BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus"

Transcriptie

1 Bestuurs- en Concernzaken De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur-ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert/ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus Behartigen concerndossiers, adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&C-cyclus, internme besturingscyclus, (ad hoc) advies directie BCCT Concerncontrol Adviseur Concerncontrol Adviseur Concerncontrol BCDOK BCC Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Communicatie Mw.Beleidsuitvoering Mw. Beleidsuitvoering openbaar bestuur, accent inrichting openbaar bestuur, samenwerking Twente, Wgr+, steden, Interbestuurlijk toezicht incl. beelden over gemeenten internationalisering, grensoverschrijdende samenwerking (3+3, contacten NRW, Ns), internationale agenda, coördinatie internationalisering internationale agenda gericht op Europa, ondersteuning bestuur in Europese gremia, samenwerking lobbyist Brussel Toezichthouders financieel toezicht, toezicht begrotingen, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke reglingen, contacten gemeenten, organisatie seminars, thmeaonderzoeken (bv. Grondexploitatie), Belastingspecial Strategische woordvoering en mediabeleid; crisiscommunicatie Regisseur Regisseur Communicatie; woordvoering kerntaken Mw. Beleidsuitvoering Externe betrekkingen en lobby Mw. Beleidsuitvoering Democratisering an publieksvoorlichting Mw. Beleidsuitvoering Communicatieadviseur Web Mw. Beleidsuitvoering Bureaumanagement en Traffic BCOS Ondersteuning Secretaresse Gedeputeerden Secretariele en administratieve ondersteuning Gedeputeerden BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet

2 Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen water, ondergrond en infrastructuur. RBL Leiding leiding eenheid leiding eenheid, AOG, lid CMT adjunct leiding eenheid adjunct leiding eenheid management assistent management assistent leiding eenheid, coördinatiepunt secretariaat, agenda/mailbeheer, signalering RBBV Beleidsvorming en - programmering teamleider beleidsvorming en - programmering ogv ruimte, water, mobiliteit en ondergrond RBBR Beleidsimplementatie teamleider beleidsimplementatie ogv water, ondergrond en ruimte Geeft richting en sturing obv integrale en generalistische inhoudelijke koers (ruimte, water, ondergrond en mobiliteit), stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, levert betekenisvolle bijdrage aan optimaliseren regiefunctie Geeft richting obv inhoudelijke koers, stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, zorgt voor doorontwikkeling/verbreding voorkantsturing Eenheid Project- en Programmamanagement Levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Ondersteunt hiermee de realisatie van de provinciale investeringsagenda. Levert procesexpertise en professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap. PPMP Programma's & Projecten Projectleider Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Economie Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Natuur Gebiedsontwikkeling Ruimte/Mobiliteit fysiek domein/ mobiliteit ihb. N35 Ruimte/ mobiliteit ihb. N340 Economie ihb. Fysiek domein Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD Ruimte/mobiliteit ihb. IJVD/NL IJ Natuur ihb. Inrichting landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb NOT Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD/IJZD Gebiedsontwikkeling landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb. RvdV (operationele fase) Landelijk gebied

3 Eenheid Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement(projecten). WKO Ontwikkeling en Advies BM juridische zaken Expert verkeersveiligheid & beheer Expert landschap & cultuurtechniek MW operationeel verkeersmanagement Expert verkeerslawaai ontwikkeling, implementatie en evaluatie beleid wet- en regelgeving tav provinciale infrastructuur beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering landschap & cultuurtechniek afstemming wegwerkzaamheden, beheer digitale kaart, organiseren wegbeheerdersoverleg advisering verkeerslawaai: geluidsbelasting en maatregelen langs wegen. Afhandeling procedures hogere grenswaarden. WKAM Assetmanagement Projectleider leiding complexe projecten Adviseur contracten toetsen, adviseren, begeleiden van enkelvoudige, onderhandse inkooptrajecten en het inhoudelijke deel van de aanbestedingstrajecten op het gebied van werken Projectleider leiding reguliere projecten onderhoud kunstwerken incl directie UAV WKI WKWV WKVI Sectie infrabouw en -beheer Wegbeheer en Verkeer Vaarwegbeheer en Installaties Ontwerper wegen Teamleider projecten Projectsecretaris MW operationeel verkeersmanagement Rayoncoördinator rayon Noord West Overijssel Rayoninspecteur Scheepvaartmeester Coördinator brug/sluisbediening Brugmonteur maakt functionele ontwerpen c.q. toetst ontwerpen van derden geeft leiding aan team investeringen (inclusief flexibele schil) ondersteunen van s van complexe projecten coördinatietaken calamiteitendienst, gladheidsbestrijding, materieel/gebouwen/terreinen, contracten opstellen voor OVM diensten coördineert werkzaamheden binnen het rayon, specifieke taken voert inspecties uit, toezichthouder, draait mee in gladheidsbestrijding en calamiteitendienst handhavingstaak, advisering, ondersteuning onderhouds- en verbeteringswerken coördineert uitvoering bediening bruggen en sluizen verricht storings- en onderhoudswerkzaamheden, advisering en toezicht

4 Eenheid Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro&food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma's en projecten). ECLS Leiding en HE16 Leiding Eenheid Leiding Eenheid + Strategie Economie Strategie OS06 Managementassistent Managementassistent leiding eenheid + stukkenstroom GS/PS/PO + factuurbehandeling/distributie ECBR Beleid en Teamleider ECBRC Realisatie ECBRKE Kenniseconomie Innovatiefonds/-loketten Innovatiefonds/-loketten: uitvoering geven aan beleid conform programma (voeding innovatiefonds; projectinitiatie), opdrachtgever i.c. organiserend vermogen innovatieloketten, opbouwen en in stand houden netwerk ECBRRE Ruimtelijke economie Arbeidsmarkt Bedrijventerreinen + annexe deelnemingen Bedrijventerreinen inclusief kantoren/detailhandel Arbeidsmarkt: realiseren en verantwoorden conform programma, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + deelnemingen waar onder HMO, ZZH, RBT: uitvoering geven aan beleid conform programma, opdrachtgever deelnemingen, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + Kantoren/detailhandel: fysieke inpassing bedrijventerreinen e.d., realiseren en verantwoorden conform programma ECBREN Energie Energieinfrastructuur Energieinfrastructuur uitvoering geven aan beleid conform programma(voeding energiefonds), opdrachtgever deelnemingen(enexis), opbouwen en in stand houden netwerk ECBRC Cultuur Erfgoed Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Toerisme Toerisme Erfgoed Cultuureducatie basisinstellingen en evenementen uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie en accounthouder Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Cultuureducatie: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering

5 Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. De eenhied Bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, financiën, HRM, juridisch en faciliteiten. BVL Leiding HE geeft leiding aan eenheid Leiding eenheid Teamleider Huisvesting & Facilitaire zaken BVHF Horeca & Services Teamleider Huisv. & Fac. leiding team Huisv. & Fac., verantw. voor Servicepunt Receptie/ telefonie Repro/post Scan Vastgoedbeheer Vervoer Kwaliteit Arbo & Milieu Aansturing derden Adviseur Gebouwbeheer Coord. Evenementen Coordinator Fac. Servicepunt Regie Gebouwbeheer en contractbeheer onderhoud gebouw Coördinatie en contractbeheer Evenementen en Catering Coördinatie werkzaamheden FSP contractbeheer FMIS BVINF Informatie Teamleider Informatie Nieuwe strategische functie. Teamleider is tevens informatiestrateeg. ICT-adviseur Business Adviseur Doc. Management Leiding team BVI, verantw. voor: Informatiebeleid en - strategie Informatiecontrol en -advies Documentaire en digitale informatievoorziening Functioneel applicatiebeheer Doc. Managementsysteem (EDO) Aansturing SSC - IT Opstellen ICT- business cases en definitiestudies Waarbij één van de adviseurs verantw. zal zijn voor informatiebeveiligingsbeleid Beleidsontw. + advisering doc. en digitale Informatievoorz. o.b.v. wet- en regelgeving BVFIN Financiën Teamleider BVF Leiding team BVF, verantw. voor: Regie P&C-cyclus Treasury Projectcontrol Eenheidscontrol Financieel advies Aansturing SSC - Inkoop Financ. Controller P&P/lijn Integrale projectadvisering grote Programma's & Projecten

6 BVJZ Juridische Zaken Teamleider BVJZ Leiding team BVJZ, verantw. Voor: Juridische control Juridische advies Bezwaar en klachten Aansprakelijkheid Verzekeringen Ondersteuning OR Aansturing 3e lijn (advocatuur) Senior juridisch adviseur senior jurist bezwaar en klachten Advisering aan bestuur, directie en eenheden in zeer complexe en risicovolle dossiers, juridische control, accountmananagement advocatuur (3e lijn). Plannen en organiseren behandeling bezwaarschriften, behandeling complexe bezwaarschriften en klachten, terugkoppeling leerpunten (control), toepassing mediationbeleid in- en extern, procesbegeleider mediation. BVPO P&O Teamleider BVHR Leiding team BVHR, verantw. Voor P&O beleid Adviseur HRM HRM Advisering eenheden Advisering en business partner voor 1 of meer eenheden. HR aandachtsgebieden: BVFS Financiën & informatie Services - Strategische personeelsplanning - FUWA Prov - Formatiebeleid - Rechtspositie bestuurders - HRM control - Gezondheidsmanagement - Opzetten en begeleiden van organisatiebrede ontwikkelings- en mobiliteitstrajecten. - Advisering en ondersteunen van organisatie brede (HRM-trajecten) - HRM regelateerde projecten Adviseur Rechtspositie Advisering arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Advisering op 1 of meer A&R aandachtsgebieden - Advisering juridische procedures - Coördinator integriteit - Advisering bestuurders in het kader van de medenzeggenschap (GO/OR). - arbeidsvoorwaardenregelingen. - backup rechtspositie bestuurders Adviseur Beleid & Organisatie Advisering bij concernbrede en eenheidsspecifieke organisatie-ontwikkelingsen inrichtingstrajecten. Coördinator inzetdesk personeel (via Brokers) Teamleider BVFS - Contract- en relatiebeheer Brokers - Centraal aanspreekpunt provincie inzake inhuur via Brokers Leiding team BVFS, verantw. Voor: Voeren administratie Treasury backoffice Treasurybeheerder - Beheren bankverkeer/treasury/ kleine kas - verzorgen centraal betalingsverkeer

7 Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. PDL Leiding HE Geeft leiding aan eenheid Geeft leiding aan eenheid Adj HE /Team MO Team MO: Teamleider PDM&O Team MO: OS06 Managementassistent Complexe en financiele ondersteuning eenheid en management, procedurele ondersteuning bij de uitvoering van projecten OS06 Managementassistent (team)leiding Managementassistentie (team)leiding PDV Vergunningverlening Teamleider Teamleiding Vergunningverlening Vergunningverlening Coordinator Vergunningen Coordinator vergunningen Specialisten Specialist externe veiligheid, ontgrondingen, groene wetten vergunningen, zwemwater, complexe industrie- en raillawaai en trillinghinder, geur en luchtemissies PDH Handhaving Teamleider Handhaving Teamleiding Handhaving Projectleider- senior toezichthouder Toezichthouden bij bedrijven / locaties met complexere situaties en het leiden van projecten Coordinatie Handhaving coordineren van het toezicht op een aantal wetten en uitvoeringsbeleid vormgeven voor die wetten PDBU Beleidsinformatie Beleidsadvies (PDBA) Teamleiding Beleidsinformatie Uitvoerend Beleidsinformatie (PDBU) Teamleiding Beleidsinformatie Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Onderzoeker milieu en water Onderzoeker mobiliteit Onderzoeker Economie Onderzoeker Ecologie Onderzoeker GIS Onderzoeker demografische prognoses Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Uitvoeren en begeleiden onderzoeken op milieu en water, uitvoeren van complexe dataanalyse op watergebied, en coordinatie van de uitbestede beheernetten, modelontwikkeling Voeren onderzoeken uit op mobiliteit, hanteren en begeleiden ontwikkeling verkeersmodellen Ontwikkelen economische modellen; uitvoeren van (complexe) analyses; mede-ontwikkelen en uitvoeren van monitoring, signaleren relevante (wetenschappelijke) ontwikkelingen op economisch beleid Voeren onderzoek uit op Ecologie Voeren onderzoeken uit op het gebied van GIS Voeren onderzoeken demografische prognoses

8 Eenheid Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en -beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. NML Leiding Leiding eenheid Leiding eenheid Adjunct leiding eenheid adj. He tevens teamleider SB, NM breed Managementassistent HE HE, IPO,lobby,bestuurders, directies,cmt, coordinatie secretariaat en onderlinge vervanging Secretarieel administratief teamsecretaresse, PO/GS etc. ondersteuner Secretarieel administratief facturen, registers NM breed ondersteuner NMSB Strategie en Bestuursondersteu ning Teamleider strategie en bestuursonderst. Leiding team NMBR NMBR Beleidsontwikkelin g en -realisatie Beleidsontwikkelin g en -realisatie Strateeg Natuur & Mileu strategie N&M strategie N&M strategie landbouw en landschap strategie N&M strategie N&M Advisering bestuur Advisering bestuur Adviseur bestuur Beleidsuitvoerder interne organisatie Teaml. Beleidsontw. en Realisatie trendverkenningen NM (breed), (inter)nationaal,verbinden met NM beleid en andere kerngebieden provincie, anticiperende voorstellen inhoud en proces IPO lobby strategieontwikkeling beleid NM (breed), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,lobby strategieontwikkeling beleid NM (accent milieu), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,Lobby. strategieonwtikkeling beleid NM (landbouw en landschap), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met, andere provincies,regionale partners strategieontwikkeling beleid NM (natuur en milieu), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met andere provincies en regionale partners strategieontwikkeling beleid (accent natuur en milieu), voorbereiden (analyseren) en ondersteunen bij beleidsvoorstellen, afstemmen regionale partners opstellen nota's IPO,Lobby, complexe, integrerende GS- en PS-nota's PO-ondersteuning, provinciale commissies, PSprocessen/vragen voorbereiden en ondersteunen bij PO, IPO, GS/PS-nota's, processen ondersteuning, organisatie en uitvoering stukken planning en controlcyclus e.a. sturing op tactisch en operationeel beleid NM breed, incl. programmering en projectmatige uitvoering, inhoud opdrachten SSC provincies/rud ; schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen (incl. progammering) gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein n&m

9 wettelijke taken milieu groene wetten Milieu (in het bijzonder MER) ecologie breed NM NM NM advisering wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder ecologie Beleidsuitvoerder landbouw en grondzaken Beleidsuitvoerder natuur, milieu, landbouw en lsnschap Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitoverder groene wetten Beleidsuitvoerder ecologie schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein landbouw en landschap. tactisch/operationeel beleid NM, met accent wettelijke taken milieu tactisch/operationeel beleid NM, met accent groene wetten (incl natura 2000) tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM breed: wettelijke en niet wettelijke taken (en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap) gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op landbouw en grondzaken, contacten met bedrijven uitvoering en toepassing beleid NM, breed: natuur mileu en landbouw en landschap uitvoering en toepassing beleid NM, met accent wettelijke taken milieu uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op (niet) wettelijke taken milieu incl. interbestuurlijk toezicht uitvoering en toepassing beleid natuur en milieu, met accent groene wetten uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis Juridisch adviseur NM juridisch advies groene en milieuwetten NMCO Contractering Teamleider contractering sturing op doorvoering in team veranderopgave voor wegzetten van uitvoeringstaken bij derden, sturing op PPleiders en medewerkers die vanuit PPM bij NM hun werk uitvoeren. Contractmanager stelsel DR verantwoordelijk voor opzet, actualisatie en uitvoering en monitoring van opdrachtscontracten, prestatieovereenkomsten+b90 van provincie aan uitvoeringsorganisaties op het gebied van NM, advisering over inhoud en opzet van stelsel, contractbespreking met uitvoeringsorganisaties,zorg dat stelsl van afspraken waar nodig landelijk is afgestemd of met andere betrokken partijen (bv.lagere overheden); voorbeelden: DLG, DR, SBB, interne SSC en tzt RUD; input vanuit monioering voor strategie of beleidsontwikkeling. Contacten landelijke directies, bestuurders en management provincies, lagere overheden, bedrijfsleven. Vanaf 2015 tevens teamleider

10 Contractmanager Contractmanager DLG Beleidsuitvoerder natuur en milieu Beleidsuitvoerder natuur en landbouw Beleidsuitvoerder natuur en landbouw secretaris nationaal parken Secretariële ondersteuning grote thema's NM voorbereiding en voorstellen doen, monitoren voor/van voor contracten uitvoering beheer natuur, deelname in IPO werkgroepen, procescoordinatie complexe, bestuursgevoelige landinrichting, contacten op niveau bestuurders, management lagere overheden voorbereiding en voorstellen doen,monitoren uitvoering voor/van contracten uitvoering bij DLG, grondzaken DLG/BBL, OPG, TBO's, overleg namens provincie met Nationale Parken, advies over bestedingsplannen, inbreng uitvoeringsaspecten NM in provinciale beleidsontwikkeling/realisatie voorbereiden van en procescoordinatie op uitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, groen blauwe diensten. voorbereiden van en procescoordinatie op standaarduitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, contacten op niveau van medewerkers secretaris nationaal park, werkt in opdracht van overlegorgaan NP; vanaf nov parken ondersteuning geinstitutionaliseerde overlegorganen zoals NP, ondersteuning procedures en overleggen ikv grote thema's NM, administratieve ondersteuning wettelijke inspraakprocedures NM breed en ondersteuning overleg uitvoeringsorganisaties (m.n. DLG) en gebiedsoverleggen. NMB Bodem Teamleider Bodem Leiding team; inhoudelijke aansturing Projectleider bodemsanering Projectleider uitvoering bodemsanering divers Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Juridisch adviseur bodem Juridisch advies bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Ondersteuner bodemsanering Diverse ondersteuning bodemsanering Algemeen ondersteuner Algemene ondersteuning bodemsanering bodemsanering Administratief ondersteuner Standaard stukkenstroom/beschikkingen Administratief ondersteuner Stukkenstroom/standaard beschikkingen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm Cult & Ondern - 118401 1 Beleidsmw A - 0311013 Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm

Nadere informatie

Even voorstellen. Directie en management vanaf 1 januari 2009

Even voorstellen. Directie en management vanaf 1 januari 2009 Even voorstellen Directie en management vanaf 1 januari 2009 Met veel plezier stel ik de directie, het afdelings management en het programmamanagement van de nieuwe organisatie aan u voor. Hierin vind

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 26 003 1e Dierverzorger 1e Dierverzorger

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie 4 4000024 Directeur (toegevoegd) 15 4 4000025 Directeur Opsporing 15 4 4000026 Directeur Handhaving 15 4 4000027 Directeur Intake en Noodhulp 15 4 400002 Directeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat;

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat; Bijlage 1 Organisatie en taken van de dienst Domeinen Dienst Domeinen De dienst Domeinen heeft de volgende hoofdtaken: het privaatrechtelijk beheer en -voor zover dat niet berust bij andere departementen-

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden 24 30009 Mw basispolitiezorg B wijkagent 8 BE Geleen 25

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Functie-/hoofdtakenboek concept versie 23 november 2012 Toelichting op HR21 Het functieboek bestaat uit generieke functiebeschrijvingen van HR21. HR21 is een webapplicatie

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1 Bijlage Indelingsinstructie FGR A. Voorbeelden van indelingen van functies Lijnmanagement Directeur facilitaire zaken 15 Topmanager Is eindverantwoordelijk binnen de realisatie van de doelen voor zijn

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP 1.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007

Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007 Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007 Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement College

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij Relatiebeheer bij Rijnland Gert van der Kooij Wensbeeld: haalbaar of utopie? Uiteindelijke doel: Zodanig met elkaar werken dat grenzen geen rol meer spelen. Van beleid tot uitvoering zodanig werken dat

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Ons kenmerk P200/05.1476. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk P200/05.1476. Aantal bijlagen 1 Directie Wijk en Stad Strategie en programmeren Ingekomen stuk D13 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014012814 Reglement organisatie Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement van Zorginstituut

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie De servicedesk binnen de facilitaire organisatie Uitgangspunten en dilemma s L.P. de Rouw Uitgangspunten servicedesk Servicedesk als sturing op mijn backoffice. Centrale ondersteuning voor de klant (borgen,

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 9 100011 Politieagent

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2012

scorelijst 1 januari 2012 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 12.0014063 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Periode September 2007 mei 2008. Periode Januari 2006 september 2007. Hoofd afdeling Financieel Beheer Gemeente (circa 25.

Periode September 2007 mei 2008. Periode Januari 2006 september 2007. Hoofd afdeling Financieel Beheer Gemeente (circa 25. Periode September 2007 heden Allround adviseur Gemeente (circa 30.000 inwoners) Verantwoordelijk voor opleiding en doorstroming van zes interne medewerkers ( ontwikkelingstraject ) Verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3.

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3. 3-Drenthe Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnum extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnum specifieke werkzaamheden Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011 Domein 3 41 Intern

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW)

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Verbetersleutels voor informatiemanagement Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Bij de start van een nieuw studiejaar Friesland College

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie