ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN"

Transcriptie

1 ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE OVER DE NIVEAU-BEOORDELINGEN EN DE VERBETERTRAJECTEN Utrecht, maart 2012

2 VOORWOORD Naar het hoger onderwijs wordt al langere tijd met een vergrootglas gekeken. De stortvloed aan negatieve mediaberichten over het hoger beroepsonderwijs in de afgelopen anderhalf jaar is desondanks opmerkelijk. De gehanteerde loep is soms zuiver, maar even vaak ook niet. Onze eerdere rapportage over alternatieve toets- en afstudeertrajecten van april 2011 maakt daar al melding van (Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs, april 2011). De nu voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de onderzoeken naar het gerealiseerd niveau die de NVAO bij vier opleidingen uitvoerde. Daarnaast rapporteerden tien hogescholen over hun verbetermaatregelen. Ook van dit verbeterbeleid doen wij nu verslag. Een kritische uitkomst is dat onderzoekspanels van de NVAO onze eerdere zorgen over de kwaliteit van de toetsing en de examinering en het eindniveau van afgestudeerden bij de onderzochte opleidingen grotendeels bevestigen. Vooral voor afgestudeerden die te horen kregen dat hun afstudeerwerk of het werk van collegastudenten met terugwerkende kracht van onvoldoende niveau werd verklaard zal de boodschap hard zijn aangekomen. Positief is dat het een gering aantal opleidingen en een relatief gering aantal afgestudeerden betreft. Gebleken is ook dat bestuurders, leidinggevenden en medewerkers volledige verantwoordelijkheid nemen voor de geconstateerde problemen en met succes aan verbetering werken. Alles wijst er op dat de betrokken opleidingen per saldo aan kracht en kwaliteit zullen winnen. Diverse betrokkenen hebben bijgedragen aan een goed verloop van het onderzoek. Dat geldt zeker voor de onderzoekspanels die vaak in korte tijd van aanzienlijke aantallen afgestudeerden het afstudeerniveau beoordeelden en over de soms kritische uitkomsten met medewerkers van opleidingen het gesprek aangingen. Het geldt ook voor de NVAO die de organisatie van verscheidene onvoorziene onderzoeken op zich nam in de drukke periode waarin ook de omslag plaatsvindt van het oude naar het nieuwe stelsel van accreditatie. Drs. H.G.J. Steur hoofdinspecteur hoger onderwijs Pagina 2 van 69

3 INHOUD 1 INLEIDING Achtergrond Eerdere bevindingen Aanleiding huidige rapportage Leeswijzer 4 2 BEVINDINGEN Inleiding Hogeschool Inholland Christelijke Hogeschool Windesheim Hanzehogeschool Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool Leiden Voor verbetering vatbare opleidingen 12 3 CONCLUSIES 14 4 TOT BESLUIT 15 BIJLAGE 1 Samenvatting inspectierapport 17 BIJLAGE 2 Beoordelingskader 24 BIJLAGE 3 Hogeschool Inholland 31 BIJLAGE 4 Christelijke Hogeschool Windesheim 40 BIJLAGE 5A Hanzehogeschool 47 BIJLAGE 5B Zienswijze instellingsbestuur 53 BIJLAGE 6A Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 54 BIJLAGE 6B Zienswijze instellingsbestuur 61 BIJLAGE 7A Hogeschool Leiden 63 BIJLAGE 7B Zienswijze instellingsbestuur 68 Pagina 3 van 69

4 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond In 2010 en 2011 deed de inspectie onderzoek naar alternatieve toets- en afstudeertrajecten in het hoger onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in de Volkskrant op 10 juli 2010 met de boodschap dat bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) van Hogeschool Inholland te Haarlem langstuderende studenten te lichtvaardig een diploma zouden hebben ontvangen op basis van een alternatief afstudeertraject. Mede op basis van signalen over andere instellingen startte de inspectie in juli 2010 een onderzoek naar alternatieve trajecten onder alle instellingen in het hoger onderwijs. 1.2 Eerdere bevindingen Op basis van diverse signalen en informatiebronnen werden vijftien opleidingen van in totaal tien bekostigde hogescholen geselecteerd voor een nader onderzoek. Eind april 2011 publiceerde de inspectie het eindrapport van het landelijke onderzoek en separaat een rapport over de situatie bij Inholland. Zeven opleidingen werden aangemerkt als voor verbetering vatbaar, vier opleidingen als zorgelijk en bij één instelling werden vier opleidingen aangemerkt als zeer zwak. 1 Omdat in het onderzoek een selectie is gemaakt op basis van voorinformatie over risico s zijn de bevindingen niet representatief voor het hoger beroepsonderwijs als geheel. 1.3 Aanleiding huidige rapportage De inspectie kondigde in april 2011 aan dat bij vier opleidingen van vier hogescholen een onderzoek zou plaatsvinden naar het niveau van afgestudeerden. Daarnaast vroegen wij alle tien de betrokken hogescholen per 1 september 2011 te rapporteren over de resultaten van hun verbetertraject. De nu voorliggende rapportage beschrijft de uitkomsten van het niveau-onderzoek van de NVAO en de stand van zaken in de verbetertrajecten van de betrokken hogescholen. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt per instelling de situatie beschreven. Paragrafen 2.2 tot en met 2.6 gaan in op de situatie bij elk van de vijf instellingen waar nader onderzoek plaatsvond en een panel van de NVAO het gerealiseerde eindniveau onderzocht. Paragraaf 2.7 gaat in op de stand van zaken bij de hogescholen waar de situatie werd aangemerkt als voor verbetering vatbaar. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en beschrijft het vervolgtoezicht. Besloten wordt in hoofdstuk 4 met enkele algemene reflecties. In bijlage 1 wordt het traject tot en met april 2011 toegelicht. Bijlage 2 bevat het gehanteerde beoordelingskader. Bijlagen 3 tot en met 7 bevatten de onderliggende rapporten van bevindingen over de vijf instellingen waar nader onderzoek naar het gerealiseerde eindniveau heeft plaatsgevonden. In voorkomende gevallen is de zienswijze van het College van Bestuur bij de instellingsrapportage gevoegd. 2 1 Voor de betekenis van de kwalificaties voor verbetering vatbaar, zorgelijk en zeer zwak wordt verwezen naar bijlage 1. 2 Op grond van de Wet op het onderwijstoezicht kan het instellingsbestuur de inspectie verzoeken een zienswijze als bijlage bij een inspectierapportage te voegen. Pagina 4 van 69

5 2 BEVINDINGEN 2.1 Inleiding Bij tien bekostigde hogescholen heeft een verbetertraject plaatsgevonden. Alle instellingen werd gevraagd de inspectie per 1 september te informeren over de wijze waarop de geconstateerde tekortkomingen waren weggenomen. Bij in totaal vijf hogescholen heeft een panel van de NVAO onderzoek gedaan naar het niveau van afgestudeerden. Bij Hogeschool Inholland werd over de uitkomst daarvan al gerapporteerd in het rapport dat de inspectie in april 2011 uitbracht. Bij de vier andere hogescholen werd het onderzoek van het panel afgerond in het najaar van Met de Colleges van Bestuur van deze vijf instellingen heeft de inspectie in december een gesprek gevoerd waarbij het eerdere onderzoek van de inspectie, het onderzoek van de NVAO en het verbeterbeleid van de instelling in samenhang aan de orde zijn geweest. De uitkomsten daarvan zijn onderstaand samengevat. Bijlagen 3 tot en met 7 bevatten de volledige onderliggende rapportages aan de afzonderlijke instellingen. 2.2 Hogeschool Inholland Tekortkomingen Bij vijf opleidingen van Hogeschool Inholland vond eind 2010 onderzoek plaats naar de naleving van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de naleving van interne regels inzake toetsing en examinering, en het eindniveau van afgestudeerden. Bij de opleiding MEM Rotterdam constateerde de inspectie enkele tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften. Bij deze opleiding stelde een commissie van deskundigen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vervolgens vast dat het eindniveau van afgestudeerden voldoende was. Bij de overige vier opleidingen - BE Haarlem, CE Diemen, MEM Haarlem en VTM Diemen - was sprake van aanzienlijke tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften, de interne regels en procedures, en de borging van het eindniveau van afgestudeerden. Bij deze vier opleidingen stelde de NVAO vast dat een aanzienlijk deel van de afgestudeerden in een steekproef het hbobachelorniveau niet bereikte. Het betrof zowel regulier afgestudeerden als afgestudeerden via alternatieve afstudeertrajecten. De inspectie merkte de vier opleidingen op basis hiervan aan als zeer zwak (zie bijlage 1 en bijlage 2 voor een toelichting). Verbetertraject Het rapport van de inspectie van april 2011 beschreef de eerste uitkomsten van het verbetertraject dat door het vernieuwde College van Bestuur was gestart. Een half jaar na het onderzoek van de inspectie heeft een commissie van de NVAO onderzocht of de opleidingen op koers liggen voor een zinvol proces van accreditatie in de eerste helft van 2012 (Rapport van bevindingen t.b.v. een tussentijds oordeel over de verbeterpotentie van de opleidingen BE, CE, MEM en VTM van Hogeschool Inholland (1 juli 2011). Het tussenoordeel van de onderzoekscommissie over de vraag of de opleidingen met kracht aan de eerder geconstateerde tekortkomingen werken, luidt positief. De inspectie stelt op basis van een actualisatie van de informatie per december 2011 vast dat Hogeschool Inholland uitvoering geeft aan een robuust verbetertraject dat alle geconstateerde tekortkomingen omvat en alle lagen van de organisatie betreft (zie bijlage 3 voor nadere informatie). Daarbij is goede voortgang geboekt. Vermelding verdient het feit dat aan alle 86 afgestudeerden die onder het vereiste niveau afstudeerden en alle studenten die in de onderzoeksjaren bij de vier Pagina 5 van 69

6 betrokken opleidingen afstudeerden een reëel en degelijk voorstel voor aanvullende scholing is gedaan. Gelet op de ernst van de eerdere bevindingen en het feit dat (nog) niet van alle verbetermaatregelen kan worden vastgesteld of zij in voldoende mate vrucht hebben afgeworpen - met name wat het gerealiseerde niveau van afgestudeerden betreft vergt dit een langere doorlooptijd - sluit de inspectie het onderzoek nog niet. Vervolg In het voorjaar van 2012 worden de vier betrokken opleidingen opnieuw voor accreditatie voorgedragen. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn gaat de inspectie het gesprek met het College van Bestuur aan over de op dat moment gerealiseerde verbeteringen. Als de uitkomst daarvan positief is wordt het onderzoek daarna gesloten. 2.3 Christelijke Hogeschool Windesheim Tekortkomingen Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim werd de opleiding Journalistiek door de inspectie in april 2011 als zorgelijk aangemerkt. Er was een alternatief afstudeertraject. Hiervan vertoonde de uitvoering tekortkomingen en achtte de inspectie de bewaking van het eindniveau voor de betreffende studenten niet boven alle twijfel verheven. Ook was de naleving van de wet voor verbetering vatbaar op de onderwerpen onderwijs- en examenregeling (OER), examencommissie, diplomasupplement, en in mindere mate examinatoren. Stappen in het proces De inspectie heeft het instellingsbestuur verzocht voor 1 september 2011 de in het inspectierapport van april 2011 geconstateerde tekortkomingen te herstellen, en uiterlijk per die datum informatie te verstrekken op basis waarvan de inspectie zich een oordeel kan vormen over de gerealiseerde verbeteringen. De inspectie heeft de NVAO gevraagd onderzoek te doen naar het niveau van afgestudeerden. In december 2011 vond een gesprek plaats met het College van Bestuur over de uitkomsten van het onderzoek van de NVAO en de gerealiseerde verbeteringen. Bevindingen NVAO Niveau afstuderen alternatief traject In totaal studeerden 34 studenten af via het alternatieve traject. In 25 gevallen waren de dossiers niet meer beschikbaar c.q. niet beoordeelbaar bij gebrek aan voldoende materiaal. Van zes van de negen beoordeelbare dossiers van afgestudeerden via het alternatieve traject was het eindniveau voldoende, bij twee had het panel forse twijfels en één beoordeelde het panel als onvoldoende. Het panel beoordeelde ook vijf dossiers van regulier afgestudeerden in hetzelfde leerplan (1998); deze waren alle vijf van hbo-niveau. Het vermogen tot reflectie van acht van de negen langs alternatieve weg afgestudeerden beoordeelde het panel van de NVAO als onder hbo-niveau. Het panel is ook kritisch over de diepgang van het merendeel van de afstudeerdossiers. Een belangrijk journalistiek aspect als research was vaak onvoldoende aanwezig in de producties. Zelfstandig journalistieke producten kunnen vervaardigen was een eis maar werd niet getoetst. Het panel merkt op dat, naar de huidige maatstaven gemeten, de eindopdracht die de opleiding binnen het leerplan 1998 aan studenten verstrekte als instrument om het afstudeerniveau te kunnen beoordelen als ontoereikend moet worden gekenschetst. Uitvoering alternatief traject Ook over de wijze waarop het alternatieve afstudeertraject werd uitgevoerd is het panel kritisch. Het panel vraagt zich af of de door de beoordelaars gegeven oordelen over de afstudeerders voldoende valide zijn. De oordelen van de examinatoren wer- Pagina 6 van 69

7 den onvoldoende onderbouwd. Niet altijd werden bij het afstuderen eindgesprekken gevoerd. Als dat wel het geval was werd dat niet deugdelijk gedocumenteerd. De toelatingsvoorwaarden tot het alternatieve afstudeertraject werden niet altijd correct toegepast. Het panel merkt op dat werkplek waar de ervaring werd opgedaan die tot de ingediende beroepsproducten leidde, soms te veel in het verlengde van de stage lag. Ook waren er onvoldoende eindcontroles bij zowel de beoordeling als de archivering. Reguliere opleidingsaccreditatie Gelijktijdig met het onderzoek van het panel naar het niveau van afgestudeerden van het alternatieve afstudeertraject vond bij de opleiding een regulier accreditatieonderzoek plaats. In dit verband werden 23 afstudeerdossiers beoordeeld. Samen met de negen dossiers van afgestudeerden in het alternatieve traject en de vijf regulier afgestudeerden in hetzelfde leerplan als de alternatief afgestudeerden (het leerplan van 1998) bracht dit het aantal op 37. Hiermee werd voldaan aan het verzoek om van minimaal 30 afgestudeerden het niveau te beoordelen. Tijdens het gesprek in december heeft het College van Bestuur aangegeven dat het panel van de NVAO zal rapporteren dat de waarborgen voor het eindniveau onvoldoende aanwezig waren en dat in 11 van de 23 onderzochte afstudeerdossiers de afgestudeerden niet het vereiste niveau behaalden. Het College van Bestuur heeft besloten alle afstudeerwerken van studenten die na 1 september 2009 afstudeerden opnieuw te laten beoordelen door een externe commissie. Op het moment van vaststellen van de instellingsrapportage waren de resultaten nog niet beschikbaar. Verbetertraject Op grond van de toegezonden verbeterinformatie en de toelichting daarop in december 2011 constateert de inspectie dat de opleiding diverse maatregelen heeft genomen om de eerder door de inspectie geconstateerde tekortkomingen te verhelpen (zie bijlage 4 voor nadere informatie). De tekortkomingen in de naleving van de WHW zijn gerepareerd. Gelijktijdig met het onderzoek van het panel naar het niveau van afgestudeerden van het alternatieve afstudeertraject vond bij de opleiding een regulier accreditatieonderzoek plaats. Daarbij is gebleken dat de waarborgen voor het eindniveau in de opleiding als geheel onvoldoende aanwezig waren. Dit is voor de NVAO aanleiding geweest de opleiding de mogelijkheid te bieden voor een hersteltraject. De opleiding dient daartoe uiterlijk 1 april 2012 bij de NVAO een herstelplan in dat is beoordeeld door een onafhankelijk panel. Op basis van dit herstelplan kan de NVAO besluiten tot het verlengen van de accreditatietermijn met een jaar tot en met 31 december 2013 (de huidige accreditatie eindigt op 31 december 2012). Gedurende de herstelperiode zal de opleiding er in moeten slagen het eindniveau op orde te brengen. Op dit moment kan dus nog niet van alle verbetermaatregelen het effect worden vastgesteld. Vervolg Gelet op het voorgaande en de ernst van de bevindingen wordt het onderzoek van de inspectie nog niet gesloten. Als de uitkomsten van de heraccreditatie van de opleiding Journalistiek eind 2012 bekend zijn arrangeert de inspectie een gesprek met het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de opleiding om de situatie op dat moment te beoordelen. 2.4 Hanzehogeschool Tekortkomingen Bij de Hanzehogeschool werd de situatie bij het Instituut voor Communicatie en Media door de inspectie als zorgelijk aangemerkt. Er was een alternatief afstudeertraject van de drie opleidingen in het instituut waarvan de uitvoering aanzienlijke tekortkomingen vertoonde, onder andere wat betreft de beoordelingscriteria en het vastleggen van de uitkomsten. Daardoor achtte de inspectie de bewaking van het eindniveau voor de betreffende studenten niet boven alle twijfel verheven. Ook de Pagina 7 van 69

8 naleving van de wet was voor verbetering vatbaar op de onderwerpen OER, examencommissie, het diplomasupplement en, in mindere mate, examinatoren. Stappen in het proces De inspectie heeft het instellingsbestuur verzocht voor 1 september 2011 de in het inspectierapport van april 2011 geconstateerde tekortkomingen te herstellen, en uiterlijk per die datum informatie te verstrekken op basis waarvan de inspectie zich een oordeel kan vormen over de gerealiseerde verbeteringen. De inspectie heeft de NVAO gevraagd onderzoek te doen naar het door afgestudeerden gerealiseerde eindniveau. In december vond een gesprek plaats met het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de opleidingen over de uitkomsten van het onderzoek van de NVAO en de gerealiseerde verbeteringen. Bevindingen NVAO Niveau afstuderen In totaal studeerden 53 studenten af via het alternatieve traject. Van deze 53 afgestudeerden bleken twaalf dossiers niet beoordeelbaar bij gebrek aan voldoende materiaal. Het eindoordeel over 35 geslaagden neemt het panel over. Zij voldoen zonder twijfel aan het hbo-niveau. Van zes van de 41 beoordeelde dossiers komt het panel tot de bevinding dat het niveau van afgestudeerden onvoldoende is (pag. 4). Op verzoek van de instelling beoordeelde het panel ook de negen dossiers van studenten die niet geslaagd waren na het doorlopen van het alternatieve traject (pag. 4). Van deze dossiers neemt het panel het oordeel van de instelling over, met uitzondering van één dossier dat als niet beoordeelbaar wordt gezien. Overige bevindingen Het panel constateert dat examinatoren niet voldoende waren geschoold voor de beoordelingen in het alternatieve afstudeertraject en dat studenten tijdens het proces van alternatief afstuderen beter hadden moeten worden begeleid. Er was onvoldoende controle op volledigheid en kwaliteit van het dossier voordat de student aan het assessment deelnam. Van de toelatingsvoorwaarden tot het alternatieve traject werd soms afgeweken. De inhoud van het assessment, de afwegingen van examinatoren en de eindoordelen werden onvoldoende gedocumenteerd. De documentatie maakte het nauwelijks mogelijk na te gaan hoe het eindoordeel tot stand is gekomen, en het gebruikte beoordelingsformulier legde onvoldoende een relatie tussen de beoordeelde competenties en te realiseren curriculumonderdelen. Bij de beoordeling was onvoldoende aandacht voor de mate waarin de student een verbinding kan leggen tussen theorie en praktijk. Bij de inrichting van het assessment en in de beoordelingsformulieren was niet voldoende rekening gehouden met de aanzienlijke verschillen tussen de onderdelen van het programma die door studenten nog niet waren behaald. Niet bij alle studenten zijn alle competenties op eindniveau getoetst, waardoor mogelijk inconsistenties in beoordelingen zijn ontstaan. Wel merkt het panel op dat gewaarborgd was dat studenten in de opleiding al een degelijke kennisbasis hebben opgebouwd door de eis dat zij minimaal 200 EC moesten hebben behaald. Verbetertraject Op grond van de toegezonden verbeterinformatie en de toelichting daarop door het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de opleiding in december 2011 constateert de inspectie dat de opleiding diverse maatregelen heeft genomen om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen (zie bijlage 5 voor nadere informatie). De tekortkomingen in de naleving van de WHW zijn gerepareerd. Twee van de drie opleidingen die tot het Instituut voor Communicatie en Media behoren zijn recent geaccrediteerd. Dat geeft vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van deze opleidingen. Op dit moment kan echter nog niet van alle verbetermaatregelen het effect worden vastgesteld. Dit vergt een langere doorlooptijd. De derde opleiding van het instituut, de opleiding Communicatiesystemen, wordt in september/oktober 2012 door een panel van de NVAO beoordeeld in het kader van Pagina 8 van 69

9 de reguliere opleidingsaccreditatie. Het College van Bestuur heeft er de voorkeur voor uitgesproken dat een vervolgactiviteit van de inspectie zoveel mogelijk samenvalt met het onderzoek in verband met de accreditatie van deze opleiding. Vervolg van het onderzoek Omdat op dit moment nog niet van alle verbetermaatregelen kan worden vastgesteld of zij in voldoende mate vrucht hebben afgeworpen sluit de inspectie het onderzoek nog niet. De inspectie neemt het initiatief om in september 2012 met een vertegenwoordiging van het docententeam en de examencommissie van het Instituut voor Communicatie en Media over de resultaten van het hiervoor beschreven beleid te spreken. Daarbij zullen twee thema s centraal staan: het functioneren van de examencommissie en het functioneren van de overige waarborgen die voorkomen dat studenten afstuderen zonder dat het vereiste niveau wordt gerealiseerd en zonder dat dit tijdig wordt opgemerkt. Als de uitkomst van dat gesprek positief is wordt het onderzoek daarna gesloten. 2.5 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Tekortkomingen Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen beoordeelde de inspectie de situatie bij de opleiding Werktuigbouwkunde als zorgelijk. Bij deze opleiding is of was geen sprake van een alternatief traject; het betreft de reguliere wijze van toetsing die tekortkomingen vertoonde. Ten aanzien van de opleiding Werktuigbouwkunde concludeerde de inspectie in haar eindrapport in april 2011 het volgende. Er was een signaal over de kwaliteit van de reguliere toetsing en examinering. De uitvoering van de toetsing en beoordeling van studenten vertoonde aanzienlijke tekortkomingen, onder andere inzake de richtlijnen voor de beoordeling, de beoordelingscriteria en het vastleggen van de uitkomsten. Daardoor achtte de inspectie de bewaking van het eindniveau van studenten niet boven alle twijfel verheven. Ook de naleving van de wet was voor verbetering vatbaar op de onderwerpen OER, examencommissie, examinatoren en het diplomasupplement. Stappen in het proces De inspectie heeft het instellingsbestuur verzocht voor 1 september 2011 de in het inspectierapport van april 2011 geconstateerde tekortkomingen te herstellen, en uiterlijk per die datum informatie te verstrekken op basis waarvan de inspectie zich een oordeel kan vormen over de gerealiseerde verbeteringen. De inspectie heeft de NVAO gevraagd onderzoek te doen naar het door afgestudeerden gerealiseerde eindniveau. In december vond een gesprek plaats met het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de opleiding over de uitkomsten van het onderzoek van de NVAO en de gerealiseerde verbeteringen. Bevindingen NVAO Niveau afstuderen De afstudeerwerken bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte; via een gewogen gemiddelde wordt de eindbeoordeling berekend. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat een scriptie met een onvoldoende beoordeling als gevolg van een voldoende voor het mondeling examen tot afstuderen leidt, maar ook dat een scriptie met een voldoende beoordeling niet tot afstuderen leidt vanwege een onvoldoende mondeling examen. Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek in mei vier door de opleiding geselecteerde schriftelijke eindwerkstukken beoordeeld. Eén werkstuk achtte het panel geen voldoende scriptie. Naast de vier door de opleiding geselecteerde werkstukken heeft het panel er vervolgens nog 26 onderzocht. Daarvan vond het er vier niet voldoen aan het bachelorniveau. De belangrijkste kritiek richt zich op het niet goed uitwerken van de probleemstelling, een magere verantwoording van keuzes, het geringe werktuigbouwkundige gehalte en het taalgebruik. Het panel heeft de vijf afstudeerwerken die het niet voldoende vond besproken met de begeleiders en assessoren, en uiteindelijk vastgesteld dat de betreffende getuigschriften Pagina 9 van 69

10 niet onterecht zijn uitgereikt. Het panel merkt op dit punt het volgende op: Hoewel het panel de uitleg van de assessoren plausibel vond, is deze beoordeling voor een buitenstaander niet navolgbaar, omdat de beoordelingsformulieren hierover geen informatie bevatten. Daarnaast heeft het panel er moeite mee dat studenten kunnen afstuderen met een plan van aanpak dat onvoldoende is, een schriftelijke deel van het afstudeerwerk dat onvoldoende is en een presentatie/verdediging die voldoende is. De instelling heeft aan de inspectie aangegeven dat het inmiddels niet meer mogelijk is om met een onvoldoende schriftelijk afstudeerwerk het diploma te behalen. In juli heeft het panel na het verzoek van de NVAO om meer afstudeerwerken te beoordelen een aanvullend bezoek aan de opleiding gebracht. Het heeft twaalf afstudeerwerkstukken bestudeerd van studenten die in de maand juni 2011 voor het eindassessment zijn opgegaan. Het panel constateerde dat de documentatie van het mondelinge gedeelte van deze recente afstudeerzittingen op orde was. Het panel heeft de twaalf werken zelf met negentien afstudeerwerken aangevuld. Bij het bestuderen van deze afstudeerwerkstukken trof het panel er één aan waarover het twijfels had of de beoordeling terecht was. Ook hier had de mondelinge toelichting op het examen de doorslag gegeven voor een voldoende beoordeling. Het panel heeft ook een omgekeerde situatie aangetroffen: een voldoende schriftelijk werk met een onvoldoende eindbeoordeling op grond van presentatie en verdediging. Overige bevindingen Het panel onderschrijft de conclusie van de inspectie dat de opleiding tekortkomingen vertoonde waardoor het eindniveau van de afgestudeerden niet voldoende was gewaarborgd. Het panel stelt net als de inspectie vast dat de examencommissie haar rol om te controleren of de afgestudeerden aan de kwalificaties voldoen, nog niet vervulde. Het panel concludeert ook dat de opleiding de opmerkingen van de inspectie ter harte heeft genomen en bezig is verbetermaatregelen te implementeren. Het panel heeft gezien dat de examencommissie haar rol serieus oppakt en een aantal processen inzichtelijker maakt, bijvoorbeeld wat betreft de rol van de gecommitteerde en de beoordeling door examinatoren. Ook heeft de opleiding de eisen aan het afstuderen scherper geformuleerd. Het panel beveelt de opleiding wel dringend aan om het afstudeerproces te verbeteren door: a. de goedkeuring voor de afstudeeropdracht vast te leggen en bij afwijkingen opnieuw de kwaliteit van de opdracht te keuren; b. strengere eisen aan het plan van aanpak te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een go/no go-moment; c. kwalitatieve eisen aan het rapport te stellen die voorwaardelijk zijn voor deelname aan de afstudeerzitting; d. een verslag te maken van de mondelinge zittingen, zodat de beoordelingen traceerbaar en navolgbaar worden. Samenloop reguliere accreditatie Het zojuist beschreven onderzoek viel samen met een onderzoek in verband met de reguliere accreditatie van de opleiding. De uitkomst van het aanvullende niveauonderzoek luidt kort samengevat als volgt. Over het niveau van zes van de 61 eindwerken had het panel twijfels: op grond van de schriftelijke werkstukken kwam het panel in eerste instantie tot een onvoldoende beoordeling. Na een toelichting door de examinatoren achtte het panel het plausibel dat het eindoordeel van de afstudeerwerken een voldoende was op grond van het mondelinge deel van het afstuderen. Gecombineerd met het feit dat bij het tweede bezoek van het panel het mondelinge deel goed was gedocumenteerd, leidde dit tot een voldoende beoordeling voor de standaard 'toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties'. Het panel heeft het vertrouwen gekregen dat de opleiding op dit moment in staat is het gerealiseerde eindniveau van studenten te waarborgen en komt tot een positief oordeel voor de reguliere opleidingsaccreditatie. Wel doet het panel de opleiding aanbevelingen op het gebied van toetsing en examinering. Pagina 10 van 69

11 Verbetertraject Het NVAO-panel komt in het kader van de reguliere accreditatie tot een positief oordeel over de opleiding. Op grond hiervan, en op basis van de toegezonden verbeterinformatie en de toelichting daarop door het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de opleiding in december 2011 concludeert de inspectie dat de opleiding diverse maatregelen heeft genomen om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen (zie bijlage 6 voor nadere informatie). De tekortkomingen in de naleving van de WHW zijn gerepareerd. Op dit moment kan echter nog niet van alle verbetermaatregelen het effect worden vastgesteld. Dat vergt een langere doorlooptijd. De NVAO en de instelling zijn overeengekomen dat over twee jaar opnieuw het niveau van afgestudeerden wordt onderzocht. Het College van Bestuur heeft er de voorkeur voor uitgesproken dat een vervolgactiviteit van de inspectie zoveel mogelijk samenvalt met de vervolgmeting van de NVAO over twee jaar. Vervolg Omdat op dit moment nog niet van alle verbetermaatregelen kan worden vastgesteld of zij in voldoende mate vrucht hebben afgeworpen sluit de inspectie het onderzoek nog niet. De NVAO zal in het najaar van 2013 opnieuw het niveau van afgestudeerden onderzoeken. De inspectie neemt het initiatief om in diezelfde periode met een vertegenwoordiging van het docententeam en de examencommissie over de op dat moment gerealiseerde verbeteringen te spreken. Als de uitkomst van dat gesprek positief is wordt het onderzoek daarna gesloten. 2.6 Hogeschool Leiden Tekortkomingen Bij Hogeschool Leiden beoordeelde de inspectie de situatie bij de opleiding Communicatie als zorgelijk. Er was sprake van een alternatief toetstraject. De uitvoering daarvan vertoonde aanzienlijke tekortkomingen met betrekking tot de opzet, de rol van de examencommissie en de uitvoering. Studenten realiseerden in een korte tijdspanne een disproportioneel aantal studiepunten. Daardoor achtte de inspectie de bewaking van het eindniveau van studenten niet boven alle twijfel verheven. De naleving van de wet was ten aanzien van het functioneren van de examencommissie voor verbetering vatbaar. Stappen in het proces De inspectie heeft het instellingsbestuur verzocht voor 1 september 2011 de in het inspectierapport van april 2011 geconstateerde tekortkomingen te herstellen, en uiterlijk per die datum informatie te verstrekken op basis waarvan de inspectie zich een oordeel kan vormen over de gerealiseerde verbeteringen. De inspectie heeft de NVAO gevraagd onderzoek te doen naar het door afgestudeerden gerealiseerde eindniveau. In december vond een gesprek plaats met het College van Bestuur over de uitkomsten van het onderzoek van de NVAO en de gerealiseerde verbeteringen. Bevindingen NVAO Niveau afstuderen Het panel van de NVAO beoordeelde in totaal 36 dossiers van afgestudeerden. Van negentien afstudeerwerken van studenten die deelnamen aan het alternatieve toetstraject beoordeelde het panel er één als van onvoldoende niveau. De overige achttien en de zeventien afstudeerwerken van afgestudeerden die niet aan het alternatieve toetstraject deelnamen waren van voldoende of meer dan voldoende niveau. Het panel trof ook goede en excellente werken aan. Het panel merkt op dat de oordelen van de commissie over het eindniveau van de reguliere studenten gemiddeld hoger zijn dan de oordelen van de opleiding. Het alternatieve toetstraject Het panel is kritisch over de uitvoering van het alternatieve toetstraject. Het panel concludeert dat de uitvoering van het alternatieve toetstraject niet volgens de OER Pagina 11 van 69

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS Utrecht, april 2011 VOORWOORD Op hoofdlijnen gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs, zo luidde de opening

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDINGEN: NCOI hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013 Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen over bewaking van het eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting 3 2

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE RAPPORT OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, 1 juni 2010 INHOUD 1. AANLEIDING 5 1.1. European University 5 1.2. Eerste voornemen intrekking aanwijzing 5 1.3.

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Herbeoordeling master Begeleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2013 2/57 NQA Hs. Rotterdam: BOB Herbeoordeling Begeleidingskunde Inleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Industrieel Product Ontwerpen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Mei 2013 2/49 NQA HAN: BOB Industrieel Product Ontwerpen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS:

DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS: DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS: de werkplek als academische leerplek? Evaluatie van de experimenten duale opleidingen WO 2001-5 INHOUDSOPGAVE 1. ACHTERGROND EN VRAAGSTELLING 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Achtergrond

Nadere informatie

hbo-bachelor Business Administration Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Business Administration Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Business Administration Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 6 3 Werkwijze panel 8 3.1

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Small Business en Retail Management voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Small Business en Retail Management voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Small Business en Retail Management voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs De bepaling van studielast in het hoger onderwijs Een inventarisatie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek Joyce Bendig-Jacobs Steffie Hampsink Froukje Wartenbergh Carlijn

Nadere informatie