NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011"

Transcriptie

1 NIVEAU 4 CREBOCODE BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : COHORT: 2010

2 Inhoudsopgave VOORWOORD BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP Aan het werk na je opleiding Verder leren na je opleiding Competenties Beroep Talen en rekenen Speerpunten ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT Duur, locatie en omvang van de opleiding Programma op school en BPV Onderwijsprogramma op hoofdlijnen Eerste onderwijsperiode Beroepspraktijkvorming (BPV) Begeleiding Portfolio Versnellen of vertragen EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Exameneenheden Examenreglement Geldigheid Legitimering Toegang tot de examenvoorziening Organisatie van de examens Afwijkende examinering Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten Bezwaar en beroep Onregelmatigheden en fraude Uitslagregels Slotbepalingen ALGEMENE ZAKEN Kwalificatieplicht Studiefinanciering Prestatiebeurs De onderwijsovereenkomst (OOK) De praktijkovereenkomst (POK) De examenovereenkomst Matchpoint Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Verzekeringen STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

3 4.10 Klachten Vertrouwenspersonen Vertrouwensinspectie Studentenraad Informatievoorziening Frontoffice Huisregels Bereikbaarheid BIJLAGEN Bijlage A: Studiepuntenoverzicht Bijlage B: Te examineren kerntaken en competenties per proeve van bekwaamheid Bijlage B: Specificatie opleidingskosten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

4 VOORWOORD Welkom op Regionaal Opleidingen Centrum Flevoland. Deze studiegids is een uitwerking van de onderwijsovereenkomst (OOK) en het studentenstatuut. In deze studiegids beschrijven we de opleiding aan de hand van: - de grondslagen voor de inrichting van onderwijs en examinering; - de concrete inrichting. In hoofdstuk 1 geven we de uitgangspunten aan die de grondslagen zijn voor de inrichting van onderwijs en examinering. In hoofdstuk 2 staan het onderwijsprogramma en -reglement centraal, waarbij ook ingegaan wordt op de begeleiding en aan welke voorwaarden je moet voldoen om naar een volgende fase van je opleiding te gaan. In hoofdstuk 3 staat de examinering centraal. Hier wordt omschreven op welke manier op school en in de beroepspraktijk geëxamineerd wordt. Belangrijk hierbij is het examenreglement van ROC Flevoland. Hoofdstuk 4 gaat over algemene zaken, zoals de onderwijs- en praktijkovereenkomst, kosten van de opleiding en studentenraden. Daarnaast wordt verwezen naar belangrijke documenten, zoals het studentenstatuut en het verzekeringsboekje. In de eerste periode van je opleiding zal de studiegids met je besproken worden. Deze gids helpt je een weg te vinden door je opleiding. Het is ook te vinden op de portal. We wensen je veel plezier en succes tijdens je opleiding. Mevrouw T. Buitenwerf Manager Opleidingen ICT Almere, augustus 2010 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

5 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP 1.1 Aan het werk na je opleiding De applicatieontwikkelaar werkt bij bedrijven die software ontwikkelen. De applicatieontwikkelaar inventariseert de informatiebehoefte binnen een organisatie om vervolgens een applicatie te ontwerpen die in die informatiebehoefte voorziet. Hij onderzoekt hoe een applicatie een bijdrage kan leveren aan de gevraagde informatiebehoefte en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning op en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp en/of de planning. Vervolgens stelt de applicatieontwikkelaar een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van de applicatie vastlegt. Hij realiseert de applicatie en voegt eventueel delen van applicaties samen. Tijdens de installatie wordt de applicatie ook regelmatig getest en voert de applicatieontwikkelaar verbeteringen door. Tenslotte implementeert en test hij de applicatie. 1.2 Verder leren na je opleiding Na je opleiding kun je verder studeren op het HBO. De Hogeschool van Amsterdam en INHolland bieden verschillende Informaticaopleidingen aan, die aansluiten op de opleiding Applicatieontwikkelaar. Het gaat in dit verband vooral om de opleidingen Informatica, Technische informatica en Information Engineering. Tijdens de opleiding Applicatieontwikkelaar krijg je de gelegenheid kennis te maken met het HBO. Zie hiervoor paragraaf 2.3 onder de kop Toelichting tabel. 1.3 Competenties ROC Flevoland leidt en begeleidt je naar een competent beginnend beroepsbeoefenaar binnen de gekozen opleiding. Om competent of bekwaam te zijn heb je de juiste kennis en vaardigheden nodig. Ook je beroepshouding is belangrijk. Samenhangende kennis, vaardigheden en houding vormen een competentie. Je kunt competenties zien als kwaliteiten die je jezelf hebt aangeleerd en die je kunt gebruiken bij het uitoefenen van je werk en het functioneren in de samenleving. Daarom leer je naast beroepscompetenties ook over burgerschap en krijg je talen, waaronder Nederlands. Als je de opleiding begint, heb je al competenties. Om je competenties die je voor je beroep nodig hebt verder te ontwikkelen is je opleiding gericht op de beroepspraktijk. Hiervoor heb je specifieke kennis nodig die je opdoet in theoriecursussen. Om vaardigheden aan te leren krijg je trainingen. In projecten en de BPV werk je aan praktische opdrachten waarbij naast de geleerde kennis en vaardigheden ook de beroepshouding aan de orde komt. 1.4 Beroep De belangrijkste kenmerken van het beroep worden kerntaken genoemd. Dit is voor ieder beroep weer anders. Hieronder staan de kerntaken die horen bij het beroep waar je voor gekozen hebt. Dit zijn de belangrijkste taken die je na je opleiding moet kunnen uitvoeren. Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in eindtermen. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

6 Kerntaak 1. Ontwerpen van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan de informatiebehoefte van diverse disciplines binnen een organisatie in kaart brengen, formuleren, analyseren en een functioneel ontwerp voor een applicatie maken. 2. De kandidaat kan functionele ontwerpen inhoudelijk toelichten en de opdrachtgever adviseren bij de te nemen ontwerpbeslissingen met betrekking tot functionaliteiten. 3. De kandidaat kan functionele ontwerpen vertalen in technische ontwerpen, rekening houdend met gebruikers, technische (on-)mogelijkheden en in de organisatie gebruikte procedures en middelen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 5. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 6. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 7. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 8. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 9. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers en collega s op verschillende niveaus. 10. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 11. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 12. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 2. Realiseren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan op basis van een functioneel en technisch ontwerp een plan van aanpak maken voor het realiseren van een applicatie en een ontwikkelomgeving inrichten en beheren. 2. De kandidaat kan ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces ontwerpen en realiseren. 3. De kandidaat kan met diverse programmeertalen en -methodieken (onderdelen van) applicaties realiseren en documenteren. 4. De kandidaat kan in overleg met collega s diverse onderdelen van applicaties samenvoegen tot één applicatie. 5. De kandidaat kan de kwaliteit van applicaties vaststellen op basis van systeemtests en hierover rapporteren aan een leidinggevende. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 6. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 7. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 8. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

7 Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 9. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 10. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 11. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 12. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 13. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 14. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kerntaak 3. Testen en implementeren van applicaties 4 Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan samen met de betrokken disciplines een implementatieplan maken dat de technische en organisatorische implementatie van een applicatie beschrijft. 2. De kandidaat kan op basis van een implementatieplan een applicatie implementeren. 3. De kandidaat kan in overleg met de diverse disciplines een testplan schrijven voor een acceptatietest. 4. De kandidaat kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van een acceptatietest, de bevindingen hieruit interpreteren en bespreken met de betrokken disciplines. 5. De kandidaat kan de producten ten behoeve van diverse disciplines documenteren en verslag doen van de uitvoering van het gehele ontwikkeltraject. 6. De kandidaat kan de implementatie van applicaties samen met de betrokken disciplines evalueren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 7. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 8. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 9. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 10. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 11. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 12. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 13. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 14. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 15. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Meer informatie over deze kerntaken eindtermen en competenties kun je vinden in het zogenoemde Kwalificatiedossier. Je kunt het kwalificatiedossier downloaden vanaf of opvragen bij je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

8 1.5 Talen en rekenen Het kwalificatiedossier stelt ook eisen aan te behalen niveaus voor Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (zie 3.1). Nederlands, rekenen en eventueel moderne vreemde talen (Engels) zijn nodig om het beroep uit te oefenen en om te kunnen functioneren in de samenleving. In onderstaande tabellen zijn voor de verschillende taal- en rekenvaardigheden de niveaus opgenomen. Nederlands Vaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging Niveau 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F Engels Vaardigheid Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Niveau B1 B1 B1 B1 B1 Rekenen Vaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Niveau 3F 3F 3F 3F 1.6 Speerpunten ROC Flevoland kent drie speerpunten: Sport en Bewegen, Ondernemerschap en Internationalisering. In alle opleidingen van ROC Flevoland zijn Ondernemerschap en Sport en Bewegen verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma. Internationalisering wordt per opleiding verschillend vorm gegeven. Hieronder is aangegeven hoe de speerpunten in de opleiding zijn opgenomen. Sport & Bewegen ROC Flevoland vindt het belangrijk dat iedere student straks als gezonde werknemer aan het werk gaat. Je krijgt verschillende sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden die onder andere tot doel hebben om met plezier te werken aan de zorg voor je eigen gezondheid. In het eerste jaar start je met een leefstijl- en fitheidstest en sport- en bewegingslessen. Daarnaast kun je je oriënteren op verschillende sporten en bewegingsactiviteiten door het Sport op Maatprogramma (SOM). Met dit sportkeuzeprogramma worden sportpunten behaald, die vereist zijn om te voldoen aan kerntaak 7 van Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ondernemerschap Alle opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschap, mede omdat het bedrijfsleven hier waarde aan hecht en om je een extra keuze te bieden. In je opleiding neem je deel aan College Company (CC). Je leert hier o.a. hoe je een bedrijf moet opzetten en te werken aan je ondernemersvaardigheden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

9 2 ONDERWIJSPROGRAMMA EN -REGLEMENT 2.1 Duur, locatie en omvang van de opleiding In onderstaande tabel is weergegeven hoe lang de opleiding gemiddeld duurt, op welke locatie(s) de opleiding wordt aangeboden en hoe de studiebelastinguren zijn verdeeld binnen de opleiding. BPV staat voor beroepspraktijkvorming en kun je zien als stage. Deze loop je binnen een geaccrediteerd (goedgekeurd) leerbedrijf. Duur opleiding Locatie(s) Studiebelastingsuren (SBU) 1 jaar Almere, Louis Armstrongweg Schoolprogramma begeleid BPV Zelfstudie Totaal uur uur uur uur 2.2 Programma op school en BPV Elk jaar telt vier onderwijsperioden, elk van ongeveer tien weken. In onderstaande tabel zie je in welke periode je schoolprogramma hebt en in welke BPV. Beide worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. Leer- Onderwijsperiode jaar Schoolprogramma Schoolprogramma + BPV BPV Schoolprogramma STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

10 2.3 Onderwijsprogramma op hoofdlijnen In onderstaand schema wordt de inhoud van de opleiding op school op hoofdlijnen beschreven, in onderwijseenheden. Deze kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals workshops, cursussen, praktijktrainingen, projecten, colleges, enzovoort. Verder wordt aangegeven in welke onderwijsperiode (OP) een bepaalde onderwijseenheid wordt aangeboden. In andere documenten die je tijdens je opleiding krijgt, zoals het lesrooster, wordt dit gedetailleerder aangegeven. Onderwijseenheid Verplicht deel Uren per week per onderwijsperiode Intro BlueJ 13,5 BPV o/v Intro HTML/CSS 13,5 BPV o/v Intro JAVA/JSP/SQL 13,5 BPV o/v AO AO projectwijzer1 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer 2 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO AO projectwijzer3 9,75 9,75 BPV 9,75 o/v AO Workshop 1 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 2 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v AO Workshop 3 3,0 3,0 BPV 3,0 o/v NED Spreken o/v NED Gesprekken voeren o/v NED Luisteren o/v NED Lezen o/v NED Schrijven 2,25 2,25 BPV 2,25 o/v NED Taalverzorging en begrippenlijst o/v NED meesterstuk o/v NED 1-meting Nederlands o/v ENG Taalvaardigheid 1 o/v ENG Taalvaardigheid 2 o/v ENG Taalvaardigheid 3 o/v ENG Taalvaardigheid 4 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v ENG Taalvaardigheid 5 o/v ENG Taalvaardigheid 6 o/v WISK Wiskunde o/v WISK 2F/X2: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Getallen, verhoudingen en maten o/v WISK 3F/Y1: Meten en meetkunde 1,5 1,5 BPV 1,5 o/v WISK 3F/Y1: Verbanden o/v WISK 1-meting Wiskunde o/v WISK Logica en formules 0,75 0,75 BPV 0,75 o/v Beoordeling Keuzedeel Keuze 1 Minor Geomatica 4 4 BPV o/v Keuze 2 College Company of MHBO of Project BPV o/v

11 Toelichting tabel De uren die vermeld staan in de kolom uren per week per onderwijsperiode leerjaar 1 zijn onder voorbehoud. In de kolom beoordeling van de tabel staat de afkorting o/v. Dit staat voor voldoende/onvoldoende. Door scores te halen wordt bepaald of je het onderdeel met een voldoende of onvoldoende hebt afgesloten. In het keuzedeel van de tabel staan de keuzeonderdelen vermeld. Het MHBO-traject is een keuzetraject waarin je kennis maakt het HBO. In dit traject neem je deel aan het studieprogramma dat door een van de deelnemende HBO-instellingen wordt aangeboden. Je bent vrij te kiezen voor een HBO-instelling. Dit programma duurt het gehele schooljaar. Verder kun je, door deel te nemen aan het MHBO-traject, studietijdverkorting bij een vervolgstudie op de betreffende HBO-instelling verkrijgen. Dit wordt door de HBO-instelling zelf bepaald. Degenen die niet kiezen voor dit traject, moeten kiezen voor keuzeonderdelen die op school, in de vorm van een project, leerbedrijf of College Company worden aangeboden. Dit wordt in overleg met de studiecoach gedaan. De studiebelasting is in beide gevallen gelijk. Deze onderdelen kunnen uiteenlopen van een webapplicatie tot en met een applicatie voor een mobiele telefoon en Robotica. Op de site van de opleiding (http://members.tele2.nl/beuningen99) vind je alle informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma, de projectuitvoering en projectdocumentatie. Verder tref je hier links aan van sites die interessant zijn voor de opleiding. Je zult tijdens je opleiding intensief gebruik maken van deze site. In bijlage A tref je een studiepuntenoverzicht aan. Hier kun je zien hoeveel studiepunten je per eenheid en in totaal kunt krijgen. 2.4 Eerste onderwijsperiode Oriëntatie Het kan zijn dat de gekozen opleiding niet bij je past. Je kunt in deze periode een overstap maken naar een andere, passende (vervolg)opleiding. Hierbij kan Matchpoint je helpen. Zie voor meer informatie over Matchpoint hoofdstuk Beroepspraktijkvorming (BPV) Voor elke BPV-periode krijgt je een reader met informatie over de beroepspraktijkvorming, waaronder de te maken opdrachten en leerdoelen. Het leerbedrijf waar de BPV plaatsvindt, zorgt voor de begeleiding in de praktijk. Daarnaast heb je een BPV-begeleider vanuit school die je regelmatig opzoekt in het bedrijf. In onderstaand schema kun je zien hoeveel uren en/of dagen per week je per BPV periode op het leerbedrijf stage loopt. Leer- Omvang BPV jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode uren = 4 dagen/week Duur: laatste week 32 uren = 4 dagen/week Duur: 12 weken Het uitgangspunt hierbij is, dat ook in de BPV-periode 1 dag per week wordt besteed aan de keuzeonderdelen op school of het MHBO-traject. Zie ook 2.3 onder de kop Toelichting tabel. Praktijkovereenkomst (POK) De afspraken over de BPV worden vastgelegd in een POK. Zonder deze overeenkomst zijn je gewerkte uren niet geldig en ben je niet verzekerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar hoofdstuk 4. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

12 2.6 Begeleiding Je wordt op verschillende manieren begeleid tijdens je opleiding. Docenten begeleiden de studenten bij studieactiviteiten voor een vakgebied. De studiecoach begeleidt studenten bij de studieloopbaan en de ontwikkeling naar startend beroepsbeoefenaar. De studiecoach houdt coachgesprekken met studenten individueel en met de klas. De coachuren staan op het rooster. Je hebt recht op minimaal één individueel coachgesprek per onderwijsperiode. De studiecoach is ook degene die studenten informeert over schoolzaken en bij wie je met vragen terecht kunt. Als er bijkomende problemen zijn die van invloed zijn op de studie zoals een handicap, dyslexie of problemen in de persoonlijke sfeer dan wordt de student extra begeleid door een gespecialiseerde coach, de coach plus. Eventueel kan verwezen worden naar gespecialiseerde hulpverleners. De BPV-begeleider begeleidt de studenten vanuit ROC Flevoland bij de BPV. Op de BPV-plaats worden studenten begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is altijd verbonden aan een goedgekeurde stageplaats. 2.7 Portfolio Een portfolio is een persoonlijke, digitale map waarin je bewaart wat je gedaan hebt. Al het werk dat je tijdens je opleiding doet, bewaar je in je persoonlijke mappen op de portal (mijn site). 2.8 Versnellen of vertragen Het kan voorkomen dat een student versnelt en eerder voor diplomering in aanraking komt. Ook kan het zijn dat een student door bijvoorbeeld het onvoldoende afronden van onderdelen, vertraging opgelopen heeft wat kan leiden tot uitstel van diplomering. In beide gevallen wordt dit besproken met je studiecoach. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

13 3 EXAMENPROGRAMMA EN -REGLEMENT Er zijn drie proeven van bekwaamheid in het examenprogramma opgenomen. Ze zijn gekoppeld aan kerntaken en competenties. In bijlage B kun je zien welke kerntaken en competenties per eenheid geëxamineerd worden. 3.1 Exameneenheden In onderstaande tabellen staat welke examens je voor het diploma moet hebben behaald. Proeve van bekwaamheid kerntaak 1 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 1 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Ontwerpen van applicaties 4 In deze pvb vindt het interview met de opdrachtgever plaats. Aan de hand van de eisen en wensen van de opdrachtgever, wordt het functioneel en technisch ontwerp van de applicatie gemaakt. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Proeve van bekwaamheid kerntaak 2 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO-projectwijzer 2 met voldoende resultaat afgerond; de onderdelen BlueJ, HTML/CSS, Java/JSP/SQL met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Realiseren van applicaties 4 In deze pvb wordt een applicatie gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bepaalde ontwikkelomgeving en programmeertalen. De applicatie wordt aan de projectleider (als technisch deskundige) gepresenteerd. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP 4 Duur: 10 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

14 Proeve van bekwaamheid kerntaak 3 Voorwaarde(n) deelname Om deel te mogen nemen aan deze proeve van bekwaamheid moet de student aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: de student heeft AO projectwijzer 3 met voldoende resultaat afgerond; de student heeft bij Nederlands, Engels en Rekenen, afzonderlijk, minimaal drie onderdelen met voldoende resultaat afgerond. Studievertraging, te zien aan onder andere het behaalde studiepuntenaantal, kan leiden tot verschuiving van het moment van deelname aan de pvb door de student. Wat Testen en implementeren van applicaties 4 In deze pvb wordt de applicatie opgeleverd. Dit gebeurt aan de hand van een implementatieplan en een acceptatietest. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de opdrachtgever. Hoe Uitvoeren van een opdracht in een realistische context. Dit wordt in de vorm van een projectassessment gedaan. De volgende taken en rollen zijn hierbij betrokken: de opdrachtgever, projectleider, assessor en projectmedewerkers. Wanneer OP4 Duur: 5 dagen Waar Beoordeling Herkansen School Er wordt gebruik gemaakt van een cesuur in het beslismodel van de pvb. Herkansing in september en januari. Engels wordt geëxamineerd op 5 vaardigheden (zie hieronder). Voor diplomering is het vereist dat minimaal 3 van de 5 vaardigheden op het vereiste niveau worden behaald. Engels: Engels: Engels: Engels: Engels: De vaardigheden Engels worden geëxamineerd binnen het kader van de proeven van bekwaamheid zoals hierboven omschreven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Voorwaarde(n) deelname De voorwaarden van de betreffende proeve van bekwaamheid waarin zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie in het Engels voorkomt, gelden ook voor Engels. Inhoud Vorm Setting Niveau B1 Proeve van Bekwaamheid Het uitvoeren van een aantal opdrachten in een realistische context. Het gaat hierbij om de mondelinge communicatie in het Engels met de opdrachtgever en/of een andere partij die bij de opdrachten betrokken is. De activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere het interviewen en het presenteren in de Engelse taal. School Afnamemoment Onderwijsperiode 4 STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

15 Nederlands Mondelinge taalvaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven Begrippenlijst Taalverzorging IE IE IE IE IE IE IE PE IE=Instellingsexamen; PE=Pilotexamen. ROC Flevoland beoogt deelname aan de pilotexamens. Indien dit niet mogelijk is dan worden instellingsexamens ingezet. PE Diplomering: De vaardigheden Nederlands worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor elk examen (IE / PE) wordt één herkansing aangeboden Rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Instellingsexamen / Pilotexamen ROC Flevoland beoogt deelname aan het pilotexamen. Indien dit niet mogelijk is dan worden een instellingsexamen ingezet. Diplomering: De vaardigheden rekenen worden herkenbaar geëxamineerd in de PvB; de resultaten tellen niet mee voor diplomering voor zover zij geen deel uitmaken van de beroepsvereisten. Herkansing: Voor het examen wordt één herkansing aangeboden. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

16 3.2 Examenreglement Geldigheid Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van ROC Flevoland, indien en voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken. Dit examenreglement geldt voor de duur van de gehele opleiding. Met inachtneming van dit examenreglement kunnen per opleiding nadere regels worden vastgelegd. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit examenreglement. Indien de afname van een examen is overgedragen aan een andere instelling of exameninstelling is het examenreglement van die instelling of exameninstelling geldend. Deze informatie wordt bekendgemaakt in de studiegids Legitimering De opleidingen zijn gehouden aan de gestelde regels betreffende examinering uit het, door de Centrale Examencommissie, vastgestelde Handboek Examenorganisatie. De Onderwijsinspectie voert de externe borging van de examens uit Toegang tot de examenvoorziening Degene die als student is ingeschreven, heeft eveneens toegang tot de examenvoorziening van de betreffende opleiding. Aan de toegang tot de examenvoorziening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Degene die uitsluitend tot het examen wenst te worden toegelaten, kan zich als examenstudent in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De domeinexamencommissie stelt kandidaten 1 die door overmacht niet in staat zijn geweest aan een examenonderdeel deel te nemen, in de gelegenheid alsnog het betreffende examen af te leggen Organisatie van de examens Het College van Bestuur stelt een centrale examencommissie in die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de organisatie van examens, de kwaliteit van de organisatie van de afname van examens en de kwaliteit van de examens. De centrale examencommissie stelt domeinexamencommissies in die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het examineringsproces in de betreffende domeinen. De domeinexamencommissies maken alle relevante gegevens met betrekking tot de organisatie van de examinering tijdig aan de kandidaten bekend. De domeinexamencommissies brengen de kandidaten tijdig op de hoogte van alle voorwaarden om aan de examens deel te kunnen nemen. Herkansen Voor elk examenonderdeel worden er twee mogelijkheden van herkansing geboden. Indien anders dan door overmacht de eerste herkansing tot het afleggen van het examen is gemist, dan wordt het examen als afgelegd beschouwd met een onvoldoende / 0 als resultaat. Extra herkansingen (niet zijnde de hiervoor genoemde tweede gelegenheid) dienen bij de domeinexamencommissie aangevraagd te worden. Het betreffende formulier is te verkrijgen via de frontoffice Afwijkende examinering Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten staan de domeinexamencommissies afwijkende vorm en/of duur van de examinering toe. Een kandidaat kan op basis van een verklaring van een arts, een psycholoog, een orthopedagoog, een deskundige van een audiologisch / diagnostisch erkend instituut, in aanmerking komen voor een aangepaste wijze van examineren. De aangepaste wijze van examineren geldt ook als een kandidaat minder dan 6 jaar onderwijs heeft genoten in Nederland en Nederlands niet de moedertaal is. 1 Kandidaten: studenten en examenstudenten STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

17 3.2.6 Richtlijnen voor de beoordeling van kandidaten De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde objectieve criteria. De vastgestelde beoordelingsnormen worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijkelijk gehanteerd. Kandidaten moeten kennis kunnen nemen van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt. De beoordeling moet gemotiveerd kunnen worden Bezwaar en beroep Een kandidaat kan tegen beslissingen genomen door of namens een domeinexamencommissie schriftelijk bezwaar (bezwaarschrift) aantekenen. In het bezwaarschrift is opgenomen: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); de gronden van het bezwaar. Het formulier Bezwaar is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt tien werkdagen, gerekend vanaf de dagtekening van de beslissing van de domeinexamencommissie. De domeinexamencommissie beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift en maakt de beslissing schriftelijk bekend aan de kandidaat. Een kandidaat kan binnen tien werkdagen na ontvangst van de beslissing op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, Postbus 30131, 1303 AC Almere. In het beroepschrift moet zijn opgenomen: naam, adres en woonplaats van de appellant; aanduiding van de domeinexamencommissie of examinator tegen wiens beslissing het beroep is gericht; een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroep berust een kopie van de beslissing van de domeinexamencommissie. Het formulier Beroep is te verkrijgen bij de frontoffice van elke vestiging of te downloaden vanaf de portal. De Commissie van Beroep voor de examens beslist binnen 20 werkdagen na dagtekening van het beroep. De Commissie van Beroep voor de examens kan deze termijn verlengen met tien werkdagen Onregelmatigheden en fraude Een domeinexamencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de domeinexamencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat moet bijgestaan worden door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het niet opvolgen van instructies; het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; het aandragen van niet authentieke bewijsvoering t.b.v. het examendossier Uitslagregels De eindwaardering van een examen(onderdeel) wordt weergegeven in één van de volgende begrippen: voldoende, onvoldoende of een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10. De examinator maakt de einduitslag van het examen(onderdeel) binnen tien werkdagen na afname van het examen(onderdeel) bekend Slotbepalingen Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

18 geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. In onvoorziene omstandigheden beslist de domeinexamencommissie. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

19 4 ALGEMENE ZAKEN 4.1 Kwalificatieplicht Met ingang van 1 augustus 2007 bestaat voor alle studenten tot 18 jaar een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot 18 jaar leerplichtig zijn tenzij zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 dan wel een havo- of vwo-diploma. Om aan de kwalificatieplicht te voldoen hoeft men niet per se volledig dagonderwijs te volgen maar kan men ook in de combinatie van leren en werken (bbl) aan de slag. 4.2 Studiefinanciering Voor inlichtingen/aanvragen over studiefinanciering kun je terecht bij DUO IB-groep in Groningen. Telefoon: Website: De meeste folders zijn ook verkrijgbaar bij de frontoffice. Het is belangrijk om elke wijziging in je opleidingstraject door te geven aan DUO IB-groep. Je kunt dit regelen via met je DigiD. Per schooljaar mag tot een bepaald maximumbedrag per kalenderjaar worden bijverdiend. Bij hogere bijverdiensten moet een deel van de studiefinanciering worden terugbetaald. Informatie over bijverdienen staat in de brochure Studiefinanciering: Bijverdienen ook te downloaden bij DUO IB-groep. 4.3 Prestatiebeurs Als je een opleiding gaat volgen op niveau 3 of 4 ontvang je de eerste vier jaar een prestatiebeurs. Je ontvangt deze prestatiebeurs eerst als een lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. Als je binnen tien jaar (de diplomatermijn) je diploma haalt op minstens niveau 3 of 4, hoef je de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en de (vergoeding voor de) OV-chipkaart niet terug te betalen. Haal je geen diploma dan moet je de prestatiebeurs wel terugbetalen. De diplomatermijn gaat van start met ingang van de maand waarin je voor het eerst de prestatiebeurs toegekend krijgt. Je mag de vier jaar prestatiebeurs en drie jaar lening ook voor meerdere studies op niveau 3 of 4 inzetten. Je moet je recht op studiefinanciering overigens wel opnemen binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering, ook al heb je nog geen vier jaar prestatiebeurs of drie jaar lening verbruikt. De prestatiebeurs geldt niet voor: studenten die vóór 1 augustus 2005 al studiefinanciering krijgen voor een beroepsopleiding; studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen. 4.4 De onderwijsovereenkomst (OOK) De onderwijsovereenkomst is een door de wet verplichte overeenkomst tussen de student en ROC Flevoland. In geval van minderjarigheid tekent de wettelijke vertegenwoordiger. In de onderwijsovereenkomst staan een aantal bepalingen. Je krijgt vóór het begin van de opleiding de onderwijsovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Jouw inschrijving is pas definitief als de onderwijsovereenkomst ondertekend is ingeleverd samen met andere wettelijk verplichte documenten. Bij de onderwijsovereenkomst horen het studentenstatuut, de studiegids en de van toepassing zijnde delen van het Handboek Examenorganisatie. Dat wil zeggen dat de bepalingen die in deze documenten staan ook onder de werking van de onderwijsovereenkomst vallen. 4.5 De praktijkovereenkomst (POK) Voor de beroepspraktijkvorming wordt tussen ROC Flevoland, het leerbedrijf en de student een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de praktijkovereenkomst. In deze praktijkovereenkomst staan algemene voorwaarden zoals de rechtspositie van de student, de duur van de overeenkomst, de begeleiding, de beoordeling en de beëindiging van de overeenkomst, de verzekering en de aansprakelijkheid. Bij studenten in de bbl wordt de praktijkovereenkomst ook nog getekend door het betreffende kenniscentrum. De praktijkovereenkomst dient te worden afgesloten vóór het begin van de bpv. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

20 ROC Flevoland adviseert de student een persoonlijke WA-verzekering en een ongevallenverzekering af te sluiten. ROC Flevoland verwacht van een stagebiedend bedrijf dat deze zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Indien schade ontstaat door onjuist handelen van de student die stage loopt, dient deze schade door het stagebiedende bedrijf verhaald te worden op haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of op de door de student afgesloten verzekering. Daarbij moet worden opgemerkt dat een student tijdens zijn stageperiode ook in de wet wordt aangemerkt als werknemer. Indien de verzekering van het stagebiedende bedrijf of de verzekering van de student niet toereikend is voor de geleden schade, kan het bedrijf contact opnemen met de afdeling inkoop/verzekeringen ( ) voor het bespreken van de afhandeling van deze schade. 4.6 De examenovereenkomst Als de onderwijsovereenkomst beëindigd is en je alleen nog examens wil doen om de opleiding af te ronden dan kan een verzoek worden gedaan aan de domeinexamencommissie om als examendeelnemer te worden ingeschreven. In de examenovereenkomst staat dat alleen examen gedaan wordt en geen ondersteuning of begeleiding wordt gegeven door docenten. Voor de examens waarvoor de examenovereenkomst is opgesteld, is een bedrag van 125,- verschuldigd (dus ongeacht het aantal examens). Wend je tot je studiecoach als je ingeschreven wilt worden als een examendeelnemer. 4.7 Matchpoint Matchpoint verstrekt informatie over opleidingen en diensten, biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld leerproblemen, onderhoudt contacten met grote bedrijven in het kader van het werven van stageplaatsen, etc. Je kunt altijd bij Matchpoint binnenlopen als je informatie wilt over andere opleidingen. Als je tijdens de opleiding problemen tegenkomt waarbij je hulp nodig hebt, kunnen studieadviseurs en specialisten je helpen. Je kunt hierbij denken aan: ondersteuning bij leesstoornissen (bv. dyslexie); ondersteuning in verband met een handicap; ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen; intensieve beroepskeuzebegeleiding (testen, etc.). Aanmelding voor begeleiding van Matchpoint loopt via jouw studiecoach. Spreekuur De studieadviseurs van Matchpoint houden regelmatig spreekuur. Je kunt dan binnenlopen voor het stellen van vragen. Straat van Florida (Almere) op maandag t/m donderdag van uur. Agorawagenplein (Lelystad) op vrijdag van uur. Vaartweg (Lelystad) op maandag van uur De Noord (Dronten) op vrijdag van uur. 4.8 Kosten van de opleiding (zie ook bijlage B) Wettelijke bijdrage De wettelijke bijdrage is het bij wet geregelde lesgeld. De bijdrage wordt voor elk leerjaar in rekening gebracht. Lesgeld Alle bol-studenten, van 18 jaar en ouder op 1 augustus, moeten voor 1 oktober de onderwijskaart inleveren bij ROC Flevoland (frontoffice). ROC Flevoland stuurt de onderwijskaarten naar DUO IB-groep. DUO IB-groep stuurt de factuur naar de student. STUDIEGIDS APPLICATIEONTWIKKELAAR BOL COHORT

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie