FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd te (1112 AX) Diemen aan het adres Verrijn Stuartweg 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , alsmede haar beherend vennoten, de heer SIDNEY GOUDBEEK, wonende te (1321 KG) Almere aan het adres H. Scheepstrahof 15 en de heer DENNIS GOUDBEEK, wonende te (1318 GV) Almere aan het adres Pieter Brueghelstraat 130. Faillissementsnummer : F 14/98, 99 en 100. Datum uitspraak : 28 januari Curator : Mr. H.J.H. Efdée. R-C : Mr. E.T.M. Schoevaars. Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer, arbeidsbemiddeling en brede administratieve dienstverlening. Transportbedrijf, het bemiddelen in personeel onder andere op het gebied van logistiek en personenvervoer en het doen van administraties voor derden. Omzetgegevens : De netto-omzet over 2012 bedroeg ,-, over ,-, over ,- en over ,-. Personeel gemiddeld aantal : 3. Verslagperiode : 25 december 2014 t/m 24 maart Bestede uren in verslagperiode : A.G.S. 14 uren en 24 minuten. D. Goudbeek 1 uur en 18 minuten. S. Goudbeek 36 minuten. Bestede uren totaal : A.G.S. 58 uren. D. Goudbeek 23 uren en 42 minuten. S. Goudbeek 8 uren en 6 minuten. Saldo faillissementsrekening : A.G.S ,33. D. Goudbeek 6.787,06. S. Goudbeek ,56. 1

2 Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissementen en over zijn bevindingen vanaf de datum waarop de faillissementen zijn uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Uit het Handelsregister blijkt dat de vennootschap Amsterdam Gooi Service Groep, statutair gevestigd te Diemen, op 5 december 1988 werd opgericht. Tot 1 januari 2004 werd de vennootschap gedreven in de rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Sindsdien werd de vennootschap gedreven in de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap. De (beherend) vennoten zijn thans de heren S. Goudbeek en D. Goudbeek, die -van rechtswege- eveneens in staat van faillissement werden verklaard. De activiteiten van de vennootschap betroffen -blijkens het Handelsregister- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer, arbeidsbemiddeling en brede administratieve dienstverlening. Transportbedrijf, het bemiddelen in personeel onder andere op het gebied van logistiek en personenvervoer en het doen van administraties voor derden. Volgens de heren Goudbeek betroffen de activiteiten kort gezegd: het vervoeren van goederen. De activiteiten werden per faillissementsdatum gestaakt. Er waren op dat moment 3 werknemers werkzaam bij de vennootschap. De curator heeft de arbeidsovereenkomst met de personeelsleden met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, opgezegd. Zowel de heer S. Goudbeek als de heer D. Goudbeek is in gemeenschap van goederen gehuwd en beiden hebben zij de zorg voor twee minderjarige kinderen. De heren Goudbeek hebben aangegeven inmiddels elders in loondienst te werken. De curator is thans doende in kaart te brengen of er een afdracht aan de boedel moet plaatsvinden. De curator heeft de rechter-commissaris een tweetal vrij te laten bedrag-berekeningen ter goedkeuring doen toekomen. Indien goedkeuring zal worden verleend, zullen beide vennoten dienen af te dragen aan de boedel. De berekeningen werden goedgekeurd. In dat kader hebben reeds afdrachten plaatsgevonden. De curator heeft de rechter-commissaris ten aanzien van de heer D. Goudbeek een gewijzigde vrij te laten bedrag-berekening ter goedkeuring doen toekomen. Deze werd goedgekeurd. 2

3 1.2 Winst en verlies : De curator heeft de jaarstukken over 2009 tot en met 2012 inmiddels ontvangen. Hieruit blijken de volgende resultaatscijfers: Jaar Netto-omzet Bedrijfsresultaat na belastingen , ,- (-) , , , , , ,- 1.3 Balanstotaal : Uit de jaarstukken over 2009 tot en met 2012 blijken de volgende balanstotalen: Jaar Balanstotaal , , , ,- 1.4 Lopende procedures : De curator is niet gebleken van lopende gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen : De curator is (vooralsnog) niet gebleken van andere verzekeringen dan de gebruikelijke particuliere verzekeringen ten aanzien van de heren Goudbeek. De curator heeft nog in onderzoek of thans nog sprake is van in het kader van de bedrijfsvoering aangehouden verzekeringen. De curator is gebleken van in het kader van de bedrijfsvoering aangehouden verzekeringen bij de ABN Amro Bank N.V. en De Amersfoortse. De curator heeft voornoemde verzekeringen opgezegd. Voorts is de curator gebleken van een door de heer S. Goudbeek aangehouden verzekering bij RISK Verzekeringen, bij de ABN Amro Bank N.V. en bij Klaverblad Verzekeringen, alsmede van een door de heer D. Goudbeek aangehouden verzekering bij Reaal Schadeverzekeringen N.V. De curator zal met gefailleerden bezien welke van deze verzekeringen kunnen worden opgezegd. De door de heer S. Goudbeek bij de ABN Amro Bank N.V. en door de heer D. Goudbeek bij Reaal Schadeverzekeringen N.V. aangehouden verzekeringen betreffen levensverzekeringen. Deze zijn verpand (aan de respectievelijke hypotheekhouder). De door de heer S. Goudbeek bij Klaverblad Verzekeringen aangehouden verzekering betreft voorts een uitvaartverzekering. De heeft S. Goudbeek heeft aangegeven deze verzekering -mede gelet op zijn gezondheid- voort te willen zetten. De curator heeft aangegeven hiertegen geen bezwaren te hebben, mits de maandelijkse premies tijdig worden betaald. Ten slotte betreft de door de heer S. Goudbeek bij RISK Verzekeringen aangehouden verzekering een bromfietsverzekering. De curator heeft deze verzekering opgezegd. Volgens de heer S. Goudbeek werd de bromfiets reeds voor faillissementsdatum overgedragen. De curator heeft de heer S. Goudbeek verzocht om nadere gegevens aangaande deze transactie. Gebleken is dat een werknemer in 2013 voor onbetaald gebleven werkuren is gecompenseerd met de bromfiets. De curator heeft deze gang van zaken nog in onderzoek. 3

4 Uit navraag is gebleken dat het een bromfiets van het merk TGB Delivery betrof. Deze was in 2009 (tweedehands) overgenomen voor 700,-, inclusief BTW. Gelet op de huidige geringe waarde van de bromfiets acht de curator (verdere) stappen ter zake niet opportuun. 1.6 Huur : De curator is niet gebleken van lopende huurovereenkomsten. 1.7 Oorzaak faillissement : De heren Goudbeek hebben aangegeven dat de oorzaak van het faillissement van de vennootschap is gelegen in de omstandigheid dat de marktomstandigheden in 2009 aanzienlijk verslechterden, waardoor de omzet terug liep. Volgens de heren Goudbeek kwamen de marges hierdoor onder druk te staan, terwijl de kosten hoog opliepen als gevolg van ziekteverzuim, een duur wagenpark (inclusief hoge brandstof- en schadekosten) en externe inhuur van arbeidskrachten. In april 2012 kreeg de heer S. Goudbeek vervolgens te kampen met ernstige gezondheidsproblemen, waardoor deze langdurig niet in staat was om werkzaamheden te verrichten. De heren Goudbeek hebben vervolgens getracht betalingsregelingen te treffen voor de ontstane schulden, doch dit is niet gelukt. Eén en ander heeft er uiteindelijk toe geleid dat enkele schuldeisers het faillissement hebben aangevraagd. Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 28 januari 2014 werd de vennootschap, alsmede haar beherend vennoten, in staat van faillissement verklaard. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : (Vooralsnog) onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 31 januari Werkzaamheden : De curator heeft de arbeidsovereenkomst met 3 personeelsleden van de vennootschap met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, opgezegd. Het UWV heeft de loonverplichtingen ten aanzien van de personeelsleden overgenomen. De vordering ter zake zal nog door het UWV bij de curator worden ingediend. Het UWV diende ter zake nog geen vordering ter verificatie in. Het UWV diende inmiddels een vordering ter verificatie in. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De curator is gebleken dat de heer S. Goudbeek samen met 3 andere personen de eigendom deelt van een onroerende zaak (bedrijfsruimte) te Diemen aan de Verrijn Stuartweg 8. Voorts is de curator gebleken dat ter zake een hypotheekrecht werd gevestigd ten behoeve van de ABN AMRO Bank N.V. De hypothecaire inschrijving bedraagt ,- en strekt tot meerdere zekerheid van de betaling van een totaalbedrag van ,-. De curator heeft de hypotheek onderzocht op rechtsgeldigheid. De curator mag de actuele schuld nog van de hypotheekhouder vernemen, doch er valt vooralsnog geen overwaarde te verwachten. Inmiddels is de curator voor het verrichten van de formele verkoophandelingen met de hypotheekhouder een boedelbijdrage van 2.500,- overeengekomen. De onroerende zaak werd inmiddels door de hypotheekhouder in verkoopbemiddeling gegeven. 4

5 Voorts is de curator gebleken dat de heer S. Goudbeek en zijn echtgenote ieder voor de onverdeelde helft eigenaar zijn van een onroerende zaak (woning) te Almere. Blijkens de kadastrale gegevens werd een eerste en tweede hypotheekrecht gevestigd ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V., van respectievelijk ,- en ,-. Ten slotte is de curator gebleken dat de heer D. Goudbeek en zijn echtgenote eveneens ieder voor de onverdeelde helft eigenaar zijn van een onroerende zaak (woning) te Almere. Blijkens de kadastrale gegevens werd een hypotheekrecht gevestigd ten behoeve van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. van ,-. De onroerende zaak werd volgens eerstgenoemde reeds voor faillissementsdatum door de hypotheekhouder in verkoopbemiddeling gegeven. De curator mag de hypotheekaktes alsmede de opgaves van de actuele stand van de hypotheek nog van de respectievelijke hypotheekhouders ontvangen. Er werd nog geen koper gevonden voor de bedrijfsruimte. Inmiddels is de curator met toestemming van de rechter-commissaris de verkoop en levering van de woning van de heer D. Goudbeek overeengekomen, voor een bedrag van ,- k.k. De hypotheekhouder, gefailleerde en zijn echtgenote stemden in met de bieding. De akte van levering zal worden gepasseerd op 15 augustus De boedelbijdrage van 1.500,- -voor het verrichten van de formele verkoophandelingen door de curator- zal vervolgens worden overgemaakt op de faillissementsrekening. De heer S. Goudbeek heeft de wens te kennen gegeven om zijn woning te behouden. In verband hiermee heeft de curator hem verzocht om onderbouwd aan te tonen of en hoe hij aan zijn hypotheekbetalingsverplichtingen jegens de hypotheekhouder kan (blijven) voldoen. In dat kader heeft de heer Goudbeek een ondertekende verklaring van een derde (zijn schoonvader) overgelegd, waaruit diens bereidheid tot betaling van de maandelijkse hypotheekbetalingsverplichtingen blijkt. De curator zal opnieuw in overleg treden met de hypotheekhouder over de mogelijkheden tot behoud van de woning, een en ander met inachtneming van de belangen van alle in deze betrokken partijen. Blijkens opgave van de hypotheekhouder bedraagt de actuele vordering op de gefailleerde vennootschap ,16, tot zekerheid waarvoor de krediethypotheek van ,- werd gevestigd op de bedrijfsruimte te Diemen. Er werd nog geen koper gevonden voor de bedrijfsruimte. Wel hebben zich enkele potentieel gegadigden gemeld. Recentelijk is gebleken dat kopers van de woning van de heer D. Goudbeek de financiering niet rond konden krijgen. Daarop hebben zij de koop ontbonden. Inmiddels hebben eerdere geïnteresseerden een bod uitgebracht van ,- k.k. Dit bod werd met toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd. De hypotheekhouder, gefailleerde en zijn echtgenote stemden in met de bieding. De akte van levering zal worden gepasseerd op 14 november Voor de boedel is (nog steeds) een boedelbijdrage weggelegd van 1.500,-. Blijkens opgave van Lindorff Creditmanagement B.V. (Lindorff), dat namens de hypotheekhouder optreedt, bedraagt de actuele vordering uit hoofde van de hypothecaire geldlening ten aanzien van de woning van de heer S. Goudbeek ,83. Er is geen sprake van een achterstand in de hypotheekbetalingsverplichtingen. De woning dient nog te worden getaxeerd. De curator verwacht spoedig een taxatierapport te mogen ontvangen. Zeer recentelijk werd een potentieel gegadigde voor de bedrijfsruimte gevonden. De curator dient het bod nog ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voor te leggen. De woning van de heer D. Goudbeek werd op 14 november 2014 overgedragen. De boedelbijdrage van 1.500,- werd op de faillissementsrekening ontvangen. De curator heeft het taxatierapport van de woning van de heer S. Goudbeek ontvangen. De woning vertegenwoordigt geen overwaarde. De bedrijfsruimte werd eerder gekraakt. Om die reden heeft de hypotheekhouder antikraakmaatregelen genomen. 5

6 Geïnteresseerden hebben een bod uitgebracht van ,- k.k. op de bedrijfsruimte. Dit bod werd met toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd. Voorts stemden de hypotheekhouder, gefailleerde en zijn echtgenote, almede de overige eigenaars, in met de bieding. Zeer recentelijk is echter gebleken dat kopers de financiering (nog) niet rond kunnen krijgen. Daarop hebben zij de koop (eerst) ontbonden. De curator is thans opnieuw in overleg getreden met partijen over de verkoop. 3.2 Verkoopopbrengst : ,- k.k. voor de woning van de heer D. Goudbeek ,- k.k. voor de woning van de heer D. Goudbeek. 3.3 Hoogte hypotheek : ,16 ten aanzien van de bedrijfsruimte en ,07 ten aanzien van de woning van de heer D. Goudbeek. De curator dient de hypotheekschuld ten aanzien van de woning van de heer S. Goudbeek nog vernemen ,83 ten aanzien van de woning van de heer S. Goudbeek. 3.4 Boedelbijdrage : 2.500,- voor de verkoop van de bedrijfsruimte en 1.500,- voor de verkoop van de woning van de heer D. Goudbeek. De boedelbijdrage van 1.500,- voor de verkoop van de woning van de heer D. Goudbeek werd op de faillissementsrekening ontvangen. Zie 3.1. Werkzaamheden : Het voeren van overleg met de hypotheekhouders en gefailleerden aangaande de verkoop/de mogelijkheden tot behoud van de onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft enige bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit opslagstellingen (staanders en leggers) en beveiligingsapparatuur (enkele beveiligingscamera s inclusief een controle unit met harde schijf). De curator is gebleken van een ten behoeve van de ABN AMRO Bank N.V. gevestigd pandrecht op de bedrijfsinventaris. Ter zake de verpande bedrijfsinventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus. Een gedeelte van de bedrijfsmiddelen werd volgens de heren Goudbeek reeds voor faillissementsdatum, na executoriaal beslag, door de belastingdienst verkocht. De curator is thans doende om te trachten de resterende bedrijfsinventaris te verkopen. De bedrijfsinventaris werd met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en overgedragen. 3.6 Verkoopopbrengst : 1.250,-, exclusief BTW. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 6

7 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Zie 3.5. Werkzaamheden : Zie 3.5. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van gebleken Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator is niet gebleken van andere activa Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Niet van toepassing. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De ABN AMRO Bank N.V. diende uit hoofde van een aan de vennootschap verleende kredietfaciliteit een vordering in ter verificatie van ,16, bestaande uit een rekening-courantkrediet van ,16 en een middellange lening van ,-. De rekening-courant werd geblokkeerd voor het doen van betalingen. Voorts diende de ING Bank N.V. uit hoofde van een debetstand op de door de heer S. Goudbeek aangehouden rekening een vordering in ter verificatie van 5.542,40. De betreffende crediteuren werden met hun respectievelijke vordering (en met aantekening van rechten) geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Lindorff diende nog een tweetal vorderingen in uit hoofde van een aan de heer D. Goudbeek verstrekt flexibel krediet en een debetstand op de door diens partner aangehouden betaalrekening. Eén en ander voor een totaalbedrag van ,36. Ten slotte diende Lindorff nog een vordering in van ,83 uit hoofde van een aan de heer S. Goudbeek verstrekte hypothecaire geldlening. De woning werd niet verkocht. Zie Leasecontracten : De curator is niet gebleken van aangegane leasecontracten. 5.3 Beschrijving zekerheden : De curator is gebleken van ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. gevestigde zekerheidsrechten bestaande uit een pandrecht op de bedrijfsinventaris, de voorraden en de vorderingen op derden van de vennootschap alsmede een hypotheekrecht op de bedrijfsruimte en de respectievelijke woningen van de heren Goudbeek. 7

8 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Zie Eigendomsvoorbehoud : De curator is eerst recentelijk gebleken van een (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud van een derde op de opslagstellingen. De curator is gebleken dat de betreffende derde middels een door de Belastingdienst gehouden executieverkoop eigenaar is geworden van de opslagstellingen. De curator heeft ter zake het eventuele bestaan van eigendomsrechten van derden contact gehad met de beherend vennoten en voorts de administratie hierop nagekeken, doch hij was ten tijde van de verkoop van de opslagstellingen niet op de hoogte van het eigendomsrecht van deze derde. Omdat hem hiervan niet was gebleken, is hij eerst op 1 april jl., ruim twee maanden na het uitspreken van het faillissement -en overigens met toestemming van de rechter-commissaris- overgegaan tot een verkoop van de opslagstellingen. Zie 3.5. De curator heeft zich ten opzichte van de betreffende derde dan ook op het standpunt gesteld dat hij afdoende heeft onderzocht of sprake was van eigendomsrechten van derden. De curator heeft aan deze derde aangegeven dat hij zijn vordering ter zake ter verificatie kan indienen. Er werd vooralsnog geen vordering ingediend. Sedert vorige verslaglegging zijn geen nieuwe inzichten gerezen. 5.7 Reclamerechten : De curator is niet gebleken van reclamerechten. 5.8 Retentierechten : De curator is niet gebleken van retentierechten. Werkzaamheden : Zie Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Nog in onderzoek. Op basis van de bekende administratie zijn geen onregelmatigheden gebleken. 8

9 De bankafschriften tot september 2013 werden ontvangen en gecontroleerd. Op basis hiervan werden geen onregelmatigheden geconstateerd. De curator heeft de ontbrekende bankafschriften (van september 2013 tot faillissementsdatum) nog ter controle bij de bank opgevraagd en mag deze thans nog ontvangen. De curator heeft de ontbrekende bankafschriften ontvangen en gecontroleerd. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek. Nog in onderzoek. Zie 7.1. Niet van gebleken. Werkzaamheden : Zie Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Naast het salaris en de verschotten van de curator heeft het UWV inzake A.G.S. een boedelvordering ingediend van , Pref. vord. van de fiscus : A.G.S. : ,69. D. Goudbeek : 6.410,00. S. Goudbeek : 0, Pref. vord. van het UWV : A.G.S. : ,88. D. Goudbeek : Geen. S. Goudbeek : Geen. 8.4 Andere pref. crediteuren : A.G.S. : Geen. D. Goudbeek : Geen. S. Goudbeek : Geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : A.G.S. : 61. D. Goudbeek : 8. S. Goudbeek : Bedrag concurrente crediteuren : A.G.S. : ,75. D. Goudbeek : ,64. S. Goudbeek : ,25. 9

10 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Zoals het er thans naar uit ziet zullen de faillissementen mettertijd worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Zoals het er thans naar uitziet zal het faillissement A.G.S. mettertijd worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Voorts zal in het faillissement van de heer D. Goudbeek zoals het er thans naar uitziet een bedrag voor de preferente crediteuren beschikbaar komen, terwijl in het faillissement van de heer S. Goudbeek zoals het er thans naar uitziet tevens een bedrag voor de concurrente schuldeisers beschikbaar komt. Werkzaamheden : Bekende schuldeisers werden aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. De termijn voor afwikkeling van het faillissement is onder meer afhankelijk van de tijd die gemoeid zal zijn met de verkoop van de onroerende zaak. Dit is afhankelijk van de tijd die gemoeid zal zijn met de verkoop van de onroerende zaak en het verdere onderzoek naar onregelmatigheden in het kader van punt 1.5 en 7. Dit is afhankelijk van de tijd die nog gemoeid zal zijn met de verkoop van de onroerende zaak. Zie Plan van aanpak : De curator zal de schulden en de activa verder inventariseren, de verkoop van de onroerende zaak ter hand nemen en verder onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden (in het kader van punt 7). De curator zal het bod op de bedrijfsruimte aan de rechter-commissaris voorleggen (zie 3.1.) en verder onderzoek doen naar onregelmatigheden in het kader van punt 1.5 en 7. De curator zal opnieuw in overleg treden met partijen over de (mogelijkheden tot een) verkoop van de onroerende zaak. Zie Indiening volgend verslag : 24 juni 2015 Werkzaamheden : Als gemeld. 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie