ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm"

Transcriptie

1 ZELF Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

2 Intro De initiatiefgroep ter ontwikkeling van een zelfdragende samenlevingsvorm is eind 2013 voor de eerste maal bijeengekomen. De leden van de groep hebben gedurende een paar maanden een creatief proces doorgemaakt, waarbij de groep zocht naar een duurzame woonvorm of een samenlevingsvorm die in grote mate zelfdragend zal zijn. Zelfdragend, zodat de participanten van die samenlevingsvorm elkaar op een natuurlijke wijze zullen aanvullen. Het leven kent een cyclus van jong & oud, lerend & ervaren, geven & nemen. Dankzij een juiste mix van deelnemers in deze verschillende levensfases is een samenlevingsvorm mogelijk waarbij het streven naar zo min mogelijk behoefte aan geïnstitutionaliseerde zorg en voorzieningen gehonoreerd kan worden. Het gebouw waarin deze woonvorm zal worden gehuisvest zal gebouwd en ingericht zijn om deze zelfdragende doelstelling optimaal te ondersteunen. In onderstaande notitie wordt het project toegelicht aan de hand van visie, uitgangspunten, doelstellingen, creatie etc. Op basis daarvan nodigen wij graag anderen, zoals de toekomstige doelgroep en andere stakeholders, uit om mee te denken en te realiseren, teneinde een heus participatiemodel te hanteren. Zo ontstaat een Zelfdragende Eigen Lingewaardse Formule (ZELF) Lingewaard 2014, Initiatiefnemers: Hubert van Keulen Koos van Silfhout Stefan Franken 2

3 Inhoudsopgave 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT Visie Ontwikkelconcept Duurzaam leven Nieuwe economie Ontmoeting 6 2. DE UITGANGSPUNTEN Van voorziening naar zelf voorzien in Zelfdragend Lingewaard Participeren Maatschappelijk ondernemerschap Duurzaam Verbindend Social Return on Investment Risicoanalyse 9 3. DOELSTELLING STAKEHOLDERS Functioneel overzicht stakeholders Overzicht stakeholders Lingewaard CREATIEF BOUWEN Wat is ZELF Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Verschillende type mensen en hun eigenschappen Flexibele oplossingen Inspiratie MARKETING Wat is de boodschap Aan Wie moet de boodschap gericht zijn Het Hoe van de boodschap FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT 20 BIJLAGE 21 3

4 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT 1.1. Visie De verzorgingsstaat die we in Nederland de laatste vijftig jaar hebben gehad, bezwijkt onder haar eigen succes én de daarmee toenemende financiële last. Tevens veroudert de bevolking waardoor de kosten van de zorg sterk toenemen. Dit effect wordt nog eens versterkt door de teruglopende economie (aardgas inkomsten en ontgroening). Doordat de overheid zich voor een belangrijk deel terugtrekt als financier van zorg en sociale zekerheid en de financiering en organisatie daarvan neerlegt bij de gemeente, ontstaat uit de verzorgingsstaat de participatiesamenleving. Daarnaast neemt de wens om langer zelfstandig te blijven wonen toe. Onder invloed van bovenstaande ontwikkelingen ontstaan er op diverse niveaus initiatieven; zoals meer-generatie woningen en kleinschalige woonvormen, al dan niet vanuit een bepaalde groep uit de samenleving (gebonden door een gemeenschappelijke cultuur of achtergrond). Maar ook op andere terreinen zie je een terugkeer naar kleinschaligheid, zoals bijvoorbeeld lokale energie- en voedselproducenten. In het sociale domein worden, door middel van de decentralisaties, veel zorgtaken dichter bij de inwoners gelegd. De komende periode gaat leren in hoeverre dit ook de praktijk zal zijn en of we de slag kunnen maken naar een nieuwe zorgzame samenleving. De kans bestaat dat we de komende tijd oude wijn in nieuwe kruiken zullen overgieten, waarbij veel zorgtaken georganiseerd blijven vanuit de bestaande instellingen met het uitblijven van synergie voordelen. Het ontwikkelen van een project kleinschalige zelfdragende woonvorm in de gemeente Lingewaard zou een trekkersrol kunnen vervullen op weg naar de participatiesamenleving. In het project worden de decentralisaties gerealiseerd, waarbij invulling vanuit de inwoners plaatsvindt en veel zorgtaken niet meer op een geïnstitutionaliseerde wijze maar op een natuurlijke wijze geleverd worden. Voor het slagen van het project is van belang dat tijdig successen te boeken zijn, zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van de beleidsvorming en uitvoering van de decentralisaties in Lingewaard. 4

5 Intro 1.2. Ontwikkelconcept Het ontwikkelconcept van ZELF heeft als oorsprong de vorm van wonen, leven en werken als in de oosterse Medina. Het concept is gefundeerd op drie pilaren: Duurzaamheid, Economie en Sociale cohesie Duurzaam leven Het te ontwikkelen gebouw zal waar het ook staat, de nieuwe economie uitstralen. Dat betekent dat: productie aan verkoop wordt verbonden, dat transportlijnen zo kort mogelijk zijn, kleinschaligheid de norm zal zijn dat ruildiensten ontstaan die de participatie bevorderen en dat objecten en gebouwen een tweede kans wordt gegeven door hergebruik. Uiteraard wordt in deze ontwikkeling en ontwerp rekening gehouden met duurzaam produceren en met duurzame energietoepassingen. Footprints van de samenlevingsvorm dienen zo klein mogelijk te zijn. Urban farming is een belangrijk uitgangspunt. Bij het parkeerontwerp wordt rekening gehouden met diverse vervoersmogelijkheden (fietsen, auto s, scootmobiels etc). In het concept zullen alle groene mogelijkheden van het platteland bij het ontwerp worden betrokken Nieuwe economie Het concept dat door de initiatiefgroep wordt ontwikkeld, heeft door de onderlinge verwevenheid van de diverse doelgroepen, een prima voedingsbodem voor economische groei. Ondernemers, gehuisvest op de begane grond, bieden producten of diensten, maar hebben ook diensten nodig. De op de verdieping daarboven wonende mensen hebben allen eigen behoeften: men heeft kinderopvang nodig, zorgdiensten, of servicediensten. Veel diensten kunnen ook ruil diensten worden. In het woongebouw kan een school voor beroepsonderwijs, horeca en of hoteldiensten gevestigd zijn. Een dergelijk concept is een enorme stimulans voor de wijkeconomie en biedt aan veel mensen een vorm van werkgelegenheid. Uiteraard kan dit concept ook in een bestaand gebouw worden gerealiseerd. Het concept dient als banenmotor in de wijk; voor het lagere-, midden- en hogere segment. Door verbindingen te leggen tussen praktijkonderwijs, beroepsuitoefenaars en leerwerkplaatsen, kan men direct in de eigen 5

6 omgeving aan de slag. Ondernemend leren in een omgeving van loopbaanontwikkeling, re- integratie en participatie Ontmoeting Het ZELF concept is veelkleurig. Het past in een grote stadswijk, op het platte land, in een krimpende regio en in een verlaten kantoorgebouw. Maar overal zal een essentieel element zijn dat mensen elkaar op een natuurlijke wijze zullen ontmoeten. In de winkel, bij het participatiepunt, in het door mensen met een beperking gerunde restaurant, in het kenniscentrum, bij of in de school etc.. Elkaar ontmoeten, samen eten, diensten aanbieden, elkaar nodig hebben, elkaar kunnen vinden zijn elementen van het nieuwe wonen. Het woongebouw biedt een levendige en attractieve omgeving waar mensen zich veilig en prettig voelen. Het leidt op een natuurlijke wijze tot sociale cohesie en uiteindelijk tot een duurzame en inclusieve samenleving. 6

7 2. DE UITGANGSPUNTEN De uitgangspunten voor de planvorming zijn onder meer: ombuiging voorzieningen; gebiedsafperking; participatiemodel; zelfdragend; waarde toevoeging; participatiemodel maatschappelijk ondernemerschap 2.1. Van voorziening naar zelf voorzien in We willen mensen, die thans een beroep doen op een voorziening, in de gelegenheid stellen om voor een belangrijk deel zelfvoorzienend te worden. Dit rekening houdend met de mogelijkheden van de participant en met een daarbij passende omgeving. Hiermee worden integrale oplossingen gecreëerd en worden middelen uit het sociale domein op een dusdanige wijze ingezet in de samenleving, dat er sprake is van maximale meeropbrengst van gemeenschapsgelden (social return on investment) Zelfdragend De kracht van een succesvolle en duurzame samenleving vloeit voort uit haar samenstelling. Wanneer de participanten elkaar op natuurlijke wijze aanvullen, en daarbij een optimale mix tonen van de verschillende levensfases, vaardigheden en kennis is de basis aanwezig voor een duurzame zelfdragende samenleving Lingewaard Omdat het beleid en grote delen van de uitvoering van het sociale domein en de zorg op gemeentelijk niveau plaatsvinden, is met dit project gekozen om aan te haken bij de lokale ontwikkeling en derhalve realisatie binnen de grenzen van de gemeente Lingewaard te laten plaatsvinden Participeren ZELF zal succesvol zijn wanneer de toekomstige gebruikers (of een relevante afspiegeling daarvan), de politiek en het bedrijfsleven vanaf het eerste moment actief betrokken zijn bij de verwezenlijking van een gekozen project. Dat betekent dat er voor ieder project mogelijk 7

8 een andere stuurgroep ontstaat die een project of een deelproject zal gaan realiseren. Een mogelijke vorm voor de realisatie zou een coöperatie of vereniging kunnen zijn. Om sturing te geven aan deze vorm van participatie wordt een kader met randvoorwaarden op het gebied van samenstelling deelnemers, schaalgrote, rendementseisen, exit mogelijkheden etc. opgesteld Maatschappelijk ondernemerschap De ondernemersactiviteiten die binnen ZELF worden uitgevoerd zullen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap plaatsvinden. Niet het winstbejag van een enkeling of een select groepje, maar de maatschappelijke winst voor alle participanten staat voorop Duurzaam Duurzaamheid is een van de uitgangsbeginselen van de projectgroep. Die duurzaamheid geldt uiteraard voor materiele zaken, echter tevens in belangrijke mate voor de processen. De keuzen die gemaakt worden en leidend zijn, bepalen voor in lengte van jaren het succes ervan en de mate van onderhoudsgevoeligheid. Goede uitgangsprincipes vragen weinig aan (professionele) ondersteuning en leiden niet tot bureaucratie. Respect voor de middelen die ingezet worden; zoveel mogelijk hergebruik van gebouwen en met een zo n beperkt mogelijke footprint. Indien mogelijk zal uitgegaan worden van een bestaand gebouw dat thans of op termijn geen functie vervuld Verbindend ZELF staat niet op zichzelf en er zal ook met de omgeving een verbinding moeten zijn. Een relatie van halen en brengen, zodat ook met de omgeving actief geparticipeerd wordt. Dat houdt in dat van meet af aan door de initiatiefnemers relevante stakeholders het project gaan trekken. Deze stakeholders zijn in de eerste plaats de eindgebruikers en verder de gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie en het bedrijfsleven Social Return on Investment Het project moet aantoonbare meerwaarde opleveren ten opzichte van de start positie; deze meerwaarde kan tot uitdrukking komen vanuit materieel opzicht, vanuit welzijnsperspectief en/of vanuit financieel opzicht. 8

9 2.9. Risicoanalyse Duidelijk moet zijn wat de risico s van het te ontwikkelen project zullen zijn. Beschikken we als initiatiefnemers over de benodigde expertise of kunnen we deze vinden binnen ons netwerk; hoe organiseren we het project zodat voortvarend gegarandeerd is; welke mijlpalen spreken we af, hoe garanderen we voldoende draagvlak en bekendheid bij participanten en de omgeving. Welke samenwerkingsvorm is optimaal zowel vanuit risico beheersing, alsook vanuit beheer. 9

10 3. DOELSTELLING De doelstelling van de initiatiefnemers is om binnen twee jaar in Lingewaard een concreet uitvoerbaar plan gereed te hebben voor een zelfdragende samenlevingsvorm op het terrein van wonen, werken en welzijn, Dit t.a.v. de locatie, plan omarmt door de samenleving (inwoners gemeente), economisch haalbaar, met aantoonbare sociale meeropbrengst en exploiteerbaar. Het model is geslaagd wanneer: De drie w s (wonen, werken en welzijn) in voldoende mate zijn uitgewerkt in de samenlevingsvorm, de samenlevingsvorm in een goede verbondenheid staat met de wijk en de voorzieningen die aanwezig zijn Er draagvlak en volledige participatie is vanuit de toekomstige bewoners/participanten en stakeholders Leidt tot een aantoonbare (verbetering) van de Social Return on Investment ten opzichte van de uitgangssituatie Er is in 2016 een start gemaakt ter realisatie Het project door zijn vorm en inhoud sociale besparingen oplevert en waarbij bestaande gelden in het sociaal domein op een effectievere wijze zijn ingezet 10

11 4. STAKEHOLDERS Rondom een ZELF, bestaande uit inwoners van Lingewaard, zijn vanuit drie W s verschillende stakeholders te benoemen. De meeste stakeholders zijn actief in een domein (Wonen of Werken of Welzijn) maar dit hoeft niet voor allen te gelden. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente kunnen er zowel op het domein van Werken als op Welzijn raakvlakken zijn Functioneel overzicht stakeholders De onderstaande tabel heeft ten doel een eerste inventarisatie te maken van partijen met belangen in een ZELF (stakeholders). Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt naar partijen die activiteiten uitvoeren en inhoudelijk verbinding hebben met de functies die vanuit en in een ZELF plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld voorzieningen op het terrein van Jeugdzorg. Deze zijn in het groene vlak geplaatst. Daarbij zijn er belanghebbende die financieel betrokken zijn. Deze laatste groep is van belang om betrokken te worden om de geldstromen duurzaam te maken middels een ZELF. Wonen Werken Welzijn 1 Inwoners van de gemeente Lingewaard 2 Woning corporatie Ondernemers Welzijn en AMW Eigenaars Gemeente Zorg Instellingen (verhuur/eigen gebruik) Verenigingen, kerk, etc. Gemeente Onderwijsinstellingen 3 Investeerders (financiering) Gemeente (voorzieningen) Provincie Ondernemers (loon) Gemeente (voorzieningen Gemeente (uitkeringen) AWBZ-fonds Klanten (aankopen) Inwoners (eigen bijdrage) 11

12 4.2. Overzicht institutionele stakeholders Lingewaard Een invulling naar organisaties zou de volgende kunnen zijn (verder uit te werken). Functie Wonen Woningcorporatie Eigenaars Gemeente Investeerders Provincie Werken Ondernemers Onderwijsinstellingen Gemeente Investeerders Klanten Welzijn Zorg instellingen Gemeente SWL Verenigingen Kerk Investeerders Zorgverzekeraars AWBZ fonds Inwoners Organisatie Waardwonen Woningstichting Gendt VEH? College Organisatie Vastgoedbeleggers Gelderland Ondernemersvereniging in Bemmel Gendt Huissen OBC Huissen/Bemmel College Organisatie Investeerders in MVO Driestroom Directie Parochie De Levensbron Protestante Kerk 12

13 5. CREATIEF BOUWEN 5.1. Wat is ZELF Doel van dit hoofdstuk is om een vertrekpunt te formuleren voor de verschillende doelgroepen die deel uit kunnen maken van ZELF. Niet om e.e.a. op te leggen en als een woonvorm te vermarkten, maar om een onderbouwde en realistische mogelijkheid te bieden waar mensen hun eigen wensen in kunnen passen i.p.v. met een blanke lei te beginnen Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Om een beeld te krijgen van de wensen van de doelgroep hebben we per doelgroep gekeken naar hun wensen. In eerste lijnen hebben we niet gekeken naar de specifieke wensen voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. Naast de nodige praktische voorzieningen dient er voor deze doelgroep juist een omgeving gecreëerd te worden waarin men zich zonder beperkingen kan begeven. Tevens is het onderdeel Retail vooral een ondersteunende factor binnen het geheel en zal ook vanuit die visie bekeken dienen te worden. Voor een verblijfsruimte vanuit kinderen bezien is gekeken naar de omgeving waar de kinderen zich vaak begeven. Hier zijn de bevindingen uitgehaald en wat de idealen zijn voor deze leeftijdsgroep is hierna te zien. In de volgende paragraaf worden de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen toegelicht Verschillende type mensen en hun eigenschappen Er is uit onderzoek gebleken dat we mensen in vier verschillende groepen kunnen verdelen. Hieronder is de belevingswereld van de groepen mensen weergegeven in vier kleuren en de eigenschappen te zien. Gele belevingswereld Harmonie Sociale mensen Eigenschappen: Gericht op gezelligheid en sociale banden, Gezinsleven centraal, Interesse in anderen, Gemakkelijk, Sociale verbondenheid, Harmoniezoekers, Spontaniteit, Eerlijk. 13

14 Groene belevingswereld Bescherming - Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen Eigenschappen: Op zoek naar zekerheid in eigen directe omgeving, Veiligheid, Bescherming, Geborgenheid en rust, kalm en evenwichtig, Routineus, Conservatief, Traditioneel Blauwe belevingswereld Controle Ambitieuze, dynamische mensen Eigenschappen: Gericht op manifestatie en controle, Zakelijke houding, Zelfverzekerd, Succes en status, Onafhankelijkheid, Carrièregericht, Materialistisch, Exclusiviteit. Rode belevingswereld Vitaliteit Assertieve, energieke mensen Eigenschappen: Gericht op het verleggen van grenzen, Levenslustig, Uitdaging, Vrijheid, Gepassioneerd, Eigenzinnig, Intelligent en zelfbewust, Genieten van het leven. Wensen en eisen van de bevolkingsleeftijden Overlappende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden. Veel groen, veel lichtinval Mogelijkheid tot privacy versus ontmoeten: Gezamenlijke ruimtes Faciliteiten: horeca, winkels, etc. Digitalisering van woningen / openbare ruimtes Verschillende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden Uitbreidingsmogelijkheden Kleurgebruik in de omgeving Aangepaste faciliteiten m.b.t. woningen Goede licht en lucht kwaliteit i.c.m. akoestische eigenschappen Overlappende eisen vanuit ZELF ten aanzien van wonen Wonen en werken Kruisbestuiving van leeftijdsgroepen. Algemene gebruiksruimten Betrokkenheid in woonvorm en omgeving Onderhouden van faciliteiten rondom de woningen Gezonde voeding consumeren en eventueel ook produceren Zorg dragen voor zowel elkaar als andere bewoners/mensen. 14

15 Conclusie (ver)bouwen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen Een nieuwe huisvestingsvorm en verblijfsplek dient alle leeftijdsgroepen maar ook verschillende type mensen aan te spreken. Dit dient in kaart gebracht te worden zodat er op basis hiervan een differentiatie plaats kan vinden. Tevens is er een vertrekpunt te formuleren waarin alle groepen zich in de basis wel in kunnen vinden Flexibele oplossingen Om mensen ZELF te laten bepalen hoe ze willen wonen zouden we flexibele oplossingen dienen te bieden waarin de constant veranderende wooneisen van gebruikers op eenvoudige wijze zijn aan te passen. Hierbij valt te denken aan: Uitbreidingsmogelijkheden die ook weer makkelijk te verwijderen of aan te passen zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan werkplekken die als losse objecten in de tuin worden geplaatst. Zo is er toch de mogelijkheid om uit te breiden maar als dit door nieuwe bewoners als last wordt ervaren kan e.e.a. weer verwijderd worden. Een kleinere ruimte waar meerdere functies in zitten, je gebruikt nooit alle functies tegelijk. Hierbij kan er bijvoorbeeld een bed achter een kastenwand zitten die overdag niet zichtbaar is maar in de avond uitgeklapt kan worden. Zo wordt er ruimte bespaard en ontstaat er een flexibele oplossing binnen een woning. Een bouwsysteem bestaand uit flexibele wanden die eenvoudig te verplaatsen zijn (kantoor wanden?) 5.5. Inspiratie Verschillende manieren om ruimtes met elkaar te verbinden. Om woonvormen te verbinden met elkaar zijn in deze paragraaf een aantal gerealiseerde voorbeelden te zien. Er zijn verbindingen te zien tussen woningen maar ook voorbeelden waarbij binnen de woning zelf verschillende verbindingen te zien zijn. Verschillende oplossingen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen. 15

16 Voorbeeld: Er is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwend woning concept dat het openbare en het privé domein op een stimulerende wijze met elkaar in verbinding brengt. Dit wordt gedaan zonder harde grenzen, maar ook zonder dat het ten koste gaat van de intimiteit van de woningen of de openbaarheid van publieke ruimtes. Een vernieuwend woningconcept waarbij met een ruimtelijke opzet er een geleidelijke overgang van openheid naar intimiteit ontstaat. In de helling bevinden zich verscheidene publieke functies, waaronder winkels. De woningen hebben hun eigen parkeerruimte verbonden door een gezamenlijke tuin / binnenplaats. De woningen zijn op een speelse manier geplaatst waardoor ze een verbinding hebben met het gezamenlijke terrein In de plattegrond is te zien hoe de privé ruimtes een verbinding aan gaan met de openbare ruimtes. In deze woning zijn verschillende blokken geplaatst die onderling een verbinding aan gaan door de trap. De begane grond staat in verbinding met buiten, door de grote ramen en het gezamenlijk terras. De trap is hier de bindende factor in het huis. Hoe verder men deze trap opgaat des te minder verbinding er is met buiten. 16

17 6. MARKETING De focus van de marketing van het ZELF concept ligt op de meerwaarde die gecreëerd wordt voor individuele participanten én de samenleving. Het te ontwikkelen concept zal een vorm zijn die past in de huidige ontwikkeling van de samenleving, waar het ruilen van diensten in de directe woonomgeving fysiek mogelijk is. Bijvoorbeeld kinderopvang geleidt door bewoners die niet aan de arbeidsmarkt zijn verbonden en zorgdiensten geleverd door hen die daar gebruik van maken. Tevens dient in de woonvorm een mate van handwerkproductie, bedrijvigheid en handel te worden gecombineerd met wonen. De boodschap moet zijn dat verandering op de drie W s nodig is om een duurzame toekomst mogelijk te maken. De insteek om draagvlak te krijgen moet dan ook niet zijn niet in onze achtertuin maar eerder dat wil ik ook. Om deze boodschap over te brengen, van eerste kennismaking, via bewustwording naar actieve participatie moeten het Wat, het aan Wie en het Hoe van de boodschap vastgelegd worden Wat is de boodschap Bij het overbrengen van de boodschap moeten de volgende elementen meegenomen worden. Deze zouden nog aangevuld kunnen worden met doelgroep specifieke elementen. Men leeft vooral in het nu, dus uitdaging is om belangstelling te genereren voor iets wat in de toekomst van belang is. ZELF moet dan ook meerwaarde tonen voor iets wat nu speelt De meerwaarde van ZELF moet als comfort worden aangeboden (altijd betrouwbare kinderopvang, kleine klusjes door buren, bijlessen, etc.) Men is betrokken bij de maatschappij en verricht veel onbetaalde arbeid, dit is een plus voor het ZELF concept Gezonde levensstijl en gezond eten worden nagestreefd, ZELF kan hierin voorzien door wegnemen mobiliteit s stress etc., in combinatie met de wens om diensten aan huis te ontvangen Moet duidelijk zijn dat ZELF zorgt voor behoud regie Internet belangrijker als bron van informatie dan gemeentelijk loket 17

18 Aan Wie moet de boodschap gericht zijn De boodschap moet, op maat, worden overgebracht naar ieder van de onder paragraaf 4.2 benoemde stakeholders. Maatvoering is nodig om de specifieke potentiele meerwaarde van het project snel inzichtelijk te hebben voor de belanghebbende en de plaats in het project te kunnen vaststellen.

19 6.3. Het Hoe van de boodschap Stap Toelichting Wie Vaststellen Beschrijft het plan alle relevante onderdelen en Initiatiefnemers Initiatiefplan is overeenstemming over de uitgangspunten? Besluit Top down of Top down is leidende rol initiatiefnemers, Initiatiefnemers Bottom up sturing komt uit Participanten Vaststellen doelgroep/ Wie van de inwoners en andere Initiatiefnemers stakeholders stakeholders willen we bereiken? Vaststellen Welke boodschap willen we overbrengen: Initiatiefnemers communicatie- hoe willen we feedback genereren en doelstelling wat gaan we daarmee doen Informeer doelgroep Maatwerk informatie over doel en strekking ZELF, Initiatiefnemers creëer bewustwording & belangstelling. Kan afwijkend zijn per groep stakeholders Evaluatie moment Realiteitsgehalte vaststellen (GO/NO-GO) Initiatiefnemers Stimuleer doelgroep Vorm groep (adspirant-) participanten, instellen Initiatiefnemers/ overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers doelgroepers met de doelgroepers op in de participanten Maak startnotitie Vaststellen streef- en meerwaarde en Participanten concreet ZELF project randvoorwaarden ZELF project (bestaande uit initiatiefnemers en doelgroepers) ZELF Projectvoorstel Iedere participant besluit op Go/No Go Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners ZELF Projectplan Projectplan op hoofdlijnen waar iedere Participanten participant op Go/No Go beslist Uitvoering ZELF Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners Evaluatie ZELF Participanten 19

20 7. FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT De acties en competenties die nodig zijn om het stappenplan van paragraaf 6.3 te realiseren, betreffen in hoofdlijnen het faciliteren van de bijeenkomsten met stakeholders en het proces, de inzet van diverse competenties tijdens die bijeenkomsten en ten behoeve van het uitwerken van documentatie, media materiaal om brede participaties mogelijk te maken en uiteindelijk het projectplan. Begroot is dat een totaal bedrag van zo n euro nodig zal zijn, waarbij rekening is gehouden met de kosten die vallen binnen de deelnemende organisaties. De uitgaven zullen worden terugverdiend door de financiële en maatschappelijke voordelen (Social Return on Investment) dat ZELF uiteindelijk zal realiseren bij de diverse stakeholders. Voor de voorfinanciering van deze post zal een beroep worden gedaan op de initiatiefnemers, de stakeholders en andere sponsoren. Voor de detaillering verwijzen wij naar de bijlage. 20

21 Bijlage 21

22 WAT ACTIES DEELACTIES BENODIGDE PROJECT PRODUCT UITVOERINGS COMPETENTIES UITVOERING KOSTEN Vaststellen Beschrijven van plan met Inzichten vanuit Uitgaande van 10 Afgewerkt Initiatiefplan alle relevante onderdelen architect, welzijn, vergaderingen van 3 uur initiatief voorstel en uitgangspunten? werken en wonen incl voorbereidings-tijd a 50 euro per persoon Informeer Maatwerk informatie over Communicatie & social doelgroep doel en strekking ZELF, creëer media, netwerken, bewustwording & belangstelling. inzicht social return Kan afwijkend zijn per groep on investment, kennis stakeholders wonen, welzijn en werk. Informeer Campagne Drukkosten 100 folders 100 kwaliteit folders 750 doelgroep materiaal samenstellen Informeer Contacten leggen Ca. 15 organisaties van doelgroep en bijeenkomsten 2 uur incl voorbereidings, met potentiele terugkoppeling en reistijd stakeholders met 2 personen Informeer Publicatie over Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 doelgroep ZELF in Gemeente opzetten en onder- actuele platforms, Nieuws, Social media houden social media, afspraken tot en andere media contacten media plaatsen sites gemeente en andere organisaties Stimuleer Vorm groep (adspirant-) doelgroep participanten, instellen overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers met de doelgroepers op in de participanten Informeer Organiseren Deelnemers uit de Kosten zaalhuur, Gefaciliteerde doelgroep bijeenkomsten organisaties op terrein tijd externe bijeenkomsten, kerngroep Wonen, Werk en Welzijn, deskundigheid, werk- kern groep (zowel informatief architectuur, Sociaal en discussie-materiaal. samengesteld, als workshops) domein, relevante Stelpost 5 bijeenkomsten randvoorwaarden regelgeving, Social return van 10 organisaties en startnotitie on Investment, jurdisch kerngroep van advies beheer vorm 20 personen 22

23 Informeer Communiceren Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, actuele 500 doelgroep over ontwikkelingen opzetten en onder- site & social mediaproject houden social media, platforms, afspraken contacten media tot plaatsen sites gemeente en andere organisaties Maak Vaststellen streef- en meer- Deelnemers kerngroep Bijeenkomsten, werk- Startnotitie geschikt startnotitie waarde en randvoorwaarden uit de organisaties op sessies, interne tijd om besluit te concreet ZELF project terrein Wonen, Werk en organisaties toe te nemen van Go ZELF project Welzijn, architectuur, schrijven aan or No GO Sociaal domein, Social ZELF project return on Investment Communicatie Communiceren over Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 ontwikkelingen opzetten en onder- actuele site & social project houden social media, media platforms, contacten media afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties ZELF Project- Iedere participant besluit voorstel op Go/No Go ZELF Project- Projectplan op hoofdlijnen Deelnemers kerngroep uit Bijeenkomsten, werk- Projectplan, inclusief plan waarop iedere participant de organisaties op terrein sessies, interne tijd vlekkenplan Go/No Go beslist Wonen, Werk en Welzijn, organisaties toe te architectuur, Sociaal schrijven aan domein, Social return on ZELF project Investment Communicatie Communiceren over Advertentie(s), Advertenties, 500 ontwikkelingen tijd opzetten en actuele site & project onderhouden social social media media, contacten media platforms, afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties Onvoorzien 10% van de totale Buffer voor project kosten onvoorziene posten

24 Uitgave

Werkatelier 4. Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden. 2 april 2014 Volkshuis Leiden. 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1

Werkatelier 4. Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden. 2 april 2014 Volkshuis Leiden. 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1 Werkatelier 4 Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden 2 april 2014 Volkshuis Leiden 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1 Programma 1) Welkom: wie zijn wij en wat hebben we gedaan? 19:30 19:35 2) Presentatie

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen

Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen Onderzoeksopzet Definitie deeleconomie Trends en ontwikkelingen Deelnemers Maatschappelijke effecten Deeleconomie-platforms Woonvormen met delen

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Doel, resultaat & uitgangspunten Inhoudelijke visie m.b.t. zorg(leefbaarheid)

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten!

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! WORKSHOP VOOR GEMEENTEN 11 DECEMBER 2014 Waarom een procesgerichte aanpak? Aanpak gezondheidsachterstanden is geen project maar een langdurig proces..

Nadere informatie

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Welkom en inleiding Henri Schouten: Dorpsraad Nederwetten Henri heet iedereen welkom en speciaal de sprekers van vanavond, Gerard-Jan Andriessen van de

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie Info & Verkoop URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 info@urbis.be www.urbis.be www.peutiebos.be Voorwoord Geachte

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Project De Pluktuin. Aanleiding

Project De Pluktuin. Aanleiding Project De Pluktuin Aanleiding De leefomgeving van de bewoners van seniorenvoorziening De Driehoorne in Alphen a/d Rijn gaat veranderen. Op korte afstand van hun seniorenwoningen\flat wordt de komende

Nadere informatie

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop NOORDERHAVEN VELD 10 10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 10 december is de eerste bijeenkomst voor Veld 10, aan de haven geweest. Op deze avond zijn zo n 140 geïnteresseerden

Nadere informatie

GROEN conceptueel bouwen

GROEN conceptueel bouwen GROEN conceptueel bouwen Hoe samenwerking in de bouw kan leiden tot energiezuinige innovaties. 19.10.2009 Conceptueel Bouwen Nederland CBNL helpt organisaties succesvol te worden in het ontwikkelen, realiseren

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Projectvoorstel Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord. Mario Nossin licht het projectvoorstel toe. In de eerdere activiteiten

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Van organiseren naar. in het sociaal domein

Van organiseren naar. in het sociaal domein Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen Plan van Aanpak Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen 1 Plan van aanpak haalbaarheidsstudie B.I.E.B. Brummen Projectleider: Ans Borninkhof Uitvoering: : Hans

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 1. Toelichting kernteam In het kernteam bespreken we de adviezen uit de adviesrondes. Vele adviezen uit

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Programma. Doelen Masterclass

Programma. Doelen Masterclass Programma 14.00-14.10 uur Welkom en voorstellen 14.10-15.00 uur Presentatie door Hans de Leeuw MEC Nijmegen 15.00-15.40 uur In tweetallen inventarisatie kansen 15.40-16.00 uur Pauze 16.00-16.45 uur Uitwisseling

Nadere informatie

Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost

Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost 3 februari 2015 Programma 19.00 uur Welkom 19.10 uur Inhoudelijke aftrap 19.25 uur Eerste

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie