ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm"

Transcriptie

1 ZELF Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

2 Intro De initiatiefgroep ter ontwikkeling van een zelfdragende samenlevingsvorm is eind 2013 voor de eerste maal bijeengekomen. De leden van de groep hebben gedurende een paar maanden een creatief proces doorgemaakt, waarbij de groep zocht naar een duurzame woonvorm of een samenlevingsvorm die in grote mate zelfdragend zal zijn. Zelfdragend, zodat de participanten van die samenlevingsvorm elkaar op een natuurlijke wijze zullen aanvullen. Het leven kent een cyclus van jong & oud, lerend & ervaren, geven & nemen. Dankzij een juiste mix van deelnemers in deze verschillende levensfases is een samenlevingsvorm mogelijk waarbij het streven naar zo min mogelijk behoefte aan geïnstitutionaliseerde zorg en voorzieningen gehonoreerd kan worden. Het gebouw waarin deze woonvorm zal worden gehuisvest zal gebouwd en ingericht zijn om deze zelfdragende doelstelling optimaal te ondersteunen. In onderstaande notitie wordt het project toegelicht aan de hand van visie, uitgangspunten, doelstellingen, creatie etc. Op basis daarvan nodigen wij graag anderen, zoals de toekomstige doelgroep en andere stakeholders, uit om mee te denken en te realiseren, teneinde een heus participatiemodel te hanteren. Zo ontstaat een Zelfdragende Eigen Lingewaardse Formule (ZELF) Lingewaard 2014, Initiatiefnemers: Hubert van Keulen Koos van Silfhout Stefan Franken 2

3 Inhoudsopgave 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT Visie Ontwikkelconcept Duurzaam leven Nieuwe economie Ontmoeting 6 2. DE UITGANGSPUNTEN Van voorziening naar zelf voorzien in Zelfdragend Lingewaard Participeren Maatschappelijk ondernemerschap Duurzaam Verbindend Social Return on Investment Risicoanalyse 9 3. DOELSTELLING STAKEHOLDERS Functioneel overzicht stakeholders Overzicht stakeholders Lingewaard CREATIEF BOUWEN Wat is ZELF Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Verschillende type mensen en hun eigenschappen Flexibele oplossingen Inspiratie MARKETING Wat is de boodschap Aan Wie moet de boodschap gericht zijn Het Hoe van de boodschap FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT 20 BIJLAGE 21 3

4 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT 1.1. Visie De verzorgingsstaat die we in Nederland de laatste vijftig jaar hebben gehad, bezwijkt onder haar eigen succes én de daarmee toenemende financiële last. Tevens veroudert de bevolking waardoor de kosten van de zorg sterk toenemen. Dit effect wordt nog eens versterkt door de teruglopende economie (aardgas inkomsten en ontgroening). Doordat de overheid zich voor een belangrijk deel terugtrekt als financier van zorg en sociale zekerheid en de financiering en organisatie daarvan neerlegt bij de gemeente, ontstaat uit de verzorgingsstaat de participatiesamenleving. Daarnaast neemt de wens om langer zelfstandig te blijven wonen toe. Onder invloed van bovenstaande ontwikkelingen ontstaan er op diverse niveaus initiatieven; zoals meer-generatie woningen en kleinschalige woonvormen, al dan niet vanuit een bepaalde groep uit de samenleving (gebonden door een gemeenschappelijke cultuur of achtergrond). Maar ook op andere terreinen zie je een terugkeer naar kleinschaligheid, zoals bijvoorbeeld lokale energie- en voedselproducenten. In het sociale domein worden, door middel van de decentralisaties, veel zorgtaken dichter bij de inwoners gelegd. De komende periode gaat leren in hoeverre dit ook de praktijk zal zijn en of we de slag kunnen maken naar een nieuwe zorgzame samenleving. De kans bestaat dat we de komende tijd oude wijn in nieuwe kruiken zullen overgieten, waarbij veel zorgtaken georganiseerd blijven vanuit de bestaande instellingen met het uitblijven van synergie voordelen. Het ontwikkelen van een project kleinschalige zelfdragende woonvorm in de gemeente Lingewaard zou een trekkersrol kunnen vervullen op weg naar de participatiesamenleving. In het project worden de decentralisaties gerealiseerd, waarbij invulling vanuit de inwoners plaatsvindt en veel zorgtaken niet meer op een geïnstitutionaliseerde wijze maar op een natuurlijke wijze geleverd worden. Voor het slagen van het project is van belang dat tijdig successen te boeken zijn, zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van de beleidsvorming en uitvoering van de decentralisaties in Lingewaard. 4

5 Intro 1.2. Ontwikkelconcept Het ontwikkelconcept van ZELF heeft als oorsprong de vorm van wonen, leven en werken als in de oosterse Medina. Het concept is gefundeerd op drie pilaren: Duurzaamheid, Economie en Sociale cohesie Duurzaam leven Het te ontwikkelen gebouw zal waar het ook staat, de nieuwe economie uitstralen. Dat betekent dat: productie aan verkoop wordt verbonden, dat transportlijnen zo kort mogelijk zijn, kleinschaligheid de norm zal zijn dat ruildiensten ontstaan die de participatie bevorderen en dat objecten en gebouwen een tweede kans wordt gegeven door hergebruik. Uiteraard wordt in deze ontwikkeling en ontwerp rekening gehouden met duurzaam produceren en met duurzame energietoepassingen. Footprints van de samenlevingsvorm dienen zo klein mogelijk te zijn. Urban farming is een belangrijk uitgangspunt. Bij het parkeerontwerp wordt rekening gehouden met diverse vervoersmogelijkheden (fietsen, auto s, scootmobiels etc). In het concept zullen alle groene mogelijkheden van het platteland bij het ontwerp worden betrokken Nieuwe economie Het concept dat door de initiatiefgroep wordt ontwikkeld, heeft door de onderlinge verwevenheid van de diverse doelgroepen, een prima voedingsbodem voor economische groei. Ondernemers, gehuisvest op de begane grond, bieden producten of diensten, maar hebben ook diensten nodig. De op de verdieping daarboven wonende mensen hebben allen eigen behoeften: men heeft kinderopvang nodig, zorgdiensten, of servicediensten. Veel diensten kunnen ook ruil diensten worden. In het woongebouw kan een school voor beroepsonderwijs, horeca en of hoteldiensten gevestigd zijn. Een dergelijk concept is een enorme stimulans voor de wijkeconomie en biedt aan veel mensen een vorm van werkgelegenheid. Uiteraard kan dit concept ook in een bestaand gebouw worden gerealiseerd. Het concept dient als banenmotor in de wijk; voor het lagere-, midden- en hogere segment. Door verbindingen te leggen tussen praktijkonderwijs, beroepsuitoefenaars en leerwerkplaatsen, kan men direct in de eigen 5

6 omgeving aan de slag. Ondernemend leren in een omgeving van loopbaanontwikkeling, re- integratie en participatie Ontmoeting Het ZELF concept is veelkleurig. Het past in een grote stadswijk, op het platte land, in een krimpende regio en in een verlaten kantoorgebouw. Maar overal zal een essentieel element zijn dat mensen elkaar op een natuurlijke wijze zullen ontmoeten. In de winkel, bij het participatiepunt, in het door mensen met een beperking gerunde restaurant, in het kenniscentrum, bij of in de school etc.. Elkaar ontmoeten, samen eten, diensten aanbieden, elkaar nodig hebben, elkaar kunnen vinden zijn elementen van het nieuwe wonen. Het woongebouw biedt een levendige en attractieve omgeving waar mensen zich veilig en prettig voelen. Het leidt op een natuurlijke wijze tot sociale cohesie en uiteindelijk tot een duurzame en inclusieve samenleving. 6

7 2. DE UITGANGSPUNTEN De uitgangspunten voor de planvorming zijn onder meer: ombuiging voorzieningen; gebiedsafperking; participatiemodel; zelfdragend; waarde toevoeging; participatiemodel maatschappelijk ondernemerschap 2.1. Van voorziening naar zelf voorzien in We willen mensen, die thans een beroep doen op een voorziening, in de gelegenheid stellen om voor een belangrijk deel zelfvoorzienend te worden. Dit rekening houdend met de mogelijkheden van de participant en met een daarbij passende omgeving. Hiermee worden integrale oplossingen gecreëerd en worden middelen uit het sociale domein op een dusdanige wijze ingezet in de samenleving, dat er sprake is van maximale meeropbrengst van gemeenschapsgelden (social return on investment) Zelfdragend De kracht van een succesvolle en duurzame samenleving vloeit voort uit haar samenstelling. Wanneer de participanten elkaar op natuurlijke wijze aanvullen, en daarbij een optimale mix tonen van de verschillende levensfases, vaardigheden en kennis is de basis aanwezig voor een duurzame zelfdragende samenleving Lingewaard Omdat het beleid en grote delen van de uitvoering van het sociale domein en de zorg op gemeentelijk niveau plaatsvinden, is met dit project gekozen om aan te haken bij de lokale ontwikkeling en derhalve realisatie binnen de grenzen van de gemeente Lingewaard te laten plaatsvinden Participeren ZELF zal succesvol zijn wanneer de toekomstige gebruikers (of een relevante afspiegeling daarvan), de politiek en het bedrijfsleven vanaf het eerste moment actief betrokken zijn bij de verwezenlijking van een gekozen project. Dat betekent dat er voor ieder project mogelijk 7

8 een andere stuurgroep ontstaat die een project of een deelproject zal gaan realiseren. Een mogelijke vorm voor de realisatie zou een coöperatie of vereniging kunnen zijn. Om sturing te geven aan deze vorm van participatie wordt een kader met randvoorwaarden op het gebied van samenstelling deelnemers, schaalgrote, rendementseisen, exit mogelijkheden etc. opgesteld Maatschappelijk ondernemerschap De ondernemersactiviteiten die binnen ZELF worden uitgevoerd zullen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap plaatsvinden. Niet het winstbejag van een enkeling of een select groepje, maar de maatschappelijke winst voor alle participanten staat voorop Duurzaam Duurzaamheid is een van de uitgangsbeginselen van de projectgroep. Die duurzaamheid geldt uiteraard voor materiele zaken, echter tevens in belangrijke mate voor de processen. De keuzen die gemaakt worden en leidend zijn, bepalen voor in lengte van jaren het succes ervan en de mate van onderhoudsgevoeligheid. Goede uitgangsprincipes vragen weinig aan (professionele) ondersteuning en leiden niet tot bureaucratie. Respect voor de middelen die ingezet worden; zoveel mogelijk hergebruik van gebouwen en met een zo n beperkt mogelijke footprint. Indien mogelijk zal uitgegaan worden van een bestaand gebouw dat thans of op termijn geen functie vervuld Verbindend ZELF staat niet op zichzelf en er zal ook met de omgeving een verbinding moeten zijn. Een relatie van halen en brengen, zodat ook met de omgeving actief geparticipeerd wordt. Dat houdt in dat van meet af aan door de initiatiefnemers relevante stakeholders het project gaan trekken. Deze stakeholders zijn in de eerste plaats de eindgebruikers en verder de gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie en het bedrijfsleven Social Return on Investment Het project moet aantoonbare meerwaarde opleveren ten opzichte van de start positie; deze meerwaarde kan tot uitdrukking komen vanuit materieel opzicht, vanuit welzijnsperspectief en/of vanuit financieel opzicht. 8

9 2.9. Risicoanalyse Duidelijk moet zijn wat de risico s van het te ontwikkelen project zullen zijn. Beschikken we als initiatiefnemers over de benodigde expertise of kunnen we deze vinden binnen ons netwerk; hoe organiseren we het project zodat voortvarend gegarandeerd is; welke mijlpalen spreken we af, hoe garanderen we voldoende draagvlak en bekendheid bij participanten en de omgeving. Welke samenwerkingsvorm is optimaal zowel vanuit risico beheersing, alsook vanuit beheer. 9

10 3. DOELSTELLING De doelstelling van de initiatiefnemers is om binnen twee jaar in Lingewaard een concreet uitvoerbaar plan gereed te hebben voor een zelfdragende samenlevingsvorm op het terrein van wonen, werken en welzijn, Dit t.a.v. de locatie, plan omarmt door de samenleving (inwoners gemeente), economisch haalbaar, met aantoonbare sociale meeropbrengst en exploiteerbaar. Het model is geslaagd wanneer: De drie w s (wonen, werken en welzijn) in voldoende mate zijn uitgewerkt in de samenlevingsvorm, de samenlevingsvorm in een goede verbondenheid staat met de wijk en de voorzieningen die aanwezig zijn Er draagvlak en volledige participatie is vanuit de toekomstige bewoners/participanten en stakeholders Leidt tot een aantoonbare (verbetering) van de Social Return on Investment ten opzichte van de uitgangssituatie Er is in 2016 een start gemaakt ter realisatie Het project door zijn vorm en inhoud sociale besparingen oplevert en waarbij bestaande gelden in het sociaal domein op een effectievere wijze zijn ingezet 10

11 4. STAKEHOLDERS Rondom een ZELF, bestaande uit inwoners van Lingewaard, zijn vanuit drie W s verschillende stakeholders te benoemen. De meeste stakeholders zijn actief in een domein (Wonen of Werken of Welzijn) maar dit hoeft niet voor allen te gelden. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente kunnen er zowel op het domein van Werken als op Welzijn raakvlakken zijn Functioneel overzicht stakeholders De onderstaande tabel heeft ten doel een eerste inventarisatie te maken van partijen met belangen in een ZELF (stakeholders). Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt naar partijen die activiteiten uitvoeren en inhoudelijk verbinding hebben met de functies die vanuit en in een ZELF plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld voorzieningen op het terrein van Jeugdzorg. Deze zijn in het groene vlak geplaatst. Daarbij zijn er belanghebbende die financieel betrokken zijn. Deze laatste groep is van belang om betrokken te worden om de geldstromen duurzaam te maken middels een ZELF. Wonen Werken Welzijn 1 Inwoners van de gemeente Lingewaard 2 Woning corporatie Ondernemers Welzijn en AMW Eigenaars Gemeente Zorg Instellingen (verhuur/eigen gebruik) Verenigingen, kerk, etc. Gemeente Onderwijsinstellingen 3 Investeerders (financiering) Gemeente (voorzieningen) Provincie Ondernemers (loon) Gemeente (voorzieningen Gemeente (uitkeringen) AWBZ-fonds Klanten (aankopen) Inwoners (eigen bijdrage) 11

12 4.2. Overzicht institutionele stakeholders Lingewaard Een invulling naar organisaties zou de volgende kunnen zijn (verder uit te werken). Functie Wonen Woningcorporatie Eigenaars Gemeente Investeerders Provincie Werken Ondernemers Onderwijsinstellingen Gemeente Investeerders Klanten Welzijn Zorg instellingen Gemeente SWL Verenigingen Kerk Investeerders Zorgverzekeraars AWBZ fonds Inwoners Organisatie Waardwonen Woningstichting Gendt VEH? College Organisatie Vastgoedbeleggers Gelderland Ondernemersvereniging in Bemmel Gendt Huissen OBC Huissen/Bemmel College Organisatie Investeerders in MVO Driestroom Directie Parochie De Levensbron Protestante Kerk 12

13 5. CREATIEF BOUWEN 5.1. Wat is ZELF Doel van dit hoofdstuk is om een vertrekpunt te formuleren voor de verschillende doelgroepen die deel uit kunnen maken van ZELF. Niet om e.e.a. op te leggen en als een woonvorm te vermarkten, maar om een onderbouwde en realistische mogelijkheid te bieden waar mensen hun eigen wensen in kunnen passen i.p.v. met een blanke lei te beginnen Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Om een beeld te krijgen van de wensen van de doelgroep hebben we per doelgroep gekeken naar hun wensen. In eerste lijnen hebben we niet gekeken naar de specifieke wensen voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. Naast de nodige praktische voorzieningen dient er voor deze doelgroep juist een omgeving gecreëerd te worden waarin men zich zonder beperkingen kan begeven. Tevens is het onderdeel Retail vooral een ondersteunende factor binnen het geheel en zal ook vanuit die visie bekeken dienen te worden. Voor een verblijfsruimte vanuit kinderen bezien is gekeken naar de omgeving waar de kinderen zich vaak begeven. Hier zijn de bevindingen uitgehaald en wat de idealen zijn voor deze leeftijdsgroep is hierna te zien. In de volgende paragraaf worden de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen toegelicht Verschillende type mensen en hun eigenschappen Er is uit onderzoek gebleken dat we mensen in vier verschillende groepen kunnen verdelen. Hieronder is de belevingswereld van de groepen mensen weergegeven in vier kleuren en de eigenschappen te zien. Gele belevingswereld Harmonie Sociale mensen Eigenschappen: Gericht op gezelligheid en sociale banden, Gezinsleven centraal, Interesse in anderen, Gemakkelijk, Sociale verbondenheid, Harmoniezoekers, Spontaniteit, Eerlijk. 13

14 Groene belevingswereld Bescherming - Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen Eigenschappen: Op zoek naar zekerheid in eigen directe omgeving, Veiligheid, Bescherming, Geborgenheid en rust, kalm en evenwichtig, Routineus, Conservatief, Traditioneel Blauwe belevingswereld Controle Ambitieuze, dynamische mensen Eigenschappen: Gericht op manifestatie en controle, Zakelijke houding, Zelfverzekerd, Succes en status, Onafhankelijkheid, Carrièregericht, Materialistisch, Exclusiviteit. Rode belevingswereld Vitaliteit Assertieve, energieke mensen Eigenschappen: Gericht op het verleggen van grenzen, Levenslustig, Uitdaging, Vrijheid, Gepassioneerd, Eigenzinnig, Intelligent en zelfbewust, Genieten van het leven. Wensen en eisen van de bevolkingsleeftijden Overlappende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden. Veel groen, veel lichtinval Mogelijkheid tot privacy versus ontmoeten: Gezamenlijke ruimtes Faciliteiten: horeca, winkels, etc. Digitalisering van woningen / openbare ruimtes Verschillende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden Uitbreidingsmogelijkheden Kleurgebruik in de omgeving Aangepaste faciliteiten m.b.t. woningen Goede licht en lucht kwaliteit i.c.m. akoestische eigenschappen Overlappende eisen vanuit ZELF ten aanzien van wonen Wonen en werken Kruisbestuiving van leeftijdsgroepen. Algemene gebruiksruimten Betrokkenheid in woonvorm en omgeving Onderhouden van faciliteiten rondom de woningen Gezonde voeding consumeren en eventueel ook produceren Zorg dragen voor zowel elkaar als andere bewoners/mensen. 14

15 Conclusie (ver)bouwen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen Een nieuwe huisvestingsvorm en verblijfsplek dient alle leeftijdsgroepen maar ook verschillende type mensen aan te spreken. Dit dient in kaart gebracht te worden zodat er op basis hiervan een differentiatie plaats kan vinden. Tevens is er een vertrekpunt te formuleren waarin alle groepen zich in de basis wel in kunnen vinden Flexibele oplossingen Om mensen ZELF te laten bepalen hoe ze willen wonen zouden we flexibele oplossingen dienen te bieden waarin de constant veranderende wooneisen van gebruikers op eenvoudige wijze zijn aan te passen. Hierbij valt te denken aan: Uitbreidingsmogelijkheden die ook weer makkelijk te verwijderen of aan te passen zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan werkplekken die als losse objecten in de tuin worden geplaatst. Zo is er toch de mogelijkheid om uit te breiden maar als dit door nieuwe bewoners als last wordt ervaren kan e.e.a. weer verwijderd worden. Een kleinere ruimte waar meerdere functies in zitten, je gebruikt nooit alle functies tegelijk. Hierbij kan er bijvoorbeeld een bed achter een kastenwand zitten die overdag niet zichtbaar is maar in de avond uitgeklapt kan worden. Zo wordt er ruimte bespaard en ontstaat er een flexibele oplossing binnen een woning. Een bouwsysteem bestaand uit flexibele wanden die eenvoudig te verplaatsen zijn (kantoor wanden?) 5.5. Inspiratie Verschillende manieren om ruimtes met elkaar te verbinden. Om woonvormen te verbinden met elkaar zijn in deze paragraaf een aantal gerealiseerde voorbeelden te zien. Er zijn verbindingen te zien tussen woningen maar ook voorbeelden waarbij binnen de woning zelf verschillende verbindingen te zien zijn. Verschillende oplossingen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen. 15

16 Voorbeeld: Er is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwend woning concept dat het openbare en het privé domein op een stimulerende wijze met elkaar in verbinding brengt. Dit wordt gedaan zonder harde grenzen, maar ook zonder dat het ten koste gaat van de intimiteit van de woningen of de openbaarheid van publieke ruimtes. Een vernieuwend woningconcept waarbij met een ruimtelijke opzet er een geleidelijke overgang van openheid naar intimiteit ontstaat. In de helling bevinden zich verscheidene publieke functies, waaronder winkels. De woningen hebben hun eigen parkeerruimte verbonden door een gezamenlijke tuin / binnenplaats. De woningen zijn op een speelse manier geplaatst waardoor ze een verbinding hebben met het gezamenlijke terrein In de plattegrond is te zien hoe de privé ruimtes een verbinding aan gaan met de openbare ruimtes. In deze woning zijn verschillende blokken geplaatst die onderling een verbinding aan gaan door de trap. De begane grond staat in verbinding met buiten, door de grote ramen en het gezamenlijk terras. De trap is hier de bindende factor in het huis. Hoe verder men deze trap opgaat des te minder verbinding er is met buiten. 16

17 6. MARKETING De focus van de marketing van het ZELF concept ligt op de meerwaarde die gecreëerd wordt voor individuele participanten én de samenleving. Het te ontwikkelen concept zal een vorm zijn die past in de huidige ontwikkeling van de samenleving, waar het ruilen van diensten in de directe woonomgeving fysiek mogelijk is. Bijvoorbeeld kinderopvang geleidt door bewoners die niet aan de arbeidsmarkt zijn verbonden en zorgdiensten geleverd door hen die daar gebruik van maken. Tevens dient in de woonvorm een mate van handwerkproductie, bedrijvigheid en handel te worden gecombineerd met wonen. De boodschap moet zijn dat verandering op de drie W s nodig is om een duurzame toekomst mogelijk te maken. De insteek om draagvlak te krijgen moet dan ook niet zijn niet in onze achtertuin maar eerder dat wil ik ook. Om deze boodschap over te brengen, van eerste kennismaking, via bewustwording naar actieve participatie moeten het Wat, het aan Wie en het Hoe van de boodschap vastgelegd worden Wat is de boodschap Bij het overbrengen van de boodschap moeten de volgende elementen meegenomen worden. Deze zouden nog aangevuld kunnen worden met doelgroep specifieke elementen. Men leeft vooral in het nu, dus uitdaging is om belangstelling te genereren voor iets wat in de toekomst van belang is. ZELF moet dan ook meerwaarde tonen voor iets wat nu speelt De meerwaarde van ZELF moet als comfort worden aangeboden (altijd betrouwbare kinderopvang, kleine klusjes door buren, bijlessen, etc.) Men is betrokken bij de maatschappij en verricht veel onbetaalde arbeid, dit is een plus voor het ZELF concept Gezonde levensstijl en gezond eten worden nagestreefd, ZELF kan hierin voorzien door wegnemen mobiliteit s stress etc., in combinatie met de wens om diensten aan huis te ontvangen Moet duidelijk zijn dat ZELF zorgt voor behoud regie Internet belangrijker als bron van informatie dan gemeentelijk loket 17

18 Aan Wie moet de boodschap gericht zijn De boodschap moet, op maat, worden overgebracht naar ieder van de onder paragraaf 4.2 benoemde stakeholders. Maatvoering is nodig om de specifieke potentiele meerwaarde van het project snel inzichtelijk te hebben voor de belanghebbende en de plaats in het project te kunnen vaststellen.

19 6.3. Het Hoe van de boodschap Stap Toelichting Wie Vaststellen Beschrijft het plan alle relevante onderdelen en Initiatiefnemers Initiatiefplan is overeenstemming over de uitgangspunten? Besluit Top down of Top down is leidende rol initiatiefnemers, Initiatiefnemers Bottom up sturing komt uit Participanten Vaststellen doelgroep/ Wie van de inwoners en andere Initiatiefnemers stakeholders stakeholders willen we bereiken? Vaststellen Welke boodschap willen we overbrengen: Initiatiefnemers communicatie- hoe willen we feedback genereren en doelstelling wat gaan we daarmee doen Informeer doelgroep Maatwerk informatie over doel en strekking ZELF, Initiatiefnemers creëer bewustwording & belangstelling. Kan afwijkend zijn per groep stakeholders Evaluatie moment Realiteitsgehalte vaststellen (GO/NO-GO) Initiatiefnemers Stimuleer doelgroep Vorm groep (adspirant-) participanten, instellen Initiatiefnemers/ overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers doelgroepers met de doelgroepers op in de participanten Maak startnotitie Vaststellen streef- en meerwaarde en Participanten concreet ZELF project randvoorwaarden ZELF project (bestaande uit initiatiefnemers en doelgroepers) ZELF Projectvoorstel Iedere participant besluit op Go/No Go Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners ZELF Projectplan Projectplan op hoofdlijnen waar iedere Participanten participant op Go/No Go beslist Uitvoering ZELF Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners Evaluatie ZELF Participanten 19

20 7. FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT De acties en competenties die nodig zijn om het stappenplan van paragraaf 6.3 te realiseren, betreffen in hoofdlijnen het faciliteren van de bijeenkomsten met stakeholders en het proces, de inzet van diverse competenties tijdens die bijeenkomsten en ten behoeve van het uitwerken van documentatie, media materiaal om brede participaties mogelijk te maken en uiteindelijk het projectplan. Begroot is dat een totaal bedrag van zo n euro nodig zal zijn, waarbij rekening is gehouden met de kosten die vallen binnen de deelnemende organisaties. De uitgaven zullen worden terugverdiend door de financiële en maatschappelijke voordelen (Social Return on Investment) dat ZELF uiteindelijk zal realiseren bij de diverse stakeholders. Voor de voorfinanciering van deze post zal een beroep worden gedaan op de initiatiefnemers, de stakeholders en andere sponsoren. Voor de detaillering verwijzen wij naar de bijlage. 20

21 Bijlage 21

22 WAT ACTIES DEELACTIES BENODIGDE PROJECT PRODUCT UITVOERINGS COMPETENTIES UITVOERING KOSTEN Vaststellen Beschrijven van plan met Inzichten vanuit Uitgaande van 10 Afgewerkt Initiatiefplan alle relevante onderdelen architect, welzijn, vergaderingen van 3 uur initiatief voorstel en uitgangspunten? werken en wonen incl voorbereidings-tijd a 50 euro per persoon Informeer Maatwerk informatie over Communicatie & social doelgroep doel en strekking ZELF, creëer media, netwerken, bewustwording & belangstelling. inzicht social return Kan afwijkend zijn per groep on investment, kennis stakeholders wonen, welzijn en werk. Informeer Campagne Drukkosten 100 folders 100 kwaliteit folders 750 doelgroep materiaal samenstellen Informeer Contacten leggen Ca. 15 organisaties van doelgroep en bijeenkomsten 2 uur incl voorbereidings, met potentiele terugkoppeling en reistijd stakeholders met 2 personen Informeer Publicatie over Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 doelgroep ZELF in Gemeente opzetten en onder- actuele platforms, Nieuws, Social media houden social media, afspraken tot en andere media contacten media plaatsen sites gemeente en andere organisaties Stimuleer Vorm groep (adspirant-) doelgroep participanten, instellen overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers met de doelgroepers op in de participanten Informeer Organiseren Deelnemers uit de Kosten zaalhuur, Gefaciliteerde doelgroep bijeenkomsten organisaties op terrein tijd externe bijeenkomsten, kerngroep Wonen, Werk en Welzijn, deskundigheid, werk- kern groep (zowel informatief architectuur, Sociaal en discussie-materiaal. samengesteld, als workshops) domein, relevante Stelpost 5 bijeenkomsten randvoorwaarden regelgeving, Social return van 10 organisaties en startnotitie on Investment, jurdisch kerngroep van advies beheer vorm 20 personen 22

23 Informeer Communiceren Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, actuele 500 doelgroep over ontwikkelingen opzetten en onder- site & social mediaproject houden social media, platforms, afspraken contacten media tot plaatsen sites gemeente en andere organisaties Maak Vaststellen streef- en meer- Deelnemers kerngroep Bijeenkomsten, werk- Startnotitie geschikt startnotitie waarde en randvoorwaarden uit de organisaties op sessies, interne tijd om besluit te concreet ZELF project terrein Wonen, Werk en organisaties toe te nemen van Go ZELF project Welzijn, architectuur, schrijven aan or No GO Sociaal domein, Social ZELF project return on Investment Communicatie Communiceren over Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 ontwikkelingen opzetten en onder- actuele site & social project houden social media, media platforms, contacten media afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties ZELF Project- Iedere participant besluit voorstel op Go/No Go ZELF Project- Projectplan op hoofdlijnen Deelnemers kerngroep uit Bijeenkomsten, werk- Projectplan, inclusief plan waarop iedere participant de organisaties op terrein sessies, interne tijd vlekkenplan Go/No Go beslist Wonen, Werk en Welzijn, organisaties toe te architectuur, Sociaal schrijven aan domein, Social return on ZELF project Investment Communicatie Communiceren over Advertentie(s), Advertenties, 500 ontwikkelingen tijd opzetten en actuele site & project onderhouden social social media media, contacten media platforms, afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties Onvoorzien 10% van de totale Buffer voor project kosten onvoorziene posten

24 Uitgave

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie