NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011"

Transcriptie

1 NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : COHORT: 2010

2 Inhoudsopgave VOORWOORD BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP Aan het werk na je opleiding Verder leren na je opleiding Competenties Beroep Talen en rekenen Speerpunten ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT Duur, locatie en omvang van de opleiding Programma op school en BPV Onderwijsprogramma op hoofdlijnen Eerste onderwijsperiode Beroepspraktijkvorming (BPV) Begeleiding Portfolio Versnellen of vertragen EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Exameneenheden Examenreglement Geldigheid Legitimering Toegang tot de examenvoorziening Organisatie van de examens Afwijkende examinering Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten Bezwaar en beroep Onregelmatigheden en fraude Uitslagregels Slotbepalingen ALGEMENE ZAKEN Kwalificatieplicht Studiefinanciering Prestatiebeurs De onderwijsovereenkomst (OOK) De praktijkovereenkomst (POK) De examenovereenkomst Matchpoint Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Verzekeringen STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

3 4.10 Klachten Vertrouwenspersonen Vertrouwensinspectie Studentenraad Informatievoorziening Frontoffice Huisregels Bereikbaarheid BIJLAGEN Bijlage A: Studiepuntenoverzicht Bijlage B: Te examineren kerntaken en competenties per proeve van bekwaamheid Bijlage B: Specificatie opleidingskosten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

4 VOORWOORD Welkom op Regionaal Opleidingen Centrum Flevoland. Deze studiegids is een uitwerking van de onderwijsovereenkomst (OOK) en het studentenstatuut. In deze studiegids beschrijven we de opleiding aan de hand van: - de grondslagen voor de inrichting van onderwijs en examinering; - de concrete inrichting. In hoofdstuk 1 geven we de uitgangspunten aan die de grondslagen zijn voor de inrichting van onderwijs en examinering. In hoofdstuk 2 staan het onderwijsprogramma en -reglement centraal, waarbij ook ingegaan wordt op de begeleiding en aan welke voorwaarden je moet voldoen om naar een volgende fase van je opleiding te gaan. In hoofdstuk 3 staat de examinering centraal. Hier wordt omschreven op welke manier op school en in de beroepspraktijk geëxamineerd wordt. Belangrijk hierbij is het examenreglement van ROC Flevoland. Hoofdstuk 4 gaat over algemene zaken, zoals de onderwijs- en praktijkovereenkomst, kosten van de opleiding en studentenraden. Daarnaast wordt verwezen naar belangrijke documenten, zoals het studentenstatuut en het verzekeringsboekje. In de eerste periode van je opleiding zal de studiegids met je besproken worden. Deze gids helpt je een weg te vinden door je opleiding. Het is ook te vinden op de portal. We wensen je veel plezier en succes tijdens je opleiding. Mevrouw T. Buitenwerf Manager Opleidingen ICT Almere, augustus 2010 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

5 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP 1.1 Aan het werk na je opleiding De applicatieontwikkelaar werkt bij bedrijven die software ontwikkelen. De applicatieontwikkelaar inventariseert de informatiebehoefte binnen een organisatie om vervolgens een applicatie te ontwerpen die in die informatiebehoefte voorziet. Hij onderzoekt hoe een applicatie een bijdrage kan leveren aan de gevraagde informatiebehoefte en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning op en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp en/of de planning. Vervolgens stelt de applicatieontwikkelaar een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van de applicatie vastlegt. Hij realiseert de applicatie en voegt eventueel delen van applicaties samen. Tijdens de installatie wordt de applicatie ook regelmatig getest en voert de applicatieontwikkelaar verbeteringen door. Tenslotte implementeert en test hij de applicatie. 1.2 Verder leren na je opleiding Na je opleiding kun je verder studeren op het HBO. De Hogeschool van Amsterdam en INHolland bieden verschillende Informaticaopleidingen aan, die aansluiten op de opleiding Applicatieontwikkelaar. Het gaat in dit verband vooral om de opleidingen Informatica, Technische informatica en Information Engineering. Tijdens de opleiding Applicatieontwikkelaar krijg je de gelegenheid kennis te maken met het HBO. Zie hiervoor paragraaf 2.3 onder de kop Toelichting tabel. 1.3 Competenties ROC Flevoland leidt en begeleidt je naar een competent beginnend beroepsbeoefenaar binnen de gekozen opleiding. Om competent of bekwaam te zijn heb je de juiste kennis en vaardigheden nodig. Ook je beroepshouding is belangrijk. Samenhangende kennis, vaardigheden en houding vormen een competentie. Je kunt competenties zien als kwaliteiten die je jezelf hebt aangeleerd en die je kunt gebruiken bij het uitoefenen van je werk en het functioneren in de samenleving. Daarom leer je naast beroepscompetenties ook over burgerschap en krijg je talen, waaronder Nederlands. Als je de opleiding begint, heb je al competenties. Om je competenties die je voor je beroep nodig hebt verder te ontwikkelen is je opleiding gericht op de beroepspraktijk. Hiervoor heb je specifieke kennis nodig die je opdoet in theoriecursussen. Om vaardigheden aan te leren krijg je trainingen. In projecten en de BPV werk je aan praktische opdrachten waarbij naast de geleerde kennis en vaardigheden ook de beroepshouding aan de orde komt. 1.4 Beroep De belangrijkste kenmerken van het beroep worden kerntaken genoemd. Dit is voor ieder beroep weer anders. Hieronder staan de kerntaken die horen bij het beroep waar je voor gekozen hebt. Dit zijn de belangrijkste taken die je na je opleiding moet kunnen uitvoeren. Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in eindtermen. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

6 Kerntaak 1. Ontwerpen van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan de informatiebehoefte van diverse disciplines binnen een organisatie in kaart brengen, formuleren, analyseren en een functioneel ontwerp voor een applicatie maken. 2. De kandidaat kan functionele ontwerpen inhoudelijk toelichten en de opdrachtgever adviseren bij de te nemen ontwerpbeslissingen met betrekking tot functionaliteiten. 3. De kandidaat kan functionele ontwerpen vertalen in technische ontwerpen, rekening houdend met gebruikers, technische (on-)mogelijkheden en in de organisatie gebruikte procedures en middelen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 5. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 6. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 7. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 8. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 9. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers en collega s op verschillende niveaus. 10. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 11. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 12. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 2. Realiseren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan op basis van een functioneel en technisch ontwerp een plan van aanpak maken voor het realiseren van een applicatie en een ontwikkelomgeving inrichten en beheren. 2. De kandidaat kan ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces ontwerpen en realiseren. 3. De kandidaat kan met diverse programmeertalen en -methodieken (onderdelen van) applicaties realiseren en documenteren. 4. De kandidaat kan in overleg met collega s diverse onderdelen van applicaties samenvoegen tot één applicatie. 5. De kandidaat kan de kwaliteit van applicaties vaststellen op basis van systeemtests en hierover rapporteren aan een leidinggevende. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 6. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 7. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 8. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

7 Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 9. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 10. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 11. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 12. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 13. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 14. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 3. Testen en implementeren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan samen met de betrokken disciplines een implementatieplan maken dat de technische en organisatorische implementatie van een applicatie beschrijft. 2. De kandidaat kan op basis van een implementatieplan een applicatie implementeren. 3. De kandidaat kan in overleg met de diverse disciplines een testplan schrijven voor een acceptatietest. 4. De kandidaat kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van een acceptatietest, de bevindingen hieruit interpreteren en bespreken met de betrokken disciplines. 5. De kandidaat kan de producten ten behoeve van diverse disciplines documenteren en verslag doen van de uitvoering van het gehele ontwikkeltraject. 6. De kandidaat kan de implementatie van applicaties samen met de betrokken disciplines evalueren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 7. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 8. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 9. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 10. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 11. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 12. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 13. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 14. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 15. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Meer informatie over deze kerntaken eindtermen en competenties kun je vinden in het zogenoemde Kwalificatiedossier. Je kunt het kwalificatiedossier downloaden vanaf of opvragen bij je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

8 1.5 Talen en rekenen Het kwalificatiedossier stelt ook eisen aan te behalen niveaus voor Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (zie 3.1). Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (Engels) zijn nodig om het beroep uit te oefenen en om te kunnen functioneren in de samenleving. In onderstaande tabellen zijn voor de verschillende taal- en rekenvaardigheden de niveaus opgenomen. Nederlands Vaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging Niveau 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F Engels Vaardigheid Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Niveau B1 B1 B1 B1 B1 Rekenen Vaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Niveau 3F 3F 3F 3F 1.6 Speerpunten ROC Flevoland kent drie speerpunten: Sport en Bewegen, Ondernemerschap en Internationalisering. In alle opleidingen van ROC Flevoland zijn Ondernemerschap en Sport en Bewegen verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma. Internationalisering wordt per opleiding verschillend vorm gegeven. Hieronder is aangegeven hoe de speerpunten in de opleiding zijn opgenomen. Sport & Bewegen ROC Flevoland vindt het belangrijk dat iedere student straks als gezonde werknemer aan het werk gaat. Je krijgt verschillende sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden die onder andere tot doel hebben om met plezier te werken aan de zorg voor je eigen gezondheid. In het eerste jaar start je met een leefstijl- en fitheidstest en sport- en bewegingslessen. Daarnaast kun je je oriënteren op verschillende sporten en bewegingsactiviteiten door het Sport op Maatprogramma (SOM). Met dit sportkeuzeprogramma worden sportpunten behaald, die vereist zijn om te voldoen aan kerntaak 7 van Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ondernemerschap Alle opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschap, mede omdat het bedrijfsleven hier waarde aan hecht en om je een extra keuze te bieden. In je opleiding neem je deel aan College Company (CC). Je leert hier o.a. hoe je een bedrijf moet opzetten en te werken aan je ondernemersvaardigheden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

9 2 ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT 2.1 Duur, locatie en omvang van de opleiding In onderstaande tabel is weergegeven hoe lang de opleiding gemiddeld duurt, op welke locatie(s) de opleiding wordt aangeboden en hoe de studiebelastinguren zijn verdeeld binnen de opleiding. BPV staat voor beroepspraktijkvorming en kun je zien als stage. Deze loop je binnen een geaccrediteerd (goedgekeurd) leerbedrijf. Duur opleiding Locatie(s) Studiebelastingsuren (SBU) 1 jaar Almere, Louis Armstrongweg Schoolprogramma begeleid BPV Zelfstudie Totaal uur uur uur uur 2.2 Programma op school en BPV Elk jaar telt vier onderwijsperioden, elk van ongeveer tien weken. In onderstaande tabel zie je in welke periode je schoolprogramma hebt en in welke BPV. Beide worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. Leer- Onderwijsperiode jaar Schoolprogramma Schoolprogramma + BPV BPV Schoolprogramma STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

10 2.3 Onderwijsprogramma op hoofdlijnen In onderstaand schema wordt de inhoud van de opleiding op school op hoofdlijnen beschreven, in onderwijseenheden. Deze kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals workshops, cursussen, praktijktrainingen, projecten, colleges, enzovoort. Verder wordt aangegeven in welke onderwijsperiode (OP) een bepaalde onderwijseenheid wordt aangeboden. In andere documenten die je tijdens je opleiding krijgt, zoals het lesrooster, wordt dit gedetailleerder aangegeven. Onderwijseenheid Verplicht deel Uren per week per onderwijsperiode Intro BlueJ 13,5 BPV o/v Intro HTML/CSS 13,5 BPV o/v Intro JAVA/JSP/SQL 13,5 BPV o/v AO AO projectwijzer1 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer 2 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer3 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO Workshop 1 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 2 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 3 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v NED Spreken o/v NED Gesprekken voeren o/v NED Luisteren o/v NED Lezen o/v NED Schrijven 2,25 2,25 BPV 2,25 o/v NED Taalverzorging en begrippenlijst o/v NED meesterstuk o/v NED 1-meting Nederlands o/v ENG Taalvaardigheid 1 o/v ENG Taalvaardigheid 2 o/v ENG Taalvaardigheid 3 o/v ENG Taalvaardigheid 4 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v ENG Taalvaardigheid 5 o/v ENG Taalvaardigheid 6 o/v WISK Wiskunde o/v WISK 2F/X2: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Meten en meetkunde 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v WISK 3F/Y1: Verbanden o/v WISK 1-meting Wiskunde o/v WISK Logica en formules 0,75 0,75 BPV 0,75 o/v Beoordeling Keuzedeel Keuze 1 Minor Geomatica 4 4 BPV o/v Keuze 2 College Company of MHBO of Project BPV o/v

11 Toelichting tabel De uren die vermeld staan in de kolom uren per week per onderwijsperiode leerjaar 1 zijn onder voorbehoud. In de kolom beoordeling van de tabel staat de afkorting o/v. Dit staat voor voldoende/onvoldoende. Door scores te halen wordt bepaald of je het onderdeel met een voldoende of onvoldoende hebt afgesloten. In het keuzedeel van de tabel staan de keuzeonderdelen vermeld. Het MHBO-traject is een keuzetraject waarin je kennis maakt het HBO. In dit traject neem je deel aan het studieprogramma dat door een van de deelnemende HBO-instellingen wordt aangeboden. Je bent vrij te kiezen voor een HBO-instelling. Dit programma duurt het gehele schooljaar. Verder kun je, door deel te nemen aan het MHBO-traject, studietijdverkorting bij een vervolgstudie op de betreffende HBO-instelling verkrijgen. Dit wordt door de HBO-instelling zelf bepaald. Degenen die niet kiezen voor dit traject, moeten kiezen voor keuzeonderdelen die op school, in de vorm van een project, leerbedrijf of College Company worden aangeboden. Dit wordt in overleg met de studiecoach gedaan. De studiebelasting is in beide gevallen gelijk. Deze onderdelen kunnen uiteenlopen van een webapplicatie tot en met een applicatie voor een mobiele telefoon en Robotica. Op de site van de opleiding (http://members.tele2.nl/beuningen99) vind je alle informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma, de projectuitvoering en projectdocumentatie. Verder tref je hier links aan van sites die interessant zijn voor de opleiding. Je zult tijdens je opleiding intensief gebruik maken van deze site. In bijlage A tref je een studiepuntenoverzicht aan. Hier kun je zien hoeveel studiepunten je per eenheid en in totaal kunt krijgen. 2.4 Eerste onderwijsperiode Oriëntatie Het kan zijn dat de gekozen opleiding niet bij je past. Je kunt in deze periode een overstap maken naar een andere, passende (vervolg)opleiding. Hierbij kan Matchpoint je helpen. Zie voor meer informatie over Matchpoint hoofdstuk Beroepspraktijkvorming (BPV) Voor elke BPV-periode krijgt je een reader met informatie over de beroepspraktijkvorming, waaronder de te maken opdrachten en leerdoelen. Het leerbedrijf waar de BPV plaatsvindt, zorgt voor de begeleiding in de praktijk. Daarnaast heb je een BPV-begeleider vanuit school die je regelmatig opzoekt in het bedrijf. In onderstaand schema kun je zien hoeveel uren en/of dagen per week je per BPV periode op het leerbedrijf stage loopt. Leer- Omvang BPV jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode uren = 4 dagen/week Duur: laatste week 32 uren = 4 dagen/week Duur: 12 weken Het uitgangspunt hierbij is, dat ook in de BPV-periode 1 dag per week wordt besteed aan de keuzeonderdelen op school of het MHBO-traject. Zie ook 2.3 onder de kop Toelichting tabel. Praktijkovereenkomst (POK) De afspraken over de BPV worden vastgelegd in een POK. Zonder deze overeenkomst zijn je gewerkte uren niet geldig en ben je niet verzekerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar hoofdstuk 4. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

12 2.6 Begeleiding Je wordt op verschillende manieren begeleid tijdens je opleiding. Docenten begeleiden de studenten bij studieactiviteiten voor een vakgebied. De studiecoach begeleidt studenten bij de studieloopbaan en de ontwikkeling naar startend beroepsbeoefenaar. De studiecoach houdt coachgesprekken met studenten individueel en met de klas. De coachuren staan op het rooster. Je hebt recht op minimaal één individueel coachgesprek per onderwijsperiode. De studiecoach is ook degene die studenten informeert over schoolzaken en bij wie je met vragen terecht kunt. Als er bijkomende problemen zijn die van invloed zijn op de studie zoals een handicap, dyslexie of problemen in de persoonlijke sfeer dan wordt de student extra begeleid door een gespecialiseerde coach, de coach plus. Eventueel kan verwezen worden naar gespecialiseerde hulpverleners. De BPV-begeleider begeleidt de studenten vanuit ROC Flevoland bij de BPV. Op de BPV-plaats worden studenten begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is altijd verbonden aan een goedgekeurde stageplaats. 2.7 Portfolio Een portfolio is een persoonlijke, digitale map waarin je bewaart wat je gedaan hebt. Al het werk dat je tijdens je opleiding doet, bewaar je in je persoonlijke mappen op de portal (mijn site). 2.8 Versnellen of vertragen Het kan voorkomen dat een student versnelt en eerder voor diplomering in aanraking komt. Ook kan het zijn dat een student door bijvoorbeeld het onvoldoende afronden van onderdelen, vertraging opgelopen heeft wat kan leiden tot uitstel van diplomering. In beide gevallen wordt dit besproken met je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

13 3 EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Er zijn drie proeven van bekwaamheid in het examenprogramma opgenomen. Ze zijn gekoppeld aan kerntaken en competenties. In bijlage B kun je zien welke kerntaken en competenties per eenheid geëxamineerd worden. 3.1 Exameneenheden In onderstaande tabellen staat welke examens je voor het diploma moet hebben behaald. Proeve van bekwaamheid kerntaak 1 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 1 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Ontwerpen van applicaties 4 In deze pvb vindt het interview met de opdrachtgever plaats. Aan de hand van de eisen en wensen van de opdrachtgever, wordt het functioneel en technisch ontwerp van de applicatie gemaakt. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Proeve van bekwaamheid kerntaak 2 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 2 met voldoende resultaat afgerond; de onderdelen BlueJ, HTML/CSS, Java/JSP/SQL met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Realiseren van applicaties 4 In deze pvb wordt een applicatie gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bepaalde ontwikkelomgeving en programmeertalen. De applicatie wordt aan de projectleider (als technisch deskundige) gepresenteerd. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP 4 Duur: 10 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

14 Proeve van bekwaamheid kerntaak 3 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO projectwijzer 3 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en Rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Testen en implementeren van applicaties 4 In deze pvb wordt de applicatie opgeleverd. Dit gebeurt aan de hand van een implementatieplan en een acceptatietest. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de opdrachtgever. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: de opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Engels wordt geëxamineerd op 5 vaardigheden (zie hieronder). Voor diplomering is het vereist dat minimaal 3 van de 5 vaardigheden op het vereiste niveau worden behaald. Engels: Engels: Engels: Engels: Engels: De vaardigheden Engels worden geëxamineerd binnen het kader van de proeven van bekwaamheid zoals hierboven omschreven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Voorwaarde(n) deelname De voorwaarden van de betreffende proeve van bekwaamheid waarin zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie in het Engels voorkomt, gelden ook voor Engels. Inhoud Vorm Setting Niveau B1 Proeve van Bekwaamheid Het uitvoeren van een aantal opdrachten in een realistische context. Het gaat hierbij om de mondelinge communicatie in het Engels met de opdrachtgever en/of een andere partij die bij de opdrachten betrokken is. De activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere het interviewen en het presenteren in de Engelse taal. School Afnamemoment Onderwijsperiode 4 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

15 Nederlands Mondelinge taalvaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging IE IE IE IE IE IE IE PE IE=Instellingsexamen; PE=Pilotexamen. ROC Flevoland beoogt deelname aan de pilotexamens. Indien dit niet mogelijk is dan worden instellingsexamens ingezet. PE Diplomering: De vaardigheden Nederlands worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor elk examen (IE / PE) wordt één herkansing aangeboden Rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Instellingsexamen / Pilotexamen ROC Flevoland beoogt deelname aan het pilotexamen. Indien dit niet mogelijk is dan worden een instellingsexamen ingezet. Diplomering: De vaardigheden rekenen worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor het examen wordt één herkansing aangeboden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

16 3.2 Examenreglement Geldigheid Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van ROC Flevoland, indien en voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken. Dit examenreglement geldt voor de duur van de gehele opleiding. Met inachtneming van dit examenreglement kunnen per opleiding nadere regels worden vastgelegd. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit examenreglement. Indien de afname van een examen is overgedragen aan een andere instelling of exameninstelling is het examenreglement van die instelling of exameninstelling geldend. Deze informatie wordt bekendgemaakt in de studiegids Legitimering De opleidingen zijn gehouden aan de gestelde regels betreffende examinering uit het, door de Centrale Examencommissie, vastgestelde Handboek Examenorganisatie. De Onderwijsinspectie voert de externe borging van de examens uit Toegang tot de examenvoorziening Degene die als student is ingeschreven, heeft eveneens toegang tot de examenvoorziening van de betreffende opleiding. Aan de toegang tot de examenvoorziening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Degene die uitsluitend tot het examen wenst te worden toegelaten, kan zich als examenstudent in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De domeinexamencommissie stelt kandidaten 1 die door overmacht niet in staat zijn geweest aan een examenonderdeel deel te nemen, in de gelegenheid alsnog het betreffende examen af te leggen Organisatie van de examens Het College van Bestuur stelt een centrale examencommissie in die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de organisatie van examens, de kwaliteit van de organisatie van de afname van examens en de kwaliteit van de examens. De centrale examencommissie stelt domeinexamencommissies in die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het examineringsproces in de betreffende domeinen. De domeinexamencommissies maken alle relevante gegevens met betrekking tot de organisatie van de examinering tijdig aan de kandidaten bekend. De domeinexamencommissies brengen de kandidaten tijdig op de hoogte van alle voorwaarden om aan de examens deel te kunnen nemen. Herkansen Voor elk examenonderdeel worden er twee mogelijkheden van herkansing geboden. Indien anders dan door overmacht de eerste herkansing tot het afleggen van het examen is gemist, dan wordt het examen als afgelegd beschouwd met een onvoldoende / 0 als resultaat. Extra herkansingen (niet zijnde de hiervoor genoemde tweede gelegenheid) dienen bij de domeinexamencommissie aangevraagd te worden. Het betreffende formulier is te verkrijgen via de frontoffice Afwijkende examinering Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten staan de domeinexamencommissies afwijkende vorm en/of duur van de examinering toe. Een kandidaat kan op basis van een verklaring van een arts, een psycholoog, een orthopedagoog, een deskundige van een audiologisch / diagnostisch erkend instituut, in aanmerking komen voor een aangepaste wijze van examineren. De aangepaste wijze van examineren geldt ook als een kandidaat minder dan 6 jaar onderwijs heeft genoten in Nederland en Nederlands niet de moedertaal is. 1 Kandidaten: studenten en examenstudenten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

17 3.2.6 Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde objectieve criteria. De vastgestelde beoordelingsnormen worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijkelijk gehanteerd. Kandidaten moeten kennis kunnen nemen van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt. De beoordeling moet gemotiveerd kunnen worden Bezwaar en beroep Een kandidaat kan tegen beslissingen genomen door of namens een domeinexamencommissie schriftelijk bezwaar (bezwaarschrift) aantekenen. In het bezwaarschrift is opgenomen: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); de gronden van het bezwaar. Het formulier Bezwaar is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt tien werkdagen, gerekend vanaf de dagtekening van de beslissing van de domeinexamencommissie. De domeinexamencommissie beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift en maakt de beslissing schriftelijk bekend aan de kandidaat. Een kandidaat kan binnen tien werkdagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, Postbus 30131, 1303 AC Almere. In het beroepschrift moet zijn opgenomen: naam, adres en woonplaats van de appellant; aanduiding van de domeinexamencommissie of examinator tegen wiens beslissing het beroep is gericht; een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroep berust een kopie van de beslissing van de domeinexamencommissie. Het formulier Beroep is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De Commissie van Beroep voor de examens beslist binnen 20 werkdagen na dagtekening van het beroep. De Commissie van Beroep voor de examens kan deze termijn verlengen met tien werkdagen Onregelmatigheden en fraude Een domeinexamencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de domeinexamencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat moet bijgestaan worden door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het niet opvolgen van instructies; het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; het aandragen van niet authentieke bewijsvoering t.b.v. het examendossier Uitslagregels De eindwaardering van een examen(onderdeel) wordt weergegeven in één van de volgende begrippen: voldoende, onvoldoende of een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10. De examinator maakt de einduitslag van het examen(onderdeel) binnen tien werkdagen na afname van het examen(onderdeel) bekend Slotbepalingen Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

18 geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. In onvoorziene omstandigheden beslist de domeinexamencommissie. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

19 4 ALGEMENE ZAKEN 4.1 Kwalificatieplicht Met ingang van 1 augustus 2007 bestaat voor alle studenten tot 18 jaar een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot 18 jaar leerplichtig zijn tenzij zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 dan wel een havo- of vwo-diploma. Om aan de kwalificatieplicht te voldoen hoeft men niet per se volledig dagonderwijs te volgen maar kan men ook in de combinatie van leren en werken (bbl) aan de slag. 4.2 Studiefinanciering Voor inlichtingen/aanvragen over studiefinanciering kun je terecht bij DUO IB-groep in Groningen. Telefoon: Website: De meeste folders zijn ook verkrijgbaar bij de frontoffice. Het is belangrijk om elke wijziging in je opleidingstraject door te geven aan DUO IB-groep. Je kunt dit regelen via met je DigiD. Per schooljaar mag tot een bepaald maximumbedrag per kalenderjaar worden bijverdiend. Bij hogere bijverdiensten moet een deel van de studiefinanciering worden terugbetaald. Informatie over bijverdienen staat in de brochure Studiefinanciering: Bijverdienen ook te downloaden bij DUO IB-groep. 4.3 Prestatiebeurs Als je een opleiding gaat volgen op niveau 3 of 4 ontvang je de eerste vier jaar een prestatiebeurs. Je ontvangt deze prestatiebeurs eerst als een lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. Als je binnen tien jaar (de diplomatermijn) je diploma haalt op minstens niveau 3 of 4, hoef je de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en de (vergoeding voor de) OV-chipkaart niet terug te betalen. Haal je geen diploma dan moet je de prestatiebeurs wel terugbetalen. De diplomatermijn gaat van start met ingang van de maand waarin je voor het eerst de prestatiebeurs toegekend krijgt. Je mag de vier jaar prestatiebeurs en drie jaar lening ook voor meerdere studies op niveau 3 of 4 inzetten. Je moet je recht op studiefinanciering overigens wel opnemen binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering, ook al heb je nog geen vier jaar prestatiebeurs of drie jaar lening verbruikt. De prestatiebeurs geldt niet voor: studenten die vóór 1 augustus 2005 al studiefinanciering krijgen voor een beroepsopleiding; studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen. 4.4 De onderwijsovereenkomst (OOK) De onderwijsovereenkomst is een door de wet verplichte overeenkomst tussen de student en ROC Flevoland. In geval van minderjarigheid tekent de wettelijke vertegenwoordiger. In de onderwijsovereenkomst staan een aantal bepalingen. Je krijgt vóór het begin van de opleiding de onderwijsovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Jouw inschrijving is pas definitief als de onderwijsovereenkomst ondertekend is ingeleverd samen met andere wettelijk verplichte documenten. Bij de onderwijsovereenkomst horen het studentenstatuut, de studiegids en de van toepassing zijnde delen van het Handboek Examenorganisatie. Dat wil zeggen dat de bepalingen die in deze documenten staan ook onder de werking van de onderwijsovereenkomst vallen. 4.5 De praktijkovereenkomst (POK) Voor de beroepspraktijkvorming wordt tussen ROC Flevoland, het leerbedrijf en de student een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst. In deze praktijkovereenkomst staan algemene voorwaarden zoals de rechtspositie van de student, de duur van de overeenkomst, de begeleiding, de beoordeling en de beëindiging van de overeenkomst, de verzekering en de aansprakelijkheid. Bij studenten in de bbl wordt de praktijkovereenkomst ook nog getekend door het betreffende kenniscentrum. De praktijkovereenkomst dient te worden afgesloten vóór het begin van de bpv. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

20 ROC Flevoland adviseert de student een persoonlijke WA-verzekering en een ongevallenverzekering af te sluiten. ROC Flevoland verwacht van een stagebiedend bedrijf dat deze zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Indien schade ontstaat door onjuist handelen van de student die stage loopt, dient deze schade door het stagebiedende bedrijf verhaald te worden op haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of op de door de student afgesloten verzekering. Daarbij moet worden opgemerkt dat een student tijdens zijn stageperiode ook in de wet wordt aangemerkt als werknemer. Indien de verzekering van het stagebiedende bedrijf of de verzekering van de student niet toereikend is voor de geleden schade, kan het bedrijf contact opnemen met de afdeling inkoop/verzekeringen ( ) voor het bespreken van de afhandeling van deze schade. 4.6 De examenovereenkomst Als de onderwijsovereenkomst beëindigd is en je alleen nog examens wil doen om de opleiding af te ronden dan kan een verzoek worden gedaan aan de domeinexamencommissie om als examendeelnemer te worden ingeschreven. In de examenovereenkomst staat dat alleen examen gedaan wordt en geen ondersteuning of begeleiding wordt gegeven door docenten. Voor de examens waarvoor de examenovereenkomst is opgesteld, is een bedrag van 125,- verschuldigd (dus ongeacht het aantal examens). Wend je tot je studiecoach als je ingeschreven wilt worden als een examendeelnemer. 4.7 Matchpoint Matchpoint verstrekt informatie over opleidingen en diensten, biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld leerproblemen, onderhoudt contacten met grote bedrijven in het kader van het werven van stageplaatsen, etc. Je kunt altijd bij Matchpoint binnenlopen als je informatie wilt over andere opleidingen. Als je tijdens de opleiding problemen tegenkomt waarbij je hulp nodig hebt, kunnen studieadviseurs en specialisten je helpen. Je kunt hierbij denken aan: ondersteuning bij leesstoornissen (bv. dyslexie); ondersteuning in verband met een handicap; ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen; intensieve beroepskeuzebegeleiding (testen, etc.). Aanmelding voor begeleiding van Matchpoint loopt via jouw studiecoach. Spreekuur De studieadviseurs van Matchpoint houden regelmatig spreekuur. Je kunt dan binnenlopen voor het stellen van vragen. Straat van Florida (Almere) op maandag t/m donderdag van uur. Agorawagenplein (Lelystad) op vrijdag van uur. Vaartweg (Lelystad) op maandag van uur De Noord (Dronten) op vrijdag van uur. 4.8 Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Wettelijke bijdrage De wettelijke bijdrage is het bij wet geregelde lesgeld. De bijdrage wordt voor elk leerjaar in rekening gebracht. Lesgeld Alle bol-studenten, van 18 jaar en ouder op 1 augustus, moeten voor 1 oktober de onderwijskaart inleveren bij ROC Flevoland (frontoffice). ROC Flevoland stuurt de onderwijskaarten naar DUO IB-groep. DUO IB-groep stuurt de factuur naar de student. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907)

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) kb.in13.4.v1 ECABO, 15 februari 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Applicatieontwikkelaar Niveau 4 3 jaar Crebocode: 95311 Dossiercode: 22087 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2015-2018 Sector: T&V

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie