BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus"

Transcriptie

1 Bestuurs- en Concernzaken De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur-ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert/ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus Behartigen concerndossiers, adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&C-cyclus, internme besturingscyclus, (ad hoc) advies directie BCCT Concerncontrol Adviseur Concerncontrol Adviseur Concerncontrol BCDOK BCC Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Communicatie Mw.Beleidsuitvoering Mw. Beleidsuitvoering openbaar bestuur, accent inrichting openbaar bestuur, samenwerking Twente, Wgr+, steden, Interbestuurlijk toezicht incl. beelden over gemeenten internationalisering, grensoverschrijdende samenwerking (3+3, contacten NRW, Ns), internationale agenda, coördinatie internationalisering internationale agenda gericht op Europa, ondersteuning bestuur in Europese gremia, samenwerking lobbyist Brussel Toezichthouders financieel toezicht, toezicht begrotingen, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke reglingen, contacten gemeenten, organisatie seminars, thmeaonderzoeken (bv. Grondexploitatie), Belastingspecial Strategische woordvoering en mediabeleid; crisiscommunicatie Regisseur Regisseur Communicatie; woordvoering kerntaken Mw. Beleidsuitvoering Externe betrekkingen en lobby Mw. Beleidsuitvoering Democratisering an publieksvoorlichting Mw. Beleidsuitvoering Communicatieadviseur Web Mw. Beleidsuitvoering Bureaumanagement en Traffic BCOS Ondersteuning Secretaresse Gedeputeerden Secretariele en administratieve ondersteuning Gedeputeerden BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet

2 Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen water, ondergrond en infrastructuur. RBL Leiding leiding eenheid leiding eenheid, AOG, lid CMT adjunct leiding eenheid adjunct leiding eenheid management assistent management assistent leiding eenheid, coördinatiepunt secretariaat, agenda/mailbeheer, signalering RBBV Beleidsvorming en - programmering teamleider beleidsvorming en - programmering ogv ruimte, water, mobiliteit en ondergrond RBBR Beleidsimplementatie teamleider beleidsimplementatie ogv water, ondergrond en ruimte Geeft richting en sturing obv integrale en generalistische inhoudelijke koers (ruimte, water, ondergrond en mobiliteit), stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, levert betekenisvolle bijdrage aan optimaliseren regiefunctie Geeft richting obv inhoudelijke koers, stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, zorgt voor doorontwikkeling/verbreding voorkantsturing Eenheid Project- en Programmamanagement Levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Ondersteunt hiermee de realisatie van de provinciale investeringsagenda. Levert procesexpertise en professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap. PPMP Programma's & Projecten Projectleider Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Economie Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Natuur Gebiedsontwikkeling Ruimte/Mobiliteit fysiek domein/ mobiliteit ihb. N35 Ruimte/ mobiliteit ihb. N340 Economie ihb. Fysiek domein Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD Ruimte/mobiliteit ihb. IJVD/NL IJ Natuur ihb. Inrichting landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb NOT Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD/IJZD Gebiedsontwikkeling landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb. RvdV (operationele fase) Landelijk gebied

3 Eenheid Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement(projecten). WKO Ontwikkeling en Advies BM juridische zaken Expert verkeersveiligheid & beheer Expert landschap & cultuurtechniek MW operationeel verkeersmanagement Expert verkeerslawaai ontwikkeling, implementatie en evaluatie beleid wet- en regelgeving tav provinciale infrastructuur beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering landschap & cultuurtechniek afstemming wegwerkzaamheden, beheer digitale kaart, organiseren wegbeheerdersoverleg advisering verkeerslawaai: geluidsbelasting en maatregelen langs wegen. Afhandeling procedures hogere grenswaarden. WKAM Assetmanagement Projectleider leiding complexe projecten Adviseur contracten toetsen, adviseren, begeleiden van enkelvoudige, onderhandse inkooptrajecten en het inhoudelijke deel van de aanbestedingstrajecten op het gebied van werken Projectleider leiding reguliere projecten onderhoud kunstwerken incl directie UAV WKI WKWV WKVI Sectie infrabouw en -beheer Wegbeheer en Verkeer Vaarwegbeheer en Installaties Ontwerper wegen Teamleider projecten Projectsecretaris MW operationeel verkeersmanagement Rayoncoördinator rayon Noord West Overijssel Rayoninspecteur Scheepvaartmeester Coördinator brug/sluisbediening Brugmonteur maakt functionele ontwerpen c.q. toetst ontwerpen van derden geeft leiding aan team investeringen (inclusief flexibele schil) ondersteunen van s van complexe projecten coördinatietaken calamiteitendienst, gladheidsbestrijding, materieel/gebouwen/terreinen, contracten opstellen voor OVM diensten coördineert werkzaamheden binnen het rayon, specifieke taken voert inspecties uit, toezichthouder, draait mee in gladheidsbestrijding en calamiteitendienst handhavingstaak, advisering, ondersteuning onderhouds- en verbeteringswerken coördineert uitvoering bediening bruggen en sluizen verricht storings- en onderhoudswerkzaamheden, advisering en toezicht

4 Eenheid Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro&food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma's en projecten). ECLS Leiding en HE16 Leiding Eenheid Leiding Eenheid + Strategie Economie Strategie OS06 Managementassistent Managementassistent leiding eenheid + stukkenstroom GS/PS/PO + factuurbehandeling/distributie ECBR Beleid en Teamleider ECBRC Realisatie ECBRKE Kenniseconomie Innovatiefonds/-loketten Innovatiefonds/-loketten: uitvoering geven aan beleid conform programma (voeding innovatiefonds; projectinitiatie), opdrachtgever i.c. organiserend vermogen innovatieloketten, opbouwen en in stand houden netwerk ECBRRE Ruimtelijke economie Arbeidsmarkt Bedrijventerreinen + annexe deelnemingen Bedrijventerreinen inclusief kantoren/detailhandel Arbeidsmarkt: realiseren en verantwoorden conform programma, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + deelnemingen waar onder HMO, ZZH, RBT: uitvoering geven aan beleid conform programma, opdrachtgever deelnemingen, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + Kantoren/detailhandel: fysieke inpassing bedrijventerreinen e.d., realiseren en verantwoorden conform programma ECBREN Energie Energieinfrastructuur Energieinfrastructuur uitvoering geven aan beleid conform programma(voeding energiefonds), opdrachtgever deelnemingen(enexis), opbouwen en in stand houden netwerk ECBRC Cultuur Erfgoed Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Toerisme Toerisme Erfgoed Cultuureducatie basisinstellingen en evenementen uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie en accounthouder Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Cultuureducatie: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering

5 Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. De eenhied Bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, financiën, HRM, juridisch en faciliteiten. BVL Leiding HE geeft leiding aan eenheid Leiding eenheid Teamleider Huisvesting & Facilitaire zaken BVHF Horeca & Services Teamleider Huisv. & Fac. leiding team Huisv. & Fac., verantw. voor Servicepunt Receptie/ telefonie Repro/post Scan Vastgoedbeheer Vervoer Kwaliteit Arbo & Milieu Aansturing derden Adviseur Gebouwbeheer Coord. Evenementen Coordinator Fac. Servicepunt Regie Gebouwbeheer en contractbeheer onderhoud gebouw Coördinatie en contractbeheer Evenementen en Catering Coördinatie werkzaamheden FSP contractbeheer FMIS BVINF Informatie Teamleider Informatie Nieuwe strategische functie. Teamleider is tevens informatiestrateeg. ICT-adviseur Business Adviseur Doc. Management Leiding team BVI, verantw. voor: Informatiebeleid en - strategie Informatiecontrol en -advies Documentaire en digitale informatievoorziening Functioneel applicatiebeheer Doc. Managementsysteem (EDO) Aansturing SSC - IT Opstellen ICT- business cases en definitiestudies Waarbij één van de adviseurs verantw. zal zijn voor informatiebeveiligingsbeleid Beleidsontw. + advisering doc. en digitale Informatievoorz. o.b.v. wet- en regelgeving BVFIN Financiën Teamleider BVF Leiding team BVF, verantw. voor: Regie P&C-cyclus Treasury Projectcontrol Eenheidscontrol Financieel advies Aansturing SSC - Inkoop Financ. Controller P&P/lijn Integrale projectadvisering grote Programma's & Projecten

6 BVJZ Juridische Zaken Teamleider BVJZ Leiding team BVJZ, verantw. Voor: Juridische control Juridische advies Bezwaar en klachten Aansprakelijkheid Verzekeringen Ondersteuning OR Aansturing 3e lijn (advocatuur) Senior juridisch adviseur senior jurist bezwaar en klachten Advisering aan bestuur, directie en eenheden in zeer complexe en risicovolle dossiers, juridische control, accountmananagement advocatuur (3e lijn). Plannen en organiseren behandeling bezwaarschriften, behandeling complexe bezwaarschriften en klachten, terugkoppeling leerpunten (control), toepassing mediationbeleid in- en extern, procesbegeleider mediation. BVPO P&O Teamleider BVHR Leiding team BVHR, verantw. Voor P&O beleid Adviseur HRM HRM Advisering eenheden Advisering en business partner voor 1 of meer eenheden. HR aandachtsgebieden: BVFS Financiën & informatie Services - Strategische personeelsplanning - FUWA Prov - Formatiebeleid - Rechtspositie bestuurders - HRM control - Gezondheidsmanagement - Opzetten en begeleiden van organisatiebrede ontwikkelings- en mobiliteitstrajecten. - Advisering en ondersteunen van organisatie brede (HRM-trajecten) - HRM regelateerde projecten Adviseur Rechtspositie Advisering arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Advisering op 1 of meer A&R aandachtsgebieden - Advisering juridische procedures - Coördinator integriteit - Advisering bestuurders in het kader van de medenzeggenschap (GO/OR). - arbeidsvoorwaardenregelingen. - backup rechtspositie bestuurders Adviseur Beleid & Organisatie Advisering bij concernbrede en eenheidsspecifieke organisatie-ontwikkelingsen inrichtingstrajecten. Coördinator inzetdesk personeel (via Brokers) Teamleider BVFS - Contract- en relatiebeheer Brokers - Centraal aanspreekpunt provincie inzake inhuur via Brokers Leiding team BVFS, verantw. Voor: Voeren administratie Treasury backoffice Treasurybeheerder - Beheren bankverkeer/treasury/ kleine kas - verzorgen centraal betalingsverkeer

7 Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. PDL Leiding HE Geeft leiding aan eenheid Geeft leiding aan eenheid Adj HE /Team MO Team MO: Teamleider PDM&O Team MO: OS06 Managementassistent Complexe en financiele ondersteuning eenheid en management, procedurele ondersteuning bij de uitvoering van projecten OS06 Managementassistent (team)leiding Managementassistentie (team)leiding PDV Vergunningverlening Teamleider Teamleiding Vergunningverlening Vergunningverlening Coordinator Vergunningen Coordinator vergunningen Specialisten Specialist externe veiligheid, ontgrondingen, groene wetten vergunningen, zwemwater, complexe industrie- en raillawaai en trillinghinder, geur en luchtemissies PDH Handhaving Teamleider Handhaving Teamleiding Handhaving Projectleider- senior toezichthouder Toezichthouden bij bedrijven / locaties met complexere situaties en het leiden van projecten Coordinatie Handhaving coordineren van het toezicht op een aantal wetten en uitvoeringsbeleid vormgeven voor die wetten PDBU Beleidsinformatie Beleidsadvies (PDBA) Teamleiding Beleidsinformatie Uitvoerend Beleidsinformatie (PDBU) Teamleiding Beleidsinformatie Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Onderzoeker milieu en water Onderzoeker mobiliteit Onderzoeker Economie Onderzoeker Ecologie Onderzoeker GIS Onderzoeker demografische prognoses Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Uitvoeren en begeleiden onderzoeken op milieu en water, uitvoeren van complexe dataanalyse op watergebied, en coordinatie van de uitbestede beheernetten, modelontwikkeling Voeren onderzoeken uit op mobiliteit, hanteren en begeleiden ontwikkeling verkeersmodellen Ontwikkelen economische modellen; uitvoeren van (complexe) analyses; mede-ontwikkelen en uitvoeren van monitoring, signaleren relevante (wetenschappelijke) ontwikkelingen op economisch beleid Voeren onderzoek uit op Ecologie Voeren onderzoeken uit op het gebied van GIS Voeren onderzoeken demografische prognoses

8 Eenheid Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en -beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. NML Leiding Leiding eenheid Leiding eenheid Adjunct leiding eenheid adj. He tevens teamleider SB, NM breed Managementassistent HE HE, IPO,lobby,bestuurders, directies,cmt, coordinatie secretariaat en onderlinge vervanging Secretarieel administratief teamsecretaresse, PO/GS etc. ondersteuner Secretarieel administratief facturen, registers NM breed ondersteuner NMSB Strategie en Bestuursondersteu ning Teamleider strategie en bestuursonderst. Leiding team NMBR NMBR Beleidsontwikkelin g en -realisatie Beleidsontwikkelin g en -realisatie Strateeg Natuur & Mileu strategie N&M strategie N&M strategie landbouw en landschap strategie N&M strategie N&M Advisering bestuur Advisering bestuur Adviseur bestuur Beleidsuitvoerder interne organisatie Teaml. Beleidsontw. en Realisatie trendverkenningen NM (breed), (inter)nationaal,verbinden met NM beleid en andere kerngebieden provincie, anticiperende voorstellen inhoud en proces IPO lobby strategieontwikkeling beleid NM (breed), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,lobby strategieontwikkeling beleid NM (accent milieu), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,Lobby. strategieonwtikkeling beleid NM (landbouw en landschap), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met, andere provincies,regionale partners strategieontwikkeling beleid NM (natuur en milieu), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met andere provincies en regionale partners strategieontwikkeling beleid (accent natuur en milieu), voorbereiden (analyseren) en ondersteunen bij beleidsvoorstellen, afstemmen regionale partners opstellen nota's IPO,Lobby, complexe, integrerende GS- en PS-nota's PO-ondersteuning, provinciale commissies, PSprocessen/vragen voorbereiden en ondersteunen bij PO, IPO, GS/PS-nota's, processen ondersteuning, organisatie en uitvoering stukken planning en controlcyclus e.a. sturing op tactisch en operationeel beleid NM breed, incl. programmering en projectmatige uitvoering, inhoud opdrachten SSC provincies/rud ; schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen (incl. progammering) gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein n&m

9 wettelijke taken milieu groene wetten Milieu (in het bijzonder MER) ecologie breed NM NM NM advisering wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder ecologie Beleidsuitvoerder landbouw en grondzaken Beleidsuitvoerder natuur, milieu, landbouw en lsnschap Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitoverder groene wetten Beleidsuitvoerder ecologie schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein landbouw en landschap. tactisch/operationeel beleid NM, met accent wettelijke taken milieu tactisch/operationeel beleid NM, met accent groene wetten (incl natura 2000) tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM breed: wettelijke en niet wettelijke taken (en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap) gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op landbouw en grondzaken, contacten met bedrijven uitvoering en toepassing beleid NM, breed: natuur mileu en landbouw en landschap uitvoering en toepassing beleid NM, met accent wettelijke taken milieu uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op (niet) wettelijke taken milieu incl. interbestuurlijk toezicht uitvoering en toepassing beleid natuur en milieu, met accent groene wetten uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis Juridisch adviseur NM juridisch advies groene en milieuwetten NMCO Contractering Teamleider contractering sturing op doorvoering in team veranderopgave voor wegzetten van uitvoeringstaken bij derden, sturing op PPleiders en medewerkers die vanuit PPM bij NM hun werk uitvoeren. Contractmanager stelsel DR verantwoordelijk voor opzet, actualisatie en uitvoering en monitoring van opdrachtscontracten, prestatieovereenkomsten+b90 van provincie aan uitvoeringsorganisaties op het gebied van NM, advisering over inhoud en opzet van stelsel, contractbespreking met uitvoeringsorganisaties,zorg dat stelsl van afspraken waar nodig landelijk is afgestemd of met andere betrokken partijen (bv.lagere overheden); voorbeelden: DLG, DR, SBB, interne SSC en tzt RUD; input vanuit monioering voor strategie of beleidsontwikkeling. Contacten landelijke directies, bestuurders en management provincies, lagere overheden, bedrijfsleven. Vanaf 2015 tevens teamleider

10 Contractmanager Contractmanager DLG Beleidsuitvoerder natuur en milieu Beleidsuitvoerder natuur en landbouw Beleidsuitvoerder natuur en landbouw secretaris nationaal parken Secretariële ondersteuning grote thema's NM voorbereiding en voorstellen doen, monitoren voor/van voor contracten uitvoering beheer natuur, deelname in IPO werkgroepen, procescoordinatie complexe, bestuursgevoelige landinrichting, contacten op niveau bestuurders, management lagere overheden voorbereiding en voorstellen doen,monitoren uitvoering voor/van contracten uitvoering bij DLG, grondzaken DLG/BBL, OPG, TBO's, overleg namens provincie met Nationale Parken, advies over bestedingsplannen, inbreng uitvoeringsaspecten NM in provinciale beleidsontwikkeling/realisatie voorbereiden van en procescoordinatie op uitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, groen blauwe diensten. voorbereiden van en procescoordinatie op standaarduitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, contacten op niveau van medewerkers secretaris nationaal park, werkt in opdracht van overlegorgaan NP; vanaf nov parken ondersteuning geinstitutionaliseerde overlegorganen zoals NP, ondersteuning procedures en overleggen ikv grote thema's NM, administratieve ondersteuning wettelijke inspraakprocedures NM breed en ondersteuning overleg uitvoeringsorganisaties (m.n. DLG) en gebiedsoverleggen. NMB Bodem Teamleider Bodem Leiding team; inhoudelijke aansturing Projectleider bodemsanering Projectleider uitvoering bodemsanering divers Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Juridisch adviseur bodem Juridisch advies bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Ondersteuner bodemsanering Diverse ondersteuning bodemsanering Algemeen ondersteuner Algemene ondersteuning bodemsanering bodemsanering Administratief ondersteuner Standaard stukkenstroom/beschikkingen Administratief ondersteuner Stukkenstroom/standaard beschikkingen

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

25 OKL 2011-46.449/43/A.22, ABJ 356129 Brinksma J.F. (050)316 4253 j.brinksma@provinciegroningen.nl

25 OKL 2011-46.449/43/A.22, ABJ 356129 Brinksma J.F. (050)316 4253 j.brinksma@provinciegroningen.nl .. it\ I bezoekadres: fjjj; ^^ provincie groningen ' ii^ü Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr:- 050 316 49 II algemeen faxnr.: ïj/y;ww.provinc_iégrónihgén!n]

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst 19 mei 2005 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: Hugo Kramer

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Ellen van Haasen rmailtoievhaasen@ipo.nll Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:39 Aan: Boukes,

Nadere informatie

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 Productenrekening 2012 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland Richting kiezen Strategienota 2013-2017 : een organisatie in ontwikkeling [ Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Dienstverlening... 5 2.1 Wat wil de bereiken?... 5 2.2 Hoe gaat de dit realiseren?... 5 3. Netwerkspeler...

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 7 juli 2010 Ons kenmerk 27/5.1/2010008344 Behandeld door mevrouw J. Habets (0592) 36 59 24 Onderwerp: Eerste voortgangsverslag IPO-jaarplan

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie

Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie NB: de cijfers in dit plan zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen tot 26 januari 2012 12.00u. Aanpassingen aan de gegevens die later zijn binnengekomen, kunnen de resultaten in dit plan beïnvloeden.

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

jaarverslag 2009 aar tuk

jaarverslag 2009 aar tuk jaarverslag 2009 aar tuk en Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur Drs ing Leon-Paul de Rouw 19 en 26 mei 2008 Inhoud 19 en 26 mei 2008 Welkom en kennismaken; Deel 1. De ontwikkeling van de facilitaire organisaties

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie