Examenreglement Noorderpoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Noorderpoort"

Transcriptie

1 Examenreglement Noorderpoort Competentiegerichte MBO opleidingen Onderdeel van het OER Inwerkingtreding per 1 augustus 2009 Versie juni 2009 pagina 1 van 37

2 Colofon Datum Juli 2009 Titel Examenreglement Competentiegerichte MBO opleidingen Bijlage OER Auteur Stafdienst COMP; team OKI Status definitief Bestand Examenreglement CGO mbo NP definitief juli 2009 Versie juni 2009 pagina 2 van 37

3 Inhoudsopgave 1 De regeling van de examens in aansluiting op de WEB 4 Begrippen en toepassing van het examenreglement 4 Inhoud, vorm en indeling van het examen 4 Toegang en toelating 4 Afwezigheid 4 Vrijstelling 4 Onregelmatigheden 5 Beoordeling 5 Diploma, certificaat, schoolverklaring 6 Geheimhouding 6 Inwerkingtreding van het examenreglement 6 2 De organisatie van examens 7 Organisatie van examens 7 Bekendmaking van het OER en het Examenreglement 7 Hulpmiddelen 7 Bewaartermijn 7 Aangepaste examens 8 Inzage 8 3 Bezwaar en Beroep 9 Bezwaar 9 Bezwaar indienen 9 Schriftelijke bezwaar 9 Termijnen uitspraak bezwaar 10 Beroep 11 In beroep gaan 10 Beroepschrift 10 Minnelijke schikking 11 Termijn uitspraak beroep 11 Beroep Externe borging Commissie van beroep 12 Samenstelling en lidmaatschap 12 Werkwijze 12 Werkingsfeer 13 Overige bepalingen 13 Inlichtingen 13 5 Begrippenlijst 14 Bijlagen: de lopende - en nieuwe experimentele opleidingen Versie juni 2009 pagina 3 van 37

4 1 De regeling van de examens in aansluiting op de WEB Art. 1.1 Begrippen en toepassing van het examenreglement lid 1 Bij dit reglement hoort een begrippenlijst die onderdeel is van dit reglement (zie hoofdstuk 5). lid 2 Dit reglement is van toepassing op de examens van elke uitstroomdifferentiatie die Noorderpoort verzorgd. lid 3 Het examenreglement is onderdeel van het Onderwijs - en Examenprogramma (OER). Art. 1.2 Inhoud, vorm en indeling van het examen lid 1 De inhoud, planning en organisatie van een examen zijn per uitstroomdifferentiatie in de Onderwijs - en Examenregeling (OER) omschreven in het Examenprogramma. lid 2 Het examen van elke uitstroomdifferentiatie bestaat uit summatieve toetsen. Art. 1.3 Toegang en toelating lid 1 Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft toegang tot de examenvoorzieningen onder de voorwaarden die staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). lid 2 Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Een examendeelnemer wordt ook extraneus genoemd. De extraneus tekent een examenovereenkomst (zie bijlage van het Handboek Examinering. Art. 1.4 Afwezigheid lid 1 De schoolexamencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om na opheffing van de situatie van ziekte of overmacht- alsnog aan de betreffende examenvoorziening deel te nemen. De deelnemer heeft dan ook recht deel te nemen aan een herkansing. Art. 1.5 Vrijstelling lid 1 De schoolexamencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meerdere examenonderdelen. De vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier. Een beoordelaar baseert zich bij het verlenen van deze vrijstelling op de richtlijnen en criteria zoals die in de OER zijn vastgelegd. Versie juni 2009 pagina 4 van 37

5 Art. 1.6 Onregelmatigheden lid 1 De schoolexamencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van de examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de deelnemer door de schoolexamencommissie gehoord. De deelnemer kan zich laten bijstaan; de minderjarige deelnemer kan zich laten vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. lid 2 lid 3 lid 4 lid 5 lid 6 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het oneigenlijke gebruik van het dossier; het oneigenlijke gebruik van apparatuur; het plegen van fraude tijdens examens; het niet-authentiek zijn van aangeleverde bewijzen. Het is ter beoordeling van de schoolexamencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. De schoolexamencommissie deelt haar maatregel binnen twee werkweken mee aan de deelnemer, nadat de onregelmatigheid schriftelijk door de beoordelaar is gemeld. De schoolexamencommissie wijst de deelnemer daarbij op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep. De schoolexamencommissie zendt van haar maatregel ook een afschrift aan de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer als deze minderjarig is. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: ongeldig verklaring van de desbetreffende beoordeling; ontbinding van de Onderwijsovereenkomst (OWO) en/of de daarbij behorende Praktijkovereenkomst (POK); aanvullende sancties onder verantwoordelijkheid van de schoolexamencommissie. Als zich onregelmatigheden hebben voorgedaan buiten de schuld van de deelnemer, worden de maatregelen als bedoeld in lid 5 niet toegepast. Dit wordt door de schoolexamencommissie beoordeeld. Art. 1.7 Beoordeling lid 1 Per (cluster van) competentie(s) wordt door de beoordelaar(s) na reflectie en motivering aan de deelnemer vastgesteld of de deelnemer de competentie(s) beheersen. De beoordeling van deze competenties wordt opgenomen in het examendossier van de deelnemer. lid 2 De schoolexamencommissie maakt de resultaten van een beoordeling binnen zes werkweken bekend aan de deelnemer. Versie juni 2009 pagina 5 van 37

6 Art Diploma, certificaat, schoolverklaring lid 1 Een diploma wordt uitgereikt aan de deelnemer als aan alle kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier en van het document Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) is voldaan of dat een vrijstelling daarvoor is verleend. lid 2 Een certificaat wordt uitgereikt aan de deelnemer als een certificeerbare eenheid of certificeerbare eenheden van de opleiding, zoals vermeld in de OER, is/zijn afgesloten. Dit certificaat wordt uitgereikt als de deelnemer het ROC verlaat of als de deelnemer voortijdig stopt met de opleiding. lid 3 Een schoolverklaring kan uitgereikt worden als de deelnemer de opleiding verlaat, voordat aan de eisen voor het verstrekken van een diploma of een certificaat is voldaan. Art. 1.9 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van examens en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Art Inwerkingtreding van het examenreglement Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus Het geldt voor alle kandidaten van de competentiegerichte opleidingen van Noorderpoort die gestart zijn of gaan starten in het kader van de experimenteerregeling (zie bijlage). Eerdere examenreglementen voor competentiegerichte opleidingen vervallen op bovengenoemde datum. Art Het toezicht op examens Het toezicht op de examens namens de minister van OCW wordt uitgeoefend door de inspectie a.d.h.v. het toezichtkader examinering. Versie juni 2009 pagina 6 van 37

7 2 De organisatie van het examen Art. 2.1 Organisatie van examens lid 1 De examens waarop dit reglement van toepassing is, worden onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur afgenomen. lid 2 Het College van bestuur stelt jaarlijks voor 1 oktober de examenorganisatie vast. lid 3 De schoolexamencommissie heeft ten behoeve van de uitvoering van examens schoolexamencommissies ingericht. lid 4 De samenstelling van de examenorganisatie, taken,verantwoordelijkheden en competenties van alle examenfunctionarissen zijn vastgelegd. Art. 2.2 Bekendmaking van het OER en het examenreglement lid 1 De schoolexamencommissie zorgt ervoor dat minimal 1 week voor de start van de opleiding bij de deelnemer bekend is hoe hij/zij kan beschikken over de Onderwijsen Examenregeling (OER) en het Examenreglement van Noorderpoort. Art. 2.3 Hulpmiddelen lid 1 In de Examenregeling van het OER staat vermeld welke hulpmiddelen de deelnemer mag gebruiken. Art. 2.4 Bewaartermijn lid 1 Het examenwerk van de deelnemer wordt, als de aard of omvang van het werk dat toelaat, samen met het examen, de beoordelingen en de begeleidende protocollen bewaard door de schoolexamencommissie. De bewaartermijn is zes maanden en deze gaat in op het moment dat de desbetreffende onderwijsovereenkomst wordt beëindigd. Art. 2.5 Aangepaste examens lid 1 Ten aanzien van gehandicapten en kandidaten met een leerbeperking kan de schoolexamencommissie toestaan dat het examen in afwijkende vorm en/of duur plaats vindt. lid 2 Als de leerbeperking aanpassingen vragen in de technische zin, waarbij de verlenging van de examenduur de 25%-grens niet overschrijdt, leidt dit tot een voor alle kandidaten gelijkwaardig examen. lid 3 Als de leerbeperking zodanig is, dat de technische aanpassingen van het examen leiden tot een examenduur verlenging van 25% of meer of dat er veranderingen in de beroepskwalificatie gemaakt moeten worden, zou dit leiden tot een examen dat niet meer voor alle kandidaten gelijkwaardig is. De deelnemer kan dan niet slagen voor het onderhavige examen. Hij/zij doet dan die onderdelen van het examen, waartoe hij/zij wel in staat is en hij/zij ontvangt 1 of meer certificaten en/of een getuigschrift. lid 4 Indien de schoolexamencommissie bij de toepassing van artikel 2.6, lid 2 twijfelt of de aanpassingen ten koste gaan van de gelijkwaardigheid van het examen voor alle kandidaten, wordt de situatie voorgelegd aan een schoolexamencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend. Versie juni 2009 pagina 7 van 37

8 lid 5 lid 6 lid 7 lid 8 lid 9 Art. 2.6 Inzage Als een deelnemer een tegemoetkoming in de wijze van examinering verlangt, moet hij dat schriftelijk aanvragen bij de (sub-)examencommissie. Bij zijn verzoek moet de deelnemer een verklaring voegen van een arts of een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog, waaruit blijkt of een tegemoetkoming gewenst is en indien dat het geval is, waaruit deze tegemoetkoming moet bestaan. Als de deelnemer deze verklaring overlegt, staat de (sub-)examencommissie de aangegeven afwijking in de wijze van examinering toe, tenzij daardoor niet meer sprake kan zijn van een zoveel mogelijk gelijke wijze van examinering van alle kandidaten. Als de deelnemer deze verklaring niet kan overleggen, doordat een arts of een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog weigert een dergelijke verklaring af te geven, kan de (sub-)examencommissie de deelnemer verwijzen naar de arts, psycholoog, of orthopedagoog van de Arbo-dienst waarbij het NP is aangesloten of naar de orthopedagoog van het bureau CDV van Noorderpoort. De school examencommissie kan toestaan dat een deelnemer die minder dan 6 jaar in Nederland heeft gewoond en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, het examen niet conform de examenregeling aflegt. De afwijking heeft betrekking op het vak Nederlands, of op een ander (deel van een) examenonderdeel waarvan het gebruik van Nederlands van overwegende betekenis is. De afwijking kan uitsluitend bestaan uit verlenging van de tijdsduur van een (deel van een ) examenonderdeel met ten hoogste 25% en/of de toestemming een verklarend Nederlands woordenboek te gebruiken. De in lid 5 en 6 bedoelde verklaring is net zo lang geldig als de onderwijsovereenkomst. De deelnemer heeft recht op bespreking van het gemaakte examen en op een motivering van de beoordeling. De schoolexamencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzage. De inzage vindt plaats binnen twee werkweken nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Versie juni 2009 pagina 8 van 37

9 4 Bezwaar en Beroep Bezwaar Art. 4a.1 Bezwaar indienen lid 1 lid 2 Een deelnemer kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen een bezwaar indienen bij de desbetreffende schoolexamencommissie van de opleiding. Een deelnemer kan tegen een beslissing van de schoolexamencommissie een bezwaar indienen bij de examencommissie van Noorderpoort. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt vijf werkdagen. De termijn begint daags nadat de maatregel of beslissing is bekend gemaakt. Art 4a.2 Schriftelijke bezwaar lid 1 De deelnemer stuurt het schriftelijke bezwaar naar de voorzitter van de schoolexamencommissie of de examencommissie van Noorderpoort. De examencommissie voorziet de bezwaar van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop de bezwaar is ingediend en is doorslaggevend voor de termijnstelling van artikel 4a.1 lid 2 en 4a.3 lid 1 van dit hoofdstuk. lid 2 De schriftelijke bezwaar houdt in: - naam en adres van de indiener; - datum van indiening; - omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen de bezwaar wordt ingediend (kopie mee sturen); - de gronden van de bezwaar. Art 4a.3 Termijnen uitspraak bezwaar lid 1 De examencommissies beslissen zo mogelijk binnen tien werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen. lid 2 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van de bezwaar. Als deze minderjarig is, stuurt de examencommissie ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. Bij een beslissing op een bezwaar, vermeldt de examencommissie van Noorderpoort de mogelijkheid in beroep te gaan. Versie juni 2009 pagina 9 van 37

10 Beroep Art. 4b.1 In beroep gaan lid 1 Een deelnemer kan tegen een uitspraak op de bezwaar in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. lid 2 lid 3 lid 4 Een deelnemer kan ook in spoedgevallen rechtstreeks in beroep gaan tegen beslissingen die genomen zijn door de beoordelaar of de schoolexamencommissie bij de Commissie van Beroep voor Examens. Om in beroep te gaan, dient de deelnemer een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor Examens. De deelnemer dient het beroepsschrift in binnen twee weken. De termijn vangt aan de dag nadat de beslissing door de beoordelaar, de schoolexamencommissie of schoolexamencommissie is bekend gemaakt. Art. 4b.2 Beroepschrift lid 1 Het beroepschrift bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; de gronden van het beroep. lid 2 lid 3 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag,het College van Bestuur: Noorderpoort t.a.v. Commissie van Beroep Postbus AM Groningen Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor Examens het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn van tien werkdagen waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de schoolexamencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Versie juni 2009 pagina 10 van 37

11 Art. 4b.3 Minnelijke schikking Nadat de deelnemer het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de schoolexamencommissie alsnog worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen en daarmee het probleem op te lossen. Als dit lukt, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. Art. 4b.4 Termijn uitspraak beroep lid 1 De Commissie van Beroep voor Examens beslist zo mogelijk binnen twee weken na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken. lid 2 lid 3 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de examens ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het College van Bestuur met een afschrift aan de voorzitter van de schoolexamencommissie van de betrokken school. Art. 4b.5 Beroep Externe borging Bezwaren over gedragingen van de Inspectie van het onderwijs kunnen worden ingediend bij de Inspecteur Generaal van het onderwijs volgens de procedure die staat beschreven op Versie juni 2009 pagina 11 van 37

12 5 Commissie van beroep voor de examens Art 5.1 Samenstelling en lidmaatschap lid 1 De Commissie van Beroep voor de Examens, hierna te noemen "de commissie" bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid en een plaatsvervangend voorzitter (Lid 7.5.1, lid 2 van de WEB) lid 2 Het adres van de commissie luidt: Commissie van Beroep voor de Examens Noorderpoort Postbus AM Groningen Een beroep wordt ingediend bij het CvB van Noorderpoort. Het CvB van Noorderpoort stelt de voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Examens onverwijld op de hoogte van een ontvangen beroep. lid 3 De commissieleden worden benoemd door de afzonderlijke bevoegde gezag en In overleg met het CvB van Noorderpoort benoemt het CvB van het Drenthe College de voorzitter. Benoemingen vinden plaats met in achtneming van lid lid 3 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. lid 4 Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door: - Het verstrijken van de zittingstermijn van ten hoogste 5 jaar: de leden zijn opnieuw benoembaar; - Schriftelijk bedanken bij de voorzitter van het CvB Drenthe College; - Overige redenen, genoemd in lid lid 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Art. 5.2 Werkwijze lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 De Commissie stelt ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken een huishoudelijk reglement vast. Dit reglement wordt voor vaststelling voorgelegd aan het bevoegde gezag van zowel Noorderpoort als van het Drenthe College. De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie ontvangen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten conform het kernbesluit van het Ministerie van OC&W. De Colleges van Bestuur Drenthe College en Noorderpoort stellen in overleg met de leden van de commissie de wijze van uitbetaling vast. De commissie kan ten behoeve van haar werkzaamheden gebruikmaken van de diensten van Noorderpoort. Het College van Bestuur draagt tenminste zorg voor adequate administratieve ondersteuning en het ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten. De commissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden en bevindingen en biedt dat verslag aan aan het College van Bestuur van het Drenthe College en Noorderpoort. Versie juni 2009 pagina 12 van 37

13 Art. 5.3 Werkingssfeer Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 Lid 6 De commissie oordeelt over beslissingen van de examencommissie van één van de samenwerkende colleges(noorderpoort en Drenthe college). De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt maximaal 2 weken na de bekendmaking van de uitspraak van de examencommissie op het ingediende bezwaar(web lid 2). De commissie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het beroepschrift, tenzij de commissie deze termijn heeft verlengd met ten hoogste 2 weken.(web lid 3) De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij kan daarbij advies inwinnen van externen deskundigen. Zij beslist of de deelnemer alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen en deelt dit aan de examencommissie mee. De commissie maakt haar beslissingen bekend aan de deelnemer, aan de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag, aan het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, indien dit van toepassing is en aan de inspectie. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. In afwijking van lid 7.25 van de Algemene Wet Bestuursrecht is de Commissie niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigt besluit een nieuw besluit te nemen. Zij kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder de door commissie te stellen voorwaarden. Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in de zaak met in achtneming van de uitspraak van de Commissie van Beroep voor de Examens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Art. 5.4 Overige bepalingen In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij Lid 1 voorrang vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Examens een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek na het desbetreffende orgaan, dan wel de desbetreffende examencommissie te hebben gehoord. Indien aan de oproep om gehoord te worden geen gehoor wordt gegeven, besluit de voorzitter desondanks. Lid 2 Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. Art 5.5. Inlichtingen De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de Commissie van Beroep voor de Examens de inlichtingen die zij voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. Versie juni 2009 pagina 13 van 37

14 6 Begrippenlijst Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag Bezwaar Certificaat Certificeerbare eenheid Competentie Cluster van competenties Commissie van Beroep voor de Examens Diploma EVC procedure Examen Examencommissie Examendossier Extraneus Een beoordelaar beoordeelt of bewijzen voldoende zijn voor de afsluiting van een (cluster van) competentie(s) en voor het behalen van een diploma of een bewijs van Eerder Verworven Competenties (EVC). Hij beoordeelt het gedrag en de resultaten van de deelnemer van de proeve of praktische testsituatie. Synoniemen voor beoordelaar zijn: assessor en examinator. Beroep van een deelnemer tegen een uitspraak van de beoordelaar of een examencommissie naar aanleiding van een ingediende bezwaar. College van Bestuur van Noorderpoort. Een bezwaar tegen een beslissing of maatregel m.b.t. het examen. een wettelijk erkend document waarmee is vastgelegd dat de bezitter ervan voldoet aan de eisen van een certificeerbare eenheid. Een deel van de opleiding dat op zich een waarde heeft op de arbeidsmarkt.hiervoor kan een apart certificaat worden behaald. De certificeerbare eenheden van een opleiding zijn vastgelegd in de OER van de opleiding. Een geheel van kennis, vaardigheden en (beroeps)houding. Meer dan 1 competentie gerelateerd aan een werkproces en/of kerntaak uit de beroepscontext. Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een examendeelnemer is ingesteld. Een wettelijk erkend document waarmee is vastgelegd dat de bezitter een kwalificatie heeft behaald. Het erkennen van eerder door (werk)ervaringsleren verworven competenties. Een onderzoek naar de competenties die de deelnemer zich moet hebben eigen gemaakt bij het afsluiten van een opleiding. een commissie die de organisatie en het afnemen van examens regelt. is een eindoordeel over het resultaat van een genoten opleiding door een individu. Het resultaat is verzameling bewijzen (beoordelingsportfolio) waarmee de deelnemer aantoont dat hij competenties beheerst op het eindniveau dat vereist is voor het behalen van de kwalificatie. Het examendossier is eigendom van de opleiding. Iemand die zich alleen inschrijft bij Noorderpoort om examen te doen en Versie juni 2009 pagina 14 van 37

15 geen opleiding volgt. Hij /zij heeft een examenovereenkomst afgesloten met Noorderpoort. Versie juni 2009 pagina 15 van 37

16 Kwalificatie Kwalificatiedossier Onderwijs - en Examenregeling (OER) Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Summatieve toets De diploma-eisen van een opleiding. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij op de arbeidsmarkt start. In het kwalificatiedossier is aangegeven aan welke eisen de deelnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor het diploma. Er gelden diplomavereisten op de volgende onderdelen: het beroep, leren, loopbaan, burgerschap en talen en rekenen/wiskunde. Het document waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, uitstroomdifferentie worden vastgelegd. Een overeenkomst tussen deelnemer en bevoegd gezag die ten grondslag ligt aan de inschrijving. Een overeenkomst tussen Noorderpoort, de deelnemer en het bedrijf of instelling dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Een examenvorm die meetelt voor het diploma en aan het eind van een leerperiode, opleiding plaats vindt. Versie juni 2009 pagina 16 van 37

17 Bijlagen : lopende - en nieuwe experimentele opleidingen Lopende experimenten ; Gegevens volgens beleidstelling oktober 2007 CreboCode Kwalificatienaam BOL BBL BOL-dt com Allround operator x com Applicatieontwikkelaar x com Artiest x com Artiest (Drama) x com AV-productie x com AV-productie (Cameraman KC GOC) x com Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel) x com ICT-beheerder x x com Medewerker beheer ICT x x com Logistiek medewerker x x x com Middenkaderfunctionaris bouw en infra x com Operator x com Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus) x com Podium- en evenemententechniek (Podiumtechnicus toneel) com Medewerker ICT x com Timmerkracht x x x com Verkoopspecialist (Eerste verkoper) x com Verkoper x com Verkoper (Verkoper detailhandel) x com Mediavormgever x com Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent x x x com ICT beheer x x eca Medewerker marketing en communicatie x fun Timmerkracht x x x goc Gaming (Gamedesigner) x htv Commercieel medewerker reizen (Leidinggevende verkoop reizen) x htv Leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en bakkerij (Leisure & hospitality executive) htv Medewerker bediening / fastfood / café-bar x htv Kok x inn Technisch specialist personenauto's x ken Elektromonteur x x ken Installatietechniek (Monteur) x x ken Installatietechniek (Leidinggevend Monteur) x ken Elektrotechnische Installaties (Monteur) x x x Versie juni 2009 pagina 17 van 37

18 ken Koude- en Luchtbehandelingstechniek (Monteur airco-installaties < 3 kg ) ken Technicus middenkader WEI x ken Technicus middenkader WEI (Human x Technology) ken Technicus middenkader WEI (Mechatronica) x ken Technicus middenkader WEI (Werktuigkundige x installaties) koc Schoonheidsspecialist (Allround Schoonheidsspecialist) ovd Facilitair leidinggevende x ovd Facilitair medewerker x x ovd Onderwijsassistent x ovd Sport en bewegen x ovd Helpende Zorg & Welzijn (Helpende Zorg & Welzijn) x ovd Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaalmaatschappelijk dienstverlener) sav Assistent schilderen / industriële lakverwerking x sav Medewerker schilderen (Schilder) x vap Biomedisch analist x vap Chemisch-fysisch analist x vap Laborant (Allround laborant) x vap Analist x vtl Manager opslag & vervoer x x x x Versie juni 2009 pagina 18 van 37

19 Crebo nummer Experimenteer Opleiding Niveau Experimenten com Allround operator 3 v com Applicatieontwikkelaar 4 v com Artiest 4 v com AV-productie 4 Alg 4 v com Commercieel medewerker 3 3 v com Commercieel medewerker 4 4 v com Logistiek teamleider 3 v com Logistiek supervisor 4 v com Medewerker beheer ICT 3 v com Operator C 4 v com Logistiek medewerker 2 v com Infratechniek 2 2 v com Infratechniek 3 3 v com Ondernemer detailhandel 4 v com Ondernemer horeca/bakkerij 4 v com Operator 2 v com Podium- en evenemententechniek 2 2 com Podium- en evenemententechniek 3 3 v com Podium- en evenemententechniek 4 4 v com Medewerker ICT 2 v com Verkoopspecialist 3 v com Verkoper 2 v com Mediavormgever 4 v com Juridisch medewerker 4 v com Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 1 v com Assistent operator 1 v com Assistent logistiek medewerker 1 v com ICT beheer 4 v com Dakdekker 2 2 v com Dakdekker 3 3 v eca Administratief medewerker 2 v eca Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 4 v Versie juni 2009 pagina 19 van 37

20 Crebo nummer Experimenteer Opleiding Niveau Experimenten eca Medewerker informatiedienstverlening 4 v eca Medewerker marketing en communicatie 4 v eca Particulier beveiliging 2 2 v eca Particulier beveiliging 3 3 v eca Vrede en veiligheid 1 1 v eca Vrede en veiligheid 2 2 v eca Administrateur 3 3 v eca Administrateur 4 4 v eca Secretariële beroepen 3 3 v eca Contactcenter teamleider 4 v fun Timmerkracht 2 2 v fun Timmerkracht 3 3 v fun Metselaar 2 v fun Tegelzetter 2 2 v fun Middenkaderfunctionaris bouw en infra 4 v goc Gaming 4 v htv Frontofficemedewerker 3 3 v htv Frontofficemedewerker 4 4 v htv Aqua & leisure 2 2 v htv Aqua & leisure 3 3 v htv Aqua & leisure 4 4 v htv Assistent bakker 1 v htv Reizen 3 3 v htv Reizen 4 4 v htv Horeca-assistent 1 v htv Leisure & hospitality 2 2 v htv Leisure & hospitality 3 3 v htv Leisure & hospitality 4 4 v htv Medewerker bediening/café-bar 2 2 v htv Medewerker bediening/café-bar 3 3 v htv Kok 2 2 v htv Kok 3 3 v htv Facilitaire dienstverlener 2 2 v Versie juni 2009 pagina 20 van 37

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LG ROC Friesland College

MBO Factsheet. 25LG ROC Friesland College 25LG ROC Friesland College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 25LH ROC Midden Nederland MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 181. Nr. 927 17 juni 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2010, nr. BVE/Stelsel/19911,

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 27DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS. De

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

25PJ Deltion College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25PJ Deltion College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25PJ Deltion College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Deltion College.

Nadere informatie

25PJ Deltion College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PJ Deltion College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PJ Deltion College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

25LU Alfa-college. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LU Alfa-college. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LU Alfa-college MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Alfa-college.

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Flevoland.

Nadere informatie

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 27GZ ROC Mondriaan MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Mondriaan. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 20 juni 2011 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 Startkwalificatie: 301 Vsv ers 71 Startkwalificatie behaald 19 Geen startkwalificatie 23 en ouder Aangemeld via: 268 Studieadviseur

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25MB Summa College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25PZ ROC van Amsterdam MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Amsterdam.

Nadere informatie

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 27GZ ROC Mondriaan MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Mondriaan.

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw & Onderhoud Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

00GT ROC Albeda College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

00GT ROC Albeda College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 00GT ROC Albeda College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Albeda

Nadere informatie

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LH ROC Midden Nederland MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Midden Nederland. De tabellen

Nadere informatie

Opleidingscode Opleiding Indeling volgens CREBO

Opleidingscode Opleiding Indeling volgens CREBO bc069 Gespecialiseerde dierverzorging paard GROEN bc146 Natuur en groene ruimte 4 GROEN bc074 Groene detailhandel GROEN bc145 Natuur en groene ruimte 3 GROEN bc144 Natuur en groene ruimte 2 GROEN bc161

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LX ROC West-Brabant MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC West-Brabant.

Nadere informatie

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LX ROC West-Brabant MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober DV ROC AVENTUS Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS.

Nadere informatie

Overzicht opleidingen per domein en per opleidingslocatie in Limburg

Overzicht opleidingen per domein en per opleidingslocatie in Limburg Overzicht opleidingen 2013 2014 per domein en per opleidingslocatie in Limburg Niv. Crebo Opleidingsnaam Lw. Vy Ve We Rm Si He Ma 1. Bouw en infra 2 93820 Steigerbouwer BBL LEE 2 93900 Metselaar 2 BBL

Nadere informatie

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra Assistent bouw en infra BOL/BBL Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25PW ROC Drenthe College

MBO Factsheet. 25PW ROC Drenthe College PW ROC Drenthe College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober PW ROC Drenthe College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LT ROC Gilde Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Gilde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 609 maart 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2011, nr. BVE/Stelsel/26656,

Nadere informatie

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College ZZ ROC Graafschap College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober ZZ ROC Graafschap College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LR ROC Flevoland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Flevoland. De tabellen

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leiden. De tabellen

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

08PG ROC Friese Poort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

08PG ROC Friese Poort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 08PG ROC Friese Poort MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Friese

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PW ROC Drenthe College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Drenthe College.

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 8DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 8DE ROC de Leijgraaf Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

30RR MBO Amersfoort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RR MBO Amersfoort. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RR MBO Amersfoort MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leiden. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen

MBO Factsheet. 25LT ROC Gilde Opleidingen LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LT ROC Gilde Opleidingen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25MA ROC Leiden Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leiden. De tabellen zijn

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 27DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 24ZZ ROC Graafschap College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Graafschap

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PT ROC Horizon College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Horizon College.

Nadere informatie

MBO Factsheet. 20MQ ROC Da Vinci College

MBO Factsheet. 20MQ ROC Da Vinci College MQ ROC Da Vinci College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober MQ ROC Da Vinci College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25PZ ROC van Amsterdam MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LG ROC Friesland College

MBO Factsheet. 25LG ROC Friesland College LG ROC Friesland College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LG ROC Friesland College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Alfabetische lijst deelnemende opleidingen niveau 3 & 4 OPLEIDING MBO PLAATS Administrateur (4) Regio College Purmerend Aftersalesmanager /

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25LH ROC Midden Nederland

MBO Factsheet. 25LH ROC Midden Nederland 25LH ROC Midden Nederland MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober PN ROC Nijmegen eo Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober LR - ROC van Flevoland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart DV ROC AVENTUS Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS.

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PX ROC Nova College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PX ROC Nova College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LX ROC West-Brabant. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LX ROC WestBrabant MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LX ROC WestBrabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober PT - ROC Horizon College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LN ID College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ID College. De tabellen

Nadere informatie

Domein_nr domein Studierichting_nr Studierichting Dossiercode Crebonu Dossier Crebo Kwalificatie 01. Bouw en infra 01.1 Bouwkunde bou09 92040

Domein_nr domein Studierichting_nr Studierichting Dossiercode Crebonu Dossier Crebo Kwalificatie 01. Bouw en infra 01.1 Bouwkunde bou09 92040 Domein_nr domein Studierichting_nr Studierichting Dossiercode Crebonu Dossier Crebo Kwalificatie 01. Bouw en infra 01.1 Bouwkunde bou09 92040 Natuursteenbewerker 2 92041 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Nijmegen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PM ROC A12 Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College 24ZZ ROC Graafschap College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

opleidingen

opleidingen Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

25LU Alfa-college. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LU Alfa-college. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LU Alfa-college MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 25PX ROC Nova College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LT ROC Gilde Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Gilde Opleidingen.

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2018-2019 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool leerweg

Nadere informatie

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 MB Summa College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober MB Summa College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Summa

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leiden. De

Nadere informatie

25LF Rijn IJssel. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LF Rijn IJssel. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LF Rijn IJssel MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LF Rijn IJssel Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Rijn IJssel.

Nadere informatie

25PV Scalda. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25PV Scalda. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25PV Scalda MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Scalda. De tabellen zijn

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College 25PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PM ROC A12. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PM ROC A MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PM ROC A Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 27DV ROC AVENTUS Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25RA Regio College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Regio College. De tabellen

Nadere informatie

25PW ROC Drenthe College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PW ROC Drenthe College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PW ROC Drenthe College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PW ROC Drenthe College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen

Nadere informatie

25LZ ROC Tilburg. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LZ ROC Tilburg. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LZ ROC Tilburg MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LZ ROC Tilburg Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Tilburg.

Nadere informatie

25LF Rijn IJssel. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LF Rijn IJssel. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LF Rijn IJssel MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Rijn IJssel. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 27YU ROC van Twente Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Twente. De tabellen

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LJ ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA.

Nadere informatie

24ZZ ROC Graafschap College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZZ ROC Graafschap College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZZ ROC Graafschap College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

20MQ ROC Da Vinci College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

20MQ ROC Da Vinci College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 20MQ ROC Da Vinci College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LR ROC Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LR ROC Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LR ROC Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Flevoland.

Nadere informatie

MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LT ROC Gilde Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LT ROC Gilde Opleidingen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College 24ZZ ROC Graafschap College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25PT ROC Horizon College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PT ROC Horizon College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PT ROC Horizon College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

92041 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen) bou09. 92042 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk) bou09

92041 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen) bou09. 92042 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk) bou09 Bouw en infra. Bouwkunde 9040 Natuursteenbewerker 4 904 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen) bou09 904 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk) bou09 904 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker

Nadere informatie