Datum : : Albert Hermelink Versie : 1. : Projectplan. Bestandsnaam : Project MBO Telecom/ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 13-03-2001 : Albert Hermelink Versie : 1. : Projectplan. Bestandsnaam : Project MBO Telecom/ICT"

Transcriptie

1 Projectplan Project: MBO Telecom/ICT Datum : Auteur : Albert Hermelink Versie : 1 Status : Projectplan Bestandsnaam : Project MBO Telecom/ICT

2 Document Projectplan goedgekeurd door: Naam Functie Datum Handtekening Voorzitterstuurgroep Documenthistorie Projectdefinitie van project datum versie auteur wijzigingen Albert Hermelink Concept versie Albert Hermelink Concept versie Albert Hermelink Concept versie Albert Hermelink Versie 1.

3 Verzendlijst Naam Functie Adres (Gebouw +kamernummer) Senter Dhr. Peter Helmink Uneto Dhr. Willy Berentsen FME/CWM Dhr. Vereniging ICT Dhr. Jan Braat Siemens Lid stuurgroep Mevr. Ina Kurvers KPN Lid stuurgroep Dhr. Henk Zeilstra Casema Lid stuurgroep Dhr. Hans van Dorp ROC Leiden Lid stuurgroep Dhr. Hans van der Linden Mondriaan College Lid stuurgroep Dhr. Hink van Houten ROC de Amerlanden Lid stuurgroep Dhr. Piet Boddeman VEV Lid stuurgroep Dhr. Albert Hermelink KPN Projectmanager Dhr. Gerrit de Jong ROC de Amerlanden Projectleider Dhr. Antoon Oostveen VEV Projectleider Dhr. Johan Hijnberg VEV Projectleider Dhr. Willem Roos Mondriaan College Projectlid Dhr. Lutz Mischke Worldcom Projectlid Dhr. Fred Kuiperij Casema Projectlid Dhr. Martin van der Kwaak Siemens Projectlid Dhr. Jan Gottmer Nortel Projectlid Dhr. Dirk Boekema VEV Projectlid Dhr. Wil Lazeroms Gilde College Projectlid Dhr. Huub van Elsen ROC Leiden Projectlid Dhr. Arie van Kralingen Getronics Projectlid Mevr. Pascale Warners Casema Projectlid Dhr. Bert Wissink VEV Projectlid Dhr. Jan Vrieze KPN Projectlid Dhr. Peter Smulders OFE Projectlid Dhr. Slotboom Projectlid Mevr. Alie Hendriksen Hendriksencomm. Projectlid Dhr. Ries Luijsterburg Intech Projectlid Projectdefinitie - 1

4 Colofon Project : MBO Telecom/ICT Projectmanager : Albert Hermelink Telefoon : Projectleider Implementatie : Gerrit de Jong Telefoon : Projectleider Ontwikkeling : Antoon Oostveen Telefoon : Projectleider PR en Communicatie : Johan Hijnberg Telefoon : Projectleider Contacten : Albert Hermelink Telefoon adres Opdrachtgever : Stuurgroep MBO Telecom/ICT Telefoon : adres : Datum : Editie : Versie 1 Bestandsnaam : Projectplan Projectdefinitie - 2

5 Inhoudsopgave Algemene informatie...5 Inleiding Probleemstelling en doelstellingen Probleemstelling Doelstellingen Achtergronden Kennisuitwisseling Uitgangspunten voor de kennisuitwisseling Uitgangspunten voor het ontwerp Resultaatomschrijving Ontwikkelproject Implementatieproject Communicatie en PR project Contacten project Doelgroepbeschrijving Oplossingsopzet Mediakeuze / werkvormen Evaluatie, toetsing en effectmeting Consequenties voor realisatie Het Leermiddel Projectfasering Fasering van het project De borging Verstrekkendheid Samenwerkingsverbanden en projectorganisatie Deelnemers aan het consortium Deelname door derden Projectteam Stuurgroep Projectorganisatie en overlegstructuur Randvoorwaarden Capaciteit Middelen Rechten en geheimhouding Intellectueel eigendomsrecht Activiteitenplan, projectbegroting en cofinanciering Activiteitenplan Planning Rapportage Communicatieplan Communicatie over de Telecom/ICT-opleiding Telecommunicatie Projectcommunicatie Interne communicatie Externe communicatie Leerlingen Ouders en familie Projectdefinitie - 3

6 Vriendenkring, medescholieren Directies, leraren en decanen Overheidsinstanties, vak- en belangenorganisaties Praktijkbegeleidende bedrijven met werkgevers en werknemers Media Aanbevelingen Beschikbare achtergrondinformatie: Projectbegroting en cofinanciering Productkwaliteit Kwaliteitsborging traject Samenvatting Contract Projectdefinitie - 4

7 Algemene informatie Inleiding Opdrachtgever De opdrachtgever voor dit project is de stuurgroep Herstructurering en Innovatie MBO-Telecom/ICT. De stuurgroep Herstructurering en Innovatie MBO-Telecom/ICT en daarmee het gehele project valt onder Stichting Introductie Nieuwe Technologieën (Intech). Intech is een stichting die is benoemd door en namens de BTGE/ICT optreedt. Het bestuur van Intech is samengesteld uit de BVE Raad, VEV Stichting LOB E/ICT en bedrijven. Oude Barneveldseweg 65, Postbus 275, 3860 AG Nijkerk Uitvoerder Het project wordt uitgevoerd door ROC s, VEV Stichting LOB E/ICT en Telecommunicatie/ICT bedrijven. De projecteigenaar is: ROC De Amerlanden Wiekslag 50 Amersfoort Postbus AT Amersfoort Doel van dit rapport Doel van dit projectplan Herstructurering en Innovatie MBO Telecom/ICT is het bestuurbaar maken van het veranderproces. Nadat de problematiek nauwkeurig in beeld is gebracht, worden de gewenste vernieuwingen beschreven. De organisatie van het project en stuuritems als kosten en opbrengsten, planning, de kwaliteit van de nieuwe oplossingen en de wijze waarop belanghebbenden worden geï nformeerd worden beschreven. Tevens moet het plan voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KeBB). Projectdefinitie - 5

8 1 Probleemstelling en doelstellingen 1.1 Probleemstelling Tijdens een bijeenkomst van bedrijven uit de Telecommunicatie/ICT-branche (*) werd geconstateerd, dat nieuwe medewerkers in onvoldoende mate over de nodige kennis beschikken. Door Telecommunicatiebedrijven wordt daarom nogal geï nvesteerd in het opleiden van nieuwe medewerkers. Verder ontbreken in veel gevallen de door het bedrijfsleven belangrijk geachte gedrag- en houdingscompetenties. Nieuwe technologische ontwikkelingen in zowel de telecommunicatie als de ICT, zijn voor Telecommunicatiebedrijven aanleiding om beroepsprofielen en competenties aan te scherpen. Naast het kwaliteitsprobleem bestaat er ook een kwantiteitsprobleem. Bedrijven ondervinden steeds meer moeite om de gewenste instroom te realiseren. Dit probleem zal toenemen, omdat de instroom van nieuwe deelnemers in de opleiding Middenkaderfunctionaris Telematica schrikbarend terug loopt. Daarbij komt, dat het aantal afhakers op enkele scholen meer dan 50% bedraagt. In het Integraal Telecom Actieplan wordt de problematiek op de arbeidsmarkt ook beschreven. Specifiek wordt aandacht besteed aan het ontbreken van een Telecommunicatieopleiding op MBO - of VMBO niveau. Tevens wordt in dit document aandacht besteed aan de maatschappelijke invloed en de verdergaande verwevenheid van telecommunicatie in de samenleving. In de huidige industriestandaarden, zoals GSM, ISDN, etc. wordt veel ruimte gelaten. Zonder verfijning van deze industriestandaarden is de onderwijspiramide lager dan HBO en TU niet in te vullen. De concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland laat een lichte voorsprong zien op het gebied van mobiele telecommunicatie. Door de snelheid van technologische veranderingen zal het moeite kosten deze voorsprong te behouden. (*) Aanwezige bedrijven waren; KPN, Casema, WorldCom, Siemens, Alcatel, Lucent, Ericsson, Essent, UPC, Telfort, Libertel, Dutchtone, Ben, NKM Problematiek bij bedrijven Bedrijven hebben sterke behoefte aan geschoolde medewerkers, die innovatieve kennis bezitten en daardoor zeer goed en direct inzetbaar zijn. De medewerker moet instaat zijn ontwikkelingen in het eigen vakgebied te volgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het zelflerend vermogen sterk ontwikkeld is. Doordat de scholing zich in de laatste fase richt op de inhoudelijke vakkennis, wordt de meest actuele kennis aangebracht. De laatste periode van de studie wordt hoofdzakelijk doorgebracht in een bedrijf. De overgang van school naar bedrijf verloopt hierdoor geleidelijk. Er is aandacht voor persoonlijke gedrag en houdingscompetenties. Verbeteren van het denkvermogen (waaronder zelflerend vermogen) is één van de belangrijkste competentieverbeteringen in het programma. De vraag naar nieuwe medewerkers is groter dan het aanbod op de arbeidsmarkt. Een aantrekkelijke, inspirerende, goede, uitdagende en aansprekende beroepsopleidingen met innovatieve en ICT toepassingen in hun lesprogramma kunnen bijdragen aan een verbetering. Interessant, inspirerend en efficiënte beroepsonderwijs heeft en grote aantrekkingskracht. Projectdefinitie - 6

9 Telecommunicatiebedrijven constateren, dat een dynamische aansluiting van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk ontbreekt. Gevolg hiervan is, dat belangrijke geachte competenties niet of in te geringe mate aanwezig zijn bij schoolverlaters De deelnemende bedrijven aan het project MBO Telecom/ICT willen de krachten bundelen en zorgen dat beschikbare middelen in de vorm van resources, apparatuur, bron- en lesmateriaal materiaal en resources voor alle deelnemende scholen beschikbaar zijn. Het effect van de inspanningen moeten voldoen aan vooraf gestelde doelen. Het project moet leiden tot een duurzame kennisbrug tussen bedrijfsleven (de Telecommunicatiebedrijven) en de deelnemende scholen. Nadat achterstallig onderhoud is weggewerkt, zorgt het consortium van scholen en bedrijven voor een organisatie waar de duurzame samenwerking geborgd is. Door de samenwerking wordt de vakinhoudelijke content doorlopend geüpdatet Scholen en bedrijven geven samen inhoud aan de nascholing van docenten. De vraag naar nieuwe medewerkers is groter dan de uitstroom van de scholen. Bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt ook anderszins te werven. Het merendeel van deze nieuwe medewerkers beschikken niet over de vereiste kennis. Scholen kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van bedrijfsopleidingen. De didactische en inhoudelijke kennis van docenten kan beschikbaar worden gesteld om bedrijfsopleidingen in te richten. Hierdoor ontstaat een oplossing voor bedrijven die zoeken naar nieuwe gekwalificeerde medewerkers. De kennisuitwisseling en samenwerking tussen scholen en bedrijven werkt zo in twee richtingen. Door het ontbreken van elementaire competenties moeten bedrijven in niet geringe mate investeren in het opleiden van nieuwe MBO ers. Dit terwijl het voorbereiden door de deelnemers op een rol binnen het bedrijfsleven een primaire taak is van het MBO. Door te investeren in de kennisuitwisseling met de school, ontstaat een kostenbesparing bij bedrijfsopleidingen. De schoolverlaters kunnen sneller worden ingezet (algemeen wordt aangegeven dat een schoolverlater tussen de 6 en 8 maand binnen het bedrijf moet worden opgeleid en getraind). Per nieuwe medewerker kan de besparing liggen op f ,- tot f Bedrijven stellen steeds hogere eisen aan medewerkers Er is een ontwikkeling die wordt aangeduid met Mbo-risering. Bedrijven eisen in toenemende mate een MBO-niveau bij medewerkers. Resultaat hiervan is dat aan zittende medewerkers op LBO-niveau de mogelijkheid wordt geboden om bij te scholen tot een hoger niveau. Voorbeelden van bedrijven die medewerkers scholen zijn KPN en Essent. Het sponsoren van scholen staat in Nederland in de kinderschoenen. De strenge sponsor code uit 1995 is onderschreven door organisaties, ouders, leerlingen, en personeel in het onderwijs. Eenzijdige promotie van één bedrijf is verboden. De sponsering zal pedagogisch verantwoord zijn, gebaseerd zijn op goede smaak. De scholen blijven verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderwijs, een onafhankelijkheid is daarom voorwaarde. Het MBO Telecom/ICT initiatief steunt op een breed draagvlak van bedrijven. Er is geen sprake van sponsering door één bedrijf, afhankelijkheid door een school van één bedrijf wordt voorkomen. De verantwoordelijkheid voor het pedagogische deel ligt volledig bij de scholen Projectdefinitie - 7

10 Problematiek bij scholen De technologische veranderingen gaan met een dusdanig tempo, dat zelfs technisch specialisten bij bedrijven moeite hebben om de ontwikkelingen te volgen. Het aanbrengen van up to date kennis bij docenten zou erg veel tijd vergen. Mede door de capaciteitsproblemen is er onvoldoende tijd voor docent-scholing. Ook bij de bedrijven is tijd erg schaars. De sterke kanten van de school, namelijk de didactische kennis en begeleiden van deelnemers, kan gekoppeld worden aan de sterke kant van het bedrijfsleven, namelijk de kennis van de markt en de technologische vakinhoudelijke kennis. Voor de school betekent dit, dat de rol van docent nadrukkelijk verschuift in de richting van; het bewerken van bronmateriaal, lesstofontwikkeling, de didactische kant waaronder het gehele opleidingsproces en het coachen en begeleiden van deelnemers. Materiedeskundigheid op een meer generiek niveau blijft een absolute noodzaak, maar ook feeling voor de ontwikkelingen die bedrijven doormaken en de impact hiervan op de deelnemers is van groot belang. Het inrichten van een optimale leeromgeving (buiten de school) in een bedrijf en het coachen tijdens buitenschoolse projecten is de taak van de docent. Doordat de begeleiding van deelnemers voor een groot deel plaats vindt in een bedrijf ontstaat een directer contact tussen medewerkers (op diverse niveaus) in het bedrijf en de docent. Spin-off van deze contacten zal zijn, dat de docent een betere invulling geeft aan het coachen, dat de nieuw verkregen beelden en informatie helpen bij het verbeteren van de generieke delen van de opleiding. Er is onvoldoende contact tussen scholen en het bedrijfsleven. Door de opzet die binnen het concept is gekozen, wordt het contact tussen scholen en bedrijfsleven versterkt. De docenten zullen door het voorbereiden, begeleiden en coachen van deelnemers op de werkvloer en het evalueren van het leertraject, regelmatig contact hebben met medewerkers in de bedrijven. Deze contacten leiden wellicht automatisch tot uitwisseling van informatie. Door structuur aan te brengen in de contacten, zal het resultaat van de informatie een van tevoren vastgelegd resultaat op moeten leveren. Deze informatie kan tevens worden gebruikt voor de invulling van het generieke deel van de opleiding. Ook bij het voorbereiden en begeleiden van deelnemers kan de verkregen informatie worden gebruikt om de kwaliteit van de opleiding te vergroten. Voor het actualiseren van het onderwijs is een beroepsprofiel noodzakelijk. Dit profiel kan alleen worden ingevuld in overleg tussen bedrijven en scholen. Het van buiten naar binnen denken van veel scholen moet worden bevorderd. Er is sprake van achterstallig onderhoud in het programma telematica binnen de reguliere BOL 4 opleiding. Door de snelle technologische veranderingen zijn benodigde leermiddelen onvoldoende gemoderniseerd. Voor docenten is te weinig aan nascholing gedaan. Een aantal scholen hebben het initiatief genomen om verbetering aan te brengen in het ICT onderwijs. Een voorbeeld is het ontstaan van de ICT Lycea bij het Friesland College en Dudoc. Ook de contacten tussen Cisco en een aantal ROC s ontstonden vanuit een behoefte om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen. In deze voorbeelden gaat het om een relatief smal draagvlak. Er is geen samenwerking tussen de scholen onderling. Middelen die door een bedrijf beschikbaar worden gesteld komen ten goede van slechts één school. Veel Telecommunicatie/ICT bedrijven hebben contacten met een school. De resultaten van deze contacten hebben enkel een lokaal effect, de kwaliteit is niet duidelijk en de effecten voor het onderwijs is gering. Het project MBO Telecom/ICT wil de krachten van bedrijven bundelen en lokale acties ten goede laten komen van alle scholen. Projectdefinitie - 8

11 De actuele kennis verandert dusdanig snel, dat het weinig tot geen zin heeft om in de beginfase van de opleiding vakinhoudelijke kennis over te dragen. Deelnemers hebben na de eerste fase van de opleiding (tot niveau 2) een goede en brede ICTbasiskennis. De tweede fase kenmerkt zich door het vakinhoudelijke deel. Omdat de actuele kennis in de bedrijven aanwezig is, zal de opleiding zich grotendeels afspelen in een leerbedrijf. In de eerste fase van het onderwijs is een beroepen en bedrijven oriëntatie nodig, hierdoor zal 10 tot 20% van de tijd nodig zijn. In de tweede fase van de opleiding zal steeds meer worden gewerkt aan de vakinhoudelijke kennis, hierdoor zal de buiten schoolse activiteit oplopen tot 60%. Door deze aanpak bedraagt de buitenschoolse activiteit gedurende de gehele opleiding 40%. De deelnemers van de opleiding MBO Telecom/ICT gaan onder leiding van een docent binnen de deelnemende bedrijven, deelnemen aan projecten, doen op een gestructureerde wijze werkervaring op, etc. Binnen het leerbedrijf wordt een mentor aangewezen. Binnen de beroepspraktijkvorming (stage) worden deelnemers aan het MBO Telecom/ICT naarmate de opleiding vordert, steeds nadrukkelijker betrokken bij nieuwe technieken en innovaties binnen de deelnemende bedrijven. Door de nauwe verwevenheid tussen school en bedrijf, tijdens de opleiding, is er sprake van een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Deelnemers ervaren de mogelijkheden die de huidige Informatie en Communicatie Technologie (ICT) biedt. Door de nauwe contacten tussen school en bedrijf worden deelnemers effectief gecoacht. Lesmateriaal is niet actueel. Doordat technologische veranderingen snel gaan, zijn traditionele dragers van content (zoals boeken) minder geschikt. Daarbij komt, dat uitgeverijen te grote intervallen gebruiken tussen nieuwe edities. In het project zal gebruik worden gemaakt van leerservers op het Internet. Hierdoor kan content doorlopend worden aangepast en indien nodig verwijderd. Hierdoor is het beschikbare materiaal doorlopend actueel. Gebruik van Internet maakt het tevens mogelijk om de content ook buiten het reguliere onderwijs beschikbaar te stellen. Uit de kwalificatiestructuur blijkt duidelijk dat de opleiding MBO Middenkaderfunctionaris Telematica voortkomt uit de elektrotechniek. Het aanpassen van de kwalificaties kosten veel tijd en moeite. De kwalificaties moeten aansluiten bij de competentieprofielen die bedrijven hanteren. De vakinhoudelijk en de algemene competenties (houding en gedrag) moeten daarom allemaal worden herzien. Bij deze herziening moet een flexibele structuur worden gekozen. Het doorlopend aanpassen aan der stand van de techniek mag geen probleem opleveren. ICT en Telecommunicatie hebben duidelijke raakvlakken. In de komende jaren zullen deze twee werelden over elkaar schuiven. Over enkele jaren zal het verschil tussen telecommunicatie en ICT verdwenen zijn. Nieuw te ontwikkelen opleidingen moeten voorbereidt zijn op deze ontwikkeling. Deelnemers aan de MBO Telecom/ICT-opleiding, moeten leren dat Telecommunicatie en ICT een onlosmakelijk geheel is, de eerste fase van de ICT-opleiding moet daarom generiek zijn. Nadat een goede basis is aangebracht, kan een keuze worden gemaakt voor een meer specifieke vervolgopleiding. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid op een beroepsoriëntatie waardoor de keuze overeenkomt met hun belevingswereld en gebaseerd is op aanleg en ambitie. Hier ligt een mogelijkheid om synergie tussen de Taskforce ICT en MBO Telecom/ICT. De opleiding is onvoldoende aantrekkelijk, de instroom van nieuwe deelnemers loopt mede hierdoor significant terug. De bedrijven en scholen kunnen de handen ineenslaan en de instroom van deelnemers aan technische opleidingen verbeteren. Voor bedrijven betekent dit, dat budget voor werving voor een deel wordt besteed aan het stimuleren van de instroom van deelnemers aan het technische onderwijs. De Projectdefinitie - 9

12 interesse moet worden gewekt en het moet duidelijk worden welke mogelijkheden en kansen er liggen in de telecommunicatie. De geringe instroom is ook herkenbaar bij MBO Elektrotechniek. Technische opleidingen lijden kennelijk aan een imago probleem. Een gezamenlijke aanpak en promotie moeten leiden tot een verandering in de perceptie dat techniek niet interessant zou zijn en uiteindelijk in een vergroting van de instroom.. Het rendement van de opleiding is laag. In een aantal scholen ligt het percentage afvallers boven de 50%. Bedrijven en scholen gaan samen zorgdragen voor een inspirerende opleiding. Door inhoud en wijze van aanbieden actueel te houden, door aan te sluiten bij de beleving van de deelnemer, door duidelijk te maken dat de opleiding zich richt op een succesvolle carrière is de motivatie positief te beï nvloeden. Door een flexibele opzet en een generieke basis moeten uitvallers zonder al te veel tijdsverlies naar een andere opleiding over kunnen stappen. Gedacht moet worden aan een afstemming met de Taskforce ICT voor het eerste deel (studiejaar 1 en 2). Door in dit eerste deel van de opleiding ook een beroeps- en bedrijfsoriëntatie op te nemen kunnen deelnemers op basis van aanleg en ambitie gericht kiezen voor de juiste vervolgopleiding. Bij de start van dit project zijn er hoopgevende contacten met het project Taskforce ICT over een gemeenschappelijke basis ICT. Het beeld, waarop voor deelname aan de opleiding wordt beslist en de opleiding zelf moeten overeenstemmen. Verder moet de opleiding inspirerend zijn. Juist een vak als Telecom/ICT leent zich hiervoor. Het aantal afhakers kan daardoor significant worden terug gebracht. Voor de deelnemers is van belang, dat de opleiding een goede garantie biedt voor een succesvolle start van hun carrière. De opleiding is geen doel op zich, maar een middel. Veel scholen maken gebruik van traditionele didactische werkvormen zoals klassikaal onderricht. Door gebruik van nieuwe werkvormen (zoals Gestructureerd Leren Op de Werkplek (GLOW) en Probleem Gestuurd Opleiden (PGO)), gebruik van kennisnet en open source informatiesystemen die via Internet bereikbaar zijn, wordt een hybride leeromgeving geboden, waar een deelnemer kennis en ervaring opdoet. Studeren moet tot deelnemen uitnodigen, klassikaal nodigt uit tot consumeren. De uitgeverijen voorzien niet in de behoefte aan actuele leermiddelen. Dit probleem ontstaat omdat de ontwikkeling dermate snel gaat, dat een boek bij uitgifte reeds gedateerd is. Een andere oorzaak van het probleem is, dat uitgeverijen steeds minder geï nteresseerd zijn in de relatief kleine opleidingsmarkt. De bedrijven en scholen gaan gezamenlijk lesmateriaal ontwikkelen. Door gebruik te maken van een leer - doceeromgeving op een internetserver, komt de content beschikbaar voor alle scholen. Eventueel kan de content ook beschikbaar komen voor andere onderwijs. De content op de server kan doorlopend geactualiseerd worden. Door gezamenlijk te werken aan de nodige content, wordt de beschikbare kennis en capaciteit optimaal ingezet. De ontwikkelingen in de techniek stellen scholen voor onoplosbare problemen. De kosten van apparatuur is hoog, dat terwijl de product live cycle steeds korter wordt. De investeringen in technische opleidingen zijn daardoor dermate gering, dat scholen niet zelfstandig kunnen voorzien in een geëigende leeromgeving. Door in de eerste leerjaren tot schaalvergroting te komen, kunnen investeringen over een groter aantal deelnemers worden afgeschreven. Door buitenschoolse activiteiten (met name in de twee laatste schooljaren) kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die binnen bedrijven beschikbaar zijn. Projectdefinitie - 10

13 De deelnemende bedrijven stellen materiaal beschikbaar of stellen tegen gereduceerd tarief materiaal beschikbaar. Naast de apparatuur moeten bedrijven lesmateriaal beschikbaar te stellen, manuals en gebruiksaanwijzingen. Problematiek bij deelnemers Deelnemers aan het onderwijs hebben veelal een onvolledig beeld van de opleiding of de mogelijkheden op werk na de opleiding. In het beroepsonderwijs moet veelal worden gekozen bij de start van de opleiding. Een brede oriëntatie op de branche waarvoor wordt opgeleid in het eerste en tweede leerjaar maakt een bewuste keuze mogelijk. Bij elektrotechniek is een oriënterende gepland. Deelnemers die ontdekken dat een verkeerde keuze is gemaakt komen hier in een veel te laat stadium achter. Bij verandering in studierichting wordt veel tijd verloren. Door een structuur waarin het eerste deel generiek is, kan zonder veel verlies van tijd worden overgestapt naar een andere studierichting. In het werkzame leven wordt nogal eens overgestapt naar een andere baan. De reguliere opleidingen moeten de deelnemers zoveel meegeven, dat deze overstappen goed gemaakt kunnen worden en dat succes in de nieuwe baan mogelijk is. 1.2 Doelstellingen Kwalificaties en eindtermen sluiten aan bij competentieprofielen die door het bedrijfsleven worden gehanteerd. Hierdoor zijn nieuwe medewerkers sneller inzetbaar Een nieuwe kwalificatiestructuur staat garant voor een duurzame kennisbrug tussen scholen en bedrijven. De inhaalslag die nu plaatsvindt is hiermee geborgd. Instroom nieuwe deelnemers vergroten Het aantal afhakers is terug gebracht 1.3 Achtergronden Bedrijven uit de Telecom/ICT branche hebben het initiatief genomen om samen met het onderwijs (ROC s en VEV) (comakership) tot herstructurering en innovatie van de opleiding MBO Middenkaderfunctionaris Telematica te komen. Deze nieuwe opleiding krijgt de naam MBO Telecom/ICT. De samenwerking houdt in, dat de deelnemende bedrijven input geven voor het bijstellen van (deel-) kwalificaties (deelproject ontwikkeling), de samenwerking is duurzaam waardoor de actualiteit van kwalificaties is geborgd. Bij bedrijven beschikbare middelen worden overgedragen aan scholen (deelproject implementatie), in tweede instantie worden door scholen en bedrijven nieuwe, nog ontbrekende middelen ontwikkeld. Een platform met daarin deelnemende bedrijven en scholen staan garant voor een blijvende samenwerking. Uitgangspunt bij de gekozen oplossingen is, het combineren van de kennis van didactiek en het begeleiden van deelnemers met de kennis van de business bij de deelnemende bedrijven. Projectdefinitie - 11

14 Projectdefinitie - 12

15 2. Kennisuitwisseling 2.1 Uitgangspunten voor de kennisuitwisseling Voor de korte termijn worden op basis van de bestaande eindtermen in de deelkwalificaties; Dk Titel 4000 Maatschappelijk-culturele vorming 4029 Projectmanagement Telematica 4035 Commerciële techniek 4056 Installeren en modificeren telecommunicatienetwerken 4057 Installeren en modificeren datacommunicatiesystemen 4058 Installeren en modificeren netwerkcomponenten 4059 Installeren en modificeren telematicasystemen en de toetstermen gemoderniseerd. In dit eerste deel van het project vindt geen herontwerp plaats. Het deelproject implementatie richt zich op het realiseren van een aangepast curriculum voor de studiejaren 3 en 4. Voor een nieuw te ontwerpen MBO-structuur wordt samen met de Taskforse ICT gezocht naar een aanpak waarbij de generieke delen worden aangeboden in de eerste leerjaren. De inhoud van de bovenvermelde deelkwalificaties zal dan in verschillende niveaus worden opgedeeld over het gehele leertraject (van generiek naar specifiek). De meest specifieke delen komen daardoor aan het eind van de studie. Door een werkgroep is een voorstel geformuleerd om de genoemde kwalificaties aan te passen. Het verslag van een presentatie wordt als bijlage toegevoegd aan dit projectplan. 2.2 Uitgangspunten voor het ontwerp Lopende projecten die gelinked kunnen worden met het Telecom/ICT project: 1. VIPS project van Intechnium, VEV, Vapro en SOM betreffende kwalificatiestructuur voor de Techniek 2. Promotieactie voor beroepsonderwijs van COLO 3. Verwantschaponderzoek naar ICT kwalificaties door Ecabo en VEV 4. Vernieuwing kwalificatiestructuur en format daarvoor van ACOA 5. Verbreding duaal doorstromen ICT naar HBO van Ecabo 6. Ontwikkelen en onderhouden communicatie via internet in elektrotechniek (Vaknet E-ICT-net) van VEV 7. Het project Aantrekkelijk Technisch Beroepsonderwijs, ATB. 8. Taskforce MBO ICT 9. Project Bustechnologie, 4 e fase NB Overigens moet worden opgemerkt, dat op diverse plaatsen uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van ICT-opleidingen. Een bredere oriëntatie op korte termijn is noodzakelijk. Uitgangspunt bij het uiteindelijke ontwerp, is het creëren van een flexibele en duurzame oplossing. De oplossing moet flexibel zijn om snelle aanpassingen door te kunnen voeren. Door een kennisbrug te leggen tussen bedrijven in de Telecom-sector en de MBO-scholen (sector Telecom/ICT) ontstaat duurzaamheid. De kennisbrug moet op een landelijk niveau worden aangestuurd, op een lokaal niveau moet tussen de school en de omringende Telecommunicatie/ICT bedrijven een samenwerking ontstaan die uitvoering van de opleiding mogelijk maakt. Bij het vaststellen van de nieuwe structuur zal worden gezocht naar synergie met de activiteiten van de Taskforce MBO ICT. Projectdefinitie - 13

16 Bij de ontwikkeling van een nieuwe kwalificatiestructuur en de implementatie van leerwegen wordt nadrukkelijk uitgegaan van het gebruik van nieuwe mogelijkheden in het onderwijs (multimedia, e-learning, kennissystemen, etc.) en is innovatief. Uitgangspunt bij het ontwerp is het op adequate wijze werven en voorlichten van de doelgroepen, elk met hun onderscheiden benadering. 2.3 Resultaatomschrijving Ontwikkelproject - Uitwisselen De korte termijn: De uitwisseling van kennis heeft betrekking op nieuwe Telecommunicatie/ICT kennis en de kennis van competentieontwikkeling. Betrokken partijen zijn; De scholen waar de opleiding MBO-Telecom/ICT wordt aangeboden : Voor de termijn tot 1augustus 2001 zijn dit: - Noorderpoortcollege Groningen - Deltion College Zwolle - Mondriaan Onderwijsgroep Den Haag - Gilde Opleidingen Roermond - ROC Zeeland - ROC Leiden - Scutos Utrecht - ROC de Amerlanden Amersfoort - ROC Nijmegen e.o. - Horizon College Alkmaar In de periode na 1 augustus wordt aan overige ROC s de gelegenheid geboden om aan te sluiten. De deelnemende bedrijven uit de Telecommunicatie/ICT branche zijn: - KPN - Casema - Worldcom, - Siemens - Getronics - Nortel De mogelijkheid voor andere bedrijven om aan te sluiten is open. De scholen ontvangen kennis of kunnen gebruik maken van aanwezige kennis binnen de deelnemende bedrijven. De aandacht op korte termijn gaat met name uit naar het ontwikkelen en implementeren van nieuwe lesstof in schooljaar 4 en de inhoud van leerjaar 1 en 2. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe lesstof is een gezamenlijke actie van scholen en bedrijven. Om de scholen de mogelijkheid te geven de nieuwe leerstof aan te bieden wordt buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Deelnemende bedrijven stellen zich op als leerbedrijf. Projectdefinitie - 14

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Kiezen moet: focus in het mbo door profilering

Kiezen moet: focus in het mbo door profilering Kiezen moet: focus in het mbo door profilering Louise van de Venne en Olaf Mc Daniel Oktober 2012 Inleiding Ook in het mbo is vergeleken met het hbo (vgl. commissie-veerman, 2010) een toenemend streven

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

RESULTATEN VAN VIER JAAR ICT-BELEID IN HET ONDERWIJS

RESULTATEN VAN VIER JAAR ICT-BELEID IN HET ONDERWIJS RESULTATEN VAN VIER JAAR ICT-BELEID IN HET ONDERWIJS November 2001 Inspectie van het Onderwijs INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 SAMENVATTING 5 1 SCHOLEN AAN ZET 7 2 DE RESULTATEN VAN DE ICT-ONDERWIJSMONITOR

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

1-4-2006 tot 31-3-2009

1-4-2006 tot 31-3-2009 Projectgegevens Titel project Rotterdams Rossen Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IAO5123 Thérèse Martens 1-4-2006 tot 31-3-2009 A. Uitgangspunten voor project Beschrijf

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

DETERMINATIE VAN INSTRUMENT NAAR BELEID EINDRAPPORTAGE PLATFORM DETERMINATIE 2001-2004

DETERMINATIE VAN INSTRUMENT NAAR BELEID EINDRAPPORTAGE PLATFORM DETERMINATIE 2001-2004 DETERMINATIE VAN INSTRUMENT NAAR BELEID EINDRAPPORTAGE PLATFORM DETERMINATIE 2001-2004 COLOFON Teksten: Jaap Molenaar, André Coenders, Inge Hinloopen, Peter SLeegers, Annemarie Oomen De schoolportretten

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN

OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN De professional van tegenwoordig is de hoeder van de eigen kennis en vaardigheden. Om het ondernemerschap te vertonen dat gevraagd wordt, ook als die professional een baan heeft

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Utrecht september 2013 www.aequi.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie