10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag"

Transcriptie

1 10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag POA de Liemers

2 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Inleiding Op 10 juni 2013 zijn 130 aanwezigen te gast bij de Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA s) en provincie Gelderland om in gesprek te gaan over sociaal aanbesteden. Een veel besproken onderwerp door zowel overheden als ondernemers. Maar wat verstaan we eigenlijk onder sociaal aanbesteden? En weten we wel van elkaar wie wat doet, maar ook vooral wat we voor elkaar kunnen betekenen? Op al deze vragen werd antwoord gezocht tijdens de bijeenkomst. In dit verslag leest u terug welke punten er plenair, maar ook in de werkgroepen, werden aangehaald. Social Return On Investment SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt doelen, stakeholders, investeringen en effecten van uw activiteiten inzichtelijk. Daardoor bevordert SROI het plegen van gerichte interventies die veranderingen bij uw doelgroep (klanten, cliënten of patiënten) te weeg brengen. Zo realiseert uw organisatie meer maatschappelijke waarde. Bron: sroi.nl Sociaal aanbesteden Sociaal aanbesteden is het zodanig inrichten van uw aanbestedingen dat ook sociale doelen worden gerealiseerd. U kunt bijvoorbeeld een contracteis stellen. Daarbij verplicht de leverancier zich om een bepaald percentage van de aanneemsom (vaak 5%) aan te wenden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een bepaalde doelgroep in te zetten. U kunt de leverancier ook vragen hoeveel plaatsingen hij kan realiseren en hem daarvoor een plan laten maken. Sociaal aanbesteden wordt ook wel social return genoemd. Bron: beso-brabant.nl Dagopening Dagvoorzitter Arnoud Leerling opent de bijeenkomst. Hij vraagt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk naar zijn betrokkenheid bij het onderwerp social return on investment. De gedeputeerde gaf aan dat het onderwerp bij hem in de genen zit, hij is immers ook actief geweest in de vakvereniging. Ook vanuit zijn opvoeding heeft hij meegekregen dat dit onderdeel is van je sociale verantwoordelijkheid. Vervolgens schetst Arnoud Leerling de verwachtingen van de middag; de aanwezigen zullen samen op zoek gaan naar verantwoordelijkheden en te nemen acties, waarbij het aandragen van concrete handvatten centraal staat. Over wie gaat het? Sociaal aanbesteden door publieke instellingen levert bijvoorbeeld arbeidsplaatsen op voor mensen die eerder in sociale werkvoorzieningen werden geplaatst en ROC studenten van de laagste niveaus. Deze mensen hebben veelal een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en komen niet zelfstandig aan een baan. Zij verdwijnen in de zogenaamde kaartenbakken bij gemeenten en krijgen vaak de beschikking over een uitkering. 2

3 Vanuit het sociaal aanbestedingsbeleid wordt nu van overheden verwacht dat zij samen met het bedrijfsleven gaan kijken of en hoe deze mensen binnen een regulier bedrijf geplaatst kunnen worden op een functie die voor hen toegankelijk is. Achtergrond: onderzoek Universiteit Twente Cees Veerman spreekt vanuit aannemer KWS namens Bouwend Nederland over het onderzoek naar sociaal aanbesteden in de bouw, waartoe opdracht is gegeven aan de Universiteit Twente. De keuze voor dit instituut lag volgens Cees Veerman voor de hand, gezien de betrokkenheid van de universiteit bij de ondernemers in de regio en het brede draagvlak dat zij hier dan ook ondervinden. Begin dit jaar werd aangevangen met het onderzoek, waarvan de resultaten in het najaar gepresenteerd zullen worden. Ter gelegenheid van de bijeenkomst Sociaal Aanbesteden deelt Cees Veerman daar op vooruitlopend alvast de eerste resultaten met ons. De voornaamste conclusie is op dit moment dat 50% van de gemeenten geen beleid heeft voor sociaal aanbesteden, maar dat de gemeenten wel steeds meer onderling clusteren en afstemming zoeken in concrete activiteiten. Om wethouders verder te stimuleren in het ontwikkelen van een solide beleid raadt Cees Veerman hen aan om in gesprek te gaan met ondernemers. Samen moeten zij sociaal aanbesteden niet benaderen als probleem maar als uitdaging. Met die instelling dienen de wethouders volgens hem ook te kijken naar de mensen met een uitkering; wat zijn de mogelijkheden met de mensen die in de uitkering beland zijn, ook op de langere termijn? Hierop aanhakend komt er vanuit de zaal de vraag waar de voorkeur van Cees Veerman ligt met betrekking tot de kwestie loonsom/aanneemsom. Veerman antwoordt hier op dat 5% van de loonsom de voorkeur heeft. Het aanhouden van deze regeling stimuleert om over het project heen te kijken en mensen binnen het bedrijf te kunnen houden, door hen een gedegen opleiding te bieden. Wederom volgt er een aanvulling uit de zaal; We moeten niet de contracten, maar de mensen die het betreft voor ogen houden. De wethouders Wethouder Michiel van Wessem (Arnhem): Op dit moment werken er ongeveer mensen in sociale werkvoorzieningen. Ik ben al lang bij dit onderwerp betrokken omdat ik jaren lang advies heb gegeven aan bedrijven op het gebied van reintegratie. Daarnaast ben ik directeur geweest bij een drietal sociale werkplaatsen. Hier hielp ik mensen die niet zelfstandig aan een baan konden komen door hen een steuntje in de rug te geven. Wat enige tijd de tendens is geweest is dat de sociale werkplaatsen zelf ondernemersactiviteiten gingen initiëren, voornamelijk om het werk dat plaats vond in de sociale werkvoorziening interessanter te maken. Zo gebeurde het bijvoorbeeld dat er binnen Presikhaaf Bedrijven een schoonmaakbedrijf, een schoolmeubelproductiebedrijf en een groenvoorziening werden opgezet. Wat de sociale werkvoorziening nu moet gaan doen is weer focussen op de kerntaak; mensen opleiden en begeleiden. De ondernemersactiviteiten moeten afgebouwd worden. Om deze transitie mogelijk te maken wordt er nu dan ook al samengewerkt met marktpartijen en worden er goede afspraken gemaakt. 3

4 Wethouder Johan Kruithof (Apeldoorn): Ik denk dat er een aantal zaken beter geregeld kunnen worden dan nu in de regelgeving is opgenomen. Als Gemeente Apeldoorn hebben wij een voorbeeldfunctie op het gebied van Social Return on Investment en sociaal aanbesteden. Wij hebben als eerste gemeente het certificaat van de Prestatieladder Socialer Ondernemen ontvangen. De PSO is een instrument van TNO dat meet hoe bedrijven gebruik maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hoe zetten ze die structureel in en welke opleidingsmogelijkheden bieden zij hen? Dat wordt met het meetinstrument in kaart gebracht en je wordt uitgedaagd om op de ladder te blijven stijgen. Bedrijven die structureel iets doen aan SROI die krijgen dat certificaat toegekend. Zij werken dus niet alleen op projectbasis met mensen, maar nemen hen ook echt in dienst. Wij vonden het als gemeente zelf van belang om deel te nemen aan de PSO meeting omdat wij vinden dat als je van de ondernemers in je regio vraagt zich socialer op te stellen, je zelf ook met je hoofd op het hakblok moet. Het voordeel is dat je vervolgens weet dat je dezelfde taal spreekt als de ondernemer, zo kun je afspraken maken en elkaar er ook aan houden. Ik nodig de andere wethouders van harte uit om eens te komen kijken hoe wij in onze gemeente omgaan met het sociaal aanbestedingsbeleid. 4

5 De ondernemers Jacco Vonhof (voorzitter VNO-NCW Midden) en Reinald van Ommeren vertegenwoordigen de ondernemers tijdens de bijeenkomst. Reinald van Ommeren is directeur van Loohorst, het groenbedrijf in onder andere Ede. 30% van zijn medewerkers valt onder de doelgroep. Volgens hem moeten de desbetreffende mensen gewoon worden ingezet binnen reguliere bedrijven. Reinald van Ommeren benadert hen dan ook niet als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar als mensen met afstand tot werk. Deze mensgerichte benadering vindt hij erg belangrijk. Hij wil de wethouders dan ook voorhouden dat het gaat om mensen en niet om nummertjes. Het moet volgens Reinald van Ommeren dan ook snel afgelopen zijn met het schuiven van mensen. Die aanpak is compleet nutteloos, naar zijn inzien. Een andere aanpak die Reinald van Ommeren graag anders zou zien is die van het proces van aanbesteden: hier moet een duidelijk selectie criterium voor komen voor de eigenschappen van de aanbieder. Nu is het te veel een gun criterium na het selectieproces dat de bovenhand heeft. Jacco Vonhof deelt deze optiek en ziet voor de overheid een faciliterende rol weggelegd, zeker als het gaat om de controle op de uitvoering van het beleid. Aan de voorkant moet er vooral vertrouwen zitten volgens hem, aan de achterkant zit de controle. Op die manier wordt het de ondernemer makkelijker gemaakt om zijn sociale rol te vervullen, in plaats van lastiger. Ook Jacco Vonhof geeft nogmaals aan dat de regelingen niet centraal moeten zijn. Deze zijn immers onderhevig aan veranderingen door het kabinet. De mensen; die moeten centraal staan. In het publiek staat Gerrie Ligtelijn op, wethouder en voormalig directeur van Hotel Belmont (Leger des Heils). Als geen ander kent zij de doelgroep inmiddels vanuit zowel bestuursfunctie als de rol van ondernemer. Zij sluit de plenaire gespreksronde treffend af door te concluderen dat het er niet om gaat om of er ondernemers zijn die wel mensen kunnen gebruiken, maar om de mensen wie, die graag een baan willen hebben. Dit zijn volgens Gerrie Ligtelijn mensen die bij ons allemaal horen; die gebruik je niet! In de beleidsvorming zijn creativiteit en verbindingen kunnen leggen erg belangrijk. Hiermee geeft ze en inspirerende aanzet tot het volgende programmaonderdeel: de gesprekstafels. Gesprekstafels Na het plenaire inleidende gedeelte schoven de aanwezigen aan bij de tafels om onder gespreksleiding van de POA secretarissen input te leveren in de vorm van tips en handvatten. Daarnaast werd er meegedacht over regionale acties. De voornaamste conclusies die hier uit voortkwamen zijn: 5

6 Advies aan de overheden: De overheden wordt aangeraden om als aanbestedende dienst de opdrachten tijdig bekend te maken in de markt zodat bedrijven daarop in kunnen spelen. Heb hierbij ook aandacht voor de kleinere ondernemers; sluit hen niet uit. Communiceer duidelijk wat onder sociaal aanbesteden wordt verstaan en wat je er als aanbestedende dienst samen met werkgevers van wilt maken. Goede voorlichting over het onderwerp naar alle betrokken partijen is dan ook essentieel: de overheden moeten meedenken met de ondernemer, gemeenten moeten op dezelfde manier sociaal aanbesteden en er dient een eenduidige beschrijving van de kwaliteiten van de doelgroep te komen. Sociaal aanbesteden kan veel opleveren maar dan dienen er wel enkele randvoorwaarden vervuld te zijn; bijvoorbeeld realistische verwachtingen over en weer en een goede samenwerking in de keten in de regio (Sociale Dienst, UWV WERKbedrijf en SW) m.b.t de werving en begeleiding van kandidaten. Zorg voor korte lijnen op lokale schaal! Overheid: ga in gesprek met ondernemers! De ondernemers zouden graag zien dat zij vertrouwen aan de voorkant krijgen en controle aan de achterkant. Ga niet clusteren; zorg er liever voor dat er drempels worden weggehaald. Dit doe je onder andere door helderheid te geven. Probeer dus ook geen gemeente- of provinciegrens te hanteren, voor ondernemers bestaan deze grenzen niet; logischer is de arbeidsmarktregio. Kijk hierbij ook naar de soort werkzaamheden in plaats van de branches in de arbeidsmarktregio. Hanteer geen dwang, wordt er uitdrukkelijk meegegeven. Misschien dat dwingende maatregelen wel een discussie op gang kunnen brengen maar het zal er uiteindelijk toe leiden dat werkgevers proberen de regels te omzeilen. Beter is om ondernemers te stimuleren om zich vrijwillig te laten beoordelen op basis van een prestatieladder (zoals PSO). Nog mooier is een certificaat verantwoord ondernemen om zo ook ondernemers die niet te maken hebben met aanbesteding vanuit gemeenten te stimuleren tot SROI. Maar pas op: tools als de PSO kunnen van nut zijn, maar het kan ook doorslaan naar de andere kant. Er ontstaat dan te veel accent op het labelen. Waar wel streng op toegezien moet worden volgens de aanwezigen is het doorvoeren van een sanctie op niet ingevulde budgetten. De menselijke benadering van sociaal aanbesteden wordt onderstreept door de deelnemers: kijk niet eenzijdig naar de kaartenbakken van UWV/ gemeenten; zie het als een uitdaging om mensen die graag willen werken aan een passende baan te helpen. Denk ook niet enkel aan de financiële verantwoording; het gaat om mensen! Tenslotte vragen de ondernemers de provincie en de gemeenten zelf zichtbaar maken wat zij doen aan SROI: zijn kunnen een voorbeeldfunctie vervullen. Advies aan de ondernemers: Ondernemers doen er goed aan sociaal aanbesteden een strategische plek te geven binnen de organisatie (denk hierbij aan directie en verkoop). Laat percentages dan ook los en ga per project het gesprek met de overige betrokken partijen over wat mogelijk en haalbaar is (dit kan ook een selectiecommissie zijn). Maak van sociaal aanbesteden echter geen opzichzelfstaand project; maak er liever sociaal ondernemen in de breedte van! 6

7 Het verdient aanbeveling om binnen de organisatie een persoon aan te wijzen die specifiek de begeleiding van de doelgroep op zich neemt. Deze persoon moet zich er van bewust zijn dat de aandacht die de werknemers behoeven, verschilt per individu. Professionals moeten hun communicatiemogelijkheden richting met name etnische groepen vergroten, om individuele kandidaten beter te kunnen begeleiden (toegang tot groepen via sleutelfiguren ). Niet alleen bij de begeleiders, ook bij de werving & selectie professionals moet er meer kennis over sociaal aanbesteden en de doelgroep ontstaan. Advies aan onderwijsinstellingen: Onderwijsinstelling ook aangesloten bij de Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt- krijgen het advies om mensen te laten kiezen voor beroepen met kansen. Het is nu zo dat verwachtingen niet altijd uitkomen, waardoor jongeren afglijden en misschien hun studie niet afmaken. Mensen hebben immers het meeste succes hebben met dingen die ze willen doen. Motiveer jongeren door hen de ruimte te geven voor ontwikkeling met uitzicht op een toekomst perspectief. Dit perspectief moet echter wel realistisch zijn; houdt voor ogen of er ook daadwerkelijk banen zijn voor deze mensen, wanneer zij het opleidingstraject doorlopen hebben. Maak heldere afspraken met ondernemers over mogelijkheden van opleiding van de doelgroep. Laat de werkgever zelf vertellen/bepalen welke kwaliteiten hij/zij nodig heeft. Houdt de ondernemer echter wel duidelijk voor dat niet alles te kwalificeren is. Algemeen Samenwerking is cruciaal; zowel samenwerking tussen gemeenten in een arbeidsmarktregio als ook samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en onderwijs. Respecteer elkaars positie, elkaars verantwoordelijkheden en elkaars belangen. Waar een wil is, is een weg. Sociaal aanbesteden moet vooral voortkomen uit een intrinsieke motivatie van alle betrokken partijen bij dit spel. En tot slot, nogmaals; stel de mens centraal en niet het beleid, de regels, protocollen, keurmerken etc! Afsluiting Dagvoorzitter Arnoud Leerling sluit de bijeenkomst af met een plenaire bespreking van de bovenstaande resultaten. Het is duidelijk: iedereen wil iets doen om het beleid én de praktijk rondom sociaal aanbesteden te verbeteren. Alle drie de aanwezige O s: de overheid, de ondernemers en het onderwijs. Maar wie nou precies wat moet en gaat doen, blijft moeilijk. Wat wel voorop staat is dat Sociaal Maatschappelijk Ondernemen niet langer alleen maar een marketing instrument is voor bedrijven en instanties. Hij dankt de aanwezigen voor hun input en het helder maken van de vraagstukken die nu bestaan bij de betreffende partijen. Hoe nu verder? Daarover kan nu op regionale schaal verder worden gesproken. Mogelijk via de Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt. Wordt vervolgd dus! 7

8 De bijeenkomst sociaal aanbesteden is een gezamenlijk initiatief van de zeven Gelderse Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA s) en provincie Gelderland. De POA s in Gelderland verzorgen in eigen regio de afstemming tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Het POA signaleert kraptes en kansen in verschillende sectoren en adviseert bij het opstellen van projecten, die voortkomen uit vraag van vooral ondernemers. Hieronder de contactgegevens van de POA secretarissen: POA Achterhoek Liesbeth Laman Trip, POA Arnhem Henk Korten, POA de Liemers Marc Samuels, POA Noord-Veluwe Gerrit Marskamp, POA Valleiregio Atse Nederveen, RAAK Gert Veenendaal, Angela Berende, Stedendriehoek Hans van Uden, Niels Strang,

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Carla Martinot Accountmanager Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden Historie 1998 Forse werkloosheid; Veel overheidsinvesteringen in bouwsector; Behoefte aan werknemers in de bouw; Invoering

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV

JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV JEROEN THOMASSEN BRUIL INFRA BV EMVI TENZIJ.. Hoe kan een aannemer zich ECHT onderscheiden? WORSTELEN MET NIEUWE AANBESTEDINGSWET Vanaf april 2013 gunnen op EMVI..tenzij. Is het zinvol..of is het wet?

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers.

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers. JAARPLAN 2013 Meerjarenbeleid In klein bestuur zal in 2013 de laatste hand worden gelegd aan visie en missie van B&SHO. Daarnaast wordt het sponsorplan herzien en een lidmaatschap ingesteld voor bedrijven

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom!

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom! Prestatieladder Sociale Ondernemen Aanvang 9.45 uur Welkom! Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg Voorzitter Stichting PSO-Nederland January 19, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Iedereen

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO Presentatie PSO Nederland 2 Ontwikkeling PSO 2010-2012 Presentatie PSO Nederland 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015 Generieke voorwaarden social return 1 januari 2015 Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Specialist in arbeidsparticipatie.

Specialist in arbeidsparticipatie. Specialist in arbeidsparticipatie. Wij geloven dat jij de aandacht moet krijgen die je nodig hebt. www.chainworks.nl 1 Over ChainWorks Er zijn steeds meer argumenten en motivaties om mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

De Aanbestedingswet 1 jaar later!

De Aanbestedingswet 1 jaar later! UITNODIGING Precies 1 jaar geleden, 1 april 2013, is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tijd om de stand van zaken op te nemen. Wat hebben we geleerd, waar hebben we nog veel te leren en wat kunnen

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid 28 juni 2012 Inleiding 1. Praktijkgericht onderzoek 2. Sociaal in het

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9. 2 Het belang van werk voor mensen 11

1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9. 2 Het belang van werk voor mensen 11 Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9 2 Het belang van werk voor mensen 11 3 Het belang van werk voor de maatschappij 15 3.1 Vergrijzing en ontgroening 16 3.2 Werken met

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie,

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie, Nanuru, MH (Anna) Van: Monique Engelbertink [m.engelbertink@attendiz.nl] Verzonden: donderdag 4 juni 2015 14:42 Aan: Statengriffie; Hijum, YJ. (Eddy), van; Boerman, E (Bert); 'martin.reesink@gmail.com';

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Tijd Wat 13.30-14.00 Inloop en ontvangst 14.00-14.05 OPENING door Anouschka Laheij, gespreksleider Anouschka Laheij heeft ruime praktijkervaring met het leiden

Nadere informatie

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch 4 december 2012 Pagina 1 Waar gaan wij het over hebben? Historie en processen op weg naar een BV? Of toch niet.. Wat doen we anders? Plateauplanning

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Onderwerp: Social Return, Registratie, MKB en Streefbeleid arbeidsgehandicapten

Onderwerp: Social Return, Registratie, MKB en Streefbeleid arbeidsgehandicapten STATENBRIEF Onderwerp: Social Return, Registratie, MKB en Streefbeleid arbeidsgehandicapten Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Raad GESCAND OP -9 mi 2o;5 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WortTier Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen?

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen? Pensioenfonds Werk en (re)integratie Verkort jaarverslag 2011 Inhoud Een terugblik op 2011 2 Sparen of beleggen? 3 Zorgen over de gevolgen 4 Altijd kijken naar de 5 lange termijn Interessante gegevens

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018

Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018 Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 10 juni 2014 1. Inleiding Provinciale Staten

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie