Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

2 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen voor het thema kleur. Kleurgebruik is misschien wel de belangrijkste factor in de uitstraling van de producten die we voor onze opdrachtgevers maken. Kleuren zorgen direct voor een associatie en bepalen het gevoel dat overgebracht moet worden. Bepaalde kleuren vertegenwoordigen bepaalde eigenschappen. Eigenschappen waar ook Roto Smeets Group voor staat, zoals: Rood Geel (Profiel): kleur van daadkracht; van indruk maken en prestatie en inzet belangrijk vinden. (Jaarverslag): kleur van wijsheid; van streven naar veelzijdigheid en trachten voortdurend kennis uit te breiden. Blauw (Jaarrekening): kleur van rust; van verantwoordelijkheid, van eerlijkheid, van verstandig zijn en hard werken. Groen (MVO verslag): kleur van inzicht; van wijsheid en toewijding, van houden van de natuur en het leven.

3 Inhoud Maatschappelijk Jaarverslag 2011 Maatschappelijk jaarverslag - Bericht van de voorzitter mvo 03 - Betrokkenheid Behoorlijk bestuur mvo 04 Dialoog met stakeholders mvo 06 Terugblik Centrale Ondernemingsraad mvo 10 Bijdragen aan de Maatschappij mvo 14 Ketenverantwoordelijkheid mvo 18 - Arbeidsgerelateerde zaken Arbeidsvoorwaarden mvo 21 Opleidingen mvo 25 Speerpunten 2012 mvo 27 Gebeurtenissen bij de bedrijven mvo 28 - Economische prestaties Algemeen mvo 33 Financiële ontwikkeling mvo 33 Print Productions mvo 33 Marketing Communications mvo 35 Strategie mvo 37 Vooruitzichten mvo 37 Belangrijke kengetallen mvo 38 - Milieuprestaties Introductie mvo 39 Instrumentarium en organisatie mvo 42 Relatie met overheid mvo 46 Doelen en maatregelen mvo 50 Milieugegevens Roto Smeets Group mvo 53 Overige informatie mvo 57 - Transparantie mvo 61 GRI (Global Reporting Initiative) tabel mvo 62 Roto Smeets Group 2011 MVO 1

4 MVO 2 Roto Smeets Group 2011

5 Bericht van de voorzitter Aan alle belanghebbenden, Als toonaangevend bedrijf in de informatie- en communicatie industrie staat Roto Smeets Group middenin de maatschappij. Roto Smeets Group is van de maatschappij afhankelijk, maar zich ook sterk bewust van de eigen rol daarin. Een rol die verantwoordelijkheden meebrengt, die verder reiken dan louter de financieeleconomische bedrijfsvoering. Roto Smeets Group onderkent de impact die de onderneming heeft op medewerkers, milieu en samenleving. De onderneming werkt immers dagelijks samen met toeleveranciers, klanten en andere partners als deelnemers in het maatschappelijk verkeer. De activiteiten van Roto Smeets Group hebben uiteraard ook impact op het milieu. De onderneming gebruikt grondstoffen als papier, inkt en water, verbruikt energie en genereert afval. Roto Smeets Group is ook een mensenorganisatie. Centraal staat de ontwikkeling van medewerkers en de continue aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving. In dit maatschappelijke jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties ten aanzien van mens, milieu en samenleving. De informatie- en communicatie-industrie biedt door steeds verdergaande verschuiving van print naar digitale opslag en webbased media, nieuwe kansen voor enkele bedrijven van Roto Smeets Group maar vormt ook een bedreiging voor de grafische bedrijven, waar het merendeel van de werknemers werkzaam is. De afnemende vraag naar drukwerk, mede ook veroorzaakt door het zwakke economische klimaat, heeft breed in de industrie voor overcapaciteit gezorgd. Dit heeft geresulteerd in een enorme prijsdruk en het faillissement van vele drukkerijbedrijven. In 2011 leek de consolidatie van de industrie langzaam op gang te komen, maar nog lang niet voldoende om een belangrijk herstel in te zetten. De grafische industrie wordt over de hele linie nog steeds geconfronteerd met een prijsdruk en dwingt de bedrijven tot het continue aanpassen van hun organisatie. Roto Smeets Group heeft dat de afgelopen jaren ook ingrijpend gedaan om herstel van het resultaat te kunnen bewerkstelligen. Zolang echter de vraag naar drukwerk niet toeneemt worden de effecten van de verbeterprogramma s steeds weer teniet gedaan. In 2011 is daarom onderzoek gedaan naar verdere flexibilisering van de organisatie. In het kader van ademend plannen wordt gekeken naar een optimale afstemming van bezetting en werkroosters maar ook naar bredere inzetbaarheid van medewerkers. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar werken als er werk is maar ook naar werken daar waar werk is binnen de organisatie. Doelstelling is dit in 2012, samen met de werknemers, verder vorm te geven. Dit sluit ook goed aan bij de doelstelling in het kader van het project be prepared dat gericht is op het stimuleren van medewerkers zich continu te blijven scholen om voorbereid te zijn op veranderingen in de werkomgeving en daarmee hun arbeidsmarktpositie op peil te houden. Onze milieuprestaties in 2011 laten opnieuw zien dat de doelstellingen met betrekking tot vermindering van de milieubelasting gerealiseerd zijn. Dat geldt in principe voor de volledige grafische industrie. Papieren producten zijn een van de weinige mediavormen die kunnen stellen dat ze geproduceerd kunnen worden met behulp van hernieuwbare energie, opgewekt uit een koolstofneutrale biomassa, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en die aan het eind van hun levenscyclus weer omgezet worden in bioenergie. Ondanks dat blijft het te maken houden met een verkeerd duurzaamheidsimago. Veel mensen veronderstellen dat gedrukte media een grote impact op het milieu hebben, terwijl online lezen gezien wordt als het klimaatvriendelijk alternatief. Systematisch en steeds meer verantwoorden bedrijven elektronische communicatiemiddelen met het ecologisch argument dat de consument hierdoor minder papier verbruikt en zo bomen of zelfs bossen spaart. Naast dat de overstap vaak meer gestuurd is door economische motieven is dit argument niet juist. Hout voor papier bestaat uit resten van uitgedunde bossen, oud papier en hout uit daartoe aangelegde bossen. In deze bossen worden meer bomen geplant dan geoogst om duurzame groei te verzekeren. Het gehele beboste gebied van Europa is nu 30% groter dan in 1950, en groeit nog steeds. De in het papier verwerkte houtvezel behoudt de koolstofopslag. Dat komt pas vrij bij verbranding; vandaar dat binnen Nederland 90% wordt hergebruikt. Deze co2-opslag, de hernieuwbare grondstof, de duurzame productie en zeer hoge recyclingcijfers maken van papier juist een duurzaam medium. Een van de doelstellingen van Roto Smeets Group voor 2012 is het bewegen van relaties naar meer MVO bewustwording zodat ze bewuste keuzes kunnen maken ten aanzien van duurzaamheid, gebaseerd op feitelijke informatie. Overige nieuwe projecten die in 2012 aandacht krijgen zijn Veiligheid en Gezondheidsmanagement. Roto Smeets Group blijft investeren in haar belangrijkste kapitaal, haar medewerkers. In het belang van een optimale bedrijfsvoering en vanuit het continuïteitsperspectief. Als een medewerker kan groeien en leren, ontstaat de meest gezonde en productieve werkomgeving. Samenwerken, organisatiebinding en kennisontwikkeling leveren daardoor uiteindelijk ook economische voordelen voor de organisatie. Raad van Bestuur Joost de Haas Roto Smeets Group 2011 MVO 3

6 Betrokkenheid Behoorlijk bestuur Roto Smeets Group baseert haar beleid op branchespecifieke richtlijnen, op de Corporate Governance richtlijn, de financiële richtlijnen, de GRI-richtlijn en op algemene richtlijnen zoals b.v. de universele verklaring van de rechten van de mens en de OECD (Organisation for economic co-operation and development) richtlijnen. Intern hanteert het concern een gedragscode en stelt het de medewerkers in de gelegenheid via een klokkenluiderregeling eventuele onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap te rapporteren. Via de ISO certificering wordt het voldoen aan wet- en regelgeving jaarlijks gescreend. In het financieel jaarverslag vindt u de verantwoording van de financiële en operationele resultaten en het Corporate Governance beleid van Roto Smeets Group. Voor het systematisch integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie en de rapportage daarover heeft Roto Smeets Group de ISO richtlijn gebruikt. Deze integratie wordt uitgevoerd onder leiding van een Roto Smeets Group brede MVO werkgroep. ISO is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor hen betekent en kan gebruikt worden bij het structureel invoeren van MVO. Samen met MVO Nederland heeft de normcommissie van ISO eind 2011 een handleiding voor het opstellen van een zelfverklaring ISO ontwikkeld. Deze handleiding helpt bedrijven te verklaren dat zij MVO met behulp van de ISO richtlijn vormgeven binnen hun bedrijf. Het verschil tussen een zelfverklaring en een keurmerk is de controlerende partij: bij een zelfverklaring is dat het bedrijf zelf, bij een keurmerk een onafhankelijke derde. Een alternatief is de certificeerbare MVO prestatieladder. In verband met het internationale karakter van de Roto Smeets bedrijven - en het gunstiger kostenplaatje van de zelfverklaring - zal voor deze bedrijven in 2012 de zelfverklaring worden gehanteerd. De Roto Smeets GrafiServices bedrijven, die meer op de nationale markt zijn gericht, hebben in 2011 als eerste grafisch bedrijf in Nederland het certificaat gebaseerd op de certificatienorm MVO Prestatieladder (niveau 3) behaald. De MVO Prestatieladder voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De certificatienorm voor de MVO Prestatieladder is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). Voor de MVO werkgroep is de Prestatieladder een objectief bewijsmiddel voor het hebben van een managementsysteem voor MVO, waarin de eisen en verwachtingen van stakeholders gemanaged worden op resultaat. Zij zien in deze certificering de bevestiging van het jarenlange streven van Roto Smeets Group zo maatschappelijk en duurzaam mogelijk te ondernemen. Certificering en beoordeling van het managementsysteem wordt - net als de ISO en ISO 9001 certificeringen - uitgevoerd door BSI Group. MVO Prestatieladder bij Roto Smeets GrafiServices Verantwoordelijkheid voor het beheer van managementsystemen bij de bedrijven ligt bij de Kwaliteit, Arbo en Milieucoördinatoren (KAM coördinatoren) van de productiebedrijven. Twee leden van deze werkgroep hebben zich eind 2010 verdiept in de noodzakelijke stappen om de beide vestigingen van Roto Smeets GrafiServices in 2011 gecertificeerd te krijgen volgens de eisen die gelden voor de normen van de MVO Prestatieladder. Voor het merendeel van de elementen van MVO wordt binnen Roto Smeets Group al aan de eisen voldaan. De ISO certificeringen die aanwezig zijn, borgen merendeels de planet eisen, de IFRS en IAS de profit eisen, het aanwezige sociale- en arbobeleid de people eisen. Een belangrijk element voor de certificering was een juiste identificering en uitvoering van een stakeholders analyse. Deze analyse heeft plaatsgevonden door de stakeholders van Roto Smeets Group in het algemeen in kaart te brengen en binnen die groepen daar waar mogelijk specifieke stakeholders voor Roto Smeets GrafiServices te identificeren. Dit met name op het niveau van medewerkers, klanten en leveranciers en de mate van invloed die ze hebben op het bedrijf. Door middel van persoonlijke interviews zijn de verwachtingen van deze stakeholders met betrekking tot voor hen relevante MVO onderwerpen in kaart gebracht. Door op te gaan voor de MVO Prestatieladder heeft - door een externe certificeerder - een adequate nul-meting plaatsgevonden waardoor de verwachting met betrekking tot de reeds ingevoerde MVO vereisten werd onderstreept. De daarbij vastgestelde, nog te nemen maatregelen zijn opgepakt en uitgevoerd zodat BSI op 9 augustus 2011 aan de Roto Smeets GrafiServices bedrijven het certificaat kon uitreiken. MVO 4 Roto Smeets Group 2011

7 Van de 33 MVO kernindicatoren werden de volgende onderwerpen (op volgorde van belangrijkheid) door de stakeholders geselecteerd: People: Gezondheid en veiligheid Werkgelegenheid Planet: Beheersing uitstoot afvalwater en stoffen Zuinig omgaan met grondstoffen en energie Profit: Positieve bijdrage aan locale economie en bedrijvigheid De uitkomsten van de stakeholder dialoog hebben we meegenomen in dit maatschappelijk jaarverslag. In de volgende hoofdstukken gaan wij hier expliciet op in. De geïnterviewden waren positief over dit initiatief van Roto Smeets Group aangezien ze hiermee hun bewustzijn op het gebied van MVO weer onderstreepten. Uitgesproken verwachtingen hadden betrekking op het beter uitstralen / verkopen van de milieuaspecten in relatie tot drukwerk, verdere reductie CO2 uitstoot / afvalbeheersing en het actiever bewegen van relaties naar bewustwording / verduurzaming. Aan de hand van de door de stakeholders uitgesproken verwachtingen en geselecteerde MVO kernindicatoren zijn de doelstellingen voor de Roto Smeets GrafiServices bedrijven, maar ook voor Roto Smeets Group voor 2012 bepaald: - blijven streven naar vergroten van aandeel (betaalbare) groene energie - verbeteren in- en externe communicatie MVO aspecten - positionering MVO beleid Roto Smeets Group - certificering / verklaring MVO beleid overige Roto Smeets Group vestigingen. Uit: MVO verklaring Roto Smeets Group I. Behoorlijk bestuur Het bestuur van Roto Smeets Group respecteert de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, en past deze, daar waar deze van toepassing zijn op Roto Smeets Group, al geruime tijd toe. Roto Smeets Group voldoet aan alle wet- en regelgevingen. Via een gedragscode bevordert ze ethisch gedrag intern en streeft dit door regelmatige screening extern ook te bereiken. Roto Smeets Group legt over al haar prestaties verantwoording af aan haar stakeholders en tracht daardoor continu de transparantie te vergroten. Roto Smeets Group 2011 MVO 5

8 Dialoog met stakeholders In 2011 heeft Roto Smeets Group naast de hiervoor genoemde stakeholder dialoog in het kader van MVO, uiteraard ook reguliere communicatie contacten met haar stakeholders gehad. In dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende vormen van contact die hebben plaatsgevonden en de onderwerpen waarover van gedachten is gewisseld. Aan het begin en het eind van jaar zijn arbeidsvoorwaarden specials verschenen waarin wijzigingen werden aangekondigd die op gebied van gewijzigde regelgeving of in verband met de herstructurering genomen moesten worden. Meer informatie hierover treft u aan in het verslag van de Centrale Ondernemingsraad en in het hoofdstuk over arbeidsgerelateerde zaken. De bedrijven richten zich op de volgende doelgroepen: Interne doelgroepen Management Medewerkers Raad van Commissarissen Ondernemingsraden, centrale ondernemingsraad Externe doelgroepen Aandeelhouders Opdrachtgevers en prospects Pers/analisten Leveranciers/Financiële instellingen Omwonenden Overheid/belangengroeperingen Iedere doelgroep heeft zo zijn eigen communicatiebehoefte. Vandaar dat ook per doelgroep wordt bepaald hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe we het beste de dialoog kunnen aangaan. Naast de concernuitgaven die op alle stakeholders zijn gericht, zoals het jaarverslag, het maatschappelijk verslag en de persberichten, zijn er voor de meeste belanghebbenden specifieke communicatiemiddelen ingezet. Interne doelgroepen Management Door het besluit van de Raad van Commissarissen om het besturingsmodel van Roto Smeets Group te vereenvoudigen is er in 2011 een Directieteam gevormd, aangestuurd door een Directievoorzitter (CEO). In 2011 werd de functie van Directievoorzitter tijdelijk ingevuld door de heer R.A.J. Huyzer, voorheen voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tweewekelijks kwam het Directieteam (bestaande uit de directeuren van de werkmaatschappijen, de stafdirecteuren en de Directievoorzitter) voor overleg bij elkaar om de economische situatie in de grafische industrie in het algemeen en de effecten daarvan op de eigen organisatie in het bijzonder te bespreken. Per bedrijf vonden daarnaast met het management volgens de concernagenda ingeplande periodieke voortgangsbesprekingen plaats. Medewerkers Het interne personeelsblad Roto Smeets Group Communiqué is in keer verschenen. Daarin aandacht voor de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur, de herstructurering bij enkele bedrijven, nieuwe en verloren opdrachten en personeelswisselingen. Aangezien alle bedrijven over een eigen ondernemingsraad beschikken, die een afvaardiging hebben in de Centrale Ondernemingsraad, worden de belangen van alle medewerkers in het overleg tussen de COR en het concernbestuur meegenomen. Op bedrijfsniveau wordt de dialoog met medewerkers aangegaan via kantinebijeenkomsten, groepsoverleg, teamoverleg of individueel. Algemeen nieuws wordt door middel van interne nieuwsbrieven verspreid. Roto Smeets Weert heeft in 2011 tweewekelijks een nieuwsbrief intern laten uitgaan en drie keer is het personeelsblad Impressie verschenen. Het relatiemagazine Imprintant van Senefelder Misset is naast aan zakelijke relaties in 2011 ook vier keer per jaar toegestuurd naar alle medewerkers. Daarnaast hebben ze zes keer in 2011 een interne nieuwsbrief ontvangen. Bij Roto Smeets Deventer wordt de communicatie naar medewerkers verzorgd in de vorm van een wekelijkse nieuwsbrief. Eens per kwartaal ontvangen medewerkers het personeelsblad Perspectief op hun huisadres. In het kader van communicatie tussen directie en medewerkers worden staf/kader en ploegbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er lunchbijeenkomsten met nieuwe medewerkers, directie en PT leden. Na de ingrijpende reorganisatie bij Roto Smeets Etten in 2010 is de wekelijkse nieuwsbrief met organisatorisch en operationeel nieuws weer opgepakt. Tevens worden er geregeld ploegbijeenkomsten georganiseerd. MediaPartners Group communiceert intern vooral digitaal. Op de site is er onder het kopje from the office voor de medewerkers ruimte gecreëerd voor een MediaPartners blog. Deze blog wordt voor en door de medewerkers gemaakt. In dezelfde stijl ontvangen ze een interne digitale nieuwsbrief. In 2011 is deze nieuwsbrief vier keer verschenen met informatie over nieuwe projecten, diensten, nieuwe medewerkers en meer. Twee wekelijks heeft MediaPartners Group een bijeenkomst voor alle medewerkers: Keek op de week. Tijdens deze gelegenheid wordt nieuw creatief werk gepresenteerd, worden new business plannen en successen uitgewisseld en zijn er de zakelijke mededelingen. Ook worden nieuwe medewerkers geïntroduceerd en mededelingen gedaan over HRM-aangelegenheden. MVO 6 Roto Smeets Group 2011

9 Verder ontvingen alle Roto Smeets Group-medewerkers in 2011 vier keer het blad Cordiaal van de centrale ondernemingsraad, met daarin een verslag van de overlegvergaderingen met de directie. Op het Infonet Roto Smeets Group s intranet - worden tussentijdse verslagen van overlegvergaderingen gepubliceerd. Hierop kunnen de Roto Smeets Group-medewerkers tevens informatie vinden zoals arbeidsvoorwaarden, marktonderzoeken, activiteiten, kennisgebieden, cases, vacatures etc. Iedere medewerker die met een pc werkt heeft hiertoe toegang. Overige medewerkers kunnen vanuit huis, via internet op het intranet inloggen. Externe doelgroepen Aandeelhouders Op 11 mei 2011 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Naast de reguliere agendapunten is de voorgestelde benoeming van een nieuwe commissaris, Drs. J.H.M. Rijper aan de aandeelhouders ter stemming voorgelegd. Op 25 mei 2011 zijn de aandeelhouders gehoord over het voornemen het dienstverband met het Raad van Bestuurslid Ir. B.J.W. van der Heijden te beëindigen. Raad van Commissarissen In 2011 is de Raad van Commissarissen 10 keer voltallig - bij elkaar geweest. De besprekingen omvatten onder meer de presentaties van de staf en een uitgebreide bespreking van het traject van de totstandkoming van de strategische herijking en van de operationele veranderingen waaronder de personele gevolgen. De Raad van Commissarissen heeft dit proces zeer nauw gevolgd en door de vergaderingen op de bedrijfslocaties te houden, ook de impact met het locale management kunnen bespreken. De Raad van Commissarissen heeft dit als positief ervaren. In 2011 is bij 7 overlegvergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad met de Directievoorzitter, een afvaardiging van de Raad van Commissarissen aanwezig geweest. Bij de laatste vergadering in december 2011 is besloten om de frequentie van de aanwezigheid van een commissaris bij de overlegvergaderingen te gaan beperken i.v.m. de tijdbelasting. In plaats daarvan zal vanaf 2012 één of twee maal per jaar een tripartiete overleg gevoerd worden over één of meer strategische thema s. Alle interne communicatiemiddelen voor medewerkers worden ook naar de Raad van Commissarissen gestuurd. Meer informatie kunt u vinden in het Verslag van de Raad van Commissarissen in het Financieel Jaarverslag. Ondernemingsraden, Centrale OR De COR is in 2011 tien keer bij elkaar geweest voor onderling overleg en zeven keer met de bestuurder. In januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het vertegenwoordigend overleg van alle Roto Smeets Group bedrijven en het management over het arbeidsvoorwaardenbeleid. In september zijn in een spiegelconferentie, met deelnemers van het management en de ondernemingsraden van de bedrijven, de resultaten van de inventarisatie en de ideeën van het project ademend plannen doorgesproken. Haalbaarheid, toepasbaarheid en uitvoerbaarheid waren daarbij de belangrijkste gespreksthema s. Een volledig overzicht van de onderwerpen in 2011 en overige informatie kunt u vinden in het verslag van de Centrale Ondernemingsraad op pag 10 van dit verslag. Op 18 oktober 2011 zijn de aandeelhouders te gast geweest bij de MediaPartners Group waar ze een presentatie kregen over de kernactiviteiten van deze dochteronderneming. Opdrachtgevers en prospects Aangezien de doelgroep van Roto Smeets goed in kaart is gebracht en zeer specifiek is, worden ze regelmatig bezocht door de verkoopmedewerkers van Roto Smeets zodat ze hun eisen en wensen optimaal kenbaar kunnen maken. In april heeft Roto Smeets voor prospects en relaties een lezing gehouden tijdens het congres bladen in de balie over de meerwaarde van drukwerk. In het buitenland worden door de verkoopkantoren themabijeenkomsten gehouden voor relaties. In 2011 met name gericht op milieugerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld afvalverwerking door de Roto Smeets Group bedrijven. Ook de verkoopmedewerkers van Senefelder Misset hebben veel persoonlijke contacten, maar aangezien zij een bredere doelgroep bedienen zetten ze ook andere middelen in. Gedurende 2011 heeft Senefelder Misset vier keer het relatiemagazine Imprintant toegestuurd naar haar relaties (oplage circa exemplaren). Eind maart is er een grootschalig seminar (circa 300 deelnemers) georganiseerd en in november 2011 hebben er twee workshops (circa 40 deelnemers) plaatsgevonden. Naast deze evenementen heeft Senefelder Misset deelgenomen aan de Nationale Uitgeefdag 2011 en het VM Communicatie Congres Op beide evenementen was Senefelder Misset met een stand aanwezig. Ten slotte is de advertentiecampagne Zorgeloos Senefelder Misset het hele jaar geplaatst in de vaktijdschriften Mediafacts en VM. Om noviteiten van Roto Smeets GrafiServices aan relaties te presenteren wordt er gebruik gemaakt van een digitale nieuwsbrief die met offertes wordt meeverzonden. Naast de nieuwsbrief is er ook een mailing gemaakt waar de verschillende toepassingen van dispersielak werden toegelicht. Om de performance van Roto Smeets GrafiServices te meten wordt er gebruik gemaakt van de Business Monitor Tool. Door toepassing Roto Smeets Group 2011 MVO 7

10 MVO 8 Roto Smeets Group 2011

11 van deze enquête kunnen opdrachtgevers hun ervaringen over en met Roto Smeets GrafiServices delen. MediaPartners Group onderhoudt primair persoonlijk contact met klanten en toekomstige klanten. Dat kan ook, omdat de doelgroep van MediaPartners Group overzichtelijk is. In dat kader heeft MediaPartners Group een succesvol seminar voor haar klanten en potentiële opdrachtgevers (en eigen medewerkers) georganiseerd in het Cobra Museum te Amstelveen. Gerenommeerde sprekers deelden hun visie over de toekomst van contentmarketing met het publiek. Ook ontvangen de relaties digitale nieuwsbrieven en met regelmaat post waarin ze een voorbeeld van het werk van MediaPartners Group laten zien. De website is tevens een belangrijk instrument voor communicatie met de markt. Leads to Loyals houdt contact met haar opdrachtgevers via online nieuwsbrieven en via haar website, ondersteund door Google adwords. voorkeur, tenzij de branche waarin ze actief zijn een certificering heeft die meer garantie geeft over het maatschappelijke beleid van die leverancier. Dan wordt daar naar gekeken. Omwonenden De omwonenden van de productiebedrijven ontvangen jaarlijks, op verzoek, een milieujaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over de milieuprestaties van de betreffende vestiging. Bovendien is er in overleg met de lokale gemeenten een klachtenprocedure van kracht. Geregeld worden er in de drukkerijen rondleidingen gehouden voor omwonenden, lokale scholen of serviceclubs. Overheid/belangengroeperingen Met de overheid is er vooral decentraal overleg over bijvoorbeeld vergunningverlening. Op centraal niveau worden de betrokken instanties geïnformeerd door werkgroepen waarin Roto Smeets Group-medewerkers vertegenwoordigd zijn en via onze persberichten. Pers/analisten Aangezien er een vast groepje journalisten is die over Roto Smeets Group schrijft en er geen analisten zijn die het concern actief volgen, worden er geen pers- en analisten bijeenkomsten meer gehouden. Na ieder persbericht worden telefonische interviews ingepland met journalisten. Gedurende het jaar vinden regelmatig interviews met journalisten plaats. Jaarlijks vindt aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bijeenkomst plaats waar de pers in de gelegenheid wordt gesteld vragen aan de Raad van Bestuur te stellen. Leveranciers De leveranciers worden via de verspreiding van de persberichten op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Regelmatig vinden er ook persoonlijke gesprekken plaats. De verantwoordelijkheid voor het toezicht houden op het maatschappelijk beleid van onze leveranciers ligt bij de afdeling inkoop en de milieucoördinatoren van de bedrijven. Door middel van een vragenlijst wordt het beleid van de leveranciers gepolst en in een database opgeslagen. Deze database is via het intranet toegankelijk voor de gehele organisatie. Wanneer een leverancier niet voldoet aan algemeen geldende criteria voor maatschappelijk verantwoord gedrag, wordt hij op de zwarte lijst geplaatst en wordt voor het desbetreffende product of dienst een andere leverancier gezocht. Bij de selectie van nieuwe leveranciers wordt gelet op het milieubeleid van de betreffende onderneming. Met name leveranciers met een ISO en/of ISO 9001 certificering hebben de Uit: MVO verklaring Roto Smeets Group VI. Consumenten aangelegenheden Roto Smeets Group heeft niet direct met consumenten te maken maar komt wel in aanraking met persoonsgegevens in het kader van adresseringen en CRM projecten voor opdrachtgevers. Roto Smeets Group garandeert dat alle aan ons verstrekte gegevens volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Het privacyreglement van Roto Smeets Group is zo georganiseerd, dat gegevens niet in handen van anderen kunnen komen. De veiligheid en gezondheid van alle stakeholders, dus ook consumenten die uiteindelijk met onze producten te maken kunnen krijgen, gaat voor alles. Roto Smeets Group streeft dan ook naar het gebruik van veilige en gezonde grondstoffen in haar producten. Dat doet zij door het toepassen van moderne technologieën en het continu bewaken van haar bedrijfsprocessen. Roto Smeets Group 2011 MVO 9

12 Terugblik van de cor op 2011 Ontwikkelingen Roto Smeets Group Nieuwe bestuurder Het overleg begon in 2011 met een nieuwe - tijdelijke - bestuurder: Rudolf Huyzer, tot dan voorzitter van de Raad van Commissarissen, die de taken over nam van John Caris die op 1 januari 2011 met de VUT was gegaan. Eind december kon de COR een positief advies geven over de voorgenomen benoeming van Joost de Haas tot directievoorzitter en nam Rudolf Huyzer afscheid. COR-voorzitter Fred Bijsterbosch stelde vast dat Rudolf Huyzer zich energiek heeft ingezet voor het concern en dat er ook dingen bereikt zijn. De focus lag in 2011 nadrukkelijk op resultaatherstel voor het concern. De maatregelen die in verband hiermee aan de orde kwamen zijn door bestuurder en COR bediscussieerd. Adviesaanvraag herstructurering III Deze adviesaanvraag vormde een voorzetting van de onderwerpen waarvoor eerder trajecten waren ingezet. In de huidige adviesaanvraag ging het om een drietal onderwerpen. De adviesaanvraag is in de overlegvergadering van 2 februari overhandigd. De COR heeft op 30 maart zijn reactie aan de bestuurder toegestuurd. In een vervolgadviesaanvraag werden in april, respectievelijk juni, de onderwerpen ICT en Verkooporganisatie verder uitgewerkt. Hieronder de behandelde onderwerpen: Aansturing Roto Smeets Group Gezien de omvang van de groep en de keus een aantal besluitvormende taken neer te leggen bij het directieoverleg moet het, zo vond de COR, mogelijk zijn het aantal bestuursleden terug te brengen van twee naar één, zoals voorgesteld werd. In zijn advies heeft de COR daarbij wel een aantal aandachtspunten benoemd. De COR stelde daarbij onder andere dat zeker in 2011 er veel aandacht zal zijn voor het optimaliseren van de Roto Smeets Group, maar dat hij ook belangrijk vindt dat de Roto Smeets Group zich blijft richten op een perspectief voor de langere termijn. Ondersteunende staven Met name bij de staven ging het om een bevestiging en verdere uitwerking van het eerder ingezette beleid. We noemen hier een tweetal onderdelen: a. Informatie en Communicatie Technologie: omdat een aantal ICTtrajecten afgerond was dan wel afgerond zou worden en er weinig nieuwe ontwikkelingen verwacht werden kon de COR de gedachte volgen dat een aantal arbeidsplaatsen zou kunnen gaan vervallen. Voor de COR waren de plannen voldoende duidelijk om deze in grote lijnen te ondersteunen. Hij liet zich wel kritisch over uit over het in een laat stadium toevoegen van een nieuw onderdeel aan de adviesaanvraag. Na het vertrek van de manager ICT in de loop van 2011 werd de aansturing van de afdeling ondergebracht bij de directeur Financiën. b. Financiën & Economie (F&E): ten aanzien van de F&E-discipline is aangegeven dat er in elke onderneming een (Business) Controller is en dat er geen control-tussenlaag meer zal zijn. Dit leek de COR een logische keuze gezien de huidige omvang van het concern. In de adviesaanvraag is een inventarisatie gegeven van centrale taken en verantwoordelijkheden en is gemeld dat de takenpakketten van de respectievelijke F&E-afdelingen zullen worden vergeleken en capaciteiten op een vergelijkbaar niveau worden gebracht. Hierover volgt nog informatie. Over een enkel onderwerp heeft de COR apart een reactie gegeven. Dat betrof o.a. de vormgeving van de afdeling loonadministratie. De COR kon zich niet vinden in de argumentatie voor een fysieke centralisatie van deze afdeling. Omdat er in de praktijk een goed alternatief was voor betrokkenen legde hij zich hier wel bij neer. Eind 2011 werd bekend dat er een nieuw personeelsinformatiesysteem gekozen is. Verkooporganisatie: In juni kwam een voorstel tot aanpassingen in de verkooporganisatie aan de orde, die moeten leiden tot een kostenbesparing èn tot een verbetering van het proces van verkoop tot en met ordermanagement. Op 29 juli heeft de COR hierop een positieve reactie gegeven. In zijn advies stelde de COR de keuzes te onderschrijven ten aanzien van de organisatie, de werkafspraken en procedures en ten aanzien van de overlegvormen. Deze sluiten ook aan, zo stelde de COR vast, op eerder door de COR benoemde aandachtspunten ten aanzien van de commerciële organisatie. Begin 2012 verwacht de COR een terugkoppeling te krijgen van de wijze waarop een en ander uitgewerkt is. Positionering PSH/H80: verschillende opties ten aanzien van PSH/ H80 zijn de revue gepasseerd. Gemeld is dat er in 2013 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Gekeken wordt daarbij naar de mogelijkheden gestalte te geven aan een samenwerking tussen de merken PSH, Hoogte 80 en X-Media Solutions (onderdeel van Senefelder Misset) op het gebied van Publishing Support. Criteria bij de invulling van de plannen voor ICT waren: - kennis en kunde van ICT-ers met het oog op toekomstige taken; - uitwisselbaarheid waar dat nodig is; - behoud van kernfuncties met specialistische kennis en kunde; - een goede tijdlijn met het oog op het verdwijnen en verschuiven van taken; - het afspiegelingsbeginsel. Financiële verslagen Vast onderdeel van het overleg vormen de ontwikkelingen in de bedrijven en het concern, mede aan de hand van de begroting en de actuele financiële verslagen. MVO 10 Roto Smeets Group 2011

13 Thema s personeelsbeleid Arbeidskostenbesparende maatregelen Het overleg in het voorjaar ten aanzien van het personeelsbeleid werd gedomineerd door de noodzaak van resultaatherstel. Zoals de COR aangaf in een Cordiaal De stelling dat resultaatherstel nodig is en dat dat niet vanzelf gaat zal waarschijnlijk geen discussie oproepen. Anders is dat als het gaat om het zoeken naar concrete oplossingen. Een vijftiental onderwerpen werd door de bestuurder ter bespreking voorgelegd. Daarbij ging het om een beperkt aantal arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De COR kon zich er in vinden dat de vrijwillige werkgeversbijdrage aan het spaarloon in 2011 achterwege zou blijven. Meeste discussie leverde de jubileumuitkering op. Visie van de COR was dat, gezien de veranderingen in de arbeidsmarkt, de jubileumuitkering op termijn zou kunnen verdwijnen. Daarbij zijn door hem alternatieven voor een meerjarige overgangsregeling neergelegd. Stelling van de bestuurder was dat er geen financiële ruimte was voor een overgangsregeling zoals door de COR voorgesteld. Het zoeken naar een oplossing voor de korte termijn heeft uiteindelijk niet tot resultaat geleid, waarop de bestuurder heeft besloten de jubileumuitkering met onmiddellijke ingang af te schaffen. In de discussie werden ook enkele ander onderwerpen ingebracht waaronder een mogelijke afbouw van persoonlijke toeslagen. Bestuurder en COR waren het erover eens dat primair loon niet aangegrepen moet worden om arbeidskosten te beperken. Voorstel van de bestuurder met betrekking tot de ATV was de werktijd in de dagdienst per dag op 7,2 uur te stellen. De COR was het daar niet mee eens en vond dit ook niet passen in het licht van de discussie over de flexibilisering van arbeidstijden, waarbij roosters worden gemaakt die zoveel mogelijk passen bij wensen van bedrijf en werknemer. Naar zijn mening hoeft er dan ook helemaal niet meer over ATV-uren gesproken te worden: iedereen werkt volgens een bepaald - al dan niet flexibel - rooster of iemand nu fulltime of parttime werkt. Stelling van de COR was dat ATV-dagen ook niet op een vakantiekaart thuishoren cq extra vakantiedagen worden. Bestuurder en COR hebben afgesproken dat ATV-dagen niet meer op de vakantiekaart worden opgenomen en dat voor medewerkers in dagdienst een rooster wordt gemaakt - voor zover dat nog niet gebeurd was - waarin de gemiddelde duur van iemands werkweek zichtbaar wordt gemaakt. Werktijdregelingen worden conform de wettelijke (waaronder Wet op de Ondernemingsraden)- en CAO-bepalingen vastgesteld. Ten aanzien van vakantiedagen haalde het voorstel van de bestuurder om het aantal verplichte vakantiedagen te vergroten het niet. De COR steunde wel de gedachte dat er meer sturend wordt opgetreden ten aanzien van het opnemen van wettelijke vakantiedagen en het afbouwen van bovenmatige tegoeden (dit zijn de tegoeden boven het wettelijk toegestane maximum). Vastgesteld is dat er met enkele zaken beter, slimmer en passender omgegaan kan worden waardoor arbeidskosten verlaagd worden zonder werknemers tekort te doen. Er is op zich niets mis mee, zo vindt de COR, als je probeert waar mogelijk extra kosten te vermijden door de activiteiten slimmer te organiseren. In de loop van dit jaar zijn in dit verband nog enkele onderwerpen besproken. Update handboek Arbeidsvoorwaarden en Regelingen In het najaar kon de update van het handboek Arbeidsvoorwaarden en Regelingen weer ter hand worden genomen. De regelingen zijn doorgenomen, aanpassingen - technische en inhoudelijke - zijn verwerkt en de formele afhandeling heeft in de COR-vergadering van december plaatsgevonden. We lichten er in dit jaarverslag enkele regelingen uit: - de cafetariaregeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: het overleg over dit voorstel is met een positief advies van de COR afgerond. Er was meteen veel belangstelling voor deelname aan de regeling. - de autoregeling: de basis van de regeling is aangepast. Het toekennen van een leaseauto wordt gekoppeld aan het aantal zakelijke kilometers dat iemand per jaar rijdt. - de piketregeling: in een bijeenkomst van de commissie HR is een aantal aspecten rond de belasting van piketdiensten besproken. De commissie was voor wat betreft de beloning geen voorstander van het koppelen van de vergoeding aan een functiegroep: de belasting is voor iedereen gelijk. Bij een feitelijke oproep wordt vervolgens uiteraard wel het loon uitbetaald dat past bij de eigen functiegroep. Gezien het vooroverleg kon een definitief voorstel voor de piketregeling vervolgens in december snel afgehandeld worden. - de studiekostenregeling: de tekst van de studiekostenregeling is tot tevredenheid van de COR verruimd: doel van de regeling is om door middel van een tegemoetkoming in de studiekosten werknemers te stimuleren op eigen initiatief deel te nemen aan opleidingsactiviteiten. Daarbij is nu expliciet vermeld dat het daarbij ook kan gaan om het verruimen van iemands kansen op de arbeidsmarkt. Op de agenda voor de eerste helft van 2012 staan: - een update van de klachtenregeling/het reglement vertrouwenspersoon (en het opnieuw invullen van deze functie) - een update van de regelingen Internet- en gebruik en het privacyreglement. - een evaluatie van de salarisregeling, zoals die nu een aantal jaren is opgenomen in Werken in de Toekomst. Project Ademend Plannen In de verschillende bedrijven hebben werkgroepen gekeken naar de mogelijkheden roosters te verbeteren. Bedoeling is daarbij mee te bewegen met het aanbod van werk en tegelijk de zeggenschap van werknemers te vergroten. In de tussentijdse rapportage kwamen Roto Smeets Group 2011 MVO 11

14 als opvallende punten uit gesprekken tot nu toe in werkgroepen naar voren: - er wordt bewuster gekeken naar afstemming tussen rooster en werkaanbod - de ploegenstructuur wordt meestal niet doorbroken - de zeggenschap over werktijden wordt enigszins vergroot - voltijd blijft de norm - aan individuele voorkeuren wordt weinig tegemoet gekomen - er is sprake van vaste ploegen, vaste toeslag, vaste (seizoens) roosters Uit een bespreking in de COR kan geconcludeerd worden dat COR en OR-en nog niet echt onder de indruk waren van wat er aan vernieuwend denken over werktijden tot dan toe naar voren was gekomen in de bedrijven. Het onderwerp blijft wat de COR betreft op de agenda. Ontwikkelingen COR Op 7 december 2011 vond de eerste COR-vergadering plaats van de nieuwe zittingstermijn, die loopt tot eind Het is niet gelukt vanuit de Holding en de Verkooporganisatie een COR-zetel te bezetten voor de nieuwe zittingstermijn. Dat betekent dat het aantal COR-zetels van tien naar acht is gegaan. Volgens de bestaande afspraken met de bestuurder is de COR het vertegenwoordigend overlegorgaan voor de onderdelen van de Roto Smeets Group die geen eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben. De COR voert overleg met de (betrokken) medewerkers als er wat speelt ten aanzien van de betreffende onderdelen. Aan het eind van dit verslag kunt u de samenstelling van de COR per 1 maart 2012 terugvinden. De samenstelling en taakverdeling in de COR staat in de COR-map op het intranet. Gezondheidsmanagement Roto Smeets Group De voorstellen voor het gezondheidsmanagement komen in 2012 aan de orde. Daarin zal, zo is al gemeld, in ieder geval het voorstel staan dat alle Roto Smeets Group-bedrijven een externe casemanager krijgen. Uiteraard komen in het voorstel de taken van de casemanager en van de interne medewerkers aan de orde. Veiligheid en milieu De COR heeft in 2011 de onderwerpen Arbo (veiligheid) en milieu weer op zijn agenda gezet nadat hier enkele jaren binnen het COR-overleg wat minder aandacht aan is besteed. Basis voor een arbobeleid is de Risico-inventarisatie en -Evalutatie (RI&E) en een plan van aanpak van aandachtspunten. Dat is ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Daarbij gaat het om Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Op zich zijn de meeste Roto Smeets Group-bedrijven up to date en houden de meeste OR-en de RI&E goed op de agenda, zo was de conclusie. Uiteraard werden er in de vergadering enkele aandachtspunten genoemd. Gemeld is dat de samenwerking tussen de bedrijven ook groeit, beleidsmatig is er meer sprake van één lijn. Je kunt daardoor ook best practices over de bedrijven heen uitwisselen en van elkaar leren. Ondanks opleidingen en veilige machines gaat er toch wel eens wat mis. Dat is aanleiding geweest om in de hele groep te starten met een nieuwe campagne, die erop gericht is mensen opnieuw bewust te maken van het belang van veilig werken. Het gaat toch vooral om het gedrag van mensen. De COR steunt de campagne van harte. Terugkijkend op de afgelopen zittingsperiode was de conclusie van de COR dat de kleinere omvang van de COR (de afvaardiging van de vijf grote drukkerijen is van twee naar één per bedrijf gegaan) eraan heeft bijgedragen dat de actieve inzet van COR-leden tijdens vergaderingen vergroot is. Dat wordt als positief ervaren. Kennis wordt beter en gemakkelijker met elkaar gedeeld. Iedereen kan tijdens een discussie gemakkelijker zijn zegje doen. Omdat niet steeds dezelfde mensen alle werkzaamheden kunnen doen en om kennis en betrokkenheid te verbreden is er in de afgelopen zittingsperiode nadrukkelijker samenwerking gezocht met de OR-en: - de vaste commissie personeelszaken (HR) kende de afgelopen periode 3 COR-leden en 2 leden uit OR-en - de vaste commissie Financiën en Automatisering (F&A) bestond uit 3 COR-leden en 1 lid uit een OR - er zijn enkele kortlopende projectgroepen geweest (rond adviesaanvragen, rond bepaalde thema s) waarvan leden uit OR-en en/ of andere collega s - vanuit een specifieke deskundigheid - deel uitmaakten. - door de COR, maar ook door de bestuurder, zijn er de afgelopen jaren enkele OR-brede bijeenkomsten georganiseerd waarin alle OR-leden over de actuele ontwikkelingen geïnformeerd werden en waarin ook een actueel thema verder uitgediept werd. Deze werkwijze werd zowel door de COR als de OR-en gewaardeerd en de COR zal deze voor de komende zittingsperiode dan ook continueren. De COR trok uit de verslaggeving over het milieu de conclusie dat er nergens grote problemen zijn. Enkele aandachtsgebieden zijn bekend en/of worden gemonitord. Sinds 1994 is er veel gebeurd ten aanzien van kosten- en gebruiksbesparing. In de offset wordt nog gekeken naar het gebruik van IPA, dat intussen al 70% lager ligt dan tien jaar geleden. Gezien de afspraak in de sector, dat in 2016 oplosmiddelen waar mogelijk uit de sector verdwenen moeten zijn, een onderwerp om te blijven volgen, zo vindt de COR. De afgelopen jaren waren de commissarissen bij toerbeurt als toehoorder aanwezig bij de overlegvergaderingen. Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal dat veranderen. Gedachte is de aanwezigheid bij een overlegvergadering te beperken en om een of twee maal per jaar een tripartite overleg te houden. In 2012 zal dit zijn vorm krijgen. In de eerste maanden van 2012 zal de COR - die qua samenstelling het laatste jaar sterk veranderd is - studiedagen houden. MVO 12 Roto Smeets Group 2011

15 Overzicht activiteiten 2011 Bijeenkomsten COR- en overlegvergaderingen - COR: 10 (7 volgens jaarplanning, 3 extra + 2 korte, voorafgaand aan overlegvergadering) - Overlegvergadering met bestuurder: 7 Vaste Commissies - Commissie Human Resources: 9 - Commissie Financiën & Automatisering: 4 - Dagelijks Bestuur: 6 Voorbereidingscommissies - commissie Printing Holding (mogelijk bod op aandelen Roto Smeets Group): 1 - commissie VOS (verkooporganisatie): 1 Projectgroepen In 2011 zijn er geen projectgroepen geweest. Vo-dagen: Op initiatief van de RvB zijn er 2 vo-dagen geweest Overige bijeenkomsten (afvaarding COR) - nieuwjaarsreceptie Roto Smeets Group: 1 - overleg COR met vakbonden: 2 - aandeelhoudersvergadering (AVA en BAVA): 2 - HR-themadag sociale zekerheid 2012 : 1 - conferentie Comfortabele CAO: 1 - stuurgroep Ademend Plannen: 2 Onderwerpen van gesprek Advies- en instemmingsaanvragen - Herstructurering Roto Smeets Group III - Arbeidskosten - Benoeming CEO a.i. - Ontslag lid RvB - Aanpassing Commerciële organisatie - Cafetariaregeling reiskosten woon-/werkverkeer - Benoeming Directievoorzitter - Aanpassing handboek arbeidsvoorwaarden Informatie/overleg betreffende - Strategie Roto Smeets Group - Marktontwikkelingen - Ontwikkelingen Print Productions, Marketing Communications - Financiële verslagen Roto Smeets Group Begroting - periodeverslagen - kwartaalverslagen - jaarverslag Richtlijnen financiële verslaggeving - ICT-ontwikkelingen - Organisatieontwikkelingen - Benoeming lid RvC Gesprek met nieuw RvC-lid J. Rijper - Profiel directievoorzitter - Maatschappelijk Verslag Roto Smeets Group Vormgeving uitvoering personeelsbeleid Werken in de Toekomst Competentiemanagement, Functionerings-/beoordelingsgesprekken, Individuele ontwikkelingsplannen, opleidingen, studiekostenregeling, subsidieregelingen opleidingen, actie be prepared - Overheidsbeleid sociale zekerheid - CAO Afspraken CAO, vormgeving CAO creatieve Industrie - Arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen - Arbeidsongeschiktheidsbeleid Ziekteverzuimontwikkelingen, casemanagement, aandachtspunten update beleid in 2011, managementrapportage Zilveren Kruis Achmea, verlenging overeenkomst zorgverzekering - Arbeidstijden Project Ademend Plannen - Personeelsinformatiesysteem - Sociaal Voorzieningsfonds - Veiligheid en Milieu - Werknemersverzekeringen - Ontwikkelingen vertegenwoordigend overleg algemeen Werkwijze COR en relatie met OR-en Roto Smeets Group Communicatie medewerkers Roto Smeets Group Cordiaal, toegestuurd aan elke werknemer: 4 Communiqué/Cordiaal special: 1 COR-bulletins op Infonet: 0 Jaarverslag COR opgenomen in Maatschappelijk verslag: 1 Samenstelling COR per 1 maart Roto Smeets Deventer Fred Bijsterbosch - Roto Smeets Etten Rob Docter - Roto Smeets Weert John Sonnemans - Senefelder Misset Guus Willemsen - Roto Smeets GrafiServices Eindhoven Kouros Afsari - Roto Smeets GrafiServices Utrecht Melvin Sijbesma - De Wit Grafische Projecten Frans Janssen - Media Partners Group Ronald Meerkerk Ambtelijk secretaris Lidy Stevens Roto Smeets Group 2011 MVO 13

16 Bijdragen aan de Maatschappij Roto Smeets Group staat midden in de maatschappij en levert, daar waar ze kan, een bijdrage aan een gezond maatschappelijk klimaat. Bij het behalen van de financiële, sociale en milieutechnische doelstellingen is Roto Smeets Group uiterst alert op de eisen en behoeften van haar omgeving. Van alle Roto Smeets Group medewerkers wordt verwacht dat zij bij hun werkzaamheden de waarden en normen die Roto Smeets Group heeft vastgelegd in een gedragscode, naleven. Deze gedragscode is te vinden op de website van de onderneming (www.rotosmeetsgroup.com). Daarnaast wil Roto Smeets Group, als marktleider binnen de grafimediasector in Nederland, haar kennis en kunde ook op een andere manier inzetten voor het maatschappelijk welzijn. Inzet van kennis Via brancheorganisaties Binnen Nederland en Europa zijn er overkoepelende brancheorganisaties actief die werken aan innovatieve en efficiënte ontwikkelingen voor de grafische industrie. Roto Smeets Group levert binnen de Nederlandse en Europese grafische industrie een belangrijke bijdrage. - VNO-NCW Roto Smeets Group is vertegenwoordigd in enkele regionale divisies zoals bijvoorbeeld Regio Stedendriehoek waar ze zitting heeft in het innovatienetwerk. - Vertegenwoordiging in lokale/regionale organisaties - Deventer Kring van Werkgevers en Kring van Milieucoördinatoren - Afvaardiging in de HR en F&E commissies van de Deventer Kring van Werkgevers - Poortwachtercentrum Weert - European Rotogravure Association (ERA). Roto Smeets Group is vertegenwoordigd in een aantal commissies van deze internationale organisatie voor diepdrukbedrijven: - de Environmental Health & Safety Commission. Doelstelling van deze internationale commissie is het geven van sturing en het leveren van een bijdrage aan de milieu-, gezondheids-, en veiligheidsaspecten binnen de Europese grafische industrie en in het bijzonder binnen de Europese diepdrukkerijen. Zo levert Roto Smeets Group via haar medewerkers onder meer een bijdrage aan: - MVO Nederland door middel van een partnership. - Het Koninklijke Verbond voor Grafische Ondernemingen. Roto Smeets Group maakt deel uit van: het bestuur van de werkgeversorganisatie; - begeleidingscommissie Comfortabele CAO - de onderhandelingsdelegatie (voorzitter) voor Grafimedia cao-overleg met de vakbonden; - de Milieu- en Arbocommissie KVGO/Kartoflex. Deze commissie behandelt milieu- en arbozaken t.b.v. alle leden van beide organisaties. - Arbocatalogus werkgroep - ROGB (Raad van Overleg Grafimedia Branche) Roto Smeets Group bekleedt de voorzittersrol in het bestuur van dit hoogste besluitvormingsorgaan voor de Grafimediabedrijfstak en is tevens - voorzitter van de commissie CAO zaken - voorzitter van de studiecommissie pensioen - A en O fonds Het A en O fonds is een fonds gericht op de arbeidsmarkt en opleiden. Roto Smeets Group is vertegenwoordigd in het bestuur van dit fonds voor de Grafimediabedrijfstak. - de ERA Task Force. Een taakgroep van de ERA die zich bezighoudt met alle aspecten in de grafische industrie in het kader van milieu, gezondheid en veiligheid en die meewerkt aan de totstandkoming van de ISO norm voor de bepaling van een carbon footprint. Daarnaast fungeert ze als klankbord voor de Europese Commissie bij de opstelling van de richtlijnen voor het EU Ecolabel voor drukwerk. - de Papiercommissie. Deze commissie werkt aan een standaardisatie van technische eigenschappen van papiersoorten en communiceert over oplossingen voor papierproblemen. Bovendien informeert de commissie de deelnemers over noviteiten van papierleveranciers. - PRN (Papier Recycling Nederland) Roto Smeets Group heeft binnen het PRN een bestuurszetel. Hierbij zijn diverse brancheverenigingen aangesloten die gezamenlijke afspraken maken om de inzameling en recycling van oud papier en -karton continu op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verhogen. - MediaPartners Group is actief betrokken bij het Smin (Sponsored Media Instituut Nederland). Dit is de brancheorganisatie van producenten van relatiemedia in Nederland. Deze organisatie legt zich toe op belangenbehartiging van de leden en voorziet in opleiding, onderzoek en het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak. Het Smin organiseert masterclasses, een executive course, gemeenschappelijk (internationaal) geïnitieerd onderzoek en de MVO 14 Roto Smeets Group 2011

17 Customer Media Awards. MediaPartners Group leverde in 2011 een docent voor de Smin-masterclass, de voorzitter van de commissie Educatie en ten behoeve van de Customer Media Awards werd een jurylid geleverd. Daarnaast vervult MediaPartners Group een bestuursfunctie in de Stichting Leerstoel Customer Media. - Leads to loyals is lid van de Dutch Dialogue Marketing Association, de branchevereniging voor dialoog marketing. - Leads to Loyals is kennispartner van Beekestijn opleidingen onder meer door het leveren van factsheets met uitgevoerde cases en het bijwonen van bijeenkomsten. Specifieke kennisgebieden - CMBO/DALTC Roto Smeets Group is actief lid van de werkgroep die zich bezighoudt met het opstellen van aanleverspecificaties en richtlijnen voor digitale aanlevering aan drukkerijen. - GUA (Graphic User Assosiation) Roto Smeets Group neemt deel aan en is vertegenwoordigd in het bestuur van dit platform voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging van Kodak workflowsoftware gebruikers. - Ghent PDF Workgroup Roto Smeets Group is namens het CMBO lid van de Ghent PDF Workgroup, een internationale vereniging van brancheorganisaties uit de grafische industrie. De vereniging heeft als doel processpecificaties voor optimale grafische workflows vast te stellen en te verspreiden. - ECI (European Color Initative) Roto Smeets Group is lid van de ECI weboffset workgroup, die internationale richtlijnen ontwikkelt en verspreidt voor de realisatie van mediumneutrale aanmaak, verwerking en uitwisseling van kleurdata op basis van het ICC-kleurmanagement. - PrintArena.nl Roto Smeets Group ondersteunt actief de centrale website voor alle technische aanleverinformatie voor gedrukte Media. Print Arena is een gezamenlijk initiatief van CMBO, Cebuco, ZSO, KVGO, Nederlandse Uitgeversbond. Het doel van PrintArena is kennis en informatie toegankelijk te maken voor de creatieve industrie waardoor uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid van gedrukte media vergroot zal worden. De informatie die PrintArena ontsluit heeft in hoge mate betrekking op heersende standaarden en specificaties binnen de creatieve industrie. In het kader van onderwijs - MediaPartners Group is als leerbedrijf opgenomen in het Register van erkende leerbedrijven door het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Savantis. Het betreft de opleidingen voor Mediavormgever (Grafische vormgeving) en Vormgever reclame, presentatie en communicatie (Reclame en publiciteitsvormgeving). - Roto Smeets Deventer neemt deel aan het Deventer Bedrijven overleg, gekoppeld aan de BOP Academie. Doelgroep zijn jongeren met ontwikkelpotentieel, in de leeftijd van 14 tot 19 jaar, meestal drop-outs uit het middelbaar onderwijs. De BOP academie richt zich op terugkeer van deze jongeren naar het reguliere onderwijs of naar een geschikte werkplek. - De Week van de Techniek heeft tot doel om de belangstelling voor technische beroepen onder de jeugd te vergroten. Roto Smeets Deventer behoorde tot de bedrijven, die op 9 april 2011 tijdens een Open Dag rondleidingen verzorgden voor leerlingen van groep 7 uit het basisonderwijs. Een groep enthousiaste Roto Smeets Deventer vrijwilligers heeft zich ingezet om dit evenement tot een succes te maken. - Voor diverse onderwijsinstellingen hebben Roto Smeets Etten en Roto Smeets Deventer in 2011 excursies verzorgd. Zowel voor docenten als voor de leerlingen van middelbare scholen, die een vervolgopleiding gaan kiezen, zijn rondleidingen georganiseerd. Daarnaast brengen leerlingen van het ROC Regionaal Opleidingscentrum/niveau MBO richting Techniek en leerlingen van het Praktijkonderwijs groepsgewijs een bezoek aan het bedrijf en worden stageplaatsen aangeboden. - Samen met ROC Midden-Nederland, Vapro en Uitzendorganisatie Timing is Roto Smeets Deventer een opleidingstraject gestart in de afdeling Drukkerij. Het betreft hier een BBL/Vapro traject: competentie gericht onderwijs op B-operator niveau. Het betreft hier de integratie van de eigen Roto Smeets Beroepsopleiding in een reguliere MBO-opleiding met landelijke erkenning. Enerzijds beschikt Roto Smeets Deventer hierdoor op termijn over jonge, gekwalificeerde operators en anderzijds biedt het deze medewerkers kansen voor een eventuele vervolg loopbaan buiten de grafische industrie. - Roto Smeets Deventer creërt kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben door samen met Sallcon mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk, zoals langdurig werklozen, mensen met een handicap en schoolverlaters. Door werklozen met een bijstandsuitkering een arbeidscontract aan te bieden bij Sallcon, hoeven ze geen beroep meer te doen op de bijstand. Sallcon detacheert ze vervolgens, onder meer bij Roto Smeets Deventer in de nabewerking en op andere afdelingen. De samenwerking met Sallcon is ingegeven door zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke overwegingen. Roto Smeets Group 2011 MVO 15

18 Sponsoring Sponsoring dmv beschikbaar stellen van diensten Roto Smeets Group stelt zeer regelmatig, al dan niet samen met een papierleverancier, haar drukwerkcapaciteit ter beschikking van projecten met een maatschappelijk belang. Jaarlijks vraagt Roto Smeets Group via haar rol als sponsor ook aandacht voor onderzoek naar borstkanker door bij te dragen aan de productie van het tijdschrift Pink Ribbon. goede doelen te schenken, waar eigen medewerkers bij betrokken zijn. Enkele voorbeelden: Vereniging Paardrijden Gehandicapten De Vereniging Paardrijden Gehandicapten heeft tot doel mensen met zeer uiteenlopende handicaps rijles te geven. Ze leren er niet alleen paardrijden, maar ook hoe men een dier verzorgt, dat er meer mensen zijn waar iets mee aan de hand is en sociale vaardigheden. Voor meer informatie Senefelder Misset is samen met Roto Smeets als partner nauw betrokken bij P+ (het tijdschrift over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). P+ biedt meerdere mediavormen aan voor communicatie over de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (tijdschrift, website, e-zine, movies, congressen en seminars). Senefelder Misset is als drukwerk sponsor betrokken bij het Firm College. Dat is een project dat bedoeld is om leerlingen uit de bovenbouw van HAVO / VWO kennis te laten maken met het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te ontwikkelen. Roto Smeets draagt ook door middel van het sponsoren van drukwerk bij aan het fonds Tijdschriften-in-de-klas-projecten. Dit fonds stimuleert schooljongeren in kansarme buurten. De leerlingen bedenken en maken zelf van begin tot eind een eigen tijdschrift. Zo n project biedt hen ook alle kansen om hun horizon te verbreden. Met name derde jaars leerlingen van de Weekendscholen in Amsterdam Zuid-Oost, West en Noord hebben onder begeleiding van professionele bladenmakers aan het Tijdschriftproject gewerkt. Junior Girl Scouts/International School of Amsterdam Doel is de meisjes meer moed, vertrouwen en karakter te geven om van de wereld iets moois te maken. Ze worden gestimuleerd goede daden voor anderen te doen. In 2011 hebben ze het doel Equilibrium gesteund. Equilibrium stuurt kleding en boeken naar Zambia. Tevens maken ze koekjes en cadeautjes voor vluchtingen families in Amsterdam. Woongroep De Regenboog Stichting woongroep De Regenboog heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en regelen van verzorging en begeleiding van verstandelijk gehandicapten. Zie voor meer informatie. Stichting Neema Biedt hulp aan het weeshuis Baracka Children s Home in Kwale, Kenia. De doelstelling van de stichting is het leven van de kinderen te verbeteren door ze een veilige omgeving te bieden waar ze begeleid en verzorgd worden. Op vindt u meer informatie. Roto Smeets GrafiServices heeft door middel van het sponsoren van campagneposter de Stichting Plastic Whale gesponsored. Plastic Whale vraagt door haar acties aandacht voor het Plastic Soup probleem in de oceaan dat een bedreiging vormt voor mens en dier. Franciscus Hospice Een hospice is een gastvrij onderkomen voor patiënten bewoners - die nog maar kort te leven hebben. In deze thuisvervangende omgeving wordt liefdevolle en deskundige hulp gegeven aan de stervende medemens en aan hun naasten. Zie Maar ook andere diensten van Roto Smeets Group worden voor het goede doel ingezet. Zo ontwikkelde MediaPartners Group voor het Ronald McDonalds Kinderfonds een nieuw bladconcept genaamd (t)huis. Het betreft een centraal magazine waarbij door middel van plaatwissels iedere vestiging in staat is relevante lokale content aan haar lezers te bieden. (t)huis is een kwartaalblad en wordt verstuurd aan donateurs, sponsors en nauw betrokkenen. Aan Ronald McDonald werden aangepaste tarieven doorberekend. Sponsoring door middel van donaties Intern sponsoringbeleid Roto Smeets Group ziet sponsoring als een logisch gevolg van haar intensieve relaties met haar medewerkers en haar maatschappelijke betrokkenheid bij de regio s waar ze gevestigd is. Zij moedigt haar medewerkers aan tot vrijwilligerswerk door alleen aan die Charit-t Op de site worden t-shirts aangeboden, ontworpen door designers en vormgevers uit heel Nederland. De winst die op dat shirt gemaakt wordt gaat naar een goed doel. De goede doelen moeten wel een CBF keurmerk hebben. De besteller kan zelf bepalen aan de hand van een lijst naar welk goed doel het bedrag overgemaakt moet worden. Dr Joe-Hoe Dr. Joe-Hoe is een ziekenhuisclown van het St. Jans Gasthuis in Weert. Zij bezoekt drie dagen in de week het ziekenhuis en zorgt ervoor dat overal binnen het ziekenhuis waar kinderen komen verrassingen zijn en cadeautjes om ze te belonen na vervelende ingrepen en andere enerverende momenten. Voor meer informatie: MVO 16 Roto Smeets Group 2011

19 Extern sponsoringbeleid Daarnaast hebben de bedrijven een budget waarmee ze lokale culturele of maatschappelijke projecten kunnen ondersteunen. Roto Smeets is sponsor van het Nationaal Uitgevers Congres in Haarlem en droeg in december bij aan de totstandkoming van het NUV Tijdschriftengala 2010 en daarmee aan de uitreiking van de Mercur voor de Hoofdredacteur van het Jaar. Voor de promotionele Nederlandse klanten werd in mei het Nationale congres voor de ongeadresseerde brievenbusreclame gehouden, waar Roto Smeets ook sponsor van is. In november waren ze zowel sponsor van, als deenemer aan, het customer media congres. Roto Smeets sponsort tevens de Roto Smeets Runners. De Roto Smeets Runners doen mee aan de Roparun, een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Tevens steunen zij een project waarbij visueel gehandicapten, met een begeleider, op een tandem meedoen aan wielerwedstrijden zodat ze toch actief de fietssport kunnen beoefenen. Roto Smeets Deventer is als een van de grotere werkgevers in Deventer vaste sponsor van VVV evenementen in Deventer (o.a. Deventer op Stelten, Deventer Boekenmarkt, Dickens Festijn) en draagt bij aan de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en de Deventer Oranje Vereniging. Roto Smeets Deventer sponsort ook het bedrijfsteam bij diverse sportevenementen, in Deventer en omgeving, o.a. de IJsselloop Tevens sponsort ze ook Kika Kankervrij. verstandelijke beperking, ondersteund. Deze bewonersgroep ontvangt zorg op maat in een verbouwd ketelhuis, dat een voormalig onderdeel is van een klooster. Alle betrokken ouders en verzorgers wonen in de directe omgeving. Senefelder Misset is medesponsor van de LOF Prijs. Deze prijs voor Vakinformatie is dé jaarlijkse kwaliteitsprijs voor vakinformatieve en professionele producten en diensten voor beroep en bedrijf. Verder heeft Senefelder Misset in 2011 op verschillende manieren bijgedragen aan (lokale) activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn sponsoring van voetbalvereniging De Graafschap, Roto Smeets Runners, Alpe d huzes, Ronald McDonald huis en een project voor name jong dementerenden binnen (het lokale) verpleeghuis Den Ooiman. Ook Roto Smeets Weert draagt bij aan lokale doelen door donaties aan het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard, de Weerter publiekprijs in het Munttheater, de basketbalvereniging BS Weert en aan de Stichting Peramiho, die ontwikkelingsprojecten uitvoert in Tanzania. De medewerkers van MediaPartners Group kunnen een goed doel dat hen na aan het hart ligt voordragen voor een eenmalige donatie. De voorgedragen doelen worden vervolgens tijdens een van de reguliere personeelsbijeenkomsten in stemming gebracht. Op deze wijze heeft MediaPartners Group in ter beschikking gesteld aan Villa Joep. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek, specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker. Rechtop Deventer is een project van de Gemeente Deventer. Doel is het stimuleren van mensen en bedrijven, waarin meedoen centraal staat, of dit nu op het gebied van sport of bijvoorbeeld creatieve activiteiten is. Binnen het project Rechtop! is speciaal voor mensen met een laag inkomen een kortingsregeling opgezet. Dit is de zogenaamde Rechtop! Financiële Regeling. Hiermee kan men gratis of voor een klein bedrag meedoen met sport, cultuur of een cursus. Voor kinderen tot 18 jaar bestaat Stichting Leergeld om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, schoolreisjes/computer+ gratis internetabonnement. Alpe d HuZES: Roto Smeets Deventer heeft in 2011 een bijdrage geleverd aan dit initatief waarbij deelnemers geld bijeen fietsen voor het Alpe d HuZes fonds t.b.v. KWF Kankerbestrijding. In 2011 nam een team van een leverancier van Roto Smeets Deventer onder de naam SamSam (Samen denken Samen doen) deel aan dit evenement. Roto Smeets Etten heeft een kleinschalig wooninitiatief, voor 5 meervoudig gehandicapte kinderen en 3 jong volwassenen met een Uit: MVO verklaring Roto Smeets Group VIII. Betrokkenheid RSG levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee het is verbonden. Zo investeert zij in het lokale zakenleven en in de mensen die er wonen en werken. RSG let bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maakt daarover afspraken met leveranciers en afnemers. Roto Smeets Group 2011 MVO 17

20 Ketenverantwoordelijkheid Roto Smeets Group is ervan overtuigd dat een product of dienst pas duurzaam kan zijn als er in alle stadia van de levenscyclus duurzaam mee omgegaan is. Vanaf de grondstof tot de gescheiden inzameling voor hergebruik. Dat vraagt om samenwerking met leveranciers aan de ene kant van de keten en met onze klanten aan de andere kant. Onderzoek leveranciers Met betrekking tot leveranciers is het van belang dat er een juiste selectie wordt gemaakt. Dat er voor die leveranciers gekozen wordt die aantoonbaar dezelfde MVO gedachten hebben en inspanningen verrichten als Roto Smeets Group doet. Allereerst worden leveranciers op basis van deskresearch geselecteerd op hun MVO prestaties alvorens ze in aanmerking komen voor leveranties aan Roto Smeets Group. Roto Smeets Group maakt al geruime tijd gebruik van een vragenlijst die naar de belangrijkste leveranciers wordt gestuurd. In de eerste jaren werd daarbij gelet op het milieubeleid van de betreffende onderneming. Met name leveranciers met een ISO en/of ISO 9001 certificering hadden de voorkeur, tenzij de branche waarin ze actief zijn een certificering heeft die meer garantie geeft over het maatschappelijke beleid van die leverancier. Dan werd daar naar gekeken. Leveranciers die niet aan de eisen op dit gebied van Roto Smeets Group voldeden, kregen een aantekening in de centrale database zodat geen van de bedrijven van Roto Smeets Group zaken met de betreffende leverancier zou doen. Vanaf 2012 is deze vragenlijst uitgebreid met MVO vragen gebaseerd op ISO Research & Development Roto Smeets Group maakt producten of levert diensten in opdracht van klanten. Technische innovatie vindt plaats door eigen deskundigen of in de vorm van co-creatie. Door te luisteren naar de klanten en de wensen ervan te vertalen naar nieuwe producten tracht Roto Smeets Group dit samen met externe deskundigen of leveranciers vorm te geven (b.v. track-en-trace systemen). Op deze manier stimuleert Roto Smeets Group de innovatie binnen het bedrijf en wordt de betrokkenheid van klanten leveranciers vergroot. Ideeën, samen ontwikkeld met leveranciers kunnen ook weer proactief klanten aan nieuwe verdienmodellen helpen (b.v. de ontwikkeling van apps door Xmedia solutions). Bij Roto Smeets Group is research & development vooral gericht op procesinnovatie. Deze projecten worden uitgevoerd door de afdeling Workflow Solutions. In 2011 is voortgang geboekt in de volgende lopende projecten: - De ontwikkeling van een nieuwe Mediaportal waardoor Roto Smeets Group in staat is een verregaande integratie te realiseren tussen interne en klantsystemen. Omdat productie en organisatorische processen steeds meer in elkaar overvloeien is een nieuwe systeemarchitectuur geïmplementeerd door middel van Business Process Management software. Het Mediaportal is de visuele kant maar onderliggend is een krachtige techniek beschikbaar mede ontwikkeld voor onze grafische processen. Via het Mediaportal kunnen klanten o.a. actief deelnemen aan het drukvorm voorbereidingsproces. Het biedt klanten uitgebreide functionaliteiten om drukgerede PDF data en adresbestanden al dan niet geautomatiseerd aan te leveren. Via een volledig nieuw ontwikkeld dashboard wordt de klant geïnformeerd over relevante zaken. Dit is een groepsbreed project dat op alle locaties geïmplementeerd wordt op een nagenoeg uniforme manier. - In eigen beheer en op basis van eigen inzichten en kennis is voor Roto Smeets Diepdruk een spectraal kleurmeetsysteeem ontwikkeld, genaamd Colornavigator. Colornavigator is ontwikkeld om tijdens het kleurinrichtingsproces en procesbewaking de drukkers te ondersteunen. Op basis van spectrale meetinformatie in relatie tot de ordereigenschappen zoals klantwensen en papiereigenschappeen krijgt de drukker een advies op een aantal belangrijke kleur stuurparameters zoals viscositeit, versnit en rakelstand. Dit zorgt voor een snelle efficiënte en beheersbare orderopstart en kwaliteitsbewaking tijdens productie. Deze applicatie is uniek in de wereld. - Roto Smeets Group heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe Pdf marktstandaard gebaseerd op PDF X/4. Deze standaard stelt de markt in staat om op basis van PDF 1.6 eigenschappen orderdata uit te wisselen. De kennis van de marktbehoefte is tot stand gekomen via een online enquête die zowel in Nederland als België is gehouden onder actief betrokken marktpartijen zoals uitgevers, ontwerpbureaus, mediabureaus en drukkerijen. Dat heeft er in geresulteerd dat de standaard nu beschikbaar is voor software ontwikkelaars. In 2012 zullen de eerste oplossingen op de markt komen. - In 2011 is uitgebreid research gedaan naar de intern geïmplementeerde prepress workflows. Naar aanleiding van deze research is een project opgestart om voor alle locaties uniforme prepressworkflows te implementeren inclusief colormanagement en softproofing. Dat betekent dat alle productielocaties voor klanten op een uniforme manier en met dezelfde RIP (Raster Image Processor) techniek PDF bestanden verwerken tot drukvormen. - Mede ondersteund door kleurspecialisten van onze locaties en in samenwerking met Europese Collega drukkerijen die zitting hebben in de Web Offset Work Group van ECI (European Color Initiave/zie pag 15) is er voor de rotatie-offset drukkerijen een nieuw kleurprofiel ontwikkeld voor Improved News Print. Dit kleurprofiel wordt ter beschikking gesteld van de markt om op een eenduidige manier, binnen de noodzakelijke colormanagement onderdelen van het proces, in te zetten. MVO 18 Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0 Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-5-2016 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave Communicatieplan CO2 Versie 1.0 Auteur(s) CO2-werkgroep Autorisatie Ir. H. Beerda Functie Algemeen directeur Datum

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

CO 2 communicatieplan

CO 2 communicatieplan CO 2 communicatieplan t.b.v. CO 2 prestatieladder niveau 5 Opgesteld: F. Morel Datum maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel van communiceren... 4 3 Stakeholders... 5 4 Strategie... 6 5 Aanpak

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V.

3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 3C2 Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. Communicatieplan CO2 reductie C.A. de Groot Holding B.V. 04-06-2014, versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Doelgroepen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016 Nebest Adviesgroep B.V. Marconiweg 2 T 085 489 01 00 4131 PD Vianen F 085 489 01 01 Postbus 106 E info@nebest.nl 4130 EC Vianen I www.nebest.nl Communicatieplan CO2-Prestatieladder Opdrachtgever Nebest

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Project: CO2-Prestatieladder Communicatieplan Rapport: CO2-2012/R-04;rev. 1;d.d. 12-05-2014 Auteur: R. Louis - CK Bedrijfsadvisering Verificateur: J.A.C. van Dijk A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Communicatieplan DE ROO B.V.

Communicatieplan DE ROO B.V. Communicatieplan DE ROO B.V. Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6 Introductie Oosterhof Holman streeft naar een beter milieu en naar een transparante communicatie hierover met al haar in- en externe doelgroepen. Sinds december 2011 is Oosterhof Holman gecertificeerd

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VBK Groep. Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010

VBK Groep. Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010 Communicatieplan CO 2 VBK Groep Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010 Goedgekeurd H.J. Kloosterman Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van ZVS Eemnes B.V. Auteur(s): W. Vorenhout, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

1. Inleiding. Communicatieplan Versie 5 / mei 2016 Pagina 2 van 5

1. Inleiding. Communicatieplan Versie 5 / mei 2016 Pagina 2 van 5 Communicatieplan Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of het vertrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 COMMUN I CATI EPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie