BELEIDSPLAN FULDAUERSTICHTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN FULDAUERSTICHTING 2014-2018"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN FULDAUERSTICHTING Inleiding De Fuldauerstichting was oorspronkelijk een stichting die tot doel had ouderen en mensen met een beperking, die in woon-zorgcomplexen woonden en verzorging kregen te ondersteunen. Het vermogen van de stichting is voornamelijk ontstaan uit het verschil tussen boek- en marktwaarde bij de verkoop van het complex het Swafert te Hengelo. In die periode heeft het toenmalige bestuur activiteiten ondernomen waardoor het in aanraking gekomen is met justitie en is de Fuldauerstichting negatief in het nieuws gekomen. Het bestuur werd door de rechter ontslagen. De curator heeft vervolgens een nieuw bestuur benoemd. Het nieuwe bestuur heeft vooral gewerkt aan een doorstart van de Fuldauerstichting en heeft vanuit het oogpunt van integriteit een nieuwe governance structuur ingevoerd. Tevens is zorg gedragen voor een degelijke maatschappelijke inbedding van de stichting. De maatschappelijke sectoren waarbinnen de stichting initiatieven ondersteunt zijn uitgebreid en tegelijkertijd is het werkgebied van de stichting beperkt tot Hengelo en directe omgeving. In de periode heeft de Fuldauerstichting zich ontwikkeld tot een lokaal goede doelenfonds van en voor Hengelo (ov). Het oorspronkelijke beleidsplan met een loopduur tot 2015 is vervroegd door de raad van toezicht en het bestuur geëvalueerd. De terugtredende overheid, onder meer uitgedrukt in het concept van de participatiesamenleving, vraagt om een versterking van de inzet van de civil society en daarmee ook een uitbreiding van de ondersteuning door de Fuldauerstichting. Met ingang van 2013 heeft de Fuldauerstichting de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) verkregen. Hierdoor komt een verdere ontwikkeling van fondsenwerving door de Fuldauerstichting in het vizier. Governance Het bestuur van de Fuldauerstichting heeft vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Toezicht op het bestuur en het beleid van de Fuldauerstichting wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur. De raad van toezicht van de Fuldauerstichting kent inmiddels vier leden. Gezien de ontwikkelingsfase waarin de Fuldauerstichting zich bevindt, zal de raad van toezicht in het komende jaar de omvang van de raad evalueren. Met het oog op het doel van de Fuldauerstichting i.c. het bieden van financiële ondersteuning aan initiatieven zijn een open attitude en integriteit belangrijke criteria bij de selectie van leden van het bestuur en de raad van toezicht. De leden van het bestuur en de raad van toezicht dienen tevens een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk te hebben. Een sterke affiniteit met en interesse in maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en in het bijzonder voor Hengelo en naaste omgeving is onontbeerlijk. Daarbij streven wij naar een evenwichtige spreiding van werkervaring in maatschappelijke sectoren, levensbeschouwelijke culturele achtergronden en van specifieke professionele bestuurlijke deskundigheden in zowel het bestuur als de raad van toezicht. Verder is spreiding van geslacht en leeftijd wenselijk. Voor de leden van het bestuur en de raad van toezicht zijn profielschetsen vastgesteld1. Doel De Fuldauerstichting heeft tot doel activiteiten financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. Als relevante maatschappelijke sectoren onderscheiden wij: zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur/historie, sport, ontspanning en natuur. Het gaat ons daarbij niet om het verlenen van bijvoorbeeld zorg of leren sec of het bieden van huisvesting of het in stand houden van voorzieningen c.q. beschermen van natuur. De Fuldauerstichting richt zich in het bijzonder op specifieke doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast richt de Fuldauerstichting zich ook op de Hengelose bevolking als geheel. Wij richten ons vooral op die innovatieve activiteiten waarmee de kwaliteit van leven van mensen wordt verbeterd. De Fuldauerstichting wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de Fuldauerstichting ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. 1 Zie hiervoor: Profielschets leden raad van toezicht d.d en Profielschets leden bestuur d.d

2 Naast innovatie zijn activiteiten, waarvan de waarde voor de samenleving is bewezen ook van groot belang. Door de terugtredende overheid, zoals uitgedrukt in het concept van de participatie samenleving, dienen deze activiteiten op een andere wijze te worden voortgezet. Dit vraagt om een uitbreiding van de inzet van de Fuldauerstichting, De Fuldauerstichting zal selectief en op basis van de eigen criteria een bijdrage leveren aan de continuïteit van deze activiteiten. Hiertoe zoekt zij expliciet de samenwerking met andere fondsen en organisaties. De Fuldauerstichting is levensbeschouwelijk en politiek ongebonden. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse, seksuele geaardheid, politieke en religieuze overtuiging. De Fuldauerstichting voert in principe zelf geen inhoudelijke projecten uit. De Fuldauerstichting ondersteunt initiatieven vooral op financieel gebied. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot door er meerdere partijen (financieel) bij te betrekken. Ook streven wij er naar de publieke aandacht voor deze initiatieven te vergroten. De Fuldauerstichting is een lokaal fonds van en voor de Hengelose samenleving. Uiteindelijk moet elke organisatie, stichting, vereniging en actieve burgers met ideeën voor initiatieven weten dat via de Fuldauerstichting een bijdrage verkregen kan worden om hun idee te verwerkelijken. Het motto van de Fuldauerstichting is: Helpt Hengelo Helpen". Beschikbaar budget De Fuldauerstichting stelt tenminste het rendement op haar vermogen beschikbaar voor het doen van schenkingen en andere vormen van financiële ondersteuning. De Fuldauerstichting stelt het beschikbaar budget jaarlijks vast binnen het kader van een meerjaren liquiditeitsbegroting. Zoals te lezen valt in het jaarverslag 2013 is het aantal aanvragen in twee jaar meer dan verdubbeld. De verwachting is dat het beschikbare budget lopende het kalenderjaar uitgeput zal zijn en geen verdere aanvragen in behandeling genomen kunnen worden. Daarom streeft de Fuldauerstichting naar het uitbreiding van het beschikbare budget door middel van fondsenwerving. Het budget dat door fondsenwerving in enig jaar wordt verkregen, wordt in principe in het daarop volgende jaar als budget beschikbaar gesteld. In een aantal specifieke situaties kan conform de wens van de donateur de schenking aan het vermogen van de Fuldauerstichting worden toegevoegd. Het jaarbudget dat de Fuldauerstichting ter beschikking heeft, bestaande uit het rendement op het vermogen en de verworven fondsen wordt na aftrek van organisatie- en beheerskosten volledig aangewend om initiatieven in Hengelo en naaste omgeving financieel te ondersteunen. De Fuldauerstichting hanteert een sobere werkwijze voor het beheer en de organisatie. Het bestuur en de raad van toezicht bestaan uit vrijwilligers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid uitvoering geven aan de doelstelling van de Fuldauerstichting. De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die past bij de aard en het karakter van de Fuldauerstichting. Deze vergoeding wordt openbaar gemaakt in het jaarverslag dat te vinden is op onze website. Toekenning van financiële ondersteuning De ondersteuning van initiatieven kan plaatsvinden doormiddel van leningen, borgstellingen, voorfinanciering (voorwaardelijke schenking) en/of schenkingen. Jaarlijks stelt het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht een budget voor het verlenen van financiële ondersteuning vast. Dit budget past binnen het vastgestelde meerjaren budget. Bij de vaststelling van het budget wordt nagegaan welke gevolgen er zijn voor de vermogens- en liquiditeitspositie van de Fuldauerstichting. Bij het toekennen van borgstellingen en leningen wordt nagegaan welke risico s de Fuldauerstichting loopt en hoe deze door het stellen van zekerheden kunnen worden beperkt. Het toekennen van een schenking, voorfinanciering c.q. het verstrekken van een lening dan wel borgstelling vindt plaats door een bestuursbesluit op basis van geëxpliciteerde criteria 2. Door het aanvaarden van de financiële ondersteuning gaat de aanvrager akkoord met de algemene en de aanvullende voorwaarden van de Fuldauerstichting 3. Voor een besluit tot borgstelling is voorafgaand aan het bestuursbesluit de goedkeuring van de raad van toezicht statutair vereist. 2 Zie hiervoor: Criteria Fuldauerstichting (te vinden op onze website) 3 Zie hiervoor: Voorwaarden Fuldauerstichting (in ontwikkeling) 2

3 Speerpuntprojecten Jaarlijks stelt het bestuur de speerpuntprojecten vast die vanwege hun belang voor Hengelo meerjarig en substantieel worden ondersteund. De toezegging naar de aanvrager is in principe een toekenning voor een periode van drie jaar. Bij deze meerjarige toekenningen worden tweede en latere tranches pas ter beschikking gesteld na een door de Fuldauerstichting goedgekeurde verantwoording van het project door de aanvrager over het voorafgaande jaar. Het voor deze speerpuntprojecten beschikbare deelbudget en de onderverdeling daarvan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding over de sectoren. Als eerste speerpuntprojecten worden vanaf 2014 de volgende activiteiten aangemerkt als speerpuntproject van de Fuldauerstichting: Summersquare (cultuur/evenement); Amuzing (cultuur/evenement); Kunst op straat (cultuur/evenement); St Nicolaasintocht (evenement); De Slinger (alle sectoren/vliegwielfunctie); G-disco (zorg/achterstandsgroepen); Voedselbank (welzijn/zorg/achterstandsgroepen); Jeugdsportfonds (sport/achterstandsgroepen); Weekendschool (educatie/achterstandsgroepen). Fondsenwerving Wij streven er actief naar zowel het vermogen als de baten uit te breiden door: subsidies; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten. In 2013 is de ANBI status verkregen. In 2014 zal gestart worden met systematische fondsenwerving. Hiertoe worden notarissen, accountants en financial planners in Hengelo benaderd, zodat potentiële erflaters, schenkers met al dan niet een fiscaal oogmerk op de Fuldauerstichting geattendeerd kunnen worden. Daarnaast wordt de fondsenwerving actief onder de aandacht van particulieren gebracht. Gestart wordt met het geven van informatie in bijeenkomsten van bijvoorbeeld serviceclubs en businessclubs. In de loop van 2014 zal publiciteit over onze fondsenwerving gezocht worden. Ook zal de start van de fondsenwerving in 2014 via de social media bekend worden gemaakt. Ook zullen de mogelijkheden van crowdfunding via social media onderzocht worden. Op de website wordt vanaf begin 2014 alle noodzakelijke informatie voor het doen van schenkingen vermeld. Verder wordt de mogelijkheid geopend om passend binnen de algemene doelstelling van de Fuldauerstichting en als onderdeel van de Fuldauerstichting naamfondsen, dan wel endowmentfondsen onder te brengen. Een endowmentfonds is een deelfonds van de Fuldauerstichting waarvan de baten van het vermogen na aftrek van de lasten aangewend dienen te worden aan een specifieke bestemming. Een naamfonds biedt eventuele erflaters de mogelijkheid om hun naam aan een deel van het vermogen te verbinden. De Fuldauerstichting is bereid om na een door een registeraccountant te verrichten boekenonderzoek bestuursoverdracht van slapende fondsen te accepteren. Deze fondsen worden in principe geliquideerd. Indien uitdrukkelijk gewenst kan ook het slapende fonds overgedragen worden, waarna het als naam- of endowmentfonds onderdeel wordt van de Fuldauerstichting. 3

4 De Fuldauerstichting wil ook bedrijven door middel van een bedrijvenfonds de gelegenheid geven door middel van schenkingen bij te dragen aan de financiële ondersteuning van activiteiten in Hengelo. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan specifieke acties, Daarbij denken wij in eerste instantie aan kerstpakkettenacties en acties rondom bedrijfsjubilea. Samenwerking De Fuldauerstichting streeft er naar de samenwerking met andere fondsen (RABOfonds, Houtmaatfonds, Stichting IBN Roesjd) en organisaties (Bureau Hengelo) verder uit te werken. Doel van deze samenwerking is de effectiviteit van onze ondersteuning te vergroten en onnodige bureaucratie aan de kant van de aanvragers zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast willen wij in ons beleid passende activiteiten, die door de terugtredende overheid in hun bestaan worden bedreigd, een perspectief op continuïteit geven. Veelal zal dit ook samengaan met een aanpassing in de werkwijze en kosten aan de kant van de organisatoren van de activiteit. Organisatie en beheer De regels met betrekking tot het beheer van het vermogen worden in 2014 vernieuwd vastgelegd in een afzonderlijk beleidsdocument vermogensbeheer Fuldauerstichting 4. Voor wat betreft de risico s die verbonden zijn aan de leningen, borgstellingen en schenkingen worden periodiek de risico s geanalyseerd. De belangrijkste risico s zijn in de vorige planperiode geanalyseerd en voor zover mogelijk beperkt. De eerstvolgende analyse wordt in 2015 gemaakt 5. In de vorige planperiode is gewerkt aan de beschrijving, de standaardisering en automatisering van diverse processen, zoals het beheer van het vastgoed, het financieel beheer, de planning- en control cyclus, de evaluatie van het bestuur en toezicht van de stichting, de projectregistratie en de toekenning van ondersteuning. In de komende planperiode zullen algemene voorwaarden worden geformuleerd, die zullen gelden voor aanvragers, die gebruik maken van de financiële ondersteuning door de Fuldauerstichting. Ook zal aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van procedures, waardoor de voortgangsbewaking van projecten, de bevoorschotting en de verantwoording en eindafrekening door de aanvragers wordt verbeterd. De organisatie rondom het beheer van het vastgoed zal in 2014 worden afgerond. Een overeenkomst over het onderbrengen van het verhuurdersonderhoud bij onze huurders zal in 2014 worden gesloten. Kwaliteitszorg In de planperiode zal gestart worden met de ontwikkeling van kwaliteitszorg. Hiertoe zullen de organisatie, inrichting en werkwijze van de Fuldauerstichting getoetst worden aan de Toolkit goede doelen- en vermogensfondsen van het Nationaal register. Bezien zal worden welke governancecode het beste bij de stichting past en welke regels gezien de aard van de stichting (vrijwilligersorganisatie) niet van toepassing zijn. Onder het motto beter goed gekopieerd, dan zelf slechter bedacht willen wij graag leren van best practises. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van het jaarverslag nagegaan of bij toekenning van de projecten er een adequate spreiding tussen sectoren tot stand is gekomen. Als vervolg op een evaluatie met de raad van toezicht zal in de planperiode een beleidsevaluatieonderzoek worden gedaan naar de behoeften van de Hengelose samenleving. In dit onderzoek kunnen wij bijvoorbeeld de hieronder bedoelde organisaties betrekken. Mogelijk kan dit leiden tot een verdere verfijning en aanpassing van dewie het eerst komt die het eerst maalt systematiek bij de toekenning. Wij willen onderzoeken of er doelgroepen zijn, wiens belangen minder goed georganiseerd behartigd worden en mogelijkerwijs onvoldoende assertief zijn voor wat betreft het aanvragen van ondersteuning. Daarbij vragen wij ons af of wij als bestuur naast de passieve toekenningsystematiek niet zelf actief doelgroep organisaties moeten gaan benaderen. Wij denken hierbij aan doelgroep organisaties voor senioren (stille armoede), allochtonen, WAjongers, bijstandstrekkers, gedetineerden en randgroepen. Hiertoe zoeken wij de samenwerking met Twentse onderzoek- en onderwijsinstellingen. 4 Vermogensbeheerbeleid (in ontwikkeling) 5 Risicoanalyse Fuldauerstichting (in ontwikkeling) 4

5 PR en naamsbekendheid De Fuldauerstichting zal actief bekendheid geven aan haar activiteiten door directe contacten met de media en via de door de Fuldauerstichting ondersteunde initiatieven. Ook streven wij er naar de publieke aandacht voor deze initiatieven te vergroten. Het bestuur van de Fuldauerstichting Hengelo, Jeroen Assink Henk Dassen Peter Schiphorst Marja de Waal Reinder Witting Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Dé partner in particulier mecenaat

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Dé partner in particulier mecenaat Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Dé partner in particulier mecenaat Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750 1000 gt Amsterdam t (020) 520 6130 f (020) 623 8499 e sso@cultuurfonds.nl www.cultuurfonds.nl

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 STICHTING LEERGELD ENSCHEDE Jaarverslag 2014 Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 Stichting Leergeld werkt in Enschede samen met het Jeugdsportfonds-

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie