Hoofdstuk 3: Klachten mbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3: Klachten mbo"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3: Klachten mbo JOB heeft al jaren een klachten- en informatiecentrum, waar mbo-studenten terecht kunnen voor advies en bemiddeling. In het schooljaar 2005 / 2006 groeide het aantal klachten over de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk. Eind 2005 heeft JOB daarom aan de staatssecretaris en aan het Projectmanagement Herontwerp MBO een bezorgde brief gestuurd met een inventarisatie van veel voorkomende klachten. In het schooljaar 2006 / 2007 nam het aantal klachten opnieuw toe, met name met betrekking tot het tekort aan lesuren en begeleiding. Na de oproep van LAKS, JOB en LSVb om alle klachten te melden via kwamen er nog meer klachten binnen. Alle klachten die dit schooljaar bij JOB zijn binnengekomen over de kwaliteit van het onderwijs zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Het betreft dus zowel klachten van voor als na de noodklok-actie. Na het luiden van de noodklok zijn LAKS, JOB en LSVb op scholentoer gegaan om te inventariseren tegen welke problemen studenten aanlopen. Door middel van een antwoordkaart hebben studenten aangegeven welke problemen zij ondervinden. De resultaten van deze inventarisatie zijn weergegeven in het tweede gedeelte. Tot slot formuleert JOB enkele aanbevelingen naar aanleiding van de klachten-inventarisatie. 1. Indivuele klachten bij JOB binnengekomen per telefoon, mail of via de website Wie de klachten leest die indivuele studenten en ouders hebben gemeld bij JOB, wordt niet gelukkig. Het lijkt wel één grote chaos in het mbo! Nu is bekend dat wie tevreden is, dit minder snel meldt. We kunnen ons dus troosten met de gedachte dat er ook nog een heleboel tevreden studenten rondlopen op goedgeorganiseerde opleidingen en scholen. De klachten die echter wel binnenkomen, liegen er beslist niet om! De klachten zijn opgenomen in de bijlage achterin. De vele klachten over het tekort aan lessen en begeleiding springen als eerste in het oog. Dit betreft niet alleen chronische lesuitval, maar ook structurele minimale programmering. Studenten klagen dat zij aan hun lot worden overgelaten, regelmatig te horen krijgen dat zij maar iets voor zichzelf moeten doen en dat de boeken die ze schijnbaar tevergeefs hebben aangeschaft bij nader inzien voor zelfstudie bedoeld blijken. De studenten willen gewoon les en uitleg van docenten, melden ze met dikke uitroeptekens. Mbo ers constateren dat ze net zo goed thuis kunnen blijven, omdat de school geen meerwaarde biedt boven thuis wat uit een boek leren. Naast de roep om meer les vallen de ernstige twijfels over de inhoud / kwaliteit van de opleiding op. Studenten hebben het gevoel veel te weinig te leren en voelen zich daarom erg onzeker als zij op stage of aan het werk gaan. Een jongen schrijft als ik nu naar een stageplek zou moeten solliciteren, zou ik niet weten wat ik zou moeten aanvoeren als zaken die ik nu beheers en een ander constateert dat het MBO-diploma zo niets meer voorstelt. Studenten wijten hun gebrekkige kennis en vaardigheden aan het tekort aan les en begeleiding, maar ook aan de gebrekkige kwaliteit van hun docenten. Een student vraagt zich bijvoorbeeld ernstig af of zijn docenten van de ict-opleiding wel een ictdiploma hebben. Ook constateren studenten dat veel docenten zelf niet weten hoe ze moeten werken in een competentiegericht opleidingsprogramma. Het tekort aan lesuren en begeleiding en de aanwezigheid van slecht opgeleide docenten maakt dat de studenten sterk op zichzelf zijn aangewezen in hun opleiding. Zelfstandigheid vinden de meesten op zich geen punt, maar zij vragen zich steeds af of ze wel het goede leren. Met name in het examenjaar merken zij dat ze geen idee hebben wat ze nu eigenlijk moeten kennen en kunnen. Uit veel klachten spreekt een grote

2 onzekerheid: de mbo ers weten simpelweg niet waar ze aan toe zijn, wat ze moeten leren, hoe ze moeten leren en niemand lijkt hen daarbij te kunnen helpen. De klachten geven blijk van een ernstige situatie in het mbo. Het toont dat er op veel scholen en opleidingen grote problemen zijn, die de kerntaak van het onderwijs, het opleiden van studenten, ernstig in het geding brengen. Studenten leren te weinig, ervaren geen enkele ondersteuning bij het leren en hebben derhalve het gevoel net zo goed thuis te kunnen blijven. Dit zijn bijzonder alarmerende signalen. Alle klachten zijn geanonimiseerd opgenomen in de bijlage. De betreffende scholen zijn hierbij wel weergegeven, alleen al om te laten zien dat het beslist niet gaat om een individueel probleem op een individuele opleiding. JOB kan het niet hard genoeg roepen: op vele opleidingen op vele scholen ervaren vele studenten vele problemen! Daarom luiden wij de noodklok: er moet actie worden ondernomen! 2. Klachten via de noodklok-antwoordkaart De scholentoer trok langs 5 verschillende roc s. Het gaat hier om een aantal willekeurig gekozen roc s, waardoor er dus sprake is van een peiling onder een willekeurige groep studenten van verschillende scholen. Om die reden meent JOB hier geen resultaten per roc te moeten tonen. De betreffende roc s worden door JOB wel op de hoogte gesteld van de resultaten op hun school. In totaal zijn er 648 antwoordkaarten ingevuld. Studenten konden meerdere klachten aankruisen. Op de 648 antwoordkaarten werden 1829 klachten aangekruist. Dit betekent dat een ondervraagde student gemiddeld twee à drie (2,8) van de zes mogelijke klachten aankruiste. 179 Keer melden studenten niets te klagen te hebben over hun school of opleiding. Hieronder staat van elke klacht hoe vaak deze is aangekruist. Daaronder staan de aantallen uit de eerste kolom grafisch weergegeven. Klachten Aantal % van alle klachten komt voor op % van alle kaarten Ik krijg te weinig begeleiding % 63% Ik krijg les van slecht opgeleide % 49% docenten Ik krijg veel nutteloze lessen % 64% Ik krijg te weinig theorie % 34% Ik krijg te weinig lesuren 167 9% 26% Ik weet niet wat school van mij verwacht % 47% Totaal % n.v.t. Ik heb niets te klagen %

3 Totaal (van 648 studenten) Ik krijg te weinig begeleiding Ik krijg les van slecht opgeleide docenten Ik heb veel nutteloze lessen Ik krijg te weinig theorie Ik krijg te weinig lesuren Ik weet niet wat school van mij verwacht Ik heb niets te klagen Van de 1829 klachten gaat het grootste aantal over nutteloze lessen, direct gevolgd door te weinig begeleiding. Bijna tweederde van alle ondervraagde studenten meent dat de lessen niet zinvol zijn en zegt onvoldoende te worden begeleid in het leerproces. Onduidelijkheid over wat school verwacht en slecht opgeleide docenten worden ongeveer even vaak ervaren: bijna de helft van alle studenten zegt hier tegenaan te lopen. Over het aantal lesuren is slechts een minderheid ontevreden, maar ook hier betreft het nog altijd ruim een kwart van alle ondervraagde mbo-studenten. Gelukkig zegt een evengroot deel van de studenten niks te klagen te hebben over hun opleiding en school. Dat aantal zou flink omhoog moeten! 3. Conclusie Het mbo bevindt zich in een grote herontwerp-operatie: er wordt een nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd en alle opleidingen worden competentiegericht ingevuld. Veel problemen lijken voort te komen uit de chaos die er rond de implementatie van dit nieuwe onderwijsmodel is ontstaan. Docenten weten hun nieuwe rol niet goed vorm te geven en studenten raken daardoor het spoor helemaal bijster. Zij krijgen geen antwoord op de vraag wat zij moeten leren en hoe zij dat moeten aanpakken en ervaren dat zij te weinig leren. Daarmee falen scholen in hun essentiële opdracht: het begeleiden van studenten in hun leerproces en hen voorzien van waardevolle kennis en vaardigheden. Dit is een heel ernstige constatering. Tot nu toe wordt er door de sector te wegwuiverig gereageerd. Scholen glimlachen dat iedereen wel eens een steekje laat vallen bij een grote vernieuwingsoperatie en de politiek meent dat die paar indivuele problemen prima door de studenten en scholen onderling kunnen worden opgelost. Uit de klachten die bij JOB zijn binnengekomen blijkt dat veel studenten al veelvuldig aan de bel hebben getrokken, maar zonder resultaat. Uit de mails en telefoontjes spreekt vaak grote wanhoop: hoe kan het nou dat de school deze opleiding op deze manier aanbiedt? Wanneer wordt men wakker en ziet men dat het zo echt niet kan? De problemen kunnen echter niet zonder meer aan het competentiegericht leren worden gekoppeld. Studenten van de zogenaamde oude opleidingen, die nog niet volgens het competentiegericht leren werken, ervaren evenzeer problemen met betrekking tot de

4 opleidingsinhoud, het aantal lesuren, de begeleiding en het niveau van de docenten. De noodklok-antwoordkaarten zijn door willekeurige studenten ingevuld, ongeacht of zij een nieuwe of oude opleiding volgen. De conclusies gelden dus voor het gehele mbo, oud en nieuw. Wel kunnen we constateren dat de chaos door de invoering van het nieuwe onderwijsconcept alleenmaar toeneemt, getuige de klachten. 4. Aanbevelingen JOB vraagt de minister om streng te controleren op de kwaliteit van de opleidingen, het aantal lesuren en de aard en mate van begeleiding die de studenten wordt geboden. Tevens vraagt JOB de Tweede Kamer zich op korte termijn te buigen over het voorstel een OV-kaart voor mbo ers onder de 18 te bieden, net zoals hbo ers hier recht op hebben. Op dit moment is het voor veel mbo ers niet mogelijk een kritische keuze te maken voor een onderwijsinstelling of naar een andere onderwijsinstelling uit te wijken als die onvoldoende kwaliteit biedt. Omdat roc s grote regio s bedienen, zijn de reiskosten simpelweg te hoog om voor een roc verderop te kiezen of bij ontevredenheid naar een ander roc over te stappen. Roc s worden hierdoor bij wanprestaties niet gestraft door teruglopende studentenaantallen, wat er zeker aan bijdraagt dat de problemen voortduren. In aansluiting hierop is het noodzakelijk dat er transparante kwaliteitsinformatie beschikbaar is over alle onderwijsinstellingen, opdat een student een kritische keuze kan maken voor een goed presterende onderwijsinstelling. JOB vraagt de onderwijsinstellingen om kritisch naar zichzelf te kijken en de problemen niet met de mantel der liefde te bedekken. De gebleken chaos moet accuut worden aangepakt. Hoewel de onderwijsinstellingen zich zeker moeten afvragen hoe het mogelijk is dat die chaos ooit zo groot heeft kunnen worden, is het nu vooral zaak om te handelen. Niet meer hopen dat het vanzelf wel weer ten goede keert, maar actief aanpakken door meer inhoudelijke lessen in te roosteren, meer begeleiding door docenten mogelijk te maken en meer houvast voor studenten te bieden. Kennisdeling tussen opleidingen en instellingen kan veel bijdragen aan een succesvolle implementatie van de nieuwe opleidingen. Sommige opleidingen werken al tijden succesvol volgens het competentiegericht leren. Het is zonde als van die ervaringen geen gebruik wordt gemaakt. En: bezint eer ge begint. Vernieuwen als de docentenstaf er niet achter staat of niet snapt wat hen te doen staat, gaat nooit werken. Er is afgesproken dat in 2008 alle opleidingen volgens de nieuwe kwalificatiestructuur moeten zijn ingericht. Zonodig dient die termijn voor invoering te worden verlengd. De sleutel tot succes ligt volgens JOB bij het luisteren naar de studenten. Zij weten als geen ander of zij uit de voeten kunnen met het geboden onderwijs. Kunnen zij goed leren aan de hand van de geboden stof en begeleiding? Is het duidelijk wat hen te doen staat? Leren zij voldoende? Deze vragen dienen altijd leidend te zijn bij de inrichting van een opleiding. Onderwijsinstellingen moeten regelmatig evalueren met hun studenten en goede mogelijkheden bieden om klachten te melden. En met die mening moet ook echt iets worden gedaan! Studenten moet niet alleen betrokken worden in evaluaties, maar ook in de ontwerpfase: laat studenten meebeslissen over plannen en vernieuwingen, die hen als geen ander aangaan. Dit geldt zeker in een grote herontwerp-operatie, als die waarin het mbo zich momenteel bevindt. De politiek kan hieraan bijdragen door een degelijke wettelijke verankering van studenteninspraak. Met goede inspraakmogelijkheden kunnen studenten hun invloed voldoende uitoefenen en voelen zij zich niet genoodzaakt hun school te bezetten of noodklokken te luiden om hun stem te laten horen. Laat dergelijke acties niet meer nodig zijn!

5 Bijlage 1: MBO-Klachten over de periode tot School: Albeda College Klacht 1 (16 sep 2006) Ik heb even een vraag ik ben net 2 weken begonnen met school ik doe de opleiding spw 4 en ga 2 dagen in de week naar school ik hoor de ene week 12 uur les te krijgen en de andere 14 nu heb ik in deze 2 weken al 12 uur niet gekregen door docenten te kort. En ik betaal hier wel lesgeld voor kan ik hier iets tegen doen? Klacht 2 (11 okt 2006) ik volg ict op albeda niveau 2 in rotterdam.mijn klacht ga over het onderwijs dat ik op deze school krijgt.we doen haast niks op deze school. we worden niet opgeleid tot een ict'ers. de meeste docenten weten ook echt niet zo echt veel over ict. ze staan haast nooit voor de bord, om een opdracht uit te leggen. we moesten boeken gaan kopen, en we werken niet eens uit die boek. wat wij alleen krijgen zijn alleen maar projecten opdrachten.en voor de rest van wat te maken met computer te maken krijgen we niet. als je een vraag stel uit de boek oms de meesten vragen weten hun gewoon niet. ik vraag me soms af of ze wel allemaal diploma heben van ict docenten.sind de school is begonnen wat we de meeste krijgen is elctro. maar over de computer krijgen we niet. het is meer zelfstandig je moet zelfstandig gaan leren en opdrachten gaan maken. het is niet zo echt dat de docent voor klas staat en geeft uitlegt.dat echt wordt opgeleid. ik wil graag wat bereiken met mij toekomst Klacht 3 (11 okt 2006) Klachten over lesuitval op school Klacht 4 (30 jan 2007) Ik volg het nieuwe leren nu voor het 3e jaar. Dit is wat mij ernstig ergerd. De kennis van leraren is minimaal. Verder zijn ze vaak zelf niet aanwezig. Er word ons niks nieuws geleerd. Wij kunnen op deze manier eigenlijk gewoon zelf thuis onze studie doen omdat de leraren(begeleiders) geen invloed hebben op de kennis die wij krijgen. Ik denk dat ik met deze manier van leren niet genoeg kennis zal hebben om goed in de arbeidsmarkt te kunnen passen. Verplichte schoolbijdrage: Wij hebben aan he begin van ons schooljaar (aug 2006) een bijdrage betaald maar hier hebben wij helemaal niks van terug gezien. In 2004 hebben wij ook een bijdrage betaald en ook daar hebben wij niks van terug gezien. Klacht 5 (30 jan 2007) Mijn klas is dit jaar begonnen op het Albeda College te Rotterdam aan de niveau 4 opleiding Applicatieontwikkelaar. Deze wordt dit jaar voor het eerst gegeven en verkeerd nog in de opstart-fase Alleen zijn wij niet tevreden over hoe de opleiding gegeven wordt. We zijn samengevoegd met een klas ICT-beheerders omdat onze eigen klas maar uit 7 mensen bestaat. Met als gevolg dat wij er een beetje bijhangen, zij krijgen allerlei opdrachten en uitleg over hun "competenties" en wij krijgen niks. Ik zou verwachten van een programmeurs-opleiding dat je per week of twee weken een opdracht zou krijgen om uit te werken en dat die daarna wordt doorgesproken. Een ander probleem is dat onze mentor, de enige docent die zelf kennis heeft van programmeren in februari vertrekt naar een andere locatie en daar ook ander werk gaat doen. Wij zijn bang dat we hierdoor helemaal niks meer aan kennis gaan opdoen omdat het dan helemaal van ons afhangt.

6 Ik leer mezelf nu alles aan, maar omdat we niks hebben om op te toetsen wat er goed of fout is, kunnen we ook niks. Als ik nu naar een stageplek zou moeten solliciteren zou ik niet weten wat ik zou moeten aanvoeren als zaken die ik nu beheers. School: Alfa-college Klacht 1 (30 jan 2007) Ik doe de opleiding SPW 3, kinderopvang op het Alfa- college, en ben laatste jaars. Het eerste jaar was een orientatie- jaar, we hebben toen bij alle differentaties een week stage gelopen en theorie van gehad. Het tweede jaar hebben we helemaal NIETS, maar dan ook niets gedaan. We kregen geen lessen, alleen Wap uren, deze waren toen niet verplicht, hier konden we aan onze opdrachten werken.in het 2e jaar hebben wij aangegeven dat we meer les wouden hebben, omdat we niets leerden op school. Nu we laatste jaars zijn, krijgen we meer les. Maar noemen de leraren termen waar we nog nooit van gehoord hebben. WE moeten nu alles nog leren, terwijl we nog maar een half jaar hebben! De kennis van ons is niet gegroeid!! Ook het samenvatten van het examendossier krijgen we nu net. Ook moeten we nu pas onze portfolio rangschikken. We hebben het laatste half jaar even gehoord wat we allemaal nog moesten doen, voordat we konden slagen. ALs dit eerder aan was gegeven hoefden meer dan de helft van onze klas geen half jaar over te doen. Wij leren competentie gericht. Toen wij dit nieuwe systeem van leren kregen aangeboden, wisten de leraren zelfs niet hoe dit allemaal moest/ging. Dus deden we maar wat ons het beste was. Nu zitten we met problemen over verder leren, want je krijgt maar 4 jaar studiefanciering. En moet ik straks dus een half jaar zelf gaan betalen!!! Ik vind het erg jammer dat het zo allemaal moet. En ik hoop dat hier snel wat aangedaan word! Ook de BPV- stages zijn een beetje onpraktisch. Wij lopen 3 dagen in een week stage en gaan 2 dagen per week naar school. Waardoor we dus van school én van stage opdrachten moeten maken. Plus dat we al een achterstand hebben!! Het zou beter zijn als we 5 weken stage zouden hebben, en daarna gewoon 5 weken school! Klacht 2 (07 mrt 2007) waar leer je beter op school of thuis? Tegenwoordig maakt het bij mijn opleiding niks meer uit want op school doe je toch niks. korte samenvatting: maandag kom je op school en dan beginnen de lesse (als je les kunt noemen) de leraar komt binnen en heeft alleen zijn blik gericht op de klas zegt niks doet niks en als hij wat zegt dan is dat het volgende: GA MAAR WAT VOOR JE ZELF DOEN. dinsdag en woensdag stagedagen donderdag: Precies het zelfde als de maandag. vrijdag: je raad het al precies het zelfde als maandag en donderdag conclussie :je doet niks. wanneer je vraagt wanneer je nou eens een normale les krijgt krijg je te horen dat het een les is. wat versta ik onder normale les: onder normale les versta ik dat je uilegt krijgt over de onderwerpen van het boek en van belangrijke onderwerpen een uitgebreide les desnoods met aantekeningen maakt... mijn klacht is dat je tegenwoordig geen normale lessen meer krijgt waardoor je de lesstoffen niet goed begrijp.ik wil gewoon les weer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ik ben al meerdere malen bij mijn mentor/decaan en hoofd van de opleiding geweest maar ze doen

7 er gewoon helemaal niks aan, grof gezegt ze laten je in de shit zitten. ik hoop dat er wat meer aandacht komt in de krant hoe slecht scholen om gaan met les geven en met hun leerlingen. mijn mening voor het alfa college hoogeveen is: zorg dat je als ouders je kind niet naar deze school stuurd alles is er zo slecht geregeld dat je er knetter gek van word. School: AOC Groenhorst College Klacht 1 (26 jan 2007) Te weinig begeleiding van de leerkrachten bij de theorievakken. School: AOC Oost Klacht 1 (01 nov 2006) De klacht gaat over het lesgeven. Of beter gezegt het geen lesgeven. Voor ons(bol opleiding niveau 3, leerjaar 3) is het lesjaar net begonnen. Na een periode van 8 weken blokstage was ik vandaag( ) weer op school voor mijn vaktechnische schooldag. Nou kregen we te horen dat de begeleiders van onze opleiding in Twello nog niet wisten van wie we les gingen krijgen, wat voor een lessen we krijgen en de invulling van de lessen was ook niet bekend. Tevens is het ook niet bekend wie de mentor van onze klas(g33)is. Dit zou opzich kunnen gebeuren als het de eerste dag van het nieuwe schooljaar was, maar ze hebben zowiso 9 weken de tyd gehad om dit te regelen voordat wij op school kwamen. Teven kregen we opdrachten via de post op gestuurd, maar die blijken te vervallen kregen we vandaag te horen. De aanleiding dat ik deze klacht indien, is ook omdat we vorig schooljaar niks hebben kunnen leren en bereiken omdat we les kregen van een leraar die zelf niet genoeg kennis en kwaliteit had om ons les te geven. Boeken moeten bestellen waar naar bleek aan het einde van het schooljaar dat we daar helemaal geen les in kregen... en nog tal van meer klachten. En bovenal is dit een schreeuw om hulp omdat we in een examejaar zitten zonder enige kennis en in onwetendheid. en het bestuur en mentors en coordinaten zeggen dat ze ook niets weten. Hoe kunnen ze dan verwachten dat wij kundig genoeg zijn om het examen te halen? Momenteel zijn we ook bezig om schriftelijk een klacht naar de school in kwestie te maken en op te sturen naar de school en het ministerie van het onderwijs(waar je, als je die belt, van het kastje naar de muur word gestuurd en een keer of 10 of 11 word doorverbonden naar een ander persoon). Deze brief zal ik ook jullie mailen of opsturen zodat jullie er ook kennis van hebben en duidelijkheid, want deze klacht cq schreeuw om hulp! zal aardig onduidelijk zijn. School: Arcus College Klacht 1 (13 mrt 2007) Er worden nauwelijks lessen gegeven en alles moet gebeuren in zelfstudie uren. als je dan vervolgens een vraag wil stellen over de stof krijg je het antwoord zoek het maar in het boek op.. De kwaliteit gaat snel achteruit en het is ook gewoon niet meer leuk om zon 5 uur per dag achter een computerscherm te zitten Klacht 2 (26 mrt 2007) zonder uitleg en vrijwel altijd zonder leraar beginnen aan een les en dan maar kijken hoever je komt. zoek het maar uit dus met andere woorden! School: CIBAP Vakcollege Klacht 1 (21 feb 2007) Ik heb gekozen voor de opleiding verftechniek. Doordat we met 2 leerlingen deze richting hebben gekozen zitten wij in de management-klas. Het probleem: Ik krijg niet/nauwelijks verftechnische opdrachten, nog niet te praten over lessen. Bijna het enige wat ik krijg is management en de school doet er niks aan.

8 School: Da Vinci College Klacht 1 (07 dec 2006) Hallo, Ik zit nu in het eerste jaar van mijn 4 jarige opleiding voor comm. medew. Bank- en Verzekeringswezen MBO. Dit is het eerste jaar voor onze school dat ze werken via het competentiegericht onderwijs. Ik zelf vind het dramatisch! We krijgen gewoon heel erg weinig kennis meer... (kort samengevat) Ik heb hier al met meerdere 'coaches' over gesproken/discussiert en ze tonen wel begrip maar blijven het maar afschuiven op 'bovenaf'. Ik zelf heb nu een enquete gemaakt over het onderwijs op mijn school, deze het ik verspreid rond 75 mede-studenten. De resultaten zijn erg helder! De studenten vinden dat ze te zelfstandig worden gelaten en te weinig kennis krijgen. Mijn vraag is, wat moet ik met deze resultaten doen? Ik vraag me sterk af of er wel naar de studenten word geluisterd. Er is niet eens een DNR! Ik zou dit graag van de grond willen krijgen... Maar is dit mogelijk denkt u? Echt heel veel steun van m'n medestudenten krijg ik niet omdat ze simpel weg geen zin hebben om er moeite en tijd in te stoppen, terwijl ik denk dat je zoveel kan bereiken met een goed georganiseerde Deelnemersraad. School: De Mondriaan Onderwijsgroep Klacht 1 (07 mrt 2007) ik ben afgelopen jaar met mijn opleiding: international tourism and leisure management gestopt. dit omdat het een vreselijk ongeorganiseerde opleiding is. zoals in de metro staat beschreven, zo gaat het er precies bij ons aan toe. de leermethode ligt me totaal niet, omdat je inderdaad van het kastje naar de muur gestuurd wordt. en buiten dat, als je het hoger opzoekt word er naar je geluisterd, en dat is dan ook alles. in een klas van 19 mensen zijn er op een goede dag, nog maar 6 over. de helft van de klas is ermee gestopt. dit meegenomen is het ook nog eens een nieuwe opleiding, en is natuurlijk nog een hoop onduidelijk. dit is ook niet goed. om je leerlingen met echt een hele hoop vraagtekens te laten zitten. en nog tot slot. hadden wij een hoop problemen om het schoolgeld terug te krijgen, en kregen mijn ouders te horen dat ik was gestopt om persoonlijke redenen i.p.v. de kwaliteit van de opleiding. en dat is zeker niet in goede aarde gevallen, want zo kan je natuurlijk wel mooi de reputatie van de school behouden. ik vind competentie gericht leren helemaal niks en vind ook dat er weer gewoon leraren voor de klas en volle uren les. de kwaliteit van de afgestudeerde is lang niet wat het is geweest, je moet het tegenwoordig hebben van je ervaring, eigenlijk stelt het papiertje MBO niets meer voor. School: Deltion College Klacht 1 (26 jan 2007) ik zag op tv een stukje over PGO en dat het niet echt goed werkt. ik ben het er volkomen mee eens wat er in verteld word. Ik volg een opleiding tot 1e automonteur. binnen het deltion hebben ze sowiezo een zeer slechte communicatie en dat pgo er bij is helemaal slecht. we moeten alles maar zelf uit zoeken. Krijgen echt minimaal uit gelegd. ik heb dit zelf al wel meerder malen aan gegeven en er word gewoon niks mee gedaan. het enige wat we moeten doen is een X aantal weken dom zeuren over ene verslag wat we met een groepje moeten maken en dan uit eindelijk een paar a4 tjes met tekst inleveren. ik kan dat zelf in 2 dagen zonder die romp slomp er om heen. ik zou zegen gewoon weer normaal en goede leerkrachten voor de klas en laat ons dan maar eens een mooi werkstuk maken in 3 dagen ofzo. ik ben niet de enige in mijn klas. Klacht 2 (30 jan 2007)

9 vader van zoon die nu tentamen heeft. Weinig lessen ongemotiveerde docenten, toetsen die bepaald worden over stof die nog op het laatste moment moet worden gegeven. rooster wijzigingen. Net een nieuwe mentor, 1 maand, probeert allle probllemen op te lossen maar is geen structurele oplossing. Wat moeten we doen? De klas is bang een klacht in te dienen omdat ze hier door tegengewerkt kunnen worden door de school om hun diploma te halen! School: Drenthe College Klacht 1 (30 jan 2007) hoi ik 35 jaar doe opleiding,ik begon ineens was het competentie geriocht,nu na 5 maand is duidelijk wat het is voor ons leerlingen,diverse wijzegingen zijn doorgevoord,opdracht bijna klaar weer wat verandert...om gek van te worden.ben voor competentie gericht,maar als 35 jarige is wat les ook fijn,niet alleen workshops,ook bv nederlands,op school heb ik het aangegeven,eerst was het,als jullie falen door fouten van school is dat onze zaak en dat mag niet en nu...dat jullie slagen is jullie eigen zaak,want kinderziektes komen voor...ben pistof,ik zal slagen maar echt,als 35 jarige is het dus niet te vatten,kost veel geld en krijg er weinig voor terug,vooral de keus en de voorlichting ontbreekt,en school.tja die doen hun best maar hun motivatie is ook nihil.dus daarom,laat de aanloop van een school naar dit systeem in fases verlopen en niet in 1 keer en vooral niet als je midden in het jaar zit School: Friesland College Klacht 1 (19 sep 2006) Geachte heer/mevrouw, ik zit in het examenjaar van mijn opleiding van de unit Hospitality en Tourism op het Friesland College te Leeuwarden. Op 12 september ben ik officieel weer begonnen met mijn opleiding, ik liep die dag tegen een groot probleem aan. Omdat ik niet goed weet wat ik ermee aan moet neem ik contact op met jullie. Die dag kreeg ik te horen dat als ik mijn talen, Duits en Spaans, wil afronden mij moet inschrijven voor een lesperiode. Geen probleem, dacht ik. Maar er blijkt dat er maar 10 mensen voor die talen in een lesperiode kunnen, van alle cursisten op school die Duits of Spaans moeten volgen!! Op dit moment sta ik dus op de wachtlijst om les te kunnen volgen voor die vakken. Aangezien ik in januari op stage moet, is het de bedoeling dat ik eind december deze vakken heb afgerond. Heb ik dat niet, dan kan ik niet op stage of zou ik eventueel in september dingen in moeten halen. En daar ga ik niet mee akkoord, ik werk hard om mijn lesgeld/opleiding te kunnen betalen, dan verwacht ik ook fatsoenlijk onderwijs, zonder uitloop. Omdat ik voorgaande jaren ook problemen heb gehad met het Friesland College wat betreft stageplekken en stageopdrachten (afspraken niet nakomen, het te laat regelen van stageplekken) geloof ik het niet meer als ze zeggen dat ze op zoek zijn naar een oplossing. Zouden jullie mij advies kunnen geven of kunnen helpen? Ik zou het op prijs stellen als jullie pas contact opnemen met mijn school als ik daarvoor toestemming geef. Klacht 2 (28 nov 2006) Zoon doet bbl opleiding en krijgt hooguit 3 uur per week les. Te weinig.mondeling al aangegeven maar geen reactie gekregen Klacht 3 (26 jan 2007) Hallo, Vandaag las ik dat scholieren en studenten de noodklok luiden over het nieuwe leren. Ik snap dit helemaal en heb hier zelf ook problemen mee. Ik zit nu in de 2e klas en had de eerste 10 weken dit jaar slechts 4/5 uur les... Verder moeten wij het zelf maar uitzoeken en zijn er maar een paar docenten die vier klassen moeten begeleiden en ook nog is part time werken. Ik heb totaal niet het gevoel dat ik iets leer en zie het ook totaal niet zitten om over 2.5 jaar mijn diploma binnen te halen. En dan heb ik het ook nog niet over de verveling die toe slaat tijdens deze manier van leren op school. Ik ben nu de 2e periode van 10 weken op stage en loop tegen het einde van mijn stage, maar er is nog geen leraar op bezoek geweest bij het bedrijf. Als dit niet snel verandert gaat het helemaal mis met dit onderwijs systeem! Geef ons weer lessen.

10 Klacht 4 (07 mrt 2007) Ik ben nu 4e jaars student op het Friesland College in Leeeuwarden.. En de klachten die ik vandaag d.d. 7 maart 2007 in de krant heb gelezen kan ik alleen maar bevestigen. Je wordt aan je lot overgelaten, docenten zijn vrijwel nooit te bereiken als je vragen hebt.. Of nog erger ze kunnen je vraag niet beantwoorden. Zo heb ik pas na 3 jaar gehoord dat mn Spaans toch op een hoger niveau afgerond moet worden, terwijl mij eerst was verteld dat het wel voldoende was. Met de talen het het sowieso erg gesteld. Je moet je inschrijven wat soms wel maanden kan duren voordat je eindelijk les hebt, maar wat nou als de tijd begint te dringen?? Momenteel loop ik stage als ik dat niet zou doen zou ik te weinig uren maken op school dus heb ik maar stageverlenging aangevraagd, terwijl dat eigenlijk overbodig is. Maar ik wil niet uitgeschreven worden als voltijd student. Verder moet je zelf maar uitzoeken wat je moet leren en wat je wilt leren.. I.p.v. dat zij vertellen wat we moeten leren.. En zo zijn er nog veel meer punten.. Ik ben altijd heel leergierig geweest en wilde na mn MBO gelijk een HBO opleiding volgen.. Nu is het zo ver dat ik misschien niet eens meer verder wil leren, omdat naar school gaan voor mij iets heel vervelends is geworden en abosoluut niet leuk meer.. Het is schandalig dat docenten zo laks zijn geworden en ons de schuld geven als we iets niet voldoende beheersen.. De scholieren zijn altijd de schuldige en de docenten die doen het zo goed.. Ik hoop dat Friesland College veel gaat veranderen want van mij moeten ze geen positieve verhalen verwachten. Klacht 5 (07 mrt 2007) Waardeloos! Ik ben net ingestroomd in februari, en bij de intake werd het mij allemaal prachtig verteld. Maar sinds die kleine maand dat ik met deze opleiding bezig ben, kan ik alle ''echte'' lessen op 1 hand tellen! Regelmatig komt het voor dat er tussen de lessen in meer dan een uur tijd zit..en de uren die als lesuren door moeten gaan, hebben meer van een stuif-es-in periode weg dan echt les. Ik vind het gewoon ontzettend jammer. Iemand die graag iets wil leren en serieus bezig wil zijn krijgt gewoon niet de kans door laks beleid! Klacht 6 (16 mrt 2007) Weinig tot geen les, constante bijstelling van doelen! School: Graafschap College Klacht 1 (17 jan 2007) ik volg de opleiding sjd avpw sz op het Graafschap college te Doetinchem We hebben het eerste jaar geen personeelswerk en arbeidsvoorziening gehad als vakken, waardoor we nu een enorme achterstand hebben. Voor de toets van methodische beroepsvorming moeten we nu een middag op school blijven terwijl die uren niet staan ingeroosterd, er wordt steeds gezegd; dit hadden jullie het eerste leerjaar al moeten krijgen. Ik heb het idee dat wat we in het 1ste hadden moeten krijgen we nu in het 2de leerjaar het moeten inhalen + de stof wat we nu in dit jaar moeten krijgen. Volgens mij denkt die lerares dat ze telkens ales wat we gemist hebben in onze vrije middag kunnen gaan geven. Over 2 weken hebben we toetsweek, en ze komt er nu mee aan dat we volgende week maandag tot kwart over 4 les krijgen en het was eigen verantwoordelijkheid of je komt of niet, dan bespreekt ze alles voor de toetsweek, dat betekend dat we een week van voor de toetsweek uitleg krijgen over wat er in de toets komt... Kan dit allemaal zomaar? ik word er echt boos van.. Wat zijn eigelijk de rechten van leerlingen? School: Grafisch Lyceum Utrecht Klacht 1 (19 mrt 2007) Slechte kwaliteit lessen. Veel te late voorlichting over differentiatie keuze. Gesprekken helpen niet

11 School: Helicon Opleidingen Klacht 1 (07 mrt 2007) Ik ben ontevreden over de opleiding. De opleiding die ik volg, Arrangeur Decorateur aan het Helicon te Nijmegen is een opleiding die mij moet opleiden tot een stylist en projectmatig bloemwerk maakster...! Helaas is er vanaf leerjaar 1 nog het meeste naar voor gekomen dat het een soort bloemschikopleiding is. Er is weinig materiaal beschikbaar en je moet veel zelf kopen. Voor praktijkvakken als etaleren en decoratieve en creatieve technieken, waar helaas de minste nadruk op ligt, is er zeer weinig materiaal. Het is allemaal onprofesioneel en komt allemaal erg losjes over. Overal wordt wel wat voor verzonnen en voor van alles wat ons weinig moeit worden de meeste studiepunten voor gegeven. Dan moet je dus gemotiveerd raken over iets wat je totaal niet boeit maar je moet, omdat je anders niet slaagt omdat je de studiepunten niet haalt. De opleiding beloofd totaal niet wat ze vertellen in de folder of bij een bijeenkomst of opendagen. Ik ben heel ontevreden en hoop dat er een keer wat aan gedaan wordt. Op de manier doet iedereen heel losjes de opleiding wat met een paar 6jes haal je, je diploma ook wel en zwemmen we er een beetje door heen, en dan krijg je het volgende: allemaal niet gemotiveerde leerlingen die wel een hbo zouden willen maar er gewoon niet goed genoeg voor zijn. Ook is mbo qua vakken als ned. eng. etc veel herhaling..waar blijft dan je motivatie? Nergens. De begleiding vind ik ook slecht, de teamleider van bloem al helemaal en niks is optijd. Geen formulieren voor ouders, geen meldingen voor afwezigheid door excursies voor de stagebedrijven en alles komt op het laatst. En dan maar roepen dat wij leerlingen nergens achteraan gaan...mijn vraag: Waar betalen we lesgeld, schoolgeld, etc voor? School: Horizon College Klacht 1 (06 feb 2007) Ik zit op het Horizon College en ben daar het eerste proefkonijn van het competentie gericht leren. Ook ik krijg veelste weinig les. Ik zit nu in mijn 2e jaar en heb nu 3 dagen in de week stage en 2 dagen school. In die 2 dagen school heb ik bij elkaar opgeteld 12 uur les, waarvan er maar 6 echt les in een klas zijn. De rest is wabbe (werken aan beroeps prestaties) of leergroep hierin krijgen we 20 minuten van de 2 uur les en de rest van de tijd mogen we zelf weten wat we doen zelfs winkelen. ons rooster is wel helemaal vol gepland van half 9 tot half 6 maar dit zijn lessen die we maar 1 keer in de maand a 2 maanden hebben. dit is mijn probleem met het competentie gericht leren. Klacht 2 (07 mrt 2007) De school is erg ongeregeld. ze maken bijna om de dag nieuwe regels en dat vertellen ze ons nooit dus als wij de regels volgens hun niet nakomen is het weer onze schuld. we hebben te kort uren gemaakt omdat wij lang stage hebben gelopen en dat is ook onze schuld wij moeten nu van half 9 tot 5 twee dagen lang + stage. dat kunnen ze gewoon niet maken. ze zijn onbeleefd, ze lachen je uit, beledigen je belofen je dingen wat ze nooit na komen. hun hebben hun eigen koffie apparaat en als wijonze tassen bij ons hebben moet dat in een kast gestopt worden dus als wij wat willen drinken word dat van je afgepakt. alle leraren zeggen wat anders tegen je. de andere vind iets goed de andere iets fout. dus zo kom je nooit verder dan je al was. ze willen je niet op je leer en ontwikkelings lijnen beoordelen omdat ze vinde dat toch alles fout is. ze beloven veel mensen hun examen en even later kan dat niet maar dat vertellen ze je geeneens. ze zijn erg demotiverend. ze hebben geen genoeg informatie, onze klas heeft veel maatregelingen genomen om dit te kunnen verbeteren daar zijn ze achter gekomen. daardoor nemen ze een soort wraak op ons dus zijn ze gemeen, ze negeren je volkomen en ze doen onvolwassen. ik hoop dat dit helpt Klacht 3 (08 mrt 2007) Leraren geven niet goed les, hebben geen aandacht voor de leerlingen.zijn het nooit met elkaar eens over wanneer een project of prestatie klaar is, er kan dus altijd wat beter en alles moet perfect. Leraren behandelen de leerlingen als kleine kinderen.er word teveel gevraagd per periode wat je af moet hebben.alles is onduidelijk wat je per periode af moet hebben en alles word TE LAAT aangegeven. Er word niet of zelden uitgelegd en nooit klassikaal, alleen met engels krijgen we en boek en rekenen. We werken met geen boeken, krijgen nooit huiswerk mee en we kunnen ook niks thuis doen omdat

12 we de programma 's niet meekrijgen. Alleen docent engels rekenen en nederlands word vaak goed gevolgd. Nederlands krijgen we geen voorbeelden van van brieven die we moeten opstellen, we moeten het zo uit onze hoofd verzinnen. School: Landstede Klacht 1 (30 jan 2007) Je wordt te weinig begeleid. Je moet het zelf maar uitzoeken hoe alles werkt. plus dat je veel te weinig leert over de studie richting waar je voor hebt gekozen. Klacht 2 (01 feb 2007) het competentie gericht leren is erg slecht voorbereid. vragen die ik op school heb kan ik wel stellen, maar ik krijg daar geen antwoord op omdat de leraren daar zelf ook geen antwoord op weten. en als ze niet weten wat ze met ons aan moeten worden we maar aan ons lot overgelaten en moeten we maar zien of we wat gaan doen. ik vind het onwijs slecht geregeld. Klacht 3 (01 feb 2007) We krijgen zo weing les dat we volgens mij nooit kunnen tippen aan de leerlingen die het "normale" onderwijs hebben gedaan. Als ik zie wat zij weten en kunnen, volgens mij doen wij daar 8 jaar over in plaats van 4 jaar!!! We hebben meer les nodig. School: Mediacollege Amsterdam Klacht 1 (11 jan 2007) We krijgen niet goed les. We leren niet wat we willen leren. Klacht 2 (11 jan 2007) ik krijg in de les nauwlijks tot geen begeleiding de leraren lopen maar rond met wat drinken en leggen niks uit. dit is mijn eerste MBO opleiding en ik ben erg gemotiveerd in het vak maar het is jammer dat school niks doet met mijn motivatie. Pas net na een aantal ouder avonden veranderd er een klein beetje en dit vooral omdat ouders/leerlingen met dreigementen komen dat er iets in de krant gaat worden geschreven etc. maar die kleine veranderingen zullen niks helpen het is hier echt tijd voor drastische veranderingen, ik wil na deze school de HBO vervolgopleinding van deze richting doen maar als het zo door gaat zal ik de toelating nooit halen omdat mijn kwaliteit nog te laag is. Ik weet pas sinds vandaag over deze site dus vandaar dat ik er nu pas mee kom als ik het eerder had geweten was het 100% zeker eerder gemeld door mij en andere studenten. Klacht 3 (11 jan 2007) bij ons op het Ma zit ik in de klas M2a, ik hou heel erg veel van computers en weet er zelf veel vanaf, ik wil graag veel leren over webdesign en andere dingen die ik kan maken met de computer dus ik heb het ma gekozen als school. Ik ben er achter gekomen dat ik niet veel heb geleerd deze afgelopen 2 jaar op deze school. ik ben erg gemotiveerd maar hoelanger ik op deze school zit hoe minder het word. de leeraaren gaat steeds koffie drinken of zitte op de computer en als ik iets heb gemaakt kome ze naar me toe en zeggen ze hoe heb je dat gedaan? hoe kan ik nou iets leren van deze mensen! ze schuilen alles maar onder het wat zij noemen "LEREN LEREN" ze leren ons leren? dat kan ik thuis ook op zolder met een tutorial van internet! in het begin van het schooljaar werd verteld dat we een muis een USB stick en een digitaal platform zouden krijgen er is ook niet uitgelegd wat dat is, maar dat heb ik in ieder geval nooit gezien!

13 ik had veel meer verwacht van deze school en ben erg ontevreden, ik hoop echt dat ik me 2 jaar op deze school niet heb weg gegooid en dat het hier nog gaat veranderen. Klacht 4 (11 jan 2007) ik vind dat de kwaliteit van de lessen zeer slecht zijn. de stof word niet goed uitgelegd aan de leerlingen. ik heb ook vaak het gevoel dat de leraren meestal zelf niet eens wat weten over de vak die ze geven. ze lezen dan gewoon letterlijk wat er in een bepaalde reader staat. Klacht 5 (27 jan 2007) Ik zit op de media academie te Amsterdam, locatie: de dintelstraat. Mijn school is een school die ik mensen niet kan aanraden als ze een serieuze opleiding willen. Ik heb bijvoorbeeld een werkweek van 19 uur die ze bij mij op school nog nooit vol hebben weten te krijgen. Het is namelijk zo dat als je klaar ben met je werk dat je dan meestal gewoon naar huis mag indien je daarna geen les meer heb Verder komt onze teamleider ook niet echt over alsof hij goed is in zijn vak en dit is nog zwak uitgedrukt Allemaal kleine foutjes waardoor wij dan geen les kunnen krijgen, en vervolgens geen vervangende lessen kunnen regelen. Verder zijn de lessen die we wel hebben gewoon weg inhoudsloos. Wij hebben wel al helemaal 4/5 keer wiskunde gehad, en hier schaamt niemand zich voor. Verder hebben wij nog NOOIT het vak Nederlands gehad op school, een groot deel van de vakken zijn vervangen door het vak AVO, wat extreem inhoudsloos is. Verder is het heel normaal als een docent te laat komt, of om 3 uur zegt dat iedereen naar huis mag, terwijl we bijvoorbeeld tot 5 uur les hebben. Ook is de communicatie onder de docenten erg slecht, ik kom bijvoorbeeld om 8 uur op school om om half 9 precies les te krijgen, en heb vervolgens om 10 uur nog geen les. Je belt de school en krijgt te horen dat ze niet weten waar de beste man uithangt, en vervolgens bel je n willekeurige docent een van de weinige docenten op mijn school die WEL gemotiveerd is / overkomt Die deze morgen vrij had en op zijn mobiel een sms ziet van de gymleraar die om 8 uur aan hem verzonden had dat hij ziek was. Verder word ook de website voor de leerlingen vrijwel nooit bijgewerkt, en hebben we ook niet iets als een simpele telefoon vlinder. Eigenlijk kan ik nog eindeloos door klagen maar ik vind dit voor u al een mooie lap tekst. School: Menso Alting college Klacht 1 (10 mrt 2007) Natuurlijk leren is geen manier van leren! Het werkt niet op zo'n jonge leeftijd kinderen zoveel vrijheid te geven! Ik heb er zelf gelukkig niet zo'n last van maar heel veel uit mijn klas doen zo weinig dat ze niet erg veel geleerd hebben in de afgelopen drie jaar! En de leraren snappen het zelf ook nog niet helemaal meestal zodat het alleen maar lastiger wordt! School: Noorderpoort college Klacht 1 (26 jan 2007) Ik wil als moeder graag een klacht kwijt. Mijn dochter doet de secretaresse-opleiding bij het Noorderpoort College in Groningen. Ze is in sept. 06 begonnen en ze is 16 jaar. Ze krijgt ICT les, (2 lesuren). De leraar zegt aan het begin vd les welke stof ze moeten gaan doen & vervolgens zien de de docent de hele les niet weer! Verder worden opdrachten die thuis gemaakt zijn, niet nagekeken en besproken. Studenten van 16 jaar hebben volens mij echt meer begeleiding nodig. Een opmerking van mijn dochter: "op het VMBO hadden we het drukker dan op het MBO". Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Verder alle lof voor jullie actie!

14 Klacht 2 (31 jan 2007) even over het nieuwe leren. bij mij op school is het ook barslecht. niet alleen van het nieuwe leren maar ook leraren te kort, school wil geen leraren aan nemen tenzei ze eerst een halfjaar "stage" gaan lopen op school. wie zegt nou zn baan op om stage te lopen voor een school(wie een vaste baan heeft)? nou nee niemand.. er zijn afgelopen jaar een aantal leraren overgeplaatst, laat ik zo zeggen de beste leraar die we hadden en die het nog opnam voor de leerlingen is overgeplaatst! en nee hij is het er zelf ook niet mee eens maarja... hij is niet de baas. we krijgen ook te weinig lesuren, maar krijgen wel gewoon de landelijke toetsen. ze zeggen dan jullie moeten zelfstandig leren, nou dat kan niet met onze opleiding. we hebben al een aantal keren gesprek gehad met onze coach van onze opleiding, maar er wordt gewoon niet naar ons geluisterd op 1 of andere manier, alles wordt vooruit geschoven. lessen worden vooruit geschoven naar volgend jaar (net t zelfde wat ze vorig jaar ook al zeiden) en het ligt hem NOOIT aan school maar aan ons leerlingen.. nou ben ik in het 1e jaar blijven zitten, toen gingen we ineens veranderen met de lesstof, alleen in het 1e jaar.. het 2e jaar ging gewoon verder met de stof waar je anders ook mee door ging, maar dat sloot helemaal niet bij onze lesstof aan (mijn 2e keer 1e jaar). lekker probleem is dat, maar wij moeten het zelf maar uitzoeken hoe we uit deze grote kloof moeten komen. het lijkt er op of zijn we een soort proefkonijnen waar ze naar kijken van hoe gaat het ze af.. nouja zo is er nog veel meer maar ik hoop dat er ooit nog is iets aan gedaan kan worden Klacht 3 (05 feb 2007) -2e studie jaar toerisme weinig lokalen op euroborg -haast geen Engelse les gehad,we kregen een opdracht om 1 presentatie voor te bereiden,de rest van de lessen dus vrij(zelfstandig werken) - tijdens nederlands les praat de leraares de hele tijd over haar marktplaats koopjes en over de vije tijd van de leerlingen -Er is geen dicipline bij lelaren,leerlingen zijn hierdoor te druk -Ze begeleiden of helpen je niet bij een opdracht -Gymles wordt vergeleken met de toeristiche opleiding,wat erg onzin is. -geen internet dan heb je pech,ze bellen je niet bij een les uitval... - Als je een vraag stelt,zeggen ze dat het van hun kostbare tijd af gaat.maar Ik betaal er 949 euro voor,watvoor vraag ik ook stel over betreffende les. Klacht 4 (26 feb 2007) Op de vraag 'Wat vind jij van het nieuwe leren' kan ik een heel kort antwoord geven. Ik vind het allemaal nog ronduit slecht geregeld (bij mij op school in ieder geval). Ik volg de opleiding tot verpleegkundige en ben op dit moment begin derdejaars. De eerste twintig weken van het derde jaar ben ik nauwelijks op school geweest. En als ik op wel op school was, was dat of om zelfstandig te werken of om zelf presentaties te houden. Ik heb dus geen lessen hoeven volgen. Mijn mening is dan ook eigenlijk dat ik voor niks schoolgeld moet betalen, want in principe doe ik op dit moment alles zelf. We hebben dit als klas ook aangegeven bij de teammaneger van onze school. Maar ik heb niet echt het idee dat dat heeft geholpen, want zij gooide het erop dat dit de structuur van de opleiding is?! Ik zou heel graag willen weten wat ik met dit probleem kan doen. Ik zou zelf gewoon heel graag verandering zien. Klacht 5 (07 mrt 2007) weinig les hele jaar nog geen engels en wiskunde gehad. slechte begeleiding grote klassen moeilijke overgang van het vmbo naar mbo voor veel kinderen haast niet te doen. Klacht 6 (15 mrt 2007) Bij ons op de opleiding hebben we ook echt heel veel klachten over hoe het loopt maar zoals gewoonlijk wordt er met de vinger naar de studenten of naar de maatschapij gewezen. Ik weet en lees dat sommige colleges is de krant komen met hun klachten en akties om gehoord te worden, maar echt een antwoord krijgen ze niet.het is ook algemeen

15 bekend onder de studenten dat de klachten er zijn en er ondeling over gesproken wordt maar nooit echt iemand naar voren wil stappen om de leiding te nemen om aktie te ondernemen. Waarom zouden we dan niet al die studenten kunnen samen spannen en samen aktie ondernemen 1 dag? Ik ben zelf ook naar de rest van mijn mede studenten gestapt en heb gevraagd of ze mee wilde werken en dat wilde ze wel. Ik realiseer dat ik dan ook maar weer een college ben en dat ik dan ook niet ver zal komen... Klacht 7 (22 mrt 2007) bij ons opschool zijn de volgende klachten. - leraren zijn het nooit met mekaar eens. - vakken die op ons lesroster staan hebben we niet. - fouten van school mag niet over gediscuseerd worden. - 1,5 jaar worden we als het ware met niks geholpen en weten we niet wat we op school doen.(geen begeleiding) - t weinig les uren. - vaage beoordelingen. - onduidelijke lesstof. - oneerlijke portfolio.niet duidelijk hoe je wel of niet scoort. School: Nova College Klacht 1 (04 dec 2006) Geen les bij Internationale groothandel van zijn zoon. 3 dagen stage en geen les op school. Hij wil zijn zoon naar een andere school. Of wij even willen aangeven wat een goede school is. Klacht 2 (26 jan 2007) Ik vind de nieuwe leermethode niet goed werken. Er wordt veel teveel tijd besteed aan het uitzoeken wat er met een opdracht bedoelt wordt. Ook wordt er veel te weinig uitleg gegeven waardoor je vrij weinig leert en hier toch heel veel tijd aan kwijt bent. Ik hoop dat er snel iets gebeurd want dit kan zo niet langer. Klacht 3 (07 mrt 2007) Ik ben derde jaars en nog steeds niet gewend aan deze leermethode en les geef methode. Op maandag hebben wij van 8:45 tot 16:00 les. Het eerste blok uur hebben we elektro, de leraar zegt welk boek en wat aan het einde van het jaar klaar moet zijn. Wij moeten de rest doen, er gebeurd verder niets, hebben wij vragen kunnen we die stellen, het liefst aan een klasgenoot. Het tweede blokuur is eveneens zo, maar deze leraar doet dit al 3 jaar zo. Op dinsdag hebben we net zo'n dag alleen hebben we dan twee leraren die wel graag uitleggen en niet bang zijn om het schoolbord te gebruiken. erg prettig en dat is ook te zijn aan de cijfers en de omgang met elkaar. Over de prestaties die wij moeten doen: Soms hebben wij het praktijk lokaal nodig om aan een auto te werken of moeten we op computers waar er maar 4 voor onze hele klas voor zijn, en niet eens altijd in onze prestatie uren te gebruiken. Soms hebben we een onderdeel nodig bijv. pingelsensor. Deze was niet op school en school wilde deze niet kopen (50 Euro). wel kon school een race auto kopen zodat de leraren hier aan konden sleutelen, onderdelen konden kopen hiervoor, In onze tijd (1500 euro). Ik heb nog veel meer wat al jaren speelt op onze school, daarover kunnen jullie mij altijd bereiken. School: Regio College Klacht 1 (12 mrt 2007) Klacht: Ik zit op het Regiocollege en het hier echt een zwaar slechte ervaring nu al aan overgehouden. Leraaren zijn er niet of komen te laat en er word ons dan verteld dat we schooluren tekort komen en dan zelfs niet aan onze examens zouden mogen meedoen. Hoe kunnen wij daar nou wat aan doen als er geen leraar aanwezig is om die uren te volgen, ook zijn onze leraaren gewoon mensen die uit het bedrijfsleven zijn gestapt en zonder diploma lesgeven. Vaak kunnen ze ons dan niet eens

16 helpen met wat we gedaan willen hebben aan opdrachten wat weer leid tot slechte cijfers. Het meest slechte wat ik heb meegemaakt is dat als ik huiswerk maak en dat moet doorsturen aan een leraar komt dat nooit aan en word ik schuldig bevonden omdat die leraar dan het werk niet heeft. Wat ons dus gezegt word is dus gewoon dat het onze verantwoordelijkheid is als het niet binnenkomt of dat leraaren iets niet kunnen vinden. Vaak raken de leraren dan ook het werk kwijt wat gemaakt wordt door ons en moet en wij dat gewoon weer opnieuw doen zonder dat wij daar tijd voor hebben. Ik word hier zwaar pissig over als leraaren dan bellen dat ik afspraken niet nakom terwijl hun daar nooit tijd voor hebben en zogenaamt niets binnen krijgen. Ik wil dat dit zeer snel gaat veranderen anders ben ik genoodzaakt gewoon te stoppen en te gaan werken, op die manier ontloop ik een hele jaar gezeur dat niet nodig is en ik verdoe me tijd dan niet aan het vullen van uren waar we niets in doen. Ik hoop dat de klachten zeer seruis worden genomen en daar ook ACTIE word aangezet om beter onderwijs te krijgen voor de volgende generatie mijn broertje moet dit namelijk ook nog doen. En ik gun hem dit zeker niet, leerlingen horen beter behandelt te worden. School: Rijn IJssel College Klacht 1 (10 jan 2007) Ik zit in het 4e jaar van de stream sport management op CIOS Arnhem. De kwaliteit van mijn lessen zijn dit schooljaar ( ) drastisch naar benede gegaan. Dit komt doordat er momenteel maar 1 leraar functioneert. Dit houd in dat ik maar een gedeelte van mijn lessen krijg en de lessen die ik krijg niet hoogwaardig zijn door de werkdruk van deze leraar. Ik hoop dat hier wat mee gedaan kan worden. Klacht 2 (10 jan 2007) Na 3 ontzettende leuke jaren gehad te hebben op het CIOS te Arnhem lijkt ons 4de afstudeer jaar een ramp te worden. - er ziin erg veel lessen uitgevallen - er is geen stage begeleiding - 3de jaars en wij (4de) hebben een echte docent, wie ook nog in de deelraad zit en weken per jaar met snowsport bezig is en in het buitenland zit. Kortom we komen ontzettend te kort en zien het gebeuren dat we niet voor juni klaar zijn met onze studie, dus studie vertraging oplopen. verder zouden we na de kerst fulltime stage moeten lopen, dit is nu niet het geval. Tot slot ik hoop dat er wat aan gedaan kan worden, het is niet de schuld van onze docent, hij heeft gewoon een te hoge druk. Het ligt aan het management. Klacht 3 (10 jan 2007) Het volgende is het geval. Voor de zomervakantie is er één van de twee leraren waar wij les van hadden, weggepromoveerd. Nu werd ons beloofd, dat er na de zomervakantie twee nieuwe leraren zouden zijn om deze lessen op te vangen. We zijn inmiddels 4 weken verder en ze zijn er nog steeds niet. Dat betekent dus dat er geen mensen zijn om de stof levend en begrijpelijk te maken voor ons. Ik vroeg me daarom de volgende dingen af: Is het mogelijk om een deel van mijn schoolgeld terug te krijgen? Moet ik, om dit af te dwingen gerechterlijke stappen ondernemen?, of is school mij (contractueel) verplicht om mij in deze te horen? Klacht 4 (12 jan 2007) Ik zit met de volgende kwestie. Ik zit momenteel in het derde jaar van de MBO opleiding multimedia vormgeving. Het eerste jaar werd aangegeven dat er in de laatste periode, vanaf het derde jaar een specialisatie gekozen kon worden. Nu heb ik vorig jaar een keuze gemaakt, namelijk de richting webdesign/vormgeving. Vervolgens blijkt deze richting er niet te zijn en word ik in principe gedwongen in de richting van

17 video en animatie. Ik zie dit als een wanprestatie van het ROC. Een gevolg uit leraren tekort, te vaak nieuwe leerkrachten etc.ik vraag mij af wat voor stappen ik hierin kan ondernemen. Uiteraard ga ik niet stoppen met de opleiding, ik heb nog een jaartje te gaan. Ik denk echter dat een vorm van restitutie mogelijk moet zijn. Deze situatie geld voor meer mensen uit mijn eigen klas. Kunt u mij aangeven waar ik terecht kan voor dergelijke kwesties? Klacht 5 (16 jan 2007) Wij betalen 936 en krijgen daar geen kwaliteit voor dat wil zeggen geen of te weinig les. Tevens is er ons een extra leraar beloofd maar tot op heden hebben we daar nog niets van vernomen! De huidige leraar kan niet alle lessen op zich nemen. Klacht 7 (16 jan 2007) Deze klacht heeft betrekking tot de sportmanagement lessen op het CIOS Arnhem. Deze klacht gaat vanuit het vierde en tevens afstudeerjaar van de sportmanagers. Door het vertrek van een zeer bekwame en kwalitatief goede leraar, hebben wij de eerste 3 maanden van 2006 een kwart van de lessen gehad die we eigenlijk moesten krijgen. Dit is in het verloop van het jaar niet verbeterd, al onze lessen komen op 1 leraar aan die kwalitatief goede lessen geeft en 100% inzet toont, maar door deze druk en omstandigheden dit niet voor ons kan realiseren. Het Cios belooft verbetering maar die hebben we nu na 5 maanden nog niet. Ik verwacht ook niet dat dit nog waar gemaakt zal worden. Ik ben een student die haar eigen studie betaald en trek me dit persoonlijk zwaar aan. Bij deze dien ik een klacht in tegen het management van CIOS Arnhem/Rijn Ijssel college. Klacht 8 (16 jan 2007) Deze klacht heeft betrekking tot de sportmanagement lessen op het CIOS Arnhem. Deze klacht gaat vanuit het vierde en tevens afstudeerjaar van de sportmanagers. Door het vertrek van een zeer bekwame en kwalitatief goede leraar, hebben wij de eerste 3 maanden van 2006 een kwart van de lessen gehad die we eigenlijk moesten krijgen. Dit is in het verloop van het jaar niet verbeterd, al onze lessen komen op 1 leraar aan die kwalitatief goede lessen geeft en 100% inzet toont, maar door deze druk en omstandigheden dit niet voor ons kan realiseren. Het Cios belooft verbetering maar die hebben we nu na 5 maanden nog niet. Ik verwacht ook niet dat dit nog waar gemaakt zal worden. Bij deze dien ik een klacht in tegen het management van CIOS Arnhem/Rijn Ijssel college. Klacht 9 (16 jan 2007) Ik zit op Cios in Arnhem dit is een afdeling van ROC Rijn IJssel. Ik vind slecht dat ik schoolgeld betaal maar er niet voldoende les voor krijg. Het probleem is er dat er een leraren tekort is en onze mentor alle lessen moet opvangen, dit kan niet omdat hij ook nog andere taken heeft binnen school. Dit is mijn afstudeer jaar en ik ben er bang voor dat ik zo niet vlekkeloos mijn school afrond. Er is zelfs nog niemand van school op mijn stage geweest om mijn stage te bespreken waar ik mijn afstudeer project moet doen. Dit is een serieuze klacht en ik zal het erg waarderen als hier iets mee gedaan wordt. Klacht 10 (16 jan 2007) Geachte Job-site.nl, Na aanleiding van onze lessen op het CIOS (SportManagement 4A) stuur ik jullie een klachtenbrief. Wetend dat meer studiegenoten het zelfde doen om er werk van te maken. We krijgen domweg geen les meer terwijl dit ons afstudeer jaar moet zijn. Na het wegvallen van onze leraar zou het CIOS een nieuwe docent beschikbaar stellen naast onze huidige docent. Dit is niet gebeurt dus we hebben veel competenties niet afgesloten. Ik wil duidelijkheid en zekerheid over mijn diploma en dat heb ik in dit geval niet. Het lesgeld dat betaald is, is dit jaar ook zeker niet waardig. Ik wil het het liefst terug hebben. Klacht 11 (16 jan 2007) Vanaf het begin van schooljaar komen wij(studenten sportmanagement aan het Cios Arnhem) een docent tekort. We hebben een zeer goede docent die probeert deze lessen invulling te

18 geven, maar die heeft niet genoeg tijd om dit probleem op te lossen. Het grootste probleem is dat naar de mening van de studenten het management van het Cios Arnhem er te weinig aan doet om voor ons een docent te vinden, zodat wij in juni/juli goed kunnen afstuderen. Ook in de begeleiding voor onze stage is er voor onze docent niet genoeg tijd beschikbaar om ons een goede begeleiding te bieden. Dus ook hiervoor moet een \"nieuwe\" docent komen. Klacht 12 (16 jan 2007) Ik en meerdere mensen van het Cios in Arnhem, 4e jaar sportmanagement zijn ontevreden over de kwaliteit van de lessen, we hebben bijna geen les en alles is zeer onduidelijk geregeld. ik hoop dat hier wat aan te doen valt, want ik betaal niet voor niet meer dan 900 euro studiegeld in het jaar. Klacht 13 (16 jan 2007) Ik zit in het laatste studiejaar op het CIOS te Arnhem en volg daar de richting SportManagement. Afgelopen jaar hadden we hier twee leraren voor, maar omdat het management vond dat ze een school binnen een school werden hadden ze beslist om één van die twee leraren een coordinerende taak in het tweede studiejaar te geven. Deze nam hierdoor ontslag en ging ergens anders aan het werk. Er bleef dus maar één leraar over die de taken van twee op zich moet nemen. Nu is het zo dat er in de plaats van die ene leraar twee nieuwe leraren van de HAN hogescool te Nijmegen zouden komen, maar het bleek dat deze leraren niet over de juiste kennis beschikten voor dit vak. Uiteindelijk betekend dit dat er na een half jaar nog steeds geen nieuwe leraar is en wij de lessen dus niet krijgen waar we recht op hebben. Officieel zouden we in Januari klaar zijn met alle theorie lessen en alleen nog stage hoefden te lopen. Nu worden de lessen verschoven tot aan Maart om alles in te halen, maar zelfs als we tot aan Maart les krijgen hebben we niet genoeg tijd om alles in te halen. Mijn klacht is dus dat we betaald hebben voor de kwaliteit van het CIOS maar deze wordt niet gegeven, we krijgen niet de lessen waar we recht op hebben en krijgen dus niet waar oor ons geld. Klacht 14 (16 jan 2007) Mijn klacht gaat over het ROC Rijn IJssel en dan over de afdeling: CIOS Arnhem. Ik zit in het 4de en laatste studie jaar van mijn opleiding tot sportmanager. Bij onze opleiding zou het betekenen dat we een half jaar les en stage hadden en dan na 1 januari alleen maar stage en toetsen. Nu is het zo dat door gebrek aan docenten wij maar 1 docent hebben en veel te weining les krijgen waardoor we nu tot maart les krijgen 1 docent waar er eigenlijk 3 voor nodig zijn. de kwaliteit van deze lessen is natuurlijk niet zo hoog als de we gewent waren omdat deze docent alles alleen moet doen. Nu is mijn klacht dat ik veel geld betaal voor kwaliteit en voor het juiste aantal uren les maar dat we dat dus niet krijgen. hier onder volgt een opsomming van klachten van mij naar het CIOS: - te weining les - te veel geld betaald voor de kwaliteit - geen begeleiding op stage - geen genoeg docenten - geen zekerheid voor het halen van diploma doordat de begeleiding mist - niet weten wanneer wat af moet zijn - op cijfer lijst ontbreken cijfers Ik denk dat dit wel genoeg klachten zijn. Klacht 15 (16 jan 2007) Sport management aan het cios in Arnhem. Wij betalen schoolgeld voor minstens 3 dagen school per week en we mogen blij zijn als we 1 dag in de week school hebben. Van mijn klas 4a zijn (laatste jaar) zijn er deze week al verschillende mailtjes bij jullie binnen gekomen. Ik hoop dat jullie er iets tegen kunnen doen. Klacht 16 (16 jan 2007) Ik volg de opleiding sportmanagement op het CIOS. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar. Door het leraren tekort heb ik veel lessen die ik al wel zou moeten hebben nog niet gehad. Ook is er geen tijd voor stagebegeleiding. Er zijn ons verschillende beloftes gedaan die niet nagekomen worden. Klacht 17 (16 jan 2007)

19 Wij krijgen niet het aantal lessen waar wij recht op hebben. Afgelopen jaar heeft de school verzuimd een nieuwe leraar aan te stellen, waar wij als laatste jaars CIOS leerlingen de dupe van zijn geworden. We hebben op het moment één leraar, die zelf verantwoordelijk is voor meerdere taken en niet alleen aan ons les kan geven. De afdelingsmanager heeft zelfs onlangs een brief uit gedaan naar onze ouders, of deze in hun netwerk geen potentiële Sport Management leraren kennen. Dat is te schandalig voor woorden. Er was ons belooft dat er in november een regeling getroffen zou worden. Nu is het januari en krijgen wij het bericht dat we de hele maand geen les hebben! Ik vind het achterlijk.schandalig. Als ik dit geweten had, had ik kunnen werken, en geld verdienen. Ik wil naar Amerika om daar te studeren, dus had het geld goed kunnen gebruiken. Nu zou dat niet door kunnen gaan door dit wanbeleid van het CIOS? Ik heb er geen woorden voor. Mijn ouders betalen 936 euro per jaar, waar we dit jaar totaal geen kwaliteit voor krijgen. Als ik dit jaar niet naar Amerika kan door dit wanbeleid, houd ik het CIOS daarvoor aansprakelijk. Met de gehele klas vullen we nu dit formulier in, maar ik wil het hierbij niet laten zitten. Ik wil dat de onderwijsinspectie hiervan op de hoogte wordt gesteld. Ik hoop dat u er iets aan kunt doen. Klacht 18 (16 jan 2007) Ik doe het 4de jaar sportmanagement op het Cios in Arnhem. We betalen 936 euro schoolgeld en hebben nu nog GEEN 100 uur les gehad vanaf sept Stage daarin tegen is totaal geen begeleiding. we moeten het daar zelf maar zien te regelen, is daar een probleem dan is er totaal geen hulp vanuit school. Of het wordt beloofd maar het komt er niet! De stof die we dus zouden moeten beheersen voor ons diploma kan er op geen 1 mogelijkheid gehaald worden op deze manier. Ik maak mij grote zorgen over mijn eigen studieresultaten. Deze hele situatie demotiveert vele mensen uit onze klas. En dat terwijl we zeer gemotiveerd waren!!! Klacht 19 (16 jan 2007) Ik zal er een hele korte klacht van maken: Op dit moment zit ik in het 4e jaar van het CIOS te Arnhem. Ik volg de stream sportmanagement, maar alles wat een manager moet hebben heeft deze school niet. De 1e 2 maanden van dit schooljaar hebben we geen les gehad ivm tekort aan leraren. 7 maanden later is er nog steeds geen nieuwe leraar. Alles komt neer op 1 leraar, door een keuzevak, ziekte, skikamp, voorlichtingsweken en \"toestsweken\" hebben we al 8 weken geen les. Dit is alles behalve motiverend en mijn diploma komt in gevaar. Er moet echt iets gedaan worden!!! We betalen ruim 900 euro en krijgen er werkelijk niets voor terug... Klacht 20 (17 jan 2007) We krijgen bijna geen les omdat er een onderwijzer tekort is. hierdoor lopen we ver achter op alle stof die we nodig hebben tijdens onze stage. we zitten nu in ons afstudeerjaar en er word steeds gezegd dat er een oplossing komt maar naar een half jaar les is er nog steeds geen oplossing. hierdoor missen we veel en de motivatie van iedereen gaat omlaag omdat alles zo slecht is geregeld. Klacht 21 (17 jan 2007) Ik zit op het CIOS te Arnhem. In de klas sportmanagement. Mijn klacht is dat er al gedurende het hele jaar een tekort is aan docenten. 1 docent moet alles in zijn eentje opknappen hierdoor kan er nooit de kwaliteit gegeven worden die ons wel is beloofd. Er is geen stage-begeleiding en er zijn regelmatig lessen zijn uitgevallen. Klacht 22 (18 jan 2007) Ik ben een 4e jaars CIOS sport management student aan het ROC Rijn IJssel te Arnhem. Mijn klachten zijn: - het uitvallen/uitstellen van lessen. - het niet nakijken van tentamens - les uitval door te kort aan bevoegde leraren. ( half jaar ) - geen stage begeleiding vanuit school - geen stage gesprekken - kwaliteit lessen slecht, niet voorbereid.

20 - de school eist een lesgeld van ong euro per jaar, in vergelijking met de praktijk snap ik niet waar dat geld is gebleven. Al met al is de situatie onoverzichtelijk en chaotisch. De betreffende manager is Goos Karsten en deze meneer wist al een half jaar geleden dat deze situatie er aan zat te komen. Deze meneer heeft zelf een leraar overgeplaatst van mijn opleiding naar een andere. G. Karsten heeft opzettelijk de kwaliteit van sport management CIOS Rijn IJssel aangetast, dit is het gevolg van kostenbesparing. Niet alleen de 4e jaars CIOS studenten sport management ondervinden hinder van de situatie, ook de 3e jaars hebben dit. Bij elkaar zijn er zo\'n 70 studenten die slecht MBO onderwijs krijgen. Mijn klas heeft samen besloten om actie te ondernemen tegen het CIOS. Klacht 23 (26 jan 2007) Je moet er eerst wat in stoppen dan pas kun je er wat uit halen toch?...op dit moment word er zeer weinig in gestopt. Geen wonder dat er zo weinig uit komt :P Klacht 24 (12 mrt 2007) Ik heb (waarschijnlijk niet als enige) een klacht over het nieuwe leren. De lessen (voor zover die er zijn) worden gegeven aan het eind van de dag, en je bent geacht om om uur op school te zijn. Dat betekent dat je daar tussen niets zit te doen, en kan de school mooi die uren doorgeven als 'lesuren'. Verder heb je projecturen, waarin je aan je project kunt werken (als je die hebt). Er is volgens de docenten genoeg te doen, maar niemand is duidelijk wat precies. Als je dat aan een leerkracht vraagt, wordt je uitgekafferd omdat je dat zelf zou moeten weten. Dan heb je je projecten die uitgevoerd moeten worden, dat doen we braaf, en dan moet er een reflectieverslag geschreven worden. Een lijst van alle taken is te vinden, maar in zulke moeilijke woorden (het moet natuurlijk allemaal even duur lijken) dat er niets van te begrijpen valt. Je moet zelf ook maar uitzoeken welke competenties op jou van toepassing zijn... Veel handiger zou zijn als je voor het project een lijstje krijgt met wat er precies gedaan moet worden, zodat je die taken kunt uitvoeren. Je moet ook dagelijks een agenda bijhouden, zodat de leraren precies kunnen zien of het klopt wat je wanneer gedaan hebt. Dit is best lastig, zonder begeleiding en je vergeet wel eens wat. Verder zijn er nog veeeeeeel meer klachten over mijn specifieke opleiding (ROC Rijn IJssel Event Support), maar die vallen helaas niet onder het nieuwe leren. Ook kun je bijna geen bijbaantje zoeken (die hard nodig is om de studie en woonruimte te betalen) omdat je geacht bent op elk tijdstip beschikbaar te zijn voor een project. (Werkzaamheden in deze branche zijn nou eenmaal niet tussen en ). Dit vind ik geen probleem, als ik het maar op tijd weet zodat ik mijn plannen kan verzetten. Meestal krijgen wij een week van tevoren te horen dat we in een weekend naar school moeten of in de avond. Ik kan niet zomaar een paar dagen van tevoren mijn werk afzeggen!! In zoveel landen als Engeland en Frankrijk is al gebleken dat het nieuwe leren geen zin heeft, en het is daar dan ook gewoon teruggedraaid naar normale lessen, met voor elk vak een docent (die weet waar hij het over heeft), gewone lesuren, gewoon huiswerk. Waarom moeten WIJ wéér proefkonijntjes zijn van een nieuw systeem (en in mijn geval ook een nieuwe opleiding waar de docenten zelf ook nog maar moeten zien hoe het gaat)?? Als dit fout gaat, zijn wij weer de dupe en zitten we zonder opleiding of nog erger, geen diploma. Veel klachten over deze studie zullen er niet zijn, aangezien we maar 50 leerlingen hebben, waarvan de helft niet komt opdagen en een kwart nog niet inziet hoe belangrijk een studie is. Graag een reactie en alstublieft, volgens mij namens driekwart studerend Nederland: draai het systeem terug!!! Dit is GEEN oplossing voor het lerarentekort, dit is een manier om nog minder studenten aan een diploma te krijgen!!! School: ROC A12 Klacht 1 (22 nov 2006) Het niet functioneren van het ROC a12 en dan vooral het c gebouw (toerisme en horeca). Het competentie gericht leren werkt totaal niet op deze school. Ik hoor van meerdere ouders dat zij hier niet tevreden over zijn. Er haken ook behoorlijk wat leerlingen af. Kennisniveau is behoorlijk laag. En het niet hebben van een lesrooster is droevig.

De klachten geven aan dat er echt veel mis is in het onderwijs. LAKS, JOB en LSVb doen een paar concrete aanbevelingen aan de Minister:

De klachten geven aan dat er echt veel mis is in het onderwijs. LAKS, JOB en LSVb doen een paar concrete aanbevelingen aan de Minister: Samenvatting De invoering van het nieuwe leren leidt tot grote problemen in het Nederlandse onderwijs. Deze conclusie trokken de belangenorganisaties voor scholieren en studenten JOB, LAKS en LSVb eind

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI Omschrijving van de activiteit De leerlingen lezen sms -jes van een verliefde jongere en bepalen aan de hand van de berichtjes het

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Rekentoets 6 oktober 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met LAKS, gehouden van 23 september tot en met 5 oktober 2015, deden 1.411 middelbare scholieren en 701 hbo

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit.

Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit. Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit. Goed, duidelijke manier van les geven Goed en zinvol. Goed

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Enquête Leerlingenraad

Enquête Leerlingenraad www.survio.com 30-03-2015 08:57:51 Algen Enquête naam Enquête Leerlingenraad Auteur Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/r5i6q1c0t8t0l5l6f Eerste antwoord 19-02-2015 Laatste antwoord

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1 Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3 Waarom spreekt deze opleiding jou zo aan?... 3 Wat denk

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Onderzoek Leraren en pesten

Onderzoek Leraren en pesten Onderzoek Leraren en pesten 8 oktober 2015 Over het onderzoek Dit online onderzoek, in samenwerking met 7Days, werd gehouden van 29 september tot en met 6 oktober. Er deden 912 middelbare scholieren mee.

Nadere informatie

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 1. Vorig schooljaar was mijn kind leerling in de afdeling: Respondenten 122 A. Havo 53 43% B. Atheneum 61 50% C. Gymnasium 8 7% 2. Dit schooljaar is mijn kind

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55%

Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55% Leerlingen 1 e leerjaar; 108 responses / 194 = 55% Ben je in het bezit van een mobiele telefoon? Nee 0 0% Ja, maar geen smartphone (telefoon met apps en toegang tot internet) 7 6% Ja, een smartphone, maar

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 30. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van:

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT

WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT WELKOM OP DE HUISMANSTRAAT Wij weten dat je het kan LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat tussen de havens in de wijk Charlois onze school LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat. Wij maken

Nadere informatie

Het leven bestaat voor 10% uit gebeurtenissen en wordt voor de overige 90% bepaald door jouw reactie.

Het leven bestaat voor 10% uit gebeurtenissen en wordt voor de overige 90% bepaald door jouw reactie. Toelichting Verantwoordelijkheid Nemen Het leven bestaat voor 10% uit gebeurtenissen en wordt voor de overige 90% bepaald door jouw reactie. Verantwoordelijkheid nemen is in de onderlinge communicatie

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

SLC. Opdracht 3 & 4. Soulia Moor CMD- 1B 29/11/ 11

SLC. Opdracht 3 & 4. Soulia Moor CMD- 1B 29/11/ 11 SLC Opdracht 3 & 4 Soulia Moor 0853637 CMD- 1B 29/11/ 11 1 Inhoud Individuele leerstijlen... 3 Leerstijl... 3 SWOT- analyse... 3 SMART- doelstellingen... 3 Reflectie... 4 Timemanagement... 5 Stappenplan

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Deze site gaat je niet gelukkig maken...

Deze site gaat je niet gelukkig maken... naam wachtwoord login informatie aanmelden Deze site gaat je niet gelukkig maken... Dat wil zeggen dat je hier niet leert hoe je een leven zonder teleurstelling, pijn, somberheid, angst, onzekerheid of

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie