ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm"

Transcriptie

1 ZELF Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

2 Intro De initiatiefgroep ter ontwikkeling van een zelfdragende samenlevingsvorm is eind 2013 voor de eerste maal bijeengekomen. De leden van de groep hebben gedurende een paar maanden een creatief proces doorgemaakt, waarbij de groep zocht naar een duurzame woonvorm of een samenlevingsvorm die in grote mate zelfdragend zal zijn. Zelfdragend, zodat de participanten van die samenlevingsvorm elkaar op een natuurlijke wijze zullen aanvullen. Het leven kent een cyclus van jong & oud, lerend & ervaren, geven & nemen. Dankzij een juiste mix van deelnemers in deze verschillende levensfases is een samenlevingsvorm mogelijk waarbij het streven naar zo min mogelijk behoefte aan geïnstitutionaliseerde zorg en voorzieningen gehonoreerd kan worden. Het gebouw waarin deze woonvorm zal worden gehuisvest zal gebouwd en ingericht zijn om deze zelfdragende doelstelling optimaal te ondersteunen. In onderstaande notitie wordt het project toegelicht aan de hand van visie, uitgangspunten, doelstellingen, creatie etc. Op basis daarvan nodigen wij graag anderen, zoals de toekomstige doelgroep en andere stakeholders, uit om mee te denken en te realiseren, teneinde een heus participatiemodel te hanteren. Zo ontstaat een Zelfdragende Eigen Lingewaardse Formule (ZELF) Lingewaard 2014, Initiatiefnemers: Hubert van Keulen Koos van Silfhout Stefan Franken 2

3 Inhoudsopgave 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT Visie Ontwikkelconcept Duurzaam leven Nieuwe economie Ontmoeting 6 2. DE UITGANGSPUNTEN Van voorziening naar zelf voorzien in Zelfdragend Lingewaard Participeren Maatschappelijk ondernemerschap Duurzaam Verbindend Social Return on Investment Risicoanalyse 9 3. DOELSTELLING STAKEHOLDERS Functioneel overzicht stakeholders Overzicht stakeholders Lingewaard CREATIEF BOUWEN Wat is ZELF Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Verschillende type mensen en hun eigenschappen Flexibele oplossingen Inspiratie MARKETING Wat is de boodschap Aan Wie moet de boodschap gericht zijn Het Hoe van de boodschap FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT 20 BIJLAGE 21 3

4 1. VISIE EN ONTWIKKELCONCEPT 1.1. Visie De verzorgingsstaat die we in Nederland de laatste vijftig jaar hebben gehad, bezwijkt onder haar eigen succes én de daarmee toenemende financiële last. Tevens veroudert de bevolking waardoor de kosten van de zorg sterk toenemen. Dit effect wordt nog eens versterkt door de teruglopende economie (aardgas inkomsten en ontgroening). Doordat de overheid zich voor een belangrijk deel terugtrekt als financier van zorg en sociale zekerheid en de financiering en organisatie daarvan neerlegt bij de gemeente, ontstaat uit de verzorgingsstaat de participatiesamenleving. Daarnaast neemt de wens om langer zelfstandig te blijven wonen toe. Onder invloed van bovenstaande ontwikkelingen ontstaan er op diverse niveaus initiatieven; zoals meer-generatie woningen en kleinschalige woonvormen, al dan niet vanuit een bepaalde groep uit de samenleving (gebonden door een gemeenschappelijke cultuur of achtergrond). Maar ook op andere terreinen zie je een terugkeer naar kleinschaligheid, zoals bijvoorbeeld lokale energie- en voedselproducenten. In het sociale domein worden, door middel van de decentralisaties, veel zorgtaken dichter bij de inwoners gelegd. De komende periode gaat leren in hoeverre dit ook de praktijk zal zijn en of we de slag kunnen maken naar een nieuwe zorgzame samenleving. De kans bestaat dat we de komende tijd oude wijn in nieuwe kruiken zullen overgieten, waarbij veel zorgtaken georganiseerd blijven vanuit de bestaande instellingen met het uitblijven van synergie voordelen. Het ontwikkelen van een project kleinschalige zelfdragende woonvorm in de gemeente Lingewaard zou een trekkersrol kunnen vervullen op weg naar de participatiesamenleving. In het project worden de decentralisaties gerealiseerd, waarbij invulling vanuit de inwoners plaatsvindt en veel zorgtaken niet meer op een geïnstitutionaliseerde wijze maar op een natuurlijke wijze geleverd worden. Voor het slagen van het project is van belang dat tijdig successen te boeken zijn, zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van de beleidsvorming en uitvoering van de decentralisaties in Lingewaard. 4

5 Intro 1.2. Ontwikkelconcept Het ontwikkelconcept van ZELF heeft als oorsprong de vorm van wonen, leven en werken als in de oosterse Medina. Het concept is gefundeerd op drie pilaren: Duurzaamheid, Economie en Sociale cohesie Duurzaam leven Het te ontwikkelen gebouw zal waar het ook staat, de nieuwe economie uitstralen. Dat betekent dat: productie aan verkoop wordt verbonden, dat transportlijnen zo kort mogelijk zijn, kleinschaligheid de norm zal zijn dat ruildiensten ontstaan die de participatie bevorderen en dat objecten en gebouwen een tweede kans wordt gegeven door hergebruik. Uiteraard wordt in deze ontwikkeling en ontwerp rekening gehouden met duurzaam produceren en met duurzame energietoepassingen. Footprints van de samenlevingsvorm dienen zo klein mogelijk te zijn. Urban farming is een belangrijk uitgangspunt. Bij het parkeerontwerp wordt rekening gehouden met diverse vervoersmogelijkheden (fietsen, auto s, scootmobiels etc). In het concept zullen alle groene mogelijkheden van het platteland bij het ontwerp worden betrokken Nieuwe economie Het concept dat door de initiatiefgroep wordt ontwikkeld, heeft door de onderlinge verwevenheid van de diverse doelgroepen, een prima voedingsbodem voor economische groei. Ondernemers, gehuisvest op de begane grond, bieden producten of diensten, maar hebben ook diensten nodig. De op de verdieping daarboven wonende mensen hebben allen eigen behoeften: men heeft kinderopvang nodig, zorgdiensten, of servicediensten. Veel diensten kunnen ook ruil diensten worden. In het woongebouw kan een school voor beroepsonderwijs, horeca en of hoteldiensten gevestigd zijn. Een dergelijk concept is een enorme stimulans voor de wijkeconomie en biedt aan veel mensen een vorm van werkgelegenheid. Uiteraard kan dit concept ook in een bestaand gebouw worden gerealiseerd. Het concept dient als banenmotor in de wijk; voor het lagere-, midden- en hogere segment. Door verbindingen te leggen tussen praktijkonderwijs, beroepsuitoefenaars en leerwerkplaatsen, kan men direct in de eigen 5

6 omgeving aan de slag. Ondernemend leren in een omgeving van loopbaanontwikkeling, re- integratie en participatie Ontmoeting Het ZELF concept is veelkleurig. Het past in een grote stadswijk, op het platte land, in een krimpende regio en in een verlaten kantoorgebouw. Maar overal zal een essentieel element zijn dat mensen elkaar op een natuurlijke wijze zullen ontmoeten. In de winkel, bij het participatiepunt, in het door mensen met een beperking gerunde restaurant, in het kenniscentrum, bij of in de school etc.. Elkaar ontmoeten, samen eten, diensten aanbieden, elkaar nodig hebben, elkaar kunnen vinden zijn elementen van het nieuwe wonen. Het woongebouw biedt een levendige en attractieve omgeving waar mensen zich veilig en prettig voelen. Het leidt op een natuurlijke wijze tot sociale cohesie en uiteindelijk tot een duurzame en inclusieve samenleving. 6

7 2. DE UITGANGSPUNTEN De uitgangspunten voor de planvorming zijn onder meer: ombuiging voorzieningen; gebiedsafperking; participatiemodel; zelfdragend; waarde toevoeging; participatiemodel maatschappelijk ondernemerschap 2.1. Van voorziening naar zelf voorzien in We willen mensen, die thans een beroep doen op een voorziening, in de gelegenheid stellen om voor een belangrijk deel zelfvoorzienend te worden. Dit rekening houdend met de mogelijkheden van de participant en met een daarbij passende omgeving. Hiermee worden integrale oplossingen gecreëerd en worden middelen uit het sociale domein op een dusdanige wijze ingezet in de samenleving, dat er sprake is van maximale meeropbrengst van gemeenschapsgelden (social return on investment) Zelfdragend De kracht van een succesvolle en duurzame samenleving vloeit voort uit haar samenstelling. Wanneer de participanten elkaar op natuurlijke wijze aanvullen, en daarbij een optimale mix tonen van de verschillende levensfases, vaardigheden en kennis is de basis aanwezig voor een duurzame zelfdragende samenleving Lingewaard Omdat het beleid en grote delen van de uitvoering van het sociale domein en de zorg op gemeentelijk niveau plaatsvinden, is met dit project gekozen om aan te haken bij de lokale ontwikkeling en derhalve realisatie binnen de grenzen van de gemeente Lingewaard te laten plaatsvinden Participeren ZELF zal succesvol zijn wanneer de toekomstige gebruikers (of een relevante afspiegeling daarvan), de politiek en het bedrijfsleven vanaf het eerste moment actief betrokken zijn bij de verwezenlijking van een gekozen project. Dat betekent dat er voor ieder project mogelijk 7

8 een andere stuurgroep ontstaat die een project of een deelproject zal gaan realiseren. Een mogelijke vorm voor de realisatie zou een coöperatie of vereniging kunnen zijn. Om sturing te geven aan deze vorm van participatie wordt een kader met randvoorwaarden op het gebied van samenstelling deelnemers, schaalgrote, rendementseisen, exit mogelijkheden etc. opgesteld Maatschappelijk ondernemerschap De ondernemersactiviteiten die binnen ZELF worden uitgevoerd zullen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap plaatsvinden. Niet het winstbejag van een enkeling of een select groepje, maar de maatschappelijke winst voor alle participanten staat voorop Duurzaam Duurzaamheid is een van de uitgangsbeginselen van de projectgroep. Die duurzaamheid geldt uiteraard voor materiele zaken, echter tevens in belangrijke mate voor de processen. De keuzen die gemaakt worden en leidend zijn, bepalen voor in lengte van jaren het succes ervan en de mate van onderhoudsgevoeligheid. Goede uitgangsprincipes vragen weinig aan (professionele) ondersteuning en leiden niet tot bureaucratie. Respect voor de middelen die ingezet worden; zoveel mogelijk hergebruik van gebouwen en met een zo n beperkt mogelijke footprint. Indien mogelijk zal uitgegaan worden van een bestaand gebouw dat thans of op termijn geen functie vervuld Verbindend ZELF staat niet op zichzelf en er zal ook met de omgeving een verbinding moeten zijn. Een relatie van halen en brengen, zodat ook met de omgeving actief geparticipeerd wordt. Dat houdt in dat van meet af aan door de initiatiefnemers relevante stakeholders het project gaan trekken. Deze stakeholders zijn in de eerste plaats de eindgebruikers en verder de gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie en het bedrijfsleven Social Return on Investment Het project moet aantoonbare meerwaarde opleveren ten opzichte van de start positie; deze meerwaarde kan tot uitdrukking komen vanuit materieel opzicht, vanuit welzijnsperspectief en/of vanuit financieel opzicht. 8

9 2.9. Risicoanalyse Duidelijk moet zijn wat de risico s van het te ontwikkelen project zullen zijn. Beschikken we als initiatiefnemers over de benodigde expertise of kunnen we deze vinden binnen ons netwerk; hoe organiseren we het project zodat voortvarend gegarandeerd is; welke mijlpalen spreken we af, hoe garanderen we voldoende draagvlak en bekendheid bij participanten en de omgeving. Welke samenwerkingsvorm is optimaal zowel vanuit risico beheersing, alsook vanuit beheer. 9

10 3. DOELSTELLING De doelstelling van de initiatiefnemers is om binnen twee jaar in Lingewaard een concreet uitvoerbaar plan gereed te hebben voor een zelfdragende samenlevingsvorm op het terrein van wonen, werken en welzijn, Dit t.a.v. de locatie, plan omarmt door de samenleving (inwoners gemeente), economisch haalbaar, met aantoonbare sociale meeropbrengst en exploiteerbaar. Het model is geslaagd wanneer: De drie w s (wonen, werken en welzijn) in voldoende mate zijn uitgewerkt in de samenlevingsvorm, de samenlevingsvorm in een goede verbondenheid staat met de wijk en de voorzieningen die aanwezig zijn Er draagvlak en volledige participatie is vanuit de toekomstige bewoners/participanten en stakeholders Leidt tot een aantoonbare (verbetering) van de Social Return on Investment ten opzichte van de uitgangssituatie Er is in 2016 een start gemaakt ter realisatie Het project door zijn vorm en inhoud sociale besparingen oplevert en waarbij bestaande gelden in het sociaal domein op een effectievere wijze zijn ingezet 10

11 4. STAKEHOLDERS Rondom een ZELF, bestaande uit inwoners van Lingewaard, zijn vanuit drie W s verschillende stakeholders te benoemen. De meeste stakeholders zijn actief in een domein (Wonen of Werken of Welzijn) maar dit hoeft niet voor allen te gelden. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente kunnen er zowel op het domein van Werken als op Welzijn raakvlakken zijn Functioneel overzicht stakeholders De onderstaande tabel heeft ten doel een eerste inventarisatie te maken van partijen met belangen in een ZELF (stakeholders). Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt naar partijen die activiteiten uitvoeren en inhoudelijk verbinding hebben met de functies die vanuit en in een ZELF plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld voorzieningen op het terrein van Jeugdzorg. Deze zijn in het groene vlak geplaatst. Daarbij zijn er belanghebbende die financieel betrokken zijn. Deze laatste groep is van belang om betrokken te worden om de geldstromen duurzaam te maken middels een ZELF. Wonen Werken Welzijn 1 Inwoners van de gemeente Lingewaard 2 Woning corporatie Ondernemers Welzijn en AMW Eigenaars Gemeente Zorg Instellingen (verhuur/eigen gebruik) Verenigingen, kerk, etc. Gemeente Onderwijsinstellingen 3 Investeerders (financiering) Gemeente (voorzieningen) Provincie Ondernemers (loon) Gemeente (voorzieningen Gemeente (uitkeringen) AWBZ-fonds Klanten (aankopen) Inwoners (eigen bijdrage) 11

12 4.2. Overzicht institutionele stakeholders Lingewaard Een invulling naar organisaties zou de volgende kunnen zijn (verder uit te werken). Functie Wonen Woningcorporatie Eigenaars Gemeente Investeerders Provincie Werken Ondernemers Onderwijsinstellingen Gemeente Investeerders Klanten Welzijn Zorg instellingen Gemeente SWL Verenigingen Kerk Investeerders Zorgverzekeraars AWBZ fonds Inwoners Organisatie Waardwonen Woningstichting Gendt VEH? College Organisatie Vastgoedbeleggers Gelderland Ondernemersvereniging in Bemmel Gendt Huissen OBC Huissen/Bemmel College Organisatie Investeerders in MVO Driestroom Directie Parochie De Levensbron Protestante Kerk 12

13 5. CREATIEF BOUWEN 5.1. Wat is ZELF Doel van dit hoofdstuk is om een vertrekpunt te formuleren voor de verschillende doelgroepen die deel uit kunnen maken van ZELF. Niet om e.e.a. op te leggen en als een woonvorm te vermarkten, maar om een onderbouwde en realistische mogelijkheid te bieden waar mensen hun eigen wensen in kunnen passen i.p.v. met een blanke lei te beginnen Verschillende leeftijdsgroepen en hun wensen Om een beeld te krijgen van de wensen van de doelgroep hebben we per doelgroep gekeken naar hun wensen. In eerste lijnen hebben we niet gekeken naar de specifieke wensen voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. Naast de nodige praktische voorzieningen dient er voor deze doelgroep juist een omgeving gecreëerd te worden waarin men zich zonder beperkingen kan begeven. Tevens is het onderdeel Retail vooral een ondersteunende factor binnen het geheel en zal ook vanuit die visie bekeken dienen te worden. Voor een verblijfsruimte vanuit kinderen bezien is gekeken naar de omgeving waar de kinderen zich vaak begeven. Hier zijn de bevindingen uitgehaald en wat de idealen zijn voor deze leeftijdsgroep is hierna te zien. In de volgende paragraaf worden de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen toegelicht Verschillende type mensen en hun eigenschappen Er is uit onderzoek gebleken dat we mensen in vier verschillende groepen kunnen verdelen. Hieronder is de belevingswereld van de groepen mensen weergegeven in vier kleuren en de eigenschappen te zien. Gele belevingswereld Harmonie Sociale mensen Eigenschappen: Gericht op gezelligheid en sociale banden, Gezinsleven centraal, Interesse in anderen, Gemakkelijk, Sociale verbondenheid, Harmoniezoekers, Spontaniteit, Eerlijk. 13

14 Groene belevingswereld Bescherming - Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen Eigenschappen: Op zoek naar zekerheid in eigen directe omgeving, Veiligheid, Bescherming, Geborgenheid en rust, kalm en evenwichtig, Routineus, Conservatief, Traditioneel Blauwe belevingswereld Controle Ambitieuze, dynamische mensen Eigenschappen: Gericht op manifestatie en controle, Zakelijke houding, Zelfverzekerd, Succes en status, Onafhankelijkheid, Carrièregericht, Materialistisch, Exclusiviteit. Rode belevingswereld Vitaliteit Assertieve, energieke mensen Eigenschappen: Gericht op het verleggen van grenzen, Levenslustig, Uitdaging, Vrijheid, Gepassioneerd, Eigenzinnig, Intelligent en zelfbewust, Genieten van het leven. Wensen en eisen van de bevolkingsleeftijden Overlappende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden. Veel groen, veel lichtinval Mogelijkheid tot privacy versus ontmoeten: Gezamenlijke ruimtes Faciliteiten: horeca, winkels, etc. Digitalisering van woningen / openbare ruimtes Verschillende wensen vanuit alle bevolkingsleeftijden Uitbreidingsmogelijkheden Kleurgebruik in de omgeving Aangepaste faciliteiten m.b.t. woningen Goede licht en lucht kwaliteit i.c.m. akoestische eigenschappen Overlappende eisen vanuit ZELF ten aanzien van wonen Wonen en werken Kruisbestuiving van leeftijdsgroepen. Algemene gebruiksruimten Betrokkenheid in woonvorm en omgeving Onderhouden van faciliteiten rondom de woningen Gezonde voeding consumeren en eventueel ook produceren Zorg dragen voor zowel elkaar als andere bewoners/mensen. 14

15 Conclusie (ver)bouwen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen Een nieuwe huisvestingsvorm en verblijfsplek dient alle leeftijdsgroepen maar ook verschillende type mensen aan te spreken. Dit dient in kaart gebracht te worden zodat er op basis hiervan een differentiatie plaats kan vinden. Tevens is er een vertrekpunt te formuleren waarin alle groepen zich in de basis wel in kunnen vinden Flexibele oplossingen Om mensen ZELF te laten bepalen hoe ze willen wonen zouden we flexibele oplossingen dienen te bieden waarin de constant veranderende wooneisen van gebruikers op eenvoudige wijze zijn aan te passen. Hierbij valt te denken aan: Uitbreidingsmogelijkheden die ook weer makkelijk te verwijderen of aan te passen zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan werkplekken die als losse objecten in de tuin worden geplaatst. Zo is er toch de mogelijkheid om uit te breiden maar als dit door nieuwe bewoners als last wordt ervaren kan e.e.a. weer verwijderd worden. Een kleinere ruimte waar meerdere functies in zitten, je gebruikt nooit alle functies tegelijk. Hierbij kan er bijvoorbeeld een bed achter een kastenwand zitten die overdag niet zichtbaar is maar in de avond uitgeklapt kan worden. Zo wordt er ruimte bespaard en ontstaat er een flexibele oplossing binnen een woning. Een bouwsysteem bestaand uit flexibele wanden die eenvoudig te verplaatsen zijn (kantoor wanden?) 5.5. Inspiratie Verschillende manieren om ruimtes met elkaar te verbinden. Om woonvormen te verbinden met elkaar zijn in deze paragraaf een aantal gerealiseerde voorbeelden te zien. Er zijn verbindingen te zien tussen woningen maar ook voorbeelden waarbij binnen de woning zelf verschillende verbindingen te zien zijn. Verschillende oplossingen voor verschillende leeftijdsgroepen en type mensen. 15

16 Voorbeeld: Er is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwend woning concept dat het openbare en het privé domein op een stimulerende wijze met elkaar in verbinding brengt. Dit wordt gedaan zonder harde grenzen, maar ook zonder dat het ten koste gaat van de intimiteit van de woningen of de openbaarheid van publieke ruimtes. Een vernieuwend woningconcept waarbij met een ruimtelijke opzet er een geleidelijke overgang van openheid naar intimiteit ontstaat. In de helling bevinden zich verscheidene publieke functies, waaronder winkels. De woningen hebben hun eigen parkeerruimte verbonden door een gezamenlijke tuin / binnenplaats. De woningen zijn op een speelse manier geplaatst waardoor ze een verbinding hebben met het gezamenlijke terrein In de plattegrond is te zien hoe de privé ruimtes een verbinding aan gaan met de openbare ruimtes. In deze woning zijn verschillende blokken geplaatst die onderling een verbinding aan gaan door de trap. De begane grond staat in verbinding met buiten, door de grote ramen en het gezamenlijk terras. De trap is hier de bindende factor in het huis. Hoe verder men deze trap opgaat des te minder verbinding er is met buiten. 16

17 6. MARKETING De focus van de marketing van het ZELF concept ligt op de meerwaarde die gecreëerd wordt voor individuele participanten én de samenleving. Het te ontwikkelen concept zal een vorm zijn die past in de huidige ontwikkeling van de samenleving, waar het ruilen van diensten in de directe woonomgeving fysiek mogelijk is. Bijvoorbeeld kinderopvang geleidt door bewoners die niet aan de arbeidsmarkt zijn verbonden en zorgdiensten geleverd door hen die daar gebruik van maken. Tevens dient in de woonvorm een mate van handwerkproductie, bedrijvigheid en handel te worden gecombineerd met wonen. De boodschap moet zijn dat verandering op de drie W s nodig is om een duurzame toekomst mogelijk te maken. De insteek om draagvlak te krijgen moet dan ook niet zijn niet in onze achtertuin maar eerder dat wil ik ook. Om deze boodschap over te brengen, van eerste kennismaking, via bewustwording naar actieve participatie moeten het Wat, het aan Wie en het Hoe van de boodschap vastgelegd worden Wat is de boodschap Bij het overbrengen van de boodschap moeten de volgende elementen meegenomen worden. Deze zouden nog aangevuld kunnen worden met doelgroep specifieke elementen. Men leeft vooral in het nu, dus uitdaging is om belangstelling te genereren voor iets wat in de toekomst van belang is. ZELF moet dan ook meerwaarde tonen voor iets wat nu speelt De meerwaarde van ZELF moet als comfort worden aangeboden (altijd betrouwbare kinderopvang, kleine klusjes door buren, bijlessen, etc.) Men is betrokken bij de maatschappij en verricht veel onbetaalde arbeid, dit is een plus voor het ZELF concept Gezonde levensstijl en gezond eten worden nagestreefd, ZELF kan hierin voorzien door wegnemen mobiliteit s stress etc., in combinatie met de wens om diensten aan huis te ontvangen Moet duidelijk zijn dat ZELF zorgt voor behoud regie Internet belangrijker als bron van informatie dan gemeentelijk loket 17

18 Aan Wie moet de boodschap gericht zijn De boodschap moet, op maat, worden overgebracht naar ieder van de onder paragraaf 4.2 benoemde stakeholders. Maatvoering is nodig om de specifieke potentiele meerwaarde van het project snel inzichtelijk te hebben voor de belanghebbende en de plaats in het project te kunnen vaststellen.

19 6.3. Het Hoe van de boodschap Stap Toelichting Wie Vaststellen Beschrijft het plan alle relevante onderdelen en Initiatiefnemers Initiatiefplan is overeenstemming over de uitgangspunten? Besluit Top down of Top down is leidende rol initiatiefnemers, Initiatiefnemers Bottom up sturing komt uit Participanten Vaststellen doelgroep/ Wie van de inwoners en andere Initiatiefnemers stakeholders stakeholders willen we bereiken? Vaststellen Welke boodschap willen we overbrengen: Initiatiefnemers communicatie- hoe willen we feedback genereren en doelstelling wat gaan we daarmee doen Informeer doelgroep Maatwerk informatie over doel en strekking ZELF, Initiatiefnemers creëer bewustwording & belangstelling. Kan afwijkend zijn per groep stakeholders Evaluatie moment Realiteitsgehalte vaststellen (GO/NO-GO) Initiatiefnemers Stimuleer doelgroep Vorm groep (adspirant-) participanten, instellen Initiatiefnemers/ overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers doelgroepers met de doelgroepers op in de participanten Maak startnotitie Vaststellen streef- en meerwaarde en Participanten concreet ZELF project randvoorwaarden ZELF project (bestaande uit initiatiefnemers en doelgroepers) ZELF Projectvoorstel Iedere participant besluit op Go/No Go Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners ZELF Projectplan Projectplan op hoofdlijnen waar iedere Participanten participant op Go/No Go beslist Uitvoering ZELF Participanten en mogelijk externe samenwerkingspartners Evaluatie ZELF Participanten 19

20 7. FINANCIELE ONDERBOUWING PROJECT De acties en competenties die nodig zijn om het stappenplan van paragraaf 6.3 te realiseren, betreffen in hoofdlijnen het faciliteren van de bijeenkomsten met stakeholders en het proces, de inzet van diverse competenties tijdens die bijeenkomsten en ten behoeve van het uitwerken van documentatie, media materiaal om brede participaties mogelijk te maken en uiteindelijk het projectplan. Begroot is dat een totaal bedrag van zo n euro nodig zal zijn, waarbij rekening is gehouden met de kosten die vallen binnen de deelnemende organisaties. De uitgaven zullen worden terugverdiend door de financiële en maatschappelijke voordelen (Social Return on Investment) dat ZELF uiteindelijk zal realiseren bij de diverse stakeholders. Voor de voorfinanciering van deze post zal een beroep worden gedaan op de initiatiefnemers, de stakeholders en andere sponsoren. Voor de detaillering verwijzen wij naar de bijlage. 20

21 Bijlage 21

22 WAT ACTIES DEELACTIES BENODIGDE PROJECT PRODUCT UITVOERINGS COMPETENTIES UITVOERING KOSTEN Vaststellen Beschrijven van plan met Inzichten vanuit Uitgaande van 10 Afgewerkt Initiatiefplan alle relevante onderdelen architect, welzijn, vergaderingen van 3 uur initiatief voorstel en uitgangspunten? werken en wonen incl voorbereidings-tijd a 50 euro per persoon Informeer Maatwerk informatie over Communicatie & social doelgroep doel en strekking ZELF, creëer media, netwerken, bewustwording & belangstelling. inzicht social return Kan afwijkend zijn per groep on investment, kennis stakeholders wonen, welzijn en werk. Informeer Campagne Drukkosten 100 folders 100 kwaliteit folders 750 doelgroep materiaal samenstellen Informeer Contacten leggen Ca. 15 organisaties van doelgroep en bijeenkomsten 2 uur incl voorbereidings, met potentiele terugkoppeling en reistijd stakeholders met 2 personen Informeer Publicatie over Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 doelgroep ZELF in Gemeente opzetten en onder- actuele platforms, Nieuws, Social media houden social media, afspraken tot en andere media contacten media plaatsen sites gemeente en andere organisaties Stimuleer Vorm groep (adspirant-) doelgroep participanten, instellen overleg/werkorgaan. Nu gaan de initiatiefnemers met de doelgroepers op in de participanten Informeer Organiseren Deelnemers uit de Kosten zaalhuur, Gefaciliteerde doelgroep bijeenkomsten organisaties op terrein tijd externe bijeenkomsten, kerngroep Wonen, Werk en Welzijn, deskundigheid, werk- kern groep (zowel informatief architectuur, Sociaal en discussie-materiaal. samengesteld, als workshops) domein, relevante Stelpost 5 bijeenkomsten randvoorwaarden regelgeving, Social return van 10 organisaties en startnotitie on Investment, jurdisch kerngroep van advies beheer vorm 20 personen 22

23 Informeer Communiceren Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, actuele 500 doelgroep over ontwikkelingen opzetten en onder- site & social mediaproject houden social media, platforms, afspraken contacten media tot plaatsen sites gemeente en andere organisaties Maak Vaststellen streef- en meer- Deelnemers kerngroep Bijeenkomsten, werk- Startnotitie geschikt startnotitie waarde en randvoorwaarden uit de organisaties op sessies, interne tijd om besluit te concreet ZELF project terrein Wonen, Werk en organisaties toe te nemen van Go ZELF project Welzijn, architectuur, schrijven aan or No GO Sociaal domein, Social ZELF project return on Investment Communicatie Communiceren over Communicatie Advertentie(s), tijd Advertenties, 500 ontwikkelingen opzetten en onder- actuele site & social project houden social media, media platforms, contacten media afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties ZELF Project- Iedere participant besluit voorstel op Go/No Go ZELF Project- Projectplan op hoofdlijnen Deelnemers kerngroep uit Bijeenkomsten, werk- Projectplan, inclusief plan waarop iedere participant de organisaties op terrein sessies, interne tijd vlekkenplan Go/No Go beslist Wonen, Werk en Welzijn, organisaties toe te architectuur, Sociaal schrijven aan domein, Social return on ZELF project Investment Communicatie Communiceren over Advertentie(s), Advertenties, 500 ontwikkelingen tijd opzetten en actuele site & project onderhouden social social media media, contacten media platforms, afspraken tot plaatsen gemeente en andere organisaties Onvoorzien 10% van de totale Buffer voor project kosten onvoorziene posten

24 Uitgave

Waarom zit jouw klant op jou te wachten?

Waarom zit jouw klant op jou te wachten? [KLANTSEGMENTERING. ] Waarom zit jouw klant op jou te wachten? [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] Wie? Klant segment Golden Sentence Waarde propositie Klantwaarden MVP Positionering [ KLANTSEGMENTERING. ] [ SDP-SEGMENTATIE-

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Werkatelier 4. Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden. 2 april 2014 Volkshuis Leiden. 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1

Werkatelier 4. Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden. 2 april 2014 Volkshuis Leiden. 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1 Werkatelier 4 Werk aan de Winkel in het Hart van Leiden 2 april 2014 Volkshuis Leiden 7-4-2014 Copyright RMC 2012 1 Programma 1) Welkom: wie zijn wij en wat hebben we gedaan? 19:30 19:35 2) Presentatie

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Domotica op afstand dichtbij

Domotica op afstand dichtbij Langer zelfstandig wonen en leven Domotica op afstand dichtbij Presentatie Expert bijeenkomst wonen en zorg Rijksoverheid en VNG hoorn.nl Langer zelfstandig wonen en leven doel presentatie - delen kennis

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Handleiding projectplan

Handleiding projectplan Handleiding projectplan Een hulpmiddel bij het uitwerken van het meest Duurzame Plan van Twenterand Opgesteld door (NAAM) d.d. (DATUM) 0. Voorwoord...3 1. Aanleiding...3 2. Huidige situatie dorp, wijk,

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen

Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen Effecten van sharing economy op de samenleving en op wonen Onderzoeksopzet Definitie deeleconomie Trends en ontwikkelingen Deelnemers Maatschappelijke effecten Deeleconomie-platforms Woonvormen met delen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

AGENDA: 1. TOELICHTING PASTOOR BRONNEBERG OVER SLUITING VAN DE KERK ST. JOZEF.

AGENDA: 1. TOELICHTING PASTOOR BRONNEBERG OVER SLUITING VAN DE KERK ST. JOZEF. AGENDA: 1. TOELICHTING PASTOOR BRONNEBERG OVER SLUITING VAN DE KERK ST. JOZEF. 1. TOELICHTING STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK HERBESTEMMING ST. JOZEF KERKGEBOUW 2. PAUZE 3. TOELICHTING START DOPSGEWIJZE AANPAK

Nadere informatie

SCHUIJTGRAAF VELD 3 Uitgangspunten

SCHUIJTGRAAF VELD 3 Uitgangspunten SCHUIJTGRAAF VELD 3 Uitgangspunten Schuytgraaf veld 3 wordt een bijzonder veld. Het richt zich op de doelgroep die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om met

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Joost Nicasie Advies Oude Rijksstraatweg 17 3941 BP DOORN 0343-880960 www.areaaladvies.nl Programma > Inleiding leefstijlen > Van vier leefstijlen naar zeven belevingswerelden

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Doel, resultaat & uitgangspunten Inhoudelijke visie m.b.t. zorg(leefbaarheid)

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied

Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied Woondag Friesland Ellen Olde Bijvank innovatief in wonen, zorg en welzijn Introductie en doel Introductie Quintis Praktijkvoorbeelden Rolverdeling

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Gemeente participatie en lokale initiatieven

Gemeente participatie en lokale initiatieven Gemeente participatie en lokale initiatieven Ervaringen en mogelijkheden Participatiewet 2015 Strekking van de wet - historisch perspectief arbeid en werkloosheid Nieuwe doelgroepen - WSW, WAJONG, personen

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Locatie Zuideinde, Naaldwijk. leef je droom. van dromen naar verbinden en ontmoeten. Oktober Versie 2.0

Locatie Zuideinde, Naaldwijk. leef je droom. van dromen naar verbinden en ontmoeten. Oktober Versie 2.0 Locatie Zuideinde, Naaldwijk leef je droom van dromen naar verbinden en ontmoeten Oktober 2017 Versie 2.0 Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Heel Nederland ontmoet elkaar op

Heel Nederland ontmoet elkaar op Heel Nederland ontmoet elkaar op Foto: Tom Baas INFORMATIE VOOR GEMEENTEN WAAROM? Er is niet alleen een kloof tussen arm en rijk, maar ook tussen mensen van verschillende opleidingsniveaus, tussen culturen

Nadere informatie

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid?

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Visie is KEY 6 april 2017 Overheidsparticipatie een nieuw DNA 6 CMOSTAMMACADEMIES Pijler 1 Een energieke samenleving 2 maart Pijler 2 Visie en strategie

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015

werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 werkatelier II Losser, Aloysius locatie 18 mei 2015 programma 19.00 Welkom 19.10 Terugkoppeling input bijeenkomst 28 april 2015 20.00 Interview wethouders 20:45 Vervolgproces 21.00 Afsluiting input bijeenkomst

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES!

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA: VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! U heeft een mooi project om laaggeletterde werkzoekenden op te leiden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio!

Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio! Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio! Natuurlijke groei is iets wat haast onmerkbaar gaat maar wel grote gevolgen heeft. Je bewust worden van, en zicht krijgen op die groei maakt

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen Participatieplan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant Happy Amersfoort Academy Di 20 sept 16 de Observant Notitie resultaten bijeenkomsten Happy Amersfoort Academy Op de volgende pagina s zijn de uitkomsten van de G1000 en de eerste twee bijeenkomsten die

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 TOEKOMST VAN DE SMELEHOF Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 Accommodatiebeleid Gemeente Venray Voor gemeenschapshuizen en wijkcentra Per 1 januari 2018 treedt overheid terug, centra

Nadere informatie