het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie sns reaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie sns reaal"

Transcriptie

1 het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie sns reaal

2

3 rein jan hoekstra en jean frijns het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie sns reaal

4 Copyright 2014 de auteurs / Uitgeverij Balans, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Redactie en tekstadvies John Galinsky, Janneke Stelling (Coform, Den Haag) Omslagontwerp Jan van Zomeren Typografie en zetwerk Perfect Service Foto auteurs Henriëtte Guest Druk Koninklijke Wöhrmann, Zutphen

5 inhoud 1 De centrale vraag en de opzet van het onderzoek 7 2 SNS Reaal in beweging: beursgang en acquisities; 18 mei november Staatssteun voor SNS Reaal: schoon schip maken; 13 november december Zoektocht naar oplossingen; 6 december juni SNS Reaal in zwaar weer; 12 juni november Overheidsingrijpen onvermijdelijk; 6 november december Op weg naar nationalisatie; 14 december februari Aandacht voor integriteitskwesties Wettelijk kader Visie op toezicht Veranderingen in het toezicht Interventiewet De rol van de Europese Commissie: ontwikkelingen in Europees verband Conclusies en aanbevelingen 318 Noten 333 bijlagen 1 De onderzoeksopdracht Lijst van afkortingen en begrippen Organogrammen Enkele feitelijke gegevens Chronologisch overzicht Lijst van personen Geraadpleegde documentatie Verantwoording Over de Evaluatiecommissie 410 Personenregister 412

6

7 1 de centrale vraag en de opzet van het onderzoek Dit inleidende hoofdstuk beschrijft de opdracht, de centrale onderzoeksvraag en de aanpak van het evaluatieonderzoek naar de nationalisatie van SNS Reaal. De betekenis van SNS Reaal Op 1 februari 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de nationalisatie van SNS Reaal, die hij eerder die dag op grond van de Interventiewet had uitgevoerd. De minister van Financiën had dit besluit genomen in overeenstemming met de minister-president en in nauw overleg met De Nederlandsche Bank. 1 SNS Reaal N.V. is de houdstermaatschappij (holding) van SNS Bank en de verzekeringsholding Reaal. SNS Bank had op het moment van nationalisatie een geconsolideerd balanstotaal van ongeveer 80 miljard euro, waaronder ongeveer 8,5 miljard euro aan financieringen en participaties in vastgoed. SNS Bank en haar dochterondernemingen beheren ongeveer een miljoen betaalrekeningen en ruim 1,6 miljoen spaarrekeningen, met een gezamenlijk tegoed van 36,4 miljard. Hiermee is SNS Bank in grootte de vierde bank in Nederland. Reaal verzekeringen had op het moment van nationalisatie een geconsolideerd balanstotaal van ongeveer 54 miljard euro. De dochterondernemingen van Reaal hebben in totaal ruim 7,5 miljoen polissen. De technische voorzieningen hiervoor bedragen ruim 41 miljard euro. De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën beschouwen SNS Bank als een systeemrelevante instelling. De opdracht en de centrale onderzoeksvraag De nationalisatie van SNS Reaal gebeurde op grond van de Interventiewet. Deze wet is op 13 juni 2012 in werking getreden. De officiële naam is de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen. De Interventiewet werd met de nationalisatie van SNS Reaal voor het eerst toegepast. De minister van Financiën gaf al kort na de nationalisatie aan dat een evaluatie op zijn plaats zou zijn, vanwege deze eerste toepassing die hij een verstrekkende 7

8 ervaring noemde. 2 Op 5 maart 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen een grondige evaluatie van de rol van mijn ministerie in het proces in aanloop naar de nationalisatie en de nationalisatie zelf uit te laten voeren. 3 In deze brief deelde de minister van Financiën mee dat de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank eraan hecht dat bij De Nederlandsche Bank een evaluatie van de ingreep wordt verricht. De raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën hebben gezamenlijk een opdracht verleend om deze evaluatie uit te laten voeren door onafhankelijke derden. De centrale onderzoeksvraag zo liet de minister aan de Tweede Kamer weten komt er kortweg op neer of De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën tijdig en toereikend hebben gehandeld ten aanzien van SNS Reaal. Ook de samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën is daarbij onderwerp van onderzoek. De raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank heeft een uitwerking in deelvragen toegevoegd aan de centrale onderzoeksvraag. Dit geldt ook voor de minister van Financiën, die de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal (verder: de Evaluatiecommissie) soortgelijke deelvragen heeft voorgelegd. De Evaluatiecommissie kreeg de opdracht om verschillende tijdsperiodes te betrekken in haar onderzoek, te beginnen met de voorbereiding en verlening van de verklaring van geen bezwaar door De Nederlandsche Bank voor de aankoop van Bouwfonds Property Finance B.V. op 19 oktober De onderzoeksperiode eindigt op 1 februari Het onderzoek omvat ook de toepassing van de Interventiewet op die datum. Hierbij moet worden aangetekend dat het ministerie van Financiën in overleg met De Nederlandsche Bank ook een algemene evaluatie van de Interventiewet uitvoert. Uitbreiding van de onderzoeksopdracht De minister van Financiën heeft de Evaluatiecommissie gevraagd ook aandacht te besteden aan de integriteit van handelen bij SNS Reaal. Hij deed dit op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en mede namens de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank. De vraag was: heeft SNS Reaal bij de overname van Property Finance voldoende aandacht besteed aan integriteitskwesties en heeft SNS Reaal de signalen over mogelijke misstanden bij Bouwfonds serieus genomen? Een tweede verzoek was om ook te kijken naar het risicobeheer binnen SNS Reaal. Hoe was het 8

9 georganiseerd, hoe functioneerde het en hield De Nederlandsche Bank adequaat toezicht op het risicobeheer? De volledige onderzoeksopdracht en het instellingsbesluit zijn opgenomen in bijlage 1. De aanpak De Evaluatiecommissie heeft zowel van De Nederlandsche Bank als van het ministerie van Financiën alle relevante informatie verkregen die betrekking heeft op de centrale onderzoeksvraag. De Evaluatiecommissie heeft hierbij rekening moeten houden met dat bepaalde informatie bedrijfsverantwoordelijk was en met vertrouwelijke toezichtsinformatie. Voor zover relevant voor haar onderzoek naar het toezicht had de Evaluatiecommissie ook de beschikking over informatie afkomstig van SNS Reaal. De Evaluatiecommissie heeft van SNS Reaal toegang gekregen tot alle verslagen van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en het auditcomité, voor zover deze verslagen betrekking hebben op de onderzoeksperiode. Ook heeft de Evaluatiecommissie inzage gekregen in alle verslagen van gesprekken die vertegenwoordigers van SNS Reaal hebben gevoerd met De Nederlandsche Bank, met het ministerie van Financiën en met andere betrokkenen in de jaren 2012 en Hiernaast heeft de Evaluatiecommissie gesprekken gevoerd met ruim zestig personen. Daaronder waren (oud-)directieleden en (oud-)medewerkers van De Nederlandsche Bank en (oud-)ambtenaren van het ministerie van Financiën. Ook waren er gesprekken met de ministers van Financiën uit de periode tussen 2006 en De Evaluatiecommissie heeft gesproken met voorzitters van de raden van bestuur van ABN Amro en ING en een lid van de raad van bestuur van Rabobank, met (oud-)leden van de raad van bestuur en (oud-)medewerkers van SNS Reaal, en met (oud-)leden van de raad van commissarissen van SNS Reaal. Ten slotte heeft de Evaluatiecommissie gesproken met de externe accountant van SNS Reaal, met medewerkers van Cushman & Wakefield, Allen & Overy, de Europese Commissie en CVC Capital Partners. Een deel van deze gesprekken was oriënterend en informeel van aard. In de meeste gevallen kregen deze een vervolg in een formeel gesprek. Alle gesprekken zijn op basis van vertrouwelijkheid gevoerd. Van de formele gesprekken zijn gespreksverslagen gemaakt die voor aanvullingen en verbeteringen zijn voorgelegd aan de gesprekspartners. Alle verslagen zijn geautoriseerd. 9

10 In bijlage 8 is een verantwoording opgenomen waarin nader wordt ingegaan op het gebruik van de verkregen informatie. Wellicht ten overvloede wijst de Evaluatiecommissie erop dat de evaluatie betrekking heeft op beleidsvragen, zoals de vraag of naar maatstaven van professionaliteit het oplossen van de problemen van SNS Reaal beter had gekund. Het is goed erop te wijzen dat zulke maatstaven niet dezelfde zijn die een rechter zou aanleggen indien hij tot beoordeling van hetzelfde handelen zou zijn geroepen. Dit brengt met zich mee dat de oordelen van de Evaluatiecommissie niet zijn vervat in juridische termen en daarin ook niet kunnen worden vertaald. De Evaluatiecommissie heeft de teksten van de hoofdstukken voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën. Het hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen is niet aan de opdrachtgevers voorgelegd. De op SNS Reaal betrekking hebbende feitelijke tekstdelen zijn aan SNS Reaal voor feitelijk commentaar voorgelegd. Na ontvangst van feitelijk commentaar heeft de Evaluatiecommissie haar conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 10

11 2 sns reaal in beweging: beursgang en acquisities; 18 mei november De voorgeschiedenis SNS Reaal is een financieel conglomeraat, het product van een langdurig fusieproces. Sinds 1997 bestaat SNS Reaal uit de SNS Groep (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) en de Reaal Groep. Beide groepen zijn op hun beurt ook het resultaat van fusies. SNS Groep De SNS Groep heeft haar oorsprong in de vroege jaren van de twintigste eeuw, toen op lokaal niveau de eerste spaarbanken werden opgericht. Zij hadden meestal meer sociale dan commerciële doelstellingen. Met name vanaf de jaren zestig werd de samenwerking tussen deze afzonderlijke plaatselijke en regionale banken steeds hechter. In 1987 ontstond de SNS Groep als een logisch vervolg op deze ontwikkeling. Een aantal nauw met elkaar verbonden plaatselijke en regionale banken besloot om samen verder te gaan. De Nederlandsche Bank moedigde het samengaan van deze banken aan, aldus oud-voorzitter van de raad van commissarissen dr. J.L. (Joop) Bouma in zijn gesprek met de Evaluatiecommissie. Een proces dat kralen rijgen werd genoemd (bank na bank toevoegen aan het geheel). Reaal Groep De Reaal Groep is voortgekomen uit De Centrale (1904) en Concordia (1907). De Centrale (voluit De Centrale Arbeidersverzekerings en Depositobank) was oorspronkelijk een verzekeringsbedrijf dat zijn winsten besteedde aan het langs wettige weg, politiek of cultureel sterker maken van de arbeidersklasse. Ook de Hollandse Koopmansbank en de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) maakten deel uit van De Centrale. De Centrale fungeerde als de mecenas van de rode familie. Haar winstuitkeringen vloeiden in de vorm van kleine en grote schenkingen, of renteloze en hypothecaire leningen naar tal van organisaties en verenigingen. De Coöperatieve Levensverzekeringsmaatschappij Concordia was een instelling van achtereenvolgens de Bond van Rooms-Katholieke Werkliedenver- 11

12 enigingen, de Katholieke Arbeiders Beweging en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). De Centrale was nauw gelieerd aan de sociaaldemocratische vakverenigingen en later het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Vanaf 1936 had De Centrale haar hoofdkantoor op de plek waar nu het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gevestigd. Recht tegenover New Babylon, een vastgoedproject waarmee SNS Reaal het nodige te stellen had. Na de fusie van de twee grootste Nederlandse vakcentrales, NVV en NKV, tot de FNV gingen De Centrale en Concordia in 1990 op in de Reaal Groep De beursgang in 2006 Na 2001 sloeg SNS Reaal haar vleugels uit. Nieuwe leden van de raad van bestuur waren ambitieus en gericht op expansie. Bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter de heer drs. S. (Sjoerd) van Keulen en de nieuwe financiële man in de raad van bestuur, de heer R.R. (Ronald) Latenstein van Voorst. Van Keulen en Latenstein waren met ingang van 12 november 2002 benoemd tot respectievelijk CEO en CFO. Hun drijfveren ontleenden zij aan de opdracht die ze bij hun aantreden meekregen van de raad van commissarissen, aldus Van Keulen in zijn gesprek met de Evaluatiecommissie. Van Keulen kreeg naar zijn zeggen een ambitieuze opdracht: De opdracht luidde: SNS Reaal een nieuw elan geven. Men had relatief weinig zelfvertrouwen en ambitie. SNS Reaal bestond uit min of meer onafhankelijke onderdelen. De opdracht van de raad van commissarissen was om te komen tot eenheid van beleid. Er is toen een strategie ontwikkeld om de favoriete retailer van Nederland te worden. Dat kon omdat de grootbanken en verzekeraars steeds groter, logger en bureaucratischer werden. Het jaar 2006 is het startpunt van het onderzoek van de Evaluatiecommissie. Een bijzonder jaar voor SNS Reaal. Op 18 mei 2006 kregen de aandelen van SNS Reaal een notering aan de beurs op Euronext in Amsterdam. 2 De prospectus beschreef het doel van de beursgang als volgt: The Company intends to use the net proceeds from the Offering of the New Shares entirely for general corporate purposes to sustain growth and capture new growth opportunities, both organically and through selected acquisitions. 3 12

13 In de woorden van Van Keulen in zijn gesprek met de Evaluatiecommissie: Na een aantal jaren kwam men tot de conclusie dat SNS Reaal eigenlijk te klein was. Daarbij werd verondersteld dat de toezichthouders dezelfde mening waren toegedaan. Vervolgens is een groeistrategie gekozen om ten aanzien van de kernproducten als hypotheken, sparen en levensverzekeringen een leidende positie te verwerven. Niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua marktaandeel. Andere activiteiten, zoals private banking, werden gediscontinueerd. De financiële doelstellingen werden daarop afgestemd; het streven was een jaarlijkse groei van tien procent van de netto winst en een rendement op eigen vermogen van 12,5 procent. In die tijd is verzekeraar Zürich overgenomen. Dat was een test voor het overnemen van een ander bedrijf en de integratie van dat bedrijf in de eigen organisatie. SNS Reaal floreerde als nooit tevoren. In het jaar dat Van Keulen aantrad bedroeg de nettowinst 85 miljoen euro. Het tweede jaar (2003) was dat ongeveer 240 miljoen euro. Het volgende jaar was dat ruim 280 miljoen euro. Langzamerhand werd duidelijk waar de kansen lagen, ook wat de segmentering en het type klanten betreft. In 2005 (met een netto winst van ongeveer 330 miljoen euro) kwam de raad van bestuur tot de conclusie dat SNS Reaal onvoldoende vermogen had om de groeistrategie verder gestalte te kunnen geven, vooral in de richting van verzekeraars. Op dat moment waren er ongeveer 300 verzekeraars en iedereen sprak over consolidatie. De raad van bestuur besprak dat met de raad van commissarissen en uiteindelijk is besloten een beursgang voor te bereiden. De Stichting Beheer SNS Reaal die eigenaar was van alle aandelen SNS Reaal onderschreef die keuze. Er zou 35 procent van de aandelen op de beurs worden ondergebracht. In 2006 lag het balanstotaal net onder tachtig miljard euro. De nettowinst over 2006 was 371 miljoen euro. Een stijging van vijftig procent ten opzichte van En vergeleken met 2005 een stijging van bijna vijftien procent. Het gemiddelde aantal werknemers was (in fte). In het bankdeel van SNS Reaal was dat Daarmee legde SNS Reaal het overigens ruimschoots af tegen de andere grote banken. Bij Rabo vielen toen werknemers onder de CAO voor het bankbedrijf, bij ING ruim en bij ABN Amro Aan de beurs genoteerd De introductieprijs van de aandelen was zeventien euro. De beursgang leverde in totaal miljoen euro op. Die opbrengst werd, aldus het jaarverslag van SNS Reaal, voor 416 miljoen euro aangewend voor algemene bedrijfs- 13

14 doeleinden en de financiering van acquisities. De overige 952 miljoen euro kwam ten goede aan de Stichting Beheer SNS Reaal. De Stichting Beheer SNS Reaal bleef overigens aandeelhouder van bijna twee derde van de aandelen. De stichting is de voortzetting van de sociale betrokkenheid van zowel de oorspronkelijke plaatselijke en regionale spaarbanken als de ondersteuning van verwante organisaties en verenigingen door De Centrale en Concordia. Door de opeenvolgende fusies werden ook deze activiteiten gebundeld. De koers van het aandeel SNS Reaal ontwikkelde zich relatief stabiel in 2006 en bewoog in een range van net boven 15 euro tot net boven 18 euro. Riante kapitaalpositie voor SNS Reaal Mede dankzij de beursgang beschikte SNS Reaal in 2006 over een ruime kapitaalpositie. Het bedrijf richtte zich op groei en diversificatie van de inkomsten. Met name de verzekeringskant zou externe groei moeten brengen. De verzekeringssector was op dat moment meer gefragmenteerd dan de bancaire sector. Die had al aanzienlijke consolidatieslagen gemaakt met de fusie tussen ABN en Amro tot ABN Amro, het samengaan van NMB en Postbank, later weer gevolgd door een fusie met Nationale Nederlanden om uiteindelijk ING op te leveren, en de totstandkoming van het Nederlands-Belgische Fortis uit onder meer VSB, Generale Bank Nederland en ASR (op zijn beurt zelf weer een fusieproduct van Amev en Stad Rotterdam). Ambities om uit te breiden SNS Reaal ging door met de strategie van kralen rijgen het overnemen en integreren van kleinere spelers. Dit ontmoette sympathie bij De Nederlandsche Bank, de toezichthouder, die naast schaalvergroting aan de verzekeringskant ook graag diversificatie aan de bancaire kant wilde zien. De kredietverlening door SNS Bank was erg geconcentreerd op hypotheken. De middelen van SNS Reaal waren traditioneel in belangrijke mate afkomstig uit spaargeld maar het bedrijf maakte, in lijn met de gehele bancaire sector, in toenemende mate gebruik van wholesale financiering. Hoewel acquisities op het gebied van verzekeringen dus het meest voor de hand lagen, had SNS Bank ook belangstelling voor uitbreiding van de bancaire activiteiten. Volgens Latenstein in zijn gesprek met de Evaluatiecommissie leefde al snel de wens om de bank, die met name een hypotheekbank was en van oorsprong een spaarbank, te verbreden om de inkomsten te diversificeren. De verzekeraar heeft in de periode tussen 2002 en 2006 een aantal kleine acquisities gedaan vanuit de gedachte dat de hele defiscalisering van verzekeringsproducten in de toekomst verder vorm zou krijgen en de markt zeer gefragmenteerd was. Tussen 2002 en 2006 werden NHL (onderdeel van Ergo Versicherung) en een deel van 14

15 Zürich Nederland overgenomen. Deze kleinere overnames konden worden betaald uit het eigen vermogen. Voor omvangrijkere acquisities moest extern kapitaal worden aangetrokken. De raad van bestuur in 2006 Tijdens de beursgang bestond de raad van bestuur van SNS Reaal uit vier personen. Drs. S. (Sjoerd) van Keulen (1946) was voorzitter van de raad van bestuur. Hij vervulde deze functie vanaf Zijn missie verwoordde hij in het jaarverslag van 2006 als volgt: Bij SNS Reaal zijn we iets unieks aan het opbouwen: een retailformule [levering van diensten en producten aan particulieren] in de financiële wereld. We onderscheiden ons door innovatie en ondernemerschap aan de ene kant en laagdrempeligheid aan de andere kant. Hij werd hierin bijgestaan door drs. C.H. (Cor) van den Bos RA (1952), de voorzitter van de directie van Reaal Verzekeringen. Die was sinds 2001 lid van de raad van bestuur. Zijn uitdaging: De kunst is om flink te groeien en toch snel, innovatief en fris te blijven. Want slagvaardigheid is een belangrijke verklaring voor ons succes. Mr. M.W.J. (Rien) Hinssen (1956) was op dat moment het langst zittende lid van de raad van bestuur. Hij was tevens voorzitter van de directie van SNS Bank. Hij zag voor SNS Reaal volop kansen: We horen zo langzamerhand bij de grote jongens. Maar we blijven de challenger. We zijn de aanvaller, die de klant net iets sneller en slimmer wil helpen dan de concurrentie. Het jongste lid van de raad van bestuur was R.R. (Ronald) Latenstein van Voorst (1964). Hij was sinds 2002 Chief Financial Officer binnen de raad van bestuur. Ook hij geloofde in kansen voor SNS Reaal: In de Randstad, waar zo n negen miljoen mensen wonen, komen we in feite pas net kijken. We zien daar dat de consument echt behoefte heeft aan een alternatief voor de grote banken. Bovendien kunnen we nog groeien in vermogensopbouw en vastgoedfinanciering. 15

16 Bancaire en verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal eind 2006 Bedrijfsonderdeel Merk Productgroepen Klanten Distributiekanalen SNS Bank SNS Bank Hypotheken, sparen, beleggen, betalen, Retail, mkb Kantoren, internet, intermediair, telefoon assurantiebemiddeling, ondernemerskrediet SNS Property Vastgoedfinanciering Bedrijven, professionele Kantoren Finance (beleggingen, projecten, participaties, gestructureerde financiering, vastgoedlease) beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties BLG Hypotheken Hypotheken Retail, mkb Intermediair, distributiepartners ASN Bank Sparen, beleggen Retail Internet CVB Bank Hypotheken, sparen, beleggen Retail, mkb Intermediair (franchisekantoren) SNS Securities Effectenresearch, institutional brokerage, corporate finance, vermogensbeheer en liquiditeitsverschaffing Institutioneel (internationaal), vermogend particulier Account management SNS Fundcoach SNS Assurantiën Reaal Reaal Verzekeringen Verzekeringen Proteq Beleggingsfondsensupermarkt Retail Internet Verzekeringen, Mkb Kantoren, buitendienst pensioenen Leven individueel, Retail, mkb, grootbedrijten, Intermediair, volmach- leven collectief, schade, distributiepartners arbeidsongeschiktheid Schadeverzekeringen, Retail Internet, telefoon, uitvaartverzekeringen allianties Route Mobiel Pechhulpverzekeringen Retail Internet, telefoon SNS Asset Management SNS Asset Management Vermogensbeheer, research duurzaam beleggen Intern Account management 16

17 2.3 De aankoop van Property Finance en de rol van De Nederlandsche Bank hierbij Het jaar 2006 zou het laatste jaar blijken te zijn voordat de kredietcrisis in de zomer van 2007 uitbrak. Hoewel er al tekenen van onheil waren geweest vóór 2006, was er in de financiële wereld nog sprake van ongebreideld optimisme en grenzeloze ambities. Dat optimisme uitte zich bijvoorbeeld in steeds maar uitdijende kredietverlening en daarmee groeiende bankbalansen. Wellicht het meest zichtbare verschijnsel hiervan was de ontwikkeling in de huizenmarkt. Niet alleen de prijzen maar ook het aantal transacties bereikte daar een hoogtepunt. De banken financierden de bijbehorende hypotheekverstrekking op hun beurt voor het overgrote deel door te lenen van andere financiële instellingen. Bij een bank als SNS stonden traditioneel spaargelden tegenover de kredietverlening. Maar nu nam de afhankelijkheid van de zogenaamde wholesale financiering sterk toe. Daarmee werden banken ook steeds afhankelijker van de internationale kapitaalmarkten. Het stilvallen van een deel van die internationale kapitaalmarkten voor banken (de zogenaamde interbancaire markt) in de zomer van 2007 zou het begin van de kredietcrisis blijken te zijn. Een bijproduct van de schijnbaar onuitputtelijke kredietverlening was dat er een jacht op rendement ontstond. Beurskoersen leken tot de hemel te reiken. En de markt bleef groei eisen. Dit vertaalde zich in doelstellingen van meer dan tien procent groei per jaar van de winst per aandeel. Jacht op winst: instellingen nemen veel risico s Een populaire methode om dat te bereiken was: werken met zo min mogelijk eigen kapitaal en dus zo veel mogelijk met vreemd vermogen. Ook het gebruik van double leverage kon meehelpen om de rendementen op te krikken. Het opbouwen van de buffers, die in de jaren na 2006 zo broodnodig zouden blijken, werd dus juist ontmoedigd. Lucratief geachte acquisities waren een andere manier om de rendementen op te schroeven. Het was eten of gegeten worden, zo was de gedachte. Een bijzonder voorbeeld hiervan was de overname in 2007 van ABN Amro door het consortium van Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander. Zij betaalden een recordbedrag voor deze acquisitie. Toch waren de eerste donkere wolken in 2006 al zichtbaar in de Verenigde Staten. De stijging van de huizenprijzen was daar in 2005 al tot stilstand gekomen en de kwaliteit van met name hypothecaire leningen liep in een snel tempo achteruit. Het was de voorbode voor nog meer problemen in de Amerikaanse commerciële vastgoedsector. De banken namen in

18 wereldwijd steeds grotere risico s met steeds minder eigen kapitaal. De balans tussen rendement en risico raakte meer en meer verstoord. Toezichthouders wereldwijd onvoldoende zicht De toezichthouders hadden hier maar beperkt zicht op. Extern toezicht concentreerde zich tot 2009 sterk op het microprudentiële: de financiële gezondheid van een individuele instelling. Zaken die het niveau van een individuele instelling overstegen, bleven onderbelicht. Bijvoorbeeld de omvang en kwaliteit van de totale kredietverlening en de prijsniveaus van activa zoals de huizenprijzen. Alle rapporten die zijn verschenen over de kredietcrisis erkennen dat het macroprudentieel toezicht, ook wel systeemtoezicht genoemd, tekort heeft geschoten en in feite amper bestond. Dat gold ook voor Nederland: in de Wet op het financieel toezicht, en ook in de memorie van toelichting op die wet, komt macroprudentieel toezicht nauwelijks aan de orde. In Nederland was en is De Nederlandsche Bank belast met het systeemtoezicht op het financieel stelsel. In de Visie DNB toezicht was weinig aandacht voor systeemtoezicht als onderdeel van het toezicht. Sinds 2004 is er binnen De Nederlandsche Bank wel een aparte divisie Financiële Stabiliteit. Deze houdt zich bezig met analyse en inschatting van systeemrisico s en het voorstellen van maatregelen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de kredietcrisis heeft die divisie sinds 1 januari 2010 een aparte afdeling macroprudentiële analyse. In de jaren tot 2009 heeft De Nederlandsche Bank overigens wel degelijk gewezen op macroprudentiële risico s. Het ging dan met name om de gevolgen van macro-economische onevenwichtigheden zoals betalingsbalansonevenwichtigheden, overheidsschulden, de lage renteniveaus en de risico s van stijgende prijzen van vermogensobjecten. In 2004 en 2005 had De Nederlandsche Bank haar zorgen geuit bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de Amerikaanse huizenmarkt. De aankoop van Bouwfonds Property Finance: de strategie Het jaar 2006 was ook voor SNS Reaal het jaar van acquisities. In juni 2006 was de overname van Route Mobiel beklonken. De raad van commissarissen hoorde er achteraf van. 5 Het is erg snel gegaan, aldus de raad van bestuur in een bijeenkomst van de raad van commissarissen. Daarna volgden de overname van Bouwfonds Property Finance en de acquisitie van Regio Bank. Hiermee versterken we de basis voor toekomstige groei en spreiden we onze inkomstenbronnen, zo luidde de voorspelling van de raad van bestuur. 6 Bouwfonds Property Finance was immers een van de grote spelers in Nederland op het gebied van vastgoedfinanciering en een financieel gezond en 18

19 internationaal opererend bedrijf. Aan de overname van Bouwfonds Property Finance hing aanvankelijk een prijskaartje van ongeveer een miljard euro. Maar paste de acquisitie in de strategische prioriteiten van SNS Reaal? En wat waren de strategische prioriteiten? In het jaarverslag over 2006 valt te lezen dat SNS Reaal haar strategische prioriteiten bepaalde aan de hand van haar sterke en van haar zwakke punten. Tot de sterke punten behoorden de focus op Nederland, de operationele doelmatigheid, innovatie, distributie en een gematigd risicoprofiel. Tot de zwakke punten behoorden de afhankelijkheid van hypotheken en levensverzekeringen, de (beperkte) schaalgrootte, de minder sterke naamsbekendheid en de beperkte batensynergie tussen bank en verzekeraar. Strategische prioriteiten van SNS Reaal De drie strategische prioriteiten waren: structurele waardeontwikkeling, focus op retail en mkb-klanten in Nederland en structurele groei. Het jaarverslag noemt expliciet Property Finance bij de tweede strategische prioriteit. Met de acquisitie was zo werd achteraf geformuleerd de strategische focus op onze kernproducten verbreed met producten voor vastgoedfinanciering. De zichtbaarheid en geloofwaardigheid op de mkb-markt is hiermee vergroot. Ook benadrukte het jaarverslag het sterke punt van de focus op Nederland: SNS Reaal focust haar financiële middelen en managementaandacht op de Nederlandse markt. Daarnaast ontwikkelen wij in beperkte mate vastgoedfinancieringsactiviteiten in het buitenland om ook daar onze Nederlandse klanten van dienst te zijn. 7 In zijn gesprek met de Evaluatiecommissie heeft Latenstein erop gewezen dat de Nederlandse hypotheekmarkt behoorlijk verzadigd was. De marges die werden gerealiseerd op hypotheken, zeker op nieuwe hypotheken maar ook bij oversluitingen liepen terug cq waren zelfs negatief. Daardoor ontstond de behoefte aan andere inkomstenbronnen. Een van de opties was om de kleinere activiteiten, waaronder ook een bestaande vastgoedfinancieringsportefeuille van SNS Reaal, eventueel te vergroten aangezien de marges hierop aanzienlijk groter waren. SNS Reaal presenteerde haar strategie in de prospectus bij de beursgang. De gebruikte bewoordingen lieten veel ruimte voor aankopen als die van Property Finance. In een latere terugblik concludeerde de in 2009 aangetreden chief financial and risk officer (CFRO) de heer drs. F. (Ference) Lamp dat de overname van Property Finance strikt genomen niet in strijd was met 19

20 de in de prospectus voor de beursgang zo geformuleerde strategie. Verderop in de prospectus stond een opsomming van de belangrijkste productgroepen. Namelijk: hypotheken, levens en schadeverzekeringen en sparen en beleggen met een focus op Nederland. Bouwfonds Property Finance had klanten die niet onder retail-plus vielen en deels niet in Nederland waren gevestigd. 8 In presentaties die aan de beursgang voorafgingen lag de nadruk op de verwachte verdere consolidatie van de Nederlandse verzekeringssector. SNS Reaal had in 2003 Zurich Nederland gekocht van Zurich Financial en in 2005 Nieuwe Hollandsche Lloyd (schade en levensverzekeringen). Beide verzekeraars gingen op in Reaal. SNS Reaal zocht met deze overnames synergie en hierdoor kostenbesparingen. Intern ging SNS Reaal ervan uit dat de opbrengsten van de beursgang ten goede zouden komen aan niet-autonome groei van het verzekeringsbedrijf. 9 Vóór de overname van Bouwfonds Property Finance De eerste vergadering in 2006 van de raad van bestuur was op 9 januari. Op de agenda stond de belangstelling van SNS Reaal voor delen van Bouwfonds. In 2005 besloot ABN Amro haar vastgoeddochter Bouwfonds te koop te zetten. Bouwfonds was geen kernactiviteit van ABN Amro en vroeg relatief veel managementaandacht. Bovendien kon ABN Amro de opbrengst van de verkoop van Bouwfonds goed gebruiken voor het creëren van aandeelhouderswaarde. 10 De onderdelen van Bouwfonds Bouwfonds bestond uit verschillende onderdelen. Property Finance hield zich bezig met beleggingsfinancieringen en projectfinancieringen van zakelijk onroerend goed (woningen, winkels, kantoren). De beleggingsfinancieringen waren hoofdzakelijk een Nederlandse activiteit. Projectfinancieringen vonden voor een belangrijk deel in het buitenland plaats. SNS Reaal had zelf al een commercieel vastgoedbedrijf. Hierdoor had SNS Reaal wel ervaring met beleggingsfinancieringen, maar met het risicovollere financieren van projecten was dat amper het geval. SNS Reaal had nauwelijks internationale activiteiten; het bedrijf was in vrijwel al zijn activiteiten op de Nederlandse markt gericht. Dat gold ook voor de bestaande eigen vastgoedfinancieringstak. Projectfinancieringen van Property Finance betroffen voor een belangrijk deel projecten in het buitenland waarbij vaak wel een Nederlandse klant betrokken was. 20

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Kredietcrisis en bankentoezicht

Kredietcrisis en bankentoezicht Factsheet #4 Kredietcrisis en bankentoezicht RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS Waar gaat het over? De kredietcrisis in de financiële sector leidde in het najaar van 2008 tot een serie interventies van

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Geachte mevrouw Arib,

BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Geachte mevrouw Arib, BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 F 070 342 41 30 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Zaak Nr IV/M.1061 - ING / BBL. VERORDENING (EEG) nr. 4064/89 CONCENTRATIEPROCEDURE. Artikel 6, lid 1, sub b : GEEN BEZWAAR datum : 22/01/1998

Zaak Nr IV/M.1061 - ING / BBL. VERORDENING (EEG) nr. 4064/89 CONCENTRATIEPROCEDURE. Artikel 6, lid 1, sub b : GEEN BEZWAAR datum : 22/01/1998 NL Zaak Nr IV/M.1061 - ING / BBL Alleen de Nederlandse tekst is beschikbaar en authentiek. VERORDENING (EEG) nr. 4064/89 CONCENTRATIEPROCEDURE Artikel 6, lid 1, sub b : GEEN BEZWAAR datum : 22/01/1998

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Geachte mevrouw Arib,

BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Geachte mevrouw Arib, BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 F 070 342 41 30 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Latenstein. van Voorst. Ronald. Herpositionering in de markt Gezocht: krachtig leiderschap, een heldere focus en slimme, effectieve communicatie!

Latenstein. van Voorst. Ronald. Herpositionering in de markt Gezocht: krachtig leiderschap, een heldere focus en slimme, effectieve communicatie! community for professionals in finance BANKING REVIEW www.bankingreview.nl editie 02 2009 Jeroen Drost Directievoorzitter NIBC De concurrentie zit te piepen vanwege ons relatief hoge tarief 10 Thema Risk

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS 1. ING en AEGON hebben een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid ontvangen. Waarom is dat gebeurd? De belangrijkste reden voor deze kapitaalinjecties

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland 2 april 2009 Kern boodschappen 2008 Negatieve impact van financiële

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging Financieel Jaarverslag 2006 Merk in beweging Jaarverslag 2006 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1/11/2013 1/11/2014 (

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op woensdag 25 april 2012 om 10.00 uur in de Irene Congreszaal van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Financiering van innovaties

Financiering van innovaties Financiering van innovaties Volgorde en taak van financiers en de financiële opties Mark Poldner, directeur Commerciële Zaken Rabobank Noord-Holland Noord 1 Inhoud 2 I Introductie Rabobank Groep 3 Rabobank

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Naar nieuwe verhoudingen in het Wonen OTB Platform 31 Wooncongres 2015 Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei Financieel Jaarverslag 2007 Focus op groei Jaarverslag 2007 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal Utrecht, 6 november 2012 Persbericht Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal HOOFDPUNTEN Hogere nettowinst kernactiviteiten van 133 miljoen

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp.

1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. Tekst lezen 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. Er staan een aantal moeilijke woorden in de tekst. Hieronder staat een rijtje.

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5768/6 Betreft

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Here to stay. Visie op de toekomst van (vastgoed)banken. Real Estate Clients Erik Steinmaier Head of Real Estate Advisory Mei2015

Here to stay. Visie op de toekomst van (vastgoed)banken. Real Estate Clients Erik Steinmaier Head of Real Estate Advisory Mei2015 Here to stay. Visie op de toekomst van (vastgoed)banken Real Estate Clients Erik Steinmaier Head of Real Estate Advisory Mei2015 Met een (on)gelukkige timing. Wat vind Gerrit Zalm van commercieel vastgoedfinancieringen?

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE SNS PROPE RTYFI NA NCE 1 GEWOR TELDIN NEDER LAND SVAST GOED DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH. De Nederlandse vastgoedbranche heeft de afgelopen tijd een moeilijke periode doorgemaakt. De ergste economische

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 371 Kredietcrisis Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 9,6 miljoen (2015: EUR 29 duizend). Op

Nadere informatie

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins M200705 Werkgelegenheid bij startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2007 2 Werkgelegenheid bij startende bedrijven Van startende bedrijven wordt verwacht dat zij bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Whitepaper. Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open

Whitepaper. Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open Whitepaper Financier DCMF breekt markt voor kortlopende hypotheken open De Amsterdamse financier Dutch Commercial Mortgage Finance (DCMF) brengt kortlopende residentiële vastgoedfinanciering op de Nederlandse

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei Financieel Jaarverslag 2007 Focus op groei Jaarverslag 2007 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie