules Aansprakelijkheid, Casco, Ongevallen- en scha inzittenn en Gereedschappenkking kunnen worn voorgelegd aan risicodrager die optreedt als lear zoals vermeld op polisblad en/of laatst afgegeven polisaanhangsel. Modules verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp kunnen worn voorgelegd aan N.V. Schasmaatschappij Bovemij, gevestigd in Nijmegen. Wanneer oorel bovengenoem partijen voor verzeker niet bevredigend is, kan verzeker zich wenn tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. Telefoon: 0900-fklacht ( ) Wanneer verzeker geen gebruik wil maken klachtenbehanlings-mogelijkhen, of behanling of uitkomst hier niet bevredigend vindt, kan verzeker geschil voorleggen aan bevoeg rechter. Artikel 23 Informatieverstrekking Op grond regeling informatieverstrekking dienen schasbedrijven hun cliënten voor sluiten een te informeren over: a) recht dat op sovereenkomst toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anrs is overeengekomen, geschillen die sovereenkomst betreffen onrworpen aan Nerlands recht. De rechter in Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak te doen. b) naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats poollear als risicodragen is op te vragen bij Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. MODULE HULPVERLENING Artikel 1 Bijzonre voorwaarn hulpverlening Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. De uitvoering hulpverlening door Alarmservice is volledig in hann ANWB te Den Haag. Artikel 2 Aanvullen voorwaarn De verzeker heeft recht op hulpverlening en/of vergoeding kosten zoals hierna omschreven indien: a) hulp wordt verleend door Alarmservice; b) gemaakte kosten pech- of ongeval als gevolg ongeval met toestemming Alarmservice gemaakt; c) hulpverlening niet wordt gehinrd door een natuurramp. De hiervoor vermel hulpverlening en/of vergoeding kosten worn verleend voor zo ver in polis vermel uitsluitingen niet toepassing verklaard. De vermel kosten worn zonodig boven verzeker som vergoed. Indien verzeker relijkerwijs niet in staat was Alarmservice te waarschuwen, zal vergoeding kosten plaatsvinn alsof Alarmservice was ingeschakeld. Met betrekking tot een gekoppel aanhanger/ cara geln die vergoedingen en/of hulp slechts indien daarvoor op eigen die objecten geen kking aanwezig is. Een vergoeding verleend op grond verleen hulp conform voorwaarn voor hulpverlening heeft geen invloed op bonus/maluskorting. Artikel 3 Hulpverlening binnen Nerland Het recht op hulp ontstaat zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buitenkomend onheil - hieronr niet te verstaan mechanisch en/of technisch gebrek - dat motorrijtuig niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. De hulpverlening bestaat uit: a) berging en vervoer beschadig motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen naar een door verzeker te bepalen anr adres binnen Nerland; b) vervoer bestuurr en inzittenn met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar een gezamenlijk door bestuurr te bepalen adres in Nerland, mits dit vervoer direct na omschreven gebeurtenis plaatsvindt. Artikel 4 Hulpverlening buiten Nerland a) Op basis Module WA- of WA/beperkt casco bestaat: recht op hulp zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen buiten Nerland, maar binnen kkingsgebied zoals vermeld op IVB, zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buitenkomend onheil - hieronr niet te verstaan mechanisch en/of technisch gebrek - dat motorrijtuig en/of aanhangwagen niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. b) Op basis Module WA/casco (volledig) bestaat: recht op hulp zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen buiten Nerland, maar binnen kkingsgebied zoals vermeld op IVB, zodanig beschadigd is/ door brand, diefstal of anr buiten komend onheil - waaronr wel is begrepen enkel tot stilstand komen als gevolg een mechanisch gebrek- dat motorrijtuig en/of aanhangwagen niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitten(n) daardoor niet meer in staat is motorrijtuig te besturen. AV MUB /7

3 De hulpverlening omvat volgen: a) vergoedt noodzakelijke kosten berging en slepen motorrijtuig naar dichtstbij garage, waar scha kan worn beooreld en/of gerepareerd; b) vergoedt en organiseert stallingskosten en repatriëring motorrijtuig en/of aanhangwagen naar een door verzeker te bepalen adres in Nerland. Repatriëring vindt uitsluitend plaats indien: (nood)reparatie binnen 4 werkdagen niet mogelijk is; kosten repatriëring niet hoger dan dagwaar gestran object. In dit geval worn vergoed kosten invoer en/of vernietiging object ter plaatse, terwijl tevens recht bestaat op vervoer reisbagage inzittenn naar Nerland; c) vergoedt terugreiskosten bestuurr en overige inzittenn - met hun reisbagage - als niet kan worn teruggereisd op grond vermel in lid b. dit artikel. De te vergoen kosten : vervoer per taxi naar dichtstbij spoorwegstation; vervoer per trein (2e klasse) naar spoorwegstation in Nerland zo dicht mogelijk bij plaats bestemming alsme vervoer per taxi naar plaats bestemming; d) als verzeker(n) zelf besluit(en) voor een anr vervoermidl te kiezen zonr dat heeft toegezegd terugreiskosten hiervoor te vergoen, dan is uitsluitend gehoun tot vergoeding als omschreven onr lid c.; e) vergoedt bij een WA/casco nazenn vergen onrlen die voor reparatie motorrijtuig en/of aanhangwagen noodzakelijk. Voorts worn vergen onrlen, zoals vermeld, voorgeschoten. De onrlen zelf komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien polisvoorwaarn hierin voorzien. Tevens worn in dit geval vergoedt noodzakelijke kosten hulp langs weg tot ten hoogste 115,- per gebeurtenis. Artikel 5 Vergend vervoer Er bestaat recht op passend vergend vervoer, mits aanvullend meeverzekerd inzake Daimler bestelwagen en uitsluitend: a) indien zich een evenement heeft voorgedaan dat gekt is krachtens afgesloten Module casco dan wel er sprake is een technische/mechanische storing; b) en - indien toepassing - motorrijtuig wordt gerepareerd waarbij technische reparatieduur langer is dan één werkdag. Dit vergend vervoer kan uitsluitend worn ingezet via dan wel via Alarmservice. Recht op vergend vervoer bestaat: geduren technische reparatieduur motorrijtuig plus één dag; binnen Nerland: geduren maximaal tien dagen bij ongeval; bij diefstal gehele voertuig: af moment dat wachttijd ingaat, geduren maximaal 30 dagen, of zoveel dagen minr dat motorrijtuig eerr is teruggevonn; bij totaal verlies: geduren maximaal rtig dagen. Uitsluitend bij gekoeld vervoer: wanneer geen gelijkwaardig motorrijtuig beschikbaar is, kan verzeker aanspraak maken op een dagvergoeding. Deze bedraagt 65,- geduren voornoem perion en is toepassing mits op aanvraagformulier is opgegeven dat vergend vervoer gekoeld vervoer dient te betreffen. N.B. Onr technische reparatieduur in dagen wordt verstaan, (door expert) vastgestel aantal reparatie uren, waarbij ze worn afgezet tegen/geeld door aantal werkuren per dag, zoals bij een gemidld reparatiebedrijf toepassing is. Dit aantal dagen wordt afgerond op een geheel getal naar boven. Artikel 6 Overige hulpverlening Indien verzeker uitgebreire hulpverlening wenst dan omschreven in Module hulpverlening zal meerre afzonrlijk bij verzeker in rekening worn gebracht. MODULE AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Bijzonre voorwaarn W.A.M. Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. Met voorbijgaan aan geen anrs in ze voorwaarn mocht bepaald, wordt ze geacht aan door of krachtens W.A.M. gestel eisen te voldoen. Artikel 2 Omschrijving kking De kt tot ten hoogste op polisblad vermel bedrag per gebeurtenis burgerrechtelijke aansprakelijkheid alle verzekern tezamen voor scha aan personen en/of zaken - met inbegrip daaruit voortvloeien scha - die is veroorzaakt: a) met of door motorrijtuig; b) met of door zaken - anrs dan bij lan of lossen - die zich bevinn op, vallen of gevallen motorrijtuig; c) met een aanhangwagen, welke aan motorrijtuig is gekoppeld, dan wel daar is losgeraakt of losgemaakt en nog niet veilig buiten verkeer tot stilstand is gekomen; d) met een gesleept motorrijtuig bij wijze kosteloze hulpverlening. Vindt gebeurtenis plaats in een land behoren tot geldigheidsgebied groene kaart (IVB), dat krachtens een met een W.A.M. overeenkomen wet een hoger maximum bedrag heeft voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. Artikel 3 Scha aan eigen motorrijtuigen Mee gekt is scha met of door verzeker motorrijtuig toegebracht aan anre motorrijtuigen of aanhangwagens - mits niet gekoppeld aan verzeker motorrijtuig - waar nemer eigenaar of kentekenhour is. Deze scha wordt vergoed indien en voor zover daartoe gehoun zou wanneer scha door een r gelen zou. Het recht op vergoeding geldt niet: a) voor scha toegebracht in gebouwen of op terreinen in gebruik bij of in eigendom nemer tenzij bij ongeval betrokken motorrijtuigen uitsluitend voor particulier gebruik bestemd ; b) voor bij gebeurtenis ontstane gevolg- en/of bedrijfsscha en eventuele waarverminring; c) indien voor vergoeding een beroep op een anre kan worn gedaan, al dan niet oure datum. Artikel 4 Vervoer gewon personen Mee gekt is scha aan of verontreiniging interieur motorrijtuig, ontstaan door kosteloos noodzakelijk direct vervoer gewon personen. Artikel 5 Scharegeling bij aansprakelijkheidsscha De belast zich met regeling en vaststelling scha. Aanspraken benaeln tot vergoeding personenscha zullen worn behanld en afgewikkeld met in achtneming bepaal in artikel 7:954 BW. Bestaat vergoeding scha uit periodieke uitkeringen en is waar daar met inachtneming anre uitkeringen hoger dan verzeker bedrag, dan wordt duur of hoogte die uitkeringen, naar keuze verzeker, naar evenredigheid verminrd. Artikel 6 Proces- en juridische kosten Indien een door ze gekte gebeurtenis plaatsvindt, worn - boven verzeker bedrag - vergoed: a) kosten verweer in een door benael tegen een verzeker aanhangig gemaakt burgerlijk proces, mits dit verweer wordt gevoerd onr leiding, alsme hieruit voortvloeien proceskosten, tot betaling waar of verzeker wordt verooreld; b) verschuldig wettelijke rente over door gekte geelte hoofdsom; c) kosten rechtshulp in een tegen een verzeker aanhangig gemaakt strafproces, indien ze bijstand ter behartiging haar belangen noodzakelijk acht. Geldstraffen, afkoopsommen, dwangsommen, gemeentelijke boete- en/of belastingvorringen en met een strafproces samenhangen gerechtskosten worn niet vergoed. Artikel 7 Waarborgsom Indien een buitenlandse overheid ter waarborging rechten benael een waarborgsom verlangt voor opheffing vrijheidsbeperking een verzeker of voor opheffing een op motorrijtuig opgelegd beslag, zal ze waarborgsom verstrekken tot ten hoogste ,- voor alle verzekern tezamen en daaraan verbonn kosten voor haar rekening nemen, mits gebeurtenis krachtens ze is gekt. De verzeker is verplicht te machtigen over waarborgsom te beschikken zodra ze wordt vrijgegeven. Ook is verzeker verplicht alle mewerking te verlenen om terugbetaling aan te verkrijgen. MODULE CASCO Artikel 1 Bijzonre voorwaarn casco Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. Artikel 2 Verzekerd bedrag, uitvoering, (extra) opties en accessoires Uitgangspositie is verzekerd bedrag zoals genoemd op polisblad. Dit bedrag is opgebouwd uit standaarduitrusting vermeerrd met alle aanwezige (extra) opties en accessoires. Opties en accessoires, ook tussentijds aangeschaft en/of aangebracht, standaard meeverzekerd tot een totaalbedrag 500,. Het meerre dient te worn opgegeven aan. Wijzigingen aan voertuig kunnen lein tot polisen/of premieaanpassing in verband met wijziging verzeker som c.q. gewijzigd risico. Indien op polisblad vermel bedrag lager is dan oorspronkelijke cataloguswaar vermeerrd met waar opties en/of accessoires zal scha vergoed worn in evenredigheid verzeker som tot die waar. Diefstalbeveiliging is gratis meeverzekerd. De volgen zaken worn niet tot accessoires gerekend: mobilofoon, mp3 speler, zendapparatuur, uitneembare mobiele audiovisuele- en navigatieapparatuur alsme uitneembare telefoon. Dit is geen limitatieve opsomming. Audio-cd s en DVD s beperkt tot maximaal 20 exemplaren, tot een maximumbedrag 300,- in totaal. Artikel 3 Alarmeisen De eisen die stelt aan in motorrijtuig aanwezige alarm staan vermeld op polisblad bij betreffen Module. Het in motorrijtuig aanwezige alarm en/of in motorrijtuig aanwezige startonrbreker dienen door verzeker(n) in werkzame en uglijke staat te worn gehoun en te worn ingeschakeld. In geval storingen, welke aard dan ook, aan alarm c.q. startbeveiliging dient verzeker zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur, te meln bij een gecertificeer reparatie-inrichting ter onmidllijke opheffing storing. Het niet voldoen aan ze eis ontslaat enige plicht tot schavergoeding inzake schan veroorzaakt door diefstal, inbraak of joyriding dan wel poging daartoe. Artikel 4 Omschrijving kking De biedt nemer kking tegen scha aan of geheel of geeltelijk verlies verzeker motorrijtuig, ook al is die gebeurtenis gevolg aard of een gebrek die zaak of daardoor veroorzaakte breuk, veroorzaakt door: Bij beperkt cascokking a) breuk één of meer ruiten, inclusief ruit zonnedak, niet gepaard gaan met anre scha aan motorrijtuig behouns door scherven ze ruit(en); onr ruiten wordt niet begrepen koplampglazen en koplampruiten; b) brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, schroeien of zengen; c) diefstal, braak, joyriding, pogingen daartoe, verduistering of oplichting; d) aantoonbare botsing met dieren. Gevolgscha ontstaan door botsing met anre zaken is niet verzekerd; e) storm door of ten gevolge storm vallen en/of opgewaai voorwerpen. Onr storm wordt verstaan wind met een snelheid ten ministe 14 meter per secon (windkracht 7); f) natuurrampen zoals, overstroming, vloedgolf, lawine, aardbeving, vulkanische uitbarsting, vallend gesteente, instorting of hagel; g) een gebeurtenis tijns transport met een vervoermidl anrs dan tijns takelen of slepen, met uitzonring scha uitsluitend aan lak of door krassen of schrammen; h) een vallend luchtvaartuig, len daar of voorwerpen daaruit; i) rellen (hieronr wordt niet begrepen baldadighen, dalisme of kwaadwillige vernieling); j) bijdrage in averij grosse; k) een tegemoetkoming in kosten wijziging voertuigsleutels of, wanneer dat niet mogelijk is, verging sloten indien voertuigsleutels na verlies, diefstal of na beroving met geweld in bezit onbevoegn geraakt. De hiervoor genoem gebeurtenis dient te blijken uit een procesverbaal aangifte. Onr voertuigsleutels worn in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische midlen met hulp waar portieren motorrijtuig kunnen worn geopend en/of motor motorrijtuig kan worn gestart. De is echter geen vergoeding verschuldigd voor scha die zekere gevolg is hanlen of nalaten verzeker. Een uitkering overeenkomstig sub k. heeft geen invloed op positie bonus/ malustabel. Bij volledig cascokking De onr lid a. tot en met lid k. bedoel gebeurtenissen, l) botsen, omslaan, weg of te water geraken, slippen, dalisme, kwaadwillige vernieling of enig anr buitenkomend onheil. De vermel gebeurtenissen eveneens gekt indien zij gevolg een eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is niet gekt. Artikel 5 Specifieke casco-uitsluitingen Naast gestel in algemene voorwaarn, artikel 20, is evenmin vergoeding verschuldigd voor: a) scha door slijtage of een anre geleilijk op motorrijtuig inwerken invloed of scha die uitsluitend gevolg is constructie- en/of materiaalfouten, overbelasting, onvoldoen onrhoud, dan wel ontstaan of verergerd doordat nemer verzuimd heeft een scha te doen repareren of verlies te doen vergen; niettemin is scha aan motorrijtuig gekt indien een r in dit lid vermel omstandighen leidt tot een in artikel 4 ze Module gekte gebeurtenis; b) scha ten gevolge bevriezing, anrs dan als rechtstreeks gevolg een in artikel 4 ze Module gekte gebeurtenis; c) waarverminring; d) scha aan bann; e) scha als gevolg niet kunnen gebruiken motorvoertuig; f) breuk-, motor- en machinescha; d) scha aan motorrijtuig ontstaan indien bestuurr ten tij ongeval onr zodanige invloed alcoholhoun drank of enig bedwelmend of opwekkend midl of geneesmidl verkeer, dat hij niet in staat moet worn geacht motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door wet of overheid is of zou verbon. Hier is ook sprake, als bestuurr weigert mee te werken aan een amtest, urine- of bloedproef of soortgelijk onrzoek, dan wel zich hieraan onttrekt; e) scha als die zekere gevolg is hanlen of nalaten verzeker dan wel gevolg is niet in acht nemen normale voorzichtigheid ter voorkoming diefstal gehele motorrijtuig. De vergoedt tevens geen scha die een verzeker met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt, ongeacht of die scha is veroorzaakt aan eigen belang(en) of (ook) aan die (een) anre verzeker(n). Onr verzekern wordt in dit verband verstaan echtgenoot, geregistreer partner, kinren en huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, ongeacht of zij in polis als verzeker worn aangemerkt. Artikel 6 Vaststelling scha In geval scha heeft recht om, voordat met herstel scha wordt begonnen, voor haar rekening een skundige te benoemen, tenein oorzaak en/of omg scha vast te stellen. Indien met nemer geen overeenstemming wordt bereikt over schabedrag is nemer vrij voor eigen rekening een skundige te benoemen. Indien dan nog geen overeenstemming kan worn bereikt, zal door bei skundigen een r skundige worn benoemd, die binnen grenzen eerre verrichte taxaties schabedrag binnd vaststelt. De kosten ze r skundige zullen door nemer en ier voor helft worn gedragen. Uit benoemen een skundige door volgt niet dat zij gehoun is schavergoeding te verlenen. Indien beschadiging motorrijtuig dien aard is dat verr rijn onmogelijk is of gevaar zou opleveren voor verkeer of voor motorrijtuig zelf, is verzeker bevoegd tot laten verrichten een zodanige noodreparatie dat motorrijtuig zonr gevaar gebruikt kan worn, onverminrd hiervoor bepaal. Artikel 7 Schavergoeding a) In geval beschadiging motorrijtuig vergoedt herstelkosten tot ten hoogste vastgestel waar direct voor ongeval onr aftrek waar restanten. Zijn herstel kosten hoger, dan is er sprake totaal verlies. b) In geval totaal verlies of diefstal vergoedt vastgestel dagwaar onr aftrek opbrengst restanten. c) Bij schavergoeding in geval totaal verlies (in technische zin) motorrijtuig heeft recht wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering schapenningen zal niet eerr plaatsvinn dan nadat in bezit is gekomen alle len bij motorrijtuig behoren kentekenbewijs. Artikel 8 Verging accessoires na partiële diefstal In aansluiting op bepaal in artikel 2 ze Module gaat, in geval partiële diefstal accessoires, over tot uitkering dagwaar. Artikel 9 Uitkering a) De zal zo spoedig mogelijk nadat alle op scha betrekking hebben beschein in haar bezit melen of tot uitkering zal worn overgegaan. b) Indien er sprake is totale vernietiging of verlies motorrijtuig in zin polisvoorwaarn, zal niet eerr tot schavergoeding overgaan, dan nadat ( eigendom ) verzeker motorrijtuig of restant daar inclusief eventueel door te vergoen extra opties en accessoires aan of een door haar aan te wijzen r is overgedragen. Niet tot uitkering kan worn overgegaan indien nemer niet alle len bij verzeker motorrijtuig behoren kentekenbewijs c.q. el II Overschrijvingsbewijs en/of sleutels aan, of een door haar aan te wijzen r, kan overhandigen. c) Alvorens tot uitkering over te gaan heeft recht te verlangen dat nemer alle rechten ter zake scha aan overdraagt. d) Zodra bevestiging heeft verkregen dat voertuig gerepareerd zal worn door een Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. goedgekeurd schaherstelbedrijf, is gerechtigd schabedrag aan ze uit te keren, in welk geval zij wettig en volledig gekweten is. AV MUB /7

4 Artikel 10 Eigen risico a) Het op polisblad vermel eigen risico geldt per gebeurtenis. b) Een eigen risico wordt niet toegepast indien: uitsluitend hulp is verleend krachtens Module Hulpverlening; scha gevolg is verontreiniging bekleding auto als gevolg kosteloos vervoer gewonn; een scha aan voorruit auto wordt gerepareerd door midl een harsinjectie. c) Het op polisblad vermel eigen risico wordt met 68,- verminrd in geval een ruitscha, ruit wordt vergen door een met samenwerken reparateur; d) Eventueel kan nemer kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico of stelt opgrond omstandighen een afwijkend eigen risico. Het bedrag dit eigen risico is eveneens terug te vinn op polisblad bij betreffen rubriek. Dit eigen risico is op elke schagebeurtenis toepassing en komt in geen geval te vervallen. MODULE VERHAALSBIJSTAND Artikel 1 Bijzonre voorwaarn verhaalsbijstand Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens. a) De N.V. Schasmaatschappij Bovemij heeft uitvoer ze kking overgedragen aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche hierna te noemen uitvoerr. b) De te verlenen verhaalsbijstand houdt in: verlenen rechtsbijstand bij verhalen een door verzeker gelen scha op een wettelijk aansprakelijke r indien en voorzover ze scha is ontstaan door een verkeersongeval of een (anre) onverwachte aanraking met een, zich buiten motorrijtuig bevinnd, voorwerp. Onr motorrijtuig wordt me begrepen aan een personen- of bestelauto gekoppel cara of aanhanger. Onr scha wordt verstaan: scha aan verzeker motorrijtuig, waaronr mogelijke waarverminring als gevolg daar; huurkosten voor een vergend motorrijtuig; scha, anrs dan door diefstal ontstaan aan goeren in of op verzeker motorrijtuig (bij een bestelauto: in cabine) voor zover behorend tot particuliere huishouding een verzeker, gemachtig bestuurr of passagier. Artikel 2 Verzekern De verzeker is nemer. Artikel 3 Het verzeker risico en gebeurtenis a) Verzekerd is risico dat een verzeker in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge een gebeurtenis, mits voldaan wordt aan bei onrstaan voorwaarn: gebeurtenis, geschil en daaruit voortvloeien behoefte aan verhaalsbijstand doen zich voor geduren looptijd ; gebeurtenis, geschil en daaruit voortvloeien behoefte aan verhaalsbijstand konn bij aang skking relijkerwijs niet worn voorzien. b) Onr gebeurtenis wordt verstaan voorval dat of feitelijke ontwikkeling die relijkerwijs moet worn beschouwd als oorzaak geschil. In geval verhaal scha is schaveroorzaken voorval gebeurtenis. Een gebeurtenis waar verzeker niet op hoogte was en ook niet op hoog te behoef te, kan niet worn aangemerkt als oorzaak geschil. Bij twijfel is aan verzeker dit aan te tonen. c) Een samenhangend geheel geschillen die voortvloeien uit een gebeurtenis worn beschouwd als één geschil. d) De omg kking wordt nar bepaald door geen op of bij polisblad en in toepasselijke bijzonre polisvoorwaarn wordt vermeld. Artikel 4 Onvermogen De vergoedt aan verzeker scha aan verzeker motorrijtuig ten gevolge onrechtmatige daad een anr tot ten hoogste 225,-. Dit als een verhaalsactie strandt door onvermogen werpartij, tenzij verzeker scha op een anre manier vergoed kan krijgen. Artikel 5 Het verhaalsbijstandgebied, bevoeg rechter en toepasselijke recht De verhaalsbijstand wordt verleend in Europa en lann rondom Midllandse Zee, mits rechter één die lann bevoegd is en recht één die lann toepassing is. Artikel 6 Wachttijd a) De verleent geen verhaalsbijstand als geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maann na ingangsdatum. b) De wachttijd geldt niet als direct aansluit op een soortgelijke waaraan verzeker bij voortbestaan zelf rechten had kunnen ontlenen, dan wel een probleem dat tijns wachttijd ze bekend wordt maar dat niet kon worn voorzien. Artikel 7 Verlening verhaalsbijstand, kosten en beperkingen a) De verhaalsbijstand wordt verleend door mewerkers uitvoerr, tenzij uitvoerr besluit verlening verhaalsbijstand of een el daar over te dragen aan een externe skundige. Voor zover een mewerker uitvoerr verhaalsbijstand verleent, overlegt ze met verzeker over wijze behanling en informeert hem over haalbaarheid gewenste resultaat. b) De vergoedt uit verhaalsbijstand voortvloeien externe kosten onbeperkt. De schiet ze kosten voor indien ze verhaald, verrekend of door anren vergoed kunnen worn. Indien verzeker gebruik maakt recht op keuze een externe advocaat of anre rechtens bevoeg skundige als bedoeld in artikel 7 lid f. ze voorwaarn dan worn, als onrel verzeker kostenmaximum, honorarium inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover ze in algemeen als relijk worn beschouwd) ze advocaat of anre rechtens bevoeg skundige vergoed tot maximaal per gebeurtenis. c) De uitvoerr is bevoegd geen (verre) verhaalsbijstand te verlenen als belang zaak niet opweegt tegen (verr) te maken kosten verhaalsbijstand. De stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan belang zaak. d) De uitvoerr is bevoegd geen (verre) verhaalsbijstand te verlenen als belang zaak niet opweegt tegen (verr) te maken kosten verhaalsbijstand. De stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan belang zaak. e) Als naar oorel uitvoerr noodzakelijk is behanling of een el daar over te dragen aan een externe skundige, is uitsluitend uitvoerr bevoegd om, na overleg met verzeker, opdrachten daartoe te verstrekken. f) Als uitvoerr een opdracht geeft aan een advocaat om belangen verzeker in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt uitvoerr keuze verzeker. g) De opdrachten worn steeds namens verzeker gegeven. De verzeker machtigt uitvoerr hiertoe onherroepelijk. De uitvoerr is niet verplicht om in kar eenzelf verzoek om verhaalsbijstand aan meer dan één advocaat (al dan niet in dienst uitvoerr) of (anre) externe skundige een opdracht te verstrekken. Voor zover verhaalsbijstand wordt verleend door een advocaat, die niet in dienst is uitvoerr, treedt slechts op als financier daarmee gemoei kosten overeenkomstig bepalingen die op ze toepassing. h) De aansprakelijkheid voor scha door of in verband met verlening verhaalsbijstand door mewerkers uitvoerr is beperkt tot bedrag waarop afgesloten beroepsaansprakelijkheids aanspraak geeft, vermeerrd met eigen risico onr die. Een kopie polis met voorwaarn ligt ter inzage bij uitvoerr. De uitvoerr is niet aansprakelijk voor scha door of in verband met werkzaamhen een door uitvoerr ingeschakel externe skundige. i) Als naast verzeker ook anre belanghebbenn actie (willen) voeren, is uitvoerr bevoegd, in plaats verlenen verhaalsbijstand door een haar mewerkers: één externe skundige in te schakelen die aan alle belanghebbenn gezamenlijk verhaalsbijstand verleent, of door belanghebbenn gezamenlijk gemaakte kosten verhaalsbijstand naar evenredigheid aan verzeker te vergoen. Artikel 8 Verplichtingen verzeker a) De verzeker die een beroep op verhaalsbijstand wil doen, meldt verzoek zo spoedig mogelijk na ontstaan gebeurtenis aan bij. b) Als verzeker verzoek meer dan een jaar na ontstaan gebeurtenis of meer dan zes maann na ein aanmeldt, is niet meer verplicht verhaalsservice te verlenen. c) Als twijfelachtig is of verzoek om verhaalsbijstand verzeker betrekking heeft op een gebeurtenis, moet verzeker aanwezigheid gebeurtenis aantonen door een skundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over feitelijke gevolgen gebeurtenis en over oorzaak en veroorzaker gebeurtenis. Geeft rapport voldoen grond voor verlenen verhaalsbijstand, dan vergoedt kosten rapport. d) De verzeker die om verhaalsbijstand verzoekt, verleent alle mewerking aan uitvoerr, of aan ingeschakel externe skundigen. Dit houdt in ier geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op verzoek betrekking hebben; op verzoek uitvoerr of omg geschil en/of (financieel) belang aannemelijk maakt; uitvoerr machtigt stukken die een externe skundige over verzoek ter beschikking heeft in te zien; zich sgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan verhalen gemaakte kosten rechtsbijstand op rn; alles nalaat wat belangen uitvoerr en/of kan schan. e) De verzeker is verplicht door voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontgt, te restitueren aan. Daaronr worn onr anre verstaan door verzeker ontgen buitengerechtelijke kosten, bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en voor verzeker verrekenbare BTW. Artikel 9 Uitsluitingen De verleent geen (verre) verhaalsbijstand: a) als verzeker in strijd met svoorwaarn hanlt en belangen daardoor schaadt. Daar is in ier geval sprake als verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen laten verlenen door uitvoerr; b) als geschil een gevolg is natuurrampen, atoomkernreacties of molest (onr molest worn omstandighen en gebeurtenissen verstaan zoals omschreven in tekst Verbond Verzekeraars, op 2 november 1981 geponeerd bij griffie Rechtbank in Den Haag onr nr. 136, waaronr gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, sabotage en terrorisme); Als geschil direct of indirect verband houdt met terrorisme, preventieve maatregelen dan wel hanlingen of gedragingen ter voorbereiding terrorisme of preventieve maatregelen, wordt wel rechtsbijstand verleend indien en voor zover Nerlandse Hersmaatschappij voor Terrorismeschan (NHT), waar zich voor terrorismerisico heeft herverzekerd, kking verleent. Het clausuleblad terrorismekking en protocol afwikkeling claims bij terrorismeschan NHT toepassing. In aanvulling op artikel 8 vervalt aanspraak op rechtsbijstand als verzoek om bijstand niet is gedaan binnen twee jaar nadat NHT heeft beslist dat er sprake is een terrorismescha. Artikel 10 Belangenconflicten Er is sprake een belangenconflict als bei partijen in een geschil aanspraak hebben op verhaalsbijstand door. In dat geval geldt volgen: a) bij een geschil tussen nemer en één meverzekern op één polis, verleent alleen rechtsbijstand aan nemer; b) bij een geschil tussen twee meverzekern op één polis, verleent alleen rechtsbijstand aan verzeker die door nemer is aangewezen; c) bij een geschil tussen twee verzekern op twee verschillen polissen hebben bei verzekern recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. De vergoedt kosten hier overeenkomstig artikel 7. Artikel 11 Geschillenregeling a) Als verzeker oneens blijft met oorel uitvoerr over regeling geschil waarvoor hij beroep op verhaalsbijstand heeft gedaan, dan kan hij uitvoerr schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar keuze uit een lijst advocaten, die op verzoek aan hem verstrekt. Deze advocaten niet in loondienst. b) De uitvoerr legt dan dit meningsverschil, met alle relete stukken, voor aan gekozen advocaat en verzoekt hem oorel te geven. Desgewenst verwoordt verzeker ook zelf nog eens meningsverschil. Het oorel advocaat is binnd voor uitvoerr. De kosten voor rekening. c) De verlening rechtsbijstand wordt door voortgezet in overeenstemming met oorel advocaat, tenzij verzeker op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken bepaal in lid e. dit artikel. d) Als uitvoerr behanling overdraagt aan een externe skundige, mag opdracht niet aan advocaat die binn oorel heeft gegeven, of aan een kantoorgenoot worn verstrekt. e) Als verzeker zich niet met oorel advocaat kan verenigen, kan hij zaaksbehanling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of geeltelijk in gelijk gesteld, dan betaalt alsnog relijk gemaakte kosten rechtsbijstand, overeenkomstig bepaal in artikel 7. f) Deze geschillenregeling is niet toepassing op een meningsverschil over regeling geschil tussen verzeker en een advocaat of een door uitvoerr ingeschakel externe skundige. Artikel 12 Verjaring Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 11 lid a. is beschreven of een meningsverschil over uitleg of toepassing polisvoorwaarn aan een rechter voor te leggen, verjaart na verloop zes maann, nadat uitvoerr of haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. MODULE VERKEERSRECHTSHULP Artikel 1 Bijzonre voorwaarn verkeersrechtshulp Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens. a) De N.V. Schasmaatschappij Bovemij heeft uitvoer ze kking overgedragen aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche, hierna te noemen uitvoerr. b) Rechtsbijstand houdt in: behartigen juridische belangen verzeker die in een geschil betrokken is geraakt. Hieronr wordt verstaan: 1 adviseren verzeker over rechtspositie en over mogelijkhen door hem gewens te resultaat te behalen; 2 voeren verweer tegen (strafrechtelijke) vorringen; 3 gelnd maken vorringen of namens verzeker indienen en verdigen verzoeken bezwaarschriften; 4 ten uitvoer leggen vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken. vergoen of voorschieten kosten rechtsbijstand, die voortvloeien uit bovengenoem activiteiten, zoals nar omschreven in artikel 11. Artikel 2 Verzekern In afwijking tot algemene voorwaarn worn als verzekern aangemerkt: a) nemer; b) echtgeno(o)t(e) of partner, die met nemer duurzaam samenwoont; c) inwonen, ongehuw (adoptie-, pleeg- en stief) kinren; d) niet-inwonen, ongehuw (adoptie-, pleeg- en stief) kinren, die in Nerland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven; e) inwonen (schoon)ours; f) au-pair geduren tijd dat ze woont bij nemer; g) gemachtig bestuurr of passagier een voer- of vaartuig dat aan een verzeker toebehoort, uitsluitend voor wat betreft kking zoals omschreven in artikel 3 lid a.; h) uitsluitend voor rechtsbijstand die genoemd is in artikel 5 lid a. ze polisvoorwaarn: reisgenoot, die uit Nerland meereist in persoonlijke reisgezelschap nemer op een vakantiereis, geduren ze vakantiereis; huispersoneel in dienst bij nemer; i) nagelaten betrekkingen een verzeker, indien en voor zover zij een vorring kunnen instellen tot voorziening in kosten levensonrhoud naar aanleiding een gebeurtenis, waarvoor krachtens aanspraak op rechtsbijstand bestaat. Artikel 3 Verzeker activiteiten Als verzeker betrokken is geraakt in een geschil bij uitoefenen hierna genoem activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand. De verzeker activiteiten : a) elname aan weg- of waterverkeer; b) passagier in een luchtvaartuig; c) verwerven, vergen, voorhann hebben en onrhoun een voertuig; d) maken een vakantiereis. Artikel 4 Het verzeker risico en gebeurtenis a) Verzekerd is risico dat een verzeker in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge een gebeurtenis, mits voldaan wordt aan bei onrstaan voorwaarn: gebeurtenis, geschil en daaruit voortvloeien behoefte aan rechtsbijstand doen zich voor geduren looptijd ; gebeurtenis, geschil en daaruit voortvloeien behoefte aan rechtsbijstand konn bij aang skking relijkerwijs niet worn voorzien. b) Onr gebeurtenis wordt verstaan voorval dat of feitelijke ontwikkeling die relijkerwijs moet worn beschouwd als oorzaak geschil. In geval verhaal scha is schaveroorzaken voorval gebeurtenis.een gebeurtenis waar verzeker niet op hoogte was en ook niet op hoogte behoef te, kan niet worn aangemerkt als oorzaak geschil. Bij twijfel is aan verzeker dit aan te tonen. AV MUB /7

5 c) Een samenhangend geheel geschillen die voortvloeien uit een gebeurtenis worn beschouwd als één geschil. d) De omg kking wordt nar bepaald door geen op of bij polisblad en in toepasselijke bijzonre polisvoorwaarn wordt vermeld. Artikel 5 Het rechtsbijstandgebied, bevoeg rechter en toepasselijke recht a) In volgen gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en lann rondom Midllandse Zee, mits rechter één die lann bevoegd is en recht één die lann toepassing is: verhaal scha ontstaan door een beschadiging lijf of goed; strafzaken; geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst; geschillen uit vervoersovereenkomst; geschillen uit overeenkomsten door verzeker aangegaan in rechtstreeks verband met een vakantiereis. b) In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nerland, mits Nerlandse rechter bevoegd is en Nerlandse recht toepassing is. Artikel 6 Franchise De verzeker kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als belang verzoek ten minste 110,- beloopt. Artikel 7 Onvermogen De vergoedt aan verzeker scha ten gevolge onrechtmatige daad een anr, voor zover scha een eigen risico 125,- te boven gaat tot ten hoogste 1.250,-. Dit als verhaalsactie strandt door onvermogen werpartij, tenzij verzeker scha op een anre manier vergoed kan krijgen. Artikel 8 Waarborgsom a) De schiet aan verzeker een waarborgsom voor ten hoogste ,-, als door een buitenlandse overheid in verband met een gekte strafzaak betaling een waarborgsom wordt verlangd voor vrijlating, teruggave rijbewijs of opheffing een beslag, gelegd op een hem toebehorend voertuig. b) Door aanvaarn voorschot machtigt verzeker onherroepelijk daarover te beschikken zodra weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij verplichting, volle mewerking te verlenen aan verkrijgen onverwijl restitutie aan. c) De verzeker is verplicht voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ier geval binnen één jaar nadat is verstrekt. Artikel 9 Wachttijd a) De verleent geen rechtsbijstand als geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maann na ingangsdatum. b) De wachttijd geldt niet als direct aansluit op een soortgelijke waaraan verzeker bij voortbestaan zelf rechten had kunnen ontlenen, dan wel een probleem dat tijns wachttijd ze bekend wordt maar dat niet kon worn voorzien. Artikel 10 Verlening rechtsbijstand De verleent rechtsbijstand aan verzeker overeenkomstig hierna volgen bepalingen: a) rechtsbijstand wordt verleend door mewerkers uitvoerr, tenzij uitvoerr besluit verlening rechtsbijstand of een el daar over te dragen aan een externe skundige. Voor zover een mewerker uitvoerr rechtsbijstand verleent, overlegt ze met verzeker over wijze behanling en informeert hem over haalbaarheid gewenste resultaat; b) als er geen relijke kans (meer) is gewenste resultaat te bereiken, wordt rechtsbijstandverlening gestaakt; c) hoogte een eventueel verschuldigd eigen risico wordt op of bij polisblad vermeld; d) uitvoerr is bevoegd geen (verre) bijstand te verlenen als belang zaak niet opweegt tegen (verr) te maken kosten rechtsbijstand. De stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan belang zaak; e) als naar oorel uitvoerr noodzakelijk is behanling of een el daar over te dragen aan een externe skundige, is uitsluitend uitvoerr bevoegd om, na overleg met verzeker, opdrachten daartoe te verstrekken; f) als uitvoerr een opdracht geeft aan een advocaat om belangen verzeker in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt uitvoerr keuze verzeker; g) opdrachten worn steeds namens verzeker gegeven. De verzeker machtigt uitvoerr hiertoe onherroepelijk. De uitvoerr is niet verplicht om in kar eenzelf verzoek om rechtsbijstand aan meer dan één advocaat (al dan niet in dienst uitvoerr) of (anre) externe skundige een opdracht te verstrekken. Voor zover rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat, die niet in dienst is uitvoerr, treedt slechts op als financier daarmee gemoei kosten overeenkomstig bepalingen die op ze toepassing ; h) aansprakelijkheid voor scha door of in verband met verlening rechtsbijstand door mewerkers uitvoerr is beperkt tot bedrag waarop afgesloten beroepsaansprakelijkheids aanspraak geeft, vermeerrd met eigen risico onr die. Een kopie polis met voorwaarn ligt ter inzage bij uitvoerr. De uitvoerr is niet aansprakelijk voor scha door of in verband met werkzaamhen een door uitvoerr ingeschakel externe skundige; i) als naast verzeker ook anre belanghebbenn actie (willen) voeren, is uitvoerr bevoegd, in plaats verlenen rechtsbijstand door een haar mewerkers: één externe skundige in te schakelen die aan alle belanghebbenn gezamenlijk rechtsbijstand verleent, of door belanghebbenn gezamenlijk gemaakte kosten rechtsbijstand naar evenredigheid aan verzeker te vergoen. j) Bij geschillen over een vakantiereis wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend voor geschillen die betrekking hebben op: vervoer en naar reisbestemming; gehuur accommodatie; door een verzeker gesloten reis- of annulerings. Artikel 11 Kosten rechtsbijstand a) De vergoedt volgen kosten rechtsbijstand: alle interne kosten: kosten mewerkers uitvoerr; alle volgen externe kosten onbeperkt: 1 kosten externe skundigen, die door uitvoerr worn ingeschakeld, voor zover ze kosten noodzakelijk gemaakt voor uitvoering opdracht. Indien verzeker gebruik maakt recht op keuze een externe advocaat of anre rechtens bevoeg skundige als bedoeld in artikel 10 lid f. ze voorwaarn dan worn, als onrel verzeker kostenmaximum, honorarium inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover ze in algemeen als relijk worn beschouwd) ze advocaat of anre rechtens bevoeg skundige vergoed tot maximaal per gebeurtenis; 2 kosten (voor zover die in algemeen als gebruikelijk worn beschouwd) mediation die voor rekening verzeker komen, als in overleg met uitvoerr geprobeerd wordt een geschil door midl mediation op te lossen; 3 kosten getuigen voor zover door een rechter toegewezen; 4 proceskosten waartoe verzeker in een onherroepelijke beslissing is verooreld; 5 noodzakelijke, in overleg met uitvoerr te maken, reis- en verblijfkosten als persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door een ingeschakel advocaat; 6 kosten die verbonn aan ten uitvoerlegging een gerechtelijke beslissing, geduren maximaal vijf jaar, nadat ze beslissing onherroepelijk is geworn. b) De schiet kosten voor die op grond een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend of door anren vergoed kunnen worn. Als ze voorgeschoten kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of door anren vergoed, komen ze aan toe. c) Niet voor vergoeding komen in aanmerking: kosten die benen een overeengekomen eigen risico blijven; in lid a. sub 2 bedoel externe kosten die verzeker kostenmaximum per geschil te boven gaan. Artikel 12 Verplichtingen verzeker a) De verzeker die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt verzoek zo spoedig mogelijk na ontstaan geschil aan bij. b) Als twijfelachtig is of verzoek om rechtsbijstand verzeker betrekking heeft op een geschil, moet verzeker aanwezigheid een geschil aantonen door een skundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over feitelijke gevolgen gebeurtenis en over oorzaak en veroorzaker geschil. Geeft rapport voldoen grond voor verlenen rechtsbijstand, dan vergoedt kosten rapport. c) De verzeker die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle mewerking aan uitvoerr, of aan ingeschakel externe skundigen. Dit houdt in ier geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op verzoek betrekking hebben; op verzoek uitvoerr of omg geschil en/of (financieel) belang aanemelijk maakt; uitvoerr machtigt stukken die een externe skundige over verzoek ter beschikking heeft in te zien; zich sgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan verhalen gemaakte kosten rechtsbijstand op rn; alles nalaat wat belangen uitvoerr en/of kan schan. d) De verzeker is verplicht door voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontgt, te restitueren aan. Daaronr worn onr anre verstaan door verzeker ontgen buitengerechtelijke kosten, bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en voor verzeker verrekenbare BTW. Artikel 13 Uitsluitingen De verleent geen (verre) rechtsbijstand: a) in geschillen over exploitatie een voertuig (verhuur, vervoer, examens, les enz.); b) in geschillen over aanschaf tweehands voertuigen, tenzij ze onr schriftelijke garantie gekocht bij een officiële aler; c) bij voeren verweer tegen vorringen uit onrechtmatige daad of daarvoor in plaats komen regresacties; d) als verzeker in strijd met svoorwaarn hanlt en belangen daardoor schaadt. Daar is in ier geval sprake als verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen laten verlenen door uitvoerr; e) als geschil een gevolg is natuurrampen, atoomkernreacties of molest (onr molest worn omstandighen en gebeurtenissen verstaan zoals omschreven in tekst Verbond Verzekeraars, op 2 november 1981 geponeerd bij griffie Rechtbank in Den Haag onr nr. 136, waaronr gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, sabotage en terrorisme); Als geschil direct of indirect verband houdt met terrorisme, preventieve maatregelen dan wel hanlingen of gedragingen ter voorbereiding terrorisme of preventieve maatregelen, wordt wel rechtsbijstand verleend indien en voor zover Nerlandse Hersmaatschappij voor Terrorismeschan (NHT), waar zich voor terrorismerisico heeft herverzekerd, kking verleent. Het clausuleblad terrorismekking en protocol afwikkeling claims bij terrorismeschan NHT toepassing. In aanvulling op artikel 12 vervalt aanspraak op rechtsbijstand als verzoek om bijstand niet is gedaan binnen twee jaar nadat NHT heeft beslist dat er sprake is een terrorismescha; f) als geschil verband houdt met besturen een voer- of vaartuig terwijl bestuurr niet bevoegd was dit te besturen. De doet hierop geen beroep als in een strafzaak vervolging geen betrekking heeft op onbevoegd besturen, of verzeker die verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist en relijkerwijs niet kon weten dat bestuurr onbevoegd bestuur; g) in een geschil tussen een verzeker en, dan wel in een geschil over uitleg en/of uitvoering ze sovereenkomst ( vergoedt echter alsnog relijk gemaakte kosten rechtsbijstand als verzeker in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); h) als geschil beoog of zekere gevolg is hanlen of nalaten verzeker of als hij ontstaan daar of behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voorel te behoun of te behalen; i) in een strafzaak als gebeurtenis een (voorwaarlijk) opzetlict inhoudt, dan wel als verzeker willens en wetens heeft gehanld. Als bij ein zaak ze omstandighen afwezig blijken te, vergoedt alsnog relijk gemaakte kosten rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 11; j) in geschillen die ontstaan doordat verzeker instaat voor verplichtingen anren of doordat een vorring of verplichting een anr op hem is overgegaan; k) voor zover verzeker voor behartiging belangen aanspraak kan maken op een aansprakelijkheids. Artikel 14 Belangenconflicten Er is sprake een belangenconflict als bei partijen in een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstanddoor. In dat geval geldt volgen: a) bij een geschil tussen nemer en één meverzekern op één polis, verleent alleen rechtsbijstand aan nemer; b) bij een geschil tussen twee meverzekern op één polis, verleent alleen rechtsbijstand aan verzeker die door nemer is aangewezen; c) bij een geschil tussen twee verzekern op twee verschillen polissen hebben bei verzekern recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. De vergoedt kosten hier overeenkomstig artikel 11. Artikel 15 Geschillenregeling a) Als verzeker oneens blijft met oorel uitvoerr over regeling geschil waarvoor hij beroep op heeft gedaan, dan kan hij uitvoerr schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar. b) De uitvoerr legt dan dit meningsverschil, met alle relete stukken, voor aan gekozen advocaat en verzoekt hem oorel te geven. Desgewenst verwoordt verzeker ook zelf nog eens meningsverschil. Het oorel advocaat is binnd voor uitvoerr. De kosten voor rekening. c) De verlening rechtsbijstand wordt door uitvoerr voortgezet in overeenstemming met oorel advocaat, tenzij verzeker op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken bepaal in lid e. dit artikel. d) Als uitvoerr behanling overdraagt aan een externe skundige, mag opdracht niet aan advocaat die binn oorel heeft gegeven, of aan een kantoorgenoot worn verstrekt. e) Als verzeker zich niet met oorel advocaat kan verenigen, kan hij zaaksbehanling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of geeltelijk in gelijk gesteld, dan betaalt alsnog relijk gemaakte kosten rechtsbijstand, overeenkomstig bepaal in artikel 11. f) Deze geschillenregeling is niet toepassing op een meningsverschil over regeling geschil tussen verzeker en een advocaat of een door uitvoerr ingeschakel externe skundige. Artikel 16 Verjaring Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 15 lid a. is beschreven of een meningsverschil over uitleg of toepassing polisvoorwaarn aan een rechter voor te leggen, verjaart na verloop zes maann, nadat uitvoerr en/of haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. MODULE ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING Artikel 1 Bijzonre voorwaarn ongevallen inzittenn Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens. Artikel 2 Verzekern In afwijking tot algemene voorwaarn worn als verzekern aangemerkt: a) inzittenn op polisblad genoem motorrijtuig; b) personen die bovengenoem verzekern vrijwillig en kosteloos op plaats ongeval eerste hulp verlenen, bij in- of uitstappen behulpzaam of onrweg behulpzaam bij verrichten noodzakelijke reparaties aan motorrijtuig. Tenzij anrs is overeengekomen, geldt voor maximaal aantal inzittenn, dat volgens RDW typegoedkeuring voor verzekerd voertuig is toegestaan. Indien zich ten tij een ongeval meer personen in motorrijtuig bevinn, zullen verzeker uitkeringen worn vastgesteld in verhouding overeengekomen aantal personen tot werkelijk aantal personen. Artikel 3 Omschrijving kking De geldt voor ongevallen, verzekern overkomen: a) af moment dat zij motorrijtuig instappen tot moment dat zij er uitgestapt ; b) terwijl zij onrweg noodreparaties aan motorrijtuig verrichten of hierbij behulpzaam ; c) bij verlenen hulp aan meweggebruikers; d) tijns oponthoud bij een tankstation of schoonmaken ruiten onrweg. Artikel 4 Uitsluitingen Niet gekt ongevallen ontstaan: a) door ziekte, of lichamelijk(e) gebrek(en), alsme verzwaring of verergering ongevalgevolgen hierdoor, tenzij ze voortvloeien uit een gekt ongeval; b) door oorlogshanlingen in buitenland, tenzij ongeval plaatsvindt binnen 14 dagen nadat zich voor eerste maal rgelijke gebeurtenissen voordoen in een land waarin verzeker verblijft en hij door uitbreken oorlogshanlingen aldaar verrast is geworn; c) door onlusten allerlei aard en daartegen genomen maatregelen, tenzij verzeker bewijst dat hij niet aan zij onruststokers actief of door opruiing hieraan elnam; d) terwijl bestuurr ten tij gebeurtenis zodanig onr invloed is alcoholhoun drank of een anr bedwelmend, opwekkend, stimulerend midl verkeer, dat hij wettelijk niet in staat kon worn geacht motorrijtuig naar behoren te besturen. Artikel 5 Ongeval a) Begrip ongeval. Onr ongeval wordt verstaan: een plotseling, onverwacht, onvrijwillig, buitenaf op lichaam inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel of dood voortvloeit. AV MUB /7

6 b) Uitbreiding begrip ongeval. Onr ongeval wordt eveneens verstaan: gevolgen een verkeer medische behanling, wondinfectie of bloedvergiftiging, rechtstreeks verband hound met een gekt ongeval; lichamelijk letsel wegens rechtmatige zelfverdiging, poging tot redding personen, dieren of goeren; acuut binnenkrijgen giftige of bijten stoffen of vloeistoffen met uitzonring genees-, genot of verdoven midlen, tenzij op medisch voorschrift in verband met een gekt ongeval, alsme onvrijwillig binnenkrijgen vreem voorwerpen; verstuiking, ontwrichting, spier-/peesverrekking of verscheuring; bevriezing, verbranding (exclusief door zonnebrand) en/of verdrinking, verstikking of zonnesteek alsme uitputting, verdorsting, verhongering of zonnebrand ten gevolge geïsoleerd raken door bijvoorbeeld instorting, insneeuwing, invriezing of schipbreuk. Artikel 6 Verplichtingen bij een ongeval De nemer en/of verzekern en/of begunstign verplicht op straffe verlies hun rechten uit polis: a) bij overlijn (Rubriek A) ten minste 48 uur voor begrafenis of crematie in te lichten en sectie toe te staan; b) bij blijven invaliditeit (Rubriek B) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen, kennis te geven een ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijven invaliditeit kan ontstaan, met dien verstan dat na verstrijken laatstgenoem termijn toch recht op uitkering kan ontstaan indien ten genoegen wordt aangetoond dat ze invaliditeit uitsluitend gevolg is ongeval. Indien kennisgeving later dan 60 maann na ongeval geschiedt zal geen aanspraak op enige uitkering kunnen worn gemaakt; c) algemeen: alle belang gegevens te verstrekken of te doen verstrekken; er voor zorg te dragen dat verzeker: 1 door verlang mewerking verleent, zoals zich laten onrzoeken door een door aangewezen arts; 2 zich onr geneeskundige behanling stelt of daaronr blijft, indien dit relijkerwijs is gebon; 3 aan genezing meewerkt door voorschriften behanlend arts(en) te volgen. Artikel 7 Uitkeringen/vergoedingen a) Uitkering bij overlijn (Rubriek A) Indien verzeker tengevolge een gekt ongeval komt te overlijn, wordt voor overlijn verzeker bedrag uitgekeerd. Op ze uitkering worn in minring gebracht alle bedragen die krachtens ze ter zake zelf ongeval ten behoeve zelf verzeker wegens blijven invaliditeit uitgekeerd. Is betaal invaliditeitsuitkering hoger dan verschuldig overlijnsuitkering dan wordt hogere niet teruggevorrd. Voor verzekern jonger dan 16 en our dan 70 jaar zal uitkering in geval overlijn maximaal 4.540,- per zitplaats bedragen. b) Uitkering en vaststelling blijven invaliditeit (Rubriek B) Indien verzeker door een gekt ongeval blijvend invali wordt, zal aan hand vast te stellen invaliditeitspercentage zelf percentage verzeker bedrag als basis voor uitkering dienen, echter met inachtneming navolgen: bij algeheel verlies of blijven algehele onbruikbaarheid : bei ogen 100% een oog 30% och indien krachtens ze uitkering is verleend wegens algeheel verlies anre oog 70% bei oren 50% één oor 25% een arm tot in schourgewricht 75% een arm tussen schour en ellebooggewricht 70% een arm tussen pols en ellebooggewricht 60% een hand 60% een been tot in heupgewricht 70% een been tussen knie en heupgewricht of tot in kniegewricht 60% een been tussen enkel en kniegewricht of een voet 50% een duim 25% een wijsvinger 15% elke anre vinger 10% een grote teen 10% elke anre teen 5% psychische en nerveuze storingen ten hoogste 25% milt 5% één nier 20% algehele ongeneeslijke geestesstoring 100% reukvermogen 10% smaak 5% één long 30% Whiplash 5% Bij geeltelijk verlies of bij blijven geeltelijke onbruikbaarheid een r genoem organen wordt een evenredig lager percentage in aanmerking genomen. Bij verlies of bij blijven onbruikbaarheid meer organen worn percentages opgeteld, waarbij voor meer vingers één hand geen hogere percentages geln dan voor gehele hand. Bij vaststelling invaliditeitspercentage zal beroep verzeker buiten beschouwing blijven. Wel zal met voor ongeval bestaan invaliditeit rekening worn gehoun. Voor verzekern jonger dan 16 en our dan 70 jaar zal in geval blijven invaliditeit 50% totaal vastgestel bedrag per zitplaats worn uitgekeerd. De uitkering geschiedt zodra blijven graad invaliditeit vaststaat. Indien aard of mate blijven invaliditeit naar oorel nog niet finitief is vast te stellen, heeft recht uitkering uit te stellen tot uiterlijk 24 maann na ongevaldatum. Indien gebruik maakt dit recht, wordt uitkering verhoogd met wettelijke rente over uitstelperio. Indien verzeker geduren uitstelperio als gevolg ongeval overlijdt, vervalt recht op een invaliditeitsuitkering en op wettelijke rente over uitstelperio. Bij overlijn verzeker geduren uitstelperio, niet als gevolg ongeval, wordt invaliditeitsuitkering alsnog vastgesteld onr bijrekening rente tot aan dag overlijn. Artikel 8 Begunstiging a) De uitkering bij overlijn geschiedt aan wettige erfgenamen verzeker met uitsluiting overheid en boelcrediteuren. b) De overige uitkeringen/vergoedingen geschien aan verzeker. Artikel 9 Geschillen a) Indien partijen omtrent al dan niet bestaan een blijven invaliditeit en/of graad daar geen overeenstemming bereiken, wordt voor bei partijen binnd uitspraak gedaan door een medische commissie drie geneesheren. Elke partij wijst een geneesheer aan en ze benoemen in gezamenlijk overleg een r geneesheer. Indien onenigheid bestaat omtrent keuze r geneesheer, wordt ze benoemd door bevoeg rechter op verzoek meest gere partij. De kosten aan ze uitspraak verbonn dragen partijen ier voor 50%. b) Alle overige geschillen, welke niet in r minne tussen partijen kunnen worn geregeld en waarvoor in ze polis geen binn bepaling is opgenomen, worn voorgelegd aan bevoeg rechter te Amsterdam. MODULE SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN Artikel 1 Bijzonre voorwaarn scha voor inzittenn Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens. Artikel 2 Motorrijtuig a) Het verzeker motorrijtuig. b) Zodra verzeker motorrijtuig is vergen (ook tijlijk) door een anr motorrijtuig, is direct en uitsluitend kracht voor vergen motorrijtuig indien: dit motorrijtuig zelf soort en voor zelf doeleinn wordt gebruikt als vergen motorrijtuig; nemer slechts dit motorrijtuig in eigendom heeft of er beschikking over heeft. Artikel 3 Verzekern a) Degene op wiens naam loopt. b) De door nemer gemachtig bestuurr, eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer personen. Artikel 4 Omschrijving kking De vergoedt tot maximaal op polisblad vermel bedrag voor alle inzittenn, onr wie bestuurr, motorrijtuig tezamen als gevolg een ongeval: a) Aan inzittenn: materiële gevolgscha lichamelijk of geestelijk letsel, opgelopen terwijl zij zich in motorrijtuig bevinn, daar in of daar uit stappen of onrweg een noodreparatie aan motorrijtuig verrichten of in onmidllijke nabijheid motorrijtuig daarbij behulpzaam of in naaste omgeving hulp inroepen; scha als omschreven in artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek (smartengeld) en kosten als omschreven in artikel 6:96 lid 2 en artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek; kosten geneeskundige behanling; scha aan of verlies hun toebehoren, met motorrijtuig vervoer zaken die behoren tot particuliere huishouding verzeker, tot bedrag reparatiekosten respectievelijk tot waar zaken onmidllijk voor gebeurtenis onr aftrek opbrengst restanten. Niet tot enige vergoeding leidt scha aan motorrijtuigen, waaronr ook wordt verstaan accessoires of speciale voorzieningen, aan geld en geldswaardig papier alsme zaken die tot enige hanlsvoorraad behoren of geacht kunnen worn te. b) Aan personen genoemd in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek: scha door rven levensonrhoud, op voet artikel 6:108 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Tevens kosten lijkbezorging meeverzekerd tot maximaal 4.500,-. De vergoedt bovendien kosten, voor zover die met instemming of in opdracht gemaakt. Artikel 5 Uitsluitingen Niet gekt is dat el scha dat inzittenn als gevolg aanvaarn risico dan wel als gevolg eigen schuld voor eigen rekening moeten nemen. Dat geldt in elk geval, doch onverminrd anre omstandighen die risicoaanvaarding dan wel eigen schuld met zich brengen, voor: a) rijn onr zodanige invloed alcoholhoun drank of een bedwelmend of opwekkend midl dat bestuurr niet instaat moest worn geacht motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door wet of overheid is of zou verbon. Hier is ook sprake als bestuurr weigert mee te werken aan een amtest, urine- of bloedproef of soortgelijk onrzoek, dan wel zich hieraan onttrekt; b) scha welke is veroorzaakt tijns verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijns oefenen voor of elnemen aan snelheids-, regelmatigheids of behendigheidsritten of -wedstrijn. Deze uitsluiting geldt niet voor scha tijns eenvoudige, geheel binnen Nerland op openbare weg geren betrouwbaarheids-, gezelligheids-, kaartlees-, puzzelritten e.d. niet langer dan 250 kilometer en ten hoogste 24 uur; c) tijns gebruik motorrijtuig voor rijles, verhuur, betaald personen- of goerenvervoer(waaronr niet te verstaan pooling autoritten in woon/werkverkeer, naar evenementen e.d) of een anr doel dan bij wet is toegestaan, tenzij anrs overeengekomen; d) terwijl aan motorrijtuig een voertuig is gekoppeld, tenzij anrs is overeengekomen. Deze uitsluiting geldt niet voor een aanhangwagen of cara en wanneer een motorrijtuig bij wijze vrienndienst wordt gesleept; e) indien feitelijke bestuurr niet in bezit is een geldig voor betrokken motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. De blijft echter kracht indien geldigheid in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs bestuurr niet meer dan 12 maann voor ontstaan scha was geëindigd, doordat bestuurr heeft verzuimd tijdig te doen verlengen. De is tevens kracht indien bestuurr rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd, in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs heeft aangevraagd en daadwerkelijk zal ontgen; f) indien rijbevoegdheid feitelijke bestuurr onvoorwaarlijk is ontzegd krachtens een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak, dan wel hij krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is motorrijtuig te besturen. Artikel 6 Ongeval Onr een ongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, te water geraken waarbij een motorrijtuig is betrokken en waarbij scha overeenkomstig artikel 7 wordt veroorzaakt. Artikel 7 Scha a) Onr scha aan personen wordt verstaan: scha door letsel of aantasting gezondheid personen, al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. b) Onr scha aan zaken wordt verstaan: scha door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan zaken die behoren tot particuliere huishouding verzeker. Buiten ze kking valt scha aan motorrijtuigen, waaronr ook wordt verstaan accessoires of speciale voorzieningen, aan geld en geldswaardig papier alsme zaken die tot enige hanlsvoorraad behoren of geacht kunnen worn te. Artikel 8 Regeling vergoeding Indien meer personen rechten aan ze Module kunnen ontlenen en hun gezamenlijke scha verzeker bedrag overschrijdt, zal hun scha naar evenredigheid vergoed worn. MODULE GEREEDSCHAPPEN Artikel 1 Bijzonre voorwaarn gereedschappen Deze voorwaarn vormen een geheel met gestel in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens. Artikel 2 Verzeker zaken Verzekerd gereedschappen welke eigendom nemer op basis in artikel 4 Module casco omschreven gebeurtenissen. Gereedschappen met een aanschafwaar meer dan 1.000,- per stuk dienen apart te worn opgegeven. Artikel 3 Omg kking De vergoedt scha aan of verlies gereedschappen ontstaan door: a) diefstal of een poging daartoe gereedschappen uit voertuig, mits voorafgegaan door braak aan uglijk afgesloten voertuig, of diefstal gehele voertuig; b) elke verre anre oorzaak zoals genoemd in polisvoorwaarn, zoals hiervoor in artikel 2 omschreven, mits gereedschappen zich ten tij ongeval in voertuig bevonn. Artikel 4 Uitsluitingen De geeft geen kking voor scha zoals genoemd bij uitsluitingen in Algemene Verzekeringsvoorwaarn en artikel 5 Module Casco. Naast hiervoor genoem uitsluitingen geeft geen kking voor schan en/of verliezen door softwarescha, te weten schan of kosten veroorzaakt door of ontstaan uit geheel of geeltelijk wissen of verloren gaan computerprogramma s en/of computerbestann. Artikel 5 Verplichtingen bij scha In geval diefstal op poging daartoe is verzeker verplicht direct aangifte te doen bij politie of, in geval dat niet mogelijk is, bij een anre daarvoor in aanmerking komen bevoeg autoriteit en ze aangifte een origineel schriftelijk bewijs aan te overleggen. Artikel 6 Schavergoeding In geval scha wordt vergoed; a) bij totaal verlies: tot en met 12e maand volledige vergoeding aanschafprijs; vervolgens wordt 20% per jaar in minring gebracht; na 5 jaar geldt een restwaar 20%. b) bij beschadiging: reparatiekosten tot maximaal bedrag dat bij totaal verlies zou vergoed. De waar eventuele restanten, alsme toepassing eigen risico, wordt op schabedrag in minring gebracht. Artikel 7 Premier Risque De verzeker som is op basis Premier Risque. Artikel 8 Eigen Risico a) In geval diefstal geldt een eigen risico 100,- per gebeurtenis mits voertuig is uitgerust met minimaal een SCM klasse 2 alarm welke ten tij diefstal in werking is gesteld en voertuig is voorzien een gebliner laadruimte. Als voertuig niet voldoet aan eisen zoals hierboven gesteld bedraagt eigen risico voor scha door diefstal 500,- per gebeurtenis. Dit laatstgenoem eigen risico is niet toepassing als diefstal is voorafgegaan door braak aan uglijk afgesloten pand en/of bewaakt terrein waarin of waarop voertuig is gestald. b) In overige gevallen geldt een eigen risico 135,-. AV MUB /7

7 VOORWAARDEN TERRORISMEDEKKING Bij Nerlandse Hersmaatschappij voor Terrorismeschan N.V. (NHT) Let op! Deze voorwaarn maken integraal onrel uit ze svoorwaarn. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel en daarop berusten bepalingen wordt voor zover niet anrs blijkt verstaan onr: 1.1 Terrorisme: Gewelddadige hanlingen en/of gedragingen begaan buiten kar een zes in artikel 3:38 Wet op financieel toezicht genoem vormen molest - in vorm een aanslag of een reeks in tijd en oogmerk met elkaar samenhangen aanslagen als gevolg waar letsel en/of aantasting gezondheid, al dan niet dood tengevolge hebbend, en/of scha aan zaken ontstaat dan wel anrszins economische belangen worn aangetast, waarbij aannemelijk is dat ze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met oogmerk om bepaal politieke en/of religieuze en/of iologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting: Het buiten kar een zes in artikel 3:38 Wet op financieel toezicht genoem vormen molest - (doen) versprein ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting gezondheid, al dan niet dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of scha aan zaken kunnen toebrengen dan wel anrszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat (doen)versprein - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met oogmerk om bepaal politieke en/of religieuze en/of iologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekern en/of rn getroffen maatregelen om onmidllijk dreigend gevaar terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenn of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - gevolgen daar te beperken. 1.4 Nerlandse Hersmaatschappij voor Terrorismeschan N.V. (NHT): Een door Verbond Verzekeraars in Nerland opgerichte hersmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoof sovereenkomsten, die voor in Nerland toegelaten s direct of indirect kunnen voortvloeien uit verwezenlijking in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico s, in her kunnen worn onrgebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten: a) Overeenkomsten scha voor zover zij overeenkomstig bepaal in artikel 1:1 onr staat waar risico is gelegen Wet op financieel toezicht betrekking hebben op in Nerland gelegen risico s. b) Overeenkomsten levens voor zover gesloten met een nemer met gewone verblijfplaats in Nerland, of, indien nemer een rechtspersoon is, met in Nerland gevestig vestiging rechtspersoon waarop betrekking heeft. c) Overeenkomsten natura-uitvaart voor zover gesloten met een nemer met een gewone verblijfplaats in Nerland, of, indien nemer een rechtspersoon is, met in Nerland gevestig vestiging rechtspersoon waarop betrekking heeft. 1.6 In Nerland toegelaten s: Levens-, Natura-uitvaart en Schas die op grond Wet op financieel toezicht bevoegd om in Nerland sbedrijf uit te oefenen. Artikel 2 Begrenzing kking voor terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen grenzen geln polisvoorwaarn, kking bestaat voor gevolgen een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: a) terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; b) hanlingen of gedragingen ter voorbereiding terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duin als terrorismerisico, geldt dat uitkeringsplicht terzake iere bij haar ingedien aanspraak op schavergoeding en/of uitkering, is beperkt tot bedrag uitkering die terzake die aanspraak ontgt onr her voor terrorismerisico bij NHT, in geval een met vermogensopbouw vermeerrd met bedrag uit hoof betrokken reeds gerealiseer vermogensopbouw. Bij levensen wordt bedrag gerealiseer vermogensopbouw gesteld op krachtens Wet toezicht sbedrijf 1993 aan te houn premiereserve ten aanzien betrokken. 2.2 De NHT biedt herskking voor hiervoor genoem aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenrjaar. Vorengenoemd bedrag kan jaar tot jaar worn aangepast en geldt voor alle bij NHT aangesloten s tezamen. Van een eventuele aanpassing zal meling worn gedaan in drie lanlijk verschijnen dagblan. 2.3 In afwijking in voorgaan len dit artikel bepaal, geldt voor en die betrekking hebben op: a) scha aan onroeren zaken en/of inhoud daar; b) gevolgscha scha aan onroeren zaken en/of inhoud daar, dat per nemer per verzeker locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onr ze overeenkomst zal worn uitgekeerd, voor alle elnemen s zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht aantal afgegeven polissen. Voor toepassing dit artikel lid wordt onr verzeker locatie verstaan: c) alle op risico-adres aanwezige door nemer verzeker objecten, alsme alle buiten risico-adres gelegen door nemer verzeker objecten waar gebruik en/of bestemming in relatie staat tot bedrijfsactiviteiten op risico-adres. Als zodanig zullen in ier geval worn aangemerkt alle door nemer verzeker objecten die op minr dan 50 meter afstand elkaar gelegen en waar er tenminste een op risico-adres is gelegen. Voor toepassing dit artikel lid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die verbonn in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dat alle groepss samen worn aangemerkt als een nemer, ongeacht door welke tot groep behoren groepsmaatschappij(en) polis(sen) is () afgesloten. Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op her bij NHT is toepassing Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen Protocol). Op grond in dit protocol vastgestel bepalingen is NHT onr meer gerechtigd uitkering schavergoeding of verzeker bedrag uit te stellen tot moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoen financiële midlen beschikt om alle vorringen waarvoor zij als her kking biedt, voor geheel te voldoen. Voor zover NHT niet over voldoen financiële midlen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoel bepalingen een geeltelijke uitkering aan te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming gestel in bepaling 7 Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg verwezenlijking terrorismerisico moet worn aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoem bepaling genomen besluit NHT, is binnd jegens, nemer, verzekern en tot uitkering gerechtign. 3.3 Eerst nadat NHT aan heeft megeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze voorschot, ter zake een vorring tot uitkering aan haar zal worn uitgekeerd, kan verzeker of tot uitkering gerechtig op in artikel 3.1 bedoel uitkering ter zake tegenover aanspraak maken. 3.4 De herskking bij NHT is ingevolge bepaling 17 Protocol slechts kracht voor aanspraken op schavergoeding en/of uitkering die worn gemeld binnen twee jaar nadat NHT een bepaal gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat ze als een verwezenlijking terrorismerisico in zin dit artikel wordt beschouwd. Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V Postbus 2453, 3500 GL Utrecht Telefoon: Website: Wft-vergunningnummer: Merces-Benz Insurance. Een merk Merces-Benz Financial Services Nerland B.V. AV MUB /7

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Caravanverzekering. Inhoudsopgave AD0113 VC01. Art

Caravanverzekering. Inhoudsopgave AD0113 VC01. Art Caraverzekering AD0113 VC01 Inhoudsopgave Art Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsgebied 2 Inxering 3 Omschrijving kking 4 Verplichtingen in geval scha 5 Behanling een schageval 6 Anre verzekeringen 7

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering

Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Mercedes-Benz Bestelwagenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende modules alsmede met de op het polisblad

Nadere informatie

Daimler Financial Services

Daimler Financial Services Daimler Financial Services Daimler oldtimerverzekering Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Taxiverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene voorwaarden. Artikel 8 Einde van de verzekering. Artikel 2 Grondslag verzekering

Taxiverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene voorwaarden. Artikel 8 Einde van de verzekering. Artikel 2 Grondslag verzekering Taxiverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende modules alsmede met de op het polisblad vermelde gegevens en

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Zilverster oldtimerverzekering

Zilverster oldtimerverzekering Zilverster oldtimerverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aanhangwagenverzekering Casco Polisvoorwaarden PP 4365-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor llandse Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Algemene Nieuwe Voorwaarden Nederlandse Lloyd Nieuwe Beurspolis voor Landmateriaal Lloyd Model Nieuwe AV1991 Lloy Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

>> smart autoverzekering

>> smart autoverzekering >> smart autoverzekering Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemene voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met het gestelde in de onderliggende Modules alsmede met de op het polisblad vermelde gegevens

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Polisvoorwaarden Polismantel 665-89 Wegwijzer zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en Landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Algemene voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1. Definities

Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1. Definities Algemene voorwaarden Overwater Oldtimer Tractorverzekering OT ALG1000 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Geldigheidsgebied 3 3 Oorspronkelijke taal en vertaling 3 4 Premiebetaling

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Algemene aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Formulier 547a 1 De overeenkomst 12 Molest en atoomkernreacties 2 Verzekerden 13 Opzet

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) 10-5554-052 D Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Lloyd. Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX. Begripsomschrijvingen. Artikel 10

Nieuwe Hollandse Lloyd. Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX. Begripsomschrijvingen. Artikel 10 Nieuwe Hollandse Lloyd Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX Artikel 1 Artikel2 Artikel3 Artikel4 Artikel5 Artikel6 Artikel7 Artikel8 Artikel9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Algemeen Het polisblad en de daarin genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel. Bij het sluiten van de verzekering is AEGON

Nadere informatie

BERKELSTAETE ASSURADEUREN. Heftruck. Polisvoorwaarden. uw schakel naar zekerheid!

BERKELSTAETE ASSURADEUREN. Heftruck. Polisvoorwaarden. uw schakel naar zekerheid! Heftruck Polisvoorwaarden uw schakel naar zekerheid! Inhoudsopgave Algemene voorwaarden... 3 1 Geldigheidsgebied... 3 2 Verplichtingen in geval van schade... 3 2.1 Schademeldingsplicht... 3 2.2 Schade-informatieplicht...

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering WA-dekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering WA-dekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie