Examenreglement Noorderpoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Noorderpoort"

Transcriptie

1 Examenreglement Noorderpoort Competentiegerichte MBO opleidingen Onderdeel van het OER Inwerkingtreding per 1 augustus 2009 Versie juni 2009 pagina 1 van 37

2 Colofon Datum Juli 2009 Titel Examenreglement Competentiegerichte MBO opleidingen Bijlage OER Auteur Stafdienst COMP; team OKI Status definitief Bestand Examenreglement CGO mbo NP definitief juli 2009 Versie juni 2009 pagina 2 van 37

3 Inhoudsopgave 1 De regeling van de examens in aansluiting op de WEB 4 Begrippen en toepassing van het examenreglement 4 Inhoud, vorm en indeling van het examen 4 Toegang en toelating 4 Afwezigheid 4 Vrijstelling 4 Onregelmatigheden 5 Beoordeling 5 Diploma, certificaat, schoolverklaring 6 Geheimhouding 6 Inwerkingtreding van het examenreglement 6 2 De organisatie van examens 7 Organisatie van examens 7 Bekendmaking van het OER en het Examenreglement 7 Hulpmiddelen 7 Bewaartermijn 7 Aangepaste examens 8 Inzage 8 3 Bezwaar en Beroep 9 Bezwaar 9 Bezwaar indienen 9 Schriftelijke bezwaar 9 Termijnen uitspraak bezwaar 10 Beroep 11 In beroep gaan 10 Beroepschrift 10 Minnelijke schikking 11 Termijn uitspraak beroep 11 Beroep Externe borging Commissie van beroep 12 Samenstelling en lidmaatschap 12 Werkwijze 12 Werkingsfeer 13 Overige bepalingen 13 Inlichtingen 13 5 Begrippenlijst 14 Bijlagen: de lopende - en nieuwe experimentele opleidingen Versie juni 2009 pagina 3 van 37

4 1 De regeling van de examens in aansluiting op de WEB Art. 1.1 Begrippen en toepassing van het examenreglement lid 1 Bij dit reglement hoort een begrippenlijst die onderdeel is van dit reglement (zie hoofdstuk 5). lid 2 Dit reglement is van toepassing op de examens van elke uitstroomdifferentiatie die Noorderpoort verzorgd. lid 3 Het examenreglement is onderdeel van het Onderwijs - en Examenprogramma (OER). Art. 1.2 Inhoud, vorm en indeling van het examen lid 1 De inhoud, planning en organisatie van een examen zijn per uitstroomdifferentiatie in de Onderwijs - en Examenregeling (OER) omschreven in het Examenprogramma. lid 2 Het examen van elke uitstroomdifferentiatie bestaat uit summatieve toetsen. Art. 1.3 Toegang en toelating lid 1 Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft toegang tot de examenvoorzieningen onder de voorwaarden die staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). lid 2 Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Een examendeelnemer wordt ook extraneus genoemd. De extraneus tekent een examenovereenkomst (zie bijlage van het Handboek Examinering. Art. 1.4 Afwezigheid lid 1 De schoolexamencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om na opheffing van de situatie van ziekte of overmacht- alsnog aan de betreffende examenvoorziening deel te nemen. De deelnemer heeft dan ook recht deel te nemen aan een herkansing. Art. 1.5 Vrijstelling lid 1 De schoolexamencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meerdere examenonderdelen. De vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier. Een beoordelaar baseert zich bij het verlenen van deze vrijstelling op de richtlijnen en criteria zoals die in de OER zijn vastgelegd. Versie juni 2009 pagina 4 van 37

5 Art. 1.6 Onregelmatigheden lid 1 De schoolexamencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van de examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de deelnemer door de schoolexamencommissie gehoord. De deelnemer kan zich laten bijstaan; de minderjarige deelnemer kan zich laten vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. lid 2 lid 3 lid 4 lid 5 lid 6 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het oneigenlijke gebruik van het dossier; het oneigenlijke gebruik van apparatuur; het plegen van fraude tijdens examens; het niet-authentiek zijn van aangeleverde bewijzen. Het is ter beoordeling van de schoolexamencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. De schoolexamencommissie deelt haar maatregel binnen twee werkweken mee aan de deelnemer, nadat de onregelmatigheid schriftelijk door de beoordelaar is gemeld. De schoolexamencommissie wijst de deelnemer daarbij op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep. De schoolexamencommissie zendt van haar maatregel ook een afschrift aan de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer als deze minderjarig is. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: ongeldig verklaring van de desbetreffende beoordeling; ontbinding van de Onderwijsovereenkomst (OWO) en/of de daarbij behorende Praktijkovereenkomst (POK); aanvullende sancties onder verantwoordelijkheid van de schoolexamencommissie. Als zich onregelmatigheden hebben voorgedaan buiten de schuld van de deelnemer, worden de maatregelen als bedoeld in lid 5 niet toegepast. Dit wordt door de schoolexamencommissie beoordeeld. Art. 1.7 Beoordeling lid 1 Per (cluster van) competentie(s) wordt door de beoordelaar(s) na reflectie en motivering aan de deelnemer vastgesteld of de deelnemer de competentie(s) beheersen. De beoordeling van deze competenties wordt opgenomen in het examendossier van de deelnemer. lid 2 De schoolexamencommissie maakt de resultaten van een beoordeling binnen zes werkweken bekend aan de deelnemer. Versie juni 2009 pagina 5 van 37

6 Art Diploma, certificaat, schoolverklaring lid 1 Een diploma wordt uitgereikt aan de deelnemer als aan alle kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier en van het document Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) is voldaan of dat een vrijstelling daarvoor is verleend. lid 2 Een certificaat wordt uitgereikt aan de deelnemer als een certificeerbare eenheid of certificeerbare eenheden van de opleiding, zoals vermeld in de OER, is/zijn afgesloten. Dit certificaat wordt uitgereikt als de deelnemer het ROC verlaat of als de deelnemer voortijdig stopt met de opleiding. lid 3 Een schoolverklaring kan uitgereikt worden als de deelnemer de opleiding verlaat, voordat aan de eisen voor het verstrekken van een diploma of een certificaat is voldaan. Art. 1.9 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van examens en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Art Inwerkingtreding van het examenreglement Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus Het geldt voor alle kandidaten van de competentiegerichte opleidingen van Noorderpoort die gestart zijn of gaan starten in het kader van de experimenteerregeling (zie bijlage). Eerdere examenreglementen voor competentiegerichte opleidingen vervallen op bovengenoemde datum. Art Het toezicht op examens Het toezicht op de examens namens de minister van OCW wordt uitgeoefend door de inspectie a.d.h.v. het toezichtkader examinering. Versie juni 2009 pagina 6 van 37

7 2 De organisatie van het examen Art. 2.1 Organisatie van examens lid 1 De examens waarop dit reglement van toepassing is, worden onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur afgenomen. lid 2 Het College van bestuur stelt jaarlijks voor 1 oktober de examenorganisatie vast. lid 3 De schoolexamencommissie heeft ten behoeve van de uitvoering van examens schoolexamencommissies ingericht. lid 4 De samenstelling van de examenorganisatie, taken,verantwoordelijkheden en competenties van alle examenfunctionarissen zijn vastgelegd. Art. 2.2 Bekendmaking van het OER en het examenreglement lid 1 De schoolexamencommissie zorgt ervoor dat minimal 1 week voor de start van de opleiding bij de deelnemer bekend is hoe hij/zij kan beschikken over de Onderwijsen Examenregeling (OER) en het Examenreglement van Noorderpoort. Art. 2.3 Hulpmiddelen lid 1 In de Examenregeling van het OER staat vermeld welke hulpmiddelen de deelnemer mag gebruiken. Art. 2.4 Bewaartermijn lid 1 Het examenwerk van de deelnemer wordt, als de aard of omvang van het werk dat toelaat, samen met het examen, de beoordelingen en de begeleidende protocollen bewaard door de schoolexamencommissie. De bewaartermijn is zes maanden en deze gaat in op het moment dat de desbetreffende onderwijsovereenkomst wordt beëindigd. Art. 2.5 Aangepaste examens lid 1 Ten aanzien van gehandicapten en kandidaten met een leerbeperking kan de schoolexamencommissie toestaan dat het examen in afwijkende vorm en/of duur plaats vindt. lid 2 Als de leerbeperking aanpassingen vragen in de technische zin, waarbij de verlenging van de examenduur de 25%-grens niet overschrijdt, leidt dit tot een voor alle kandidaten gelijkwaardig examen. lid 3 Als de leerbeperking zodanig is, dat de technische aanpassingen van het examen leiden tot een examenduur verlenging van 25% of meer of dat er veranderingen in de beroepskwalificatie gemaakt moeten worden, zou dit leiden tot een examen dat niet meer voor alle kandidaten gelijkwaardig is. De deelnemer kan dan niet slagen voor het onderhavige examen. Hij/zij doet dan die onderdelen van het examen, waartoe hij/zij wel in staat is en hij/zij ontvangt 1 of meer certificaten en/of een getuigschrift. lid 4 Indien de schoolexamencommissie bij de toepassing van artikel 2.6, lid 2 twijfelt of de aanpassingen ten koste gaan van de gelijkwaardigheid van het examen voor alle kandidaten, wordt de situatie voorgelegd aan een schoolexamencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend. Versie juni 2009 pagina 7 van 37

8 lid 5 lid 6 lid 7 lid 8 lid 9 Art. 2.6 Inzage Als een deelnemer een tegemoetkoming in de wijze van examinering verlangt, moet hij dat schriftelijk aanvragen bij de (sub-)examencommissie. Bij zijn verzoek moet de deelnemer een verklaring voegen van een arts of een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog, waaruit blijkt of een tegemoetkoming gewenst is en indien dat het geval is, waaruit deze tegemoetkoming moet bestaan. Als de deelnemer deze verklaring overlegt, staat de (sub-)examencommissie de aangegeven afwijking in de wijze van examinering toe, tenzij daardoor niet meer sprake kan zijn van een zoveel mogelijk gelijke wijze van examinering van alle kandidaten. Als de deelnemer deze verklaring niet kan overleggen, doordat een arts of een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog weigert een dergelijke verklaring af te geven, kan de (sub-)examencommissie de deelnemer verwijzen naar de arts, psycholoog, of orthopedagoog van de Arbo-dienst waarbij het NP is aangesloten of naar de orthopedagoog van het bureau CDV van Noorderpoort. De school examencommissie kan toestaan dat een deelnemer die minder dan 6 jaar in Nederland heeft gewoond en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, het examen niet conform de examenregeling aflegt. De afwijking heeft betrekking op het vak Nederlands, of op een ander (deel van een) examenonderdeel waarvan het gebruik van Nederlands van overwegende betekenis is. De afwijking kan uitsluitend bestaan uit verlenging van de tijdsduur van een (deel van een ) examenonderdeel met ten hoogste 25% en/of de toestemming een verklarend Nederlands woordenboek te gebruiken. De in lid 5 en 6 bedoelde verklaring is net zo lang geldig als de onderwijsovereenkomst. De deelnemer heeft recht op bespreking van het gemaakte examen en op een motivering van de beoordeling. De schoolexamencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzage. De inzage vindt plaats binnen twee werkweken nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Versie juni 2009 pagina 8 van 37

9 4 Bezwaar en Beroep Bezwaar Art. 4a.1 Bezwaar indienen lid 1 lid 2 Een deelnemer kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen een bezwaar indienen bij de desbetreffende schoolexamencommissie van de opleiding. Een deelnemer kan tegen een beslissing van de schoolexamencommissie een bezwaar indienen bij de examencommissie van Noorderpoort. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt vijf werkdagen. De termijn begint daags nadat de maatregel of beslissing is bekend gemaakt. Art 4a.2 Schriftelijke bezwaar lid 1 De deelnemer stuurt het schriftelijke bezwaar naar de voorzitter van de schoolexamencommissie of de examencommissie van Noorderpoort. De examencommissie voorziet de bezwaar van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop de bezwaar is ingediend en is doorslaggevend voor de termijnstelling van artikel 4a.1 lid 2 en 4a.3 lid 1 van dit hoofdstuk. lid 2 De schriftelijke bezwaar houdt in: - naam en adres van de indiener; - datum van indiening; - omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen de bezwaar wordt ingediend (kopie mee sturen); - de gronden van de bezwaar. Art 4a.3 Termijnen uitspraak bezwaar lid 1 De examencommissies beslissen zo mogelijk binnen tien werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen. lid 2 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van de bezwaar. Als deze minderjarig is, stuurt de examencommissie ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. Bij een beslissing op een bezwaar, vermeldt de examencommissie van Noorderpoort de mogelijkheid in beroep te gaan. Versie juni 2009 pagina 9 van 37

10 Beroep Art. 4b.1 In beroep gaan lid 1 Een deelnemer kan tegen een uitspraak op de bezwaar in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. lid 2 lid 3 lid 4 Een deelnemer kan ook in spoedgevallen rechtstreeks in beroep gaan tegen beslissingen die genomen zijn door de beoordelaar of de schoolexamencommissie bij de Commissie van Beroep voor Examens. Om in beroep te gaan, dient de deelnemer een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor Examens. De deelnemer dient het beroepsschrift in binnen twee weken. De termijn vangt aan de dag nadat de beslissing door de beoordelaar, de schoolexamencommissie of schoolexamencommissie is bekend gemaakt. Art. 4b.2 Beroepschrift lid 1 Het beroepschrift bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; de gronden van het beroep. lid 2 lid 3 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag,het College van Bestuur: Noorderpoort t.a.v. Commissie van Beroep Postbus AM Groningen Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor Examens het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn van tien werkdagen waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de schoolexamencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Versie juni 2009 pagina 10 van 37

11 Art. 4b.3 Minnelijke schikking Nadat de deelnemer het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de schoolexamencommissie alsnog worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen en daarmee het probleem op te lossen. Als dit lukt, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. Art. 4b.4 Termijn uitspraak beroep lid 1 De Commissie van Beroep voor Examens beslist zo mogelijk binnen twee weken na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken. lid 2 lid 3 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de examens ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het College van Bestuur met een afschrift aan de voorzitter van de schoolexamencommissie van de betrokken school. Art. 4b.5 Beroep Externe borging Bezwaren over gedragingen van de Inspectie van het onderwijs kunnen worden ingediend bij de Inspecteur Generaal van het onderwijs volgens de procedure die staat beschreven op Versie juni 2009 pagina 11 van 37

12 5 Commissie van beroep voor de examens Art 5.1 Samenstelling en lidmaatschap lid 1 De Commissie van Beroep voor de Examens, hierna te noemen "de commissie" bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid en een plaatsvervangend voorzitter (Lid 7.5.1, lid 2 van de WEB) lid 2 Het adres van de commissie luidt: Commissie van Beroep voor de Examens Noorderpoort Postbus AM Groningen Een beroep wordt ingediend bij het CvB van Noorderpoort. Het CvB van Noorderpoort stelt de voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Examens onverwijld op de hoogte van een ontvangen beroep. lid 3 De commissieleden worden benoemd door de afzonderlijke bevoegde gezag en In overleg met het CvB van Noorderpoort benoemt het CvB van het Drenthe College de voorzitter. Benoemingen vinden plaats met in achtneming van lid lid 3 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. lid 4 Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door: - Het verstrijken van de zittingstermijn van ten hoogste 5 jaar: de leden zijn opnieuw benoembaar; - Schriftelijk bedanken bij de voorzitter van het CvB Drenthe College; - Overige redenen, genoemd in lid lid 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Art. 5.2 Werkwijze lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 De Commissie stelt ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken een huishoudelijk reglement vast. Dit reglement wordt voor vaststelling voorgelegd aan het bevoegde gezag van zowel Noorderpoort als van het Drenthe College. De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie ontvangen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten conform het kernbesluit van het Ministerie van OC&W. De Colleges van Bestuur Drenthe College en Noorderpoort stellen in overleg met de leden van de commissie de wijze van uitbetaling vast. De commissie kan ten behoeve van haar werkzaamheden gebruikmaken van de diensten van Noorderpoort. Het College van Bestuur draagt tenminste zorg voor adequate administratieve ondersteuning en het ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten. De commissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden en bevindingen en biedt dat verslag aan aan het College van Bestuur van het Drenthe College en Noorderpoort. Versie juni 2009 pagina 12 van 37

13 Art. 5.3 Werkingssfeer Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 Lid 6 De commissie oordeelt over beslissingen van de examencommissie van één van de samenwerkende colleges(noorderpoort en Drenthe college). De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt maximaal 2 weken na de bekendmaking van de uitspraak van de examencommissie op het ingediende bezwaar(web lid 2). De commissie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het beroepschrift, tenzij de commissie deze termijn heeft verlengd met ten hoogste 2 weken.(web lid 3) De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij kan daarbij advies inwinnen van externen deskundigen. Zij beslist of de deelnemer alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen en deelt dit aan de examencommissie mee. De commissie maakt haar beslissingen bekend aan de deelnemer, aan de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag, aan het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, indien dit van toepassing is en aan de inspectie. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. In afwijking van lid 7.25 van de Algemene Wet Bestuursrecht is de Commissie niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigt besluit een nieuw besluit te nemen. Zij kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder de door commissie te stellen voorwaarden. Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in de zaak met in achtneming van de uitspraak van de Commissie van Beroep voor de Examens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Art. 5.4 Overige bepalingen In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij Lid 1 voorrang vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Examens een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek na het desbetreffende orgaan, dan wel de desbetreffende examencommissie te hebben gehoord. Indien aan de oproep om gehoord te worden geen gehoor wordt gegeven, besluit de voorzitter desondanks. Lid 2 Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. Art 5.5. Inlichtingen De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de Commissie van Beroep voor de Examens de inlichtingen die zij voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. Versie juni 2009 pagina 13 van 37

14 6 Begrippenlijst Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag Bezwaar Certificaat Certificeerbare eenheid Competentie Cluster van competenties Commissie van Beroep voor de Examens Diploma EVC procedure Examen Examencommissie Examendossier Extraneus Een beoordelaar beoordeelt of bewijzen voldoende zijn voor de afsluiting van een (cluster van) competentie(s) en voor het behalen van een diploma of een bewijs van Eerder Verworven Competenties (EVC). Hij beoordeelt het gedrag en de resultaten van de deelnemer van de proeve of praktische testsituatie. Synoniemen voor beoordelaar zijn: assessor en examinator. Beroep van een deelnemer tegen een uitspraak van de beoordelaar of een examencommissie naar aanleiding van een ingediende bezwaar. College van Bestuur van Noorderpoort. Een bezwaar tegen een beslissing of maatregel m.b.t. het examen. een wettelijk erkend document waarmee is vastgelegd dat de bezitter ervan voldoet aan de eisen van een certificeerbare eenheid. Een deel van de opleiding dat op zich een waarde heeft op de arbeidsmarkt.hiervoor kan een apart certificaat worden behaald. De certificeerbare eenheden van een opleiding zijn vastgelegd in de OER van de opleiding. Een geheel van kennis, vaardigheden en (beroeps)houding. Meer dan 1 competentie gerelateerd aan een werkproces en/of kerntaak uit de beroepscontext. Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een examendeelnemer is ingesteld. Een wettelijk erkend document waarmee is vastgelegd dat de bezitter een kwalificatie heeft behaald. Het erkennen van eerder door (werk)ervaringsleren verworven competenties. Een onderzoek naar de competenties die de deelnemer zich moet hebben eigen gemaakt bij het afsluiten van een opleiding. een commissie die de organisatie en het afnemen van examens regelt. is een eindoordeel over het resultaat van een genoten opleiding door een individu. Het resultaat is verzameling bewijzen (beoordelingsportfolio) waarmee de deelnemer aantoont dat hij competenties beheerst op het eindniveau dat vereist is voor het behalen van de kwalificatie. Het examendossier is eigendom van de opleiding. Iemand die zich alleen inschrijft bij Noorderpoort om examen te doen en Versie juni 2009 pagina 14 van 37

15 geen opleiding volgt. Hij /zij heeft een examenovereenkomst afgesloten met Noorderpoort. Versie juni 2009 pagina 15 van 37

16 Kwalificatie Kwalificatiedossier Onderwijs - en Examenregeling (OER) Onderwijsovereenkomst Praktijkovereenkomst Summatieve toets De diploma-eisen van een opleiding. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij op de arbeidsmarkt start. In het kwalificatiedossier is aangegeven aan welke eisen de deelnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor het diploma. Er gelden diplomavereisten op de volgende onderdelen: het beroep, leren, loopbaan, burgerschap en talen en rekenen/wiskunde. Het document waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, uitstroomdifferentie worden vastgelegd. Een overeenkomst tussen deelnemer en bevoegd gezag die ten grondslag ligt aan de inschrijving. Een overeenkomst tussen Noorderpoort, de deelnemer en het bedrijf of instelling dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Een examenvorm die meetelt voor het diploma en aan het eind van een leerperiode, opleiding plaats vindt. Versie juni 2009 pagina 16 van 37

17 Bijlagen : lopende - en nieuwe experimentele opleidingen Lopende experimenten ; Gegevens volgens beleidstelling oktober 2007 CreboCode Kwalificatienaam BOL BBL BOL-dt com Allround operator x com Applicatieontwikkelaar x com Artiest x com Artiest (Drama) x com AV-productie x com AV-productie (Cameraman KC GOC) x com Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel) x com ICT-beheerder x x com Medewerker beheer ICT x x com Logistiek medewerker x x x com Middenkaderfunctionaris bouw en infra x com Operator x com Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus) x com Podium- en evenemententechniek (Podiumtechnicus toneel) com Medewerker ICT x com Timmerkracht x x x com Verkoopspecialist (Eerste verkoper) x com Verkoper x com Verkoper (Verkoper detailhandel) x com Mediavormgever x com Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent x x x com ICT beheer x x eca Medewerker marketing en communicatie x fun Timmerkracht x x x goc Gaming (Gamedesigner) x htv Commercieel medewerker reizen (Leidinggevende verkoop reizen) x htv Leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en bakkerij (Leisure & hospitality executive) htv Medewerker bediening / fastfood / café-bar x htv Kok x inn Technisch specialist personenauto's x ken Elektromonteur x x ken Installatietechniek (Monteur) x x ken Installatietechniek (Leidinggevend Monteur) x ken Elektrotechnische Installaties (Monteur) x x x Versie juni 2009 pagina 17 van 37

18 ken Koude- en Luchtbehandelingstechniek (Monteur airco-installaties < 3 kg ) ken Technicus middenkader WEI x ken Technicus middenkader WEI (Human x Technology) ken Technicus middenkader WEI (Mechatronica) x ken Technicus middenkader WEI (Werktuigkundige x installaties) koc Schoonheidsspecialist (Allround Schoonheidsspecialist) ovd Facilitair leidinggevende x ovd Facilitair medewerker x x ovd Onderwijsassistent x ovd Sport en bewegen x ovd Helpende Zorg & Welzijn (Helpende Zorg & Welzijn) x ovd Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaalmaatschappelijk dienstverlener) sav Assistent schilderen / industriële lakverwerking x sav Medewerker schilderen (Schilder) x vap Biomedisch analist x vap Chemisch-fysisch analist x vap Laborant (Allround laborant) x vap Analist x vtl Manager opslag & vervoer x x x x Versie juni 2009 pagina 18 van 37

19 Crebo nummer Experimenteer Opleiding Niveau Experimenten com Allround operator 3 v com Applicatieontwikkelaar 4 v com Artiest 4 v com AV-productie 4 Alg 4 v com Commercieel medewerker 3 3 v com Commercieel medewerker 4 4 v com Logistiek teamleider 3 v com Logistiek supervisor 4 v com Medewerker beheer ICT 3 v com Operator C 4 v com Logistiek medewerker 2 v com Infratechniek 2 2 v com Infratechniek 3 3 v com Ondernemer detailhandel 4 v com Ondernemer horeca/bakkerij 4 v com Operator 2 v com Podium- en evenemententechniek 2 2 com Podium- en evenemententechniek 3 3 v com Podium- en evenemententechniek 4 4 v com Medewerker ICT 2 v com Verkoopspecialist 3 v com Verkoper 2 v com Mediavormgever 4 v com Juridisch medewerker 4 v com Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent 1 v com Assistent operator 1 v com Assistent logistiek medewerker 1 v com ICT beheer 4 v com Dakdekker 2 2 v com Dakdekker 3 3 v eca Administratief medewerker 2 v eca Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 4 v Versie juni 2009 pagina 19 van 37

20 Crebo nummer Experimenteer Opleiding Niveau Experimenten eca Medewerker informatiedienstverlening 4 v eca Medewerker marketing en communicatie 4 v eca Particulier beveiliging 2 2 v eca Particulier beveiliging 3 3 v eca Vrede en veiligheid 1 1 v eca Vrede en veiligheid 2 2 v eca Administrateur 3 3 v eca Administrateur 4 4 v eca Secretariële beroepen 3 3 v eca Contactcenter teamleider 4 v fun Timmerkracht 2 2 v fun Timmerkracht 3 3 v fun Metselaar 2 v fun Tegelzetter 2 2 v fun Middenkaderfunctionaris bouw en infra 4 v goc Gaming 4 v htv Frontofficemedewerker 3 3 v htv Frontofficemedewerker 4 4 v htv Aqua & leisure 2 2 v htv Aqua & leisure 3 3 v htv Aqua & leisure 4 4 v htv Assistent bakker 1 v htv Reizen 3 3 v htv Reizen 4 4 v htv Horeca-assistent 1 v htv Leisure & hospitality 2 2 v htv Leisure & hospitality 3 3 v htv Leisure & hospitality 4 4 v htv Medewerker bediening/café-bar 2 2 v htv Medewerker bediening/café-bar 3 3 v htv Kok 2 2 v htv Kok 3 3 v htv Facilitaire dienstverlener 2 2 v Versie juni 2009 pagina 20 van 37

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2. Opleidingsdomein Studierichting 1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.3 Schilderen en onderhoud 2.4 Schoonmaak en

Nadere informatie

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek Definitieve boomstructuur registratiesystematiek In de notitie Op Koers is aangegeven hoe een nieuwe registratiesystematiek meer maatwerk kan leveren voor competentiegericht onderwijs en zonder extra beheerslast

Nadere informatie

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN PIB230-2012-Beroepsbeeldtest Doel Ondersteuning voor de deelnemer bij het maken van een geschikte opleidingskeuze. Doelgroep Deelnemers die zich inschrijven

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Mbo-gids 2015-2016 Twente

Mbo-gids 2015-2016 Twente Mbo-gids 2015-2016 Twente Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken Voor welke richting kies jij? Economie en ICT? Groen? Techniek? Zorg en Welzijn? 2 Middelbaar beroepsonderwijs mbo Wat wil

Nadere informatie

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12

Open dagen. 26 januari 2013. 25 januari 2013. Het Noorderpoort. Inhoud. Het Noorderpoort 2. Wie zijn wij? 5 ICT 6. Opleidingenoverzicht 12 6 2013-2014 ICT Het Noorderpoort Het Noorderpoort leidt je op voor het beroep van je keuze. Tijdens je opleiding begeleiden we je zodanig dat je het optimale uit jezelf kunt halen. Later, tijdens je loopbaan,

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

DOORSTROOMWIJZER. naar het MBO. voor leerlingen van VMBO en HAVO

DOORSTROOMWIJZER. naar het MBO. voor leerlingen van VMBO en HAVO DOORSTROOMWIJZER naar het MBO voor leerlingen van VMBO en HAVO 2012 2013 Inhoud Voorwoord bldz. 2 HMC mbo Vakschool bldz 16 SUMMA (voorheen Eindhoven) bldz. 3 De Rooi Pannen bldz. 17 West-Brabant bldz.

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2013 Jeugdwerkloosheid en het

Nadere informatie

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO Deze gids is een uitgave van LoBoRoN in opdracht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek en de Gooise Kring van Schooldecanen VMBO 2014-2015 Colofon

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Inhoud... 2. MBO Opleidingen:... 5. MBO Opleidingen: Horeca en Toerisme... 6. MBO Opleidingen: Samenleving en Onderwijs... 7

Inhoud... 2. MBO Opleidingen:... 5. MBO Opleidingen: Horeca en Toerisme... 6. MBO Opleidingen: Samenleving en Onderwijs... 7 Themalijn: Ik als docent in het MBO Algemeen deel L. Boelens; S. Boutsma; N. Dassen; A. Ellens; H. Groenewold; C. Hooghiemstra; A. Huisman; S. de Jong; E. de Jong; C. Hoexum; F. van Oosten; J. Sanderse;

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf:

Een boekje als dit heeft niet de pretentie compleet te zijn; de beste informatie krijgt u van de MBO-scholen zelf: 8 2012 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit boekje is bedoeld als handleiding bij de voorlichtingsavond van donderdag 8 november aanstaande Bij de samenstelling ervan èn bij de keuze van de voorlichting

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie