NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011"

Transcriptie

1 NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : COHORT: 2010

2 Inhoudsopgave VOORWOORD BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP Aan het werk na je opleiding Verder leren na je opleiding Competenties Beroep Talen en rekenen Speerpunten ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT Duur, locatie en omvang van de opleiding Programma op school en BPV Onderwijsprogramma op hoofdlijnen Eerste onderwijsperiode Beroepspraktijkvorming (BPV) Begeleiding Portfolio Versnellen of vertragen EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Exameneenheden Examenreglement Geldigheid Legitimering Toegang tot de examenvoorziening Organisatie van de examens Afwijkende examinering Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten Bezwaar en beroep Onregelmatigheden en fraude Uitslagregels Slotbepalingen ALGEMENE ZAKEN Kwalificatieplicht Studiefinanciering Prestatiebeurs De onderwijsovereenkomst (OOK) De praktijkovereenkomst (POK) De examenovereenkomst Matchpoint Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Verzekeringen STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

3 4.10 Klachten Vertrouwenspersonen Vertrouwensinspectie Studentenraad Informatievoorziening Frontoffice Huisregels Bereikbaarheid BIJLAGEN Bijlage A: Studiepuntenoverzicht Bijlage B: Te examineren kerntaken en competenties per proeve van bekwaamheid Bijlage B: Specificatie opleidingskosten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

4 VOORWOORD Welkom op Regionaal Opleidingen Centrum Flevoland. Deze studiegids is een uitwerking van de onderwijsovereenkomst (OOK) en het studentenstatuut. In deze studiegids beschrijven we de opleiding aan de hand van: - de grondslagen voor de inrichting van onderwijs en examinering; - de concrete inrichting. In hoofdstuk 1 geven we de uitgangspunten aan die de grondslagen zijn voor de inrichting van onderwijs en examinering. In hoofdstuk 2 staan het onderwijsprogramma en -reglement centraal, waarbij ook ingegaan wordt op de begeleiding en aan welke voorwaarden je moet voldoen om naar een volgende fase van je opleiding te gaan. In hoofdstuk 3 staat de examinering centraal. Hier wordt omschreven op welke manier op school en in de beroepspraktijk geëxamineerd wordt. Belangrijk hierbij is het examenreglement van ROC Flevoland. Hoofdstuk 4 gaat over algemene zaken, zoals de onderwijs- en praktijkovereenkomst, kosten van de opleiding en studentenraden. Daarnaast wordt verwezen naar belangrijke documenten, zoals het studentenstatuut en het verzekeringsboekje. In de eerste periode van je opleiding zal de studiegids met je besproken worden. Deze gids helpt je een weg te vinden door je opleiding. Het is ook te vinden op de portal. We wensen je veel plezier en succes tijdens je opleiding. Mevrouw T. Buitenwerf Manager Opleidingen ICT Almere, augustus 2010 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

5 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP 1.1 Aan het werk na je opleiding De applicatieontwikkelaar werkt bij bedrijven die software ontwikkelen. De applicatieontwikkelaar inventariseert de informatiebehoefte binnen een organisatie om vervolgens een applicatie te ontwerpen die in die informatiebehoefte voorziet. Hij onderzoekt hoe een applicatie een bijdrage kan leveren aan de gevraagde informatiebehoefte en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning op en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp en/of de planning. Vervolgens stelt de applicatieontwikkelaar een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van de applicatie vastlegt. Hij realiseert de applicatie en voegt eventueel delen van applicaties samen. Tijdens de installatie wordt de applicatie ook regelmatig getest en voert de applicatieontwikkelaar verbeteringen door. Tenslotte implementeert en test hij de applicatie. 1.2 Verder leren na je opleiding Na je opleiding kun je verder studeren op het HBO. De Hogeschool van Amsterdam en INHolland bieden verschillende Informaticaopleidingen aan, die aansluiten op de opleiding Applicatieontwikkelaar. Het gaat in dit verband vooral om de opleidingen Informatica, Technische informatica en Information Engineering. Tijdens de opleiding Applicatieontwikkelaar krijg je de gelegenheid kennis te maken met het HBO. Zie hiervoor paragraaf 2.3 onder de kop Toelichting tabel. 1.3 Competenties ROC Flevoland leidt en begeleidt je naar een competent beginnend beroepsbeoefenaar binnen de gekozen opleiding. Om competent of bekwaam te zijn heb je de juiste kennis en vaardigheden nodig. Ook je beroepshouding is belangrijk. Samenhangende kennis, vaardigheden en houding vormen een competentie. Je kunt competenties zien als kwaliteiten die je jezelf hebt aangeleerd en die je kunt gebruiken bij het uitoefenen van je werk en het functioneren in de samenleving. Daarom leer je naast beroepscompetenties ook over burgerschap en krijg je talen, waaronder Nederlands. Als je de opleiding begint, heb je al competenties. Om je competenties die je voor je beroep nodig hebt verder te ontwikkelen is je opleiding gericht op de beroepspraktijk. Hiervoor heb je specifieke kennis nodig die je opdoet in theoriecursussen. Om vaardigheden aan te leren krijg je trainingen. In projecten en de BPV werk je aan praktische opdrachten waarbij naast de geleerde kennis en vaardigheden ook de beroepshouding aan de orde komt. 1.4 Beroep De belangrijkste kenmerken van het beroep worden kerntaken genoemd. Dit is voor ieder beroep weer anders. Hieronder staan de kerntaken die horen bij het beroep waar je voor gekozen hebt. Dit zijn de belangrijkste taken die je na je opleiding moet kunnen uitvoeren. Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in eindtermen. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

6 Kerntaak 1. Ontwerpen van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan de informatiebehoefte van diverse disciplines binnen een organisatie in kaart brengen, formuleren, analyseren en een functioneel ontwerp voor een applicatie maken. 2. De kandidaat kan functionele ontwerpen inhoudelijk toelichten en de opdrachtgever adviseren bij de te nemen ontwerpbeslissingen met betrekking tot functionaliteiten. 3. De kandidaat kan functionele ontwerpen vertalen in technische ontwerpen, rekening houdend met gebruikers, technische (on-)mogelijkheden en in de organisatie gebruikte procedures en middelen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 5. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 6. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 7. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 8. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 9. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers en collega s op verschillende niveaus. 10. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 11. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 12. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 2. Realiseren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan op basis van een functioneel en technisch ontwerp een plan van aanpak maken voor het realiseren van een applicatie en een ontwikkelomgeving inrichten en beheren. 2. De kandidaat kan ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces ontwerpen en realiseren. 3. De kandidaat kan met diverse programmeertalen en -methodieken (onderdelen van) applicaties realiseren en documenteren. 4. De kandidaat kan in overleg met collega s diverse onderdelen van applicaties samenvoegen tot één applicatie. 5. De kandidaat kan de kwaliteit van applicaties vaststellen op basis van systeemtests en hierover rapporteren aan een leidinggevende. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 6. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 7. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 8. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

7 Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 9. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 10. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 11. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 12. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 13. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 14. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 3. Testen en implementeren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan samen met de betrokken disciplines een implementatieplan maken dat de technische en organisatorische implementatie van een applicatie beschrijft. 2. De kandidaat kan op basis van een implementatieplan een applicatie implementeren. 3. De kandidaat kan in overleg met de diverse disciplines een testplan schrijven voor een acceptatietest. 4. De kandidaat kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van een acceptatietest, de bevindingen hieruit interpreteren en bespreken met de betrokken disciplines. 5. De kandidaat kan de producten ten behoeve van diverse disciplines documenteren en verslag doen van de uitvoering van het gehele ontwikkeltraject. 6. De kandidaat kan de implementatie van applicaties samen met de betrokken disciplines evalueren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 7. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 8. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 9. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 10. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 11. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 12. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 13. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 14. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 15. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Meer informatie over deze kerntaken eindtermen en competenties kun je vinden in het zogenoemde Kwalificatiedossier. Je kunt het kwalificatiedossier downloaden vanaf of opvragen bij je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

8 1.5 Talen en rekenen Het kwalificatiedossier stelt ook eisen aan te behalen niveaus voor Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (zie 3.1). Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (Engels) zijn nodig om het beroep uit te oefenen en om te kunnen functioneren in de samenleving. In onderstaande tabellen zijn voor de verschillende taal- en rekenvaardigheden de niveaus opgenomen. Nederlands Vaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging Niveau 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F Engels Vaardigheid Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Niveau B1 B1 B1 B1 B1 Rekenen Vaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Niveau 3F 3F 3F 3F 1.6 Speerpunten ROC Flevoland kent drie speerpunten: Sport en Bewegen, Ondernemerschap en Internationalisering. In alle opleidingen van ROC Flevoland zijn Ondernemerschap en Sport en Bewegen verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma. Internationalisering wordt per opleiding verschillend vorm gegeven. Hieronder is aangegeven hoe de speerpunten in de opleiding zijn opgenomen. Sport & Bewegen ROC Flevoland vindt het belangrijk dat iedere student straks als gezonde werknemer aan het werk gaat. Je krijgt verschillende sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden die onder andere tot doel hebben om met plezier te werken aan de zorg voor je eigen gezondheid. In het eerste jaar start je met een leefstijl- en fitheidstest en sport- en bewegingslessen. Daarnaast kun je je oriënteren op verschillende sporten en bewegingsactiviteiten door het Sport op Maatprogramma (SOM). Met dit sportkeuzeprogramma worden sportpunten behaald, die vereist zijn om te voldoen aan kerntaak 7 van Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ondernemerschap Alle opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschap, mede omdat het bedrijfsleven hier waarde aan hecht en om je een extra keuze te bieden. In je opleiding neem je deel aan College Company (CC). Je leert hier o.a. hoe je een bedrijf moet opzetten en te werken aan je ondernemersvaardigheden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

9 2 ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT 2.1 Duur, locatie en omvang van de opleiding In onderstaande tabel is weergegeven hoe lang de opleiding gemiddeld duurt, op welke locatie(s) de opleiding wordt aangeboden en hoe de studiebelastinguren zijn verdeeld binnen de opleiding. BPV staat voor beroepspraktijkvorming en kun je zien als stage. Deze loop je binnen een geaccrediteerd (goedgekeurd) leerbedrijf. Duur opleiding Locatie(s) Studiebelastingsuren (SBU) 1 jaar Almere, Louis Armstrongweg Schoolprogramma begeleid BPV Zelfstudie Totaal uur uur uur uur 2.2 Programma op school en BPV Elk jaar telt vier onderwijsperioden, elk van ongeveer tien weken. In onderstaande tabel zie je in welke periode je schoolprogramma hebt en in welke BPV. Beide worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. Leer- Onderwijsperiode jaar Schoolprogramma Schoolprogramma + BPV BPV Schoolprogramma STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

10 2.3 Onderwijsprogramma op hoofdlijnen In onderstaand schema wordt de inhoud van de opleiding op school op hoofdlijnen beschreven, in onderwijseenheden. Deze kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals workshops, cursussen, praktijktrainingen, projecten, colleges, enzovoort. Verder wordt aangegeven in welke onderwijsperiode (OP) een bepaalde onderwijseenheid wordt aangeboden. In andere documenten die je tijdens je opleiding krijgt, zoals het lesrooster, wordt dit gedetailleerder aangegeven. Onderwijseenheid Verplicht deel Uren per week per onderwijsperiode Intro BlueJ 13,5 BPV o/v Intro HTML/CSS 13,5 BPV o/v Intro JAVA/JSP/SQL 13,5 BPV o/v AO AO projectwijzer1 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer 2 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer3 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO Workshop 1 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 2 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 3 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v NED Spreken o/v NED Gesprekken voeren o/v NED Luisteren o/v NED Lezen o/v NED Schrijven 2,25 2,25 BPV 2,25 o/v NED Taalverzorging en begrippenlijst o/v NED meesterstuk o/v NED 1-meting Nederlands o/v ENG Taalvaardigheid 1 o/v ENG Taalvaardigheid 2 o/v ENG Taalvaardigheid 3 o/v ENG Taalvaardigheid 4 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v ENG Taalvaardigheid 5 o/v ENG Taalvaardigheid 6 o/v WISK Wiskunde o/v WISK 2F/X2: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Meten en meetkunde 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v WISK 3F/Y1: Verbanden o/v WISK 1-meting Wiskunde o/v WISK Logica en formules 0,75 0,75 BPV 0,75 o/v Beoordeling Keuzedeel Keuze 1 Minor Geomatica 4 4 BPV o/v Keuze 2 College Company of MHBO of Project BPV o/v

11 Toelichting tabel De uren die vermeld staan in de kolom uren per week per onderwijsperiode leerjaar 1 zijn onder voorbehoud. In de kolom beoordeling van de tabel staat de afkorting o/v. Dit staat voor voldoende/onvoldoende. Door scores te halen wordt bepaald of je het onderdeel met een voldoende of onvoldoende hebt afgesloten. In het keuzedeel van de tabel staan de keuzeonderdelen vermeld. Het MHBO-traject is een keuzetraject waarin je kennis maakt het HBO. In dit traject neem je deel aan het studieprogramma dat door een van de deelnemende HBO-instellingen wordt aangeboden. Je bent vrij te kiezen voor een HBO-instelling. Dit programma duurt het gehele schooljaar. Verder kun je, door deel te nemen aan het MHBO-traject, studietijdverkorting bij een vervolgstudie op de betreffende HBO-instelling verkrijgen. Dit wordt door de HBO-instelling zelf bepaald. Degenen die niet kiezen voor dit traject, moeten kiezen voor keuzeonderdelen die op school, in de vorm van een project, leerbedrijf of College Company worden aangeboden. Dit wordt in overleg met de studiecoach gedaan. De studiebelasting is in beide gevallen gelijk. Deze onderdelen kunnen uiteenlopen van een webapplicatie tot en met een applicatie voor een mobiele telefoon en Robotica. Op de site van de opleiding (http://members.tele2.nl/beuningen99) vind je alle informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma, de projectuitvoering en projectdocumentatie. Verder tref je hier links aan van sites die interessant zijn voor de opleiding. Je zult tijdens je opleiding intensief gebruik maken van deze site. In bijlage A tref je een studiepuntenoverzicht aan. Hier kun je zien hoeveel studiepunten je per eenheid en in totaal kunt krijgen. 2.4 Eerste onderwijsperiode Oriëntatie Het kan zijn dat de gekozen opleiding niet bij je past. Je kunt in deze periode een overstap maken naar een andere, passende (vervolg)opleiding. Hierbij kan Matchpoint je helpen. Zie voor meer informatie over Matchpoint hoofdstuk Beroepspraktijkvorming (BPV) Voor elke BPV-periode krijgt je een reader met informatie over de beroepspraktijkvorming, waaronder de te maken opdrachten en leerdoelen. Het leerbedrijf waar de BPV plaatsvindt, zorgt voor de begeleiding in de praktijk. Daarnaast heb je een BPV-begeleider vanuit school die je regelmatig opzoekt in het bedrijf. In onderstaand schema kun je zien hoeveel uren en/of dagen per week je per BPV periode op het leerbedrijf stage loopt. Leer- Omvang BPV jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode uren = 4 dagen/week Duur: laatste week 32 uren = 4 dagen/week Duur: 12 weken Het uitgangspunt hierbij is, dat ook in de BPV-periode 1 dag per week wordt besteed aan de keuzeonderdelen op school of het MHBO-traject. Zie ook 2.3 onder de kop Toelichting tabel. Praktijkovereenkomst (POK) De afspraken over de BPV worden vastgelegd in een POK. Zonder deze overeenkomst zijn je gewerkte uren niet geldig en ben je niet verzekerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar hoofdstuk 4. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

12 2.6 Begeleiding Je wordt op verschillende manieren begeleid tijdens je opleiding. Docenten begeleiden de studenten bij studieactiviteiten voor een vakgebied. De studiecoach begeleidt studenten bij de studieloopbaan en de ontwikkeling naar startend beroepsbeoefenaar. De studiecoach houdt coachgesprekken met studenten individueel en met de klas. De coachuren staan op het rooster. Je hebt recht op minimaal één individueel coachgesprek per onderwijsperiode. De studiecoach is ook degene die studenten informeert over schoolzaken en bij wie je met vragen terecht kunt. Als er bijkomende problemen zijn die van invloed zijn op de studie zoals een handicap, dyslexie of problemen in de persoonlijke sfeer dan wordt de student extra begeleid door een gespecialiseerde coach, de coach plus. Eventueel kan verwezen worden naar gespecialiseerde hulpverleners. De BPV-begeleider begeleidt de studenten vanuit ROC Flevoland bij de BPV. Op de BPV-plaats worden studenten begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is altijd verbonden aan een goedgekeurde stageplaats. 2.7 Portfolio Een portfolio is een persoonlijke, digitale map waarin je bewaart wat je gedaan hebt. Al het werk dat je tijdens je opleiding doet, bewaar je in je persoonlijke mappen op de portal (mijn site). 2.8 Versnellen of vertragen Het kan voorkomen dat een student versnelt en eerder voor diplomering in aanraking komt. Ook kan het zijn dat een student door bijvoorbeeld het onvoldoende afronden van onderdelen, vertraging opgelopen heeft wat kan leiden tot uitstel van diplomering. In beide gevallen wordt dit besproken met je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

13 3 EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Er zijn drie proeven van bekwaamheid in het examenprogramma opgenomen. Ze zijn gekoppeld aan kerntaken en competenties. In bijlage B kun je zien welke kerntaken en competenties per eenheid geëxamineerd worden. 3.1 Exameneenheden In onderstaande tabellen staat welke examens je voor het diploma moet hebben behaald. Proeve van bekwaamheid kerntaak 1 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 1 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Ontwerpen van applicaties 4 In deze pvb vindt het interview met de opdrachtgever plaats. Aan de hand van de eisen en wensen van de opdrachtgever, wordt het functioneel en technisch ontwerp van de applicatie gemaakt. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Proeve van bekwaamheid kerntaak 2 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 2 met voldoende resultaat afgerond; de onderdelen BlueJ, HTML/CSS, Java/JSP/SQL met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Realiseren van applicaties 4 In deze pvb wordt een applicatie gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bepaalde ontwikkelomgeving en programmeertalen. De applicatie wordt aan de projectleider (als technisch deskundige) gepresenteerd. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP 4 Duur: 10 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

14 Proeve van bekwaamheid kerntaak 3 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO projectwijzer 3 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en Rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Testen en implementeren van applicaties 4 In deze pvb wordt de applicatie opgeleverd. Dit gebeurt aan de hand van een implementatieplan en een acceptatietest. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de opdrachtgever. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: de opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Engels wordt geëxamineerd op 5 vaardigheden (zie hieronder). Voor diplomering is het vereist dat minimaal 3 van de 5 vaardigheden op het vereiste niveau worden behaald. Engels: Engels: Engels: Engels: Engels: De vaardigheden Engels worden geëxamineerd binnen het kader van de proeven van bekwaamheid zoals hierboven omschreven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Voorwaarde(n) deelname De voorwaarden van de betreffende proeve van bekwaamheid waarin zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie in het Engels voorkomt, gelden ook voor Engels. Inhoud Vorm Setting Niveau B1 Proeve van Bekwaamheid Het uitvoeren van een aantal opdrachten in een realistische context. Het gaat hierbij om de mondelinge communicatie in het Engels met de opdrachtgever en/of een andere partij die bij de opdrachten betrokken is. De activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere het interviewen en het presenteren in de Engelse taal. School Afnamemoment Onderwijsperiode 4 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

15 Nederlands Mondelinge taalvaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging IE IE IE IE IE IE IE PE IE=Instellingsexamen; PE=Pilotexamen. ROC Flevoland beoogt deelname aan de pilotexamens. Indien dit niet mogelijk is dan worden instellingsexamens ingezet. PE Diplomering: De vaardigheden Nederlands worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor elk examen (IE / PE) wordt één herkansing aangeboden Rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Instellingsexamen / Pilotexamen ROC Flevoland beoogt deelname aan het pilotexamen. Indien dit niet mogelijk is dan worden een instellingsexamen ingezet. Diplomering: De vaardigheden rekenen worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor het examen wordt één herkansing aangeboden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

16 3.2 Examenreglement Geldigheid Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van ROC Flevoland, indien en voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken. Dit examenreglement geldt voor de duur van de gehele opleiding. Met inachtneming van dit examenreglement kunnen per opleiding nadere regels worden vastgelegd. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit examenreglement. Indien de afname van een examen is overgedragen aan een andere instelling of exameninstelling is het examenreglement van die instelling of exameninstelling geldend. Deze informatie wordt bekendgemaakt in de studiegids Legitimering De opleidingen zijn gehouden aan de gestelde regels betreffende examinering uit het, door de Centrale Examencommissie, vastgestelde Handboek Examenorganisatie. De Onderwijsinspectie voert de externe borging van de examens uit Toegang tot de examenvoorziening Degene die als student is ingeschreven, heeft eveneens toegang tot de examenvoorziening van de betreffende opleiding. Aan de toegang tot de examenvoorziening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Degene die uitsluitend tot het examen wenst te worden toegelaten, kan zich als examenstudent in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De domeinexamencommissie stelt kandidaten 1 die door overmacht niet in staat zijn geweest aan een examenonderdeel deel te nemen, in de gelegenheid alsnog het betreffende examen af te leggen Organisatie van de examens Het College van Bestuur stelt een centrale examencommissie in die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de organisatie van examens, de kwaliteit van de organisatie van de afname van examens en de kwaliteit van de examens. De centrale examencommissie stelt domeinexamencommissies in die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het examineringsproces in de betreffende domeinen. De domeinexamencommissies maken alle relevante gegevens met betrekking tot de organisatie van de examinering tijdig aan de kandidaten bekend. De domeinexamencommissies brengen de kandidaten tijdig op de hoogte van alle voorwaarden om aan de examens deel te kunnen nemen. Herkansen Voor elk examenonderdeel worden er twee mogelijkheden van herkansing geboden. Indien anders dan door overmacht de eerste herkansing tot het afleggen van het examen is gemist, dan wordt het examen als afgelegd beschouwd met een onvoldoende / 0 als resultaat. Extra herkansingen (niet zijnde de hiervoor genoemde tweede gelegenheid) dienen bij de domeinexamencommissie aangevraagd te worden. Het betreffende formulier is te verkrijgen via de frontoffice Afwijkende examinering Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten staan de domeinexamencommissies afwijkende vorm en/of duur van de examinering toe. Een kandidaat kan op basis van een verklaring van een arts, een psycholoog, een orthopedagoog, een deskundige van een audiologisch / diagnostisch erkend instituut, in aanmerking komen voor een aangepaste wijze van examineren. De aangepaste wijze van examineren geldt ook als een kandidaat minder dan 6 jaar onderwijs heeft genoten in Nederland en Nederlands niet de moedertaal is. 1 Kandidaten: studenten en examenstudenten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

17 3.2.6 Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde objectieve criteria. De vastgestelde beoordelingsnormen worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijkelijk gehanteerd. Kandidaten moeten kennis kunnen nemen van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt. De beoordeling moet gemotiveerd kunnen worden Bezwaar en beroep Een kandidaat kan tegen beslissingen genomen door of namens een domeinexamencommissie schriftelijk bezwaar (bezwaarschrift) aantekenen. In het bezwaarschrift is opgenomen: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); de gronden van het bezwaar. Het formulier Bezwaar is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt tien werkdagen, gerekend vanaf de dagtekening van de beslissing van de domeinexamencommissie. De domeinexamencommissie beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift en maakt de beslissing schriftelijk bekend aan de kandidaat. Een kandidaat kan binnen tien werkdagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, Postbus 30131, 1303 AC Almere. In het beroepschrift moet zijn opgenomen: naam, adres en woonplaats van de appellant; aanduiding van de domeinexamencommissie of examinator tegen wiens beslissing het beroep is gericht; een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroep berust een kopie van de beslissing van de domeinexamencommissie. Het formulier Beroep is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De Commissie van Beroep voor de examens beslist binnen 20 werkdagen na dagtekening van het beroep. De Commissie van Beroep voor de examens kan deze termijn verlengen met tien werkdagen Onregelmatigheden en fraude Een domeinexamencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de domeinexamencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat moet bijgestaan worden door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het niet opvolgen van instructies; het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; het aandragen van niet authentieke bewijsvoering t.b.v. het examendossier Uitslagregels De eindwaardering van een examen(onderdeel) wordt weergegeven in één van de volgende begrippen: voldoende, onvoldoende of een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10. De examinator maakt de einduitslag van het examen(onderdeel) binnen tien werkdagen na afname van het examen(onderdeel) bekend Slotbepalingen Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

18 geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. In onvoorziene omstandigheden beslist de domeinexamencommissie. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

19 4 ALGEMENE ZAKEN 4.1 Kwalificatieplicht Met ingang van 1 augustus 2007 bestaat voor alle studenten tot 18 jaar een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot 18 jaar leerplichtig zijn tenzij zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 dan wel een havo- of vwo-diploma. Om aan de kwalificatieplicht te voldoen hoeft men niet per se volledig dagonderwijs te volgen maar kan men ook in de combinatie van leren en werken (bbl) aan de slag. 4.2 Studiefinanciering Voor inlichtingen/aanvragen over studiefinanciering kun je terecht bij DUO IB-groep in Groningen. Telefoon: Website: De meeste folders zijn ook verkrijgbaar bij de frontoffice. Het is belangrijk om elke wijziging in je opleidingstraject door te geven aan DUO IB-groep. Je kunt dit regelen via met je DigiD. Per schooljaar mag tot een bepaald maximumbedrag per kalenderjaar worden bijverdiend. Bij hogere bijverdiensten moet een deel van de studiefinanciering worden terugbetaald. Informatie over bijverdienen staat in de brochure Studiefinanciering: Bijverdienen ook te downloaden bij DUO IB-groep. 4.3 Prestatiebeurs Als je een opleiding gaat volgen op niveau 3 of 4 ontvang je de eerste vier jaar een prestatiebeurs. Je ontvangt deze prestatiebeurs eerst als een lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. Als je binnen tien jaar (de diplomatermijn) je diploma haalt op minstens niveau 3 of 4, hoef je de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en de (vergoeding voor de) OV-chipkaart niet terug te betalen. Haal je geen diploma dan moet je de prestatiebeurs wel terugbetalen. De diplomatermijn gaat van start met ingang van de maand waarin je voor het eerst de prestatiebeurs toegekend krijgt. Je mag de vier jaar prestatiebeurs en drie jaar lening ook voor meerdere studies op niveau 3 of 4 inzetten. Je moet je recht op studiefinanciering overigens wel opnemen binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering, ook al heb je nog geen vier jaar prestatiebeurs of drie jaar lening verbruikt. De prestatiebeurs geldt niet voor: studenten die vóór 1 augustus 2005 al studiefinanciering krijgen voor een beroepsopleiding; studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen. 4.4 De onderwijsovereenkomst (OOK) De onderwijsovereenkomst is een door de wet verplichte overeenkomst tussen de student en ROC Flevoland. In geval van minderjarigheid tekent de wettelijke vertegenwoordiger. In de onderwijsovereenkomst staan een aantal bepalingen. Je krijgt vóór het begin van de opleiding de onderwijsovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Jouw inschrijving is pas definitief als de onderwijsovereenkomst ondertekend is ingeleverd samen met andere wettelijk verplichte documenten. Bij de onderwijsovereenkomst horen het studentenstatuut, de studiegids en de van toepassing zijnde delen van het Handboek Examenorganisatie. Dat wil zeggen dat de bepalingen die in deze documenten staan ook onder de werking van de onderwijsovereenkomst vallen. 4.5 De praktijkovereenkomst (POK) Voor de beroepspraktijkvorming wordt tussen ROC Flevoland, het leerbedrijf en de student een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst. In deze praktijkovereenkomst staan algemene voorwaarden zoals de rechtspositie van de student, de duur van de overeenkomst, de begeleiding, de beoordeling en de beëindiging van de overeenkomst, de verzekering en de aansprakelijkheid. Bij studenten in de bbl wordt de praktijkovereenkomst ook nog getekend door het betreffende kenniscentrum. De praktijkovereenkomst dient te worden afgesloten vóór het begin van de bpv. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

20 ROC Flevoland adviseert de student een persoonlijke WA-verzekering en een ongevallenverzekering af te sluiten. ROC Flevoland verwacht van een stagebiedend bedrijf dat deze zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Indien schade ontstaat door onjuist handelen van de student die stage loopt, dient deze schade door het stagebiedende bedrijf verhaald te worden op haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of op de door de student afgesloten verzekering. Daarbij moet worden opgemerkt dat een student tijdens zijn stageperiode ook in de wet wordt aangemerkt als werknemer. Indien de verzekering van het stagebiedende bedrijf of de verzekering van de student niet toereikend is voor de geleden schade, kan het bedrijf contact opnemen met de afdeling inkoop/verzekeringen ( ) voor het bespreken van de afhandeling van deze schade. 4.6 De examenovereenkomst Als de onderwijsovereenkomst beëindigd is en je alleen nog examens wil doen om de opleiding af te ronden dan kan een verzoek worden gedaan aan de domeinexamencommissie om als examendeelnemer te worden ingeschreven. In de examenovereenkomst staat dat alleen examen gedaan wordt en geen ondersteuning of begeleiding wordt gegeven door docenten. Voor de examens waarvoor de examenovereenkomst is opgesteld, is een bedrag van 125,- verschuldigd (dus ongeacht het aantal examens). Wend je tot je studiecoach als je ingeschreven wilt worden als een examendeelnemer. 4.7 Matchpoint Matchpoint verstrekt informatie over opleidingen en diensten, biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld leerproblemen, onderhoudt contacten met grote bedrijven in het kader van het werven van stageplaatsen, etc. Je kunt altijd bij Matchpoint binnenlopen als je informatie wilt over andere opleidingen. Als je tijdens de opleiding problemen tegenkomt waarbij je hulp nodig hebt, kunnen studieadviseurs en specialisten je helpen. Je kunt hierbij denken aan: ondersteuning bij leesstoornissen (bv. dyslexie); ondersteuning in verband met een handicap; ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen; intensieve beroepskeuzebegeleiding (testen, etc.). Aanmelding voor begeleiding van Matchpoint loopt via jouw studiecoach. Spreekuur De studieadviseurs van Matchpoint houden regelmatig spreekuur. Je kunt dan binnenlopen voor het stellen van vragen. Straat van Florida (Almere) op maandag t/m donderdag van uur. Agorawagenplein (Lelystad) op vrijdag van uur. Vaartweg (Lelystad) op maandag van uur De Noord (Dronten) op vrijdag van uur. 4.8 Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Wettelijke bijdrage De wettelijke bijdrage is het bij wet geregelde lesgeld. De bijdrage wordt voor elk leerjaar in rekening gebracht. Lesgeld Alle bol-studenten, van 18 jaar en ouder op 1 augustus, moeten voor 1 oktober de onderwijskaart inleveren bij ROC Flevoland (frontoffice). ROC Flevoland stuurt de onderwijskaarten naar DUO IB-groep. DUO IB-groep stuurt de factuur naar de student. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 3-4

Studiehandleiding niveau 3-4 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport en bewegingsleider (bol) cohort 2015-2018 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2019 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2017 Albeda College

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst

Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commercieel medewerker binnendienst Uitstroom commercieel medewerker binnendienst / crebo 90112 Niveau 3 BOL Cohort 2015-2018 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie