BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus"

Transcriptie

1 Bestuurs- en Concernzaken De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur-ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert/ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. BCLS Leiding Concernadviseur DO- en CMT secretaris; Adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&Ccyclus, interne besturingscyclus Behartigen concerndossiers, adviseren relevante ontwikkelingen prov beleid, externe P&C-cyclus, internme besturingscyclus, (ad hoc) advies directie BCCT Concerncontrol Adviseur Concerncontrol Adviseur Concerncontrol BCDOK BCC Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Communicatie Mw.Beleidsuitvoering Mw. Beleidsuitvoering openbaar bestuur, accent inrichting openbaar bestuur, samenwerking Twente, Wgr+, steden, Interbestuurlijk toezicht incl. beelden over gemeenten internationalisering, grensoverschrijdende samenwerking (3+3, contacten NRW, Ns), internationale agenda, coördinatie internationalisering internationale agenda gericht op Europa, ondersteuning bestuur in Europese gremia, samenwerking lobbyist Brussel Toezichthouders financieel toezicht, toezicht begrotingen, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke reglingen, contacten gemeenten, organisatie seminars, thmeaonderzoeken (bv. Grondexploitatie), Belastingspecial Strategische woordvoering en mediabeleid; crisiscommunicatie Regisseur Regisseur Communicatie; woordvoering kerntaken Mw. Beleidsuitvoering Externe betrekkingen en lobby Mw. Beleidsuitvoering Democratisering an publieksvoorlichting Mw. Beleidsuitvoering Communicatieadviseur Web Mw. Beleidsuitvoering Bureaumanagement en Traffic BCOS Ondersteuning Secretaresse Gedeputeerden Secretariele en administratieve ondersteuning Gedeputeerden BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet BCDOK Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet

2 Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen water, ondergrond en infrastructuur. RBL Leiding leiding eenheid leiding eenheid, AOG, lid CMT adjunct leiding eenheid adjunct leiding eenheid management assistent management assistent leiding eenheid, coördinatiepunt secretariaat, agenda/mailbeheer, signalering RBBV Beleidsvorming en - programmering teamleider beleidsvorming en - programmering ogv ruimte, water, mobiliteit en ondergrond RBBR Beleidsimplementatie teamleider beleidsimplementatie ogv water, ondergrond en ruimte Geeft richting en sturing obv integrale en generalistische inhoudelijke koers (ruimte, water, ondergrond en mobiliteit), stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, levert betekenisvolle bijdrage aan optimaliseren regiefunctie Geeft richting obv inhoudelijke koers, stuurt op realisatie politieke doelen, sparring partner management en bestuur, zorgt voor doorontwikkeling/verbreding voorkantsturing Eenheid Project- en Programmamanagement Levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Ondersteunt hiermee de realisatie van de provinciale investeringsagenda. Levert procesexpertise en professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap. PPMP Programma's & Projecten Projectleider Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Economie Ruimte/Mobiliteit Ruimte/Mobiliteit Natuur Gebiedsontwikkeling Ruimte/Mobiliteit fysiek domein/ mobiliteit ihb. N35 Ruimte/ mobiliteit ihb. N340 Economie ihb. Fysiek domein Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD Ruimte/mobiliteit ihb. IJVD/NL IJ Natuur ihb. Inrichting landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb NOT Ruimte/Mobiliteit ihb. IJVD/IJZD Gebiedsontwikkeling landelijk gebied Gebiedsontwikkeling ihb. RvdV (operationele fase) Landelijk gebied

3 Eenheid Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement(projecten). WKO Ontwikkeling en Advies BM juridische zaken Expert verkeersveiligheid & beheer Expert landschap & cultuurtechniek MW operationeel verkeersmanagement Expert verkeerslawaai ontwikkeling, implementatie en evaluatie beleid wet- en regelgeving tav provinciale infrastructuur beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering beleidsontwikkeling, planstudie en realisatie, advisering landschap & cultuurtechniek afstemming wegwerkzaamheden, beheer digitale kaart, organiseren wegbeheerdersoverleg advisering verkeerslawaai: geluidsbelasting en maatregelen langs wegen. Afhandeling procedures hogere grenswaarden. WKAM Assetmanagement Projectleider leiding complexe projecten Adviseur contracten toetsen, adviseren, begeleiden van enkelvoudige, onderhandse inkooptrajecten en het inhoudelijke deel van de aanbestedingstrajecten op het gebied van werken Projectleider leiding reguliere projecten onderhoud kunstwerken incl directie UAV WKI WKWV WKVI Sectie infrabouw en -beheer Wegbeheer en Verkeer Vaarwegbeheer en Installaties Ontwerper wegen Teamleider projecten Projectsecretaris MW operationeel verkeersmanagement Rayoncoördinator rayon Noord West Overijssel Rayoninspecteur Scheepvaartmeester Coördinator brug/sluisbediening Brugmonteur maakt functionele ontwerpen c.q. toetst ontwerpen van derden geeft leiding aan team investeringen (inclusief flexibele schil) ondersteunen van s van complexe projecten coördinatietaken calamiteitendienst, gladheidsbestrijding, materieel/gebouwen/terreinen, contracten opstellen voor OVM diensten coördineert werkzaamheden binnen het rayon, specifieke taken voert inspecties uit, toezichthouder, draait mee in gladheidsbestrijding en calamiteitendienst handhavingstaak, advisering, ondersteuning onderhouds- en verbeteringswerken coördineert uitvoering bediening bruggen en sluizen verricht storings- en onderhoudswerkzaamheden, advisering en toezicht

4 Eenheid Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro&food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma's en projecten). ECLS Leiding en HE16 Leiding Eenheid Leiding Eenheid + Strategie Economie Strategie OS06 Managementassistent Managementassistent leiding eenheid + stukkenstroom GS/PS/PO + factuurbehandeling/distributie ECBR Beleid en Teamleider ECBRC Realisatie ECBRKE Kenniseconomie Innovatiefonds/-loketten Innovatiefonds/-loketten: uitvoering geven aan beleid conform programma (voeding innovatiefonds; projectinitiatie), opdrachtgever i.c. organiserend vermogen innovatieloketten, opbouwen en in stand houden netwerk ECBRRE Ruimtelijke economie Arbeidsmarkt Bedrijventerreinen + annexe deelnemingen Bedrijventerreinen inclusief kantoren/detailhandel Arbeidsmarkt: realiseren en verantwoorden conform programma, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + deelnemingen waar onder HMO, ZZH, RBT: uitvoering geven aan beleid conform programma, opdrachtgever deelnemingen, opbouwen en in stand houden netwerk Bedrijventerreinen + Kantoren/detailhandel: fysieke inpassing bedrijventerreinen e.d., realiseren en verantwoorden conform programma ECBREN Energie Energieinfrastructuur Energieinfrastructuur uitvoering geven aan beleid conform programma(voeding energiefonds), opdrachtgever deelnemingen(enexis), opbouwen en in stand houden netwerk ECBRC Cultuur Erfgoed Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Toerisme Toerisme Erfgoed Cultuureducatie basisinstellingen en evenementen uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie en accounthouder Erfgoed: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering Cultuureducatie: realisatie cultuurbeleid, accounthouder prestatiesubsidiering

5 Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. De eenhied Bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, financiën, HRM, juridisch en faciliteiten. BVL Leiding HE geeft leiding aan eenheid Leiding eenheid Teamleider Huisvesting & Facilitaire zaken BVHF Horeca & Services Teamleider Huisv. & Fac. leiding team Huisv. & Fac., verantw. voor Servicepunt Receptie/ telefonie Repro/post Scan Vastgoedbeheer Vervoer Kwaliteit Arbo & Milieu Aansturing derden Adviseur Gebouwbeheer Coord. Evenementen Coordinator Fac. Servicepunt Regie Gebouwbeheer en contractbeheer onderhoud gebouw Coördinatie en contractbeheer Evenementen en Catering Coördinatie werkzaamheden FSP contractbeheer FMIS BVINF Informatie Teamleider Informatie Nieuwe strategische functie. Teamleider is tevens informatiestrateeg. ICT-adviseur Business Adviseur Doc. Management Leiding team BVI, verantw. voor: Informatiebeleid en - strategie Informatiecontrol en -advies Documentaire en digitale informatievoorziening Functioneel applicatiebeheer Doc. Managementsysteem (EDO) Aansturing SSC - IT Opstellen ICT- business cases en definitiestudies Waarbij één van de adviseurs verantw. zal zijn voor informatiebeveiligingsbeleid Beleidsontw. + advisering doc. en digitale Informatievoorz. o.b.v. wet- en regelgeving BVFIN Financiën Teamleider BVF Leiding team BVF, verantw. voor: Regie P&C-cyclus Treasury Projectcontrol Eenheidscontrol Financieel advies Aansturing SSC - Inkoop Financ. Controller P&P/lijn Integrale projectadvisering grote Programma's & Projecten

6 BVJZ Juridische Zaken Teamleider BVJZ Leiding team BVJZ, verantw. Voor: Juridische control Juridische advies Bezwaar en klachten Aansprakelijkheid Verzekeringen Ondersteuning OR Aansturing 3e lijn (advocatuur) Senior juridisch adviseur senior jurist bezwaar en klachten Advisering aan bestuur, directie en eenheden in zeer complexe en risicovolle dossiers, juridische control, accountmananagement advocatuur (3e lijn). Plannen en organiseren behandeling bezwaarschriften, behandeling complexe bezwaarschriften en klachten, terugkoppeling leerpunten (control), toepassing mediationbeleid in- en extern, procesbegeleider mediation. BVPO P&O Teamleider BVHR Leiding team BVHR, verantw. Voor P&O beleid Adviseur HRM HRM Advisering eenheden Advisering en business partner voor 1 of meer eenheden. HR aandachtsgebieden: BVFS Financiën & informatie Services - Strategische personeelsplanning - FUWA Prov - Formatiebeleid - Rechtspositie bestuurders - HRM control - Gezondheidsmanagement - Opzetten en begeleiden van organisatiebrede ontwikkelings- en mobiliteitstrajecten. - Advisering en ondersteunen van organisatie brede (HRM-trajecten) - HRM regelateerde projecten Adviseur Rechtspositie Advisering arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Advisering op 1 of meer A&R aandachtsgebieden - Advisering juridische procedures - Coördinator integriteit - Advisering bestuurders in het kader van de medenzeggenschap (GO/OR). - arbeidsvoorwaardenregelingen. - backup rechtspositie bestuurders Adviseur Beleid & Organisatie Advisering bij concernbrede en eenheidsspecifieke organisatie-ontwikkelingsen inrichtingstrajecten. Coördinator inzetdesk personeel (via Brokers) Teamleider BVFS - Contract- en relatiebeheer Brokers - Centraal aanspreekpunt provincie inzake inhuur via Brokers Leiding team BVFS, verantw. Voor: Voeren administratie Treasury backoffice Treasurybeheerder - Beheren bankverkeer/treasury/ kleine kas - verzorgen centraal betalingsverkeer

7 Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. PDL Leiding HE Geeft leiding aan eenheid Geeft leiding aan eenheid Adj HE /Team MO Team MO: Teamleider PDM&O Team MO: OS06 Managementassistent Complexe en financiele ondersteuning eenheid en management, procedurele ondersteuning bij de uitvoering van projecten OS06 Managementassistent (team)leiding Managementassistentie (team)leiding PDV Vergunningverlening Teamleider Teamleiding Vergunningverlening Vergunningverlening Coordinator Vergunningen Coordinator vergunningen Specialisten Specialist externe veiligheid, ontgrondingen, groene wetten vergunningen, zwemwater, complexe industrie- en raillawaai en trillinghinder, geur en luchtemissies PDH Handhaving Teamleider Handhaving Teamleiding Handhaving Projectleider- senior toezichthouder Toezichthouden bij bedrijven / locaties met complexere situaties en het leiden van projecten Coordinatie Handhaving coordineren van het toezicht op een aantal wetten en uitvoeringsbeleid vormgeven voor die wetten PDBU Beleidsinformatie Beleidsadvies (PDBA) Teamleiding Beleidsinformatie Uitvoerend Beleidsinformatie (PDBU) Teamleiding Beleidsinformatie Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Onderzoeker milieu en water Onderzoeker mobiliteit Onderzoeker Economie Onderzoeker Ecologie Onderzoeker GIS Onderzoeker demografische prognoses Strategische advisering GIS, deskundigheidsbevordering Uitvoeren en begeleiden onderzoeken op milieu en water, uitvoeren van complexe dataanalyse op watergebied, en coordinatie van de uitbestede beheernetten, modelontwikkeling Voeren onderzoeken uit op mobiliteit, hanteren en begeleiden ontwikkeling verkeersmodellen Ontwikkelen economische modellen; uitvoeren van (complexe) analyses; mede-ontwikkelen en uitvoeren van monitoring, signaleren relevante (wetenschappelijke) ontwikkelingen op economisch beleid Voeren onderzoek uit op Ecologie Voeren onderzoeken uit op het gebied van GIS Voeren onderzoeken demografische prognoses

8 Eenheid Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en -beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. NML Leiding Leiding eenheid Leiding eenheid Adjunct leiding eenheid adj. He tevens teamleider SB, NM breed Managementassistent HE HE, IPO,lobby,bestuurders, directies,cmt, coordinatie secretariaat en onderlinge vervanging Secretarieel administratief teamsecretaresse, PO/GS etc. ondersteuner Secretarieel administratief facturen, registers NM breed ondersteuner NMSB Strategie en Bestuursondersteu ning Teamleider strategie en bestuursonderst. Leiding team NMBR NMBR Beleidsontwikkelin g en -realisatie Beleidsontwikkelin g en -realisatie Strateeg Natuur & Mileu strategie N&M strategie N&M strategie landbouw en landschap strategie N&M strategie N&M Advisering bestuur Advisering bestuur Adviseur bestuur Beleidsuitvoerder interne organisatie Teaml. Beleidsontw. en Realisatie trendverkenningen NM (breed), (inter)nationaal,verbinden met NM beleid en andere kerngebieden provincie, anticiperende voorstellen inhoud en proces IPO lobby strategieontwikkeling beleid NM (breed), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,lobby strategieontwikkeling beleid NM (accent milieu), vertalen naar regionale effecten, verbinden met landelijke partners, IPO,Lobby. strategieonwtikkeling beleid NM (landbouw en landschap), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met, andere provincies,regionale partners strategieontwikkeling beleid NM (natuur en milieu), vertalen in beleidsvoorstellen, afstemmen met andere provincies en regionale partners strategieontwikkeling beleid (accent natuur en milieu), voorbereiden (analyseren) en ondersteunen bij beleidsvoorstellen, afstemmen regionale partners opstellen nota's IPO,Lobby, complexe, integrerende GS- en PS-nota's PO-ondersteuning, provinciale commissies, PSprocessen/vragen voorbereiden en ondersteunen bij PO, IPO, GS/PS-nota's, processen ondersteuning, organisatie en uitvoering stukken planning en controlcyclus e.a. sturing op tactisch en operationeel beleid NM breed, incl. programmering en projectmatige uitvoering, inhoud opdrachten SSC provincies/rud ; schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen (incl. progammering) gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein n&m

9 wettelijke taken milieu groene wetten Milieu (in het bijzonder MER) ecologie breed NM NM NM advisering wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder ecologie Beleidsuitvoerder landbouw en grondzaken Beleidsuitvoerder natuur, milieu, landbouw en lsnschap Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitvoerder wettelijke taken milieu Beleidsuitoverder groene wetten Beleidsuitvoerder ecologie schakelende rol tussen van provinciale en daarbinnen NM-strategie en (nieuwe) beleidsvoorstellen gericht op realisatie binnen Overijssel, kennnis en ervaring op beleidsveld n&m, gebiedskennis, coordinerende rol naar teamleden op terrein landbouw en landschap. tactisch/operationeel beleid NM, met accent wettelijke taken milieu tactisch/operationeel beleid NM, met accent groene wetten (incl natura 2000) tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch/operationeel beleid NM, breed: wettelijke en niet wettelijke taken ( en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap), gebiedskennis, programmering tactisch operationaal beleid NM, met accent op kennis milieuwetgeving en toepassing (incl.mer) tactisch/operationeel beleid NM breed: wettelijke en niet wettelijke taken (en breed: natuur, milieu, landbouw en landschap) gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op landbouw en grondzaken, contacten met bedrijven uitvoering en toepassing beleid NM, breed: natuur mileu en landbouw en landschap uitvoering en toepassing beleid NM, met accent wettelijke taken milieu uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op (niet) wettelijke taken milieu incl. interbestuurlijk toezicht uitvoering en toepassing beleid natuur en milieu, met accent groene wetten uitvoering en toepassing beleid NM, met accent op ecologische kennis en gebiedskennis Juridisch adviseur NM juridisch advies groene en milieuwetten NMCO Contractering Teamleider contractering sturing op doorvoering in team veranderopgave voor wegzetten van uitvoeringstaken bij derden, sturing op PPleiders en medewerkers die vanuit PPM bij NM hun werk uitvoeren. Contractmanager stelsel DR verantwoordelijk voor opzet, actualisatie en uitvoering en monitoring van opdrachtscontracten, prestatieovereenkomsten+b90 van provincie aan uitvoeringsorganisaties op het gebied van NM, advisering over inhoud en opzet van stelsel, contractbespreking met uitvoeringsorganisaties,zorg dat stelsl van afspraken waar nodig landelijk is afgestemd of met andere betrokken partijen (bv.lagere overheden); voorbeelden: DLG, DR, SBB, interne SSC en tzt RUD; input vanuit monioering voor strategie of beleidsontwikkeling. Contacten landelijke directies, bestuurders en management provincies, lagere overheden, bedrijfsleven. Vanaf 2015 tevens teamleider

10 Contractmanager Contractmanager DLG Beleidsuitvoerder natuur en milieu Beleidsuitvoerder natuur en landbouw Beleidsuitvoerder natuur en landbouw secretaris nationaal parken Secretariële ondersteuning grote thema's NM voorbereiding en voorstellen doen, monitoren voor/van voor contracten uitvoering beheer natuur, deelname in IPO werkgroepen, procescoordinatie complexe, bestuursgevoelige landinrichting, contacten op niveau bestuurders, management lagere overheden voorbereiding en voorstellen doen,monitoren uitvoering voor/van contracten uitvoering bij DLG, grondzaken DLG/BBL, OPG, TBO's, overleg namens provincie met Nationale Parken, advies over bestedingsplannen, inbreng uitvoeringsaspecten NM in provinciale beleidsontwikkeling/realisatie voorbereiden van en procescoordinatie op uitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, groen blauwe diensten. voorbereiden van en procescoordinatie op standaarduitvoeringstaken bij derden, o.a. landinrichting, kavelruil, contacten op niveau van medewerkers secretaris nationaal park, werkt in opdracht van overlegorgaan NP; vanaf nov parken ondersteuning geinstitutionaliseerde overlegorganen zoals NP, ondersteuning procedures en overleggen ikv grote thema's NM, administratieve ondersteuning wettelijke inspraakprocedures NM breed en ondersteuning overleg uitvoeringsorganisaties (m.n. DLG) en gebiedsoverleggen. NMB Bodem Teamleider Bodem Leiding team; inhoudelijke aansturing Projectleider bodemsanering Projectleider uitvoering bodemsanering divers Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Juridisch adviseur bodem Juridisch advies bodemsanering Beleidsuitvoerder Beleidsuitvoerder bodemsanering divers bodemsanering Ondersteuner bodemsanering Diverse ondersteuning bodemsanering Algemeen ondersteuner Algemene ondersteuning bodemsanering bodemsanering Administratief ondersteuner Standaard stukkenstroom/beschikkingen Administratief ondersteuner Stukkenstroom/standaard beschikkingen

Griffier. Provincie Overijssel

Griffier. Provincie Overijssel Provincie Overijssel Wil jij kennis maken met Provincie Overijssel? Geef je dan op voor een uitwisseling bij onze organisatie! Bij alle acht eenheden en de Griffie kun jij een dag meelopen: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling Nr. Organieke positie (in toekomstig functiehuis Hilversum) 1.01 Coördinator PuZa (processturing) 1.07 Senior medewerker bouwen en milieu en Senior inspecteur bouwen, wonen en milieu Afdeling Team HR21

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63796 9 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, nr. 2017-0000168256,

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Eenheid III OrganisaOrganisa

Eenheid III OrganisaOrganisa Huidige Huidige Generieke Functie Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Organisatie Normfunctie Gewenste Module Nieuwe Schaal Functienaam formatie schaal Functienaam Code Eenheid III OrganisaOrganisa

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm Cult & Ondern - 118401 1 Beleidsmw A - 0311013 Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

Even voorstellen. Directie en management vanaf 1 januari 2009

Even voorstellen. Directie en management vanaf 1 januari 2009 Even voorstellen Directie en management vanaf 1 januari 2009 Met veel plezier stel ik de directie, het afdelings management en het programmamanagement van de nieuwe organisatie aan u voor. Hierin vind

Nadere informatie

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat;

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat; Bijlage 1 Organisatie en taken van de dienst Domeinen Dienst Domeinen De dienst Domeinen heeft de volgende hoofdtaken: het privaatrechtelijk beheer en -voor zover dat niet berust bij andere departementen-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 26 003 1e Dierverzorger 1e Dierverzorger

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 36

Provinciaal blad 2012, 36 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 36 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht en van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht van 10 juli 2012, nr.80b155be, tot wijziging van het Organisatiebesluit

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1 1 gemeentesecretaris 1,00 16 Directie Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 1,00 16 0 0,00 2 directeur 2,00 15 Directie Directeur II 2,00 15

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie 4 4000024 Directeur (toegevoegd) 15 4 4000025 Directeur Opsporing 15 4 4000026 Directeur Handhaving 15 4 4000027 Directeur Intake en Noodhulp 15 4 400002 Directeur

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Overzicht incidenteel / structureel

Overzicht incidenteel / structureel 1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Functie-/hoofdtakenboek concept versie 23 november 2012 Toelichting op HR21 Het functieboek bestaat uit generieke functiebeschrijvingen van HR21. HR21 is een webapplicatie

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 29 1002 plaatsvervangend directeur 29 2001 algemeen beleidsmedewerker 29 2002 communicatie adviseur 29 3001 regiohoofd 13 29

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1 Bijlage Indelingsinstructie FGR A. Voorbeelden van indelingen van functies Lijnmanagement Directeur facilitaire zaken 15 Topmanager Is eindverantwoordelijk binnen de realisatie van de doelen voor zijn

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014

GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014 GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014 14 maart 2014 INHOUDSOPGAVE GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIVV 2014 FUNCTIES CATEGORIE

Nadere informatie

Bijlage 10 - Funtieprofielen

Bijlage 10 - Funtieprofielen Bijlage 10 - Funtieprofielen Perceel 1 Ruimtelijk-juridische professionals Perceel 1 bestaat uit vier profielen: a) Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling b) Allround jurist Ruimtelijke Ontwikkeling c)

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

DE PROVINCIALE WEGWIJZER 2016

DE PROVINCIALE WEGWIJZER 2016 DE PROVINCIALE WEGWIJZER 2016 INHOUDSOPGAVE DIRECTIE Tjeerd van der Wal Provinciesecretaris / Algemeen directeur AFDELING BESTUURS- en DIRECTIE ONDERSTEUNING Maria Overmars Rutger Schuitemaker Gerbe de

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16240 19 oktober 2010 Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 27 september 2010, nr. DHC2010024994, houdende

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden 24 30009 Mw basispolitiezorg B wijkagent 8 BE Geleen 25

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd

Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd 2013-2015 flexibele arbeidskrachten 2013 functienaam schaal periode dienstverband I&A software engineer digitale media 10 1-1-2013 t/m 31-12-2013 fulltime workflow

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente. Commissie Bestuur 19 januari 2012

Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente. Commissie Bestuur 19 januari 2012 Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente Commissie Bestuur 19 januari 2012 Inhoud presentatie Het belang van regionale samenwerking (Frank Kerckhaert) Intensivering langs twee sporen: 1. Regio Twente

Nadere informatie

Agendapunt: 5 A. Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december. Titel: organisatie structuur

Agendapunt: 5 A. Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december. Titel: organisatie structuur Agendapunt: 5 A Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december Titel: organisatie structuur Samenvatting: De gebiedscommissie heeft zich uitgesproken in de vergadering

Nadere informatie

Reorganisatie DLG. Presentatie Peter Heij op jaarvergadering De Vervolg d.d. 14 februari 2012

Reorganisatie DLG. Presentatie Peter Heij op jaarvergadering De Vervolg d.d. 14 februari 2012 Reorganisatie DLG Presentatie Peter Heij op jaarvergadering De Vervolg d.d. 14 februari 2012 Ambitie in Uitvoering Reorganisatie DLG Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? Hoe komen we er? 2 Dienst

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP 1.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH Nr. 240 20 april 2017 Ondermandaatbesluit teammanagers Werkorganisatie BUCH 2017 De teammanagers

Nadere informatie