Examinering in het mbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examinering in het mbo"

Transcriptie

1 Examinering in het mbo Over de vereniging Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en diensten en Een overzicht van activiteiten van examenleveranciers de exameninstellingen van kenniscentra. De aangesloten instellingen dragen bij aan de standaardisering van examinering en zorgen voor betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles om de kwaliteit van examens en het maatschappelijke vertrouwen in de waarde van diploma s te waarborgen. Inkoop van examenproducten door onderwijsinstellingen is één manier om dit doel te bereiken. Meer informatie: Betty van Santen, secretaris Lisette van Loon, beleidsadviseur Vereniging Excenter Boris Pasternaklaan 4 Postbus AG Zoetermeer T [079] F [079] Vereniging exameninstellingen onderwijs bedrijfsleven

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Deze brochure 6 Column Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland 8 Column Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad 9 Hoofdstuk 2 Aanbod examenleveranciers 10 Hoofdstuk 3 Organisatie en financiering 18 Hoofdstuk 4 De vereniging Excenter 24 3

4 Colofon Excenter, juni 2010 (Eind)redactie: Vormgeving: Fotografie: Drukwerk: Lisette van Loon, Excenter Peter-Jan Nieuwenhuizen Hollandse Hoogte Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer 4

5 Voorwoord deelnemers doen jaarlijks examen in het middelbaar beroepsonderwijs. 60% van hen ( deelnemers) heeft op enig moment te maken met een door hun school bij een examenleverancier ingekocht examen. Dit blijkt uit de gegevens van de exameninstellingen en -leveranciers verenigd in Excenter. De leden van Excenter ontwikkelen in nauwe samenwerking met branches, beroepsgroepen, bedrijfsleven en vaak ook de scholen examens voor het mbo. Het is goed dat MKB-Nederland bij monde van de voorzitter de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het terrein van examinering ondersteunt. Ook de voorzitter van de MBO Raad benadrukt de noodzaak van kwalitatief hoogwaardige examinering in het mbo. Dit wil Excenter ook, nu en in de toekomst. De inkoop van gestandaardiseerde examenproducten levert veel voordelen op. Zo ontstaat er eenduidigheid in de examens van de onderwijsinstellingen. Daarnaast borgt de sterke binding met het beroepenveld de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de inhoud en kwaliteit van de examens én worden de kosten gedeeld. Waardoor deze veel lager uitpakken dan wanneer iedere school haar eigen examens ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de examens door de Excenter-leden. Hans Verschoor voorzitter Excenter Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij de leden van Excenter. Aan de verbetering van producten en diensten wordt daarom voortdurend gewerkt. Daarnaast ontwikkelt Excenter een keurmerk, zodat onderwijsinstellingen straks vooraf de zekerheid hebben dat de producten en diensten die zij inkopen van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan het toezichtkader van de Inspectie. Naast kwaliteit staat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal bij de ontwikkeling van examens en de uitvoering daarvan. Mede hierdoor wordt de eenduidigheid van examens bevorderd. Dit past uitstekend binnen de wens van maatschappij, bedrijfsleven en overheid om te komen tot meer standaardisering in het mbo, zodat voor iedereen volstrekt helder is wat een diploma waard is. 5

6 Hoofdstuk 1 Deze brochure

7 Exameninstellingen en toetsleveranciers die verbonden zijn aan Excenter bieden vele examenproducten en -diensten aan. Een examenproduct is een toets die door ontwikkelaars uit onderwijs en bedrijfsleven wordt gemaakt en daarna door deskundigen wordt vastgesteld. Bij een dienst gaat het om de uitvoering van een examen, een proeve van bekwaamheid bijvoorbeeld. In deze brochure staat het complete aanbod van deze examenproducten en -diensten overzichtelijk bij elkaar. Voor elke examenleverancier is aangeven voor welke sector(en) deze actief is, aangevuld met een korte toelichting. Achterin vindt u meer informatie over Excenter. het aanbod is divers en varieert van examenproducten die via item-, toets- en examenbanken worden verspreid tot decentrale schoolgerichte examinering en bemensing van examencommissies. Opvallende resultaten Deze brochure bevat een overzicht van het aanbod van examenproducten en -diensten per leverancier. Per aanbieder is een korte toelichting opgenomen. Uit deze toelichting wordt duidelijk dat sommige aanbieders voor meer sectoren actief zijn. In de inventarisatie valt het volgende op: het marktaandeel van de bij Excenter aangesloten leden die examenproducten en diensten leveren is groot: soms wel 100% in de betreffende sector; het bedrijfsleven en vaak ook het onderwijs zijn inhoudelijk én bestuurlijk betrokken bij de ontwikkeling van examenproducten; veel examenproducten worden door de branches meegefinancierd; exameninstellingen en leveranciers besteden veel aandacht aan de kwaliteit van examinering. De deskundigheid van beoordelaars is hiervan een belangrijk aspect, naast de ontwikkeling van een gezamenlijk keurmerk; 7

8 Einde en begin Een examen en het diploma vormen de afsluiting van een opleidingsperiode. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft de student dan altijd de beroepspraktijk meegemaakt, het bedrijfsleven geproefd en, in het geval van de beroepsbegeleidende leerweg, ook al de nodige werkervaring opgedaan. Het behaalde diploma vormt ook een begin, het voorportaal naar een volgende fase. Veel minder dan vroeger betekent een diploma een vaste lange weg naar AOW en pensioen, want de arbeidscarrière is in de huidige tijd beweeglijker. De nieuwe werknemer, de ondernemende werknemer, de werkgever gaat steeds opnieuw leerperioden in die afgesloten worden met nieuwe examens; om daarna weer een nieuwe start te maken. Zekerheid en vertrouwen Met de mate van vertrouwen dat de afgestudeerde mbo er heeft in zichzelf en krijgt uit zijn omgeving en van zijn werkgever, staat of valt de waarde van het diploma. Hij en zijn werkgever moeten erop kunnen vertrouwen dat hij in staat is tot de prestaties die zijn afgesproken in het gevolgde onderwijsprogramma. Samenwerking en afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot prachtige resultaten Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland Samenwerken in het beroepsonderwijs Onderwijs en bedrijfsleven werken intensief samen als het gaat om examinering. Hierbij maken zij gebruik van de dienstverlening en producten van de leden van Excenter. Dit is precies wat MKB Nederland graag ziet: partijen die investeringen in onderwijs, leerbedrijven en stages op elkaar afstemmen met prachtige resultaten als gevolg. Die samenwerking gedurende het hele proces, waarbij zekerheid en vertrouwen de sleutelbegrippen zijn, is bij de leden van Excenter in goede handen. Zo kunnen bedrijven de kennis en kunde van de gediplomeerde mbo er optimaal benutten.

9 Samenwerken aan goede examinering Het belang van examinering in het mbo en dan met name de kwaliteit ervan kan niet genoeg benadrukt worden. Kwalitatief hoogwaardige examinering als slotstuk van een dito opleiding is de basis voor een kansrijke start van studenten op de arbeidsmarkt, dan wel hun doorstroom naar het hbo. Onze onderwijsinstellingen nemen de examinering dan ook serieus en werken hard aan de juiste examencondities, -producten en -processen. Dat is een flinke opdracht, die een niet te onderschatten inspanning vergt. Dat was altijd al zo, maar dit wordt nu nog sterker omdat de examens natuurlijk één op één moeten passen op de nieuwe kwalificatie-eisen. Mede ook daarom is het toe te juichen dat er in toenemende mate wordt samengewerkt tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijfsleven om te komen tot goede examineringstandaarden. De intentie die we onlangs met VNO-NCW/MKB-Nederland, sociale partners en Colo zijn aangegaan om onze samenwerking aan de hand van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling verder vorm te geven, zal helpen om het mbo-onderwijs op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. Daarbij gaat het altijd om de juiste rollen en bevoegdheden. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de opleiding, waarvan examinering een onlosmakelijk onderdeel is. Dat blijft zo! Ook de Inspectie van het Onderwijs zal scholen hierop blijven beoordelen. Werk aan de winkel dus in het mbo, waarbij we de condities voor goede examinering en goede exameninstrumenten moeten optimaliseren. Hoogst mogelijke waardering voor mbo-examinering Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad De instellingen nemen hun verantwoordelijkheid door binnen hun school of samen met andere instellingen dan wel het bedrijfsleven de examinering ter hand te nemen. De organisaties in deze brochure zijn daar voorbeelden van of partners bij. Effectiviteit en efficiëntie staan in de samenwerking centraal, waarbij de focus altijd zal moeten liggen op de beste kwaliteit van opleiding én examinering. Examen doen in het mbo moet leiden tot de hoogst mogelijke waardering, van de student zélf, van het bedrijfsleven en van de samenleving als geheel voor het mbo als onderwijsvorm die ertoe doet.

10 Hoofdstuk 2 Aanbod examenleveranciers

11 In onderstaand overzicht is per leverancier aangegeven in welke sector deze actief is, wat het aanbod is en wat het marktaandeel is. Tevens is een korte toelichting op deze punten opgenomen. Het aanbod is divers. Het spreekt voor zich dat steeds meer dienstverlening gericht is op competentiegerichte examinering. Uit de gegevens blijkt dat in een groot aantal sectoren meer dan 80% van de onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden in de sector producten of diensten afneemt van de leverancier. Vaak betreft dit niet alleen roc s of aoc s, maar ook vakinstellingen en particuliere opleiders. Voorbeelden zijn onder meer te vinden in de procestechniek (VAPRO) of handel (Kenniscentrum Handel). Het aanbod varieert van toetsen voor het mbo tot specifieke dienstverlening zoals EVC en de uitvoering van examens. De legenda van dit hoofdstuk is terug te vinden op de flap aan de achterzijde van deze brochure. Aequor Voedsel en Leefomgeving De groene standaard P D 92% Aequor is deelnemer in de stichting De groene standaard, waarin elf aoc s, één groene opleiding aan een roc en Aequor participeren met als doel om kwalitatief goede examenproducten voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur te ontwikkelen, onderhouden, beheren en beschikbaar te stellen aan de deelnemende onderwijsinstellingen. Dit zijn 12 van de 13 onderwijsinstellingen die opleidingen in de groene sectoren aanbieden. Het streven is naar erkenning door de toezichthoudende instantie. Aequor is naast deelnemer ook uitvoerder van het jaarprogramma van de stichting. Deze heeft zelf geen mensen in dienst, maar besteedt het werk uit aan Aequor. Het aanbod van de stichting bestaat uit examenstandaarden: beschrijvingen van de inhoudelijke en toetstechnische eisen aan de proeven van bekwaamheid. Waarschijnlijk zullen in de toekomst ook examenproducten geleverd worden voor niet-beroepsgerichte examens. Aequor biedt trainingen aan voor assessoren. Een bestand is in oprichting. Contactpersoon: Wim Grooters Calibris Zorg, welzijn en sport Calibris P D 40% 1 Calibris biedt allerlei ondersteunende diensten aan, zoals informatievoorziening over competentiegericht beoordelen en trainingen voor werk-, praktijk- en trajectbegeleiders. Calibris verzorgt de kwaliteitsborging van de examinering van verschillende branche-opleidingen. In opdracht van branches en regionale samenwerkingsverbanden worden tools voor examinering ontwikkeld. Deze bestaan uit een toetsplan en diverse formats ten behoeve van de ontwikkeling van concrete beoordelingsinstrumenten. Tot slot doet Calibris aan advisering (in de de rol van aannemer) en productontwikkeling op het gebied van EVC-trajecten. Tevens ook training en certificering van EVC-assessoren. Calibris richt zich met name op vragen vanuit werkveld en onderwijs met betrekking tot toetsing en examinering. Dienstverlening op contractbasis. Afname van trainingen, diensten m.b.t. kwaliteitsborging, toetsplannen (formats). Contactpersoon: Sandy Visser 1 Voor EVC geldt een afnamepercentage van 100%. 11

12 ECABO Fundeon Economisch Administratief Stichting Praktijkleren P D 95% EBFS (St. Exameninst. Beroepsonderwijs Fin. Sector) P D 70% ICT Stichting Praktijkleren P D 95% Veiligheid SVPB (St. Vakexamens Particuliere Beveiligingsorg.) P D 100% ExTH (Exameninstelling Toezicht en Handhaving) P D 80% VCA/SSVV Opleidingengids (SSVV - Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) P D 100% Bouw en Infra Fundeon P D 100% 2 Fundeon is zowel het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor bouw en infra (Stichting Fundeon KBI) als het bedrijfstakinstituut voor deze sectoren (Stichting Fundeon). Fundeon stelt namens de branche toetsen beschikbaar aan roc s voor alle kwalificaties. De toetsen worden namens de branches gevalideerd en vervolgens in overleg met het onderwijs vastgesteld. Alle sectoren maken inmiddels gebruik van het Toetsservicesysteem. ECABO ondersteunt verschillende stichtingen. ECABO levert niet rechtstreeks aan roc s maar aan Stichting Praktijkleren. 41 van de 42 roc s zijn lid van Stichting Praktijkleren. ECABO ondersteunt Stichting Praktijkleren bij de ontwikkeling van examenmateriaal, laat dit vaststellen door examencommissies en biedt diverse diensten aan. Het aanbod is zowel eindterm- als competentiegericht. Op verzoek ondersteunt ECABO particuliere opleiders bij examenvraagstukken in het MBO. Vanaf 1 september 2010 neemt ECABO ook op verzoek van (particuliere) onderwijsinstellingen (onderdelen van) praktijk- en taalexamens af. ECABO voert tevens voor de stichtingen SVPB, ExTH en EBFS de bedrijfsvoering. Voor SSVV ontwikkelt, beheert en distribueert ECABO de VCA-examens. Met de meeste roc s zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten over het monitoren van het gehele proces van examinering (kwaliteitszorg). Voor nagenoeg alle roc s in de sector infra voert Fundeon de praktijktoetsing uit (bbl). Fundeon traint en certificeert assessoren (EVC). Afnemers zijn roc s, enkele vakinstellingen en andere onderwijsinstellingen (bijv. Bouwradius Training en Advies; Soma Bedrijfsopleidingen). Afname van producten en diensten: examens, monitoring en begeleiding examenprocessen, gedeeltelijke uitvoering examinering. Contactpersoon: Yvonne Bosma GOC Naast activiteiten voor het examinering is ECABO ook erkend EVCaanbieder voor de Economisch Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT-sectoren op mbo-niveaus 3 en 4. Tevens ontwikkelt ECABO sectorale examenprofielen per kwalificatiedossier. In overleg met de bedrijfstakgroep ESB&I richt ECABO sectorale examencommissies in. ECABO biedt training en certificering van praktijkassessoren aan. Contactpersoon: Frank Hubert Creatieve industrie GOC P D 0% GOC voert momenteel geen activiteiten uit rond examinering voor het mbo. Wel is er een aan het kenniscentrum gelieerde stichting, die een eigen trainingscentrum beheert, waar ook geëxamineerd wordt. 2 Voor BOL 4 geldt een afnamepercentage van 50%. 12

13 Dit trainingscentrum voert nog uitsluitend activiteiten op het gebied van opleidingen met een branche-erkenning. Het kenniscentrum organiseert deze examens onder de verantwoordelijkheid van een examencommissie. Daarnaast wordt voor de brancheorganisatie theatertechniek externe legitimering uitgevoerd op de opleidingen voor deze branche. De infrastructuur is dus aanwezig om - indien nodig - de activiteiten uit te breiden richting middelbaar beroepsonderwijs. Contactpersoon: Karin Balakirsky Innovam Mobiliteit IBKI P D 95% Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche) P D 100% IBKI is onderdeel van de Innovam groep. IBKI levert zelf geen examenproducten aan de roc s, maar voert examens uit voor vrijwel alle roc s. De examenuitvoering wordt financieel gestimuleerd door het O&O-fonds OOMT. Ook ontwikkelt IBKI examens in opdracht van Stem. IBKI biedt ook trainingen aan voor beoordelaars en workshops voor beoordelaars in de bpv. IBKI is daarnaast actief voor post-initieel onderwijs en EVC. KC Handel Detailhandel en groothandel Food/Non Food Kenniscentrum Handel Examens P D 91% 3 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie Kenniscentrum Handel Examens P D nb Kenniscentrum Handel biedt scholen het Examenservicesysteem Handelsonderwijs (ESS) aan. Hierin zijn de examens opgenomen die vallen binnen de kwalifcatiestructuur Handel. Het is de intentie om ook de examens voor de MITT-branches onder te brengen in het ESS. Het kenniscentrum ontwikkelt tevens toetsen voor brancheorganisaties en anderen. Het gaat om toetsen voor kwalificerende examinering. Er is daarnaast een competentiescan beschikbaar voor formatieve beoordeling. De examens worden ontwikkeld door toetsontwikkelgroepen en vervolgens vastgesteld door onafhankelijke vaststellingscommissies. Daarnaast biedt Kenniscentrum Handel ook ondersteuning aan met betrekking tot de afname van examens. Het gaat dan om het trainen van beoordelaars en toetsconstructeurs. Afnemers zijn roc s (marktaandeel 91%) en 10 overige onderwijsinstellingen (op contractbasis). Van de klanten gebruikt 57% eindtermgerichte producten en 91% competentiegerichte producten. Stem is een stichting van alle scholen, de branches en de kenniscentra in de mobiliteitsbranche. Stem ontwikkelt examenproducten en stelt deze namens scholen- en beroepenveld vast. Het gaat zowel om theorie-examens als om praktijkexamens en beoordelingsinstrumenten voor de beroepspraktijkvorming. De beoordelingsinstrumenten zijn online en op papier beschikbaar. Stem helpt ook scholen om hun eigen beoordelingsinstrumenten (verder) te ontwikkelen. Na vaststelling door Stem komen deze weer beschikbaar voor alle scholen. Contactpersonen: Jim Schouten en Jessica Spithoven Naast activiteiten voor het mbo verzorgt het kenniscentrum ook de afname van examens op praktijkscholen. Tevens is Kenniscentrum Handel erkend EVC-aanbieder en voert zij EVC-procedures uit. Daarnaast zijn er traingingen voor beoordelaars, EVC-assessoren, Portfoliobegeleiders (EVC) en een certificeringstraject voor (branche-)assessoren. Certficering vindt plaats op basis van het competentieprofiel assessor detailhandel. Er is tevens een assessorenregister met gecertificeerde EVC-assessoren. Contactpersoon: Marijke Backx 3 Roc s 91% en 10 andere instellingen 13

14 Kenteq Installatie-, elektro- en metaaltechniek Kenteq Examinering BV P D 95% Kenteq Examinering BV is een onderdeel van Kenteq Holding. Kenteq ontwikkelt beoordelingsinstrumenten voor de meeste kwalificaties, cq uitstromen in de techniek. Kenteq ziet examinering als integraal deel van het (leer-) proces. De integrale aanpak ondersteunt de deelnemer en faciliteert de onderwijsinstellingen. Kenteq kan adviseren bij de keuze en de implementatie van iedere onderwijsmethodiek en biedt als facilitator een geïntegreerd pakket voor bpv, beoordelen, kwalificaties, lesmateriaal en kwaliteitsbevordering in de gehele keten. Een unieke formule die bij ieder onderwijsconcept past en maatwerk oplevert voor de instelling. Ook op het gebied van EVC/EVP is Kenteq een grote speler met veel praktische expertise. Contactpersoon: Kees van Stuijvenberg Kenwerk samenwerken: SHE, LTTR en SLEBB. De stichtingen leveren zowel ontwikkelingsgerichte als kwalificerende beoordelingsinstrumenten. De onderwijsinstelling kan op basis van het aanbod een eigen examenmix samenstellen. Naast het ontwikkelen van examens leveren de examenstichtingen ook ondersteunende diensten, zoals infoworkshops over competentiegericht beoordelen, ondersteuning bij het implementeren van competentiegericht beoordelen in de praktijk, een instructieworkshop voor beoordelaars en advisering. Tevens kunnen onderwijsinstellingen een examenscan laten uitvoeren waarin gekeken wordt naar het proces van examinering binnen de instelling. Op dit moment wordt gewerkt aan het verder vullen en optimaliseren van de examenbank voor de sector Facilitaire dienstverlening én aan de verdere inrichting van de samenwerkingsstichting Examenwerk. Afname van examenproducten voor alle opleidingen mogelijk door instellingen die lid zijn van de verschillende stichtingen. Afhankelijk van opleidingsstructuur vragen roc s ook om advies en ondersteuning bij de implementatie van competentiegericht onderwijs. Assessorentrainingen vinden plaats op offertebasis. Contactpersoon: André van Voorst Horeca SHE (Stichting Horeca Examens) P D 90% Brood en Banket SLEBB (St. Landelijke Examenbank Brood & Banket) P D 100% Recreatie en Reizen LTTR (Landelijke Toetsvragenbank Toerisme en Recreatie) P D 75% Facilitaire dienstverlening SHE (Stichting Horeca Examens) P D 60% zoals toetsmatrijzen. Via een uitgebreide commissiestructuur worden Kenwerk werkt samen met de stichting Examenwerk, waarin drie 4 sectorale examenstichtingen die zich bezighouden met examinering Dit geldt voor de roc s. Voor particuliere instellingen is dit 95%. 14 KOC Kapper Stichting Philyra Instituut P D 90% 4 Schoonheidsspecialist/Pedicure Stichting Philyra Instituut P D 90% 4 De Stichting ontwikkelt In eigen beheer toetsen en toetsvragen, inclusief beeldschermtoetsing en daarmee samenhangende zaken,

15 toetsitems, toetsen en daarmee samenhangende zaken opgesteld, vsatgesteld, geëvalueerd en zonodig aangepast. Er zijn examenproducten en diensten beschikbaar voor zowel crebo-kwalificaties als ook branchekwalificaties. Opleidingen worden deels door dezelfde, deels door andere scholen verzorgd. Naast activiteiten voor het mbo is de stichting ook actief op het gebied van examinering van (niet-crebo) branchediploma s en branchecertificaten voor schoonheids- en voetverzorging. Er is tevens een (beperkt) aanbod van formatieve toetsing voor vmbo. Er zijn trainingen beschikbaar voor examinatoren. Afnemers zijn zowel roc s als particuliere aanbieders. De afname varieert van afname van toetsen en examinatoren/assessoren (kleinste dienstenpakket) tot volledige uitbesteding van de examinering. roc s zijn meestal zelf verantwoordelijk voor procedures; particuliere aanbieders kiezen vaker voor volledig uitbesteden van examinering. Contactpersoon: Judith Dalm theorie-examens, outlines en formats voor bpv-toetsen, proeven, observatielijsten en transfertoetsen. Naast toetsing voor de kwalificerende opleidingen, worden ook toetsen geleverd voor VVI-certificering (veiligheid) en branche-erkenningen. Andere activiteiten zijn het leveren van overige toetsen en assessments, het afnemen van intredetoetsen, studievaardigheidstoetsen en dergelijke en het onderhouden van examenbanken voor branches. VAPRO is tevens EVC-aanbieder. Er is een netwerk van 400 gecertificeerde bpv-examinatoren. VAPRO biedt zelf trainingen aan voor examinatoren en assessoren. Ook biedt VAPRO een sectoroverstijgend persoonscertificeringstraject aan voor examinatoren/assessoren onder toezicht van de raad van accreditatie (ISO 17024). In de laboratoriumtechniek is de ontwikkeling van competentiegerichte producten afhankelijk van de vraag. Afname van: kwalificerende toetsen; EVC; trainingen; netwerk examinatoren. Particuliere onderwijsinstelling BEPRO: examenafname in zijn geheel. Contactpersoon: Marlies Nanninga PMLF Savantis Procestechniek VAPRO P D 100% 5 Laboratoria VAPRO P D 20% Fotonica VAPRO P D 0% Schilderen en onderhoud, Afbouw en stukadoren Exameninstelling Savantis P D 84% Reclame, presentatie en communicatie Exameninstelling Savantis P D 3 roc s Schoonmaak en glazenwassen Exameninstelling Savantis P D 2 roc s VAPRO is met name actief voor procestechniek. Het gaat hierbij ook om industrie in andere sectoren als textiel, installatie-, elektro- en metaaltechniek en de voedingsindustrie. Er worden verschillende soorten examenproducten geleverd, zoals formatieve en summatieve 5 Dit geldt voor de eindtermen en voor 90% voor CGO. De Stichting Exameninstelling Savantis heeft een examenbank. Voor de bbl-opleidingen worden de praktijkexamens en de proeven van bekwaamheid afgenomen in de eigen vakcentra van de sector. Het aanbod betreft zowel eindtermgerichte praktijk- en theorietoetsen als competentiegerichte toetsen. Savantis biedt tevens ondersteuning bij het beoordelen in de beroeps-praktijk. Daarnaast wordt er gebruik 15

16 gemaakt van de VCA-examenbank (opgericht door de SSVV, een stichting ondergebracht bij ECABO) en zijn er producten beschikbaar voor het vmbo. Er zijn trainingen voor assessoren, die opgenomen worden in een bestand. Bbl-opleidingen (afbouw en onderhoud): compleet pakket lesmateriaal, theorie-examens, afname praktijkexamens. Twee van de drie vakscholen met bol kopen voor een deel van de opleidingen toetsproducten in. In de sector Schilderen en Onderhoud neemt 100% van de roc s producten en diensten af, en 67% van de vakinstellingen. In de sector RPC nemen op dit moment drie instellingen producten/ diensten af. Voor schoonmaak en glazenvassen nemen twee onderwijsinstellingen momenteel producten af. Contactpersoon: Marianne Pieterse SH&M Timmer- en meubelindustrie, Houthandel, Parketbranche Stichting Hout en Meubel P D 98% De activiteiten op het gebied van examinering vallen onder SH&M Contract. SH&M Contract ontwikkelt allerlei kwalificerende examenproducten: toetsplannen en toetsmatrijzen, projectopdrachten, toetsen praktische vaardigheden, documenten criteriumgerichte interviews, theorietoetsen, proeven van bekwaamheid en diagnostische theorietoetsen in een online applicatie. Per kwalificatiedossier stelt een vaststellingscommissie de producten vast. Naast de ontwikkeling van producten organiseert SH&M Contract namens en in opdracht van onderwijsinstellingen de afname van de proeven van bekwaamheid en de toetsen praktische vaardigheden in het erkend leerbedrijf of in een gecertificeerd examencentrum. Zij zet daar geschoolde en bekwame beoordelaars voor in. Naast activiteiten voor het mbo heeft SH&M ook een adviserende rol ten aanzien van de vastelling van de vmbo-examens meubelmaken en interieurbouw en levert praktijktoetsen en verklaringen bij diploma s voor het praktijkonderwijs. SH&M is bovendien EVC-aanbieder. De scholen kunnen, in overleg met SH&M, eventueel putten uit een bestand met gecertificeerde auditoren. In 2008 is gestart met een training assessoren door een extern bureau. Afname: 97% afname kwalificerende examenproducten; 94% laat de proeven van bekwaamheid voor de bbl-deelnemers afnemen; 48% laat de proeven van bekwaamheid voor de bol-deelnemers afnemen. Voor het schooljaar is 70% van de producten competentiegericht. Contactpersoon: Wim van Oijen SVGB Creatieve en Ambachtelijke techniek, Gezondheidstechniek SVGB P D 100% De SVGB heeft verschillende examenbanken, namelijk voor Schoenherstellen, Orthopedische techniek, Orthopedische schoentechniek en Technisch oogheelkundig assistent. De SVGB ontwikkelt examenproducten (incl. EVC-producten en branche-examens) en organiseert de uitvoering van examens en EVC. Andere activiteiten zijn de evaluatie en administratie van examens en EVC-procedures, het organiseren van diploma-uitreikingen en het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor examinatoren en assessoren. Voor alle kwalificaties zijn zowel eindtermgerichte als competentiegerichte producten en diensten beschikbaar. De SVGB verzorgt ook trainingen voor praktijkopleiders ten behoeve van de beoordeling in de beroepspraktijkvorming. Contactpersoon: Rianne Jansen 16

17 SVO VTL Versdetailhandel, -groothandel, -industrie SVO Lobex P D 100% Transport en Logistiek VTL P D 60% SVO kent verschillende examenbanken, die zijn ondergebracht bij de BV SVO Lobex. SVO verzorgt examenproducten voor theorie en praktijk en proeven van bekwaamheid voor het competentiegerichte onderwijs. Ook biedt SVO advisering en detachering aan. SVO biedt tevens een tweedaagse assessorentraining aan, die afgesloten wordt met een erkenning. Er zijn inmiddels 100 opgeleide erkende examinatoren. Zij worden opgenomen in een register. Afnemers zijn vakinstellingen, roc s en private afnemers. Zij nemen examenproducten, servicedocumenten en advies af. Contactpersoon: Gjalt Landman De examenbank van Exameninstelling VTL bevat examens voor beroepschauffeurs, (assistent) logistiek medewerkers, logistiek teamleiders en planners wegtransport. Daarnaast levert VTL instructies voor bpv-beoordeling. Met deze instructies kan een praktijkopleider door de onderwijsinstellingen worden ingezet om leerlingen te beoordelen in praktijksituaties. VTL biedt tevens trainingen voor assessoren aan. Assessoren worden opgenomen in een bestand. Afname door onderwijsinstellingen van: theorie-examens; instructies voor bpv-beoordeling. Contactpersoon: Karin Schoneveld VOC Carrosserie VOC P D 84% VOC levert examendiensten aan de scholen. Ook ontwikkelt VOC examenproducten in opdracht van Stem (zie verder onder Stem). Daarnaast verzorgt VOC EVC-trajecten voor de carrosseriebranche. VOC ondersteunt scholen bij experimenten met competentiegricht onderwijs inclusief examinering. VOC verzorgt trainingen voor interne assessoren (trainers, instructeurs, leermeesters) en externe assessoren (bedrijfsleven). De meeste scholen nemen diensten af. Contactpersoon: Erik Vergeer 17

18 Hoofdstuk 3 Organisatie en financiering

19 Onderwijsinstellingen zijn eindverantwoordelijk voor examinering, maar de rol van bedrijven bij examinering is groot. Vooral in het competentiegerichte onderwijs is de inbreng van het bedrijfsleven belangrijk. Leren en beoordeeld worden gebeuren immers steeds meer in de praktijk. Dienstverlening op projectbasis. Contractactiviteiten: financiering door afnemers per product. Er zijn structurele samenwerkingsverbanden tussen branches, onderwijs en Calibris met als doel structurele samenwerking tussen werkveld en roc s. Met branches zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de samenwerking. Voor de leden van Excenter is deze betrokkenheid vanzelfsprekend. Zoals uit de onderstaande gegevens blijkt, leveren vertegenwoordigers uit branches op meerdere terreinen input: zowel op inhoudelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast stellen branches vaak ook financiële middelen beschikbaar. In de sectoren Schilderen en onderhoud en Afbouw loopt dit zelfs op tot meer dan 90%. Veelal betalen de afnemers een klein bedrag voor producten en dienstverlening of is er een vast bedrag per contract vastgesteld. De legenda van dit hoofdstuk is terug te vinden op de flap aan de achterzijde van deze brochure. ECABO Economisch Administratief Bedrijfsleven Onderwijs Stichting Praktijkleren F O V U B F O V U B EBFS 1 F O V U B F O V U B ICT Bedrijfsleven Onderwijs Stichting Praktijkleren F O V U B F O V U B Veiligheid Bedrijfsleven Onderwijs SVPB 2 F O V U B F O V U B ExTH F O V U B F O V U B VCA/SSVV 3 Opleidingengids F O V U B F O V U B Aequor Voedsel en Leefomgeving Bedrijfsleven Onderwijs De groene standaard F O V U B F O V U B Financiering door de deelnemende onderwijsinstellingen. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de examinering op de aoc s wordt geborgd via Aequor. Het verschilt per stichting in hoeverre, en op welke manier, onderwijs en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examenactiviteiten. Algemeen kan gesteld worden dat bedrijfsleven altijd betrokken is bij de beoordeling en/of vaststelling van examens. Financiering: SPL - 100% door deelnemende roc s; EBFS, SPVB en ExTH - bijdragen per kandidaat. SSVV/VCA - kosten vergoed door erkende exameninstellingen. Calibris Zorg, Welzijn en Sport Bedrijfsleven Onderwijs Calibris F O V U B F O V U B 1 Stichting Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector 2 Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties 3 Stichting Samenwerken Voor Veiligheid 19

20 Fundeon KC Handel Bouw en Infra Bedrijfsleven Onderwijs Fundeon F O V U B F O V U B Onderwijs draagt voor 30% financieel bij, het bedrijfsleven 70%. De sectorale sociale partners maken deel uit van zowel het bestuur van de Stichting Fundeon KBI als van de Stichting Fundeon. Fundeon voert de toetsing uit als bedrijfstakinstituut. Zowel onderwijs als bedrijfsleven is betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van de exameninhoud. Per kwalificatie worden de toetsopgaven vastgesteld door een vaststellingscommissie. GOC Creatieve industrie Bedrijfsleven Onderwijs GOC F O V U B F O V U B Geen activiteiten met betrekking tot examinering in het mbo. Detailh./grooth. Food/Non Food Bedrijfsleven Onderwijs KC Handel Examens F O V U B F O V U B Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie Bedrijfsleven Onderwijs KC Handel Examens F O V U B F O V U B Afnemers betalen een vast bedrag per deelnemer, waarmee zij toegang krijgen tot alle examens voor beroepskwalificaties uit ESS. Financiering op contractbasis of bedrag per leerling. De prijs is afhankelijk van duur en soort contract. Het bedrijfsleven financiert op projectbasis, voor ontwikkel- en vaststellingswerkzaamheden. Onderwijs en bedrijfsleven zijn betrokken via vertegenwoordiging in de examencommissie, een inhoudelijk adviesgroep, toetsontwikkelgroepen en vaststellingscommissies. Kenteq Innovam Instal.-, elektro-, metaaltech. Bedrijfsleven Onderwijs Kenteq Examinering BV F O V U B F O V U B Mobiliteit Bedrijfsleven Onderwijs IBKI F O V U B F O V U B Stem F O V U B F O V U B Stem wordt gezamenlijk gefinancierd door roc s en de branche. Het bestuur van Stem bestaat uit vertegenwoordigers van roc s, BOVAG en Innovam. Vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven adviseren over alle examenproducten voordat ze worden gebruikt en worden betrokken bij pilots met nieuwe examens. Het bedrijfsleven is, afgezien van de formele rol in de examencommissie van het roc, niet betrokken bij de uitvoering van examinering. Kenteq financiert het onderhoud van de examenbanken voor een groot deel. Daarnaast betalen de afnemers voor de uitvoering van praktijkexamens. De branche levert een financiële bijdrage voor de uitvoering van praktijkexamens. Onderwijs en bedrijfsleven zijn inhoudelijk betrokken bij het ontwikkelen van examens via een vaststellingscommissie, werkgroepen ontwikkeling, werkgroepen controle en stuurgroepen. 20

Examinering in het mbo

Examinering in het mbo Examinering in het mbo Over de vereniging Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en diensten en Een overzicht van activiteiten

Nadere informatie

Examinering in het mbo

Examinering in het mbo Examinering in het mbo Geslaagd in de praktijk Vereniging exameninstellingen onderwijs bedrijfsleven Examinering in het mbo Geslaagd in de praktijk Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Hoe? In onderstaand

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad, 1 e ronde

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad, 1 e ronde Overzicht Activiteiten examinering en MBO Raad, 1 e ronde De en (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Hoe? In onderstaand overzicht vindt

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

Onderzoek Standaardisering Examinering MBO

Onderzoek Standaardisering Examinering MBO Onderzoek Standaardisering Examinering MBO P.F. Sanders RCEC G.J. Visser Coördinator vanuit OCW Cito en Universiteit Twente Arnhem, 9 januari 2008 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. OPZET EN UITVOERING

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap Projecten examinering en MBO Raad januari 2016 Aanvragen vanuit de derde ronde 1 december 2015 - Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap - Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Saskia Hein examensecretaris Nordwin College Wim Grooters programmamanager De Groene Standaard Inhoud Hoe borgen we als examenleverancier

Nadere informatie

Entree. Examenbank. Stapt u ook in? Examen- samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Voortgangstoetsen. opdrachten op maat.

Entree. Examenbank. Stapt u ook in? Examen- samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Voortgangstoetsen. opdrachten op maat. Entree Examenbank Stapt u ook in? Examen- Ontwikkeld in Voortgangstoetsen en examens voor verschillende entreekwalificaties opdrachten op maat samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Contact ons ESS

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Facilitair leidinggeven DOSSIERCREBO : 23083 KWALIFICATIE : Facilitair leidinggevende KWALIFICATIECREBO : 25175 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen Tweewielertechniek Sector: Mobiliteit Vastgesteld door: de Paritaire commissies Carrosseriebranche en Mobiliteitsbranche Vaststellingsdatum: 2-10-2014

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Entree DOSSIERCREBO : 23110, 23192 KWALIFICATIE : Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie KWALIFICATIECREBO : 25252, 25260 NIVEAU : 1 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 en 2016 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak.

Nadere informatie

Management samenvatting examenverslag MBO KCE

Management samenvatting examenverslag MBO KCE Management samenvatting examenverslag MBO KCE 2004 2005 samenvatting Management samenvatting pagina 2 Inleiding Rond de millenniumwisseling bleken er bij verschillende partijen twijfels te bestaan over

Nadere informatie

Artikel: Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk

Artikel: Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk Artikel: Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk In augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo een feit. De kwalificatiedossiers blijven de basis voor examinering

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Zelfstandig werkend kok KWALIFICATIECREBO : 25182 NIVEAU : 3 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Hoe? In onderstaand

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling augustus 2007 Meer leerbedrijven nodig om de toekomstige

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011

Colo Barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011 Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2011 In dit nummer: Basiscijfers Jeugd bieden veel informatie voor regionaal beleid Peiling maart 2011 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Patisserie. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Patisserie. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Patisserie DOSSIERCREBO : 23086 KWALIFICATIE : Patissier KWALIFICATIECREBO : 25183 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw KWALIFICATIECREBO : 25171 NIVEAU : 3 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Kok KWALIFICATIECREBO : 25180 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v5 juli 2016 Inhoudsopgave Examenplan

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Dienstverlening Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Medewerker sport en recreatie Uitstroom : Medewerker sport en recreatie Niveau

Nadere informatie

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids)

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) T.b.v. het SRTV stelsel (Specifieke Risicovolle Taken VCA beschreven in de SSVV Opleidingengids) SSVV vastgesteld in het

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Gediplomeerden 2013/2014 Sector schoonmaak en glazenwassen 2015 Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Achterhoek, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Achterhoek, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Achterhoek, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding regio Haaglanden Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker. Uitstroom : Facilitair medewerker. Niveau : 2. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker. Uitstroom : Facilitair medewerker. Niveau : 2. Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker Uitstroom : Facilitair medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 95751 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

Start en einde deelproject Juni 2012 december Versie Auteur Datum Opmerkingen. Versie 3.3 E.J. van Santen 25 januari 2013 Definitief

Start en einde deelproject Juni 2012 december Versie Auteur Datum Opmerkingen. Versie 3.3 E.J. van Santen 25 januari 2013 Definitief Keurmerk Examenleveranciers Opdrachtgever Projectaannemer Projectleider Contactpersoon MBO Raad/MBO Diensten (beschikking OCW) Vereniging Excenter Mevrouw T.Boes mevr. E.J. van Santen Start en einde deelproject

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009

Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009 Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009 1. Aanleiding De ervaringen met de competentiegerichte kwalificatiestructuur hebben bij branches, overheden en

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Gastronoom/sommelier KWALIFICATIECREBO : 25169 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Medewerker facilitaire dienstverlening KWALIFICATIECREBO : 25499 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende zorg en welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v4

Nadere informatie

Rapportage marktonderzoek Examenwerk_concept Pagina 2 van 24

Rapportage marktonderzoek Examenwerk_concept Pagina 2 van 24 Rapport Marktonderzoek Examenwerk 2014 Rapportage marktonderzoek Examenwerk_concept Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene samenvatting... 6 3. Beroepsgerichte instrumenten... 8 4.

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Bediening Bediening Zelfstandig werkend Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw gastheer/gastvrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/

Nadere informatie