Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A."

Transcriptie

1 Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Versie februari 2014 Pagina 1 van 7

2 Functieprofiel Klant, retail & marketing Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Coöperatie Univé Stad en Land B.A. De Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé De Onderlinge U.A. en de Coöperatie Univé Stad en Land B.A. hebben het voornemen om in het tweede kwartaal van 2014 te fuseren. Beide organisaties staan de komende jaren voor dezelfde uitdagingen en zien dat schaalvergroting op termijn noodzakelijk is om het klant(leden)belang op goede wijze te dienen. De organisatie die ontstaat na fusie 1 is actief als financiële onderneming. De coöperatie fungeert als ledenorganisatie en tevens moedermaatschappij van een aantal dochtermaatschappijen, waarvan de brandverzekeraar (Het Platteland Brandverzekeraar N.V.) en het intermediairsbedrijf (Univé Stad en Land B.V. ) de belangrijkste zijn. Als verzekeraar biedt zij als risicodrager brandverzekeringen aan. Als financiële dienstverlener adviseert en bemiddelt zij voornamelijk in schadeverzekeringen, vermogensopbouwproducten, inkomensverzekeringen en hypotheken. Daarnaast treedt zij op als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen en vermogensopbouwproducten. Zij richt zich op zowel particulieren als op zakelijke klanten en agrariërs. De coöperatie heeft ongeveer relaties, waarvan leden en bedient haar klanten vanuit 23 winkels, verspreid over het werkgebied (Midden Gelderland (Nijmegen, Arnhem, Stedendriehoek, Noord-Veluwe), West-Overijssel (Salland, IJsseldelta en Kop van Overijssel), Drenthe (Hoogeveen, Hondsrug) en Zuidoost Groningen). Het totaal aantal medewerkers bedraagt 322 personen. Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk, waarbij de leden altijd centraal staan. Univé staat voor een consistente klantbeleving voor wat betreft de primaire dienstverlening en de regionale invulling binnen deze kaders. Waarden van waaruit Univé werkt zijn: Samen & coöperatief: Univé gelooft in het principe van de coöperatie; Dichtbij & persoonlijk: Univé wil letterlijk en figuurlijk dichtbij mensen staan; Zelfredzaam & financieel verantwoordelijk: Univé is er om klanten te helpen zelf financiële verantwoordelijkheid te nemen. Zelf doen wat je zelf kunt, samen als het nodig is. De organisatie die ontstaat na fusie staat voor belangrijke uitdagingen. De huidige omgeving stelt financiële ondernemingen voor een groot aantal existentiële vraagstukken. Ten behoeve van de continuïteit voor de leden wordt op strategisch niveau opnieuw nagedacht over het toekomstig verdienmodel en de wijze waarop wij onze leden en klanten bedienen. Naar het oordeel van beide fusieorganisaties is een andere manier van ondernemen nodig en nieuwe vormen van waarde creatie in de keten vragen om een andere, meer toekomstgerichte manier van organisatie van werk. Hierbij staan de ICT infrastructuur (veiligheid, klantvriendelijkheid) en de human resources centraal. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Directieteam en op de algemene gang van zaken bij Coöperatie Univé Stad en Land B.A. en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast heeft Het Platteland Brandverzekeraar N.V. een eigen onafhankelijke RvC, om te waarborgen dat de belangen van de polishouders voldoende worden 1 De nieuw e naam van de organisatie is nog niet bekend. Hier zal de komende periode een beslissing over w orden genomen. Juridisch gezien w orden de activiteiten van De Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé De Onderlinge U.A. overgedragen naar Coöperatie Univé Stad en Land B.A. en daaraan verbonden ondernemingen. Pagina 2 van 7

3 beschermd 2. Beide Raden van Commissarissen leggen rechtstreeks verantwoording af aan de ledenraad en hebben één gemeenschappelijk lid, waarmee de eenheid in toezicht wordt bevorderd. Het is voor het functioneren van Coöperatie Univé Stad en Land B.A. van groot belang dat de RvC zijn functies naar hedendaagse, professionele maatstaven kan uitvoeren. Voor de invulling daarvan dient aangesloten te worden bij de taken en verantwoordelijkheden van de RvC zoals die voortvloeien uit het samenstel van het Burgerlijk Wetboek, de Corporate Governance Code, de Wet op het financieel toezicht, Governance Principes Verzekeraars, de Statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen. Coöperatie Univé Stad en Land B.A. heeft in dit functieprofiel het doel, de taken en de criteria voor benoeming van de commissarissen opgenomen. Voor de betekenis van de gebruikte begrippen in dit document wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in Statuten en Reglement Raad van Commissarissen. Doel van de functie De RvC verzekert zich er van dat de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd, houdt hiertoe toezicht op het beleid van het Directieteam van Coöperatie Univé Stad en Land B.A. en staat deze met raad terzijde. De RvC maakt een evenwichtige afweging tussen de belangen van de bij Coöperatie Univé Stad en Land B.A. betrokkenen, zoals haar leden, haar klanten en haar medewerkers. Daarnaast maakt de RvC een evenwichtige afweging tussen de belangen van Brandverzekeraar N.V. en de overige verbonden ondernemingen binnen Coöperatie Univé Stad en Land B.A.. Alle leden van de RvC hebben tevens zitting in de Audit- Risico commissie en HRcommissie. Taken van een commissaris De RvC heeft in grote lijnen, met inachtneming van haar statutaire bevoegdheden, de hierna genoemde taken: Beoordelen van de performance van de onderneming en waar nodig het geven van tegenkracht. Indien de situatie dit vereist het besluiten tot- en uitvoeren van de gepaste maatregelen. Bewaken dat de missie en ambitie alsmede de diverse onderdelen van de in de strategie Univé geformuleerde doelen en waarden terugkomen in de door het Directieteam opgestelde beleidsplannen. Bewaken en beoordelen van de integriteit, de moraliteit en de zorgvuldigheid van het bestuurlijke besluitvormingsproces, waarbij de belangen van alle belanghebbende partijen in acht behoren te worden genomen. Jaarlijks beoordelen van het functioneren van de leden van het Directieteam en het functioneren van het Directieteam als geheel, inclusief het vaststellen van de beloning, conform de Regeling Beheerst Beloningsbeleid en governance principes. Goedkeuren van besluiten van het Directieteam, voortvloeiend uit haar statutaire en reglementaire taak. De vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Fungeren als sparringpartner voor het Directieteam. Toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving. Toezien of Coöperatie Univé Stad en Land B.A. voldoet aan de intern gestelde eisen op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Toezien op het risicomanagement binnen Coöperatie Univé Stad en Land B.A. Toezien op en beoordelen van de realisatie van de interne controle programma s en internal audit. 2 Het zou zo kunnen zijn dat de belangen van de coöperatie (tevens enig aandeelhouder van de brandverzekeraar) en de brandverzekeraar niet synchroon lopen. Om de formeel w ettelijke eis van onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen te borgen, is gekozen voor een model w aarin tenminste 50% van de Raad van Commissarissen bestaat uit formeel onafhankelijke commissarissen. Pagina 3 van 7

4 Formuleren van de eigen informatiebehoeften. Hieronder wordt mede verstaan het ophalen van informatie buiten (zonder tussenkomst van) het Directieteam, indien noodzakelijk voor goede uitoefening van de functie. Het verzorgen van contacten met de Ondernemingsraad in het kader van de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden. Afleggen van verantwoording aan de ledenraad. Taken die in redelijkheid aan deze functie kunnen toebehoren en hier niet zijn voorzien. Geschiktheid voor deze functie Geschiktheid volgt uit een samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De vereiste geschiktheid dient te worden bezien in het licht van de specifieke kenmerken van Coöperatie Univé Stad en Land B.A., als mede Het Platteland Brandverzekeraar N.V. en Univé Stad en Land B.V. Omdat het toezicht op twee entiteiten en de daarmee verbonden ondernemingen ziet, heeft iedere commissaris overzicht over de gehele onderneming. Ieder lid van de RvC is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid van Coöperatie Univé Stad en Land B.A. te boordelen en zich een kritisch, afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de ontwikkelingen, strategie en bedrijfsvoering de eventuele risico s die daarbij worden gelopen. Voorts beschikken de leden van de RvC - ten minste gezamenlijk en gespreid over de leden over inhoudelijke kwalitatief toereikende kennis en zijn zij in belangrijke mate geschikt met betrekking tot (het toezichthouden op) de volgende onderwerpen: 1. Bestuur, organisatie en communicatie, in het bijzonder binnen coöperatieve besturen, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder; 2. Producten, diensten en markten waarop Coöperatie Univé Stad en Land B.A. actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten; 3. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van deskundigheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden; en 4. Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen. Van een lid van de RvC wordt verwacht dat hij toereikende tijd investeert in zijn toezichthoudende taak, voortvloeiend uit de aard, omvang en complexiteit van en ontwikkelingen binnen de onderneming. Dit geldt zowel voor de reguliere agenda als in geval van voorkomende, tussentijdse gebeurtenissen. Onze inschatting is dat het commissariaat een tijdsinvestering vraagt van circa dagen per jaar. Omvang, samenstellingen en expertisegebieden Gezien de omvang en complexiteit van de onderneming is gekozen voor een RvC die bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen. De RvC is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Belangrijke voorwaarden voor een goede taakvervulling zijn complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond. Ieder RvC lid heeft een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht en ervaring met strategische beleidsvorming op de langere termijn. Verder wordt in de samenstelling gestreefd naar vertegenwoordiging van de volgende expertisegebieden: Ondernemerschap Pagina 4 van 7

5 Kennis en ervaring met het coöperatieve gedachtegoed Risk management en governance Verzekeringstechniek en kennis en ervaring met aanbieden en bemiddelen in financiële producten. Juridische kennis Ervaring met toezichthouderschap Finance IT Klant, retail en marketing Algemene Benoemingscriteria De RvC moet samengesteld zijn uit personen met een hoogstaande, professionele reputatie en relevante ervaring. De volgende algemene criteria gelden voor benoembaarheid, samenstelling en omvang: De RvC bestaat uit personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functies. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het Directieteam kritisch kunnen opereren. Alle leden zijn in staat om onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken. Ieder lid is bereid en in staat zijn om zijn rol als lid van de RvC te vervullen in overeenstemming met de eisen die daaraan worden gesteld. Naast de hierboven genoemde wet- en regelgeving maken ook de interne regelingen op integriteitsterrein van de Coöperatie Univé Stad en Land onderdeel uit van die eisen. Alle leden voorkomen de schijn van belangenverstrengeling. Zij hebben geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen. Een lid van de RvC is onafhankelijk is state, mind en appearance. De leden van de RvC dienen in staat te zijn (of, in geval van herbenoeming, bewezen te hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. De leden van de RvC hebben een open oog voor (regionale) maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor Univé van belang zijn, en zijn in staat om deze te evalueren. Additionele benoemingscriteria voor het profiel Klant, retail & marketing De commissaris met het profiel Klant, retail & marketing brengt naast de overige kwaliteiten en functieeisen specifieke expertise in ten aanzien van Retail & marketing. Uitgangspunt van deze functie is dat de klant centraal staat. De kandidaat beschikt over kennis, ervaring en visie betreffende het inzetten van Internet en social media ten behoeve van klantinteractie en de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein. Kennis en visie aangaande verdere ontwikkeling van datamining en Omni-Channel Retailing om onze doelgroepen beter en specifieker van dienst te kunnen zijn is aanwezig. Kandidaat heeft ervaring op het gebied van positionering en profilering, public relations en marketing van diensten. Hij levert input om binnen de kaders van het Merk Univé het profiel en het imago van Univé als innovatieve maatschappelijke onderneming verder te versterken, extern te profileren en te vermarkten en om verschillende doelgroepen en stakeholders zich in deze strategie te laten herkennen. Daartoe dienen kandidaten te beschikken over een ruime, bij voorkeur bestuurlijke ervaring met Retail en Marketing en communicatie strategieën. Coöperatie Univé Stad en Land. B.A. is een organisatie in transitie. Door de fusie, maar ook door veranderde marktomstandigheden, zal de coöperatie de komende jaren voor diverse uitdagingen komen te staan. Naast een krimpende markt zijn bijvoorbeeld ook verschuivingen zichtbaar in de voorkeur van de klant voor de distributie van financiële diensten die nadelig zijn voor het intermediair. Kennis en ervaring met deze thema s is daarom gewenst. Pagina 5 van 7

6 Functie-eisen Een commissaris bezit bewezen een Academisch werk- en denkniveau. Tevens zijn er diverse bij erkende onderwijsinstellingen gevolgde post-hbo of postacademische cursussen op de gebieden: leidinggeven, algemeen management, verzekeringskennis- en producten, risico, proces-, project-, veranderingsmanagement, informatietechnologie-/voorziening, marketing, personeelsmanagement e.a. Een commissaris beschikt over het vermogen om zelfstandig (financiële) cijfers en kengetallen te interpreteren. Verder worden vaktechnische ontwikkelingen bijgehouden d.m.v. vakliteratuur, thema- en branchebijeenkomsten (FOV en Verbond van Verzekeraars) seminars en (interne) opleidingen. Werkervaring Een Commissaris heeft meer dan 10 jaar relevante werkervaring opgedaan in managementfuncties. Hij beschikt over een breed netwerk en staat actief, midden in de samenleving. Competenties Geschiktheid van een commissaris wordt ook beoordeeld op aanwezige competenties. Het gaat hierbij om de samenhang tussen de volgende competenties: Authenticiteit, Besluitvaardigheid, Communicatief vermogen, Helikopterzicht, Oordeelsvorming, Klant- en kwaliteitsgericht, Leiderschap, Loyaliteit, Omgevingssensitiviteit, Onafhankelijkheid, Onderhandelingsvaardigheid, Overtuigingskracht, Samenwerkingsvermogen, Stijlflexibiliteit, Strategische sturing, Stressbestendig, Verantwoordelijkheid, Voorzittersvaardigheid (indien gewenst) en Coöperatie. Beloning Ieder lid van de RvC ontvangt een bij een coöperatieve organisatie passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Screening Kandidaat commissarissen worden allen voorafgaand aan de benoeming gescreend. Allen worden voorgedragen voor toetsing door de Autoriteit Financiële Markten Pagina 6 van 7

7 Pagina 7 van 7

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Kombinatie op 25 maart 2008 1 Artikel 1 Vaststelling en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie