Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Leef Vrij Groep Versie DVD Leef Vrij Groep 1

2 inhoud 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Onze gegevens 3 4. Welke diensten verrichten wij? 4 5. Producten en diensten 5 6. Onze beloning 5 7. Wat verwachten wij van u? 6 8. Wanneer u een klacht heeft 6 9. Onze relatie met verzekeraars Bijlage Bijlage 2 9 DVD Leef Vrij Groep 2

3 1. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op deze dienstverlening is de Wet op Financieel Toezicht van toepassing. Één van de eisen uit deze wet is dat wij u, voorafgaand aan onze dienstverlening, informeren over onze werkwijze en beloning. Graag laten wij u dan ook, via dit dienstverleningsdocument, zien wat onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument is puur informatief. Door ontvangst van dit document bent u op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten. 2. Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en ander financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders waarbij u de financiële producten onderbrengt. 3. Onze gegevens Kantoor Horst Kantoor Afferden Expeditiestraat 3-B Dorpsstraat 78-A 5961 PX Horst 5851 AL Afferden Tel: Tel: Fax: Fax: In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer U kunt een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of nog beter een sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Daarnaast kunt u altijd de alarmcentrale bellen van de verzekeraar waarop de melding betrekking heeft. Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen is ons kantoor in Horst van tot en van tot geopend. Ons kantoor in Afferden is iedere werkdag van tot geopend. Lidmaatschappen en registraties De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op alle ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Dus de AFM houdt ook toezicht op Leef Vrij BV. Leef Vrij BV is bij de AFM geregistreerd onder nummer Voor vragen kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via Telefoonnummer (5ct./min.). Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid), onder nummer onder aanvaarding van het bindend besluit. Wij doen uiteraard ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van deze klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door of namens de directie behandeld. Wanneer wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, kunt u met uw klacht terecht bij dit klachteninstituut (www.kifid.nl). In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder de nummers , en DVD Leef Vrij Groep 3

4 4. Welke diensten verrichten wij? Om tot een advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden hanteren wij de volgende werkwijze: 1. Intake Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en onze beloning hiervoor. Het intakegesprek is altijd gratis. 2. Inventariseren Als u akkoord bent met onze werkwijze en onze beloning gaan wij over tot het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Wij kijken niet alleen naar uw huidige omstandigheden, maar ook naar de omstandigheden gedurende de looptijd van het financiële product en op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt. Voor deze inventarisatie zullen wij in veel gevallen een klantprofiel gebruiken. Hierbij is het van belang dat u ons eerlijk informeert en zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt en beschikbaar stelt tijdens ons adviesgesprek. 3. Analyseren De onder punt 2 verzamelde informatie hanteren wij, voor zover relevant is, als uitgangspunt voor ons advies. Wij maken een vertaling van deze informatie naar een oplossingsrichting en zoeken hierbij naar producten die, naar onze mening, aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden, uw risicobereidheid en uw doelstellingen. Hierbij is het voor u wel van belang om te weten dat wij niet met alle aanbieders zaken doen. Wij maken periodiek een selectie uit aanbieders die naar onze mening de producten hebben met een goede prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening. 4. Adviseren Hierna presenteren wij aan u de mogelijkheden voorzien van de voor- en nadelen per product. Wij gaan na of wij de uitgangspunten, in uw ogen, op een passende wijze hebben vertaald. Tevens gaan wij na of u zich bewust bent van de gemaakte keuzes en de financiële consequenties van het geadviseerde product. In ons advies zullen wij altijd aangeven waarom wij voor een bepaalde oplossing hebben gekozen. Hierbij maken wij een vertaling van de relevante punten uit het klantprofiel naar het geadviseerde product. 5. Bemiddelen Als u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product dan kunnen wij bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder van het product. Wij zullen dit traject actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met hetgeen wij hebben geadviseerd. Indien u afwijkt van ons advies, zullen wij u altijd schriftelijk op de hoogte brengen van de financiële consequenties van deze afwijking. Afhankelijk van de mate van de afwijking kunnen wij nog wel bemiddelen in het product. 6. Algehele periodieke controle (APK) Als u er prijs op stelt heeft u de mogelijkheid een keer per twee jaren een APK te laten verrichten over uw financiën. Wij zullen u samen met de aanbieder, op de hoogte houden van relevante wijzigingen in het product of de wet- en regelgeving. Ook zullen wij periodiek contact met u opnemen om na te gaan of het financiële product nog overeenstemt met uw persoonlijke omstandigheden en gestelde doelen. En niet onbelangrijk: u kunt altijd bij ons terecht met uw vragen omtrent het product. DVD Leef Vrij Groep 4

5 Samengevat: De tijd die wij aan een advies besteden is geheel afhankelijk van het onderwerp en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken met u moet u denken aan; Het verzamelen van informatie, het analyseren van de informatie, het opmaken/opvragen van offertes, het opstellen van een advies, het bijhouden van ons adviesdossier, het controleren van het adviesdossier (vier-ogen-principe), het overleggen met aanbieders, het bewaken van het bemiddelingstraject, het controleren van het uiteindelijk product, het archiveren van de producten. 5. Onze producten en diensten De AFM heeft ons kantoor een vergunning verleent om te bemiddelen en te adviseren op de volgende gebieden: Schadeverzekeringen (zowel particulier als zakelijk), levensverzekeringen, hypothecaire kredieten, consumptieve kredieten, spaar- en betaalrekeningen Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Voor sparen en betalen adviseren wij echter alleen producten van RegioBank. Dit geld niet voor Lijfrentesparen en Spaarrekening eigen woning. 6. Onze beloning Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van huisvesting, personeelskosten, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverleningen rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan Schadeverzekeringen De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat dus onderdeel van de premie die u betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Levensverzekeringen, hypotheken en andere financiële producten U kunt ervoor kiezen om onze dienstverlening te betalen op declaratiebasis. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals een indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie nodig denken te hebben. Onze standaard uurtarieven, alsmede een indicatie van het door ons benodigde aantal uren, treft u in de bijlage 1 aan. U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief per productgroep treft u in de bijlage 1 aan. DVD Leef Vrij Groep 5

6 7. Wat verwachten wij van u? Om uw belangen op het gebied van dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan het voorkomen dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het totaalbeeld van uw financiële diensten. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte of het werkloos/arbeidsongeschikt worden. Informatie doorgeven Indien wij voor u bepaalde financiële diensten verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie toezenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting toesturen, maar wij kunnen u ook informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons waarnodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgeteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Persoonsgegevens Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. 8. Wanneer u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van onze organisatie. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstenverlening (Kifid). Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Tel: (10 ct./min.) Internet: DVD Leef Vrij Groep 6

7 9. Onze relatie met verzekeraars Wij zijn een ongebonden selectieve bemiddelaar. Dat wil zeggen dat wij met geen enkele aanbieder productieafspraken hebben. Periodiek beoordelen wij de producten van aanbieders in verhouding tot de prijs- kwaliteitverhouding van het product en de dienstverlening. Op basis van deze beoordeling maken wij een selectie van de aanbieders welke wij in onze adviezen betrekken. In bijlage 2 verstrekken wij u een overzicht van de aanbieders welke wij momenteel in onze adviezen kunnen betrekken. DVD Leef Vrij Groep 7

8 10. Bijlage 1 In deze bijlage vindt u een indicatie van de hoogte van onze beloning. Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling en/of beheer. De bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Omdat wij ook hierin volledig transparant willen zijn hebben wij getracht dit zo overzichtelijk mogelijk te houden. Dit overzicht is niet bedoeld als een (onherroepelijk) aanbod. Aankoopbemiddeling 500,- * Hypotheekgeld advisering en bemiddeling 2.500,- * o.b.v uur Hypotheek kapitaalopbouw/aflossingsvorm advisering en 750,-- * o.b.v. 7-8 uur bemiddeling door specialist Overige financiële producten advisering en bemiddeling: Voor vermogensopbouw 750,- * o.b.v. 7-8 uur Voor risicoverzekeringen los 450,- * o.b.v. 7-8 uur Voor woonlastenverzekering 750,- * o.b.v. 7-8 uur Voor lijfrenteadvies 350,- * o.b.v. 7-8 uur Voor consumptief krediet 300,- * o.b.v. 5-6 uur Omzetten lijfrente naar banksparen 350,- * o.b.v. 4-5 uur Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op onze onderstaande uurtarieven: à 115,- per uur voor advieswerkzaamheden specialist; à 65,- per uur voor binnendienstwerkzaamheden. DVD Leef Vrij Groep 8

9 DVD Leef Vrij Groep 9

10 11. Bijlage 2 Met een aantal instellingen doen wij rechtstreeks zaken (R). Ook werken wij met inkooporganisaties en postenbanken (P) zoals VCN, Voogd, en Van Kampen. Deze stellen ons in staat meerdere producten te vergelijken en aan te bieden tegen meestal scherpere tarieven in verband met collectieve inkopen. Op die manier heeft u bij ons een ruime keuze in prijs en kwaliteit. Zorg/schade/leven/uitvaart Hypothecair/Bancair/krediet Aegon P ABN-AMRO R Allianz R Aegon P Amersfoortse (ASR) R Ardenta R Allianz R Ardenda P Avero Achmea R Argenta Bank P Bruns ten Brink P Atrios P Cardif R Avero Achmea R Schubb P Bank of Schotland P Confior (vh Rijnmond) P BLG Hypotheken P Conservatrix R Capitalum (NIB) P Cordares P Conservatrix P CZ R Credivance P Defam P DELA R Delta Lloyd R Delta Lloyd R Directbank P Driessen Assuradeuren R Erasmus R Europeesche R Europlife P Erasmus R Financium P Facultatieve Verzekeringen R Florius R Falcon Leven R ASR Verzekeringen R Florius P ASR Verzekeringen R Generali R Generali P Holl. Disc. Voorschotbank P De Goudse P Hypotrust R Klaverblad R ING Bank R Legal & General R Interbank R Leidsche Verzekeringen P Levob bank P Money Care R London P Nationale Nederlanden R Monuta R Nederlandsche Voorschotbank P Nationale Nederlanden R Obvion P Noordhollandsche van 1816 R BNP Paribas P Onderlinge R ONVZ Ziektekosten P Reaal R Reaal R Rijnlandse P Rialto P SNS Reaal Bank P Stad Holland R Van Lanschot P TAF R Westland Utrecht (NN) R Voogd & Voogd R Westland Utrecht (NN) R Woonfonds Hypotheken R Woontrust R Woontrust R Zevenwouden P Zwitserleven R Zwitserleven (Reaal) R Regiobank R Yarden R DVD Leef Vrij Groep 10

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V.

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Os kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverlenings document

Dienstverlenings document Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particulier

Dienstverleningsdocument Particulier Dienstverleningsdocument Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie