Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg Jaarverslag 2010

2 Inhoud Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Thema 1. Kennisallianties en kennisvalorisatie pagina 7 Thema 2. Arbeidsmarkt en scholing pagina 15 Thema 3. Gebiedsontwikkelning pagina 19 Thema 4. Zelfredzaamheid van burgers pagina 25 Relatie met andere kernprogramma's/ kansrijke clusters pagina 27

3 Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg Jaarverslag 2010

4 2

5 Voorwoord De zorgeconomie is van groot belang voor de Rotterdamse regio. Met ruim banen is de medische sector verantwoordelijk voor 19 procent van de Rotterdamse werkgelegenheid. In de top 25 van de grootste werkgevers in de Rotterdamse regio staan dan ook maar liefst 9 zorgaanbieders. De sector staat de komende jaren echter voor belangrijke uitdagingen. Zo is er de steeds grotere en veranderende vraag naar zorg. Door de dubbele vergrijzing - meer ouderen, die ook steeds ouder worden - neemt de zorgvraag toe, terwijl de toestroom van nieuwe medewerkers afneemt. Daarnaast schuiven de grenzen van het medisch kunnen verder op, terwijl beschikbare middelen en menskracht tekort schieten. Het huidige zorgaanbod (mensen en middelen) kan deze uitdaging helaas niet (meer) aan. Economische uitdagingen Deze uitdagingen vergen zowel investeringen in de gezondheid en zelfredzaamheid van de Rotterdamse populatie als het samen aanpakken van knelpunten in het zorgaanbod door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technologie. In Rotterdam hebben we daar een heel goed team van zorgaanbieders, kennisinstellingen en bedrijven voor. Een basis die bovendien versterkt wordt door een succesvolle samenwerking van kennisinstellingen en overheden in de driehoek Rotterdam- Delft-Leiden in Medical Delta verband. Het is echter ook zo dat de kennisontwikkeling nog niet naadloos aansluit op de vraag vanuit de sector, mede veroorzaakt door versnippering van zorginnovatieprojecten en systeemfouten in de financieringsstructuur in de sector zelf. De OECD heeft in haar review afgelopen najaar dan òòk opgemerkt dat er meer economische potentie uit de sector gezondheidszorg te halen is dan nu gebeurt. Ook de Economic Development Board Rotterdam heeft daarover in haar rapport Op kop in de zorg een soortgelijk geluid laten horen. Dit is voor een gemeente als Rotterdam een complex krachtenveld; waarin gemakkelijk allerlei rollen kunnen worden aangenomen die niet de onze zijn. OBR/Economie richt zich in dit programma op die aspecten van de zorg die de economische structuur van de stad versterken: Arbeidsmarkt: samen met het veld stimuleren we samenwerking op het gebied van werving en opleiding. Daarnaast streven we naar behoud van personeel in de gezondheidszorg. Gebiedsontwikkeling: samen met de partners uit de stad kijken we hoe gebieden als Hoboken/ Coolhaven, Rotterdam Science Tower en Bedrijventerrein Hordijk verder ontwikkeld kunnen worden. In samenwerking met o.a. SoZaWe, werken we aan de ontwikkeling van Woon-Service zones voor ouderen. Business development: we richten ons op het vormen van kennisnetwerken en allianties met cruciale stakeholders. en streven naar het versterken van het innovatiepotentieel en het stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid op kansrijke business lines als zorginnovatie, biomedische R&D en E-health. Cofinanciering: (voorwaardenscheppend) via subsidies aan bijvoorbeeld Zorgportaal Rijnmond, Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, Syntens en bijdragen aan het Erasmus MC Bio-medical Fund, onderzoek naar co-financiering van Incubator II (Erasmus MC) en Medical Delta. Het programma had in beschikbaar. Met betrekking tot het thema arbeidsmarkt zijn twee subsidies van respectievelijk en aan de SRZ verleend. Specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van activiteiten die gericht zijn op het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Tevens is een subsidie van verleend aan Syntens met als doel zorgondernemers en zorgaanbieders met elkaar in contact te brengen. De overige gelden zijn besteed aan co-financieringsactiviteiten in Medical Delta verband en gebiedsontwikkeling. Samenwerking met het veld Om deze doelen te bereiken, is samenwerking met het veld, andere gemeentelijke diensten en gelieerde organisaties essentieel. Hierin zijn in 2010 wederom goede stappen gezet waarbij dit een vervolg krijgt in Leest u hierover meer in dit jaarverslag 2010 van het programma Medisch en Zorg van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Voorwoord 3

6 Inleiding De economische betekenis van de Rotterdamse zorgsector In de nabije toekomst staat de zorg - zowel de cure als de care - voor grote uitdagingen: zo leidt de komende jaren de dubbele vergrijzing van de bevolking tot een sterke toename van de zorgvraag, terwijl de toestroom van nieuwe medewerkers afneemt. De vraag is hoe deze toenemende zorgvraag opgevangen kan worden bij een afnemend aanbod aan arbeidskrachten. Dit zal zowel investeringen in de gezondheid en zelfredzaamheid van de bevolking vergen als het aanpakken van knelpunten in het zorgaanbod en het ontwikkelen van nieuwe technologie. Om de zorg toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden, is innovatie en ondernemerschap noodzakelijk. Ook in Rotterdam. De Rotterdamse medische sector is met bijna banen verantwoordelijk voor 19 procent van de werkgelegenheid in Rotterdam. De zorgeconomie is dan ook, zowel vanuit arbeidsmarkttechnisch als economisch perspectief, van groot belang voor de stad Rotterdam en de regio Rijnmond. Het is zelfs zo dat in de top 25 van de grootste werkgevers in de Rotterdamse regio maar liefst negen zorgaanbieders staan! Welke zorgaanbieders staan in de top 25 van grootste werkgevers in de regio Rotterdam? Erasmus MC St. Laurens Careyn Maasstad Ziekenhuis st. Thuiszorg Rotterdam Aafje st. Humanitas Argos Zorggroep Sint Franciscus Gasthuis Het Medisch Cluster is in de Economische Visie 2020 van de gemeente Rotterdam één van de drie speerpunten, naast de haven- en de creatieve sector. Vanaf januari 2008 is daartoe het programma Economische Ontwikkeling Rotterdamse Gezondheidszorg (ER) gestart dat gericht is op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap binnen de cure-, care-, preventieen welzijnssector. Inmiddels heeft het programma Economische Ontwikkeling Rotterdamse Gezondheidszorg een nieuwe naam gekregen, namelijk programma Medisch en Zorg. In dit jaarverslag geeft het programma Medisch en Zorg een update van de in 2010 bereikte resultaten. Bron: Economische Verkenning Rotterdam, Inleiding

7 Doelstelling en activiteiten programma Medisch en Zorg De Rotterdamse zorgeconomie moet een gezonde economische sector worden met veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om deze doelstelling dichterbij te kunnen brengen, richt het programma Medisch en Zorg zich op de volgende thema s: 1. Stimuleren van kennisallianties en kennisvalorisatie: Bij dit thema gaat het (a) om het ontwikkelen van netwerken met cruciale stakeholders als Medical Delta en (b) om het stimuleren van een effectieve vertaling van wetenschappelijke kennis in economische bedrijvigheid. 2. Arbeidsmarkt en scholing: het stimuleren van samenwerking tussen diverse partijen ten behoeve van werving, opleiding en behoud van personeel in de gezondheidszorg. 3. Gebiedsontwikkeling voor de gezondheidszorgeconomie: het (1) in samenwerking met diverse externe partners ontwikkelen van economische gebiedsprofielen en acquisitiestrategieën voor bepaalde zorglocaties in de stad Rotterdam en (2) het ontwikkelen van woonservice-zones voor ouderen in samenwerking met SoZaWe en diverse wooncoöperaties. Wat wordt bedoeld met dubbele vergrijzing? Naast de toename van het aantal ouderen in de totale bevolking, worden de ouderen ook nog eens (veel) ouder. Cure- en caresector? De curesector wordt ook wel de curatieve zorg genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, ziekenhuiszorg, paramedische zorg, verloskundige zorg en kraamzorg. De caresector is het deel van de zorgsector waarin de langdurige zorg wordt geleverd. Dit is te onderscheiden in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg. 4. Vergroten van zelfredzaamheid van burgers: het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe online- en offline producten en diensten die de bevordering van zelfredzaamheid en zelfregie van burgers bevorderen. Alle activiteiten die voortvloeien uit deze thema s dragen bij aan het stimuleren van de bedrijvigheid in de stad Rotterdam. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor de zorgsector: De vergrijzing: er komen steeds meer en langer levende ouderen met zorgbehoeften, terwijl de beroepsbevolking daalt. Toename van leefstijlaandoeningen en chronisch zieken: Rotterdam scoort hoger dan het landelijk gemiddelde op dit gebied. Groeiende behoefte aan zorg op maat: zorgshoppen, nieuwe behandelmethoden, ICT, telemedicine en domotica. Inleiding 5

8 Trends zorgsector Van aanbodgedreven naar vraaggerichte zorg: de klant/patiënt staat centraal Verzekeraars maken resultaatafspraken met zorgaanbieders Ontwikkeling van ketenzorg Toenemend gebruik van ICT in en tussen de zorginstellingen Algemene trend naar marktwerking en concentratie/schaalvergroting: een beperkt aantal grote zorginstellingen, een groot aantal kleine gespecialiseerde zorginstellingen en groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel. 6 Inleiding

9 Thema 1 Kennisallianties en Kennisvalorisatie Centraal in het programma Medisch & Zorg staat het samenwerken met diverse partijen aan de ontwikkeling van zorginnovatieve oplossingen. Zo wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit, het Instituut beleid Management Gezondheidszorg (ibmg), de TU Delft en het expertisecentrum gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam. Al deze organisaties en instituten zijn complementaire en innovatieve centra voor medische kennis, onderzoek en opleidingen in Rotterdam en omgeving van waaruit diverse soorten bedrijven voortkomen die zich ook weer graag in de directe nabijheid van deze organisaties vestigen. Thema 1 7

10 Doelstelling Kennisallianties en Kennisvalorisatie In de regio Rijnmond wordt door de koppeling van kennis van kennisinstellingen aan het (regionale) bedrijfsleven een innovatiever ondernemingsklimaat gestimuleerd. Dit resulteert in een toename van het aantal nieuwe zorgbedrijven en een groei van bestaande bedrijven. Erasmus MC Biomedical Fund Op initiatief van de gemeente Rotterdam werd in 2007 het Erasmus MC Biomedical Fund opgericht. Dit fonds heeft een capaciteit van 11 miljoen euro waarvan de bijdrage van de gemeente euro is. Doel is het stimuleren van de kennisvalorisatie van bedrijven die zich hebben ontwikkeld vanuit het Erasmus MC. Eind 2010 zijn vijf participaties binnen het fonds actief. Dit zijn: Skyline Diagnostics, River Diagnostics, Cavadis, Argen-X, Arcarios (voorheen Therosteon geheten). Naast de gemeente Rotterdam participeren in dit investeringsfonds: de Rabobank Rotterdam 3 miljoen euro het Erasmus MC 4 miljoen euro BiosunBV en 4Q05BV 0,1 miljoen euro Het fonds heeft door bovenstaande kapitaalinjectie ook weer andere investeerders weten aan te trekken. Het totale kapitaal in de participaties over 2009 komt hiermee op: 21 miljoen euro. Het fonds kent een drietal doelstellingen: 1. Het verstrekken van risicodragend kapitaal aan kansrijke, hoogwaardige, vernieuwende bedrijfsactiviteiten in de regio Rijnmond, om daarmee een concentratie van bedrijven in het medisch- en zorgcluster te initiëren; 2. Het stimuleren van ondernemerschap in het medischen zorgcluster in de regio Rijnmond, om zo een aanzuigende werking te realiseren voor wetenschappers en (startende) ondernemers en aldus hoogwaardige werkgelegenheid in de regio te creëren; 3. Het realiseren van een rendement op het geïnvesteerde vermogen, wetende dat reële risico s bestaan dat de investering zonder rendement blijft en moet worden afgeschreven. Kennisvalorisatie? Effectieve vertaling van wetenschappelijke kennis in economische bedrijvigheid. 8 Thema 1

11 Update participaties: Argen-X: succesvolle patentaanvraag In 2010 heeft Argen-X een succesvolle patentaanvraag doorlopen. Dit octrooi is van toepassing op de argen-x SIMPLE Antibody technologie en dekt zowel de antistoffen-producten van argen-x, alsmede de methoden die gebruikt zijn om deze te genereren. Erasmus Medisch Centrum Incubator In 2003 is de Erasmus Medisch Centrum Incubator opgericht om ondernemerschap en biomedisch-technologische bedrijven in het Erasmus Medisch Centrum te stimuleren en te ondersteunen. Ondernemers worden door de Incubator ondersteund in de vorm van advies, coaching en training, maar de Incubator biedt ook toegang tot een netwerk van professionals. Daarnaast biedt de Incubator een documentatiecentrum, diverse financieringsmogelijkheden en lab- en kantoorruimte. De Incubator is opgericht met financiële steun van de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit en het ministerie van Economische Zaken. Er lagen al langer plannen voor de realisatie van een Incubator II; in 2010 is hier een vervolg aangegeven en hebben de plannen voor de realisatie van een Incubator II in de Rotterdam Science Tower op het Marconiplein verder vorm gekregen (zie verder onder gebiedsontwikkeling op pag. 17). Fusie Therosteon en TiGenix In 2010 is Therosteon met een spin-off van het Belgische TiGenix verder gegaan onder de nieuwe naam Arcarios. De fusie heeft Arcarios in staat gesteld om succesvol een financiering van 4 miljoen euro aan te trekken bij een Europees samenwerkingsverband van diverse investeerders. Het hoofdkantoor en de statutaire zetel van Arcarios is in Rotterdam op het Erasmus MC gevestigd, waar ook de lopende activiteiten van Therosteon worden voortgezet en verder uitgebreid. De Belgische activiteiten worden gebundeld in een 100 procent dochtermaatschappij van Arcarios BV. Versterking financiële positie participaties BioMedical Fund In 2010 is de financiële positie van de participaties binnen het Biomedical Fund verder verstrekt. Vier bedrijven hebben een succesvolle volgende financieringsronde met diverse investeringsfondsen achter de rug. In 2010 is het fondsmanagement geen nieuwe participaties aangegaan. Over het gehele portfolio is er nu een rendement van 15 procent en de werkgelegenheid bij de participaties is 51 ft. Prof. Hans de Haard, CSO van argen-x: De beslissing van het UKPTO om het eerste octrooi voor onze SIMPLE Antibody platform te verlenen, is een belangrijke waarde-verbeterende mijlpaal in de ontwikkeling van argen-x als onderneming. Het is ook een belangrijke stap in ons streven naar een brede en onbelemmerde IP-positie voor ons platform dat ons van een zeer concurrerende positie op het gebied van de menselijke antistoffen zal voorzien. Thema 1 9

12 Medical Delta Medical Delta: one-stop-shop op medisch vlak Via de Medical Delta-organisatie heeft de stad Rotterdam een one-stop-shop op medisch terrein tot haar beschikking met: Kennisinstellingen in de hele Medical Delta inclusief de bestuurders en wetenschappers als ambassadeurs Bedrijvenparken in opbouw (Delft, Rotterdam) en bestaand (Leiden) Medisch gerichte incubators in Delft, Leiden en Rotterdam Innovatie-expertise / business development die de Medical Delta partijen in huis hebben Het internationale netwerk van de Medical Delta partijen, zowel van de individuele wetenschappers als bijvoorbeeld het EU project Health-TIES Leden Medical Delta Medical Delta, bestaat sinds 2006 en is een initiatief van de vijf academische kennisinstellingen in Zuid-Holland: Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft. In 2009 zijn de gemeentes Delft, Leiden en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland toegetreden. De missie van Medical Delta is: Het creëren van het meest innovatieve cluster in life science en medische technologie van Nederland en een van de meest innovatieve van Europa door een verregaande integratie van technologie, medischbiologische expertise, ondernemerschap en overheidsbeleid. Medical Delta beoogt haar doelstelling te bereiken met het uitvoeren van vooraanstaand onderzoek en ontwikkeling, het slim implementeren van wetenschappelijke resultaten in de markt en het gezamenlijk opleiden van mensen op verschillende niveaus. Inmiddels zijn twaalf nieuwe samenwerkingsprojecten gestart die bijdragen aan twee projecten in het kader van Pieken in de Delta bij Hart in drie dimensies en het Business to Science Portal. De Medical Delta regio? Grote concentratie van: Medisch technologische kennis: universiteiten, universitair medische centra, TNO en hogescholen Tienduizenden studenten Circa 700 bedrijven: bloeiende universitaire spin-off gemeenschap, circa 700 bestaande bedrijven, waarvan een belangrijke concentratie op het Leiden Biosciencepark, een van de vijf sterkste scienceparken van Europa Zorgpartijen Afnemers van zorg (bevolking van 3,5 miljoen + 10 miljoen in een uur reisafstand) 10 Thema 1

13 Werkgroepen Medical Delta acquisitie & ambtelijk In 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het beleidsplan voor de ontwikkeling van de Medical Delta. In dit beleidsplan worden de algemene doelstelling en richting aangescherpt wat betreft de gezamenlijke acquisitie en het stimuleren van kennisontwikkeling. In 2010 is de werkgroep acquisitie iedere zes weken bij elkaar gekomen en de werkgroep ambtelijk een keer in de acht weken. Aan beide werkgroepen neemt de Programmamanager van het programma Medisch en Zorg actief mee. Medical Delta wordt een steeds belangrijker vehicle in de versterking van kennisinfrastructuur op medisch gebied tussen de kennisinstellingen, de gemeenten en provincie Zuid-Holland. Speerpunten Medical Delta In 2010 is in opdracht van Medical Delta onderzoek uitgevoerd waarbij op basis van maatschappelijke vraagstukken en de eigen sterktes gekozen is voor de volgende drie speerpunten van onderzoek en ontwikkeling: 1. Imaging and image guided medicine Voorbeelden hiervan zijn MRI- en CT-scans en ook nieuwe operatietechnieken waarmee tijdens de operatie door de chirurg beter kan worden gekeken wat er gebeurt. 2. Interventions and care Hieronder vallen de ontwikkeling van nieuwe operatietechnieken met sleutelgat-operaties, maar ook een veilig OK-beleid. Door de ontwikkeling van sleutelgat-operaties is een grote ingreep vaak niet meer nodig of kan naar binnen worden gekeken om het probleem in kaart te brengen, zoals bij een kijkoperatie aan de knie. Het care-gedeelte richt zich op de (thuis)zorgmarkt met onder andere arbeidsproductiviteit verhogende technologie of sensorontwikkeling, waarmee zorg op afstand beter mogelijk wordt. 3. Targeted Molecular Technology Voorbeelden: stamcel technologie of medicijnen die in staat zijn om in het lichaam heel nauwkeurig alleen de zieke (kanker)cellen aan te pakken. De ontwikkeling van de toekomst is dat medicijnen specifiek afgestemd worden op de individuele situatie van de patient. Concrete voorbeelden van activiteiten in de afgelopen jaren: Verwerving van circa 50 miljoen euro aan extra publiek-privaat Research & Developmentgeld voor MedTech Dubbelbenoeming van tien Medical Delta-hoogleraren met nog vijf in de pijplijn Starten van twee Medical Delta-minoren voor geneeskundestudenten (onderwijs in technologie) en studenten techniek (onderwijs in medicijnen), naast de gezamenlijke opleidingen Delft-Leiden in Life Science &Technologie en Molecular Science & Technologie. Thema 1 11

14 Medical Delta Café De combinatie van medische technologie en life science kan zorginnovatie en bedrijvigheid stimuleren. Ieder kwartaal organiseert Medical Delta daarom een Medical Delta café, waarbij ondernemers, onderzoekers en zorgprofessionals uit het hele land elkaar ontmoeten bij een van de Medical Delta partners. Aan ieder café nemen tussen de 100 en 200 mensen deel. Een van de onderwerpen van het Medical Delta café in 2010 was De dr. Bibber van de toekomst : als chirurg is het niet meer mogelijk om alleen door training on the job voldoende vaardigheden aan te leren. Tijdens het café werd dan ook ingegaan op de ontwikkeling van trainingssystemen voor minimaal invasieve chirurgie. De verschillende perspectieven werden uitgebreid belicht. Vanuit de onderzoeker: wanneer is een trainer een goede trainer? Vanuit het bedrijfsleven: wat zijn de voorwaarden om dergelijke systemen succesvol te vermarkten? En vanuit het ziekenhuis als opleider: hoe worden dergelijke systemen in de opleiding toegepast? Living Lab Een van de projecten die onder de regie van Medical Delta wordt uitgevoerd, is de ontwikkeling van Living Labs in de steden Leiden, Delft en Rotterdam. Living Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen van medische technologie in een realistische omgeving, zoals bijvoorbeeld een wijk waarin ouderen en mensen met beperkingen wonen. In de labs worden samen met de doelgroep producten uitgetest en verder ontwikkeld. In 2010 is door het programma Medisch & Zorg subsidie verleend ten behoeve van het realiseren van een Living Lab in Rotterdam. Dit project is gesubsidieerd vanuit Pieken in de Delta met euro co-financiering vanuit de gemeente Rotterdam. Innovatieadviseur zorg & medische technologie Eind 2010 is besloten om binnen Living Lab in samenwerking met SoZaWe en het Zorgportaal een innovatieadviseur zorg & medische technologie aan te stellen. Deze adviseur met passie voor innovatie heeft de taak actief verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven en het brede veld van zorginstellingen, hogescholen, universiteit en gemeentelijke diensten. 12 Thema 1

15 Ondersteuning Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN) Het programma Medisch & Zorg heeft in 2010 via een gezamenlijke co-financiering de realisering ondersteund van het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN). Een centrum voor nanotechnologie en protonen. In 2010 heeft het NeCEN een subsidie ontvangen waarmee de aanschaf is gefinancierd van een zeer innovatieve elektronenmicroscoop. Met deze microscoop kunnen de moleculaire bouwstenen van het leven worden bestudeerd. Dit is belangrijk voor onderzoek naar bijvoorbeeld afwijkingen aan cellen van bloedvaten bij hart- en vaatziekten, de wisselwerking tussen ziekteverwekkers en gastheren bij infectieziekten en moleculaire processen die kanker veroorzaken. NeCEN verenigt tien Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen in een landelijk centrum voor nanoscopie. Deze universiteiten en instellingen hebben ervoor gekozen om gezamenlijk een groot nationaal centrum voor electronenmicroscopie te ontwikkelen. NeCEN krijgt zijn thuisbasis in het Cel Observatorium van de Universiteit Leiden op uitnodiging van Medical Delta. Dit op uitnodiging van Medical Delta. In het Cel Observatorium komt ook een nieuwe elektronenmicroscoop te staan; de eerste van in totaal drie. Medical Delta participeert in Health-TIES Medical Delta is in 2010 onderdeel van Health-TIES geworden, een Europees samenwerkingsverband met Oxford, Barcelona, Zürich en Debrecen. Dankzij de grote aantallen farmaceutische en medisch technologische bedrijven in de Medical Delta-regio (> 600), samen met de aanwezige kennisinstellingen en de organisatiegraad van Medical Delta (met ook de overheden), is de provincie Zuid-Holland namens Medical Delta penvoerder van Health-TIES. Huib Pols, decaan van het Erasmus MC, is lid van het bestuur. Doel van Health-TIES is de sterkste regio in Europa te worden op het gebied van medische innovatie. De partijen in Health-TIES onderschrijven allen dezelfde innovatie-ambitie die moet leiden tot meer aantrekkelijke banen voor hoog opgeleiden, innovatieve oplossingen voor de zorgsector en wetenschappelijk indrukwekkende doorbraken. Thema 1 13

16 Ondernemersdesk gezondheidszorgeconomie Bij de ondernemersdesk voor gezondheidszorgeconomie (onderdeel van de ondernemersbalie, in samenwerking met de Kamer van Koophandel) wordt een groeidocument gebruikt. In 2010 is dit groeidocument geëvalueerd en verder ontwikkeld. In 2011 wordt op basis hiervan een handzame informatiebrochure ontwikkeld. Stakeholdersmeetings In 2010 zijn twee stakeholdersmeetings georganiseerd op het gebied van de Rotterdamse life sciences. Doel van deze stakeholdersmeetings is het ontwikkelen van een gezamenlijke propositie wat betreft Rotterdam en de life sciences. Kennisalliantie met Syntens Eind 2010 is een subsidierelatie met Syntens aangegaan. Syntens is een innovatienetwerk voor het MKB en ook actief in het brede veld van de gezondheidszorg. Syntens gaat in 2011 in opdracht van het programma Medisch & Zorg de Rotterdamse bedrijfsmatige mogelijkheden op het gebied van Ehealth, domotica, life sciences en zorginnovatie in al haar breedheid onderzoeken. 14 Thema 1

17 Thema 2 Arbeidsmarkt en scholing De zorgsector is met meer dan zorgwerknemers de op één na grootste en de snelst groeiende sector in Rotterdam. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de grootste werkgevers, gevolgd door de ziekenhuizen. Om de toekomstige arbeidsmarktproblemen aan te pakken, wordt vanuit het programma Medisch & Zorg actief samenwerking gezocht met diverse partijen in de zorgsector. Het programma neemt hier een onafhankelijke rol in en zoekt expliciet naar gezamenlijke activiteiten die vanuit de sector worden ondersteund. Thema 2 15

18 Doelstelling Arbeidsmarkt en scholing De opleiding van de Rotterdamse arbeidskrachten sluit beter aan bij de kwantitatieve en kwalitatieve vraag in de gezondheids- en welzijnssector. Consultatiebijeenkomst Rotterdam Zorgstad De meeste zorginstellingen hebben op dit moment beperkte personeelstekorten, maar verwachten in de toekomst meer problemen. Om deze gezamenlijk aan te pakken, is eind oktober 2010 door Bureau Arbeidsmarktmeester in samenwerking met de grootste Rotterdamse zorginstellingen en onderwijsinstellingen een strategische sessie Rotterdam Zorgstad georganiseerd. De knelpunten op de arbeidsmarkt concentreren zich op het niveau van: Verzorgenden (niveau 3) Verpleegkundigen (niveau 4) Gespecialiseerde verpleegkundigen OK-assistenten Anesthesisten Technici en ICT ers Zorghulp (niveau 1) Oorzaken knelpunten arbeidsmarkt? Steeds grotere zorgvraag, vergrijzend personeelsbestand en een krimpende beroepsbevolking (vergrijzing, ontgroening) De zorg heeft een slecht imago, vooral bij jongeren (werkdruk, salaris, weinig loopbaanperspectieven, niet sexy) en allochtonen (lage status, vies werk) Hoge uitval bij zorgopleidingen (BBL en BOL) Arbeidsmarktstrategie van de zorginstellingen is meer gericht op individuele concurrentie rond de mensen die al voor de zorg hebben gekozen dan op gezamenlijk investeren in het interesseren van meer mensen voor de zorg Er worden te weinig nieuwe medewerkers opgeleid om aan de vraag te voldoen aan de promotie van werken in de zorg op Rotterdamse basisscholen en voortgezet onderwijs. In 2010 is een theateract voor basisscholen en een simulatiespel voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Een en ander werd ondersteund door de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen om de act en het spel te promoten. Welke ziekenhuizen zijn lid van de SRZ? De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is in 1972 opgericht door de besturen van de Rijnmondse ziekenhuizen met als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen. Erasmus MC, Rotterdam Havenziekenhuis, Rotterdam IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Oogziekenhuis, Rotterdam Rijndam revalidatiecentrum, Rotterdam Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Spijkenisse Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Stichting Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland Vlietland Ziekenhuis, Schiedam en Vlaardingen De projectleider organiseert onder andere de conferentie Rijnmond zorgt: jij ook?!, waarin onderwijs, zorginstellingen en overheid gezamenlijk naar creatieve oplossingen zoeken voor de arbeidsmarktproblematiek. Programma Medisch & Zorg levert inhoudelijke input in de overleggen van SRZ op het gebied van de arbeidsmarkt en zorgt zo voor de verbinding van de gemeentelijke doelen met de doelen van de samenwerkende ziekenhuizen. Daarnaast ondersteunt het programma via deelname aan diverse projectgroepen de verschillende arbeidsmarktactiviteiten die vanuit de SRZ ontplooid worden. Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktontwikkeling In het voorjaar 2010 is een alliantie gesloten met de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) op het gebied van de arbeidsmarktontwikkeling. Gezamenlijk is een projectleider gefinancierd die vanaf juli 2010 een coördinerende rol heeft vervuld naar de ziekenhuizen die deelnemen aan de SRZ. Deze projectleider werkt in samenwerking met de diverse partijen 16 Thema 2

19 Consultatiebijeenkomst Arbeid en Zorg 26 oktober Eind oktober 2010 heeft een uitgebreide consultatiebijeenkomst met diverse cure-, care en onderwijsinstellingen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is de problematiek van de arbeidsmarkt in de zorg goed benoemd, een gezamenlijke agenda gemaakt en een werkgroep geformeerd. De trekker van deze werkgroep is het programma Medisch & Zorg, in nauwe samenwerking met Bureau Arbeidsmarktmeester, UWV en Calibris. Kern is het werken aan een gezamenlijke arbeidsmarktagenda om structurele problemen aan te pakken. Nu en in de nabije toekomst. De volgende vijf thema s zijn tijdens de consultatiebijeenkomst benoemd waarbij een gezamenlijke inzet met het veld centraal staat om de personele knelpunten in de zorgsector op te lossen: 1. Ontwikkeling van een imagocampagne om de jongeren in Rotterdam (de werknemers van de toekomst) te interesseren in de zorg te gaan werken. 2. Investeren in een goede beroepsoriëntatie van jongeren op de zorg. 3. Verbreden van de werving van de zorginstellingen naar doelgroepen die nog weinig instromen in de zorg (allochtonen, herintreders, zij-instroom vanuit andere sectoren, etc.). 4. Realiseren van doorstroming van werknemers in de zorginstellingen. 5. Verhogen van het rendement van de opleidingen en vergroten van de opleidingscapaciteit. Samenwerking in de gemeentelijke Regiegroep zorg De Regiegroep zorg bestaat uit Bureau Arbeidsmarktmeester, OBR, JOS, DAAD, Calibris, Pact op Zuid en Care 2 Care. Deze partijen focussen allen op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de zorgsector. Bureau Arbeidsmarktmeester is trekker van de Regiegroep Zorg. Door het karakter van de deelnemers in de regiegroep ligt de nadruk op de arbeidsmarkt tot en met mboniveau 3. Vanaf najaar 2010 is de Regiegroep zorg vervangen door een gezamenlijke aanpak met de Rotterdamse zorgaanbieders en de onderwijsstellingen. Eind 2010 zijn voorbereidingen getroffen om een Platform Zorg bestaande uit de bestuurders van de instellingen (ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicapte zorg en GGZ) op te richten dat zich gaat inzetten om de verschillende thema s gezamenlijk aan te pakken. Thema 2 17

Economie en Arbeidsmarkt

Economie en Arbeidsmarkt Economie en Arbeidsmarkt 1 3 Programma Economie en Arbeidsmarkt: werken aan een krachtiger, weerbaarder en duurzamere economie Investeren in het talent van elke Rotterdammer en het stimuleren van economische

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Internationale propositie medisch cluster Rotterdam. 2 September 2011 Eindrapport

Internationale propositie medisch cluster Rotterdam. 2 September 2011 Eindrapport Internationale propositie medisch cluster Rotterdam 2 September 2011 Eindrapport Inhoud Introductie Pagina 3 Hoofdstuk 1: Trends en ontwikkelingen Pagina 8 Hoofdstuk 2: Het investeringsklimaat voor het

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

G-kracht. economisch beleidsplan 2010-2014

G-kracht. economisch beleidsplan 2010-2014 G-kracht economisch beleidsplan 2010-2014 G-kracht economisch beleidsplan 2010-2014 met G-kracht naar 2014 5 de basis van G-kracht 7 Terugblik op Stad aan de slag 8 Rol van de gemeente 12 Actuele trends

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012

Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012 Center of Expertise Zorg / Healthy Ageing 18 juni 2012 12_0301 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Missie, visie en doelen... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Het Concept... 5 2.3 Inhoudelijke focus... 7 2.4 Missie

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Toekomstbestendig mbo in de MRA

Toekomstbestendig mbo in de MRA Metropoolregio Amsterdam Toekomstbestendig mbo in de MRA Succesvolle samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven - Overheid Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam 15 mei 2014

Nadere informatie