De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie"

Transcriptie

1 De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie Deel 1 Shaykh Ahmad ibn Omar ibn Saalim Baazmoel -Hafidahoe Allaah- Deze Kennis is religie, kijk dus uit waar jullie je religie vandaan halen. Bron (lezing):

2 Waarlijk alle lof is aan Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie geleid wordt door Allah, er is voor hem geen dwaling, en wie Allah laat dwalen er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén Hij zonder deelgenoot aan Hem. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. {O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.} [3:102] {O mens, vrees jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoud) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.} [4:1] ٧٠ {O jullie die geloven, vrees Allah en spreek het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Booschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.} [33:70-71] Vervolgens: Voorwaar, het beste woord is het Woord van Allaah en de beste leiding is de leiding van Mohammed -salla allaho alayhie wa sallam-. En de slechtste zaken zijn de vernieuwde zaken. En elk vernieuwde zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur. Vervolgens:

3 Dit is een boek (risaalah) waarin de uitspraak van de Imaam Muhammed ibn Sireen al-ansaarie wordt uitgelegd: Deze Kennis is religie, kijk dus uit waar jullie je religie vandaan halen. En dit is een bekende uitspraak, de geleerden zien het als één van de meest belangrijke stelregels voor het opdoen van kennis, zelfs één van de meest belangrijke stelregels van de Islamitische religie. Dit omdat het een duidelijke onderscheid maakt tussen degenen van wie men wel en geen kennis mag nemen. En omdat deze athar (uitspraak van de selef) een geweldige status geniet bij de geleerden, ben ik begonnen met het uitleggen en verduidelijken ervan, door het vermelden van bewijzen uit de Qoraan en de Soennah en de uitspraken van de selef en degene die hen in oprechtheid volgt, door wat hij (de uitspraak) bevat aan betekenissen en wijsheden. Benaming van het boek: En ik heb dit boek getiteld : almo ien litawdeeh ma aani athar al-imaam ibn sireen: inna hadha al-ilm deen 1 De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie 1 En dit is een samenvatting van mijn uitgebreide uitleg van deze athar, ik heb het samengevat zodat men meer profijt zal verkrijgen, vooral voor de algemene mensen; degenen die deze dagen beproefd worden met het volgen van iedereen die in de media verschijnt of dit nu gehoord, gezien of gelezen wordt. Zonder hierbij onderscheid te maken tussen wie wel en wie niet gekwalificeerd is om kennis van te nemen. Hierin wijken zij af van de methodologie van de selef in het opdoen van kennis bij gekwalificeerden die betrouwbaar zijn in hun kennis en religie. Ik vraag Allah dat zij er lering uit trekken.

4 Ik heb dit boek verdeeld in een inleiding, voorwoord, vier doelen, slotwoord en een inhoudopgave. In de inleiding vermeld ik: khotbat alhaajah, de reden van het schrijven van dit boek, benaming van het boek, mijn methodiek in het schrijven van dit boek. En ik vermeld in het voorwoord: Het belang van het onderwerp en de biografie van de imaam ibn Sireen. Het eerste doel: Bronvermelding van de athar, en het vermelden van wie soortgelijke uitspraken zijn overgeleverd. Het tweede doel: Het bewijs uit de Qoraan en Soennah voor de betekenis van de uitspraak. Het derde doel: Wat de uitspraak van ibn Sireen bevat aan betekenissen en profijten: - Definitie van de kennis, verduidelijking van het doel van kennis en het oordeel van het leren ervan. - Verbod op het spreken over zaken van kennis behalve [wanneer dit is] met een argument en bewijs. - Het spreken over Allah zonder kennis en de uitspraak Ik weet het niet. - De verplichting van het [zorgvuldig] kiezen en zuiveren van geleerden waarvan men kennis neemt. - Onderscheid maken in degenen die kennis verspreiden. - Wie zijn de geleerden waarvan men kennis neemt. - Wie zijn degenen waarvan geen kennis genomen wordt. - Er is geen verschil in het verbod om kennis te nemen van hen wanneer het gaat om zowel, luisteren, aanwezig zijn [in de lessen], lezen [van boeken], omgang of wat voor manier dan ook die behoort tot het nemen van [kennis van] hen of het mengen onder hen. Het vierde doel: Misvattingen en weerleggingen En in het slotwoord vermeld ik: De belangrijkste doelen die dit boek inhoudt. En Allaah vraag ik dat deze daad oprecht is omwille van Zijn Nobele Aangezicht, en dat Hij het van mij aanvaardt, en dat Hij mij ermee zal baten op de dag waar geen geld en kinderen zullen baten, behalve wie naar Allah komt met een zuiver hart, en dat hij mij aanvaarding schenkt in de twee verblijfsplaatsen (aarde en hiernamaals), Hij is dichtbij alhorend over mijn smeekgebed. Geschreven door: Dr. abu Omar Ahmad ibn Omar ibn Saalim Baazmoel Assistent leraar aan de universiteit um al-qura Mekka al-mukarramah

5 Voorwoord: Het belang van het onderwerp Het belang van het onderwerp wordt in de volgende zaken verduidelijkt: De eerste zaak: Allah azza wa djalla heeft ons verplicht om kennis op te doen over onze religie, en de regelgevingen (akhaam) te kennen die wij nodig hebben in onze dagen en nachten. Zoals ta aala gezegd heeft: { Waarom rukt niet van elk groep een aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) begrip verkrijgen over de godsdienst, zodat zij hun volk zullen waarschuwen wanneer het tot hen is teruggekeerd. Hopelijk zullen zij zichzelf behoeden.} [9:122] Sheikh as-sa die zei: Dit wil zeggen: zodat zij de wettelijke [islamitische] kennis en haar betekenis leren, en haar geheimen begrijpen, en anderen het bijleren, en hun gemeenschap vermanen nadat ze tot hen teruggekeerd zijn. 2 En van wat Allah azza wa djalla ons ook geboden heeft: is het vragen van geleerden, gezien Hij azza wa djalla zei: {Vraag het dan aan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.} [16:43] [21:7] In dit vers heeft Allah ons dus geboden om de geleerden te vragen en niemand anders. Sheikh as-sa die zei: Dit vers is algemeen over elke kwestie van de [islamitsche] religie, zowel de fundamenten (usul) als de aftakkingen (furuu ), als de mens geen kennis heeft erover dan moet hij vragen aan degene die het wel weet, hier zit dus het gebod voor het leren bij en vragen aan de geleerden, en Hij heeft niet geboden om hen te vragen behalve omdat het verplicht is voor hen om te onderwijzen en het antwoorden op vragen. En omdat de geleerden specifiek zijn aangewezen om vragen aan te stellen is dit een bewijs op het verbod om mensen te vragen die bekend staan om onwetendheid en ook is het verboden voor hen om dit tegen te gaan. 3 2 Tayseer al-kariem al-mannaan (355) 3 Tayseer al-kariem ar-rahmaan (519)

6 AbdAllah ibn Mas ood zei: Voorwaar, iemand van jullie bevindt zich nog op goedheid zolang hij Allah vreest, en als hij in zichzelf twijfelt over iets dan vraagt hij een [geleerde] man en geneest hij hem ervan, en ik vrees dat jullie die niet zullen vinden. 4 Ibn AbdAlbar zei: Het is verplicht voor elke gelovige man en vrouw wanneer zij onwetend zijn over iets betreffende hun religie dat zij ernaar vragen. 5 En het verbazingwekkende van sommige mensen is: dat als zij een zaak van de wereldse zaken nodig hebben dan vragen zij de beste mensen die daar kennis over hebben, en zijn zij niet tevreden over de mening van zomaar iemand, en als zij horen over meer dan één die deze zaak perfect uitvoert dan kiezen zij de beste en meest goede, dus verkiezen zij hem en nemen zij zijn uitspraak aan! Maar wat betreft een kwestie over de religie en wetgeving van Allaah is hij onbekommerd over van wie hij neemt of vraagt, en neemt hij een uitspraak aan van wie het ook is! En sommige vragen zelfs niemand, en er is geen twijfel dat dit een grote fout is, met als gevolg fitna en dwaling in de religie. Ibn rajab zei: O Allah ik ben verbaasd! Als een man beweert dat hij een beroep kan van de wereldse beroepen en de mensen kennen hem hier niet mee; zij hebben geen machines bij hem gezien [die hij nodig heeft om dit beroep uit te oefenen] dan zouden ze zijn bewering niet geloven, en zouden ze hem niet vertrouwen met hun geld, en zouden ze niet toelaten hij dit beroep bij hen uitoefent. Dus hoe zit het met degene die beweert de zaak van de profeet te kennen, maar men heeft hem nooit kennis van de profeet zien opschrijven, of bij de geleerden zien zitten, of dit zien bestuderen? Bij Allah is mijn verbazing! Hoe kan een verstandig persoon zijn bewering accepteren, en hem laten oordelen in de religie, waardoor hij het (de religie) corrumpeert met zijn leugenachtige bewering? 6 En de profeet salla Allah alayhie wa sallam heeft ons gewaarschuwd voor de mensen van begeerte en innovatie, op gezag van Aisha radia Allah anhaa die zei: De boodschapper van Allah reciteerde dit vers: {Hij is Degene Die het Boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn grondslag van het Boek, andere zijn meerduidig. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerduidige betekenissen om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand anders bekend dan bij Allah. En degenen die stevig gegrondvest in kennis zijn, zeggen: Wij geloven er in, alles is van onze Heer, en zij laten zich niet vermanen, behalve de bezitters van verstand.} [3:7] 4 Sahih Bukhari (3/1082) #2803, de toevoeging geleerde is overgeleverd door al-baghawi in musnad ibn al-ja d (380) # At-tamheed (8/338) 6 Al-hikam al-jadeera bil-iedhaa ah (40)

7 Ze zei: de boodschapper van Allah salla Allah alayhie wa sallam zei: Als je degenen ziet die het meerduidige volgen, zij zijn degenen die Allah genoemd heeft, wees gewaarschuwd voor hen! 7 Annawawie zei: Deze hadith bevat een waarschuwing voor het mengen met de mensen van valsheid, en innovaties, en wie de problemen volgt om daar fitna van te maken. Er mag geen gehoor gegeven worden aan hen, zij moeten berispt en weggejaagd worden. 8 De tweede zaak: Deze kennis wordt vers gehouden door het te nemen van de mensen van kennis, van zijn oorspronkelijke bronnen, dus elke groep neemt die (de kennis) van de geleerden, de erfgenamen van de profeten, dus als de kennis niet genomen wordt van de geleerden dan gaat hij verloren. Abu Addarda zei: Hoe kan het zo zijn dat ik jullie geleerden zie verdwijnen, en jullie onwetenden niet zie bijleren! Dus leer voordat de kennis wordt opgeheven, waarlijk de kennis wordt opgeheven door het verdwijnen (de dood) van de geleerden. 9 En AbdAllah ibn Obayd ibn Omayr zei: Waarlijk wanneer de studenten de geleerden treffen, dan blijft de kennis zuiver bij de onderwijzers, als de leerlingen hen niet treffen dan verdwijnt de kennis. 10 De derde zaak: Dat als de kennis niet genomen wordt van de mensen van kennis dan wordt hij opgeheven van de aarde, omdat door de aanwezigheid van de geleerden de kennis blijft, dus als de kennis niet van hen genomen wordt en zij sterven, dan is de kennis weggenomen, en is de aanwezigheid van de boeken niet nuttig. Overgeleverd van AbdAllah ibn Amro ibn Al aas dat hij zei: Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen : "Voorzeker, Allaah zal de kennis niet abrupt van de mensen wegnemen. Maar hij zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen [te doen sterven], tot op het punt dat er niet één geleerde overblijft. De mensen zullen (dan) onwetenden tot hun leiders aanstellen, waarop zij ondervraagd worden en dan fatawa (religieuze oordelen) zullen geven zonder kennis. Met als gevolg dat zij zullen dwalen en anderen doen dwalen." 11 En ibn Abaas zei: Weten jullie wat het verdwijnen van kennis betekent? Wij zeiden: Nee. Hij zei: Het verdwijnen van de geleerden Overgeleverd door Bukhari in de Sahih (4/1655) #4273, en Muslim in de Sahih (4/2053) # Sharh Muslim (16/218). 9 Overgeleverd door Wakie in az-zuhd (3/836) #520, abu Dawud in az-zuhd (207) # Overgeleverd door al-bayhaqie in al-madkhal fi as-sunan al-kobraa (376) # Overgeleverd door Bukhari in de sahih (1/50) #100, en Muslim de sahih (4/2058) # Overgeleverd door Ahmad in de musnad (1/223), en abu khaythamah in al- ilm (16) #53.

8 En dat het zo is dat de kennis wordt weggenomen door het sterven van de geleerden: is een bewijs dat er geen profeet is na Muhammed - salla allaho alayhie wa sallam -. En de geleerden volgen de profeet salla Allah alyhie wa sallam op in het verduidelijken van de waarheid, dit omdat zij de erfgenamen van de profeten zijn. Als de geleerden sterven en de mensen zonder kennis blijven, wie zal hen hun religie dan verduidelijken? En voor de volkeren vóór ons, hun profeten waren leiders voor hen. Een profeet werd opgevolgd door een profeet. 13 De vierde zaak: Dat door het verdwijnen van de kennis, de onwetendheid, al- fitan en moorden verschijnen. Op gezag van abi Horayra - radia Allaho 'anho - de Profeet salla Allaho alayhie wa sallam heeft gezegd: "De kennis wordt weggenomen en de onwetendheid en al-fitan verschijnen, en al-haradj zal vermeerderen. En er werd gevraagd: O Boodschapper van Allah en wat is al-haradj? Hij gebaarde met zijn hand alsof hij moord bedoelde. 14 En Hilal ibn khabbaab vroeg abu Al alaa sa ied ibn jobayr: Wat is het teken van het uur en de vernietiging van de mensen? Hij antwoordde: Als hun geleerden verdwijnen. 15 De vijfde zaak: Dat de mensen meer behoefte hebben aan kennis dan aan eten en drinken. Athawrie zei: De mens heeft meer nood aan kennis dan brood en vlees. 16 En imaam Ahmad zei: De mensen hebben meer nood aan kennis dan eten en drinken, omdat men het eten en drinken twee of drie keer per dag nodig heeft, en kennis heeft men op elk tijdstip nodig. 17 En AbdAllah zoon van de imaam Ahmad zei: Ik heb mijn vader gevraagd of de man verplicht is om kennis op te doen? Hij zei: Wat hij nodig heeft om zijn gebed te onderhouden en zijn religieuze zaken zoals het vasten en zakaat. En hij vermeldde de islamitische wetgevingen. En hij zei: Het is een noodzaak voor hem dat hij dit leert Overgeleverd door Bukhari in de sahih (3/1273) #3268, en Muslim in de sahih (3/1471) #1842. Via de hadith [die overgeleverd is] door abu Hurayrah op gezag van de profeet -salla Allah alayhie wa sallam- dat hij zei: De Profeten waren diegene die de nakomelingen van Israel leidden, zodra een Profeet stierf werd die opgevolgd door een andere Profeet, en er zal geen Profeet na mij zijn. Er zullen na mij Khulafaa komen die zullen vermeerderen. Zij zeiden: wat beveelt u ons? Hij zei: Leg de bay'ah (eed) af aan de eerste welke ook geldt over de andere, en geef ze hun rechten. Allah zal hen vragen over wat Hij ze toevertrouwde. 14 Overgeleverd door Bukhari in de sahih (1/44) #85, en Muslim in de sahih (4/2057) # Overgeleverd door ibn abi Shaybah in de musanaf (7/458) # Overgeleverd door abu Na iem in hiliyat al-awliyaa (7/65), en al-harawie in dham alkalaam (5/173) # I laam almowaqi een (2/257). 18 Almasaa-il (439) #1589.

9 De zesde zaak: Dat de mensen van wie men geen kennis mag nemen obstakels zijn op een weg voor het bereiken van de beloning aan de profeet salla Allah alayhie wa sallam Ibn al-qayem al-jawziya zei: Wie de gemeenschap oproept naar iets anders dan de Soennah van de boodschapper van Allah salla Allaho alayhie wa sallam, hij is daarmee zijn werkelijke vijand, omdat hij het bereiken van de beloning tegenhoudt van wie de Soennah volgt. En dit behoort tot de grootste vijandschap jegens hem. Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen verslapping! 19 De zevende zaak: Dat een fout maken betreffende de kennis aanleiding is voor een heel grote schade en overweldigende nadeel. 20 AbdAllah ibn Ahmad ibn Hanbal zei: Ik heb mijn vader gevraagd over een man die in het bezit is van boeken met de uitspraken van de profeet en de meningsverschillen van de metgezellen en hun volgelingen, en de man heeft geen kennis over de zwakke verlaten hadith en niet over de sterke van de zwakke ketting. Is het toegestaan voor hem om aan te nemen wat hij wil en te kiezen waar hij van houdt en hiermee fatawa uitvaardigt en zelf naar te handelen? Hij zei: Hij praktiseert niet tot hij vraagt wat hij daarvan mag aannemen, hij praktiseert dus een authentiek gebod hij vraagt hierover de mensen van kennis. 21 En ibn Taymiah rahiemaho Allah zei: We zijn er mee eens dat het geen rechtvaardiging is om te luisteren naar elke uitspraak Miftaah daar as-sa aadah (1/251). 20 [VT] Shaykh al-fawzaan -hafidaho Allah ta'ala- zei: "Het is verplicht voor de jongeren om weg te blijven van de mensen van innovatie en de vernietigende gedachten, omdat zij hen het slechte aandoen. En zij zaaien in hen verdorven geloofsovertuigingen, innovaties en fabels. En omdat een leraar een grote invloed heeft op de leerling, een dwalende leraar is de oorzaak voor het afwijken van de leerling. En een leraar op het rechte pad, door hem gaan de studenten en jongeren naar het rechte pad. De leraar heeft een grote rol, dus we mogen hier niet te makkelijk mee omgaan. [lezing shaykh Ahmad Baazmoel Uitleg van de athar... 9:00min] 21 Overgeleverd door al-khateeb in alfiqh wal manfaqah (2/194). 22 Al-istighaathah fi ar-radi alaa al-bakrie (2/ ).

10 De achtste zaak: 23 Als er geen onderscheid is tussen van wie men wel kennis neemt en van wie men geen kennis mag nemen dan wordt de correcte referentie gemist vanwaar men kennis van neemt. En de normale mensen kunnen geen onderscheid maken tussen de waarheid en de valsheid, en tussen het correcte en het foute. Als zij terugkeren naar iemand anders dan de geleerden en dan fatawa (religieuze oordelen) zullen krijgen zonder kennis. Dan dwalen zij en doen anderen dwalen. Ibn Sirien zei: Zij waren het niet gewoon om te vragen naar de ketting, maar nadat de fitna plaats vond zeiden ze: Noem ons jullie mannen. ; Men keek dan naar Ahl Assunah en hun hadith werd aangenomen, en men keek naar de mensen van innovatie; hun hadith werd niet aangenomen [VT] De achtste zaak: Dat degenen van wie men geen kennis van neemt, zoals de mensen van begeerte, innovatie en anderen, waarschuwen onterecht voor de geleerden van wie men verplicht kennis van moet nemen. En zij beschrijven ze met afschuwelijke beschrijvingen terwijl ze de mensen van begeerte en innovatie beschrijven met mooie beschrijvingen met het verdedigen van hen. Zij spreken met de valsheid, moeten wij dan niet spreken met de waarheid? Shaykh al-'allaamah Ahmad ibn yahya An-nadjmi - hafidaho Allah ta'ala - zei: "Zoals de hizbiyyeen waarschuwen voor Ahlu Assunah, zo moet Ahlu Assunah ook waarschuwen voor de hizbiyyeen, en moeten ze waarschuwen tegen hen. En ik zal jullie een voorbeeld geven van een waarschuwing van de hizbiyeen voor de selefie geleerden: En dit voorbeeld is te vinden in het tijdschrift dat "tijdschrijft al-fotyaan" genoemd wordt nr54, jaar1424h. De schrijver ervan, Mohammed al-'awadie, zei: "Ik was tussen al-maghreb en al-'ishaa' op bezoek bij de ustaad, de islamitische denker: Mohammed Qotb" en dat hij dit en dat is enz Hij zei: " Ik vroeg hem: O ustaad! Wat is jouw mening -in opvoedkundige opzichten- over de methodologie en richtlijnen van de prediker 'Amro Chalid? " Hij zei: "Waarlijk hij bezit een uniek talent dat hij in dienst van zijn religie gebruikt."- dit (zegt) Mohammed Qutb - Ik zei tegen hem: "Sommige mensen zien hem niet als een geleerde, dus is het dan niet toegestaan dat hij deze bekendheid geniet." Hierop zei Mohammed Qotb: "Veel geleerden zijn een gesloten kluis met informatie of een kopie van een bibliotheek. En deze prediker heeft niet gezegd dat hij geleerd is..." enz met soortgelijk onzin. Kijk dus, moge Allah je genadig zijn, hoe hij de selefie geleerden beschrijft, die in de voetsporen treden en de profetische methodologie volgen, en de erfgenamen zijn van wat de profeet salla Allah alayhie wa sallam en zijn metgezellen op waren... in het oproepen en onderwijzen en adviseren en tonen van het goede, hij heeft ze beschreven als een gesloten kluis. En hij heeft een man beschreven die niet tot de mensen van kennis behoort, en hij heeft nog nooit op zijn knieën gezeten om kennis op te doen. Het is zelfs zo dat de geleerden over hem hebben gesproken en tegen hem gewaarschuwd hebben. En dat hij dit en dat is. Dit is een duidelijk voorbeeld van het waarschuwen van de mensen van begeerte en innovatie voor Ahlu Assunah. En van hun prijzingen voor de mensen van begeerte en innovatie. Maar tegen mensen zoals 'Amro Khalid hebben een groep geleerden gewaarschuwd in verband met de volgende zaken: 1) Dat hij niet bekend is met kennis opdoen. 2) Dat hij onwetend is over de islamitische kennis - en er zal later gesproken worden over onwetenden en hun uitspraken in islamitische kennis -. 3) Dat hij een fasiq (openlijk zondaar) is: - Hij scheert zijn baard. - Kleedt zich met de kledij van de ongelovigen. - Kijkt naar en praat uitgebreid met vrouwen. - Staat het mengen van vrouwen met mannen toe. - En geeft fatwas en geeft nog eens fatwas... In tegenstelling tot wat Mohammed Qotb zegt, dat hij niet gezegd heeft dat hij geleerd is. Hij geeft fatwas! Geeft fatwas naar gelang zijn eigen situatie. Zo weten jullie dat hij het toestaat om je baard te scheren met als belang het oproepen naar islam. Eén van deze zaken is genoeg om geen kennis te mogen nemen van hem. Dus waar is je verstand als er zaken gegroepeerd bij hem te vinden zijn! Dus dit zijn sommige zaken die het belang van dit onderwerp verduidelijken. [lezing shaykh Ahmad Baazmoel Uitleg van de athar... 10:20min] 24 Overgeleverd door Muslim in de inleiding van de sahih (1/15).

11 Biografie van de Imaam Muhammed bin Sireen al-basrie Zijn naam, bijnaam en afkomst: Muhammed de zoon van (bin) Sireen mawlaa 25 van Anas bin Maalik al-ansaarie al-basrie. Zijn bijnaam (kunya) was: Abu Bakr. De vader van (abu) Mohammed [bin Sireen] was één van de krijgsgevangenen van Ain at- Tamar. Khaalid bin Walied had hem als slaaf genomen. Anas kocht hem daarna over, waarna deze hem vrijliet (door contractering). Vervolgens kreeg hij een aantal rechtgeschapen kinderen: Mohammed (wiens biografie dit is), Anas ibn Sireen, Ma bad, Yahyaa, Hafsah, Kariemah en zij zijn allen geweldige betrouwbare tabi ien rahiemahoem Allah. De afkomst van Sireen is: Jarjaraaya Zijn geboorte: Anas bin Sireen zei: Mohammed bin Sireen werd geboren tijdens de laatste twee jaar van het leiderschap (Khilaafah) van Uthmaan. Zijn leraren en studenten: Hij heeft overgeleverd van: Aboe Hourayrah, Imraan bin Hosayn, Ibn Omar, Anas bin Maalik, Adi bin Haatim en Ibn az-zubayr. Degenen die van hem overgeleverd hebben waren: as-shu bie, Qataada, Ayoeb as-sigtiyaanie, Younes bin Ubayd, Ibn Awn, Soelaymaan at-taymie, Khaalid al-hadhaa, Awf en Daawud bin Abi Hind. Geleerden die hem hebben geprezen: Ibn Awn zei: De deskundigheid van Mohammed met betrekking tot kennis is als de deskundigheid van een bedreven handelaar met betrekking tot zijn handel. Hishaam ibn Hassaan zei: De meest betrouwbare die ik gezien heb van de mensen is Muhammed ibn Sireen. Awf zei: Muhammed was goed in de kennis van handel, rechtspraak en de verplichtingen. 25 [VT] Shaykh ibn Baaz: Mawlaa heeft meerdere betekenissen, het kan de bezitter, de helper, de verwante, de bevrijder, de bevrijdde...betekenen. Bron:

12 Mawriq al- Adjalie zei: Ik heb geen man gezien die meer kennis heeft met zijn vroomheid, en geen die vromer is met zijn kennis dan Muhammed. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal zei: Muhammed bin Sireen is van de zeer betrouwbaren (Thiqaat). Yahyaa bin Ma ien zei: Muhammed ibn Sireen is zeer betrouwbaar. Ibn Sa d zei: Hij was zeer betrouwbaar, vertrouwd, hoog, verheven, geleerd, imaam, in bezit van veel kennis, vroom en hij was een beetje doof. Ibn Hibbaan zei: Muhammed bin Sireen was van de vroomste onder de taabi ien, geleerden van al-basra en de aanbidders. Hij was geleerd, voortreffelijk, haafid, deskundig, en hij interpreteerde dromen, hij heeft dertig metgezellen van de profeet salla Allah alayhie wa sallam ontmoet. Al-Khatieb zei: Muhammed was één van geleerden van al-basra, die bekend stonden om hun vroomheid in zijn tijd en in de oude steden. Ad-Dhahabie zei: Muhammed bin Sireen de rabbaanie (opvoedende, grote) imaam, hij was geleerd, bezat overvloedige kennis, was betrouwbaar, standvastig, een teken in het interpreteren, leider in vroomheid. En hij zei ook: Eén van de grote geleerden, betrouwbaar, een bewijs, groot in kennis, vroom, ver van het zoeken naar een reputatie. Al-Hafid ibn hadjar zei: Volledig betrouwbaar, aanbidder met grote waarde, hij zag het overleveren van de betekenis (het niet overleveren van de letterlijke tekst) als niet toegestaan. Zijn dood: Hij stierf rahiemaho Allah te Basra op vrijdag negen Shawal in het jaar 110H, hij was 77 jaar oud, onder degenen die hem gewassen hebben waren Ayoub en ibn Awn, en an-nadhr ibn Amro de reciteur van as-shaam (Levant = Syrië, Libanon, Palestinië en Jordanië) heeft het dodengebed over hem verricht 26 Zijn dood was 100 dagen na de dood van al-hasan al-basrie, en al-hasan rahiemaho Allah stierf op de eerste dag van de maand Radjab van het jaar 110H. 26 zie: aldjarh wa at-ta deel (7/280) van ibn abi Hatim, attabaqaat (7/193) van ibn Sa d, alma rifah wa at-tariekh (2/37) van al-faswi, athiqaat (5/349) van ibn Hibbaan, taariekh baghdaad (5/3337) van al-khatieb, al-montadim (7/140) van ibn Djawzie, tadkirato al-hofaad (1/77) van adhahabi, at-taqrieb (703 #5985) van al-hafidh.

13 Een aantal uitspraken van Muhammed ibn Sirien 27 : Men zag een persoon op het Rechte Pad zolang hij op de athar was. 28 Als de dadjaal verschijnt, dan zou ik zien dat de mensen van begeerte hem zullen volgen. 29 Shu ayb bin al-habhaab zei: Ik zei tegen ibn Sireen: Wat is jouw mening over het luisteren naar de mensen van begeerte? Hij zei: Wij luisteren niet naar hen en zij hebben geen waardigheid. 30 Ibn Awn zei: Ibn Sireen zag geen enkele onschendbaarheid voor de mensen van begeerte. 31 Een man kwam bij Muhammed bin Sireen iets overleveren en hij gaf hem geen aandacht, en zei: Ik beschuldig jou niet en ook niet degene van wie je overlevert, maar wel degene die zich tussen jullie bevind. 32 Abdelhamied bin Abdellah bin Muslim bin Yasaar zei: Nadat ibn Sireen vastgezet werd in de gevangenis 33 zei de cipier tegen hem: Als het nacht is ga dan naar je familie en kom dan terug wanneer het ochtend is. Ibn Sireen zei hierop: Nee, bij Allah! Ik help je niet met het bedriegen van de sultaan (leider) [VT] Al-Laalakaa-ie heeft op gezag van Ismail overgeleverd dat hij zei: Twee mannen van de de mensen van begeerte kwamen bij Mohammed bin Sirien binnen, zei zeiden: O aba Bakr! Mogen we een hadith vertellen? hij zei: Neen!. Zij zeiden: Laat ons dan een vers uit het Boek van Allah reciteren. Hij zei: Neen! Ofwel vertrekken jullie of ik vertrek. De twee mannen stonden op en zijn naar buiten gegaan. Sommigen zeiden: Waarom heb jij hen geen vers laten reciteren hij zei: Ik had afkeer dat hij een vers reciteert en dan verdraait en dit dan in mijn hart gevestigd blijft. Dit selefi standpunt is een geweldig standpunt, het is essensieel voor de studenten van kennis dat zij hier alert voor zijn. Dit is Mohammed ibn Sirien -met zijn leiderschap in de religie- hij is niet tevreden om te luisteren naar de mensen van innovatie zelfs als het om een Quraan vers gaat. Hoe zit het dan met sommige selefiyyeen die zeggen: Wij luisteren naar de mensen van begeerte of we luisteren naar deze hizbiyyeen en wij nemen de waarheid en laten de valsheid. Hoe zit het met sommige moslims die niet gekwalificeerd zijn en die het helemaal niet verdienen om student van kennis genoemd te worden laat staan dat zij geleerden zijn. Zij zeggen: Wij luisteren naar die en die, wij nemen de waarheid en laten de valsheid. Mohammed ibn Sirien -rahiemaho Allah ta aala- was een ongeëvenaarde imaam, en toch was hij niet tevreden met het luisteren naar een vers uit de Quraan van de mensen van begeerte en innovatie. Ook heeft adh-dhahabi in siyar a laam an-nobalaa vermeld dat een man ibn Sirien vroeg: Wat is je mening over het luisteren naar de mensen van begeerte. Hij zei: Wij luisteren niet naar hen en zij hebben geen onschendbaarheid. Zij hebben geen onschendbaarheid, de mensen van begeerte en innovatie zijn voor de mensen van kennis fussaaq, volgens de geleerden is hun fisq erger dan de mensen met grote zonden. [lezing shaykh Ahmad Baazmoel Uitleg van de athar... 16min] 28 Overgeleverd door ad-daariemie in as-sunan (1/66 #140,141) en al-khallaal in as-soennah (1/123 #1102). 29 Overgeleverd door al-laalakaa-ie in Sharh i tiqaad ahloe as-soennah (1/131 #235). 30 Overgeleverd door ad-doolaabie in al-konaa wal asmaa (2/757 #131) en ibn Bishraan in al-amaali (1/144 #323). 31 Siyar a laam an-nobalaa (4/611) van ad-dhahabie. 32 Overgeleverd door Ahmad in al- ilal wa ma rifati ar-ridjaal (1/155 #65-Abdel Allah). 33 De gevangenschap van Ibn Sirien was wegens schuld die hij had bij sommige vreemden. Zie taariekh Baghdaad (5/334) van al-khatieb. 34 Overgeleverd door al-kathieb in tariekh Baghdaad (5/334).

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah -Hafidahoe Allaah- Bron (boek): lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i tiqaad was-soennah Een selectie van overleveringen over

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

-Hafidaho Allah- Waarschuwing van shaykh Ahmad Baazmoel

-Hafidaho Allah- Waarschuwing van shaykh Ahmad Baazmoel -Hafidaho Allah- Bron: Dit gesprek werd gehouden op woensdag 25-11-1433 (10-10-2012) om 11:00 (Libië) / 12:00 (Mekka). http://www.m-noor.com/showthread.php?p=31239#post31239 Alle Lof zij aan Allah, de

Nadere informatie

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen: Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Shaych Moeqbil bin Haadie

Nadere informatie

De ziekte van het hart en de genezing daarvan

De ziekte van het hart en de genezing daarvan De ziekte van het hart en de genezing daarvan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Shaykh Sa ied ibn Alie ibn Wahf al-qahtaanie revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 مرض القلب و علاجه» بالة اهلونلدية «خ

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren. -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 -Hafidahoe Allaah- Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224 In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren Assalaamoe

Nadere informatie

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA VERDUIDELIJKING AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE PALESTINA DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de meest edele

Nadere informatie

Inleiding tot de Soennah

Inleiding tot de Soennah Inleiding tot de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 دخل إىل السنة «للغة اهلونلدية» مراجعة: ياس أبو عبد االله 2014-1435 In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen Hoe om te gaan met meningsverschillen - en het bekritiseren van anderen- [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen كيفية

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325

Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte. -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 -rahiemaho Allaah- Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/8325 Het oordeel over het vieren van de profetische geboorte Alle lof is aan Allaah en de prijzingen en de vrede over de boodschapper van Allaah, zijn

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme Downloaded from: justpaste.it/j8m8 Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme De Islam, de religie van genade, staat terrorisme niet toe. Eén van de betekenissen van het stamwoord van Islam

Nadere informatie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie De fundamenten voor de opleving van de islaam Imaam Naasir oed-dien al-albaanie رحمه الله Vertaling : Aboe Maryam Moehammed al Maghribie Bron : Al-Asaalah Magazine: Issue nummer. 11, 2e jaar, Dhoel-Hijjah

Nadere informatie

Dromen en hun interpretatie in de Islam

Dromen en hun interpretatie in de Islam Dromen en hun interpretatie in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: http://arrayaan.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen ضوابط تفس

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah

Kennis is genezing. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Islam voor iedereen. auteur: Ali ibn Hassan. revisie: Yassien Abo Abdillah Kennis is genezing ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Ali ibn Hassan revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.eltawheed.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1435 Islam voor iedereen لعلم شفاء

Nadere informatie

Wees goed tegenover je ouders

Wees goed tegenover je ouders Wees goed tegenover je ouders ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - Vertaling: Mohammed aboe `Oebaydillaah revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen الوادلين ب»

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Een evenwichtig antwoord inzake de meningsverschillen omtrent at-taraawieh Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Bron: http://bakkah.net/audio/aamb037.ra Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi Is het

Nadere informatie

Waarom Zijn Wij Hier?

Waarom Zijn Wij Hier? Waarom Zijn Wij Hier? In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

Nadere informatie

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah

Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve voor de Uitnodiging naar Allaah Het Verbod op het Verblijven in een Land waar Shirk en Koefr openbaar zijn, behalve Shaych al- Allaamah al-iemaam Abdoel- Aziez ibn Baaz -rahiemehoellaah- Bron: www.binbaz.org.sa Vertaald door: Mohammed

Nadere informatie

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43

Bron: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&itemid=43 Dit is het verhaal van Profeet Saalih عليه سلام en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw.

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Al Wahn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen الوهن» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح 1436 Tarjih: Het Juiste Standpunt الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح [اهلونلدية- dutch [nederlands - Soelayman Aboe Abdoerrahmaan Ashaafi`ie سليمان أبو عبد الرمحان الشافيع Reviser's name: Yassien Abo Abdillah

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen املسلم

Nadere informatie

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!!

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!! Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld!!! Door: Iemaam Ibn Qayyim al-djawziyyah (rahiemehoellaah) (d. 691-751 N.H.) Vanuit: Ad-Daa` wad-dawaa` blz. 153-157, 1e

Nadere informatie

Depressie van jongeren

Depressie van jongeren Depressie van jongeren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen قلق الشباب» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو ع االله ابللجييك 2012-1433

Nadere informatie

Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan

Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Sheikh Bin Baaz Bron: fatawa sheikh Bin Baaz (v.6) Revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Nadere informatie

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/ De Niqaab De niqaab of de gezichtssluier is een onderwerp waar veel meningsverschil over is onder de oelema (geleerden). De ene groep geleerden claimt dat het een verplichting is van de moslimvrouw en

Nadere informatie

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

De maand van shawal. revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) De maand van shawal ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 شهر شوال» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله 2012-1433 Alle lof behoort aan Allah.

Nadere informatie

www.selefienederland.nl Imaam Bin Baaz over Sayyid Qoetb Baraa ah Ulamaa iel-oemmah min Tazkiyyah Ahl iel-bid ah wal- Moedhammah

www.selefienederland.nl Imaam Bin Baaz over Sayyid Qoetb Baraa ah Ulamaa iel-oemmah min Tazkiyyah Ahl iel-bid ah wal- Moedhammah Imaam Bin Baaz over Sayyid Qoetb s lasteringen van de Profeet Mozes en zijn Ta wiel van de Istiwaa volgens de Weg van de Djahmiyyah Moe tazielah 1 Baraa ah Ulamaa iel-oemmah min Tazkiyyah Ahl iel-bid ah

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte?

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Bayt ul-hikma Wist je dat? Islamitische feiten Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Ja, het is waar! Volgens Abdullah ibn Mas ud (moge Allah tevreden met hem zijn)

Nadere informatie

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2012-1433 Islam voor iedereen لرضعة و احلامل أثناء الصيام» بالة

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het servies en kleding van de ongelovigen Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabisch door Musa

Nadere informatie

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad Door Rev. Dr. Jos M. Strengholt www.strengholt.info Surah Al Fatiha: 1. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Lof zij

Nadere informatie

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 De heilige maanden ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا شهر احلرم» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe staat de islam tegenover andere religies. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe staat de islam tegenover andere religies ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لاقة الا سلام مع ادلنيات الا

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De leugens over Mohammed Ibn Abd ul-wahhaab

De leugens over Mohammed Ibn Abd ul-wahhaab De leugens over Mohammed Ibn Abd ul-wahhaab [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: alyaqeen.com, islamqa.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

De verplichting om de Sunnah te praktiseren

De verplichting om de Sunnah te praktiseren De verplichting om de Sunnah te praktiseren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Sheikh bin Baz revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 وجوب العمل بالسنة» بالل اهلونلدية «شيخ عبد

Nadere informatie

1 w w w. i k h o u v a n i s l a m. b e

1 w w w. i k h o u v a n i s l a m. b e 1 w w w. i k h o u v a n i s l a m. b e Gepubliceerd door: ik hou van islam. Website: www.ikhouvanislam.be Youtube: www.youtube.com/ikhouvanislam Twitter: @ikhouvanislambe Mail: info@ikhouvanislam.be Copyright

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering Mukhtasar al-akhdari Les 2 Deel I - De interne zuivering 1 De correctie van Imān (de geloofsovertuiging) het vaststellen van Imān : Vertaling: De primaire verplichting van al-mukallaf (de wettelijk verantwoordelijke)

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet. revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet. revisie: Yassien Abo Abdillah Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor

Nadere informatie

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN

SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN SPECIFIEKE REGELGEVINGEN VOOR DE VROUWEN BETREFFENDE HET VASTEN DOOR SHAYKH AL- ALLAAMAH SAALIH BIN FAWZAAN AL-FAWZAAN ( H A F I D H A H O A L L A A H ) Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting

Nadere informatie

50 vragen en antwoorden over Tawheed

50 vragen en antwoorden over Tawheed 50 vragen en antwoorden over Tawheed Door: Sheikh-oel-Islaam Mohammed ibn 'Abdoel-Wahaab V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.) A. Mijn Rabb is Allah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat.

Nadere informatie

De doelen van het islamitische geloof

De doelen van het islamitische geloof De doelen van het islamitische geloof [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: sheikh Moh ammed Saalih ibn al-oethaymien vertaling: Oem Mohammad revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Het vieren van valentijn in de islam

Het vieren van valentijn in de islam Het vieren van valentijn in de islam ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen ح م الا حتفا بعيد احلب» باللغة لونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen

Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434. Islam voor iedereen Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen املة انليب مع أزواجه بلا«ة اهلونلدية

Nadere informatie

De familie van de Profeet

De familie van de Profeet De familie van de Profeet De vrouwen van de Profeet en de Metgezellen van de Profeet [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Het onderhouden van de tijd

Het onderhouden van de tijd Het onderhouden van de tijd [لونلدية - dutch [ nederlands - Oem Mohammed bron: Wij Moslims (2006) van Uitgeverij Momtazah revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حافظة

Nadere informatie

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik samengesteld door Abi Zaid Abd al-rahmān bin Muhammad al-saghīr al-akhdari (918-983/1514-1575) Uitleg

Nadere informatie

De definitie, zuilen en voorwaarden van. ~ De Definitie ~

De definitie, zuilen en voorwaarden van. ~ De Definitie ~ De definitie, zuilen en voorwaarden van (العبادة) aanbidding ~ De Definitie ~ الحمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد Gezien aanbidding (العبادة) het doel en reden is waarvoor de mensheid

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland Inleiding

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik kan het niet, het is onmogelijk

Ik kan het niet, het is onmogelijk Ik kan het niet, het is onmogelijk ] لونلدية - dutch [ nederlands - vertaling: Abdul-Jabbar van de Ven revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 لا أستطيع لا نه مستحيل «للغة اهلونلدية» رمجة: بد اجلبار فن

Nadere informatie

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. De kracht van het gebed en de smeekbede 2015-1436. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) revisie: Yassien Abo Abdillah De kracht van het gebed en de smeekbede [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen اإلخالص يف العمل

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

Waarom is rente haram?

Waarom is rente haram? Waarom is rente haram? [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen ملاذا حر م اهلل الربا «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني

Nadere informatie

Handige Zakaat al-fitr Gids Hoe geef ik Zakaat al-fitr volgens de soennah Samenstelling : Ridouan Aboe Roemaissae - hafidhahoellaah Voor wie moet zakaat al-fitr gegeven worden,voor wie is het verplicht?

Nadere informatie

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen Hoop en Begeerten [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen اآلمال والشهوات «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

Remedies tegen hoogmoed

Remedies tegen hoogmoed Remedies tegen hoogmoed [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen عالج ضد الكرب «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Het gedenken (dhikr) van Allah

Het gedenken (dhikr) van Allah Het gedenken (dhikr) van Allah ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen بلا«ذكر االله ة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Mo awiya ibn Abie Sofian

Mo awiya ibn Abie Sofian Mo awiya ibn Abie Sofian [لونلدية - dutch [nederlands - door Abu Abdullah revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islammagazine.nl 2014-1435 عاو ة بن أيب سفيان» بالل اهلونلدية «جع: أبو عبد االله مراجعة: ياس

Nadere informatie

Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah.

Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah. Opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah. Genomen van SLF010004@Salafipublications.com (een antwoord op de twijfels van de Qoetbiejah op het toeschrijven aan de Soennah

Nadere informatie

Bewijzen voor het bestaan van Allah

Bewijzen voor het bestaan van Allah Bewijzen voor het bestaan van Allah ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen أدلة وجود االله» بة ال اهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Het vasten van de maand Ramadan

Het vasten van de maand Ramadan Het vasten van de maand Ramadan De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten: Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan

Nadere informatie

De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2

De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2 De etiketten van het huwelijk & bruiloft Deel 2 In pure tradities van de Profeet (salallahoe `alayhie was sallem) door al-`allamaah al-iemaam Mohammed bin Naasiroed-Dien al-albaanie (rahiemehoellaah) Arabische

Nadere informatie

De brief van Ibn Taymiyyah

De brief van Ibn Taymiyyah De brief van Ibn Taymiyyah ] لونلدية - dutch [ nederlands - Sheikh alislam ibn Taymiyyah vertaling: Aboe Dardaa-e revisie: Abo Abdillah 2013-1434 Islam voor iedereen رسالة ابن تيمية من السجن «بالة اهلونلدية»

Nadere informatie

Fatwa's over de Ramadan

Fatwa's over de Ramadan Fatwa's over de Ramadan فتا مضانية [nederlands - ] Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan 1431-2010 فتا مضانية (( باللغة هلوجگدية )) فضيلة لشيخ صالح بن فو لفو 1431-2010 2 Fatwa's over de Ramadan: Wordt degene

Nadere informatie

Geldigheid van het strijden tegen de Amerikanen buiten Irak. Shaykh Nasir Al-Fahd Vertaling: At-Tibyan Publicaties

Geldigheid van het strijden tegen de Amerikanen buiten Irak. Shaykh Nasir Al-Fahd Vertaling: At-Tibyan Publicaties Geldigheid van het strijden tegen de Amerikanen buiten Irak Shaykh Nasir Al-Fahd Vertaling: At-Tibyan Publicaties \ Vraag; As-Salamu Alaykoum geliefde Shaykh Nasr Al-Fahd, Ik heb het tweede deel van uw

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Het vasten In de maand Ramadan

Het vasten In de maand Ramadan Het vasten In de maand Ramadan Geschreven door: De Grote Wetgeleerde Al-Imaam رحمه االله Abdoel- Aziez bin Abdoellaah bin Baaz Vertaling: Mohammed Aboe Oebaidillaah Brinkman Het belang van het vasten en

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit

Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit Het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij zelf uit ] لونلدية - dutch [ nederlands - auteur: Projectgroep Moslims In Dialoog revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna

Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna Allah s Namen en Eigenschappen in de Soenna [اهلونلدية- dutch [nederlands - vertaling: Aboe Yoesoef Abdoellaah revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen

Nadere informatie

قيام الليل. Het Nachtgebed. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen. Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid

قيام الليل. Het Nachtgebed. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen. Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid Het Nachtgebed Door: Sheikh Mohammed Salih Al Munajid Vertaald door: Rasheed Mulder revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie قيام الليل فضيلة الشيخ حممد صالح املنجد املرتجم: رشيد مترس مراجعة :أبو عبد االله

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De maand Sha baan -- Laylatul Baraat.

De maand Sha baan -- Laylatul Baraat. De maand Sha baan -- Laylatul Baraat. De dagen van Allah. Het islamitische jaar kent enkele maanden, dagen en nachten die bijzondere eerbied en respect genieten boven de andere. In de Heilige Quran worden

Nadere informatie