HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE"

Transcriptie

1 HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor. Meer dan één huurder 2.0. gelijke rechten Indien in de aanhef van de huurovereenkomst meerdere personen als huurder worden aangemerkt hebben genoemde huurders elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen enkelvoudig verschuldigde huur De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien opzeggingen door of aan alle huurders Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 3.0. aanvaarding volgens Proces Verbaal van Oplevering Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is tussen huurder en verhuurder een Proces Verbaal van Oplevering opgemaakt met een beschrijving en eventuele foto s van het gehuurde. Deze wordt door beiden ondertekend en huurder en verhuurder ontvangen elk een door beiden ondertekend exemplaar. huurbetaling / huurincasso 4.1. SOFRA vastgoed Verhuurder heeft de huurincasso uitbesteed aan SOFRA vastgoed of de verhuurder incasseert zelf, zie de huurovereenkomst huurbetaling Huurder dient de huur te betalen middels automatisch incasso op de 25 e van de maand of voor de 1 e van iedere maand waarop de huur betrekking heeft niet-huurbetaling Indien incasso van de huur conform lid 1 niet is gelukt, wordt huurder middels mails, brief en telefonisch geattendeerd op het niet slagen van opeenvolgende incasso s. Huurder wordt daarbij geïnformeerd dat hij ingebreke blijft ten aanzien SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 1/7

2 van de huurovereenkomst en hem wordt medegedeeld wanneer een nieuwe incassopoging zal worden gedaan ingebreke / incassotraject Als de huurincasso voor de 1 e van de maand niet is gelukt, is huurder in gebreke. Een incassotraject wordt opgestart, waarbij uiteindelijk een deurwaarder wordt ingesteld. Huurder wordt in gebreke gesteld en ontvangt aanmaningen. Zo snel als mogelijk wordt, bij aanhoudende wanbetaling, een gerechtelijke procedure opgestart. Afhankelijk van het gerecht waar de woning ligt kan al na 1 maand sprake zijn van een gerechtelijke procedure kosten incassotraject voor rekening huurder Indien een partij in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze, ondanks aanmaning van de andere partij nalatig blijft, dan komen alle in redelijkheid door de andere partij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten voor rekening van de partij die in verzuim is volgens de wettelijke regeling. Onder deze kosten wordt verstaan de kosten berekend volgens het rapport Voorwerk II rente bij overschrijding betalingstermijn Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in lid 2 zal over het huurbedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de huur ex artikel 6:119 BW huur nooit verrekenen met andere vorderingen Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Artikel 5 Artikel 6 Servicekosten Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde servicekosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder na afloop van het huurcontract worden verrekend. Borg 6.1. stellen van een borg Als borg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan SOFRA vastgoed of verhuurder betalen een borg van een in de huurovereenkomst weergegeven bedrag gerelateerd aan de betalingsverplichtingen van huurder aan verhuurder. Deze borg dient mede te gelden voor de verlengingen van de huurovereenkomst inclusief wijzigingen daarvan. De borg geldt ook voor rechtsopvolgers van huurder (bijvoorbeeld in geval van overlijden). Borg wordt gedeponeerd op de rekening van SOFRA vastgoed of op rekening verhuurder borg wordt geretourneerd bij correcte oplevering Bij correcte oplevering van het gehuurde aan het einde van de huurperiode en na het voldoen van alle verplichtingen wordt de borg in zijn geheel geretourneerd. Correcte oplevering vindt plaats middels een door beide partijen ondertekend proces verbaal van oplevering. Art.13.5 is een uitzondering op deze regel borg mag niet verrekend worden met andere vorderingen Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de borg meteen aanvullen na achterblijvende betaling Als de borg is aangesproken zal huurder op eerste verzoek van verhuurder voor een aanvulling zorgen tot het volledige bedrag. SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 2/7

3 Artikel 7 Artikel 8 De algemene verplichtingen van verhuurder Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen. De algemene verplichtingen van huurder 8.1. huurder onderhoud woning goed Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: maaien en bijhouden van de tuin, geen vervuiling van de woning en de tuin, plicht tot schoonhouden van de woning en tuin en huurder onthoudt zich van de opslag van gevaarlijke zaken gebruiken als woonhuis zoals men mag verwachten Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Uiterlijk binnen zes weken na aanvang van de huur dient huurder in het gehuurde zijn hoofdverblijf te hebben. Huurder zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken, onderhouden en deze bestemming niet wijzigen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voorzover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt. Het is huurder verboden strafbare feiten te plegen die afbreuk kunnen doen aan de woonruimte of de woonomgeving onderhuur Het is huurder NIET toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen. Dit behoudens alle overige schadeclaims en vorderingen op huurder wegens overtreding van deze regel geen overlast aan buren of anderen Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden netjes meubileren en stofferen Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In een appartement of flat dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is Hennepteelt uiteraard streng verboden Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Op straffe van onmiddellijke beëindiging huurovereenkomst, onverlet overige schadeclaims en vorderingen op huurder. SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 3/7

4 8.7. huurder moet schade helpen voorkomen Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen verhuurder krijgt toegang voor controle op woongedrag In verband met controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Bij ontzegging hiervan verbeurt huurder een boete van 500,-- bij elke gebeurtenis. De frequentie is zodanig als naar redelijkheid noodzakelijk kan worden geacht. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen. Bij deze controle of het betreden van de woning dienen deze personen zich te legitimeren. Huurder onthoudt zich nadrukkelijk van agressie tegen verhuurder of voormeldde aangewezen personen huurder schrijft zich in bij het GBA Gemeentelijke Basis Administratie Huurder(s) schrijven zich in, binnen 1 maand na ondertekening huurovereenkomst, in bij de gemeente waar de woning is gelegen Artikel 9 Artikel 10 verzekeringen, Gas, Water en Electra 9.1. inboedelverzekering Huurder is verplicht een inboedelverzekering af te sluiten opstalverzekering Verhuurder laat de opstalverzekering gedurende de huurperiode doorlopen Gas, Water en Electra In het Proces Verbaal van Oplevering worden de meterstanden van de NUTSvoorzieningen opgenomen. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal verhuurder de contracten met de leveranciers van Gas, Water, Electra, Stadsverwarming en eventuele andere leveranciers van NUTS-voorzieningen beëindigen per de ingangsdatum op basis van de opgenomen meterstanden. Huurder is verplicht, indien van toepassing, de contracten af te sluiten voor levering van Gas, Water, Electra, Stadsverwarming en eventuele andere leveranciers van NUTS-voorzieningen per de ingangsdatum op basis van de opgenomen meterstanden. De herstellingen door huurder kleine herstellingen voor rekening huurder Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen, als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstellingen) werkzaamheden moeten vakkundig zijn Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in acht nemen. SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 4/7

5 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder dringende werkzaamheden Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde, als ook aan de centrale voorzieningen daarvan toestaan geen huurvermindering door werkzaamheden Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden. Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder niet toegestaan Gezien de huurovereenkomst is het huurder NIET toegestaan veranderingen en toevoegingen aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen zonder schriftelijke toestemming verhuurder veranderingen zonder toestemming Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder ongedaan maken illegale veranderingen Huurder is verplicht tot het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen ten gevolge van veranderingen of toevoegingen die door huurder illegaal zijn aangebracht schade door illegale veranderingen Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde. De beëindiging van de huur Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. Opzegging door huurder of verhuurder kan geschieden op welke grond dan ook, per de eerste dag van een kalendermaand mits de laatste dag niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt per de eerstvolgende werkdag erna. Huurder en verhuurder dient een opzeggingstermijn van een maand in acht te nemen. De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur opleveren in oorspronkelijke staat Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt. Voor eventueel door huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en toevoegingen geldt het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel inspectie voor eindoplevering Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden zal een opnamerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 5/7

6 worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het proces-verbaal eindoplevering indien eventuele schade niet hersteld wordt Indien bij eindinspectie van het gehuurde blijkt dat de in het opnamerapport vermelde herstelwerkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd of blijkt bij eindinspectie van het gehuurde dat nog herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd die niet in het opnamerapport zijn vermeld, dan krijgt huurder tot maximaal vijf dagen na de eindinspectie de tijd om genoemde herstelwerkzaamheden alsnog te (laten) verrichten. Blijft huurder hiermee in gebreke dan is verhuurder gerechtigd de herstelwerkzaamheden voor rekening van huurder te (laten) verrichten indien extra tijd nodig na huurperiode voor reparaties Over de tijd die met de uitvoering van de werkzaamheden is gemoeid, teneinde het gehuurde in de staat als bedoeld in 11.1 te brengen, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van verdere schade en kosten. Huurder kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen alle kosten voor rekening huurder bij nalaten reparaties Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel ongedaan making van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening verwijderen achtergelaten goederen en kosten daarvan In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Artikel 15 Artikel 16 De aansprakelijkheid van huurder Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, waartoe ook de buitenzijde wordt gerekend, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden. Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder 16.1 alle kosten voor partij in verzuim Indien één der partijen in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die ene partij. SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 6/7

7 16.2. kosten incasso Indien een partij in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze, ondanks aanmaning van de andere partij nalatig blijft, dan komen alle in redelijkheid door de andere partij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten voor rekening van de partij die in verzuim is. Onder deze kosten wordt verstaan de kosten berekend volgens het rapport Voorwerk II 1. Artikel 17 Artikel 18 Artikel 20 Overige bepalingen Indien een deel van de overeenkomst of van deze Huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. SOFRA vastgoed Deze huurovereenkomst is tot stand gekomen na tussenkomst door SOFRA vastgoed. Partijen vrijwaren SOFRA vastgoed voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze overeenkomst. Indien SOFRA vastgoed ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid jegens partijen of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die partijen aan ons hebben betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is. Slot De kopjes boven tekst zijn ter ondersteuning van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 1 Werkgroep Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Inzake de buitengerechtelijke kosten, te vinden op: de+advocatuur/rapport+voorwerk+ii.htm SOFRA vastgoed KvK Versie Pagina 7/7

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Adres: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Pagina 1/12 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Vastgesteld op 21-1-2014 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed 2-Duizend Artikel 1- Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden 1 Met het ondertekenen van uw huurcontract heeft u een overeenkomst gesloten met l escaut woonservice. Beide partijen hebben op basis van deze overeenkomst rechten en plichten.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Huurreglement Woningvereniging Nederweert Versie: januari 2015

Huurreglement Woningvereniging Nederweert Versie: januari 2015 Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Dit huurreglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden Baston Wonen informatie Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Verhuurder: Stichting Eemland Wonen, statutair gevestigd te Baarn aan de De Geerenweg 4.

Verhuurder: Stichting Eemland Wonen, statutair gevestigd te Baarn aan de De Geerenweg 4. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE EEMLAND WONEN Het toepassingsbereik van deze Algemene Huurvoorwaarden Artikel 1 1.1. In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden INHOUD Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 4 Meer dan één huurder 4 Terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 4 Servicekosten 5 Algemene verplichtingen van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Uhuurt een woning van GroenWest en heeft voor deze woning een huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Huurvoorwaarden vindt u alle rechten

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA TOEPASSING VAN DE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarop

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:...

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:... MODEL-HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner Naam: Voornamen:.... Geboorteplaats:.. Geboortedatum: - -.. - -..... Beroep:.... Woonplaats:....

Nadere informatie