Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

2 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11 Toelichting op de balans 13 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 24 Voorstel resultaatverwerking saldo baten en lasten 24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25 Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

3 Accountantsrapport Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

4 Aan de directie van Stichting Fight cancer T.a.v. mevrouw L. Noach Joan Muyskensweg AN AMSTERDAM EJP audit bv Postbus DB s-hertogenbosch T F I ING Bank NL18 INGB KvK BTW NL B01 's-hertogenbosch, 31 maart 2015 Kenmerk: Beste Limore, Hierbij ontvang je het rapport inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Fight cancer te Amsterdam. Opdracht De controleverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens. s-hertogenbosch, 31 maart 2015 Met vriendelijke groeten, EJP audit bv M.H.J. van Eggelen MSc RA

5 Jaarverslag directie Algemene informatie Voor u ligt het directieverslag 2014 van Stichting Fight cancer waarin wordt teruggeblikt op 2014,en waarin ook alvast vooruit wordt gekeken naar Structuur Stichting Fight cancer is een op zichzelf staande Stichting, statutair gevestigd te Amsterdam. Interne organisatie en personele bezetting Stichting Fight cancer heeft ultimo 2014: 2 werknemers in dienst ( full- en parttime ) en in boekjaar 2013: 1. Daarnaast maakt Fight cancer gebruik van de inzet van stagiairs. De toename van 1 naar 2 medewerkers wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 2013 het opstartjaar van Fight cancer was. In 2015 zal Fight cancer verder uitbreiden met 1 medewerker, zodat de groeidoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Stichting Fight cancer kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht legt de aansturing van de organisatie binnen het vastgelegde beleid neer bij de directeur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het Fight team. Kernactiviteiten De activiteiten van Stichting Fight cancer, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het verwerven van fondsen ten behoeve van de Stichting KWF kankerbestrijding, alsmede het financieren van onderzoek naar kanker door de Stichting KWF kankerbestrijding. Doelstelling en missie Fight cancer is een jonge en eigenzinnige stichting voor jongvolwassenen (18-45) die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto Love life. Fight cancer. laten wij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireren wij mensen om mee te doen. Fight cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie! De opbrengsten van Fight cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Financiële informatie Resultaat, omzet en vermogen 2014 Het resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt positief (2013: negatief). De netto-opbrengsten komen conform de statuten geheel toe aan KWF. De vermogenspositie van de Stichting is in 2014 gedaald. Dit wordt veroorzaakt doordat het vermogen wat wordt behaald uit resultaat boekjaar 2014 en het bestemmingsfonds 2013 geheel toe komen aan KWF en derhalve zijn opgenomen in de afdrachten aan KWF. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

6 De totale baten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen ten opzichte van het opstartjaar De stijging ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat er minder mensen hebben opgezegd als donateur van KWF dan verwacht, bij de verzelfstandiging van Stichting Fight cancer in Solvabiliteit en liquiditeit De solvabiliteit op balansdatum is niet relevant. De liquiditeit in 2014 is verbeterd ten opzichte van De besteedde gelden aan de doelstelling bedragen zijnde 89% ten opzichte van de totale baten. De kosten uit eigen fondsverwerving bedragen , zijnde 5,6% ten opzichte van de baten uit eigen fondsverwerving. Het is intern het beleid van Stichting Fight cancer om de kosten zo laag mogelijk te houden en ten alle tijden te voldoen aan de CBF norm. Bezoldigingsbeleid - De bezoldiging van de directeur van Fight cancer is vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Deze bedraagt in De Raad van Toezicht coördineert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de bestuursleden en bereidt de besluitvorming in de Raad van Toezicht aangaande deze evaluatie voor. - De Raad van Toezicht voert periodiek een controle uit op de onkostendeclaraties van de leden van het Bestuur. Benoeming bestuur en Raad van Toezicht - De directeur van Fight cancer wordt benoemd door de Raad van Toezicht. - De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. - De Raad van Toezicht stelt een profiel voor de Raad van Toezicht op, waarbij rekening wordt gehouden met de op basis van de doelstellingen van de stichting gewenste spreiding van kennis, ervaring en achtergrond. Als collectief beschikt de Raad van Toezicht over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te kunnen houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen. - De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het Bestuur, transparant en kritisch kunnen optreden zonder belangenverstrengeling. Nevenfuncties Conform de statuten van Stichting Fight cancer informeert de directeur de Raad van Toezicht over bestaande nevenwerkzaamheden en al dan niet gehonoreerde bestuursfuncties en aanvaarden nieuwe functies slechts na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. In 2014 zijn er door de directie geen nieuwe, relevante nevenfuncties aanvaard. Verantwoording Raad van Toezicht Gedurende het jaar komt de Raad van Toezicht ten minste twee maal bijeen om strategie, beleid en financiën door te nemen en goed te keuren. Hierbij is de directeur van Fight cancer aanwezig om verantwoording af te leggen. Daarnaast worden algemene zaken en projecten Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

7 besproken. Tussentijds worden de leden van de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden door de directeur van Fight cancer. Een additionele vergadering kan ten alle tijden geïnitieerd worden door twee leden door de leden bijeen te roepen na afstemming met de voorzitter. Voornaamste risico s en onzekerheden Gezien de opstartfase waar Fight cancer zich in bevindt, liggen de risico s voornamelijk in tegenvallende pilots die niet verder kunnen worden uitgerold, zoals de regiomanagers die acties van Fighters in het land moeten activeren. Daarnaast kan een tegenvallende stroom van donateurs die opzeggen onzekerheid met zich meebrengen, als ook het niet slagen van het beleid rondom het uitbreiden van onze signature events m.n. de Swim to Fight Cancer. Kasstromen en verwachte financieringsbehoefte Gelet op de baten en lasten die Fight heeft begroot voor 2015, en gelet op de opgedane ervaring in 2014, is te zien dat de voornaamste inkomsten van Fight cancer pas in Q4 binnenkomen. Dit komt doordat de grote fondsenwervende activiteiten in Q3 plaats vinden, en deze fondsen in Q4 daadwerkelijk bij Fight worden bijgeschreven. Hierdoor is er een financieringsbehoefte in 2015 die is begroot op KWF Kankerbestrijding is gezien de te verwachte groei en het daaraan ten grondslag liggende - door KWF goedgekeurde - beleid, graag bereid Fight hierin te ondersteunen middels een doorlopend krediet ter hoogte van Hierbij is het van belang nogmaals te vermelden dat alle netto opbrengsten uiteindelijk weer ten goede komen aan KWF Kankerbestrijding. Toekomstverwachtingen Het beleid van Fight cancer in 2015 richt zich voornamelijk op groei van het aantal signature events en groei in acties van Fighters, met name aangestuurd door regio managers. Hierdoor verwachten wij een omzet van 2,4 miljoen te realiseren. Hiervan verwachten wij ruim 1,88 miljoen te besteden aan kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. De komende 3 jaar richt Fight cancer zich met name op verdere omzetgroei en groei in naamsbekendheid, middels het creëren van een beweging onder jongvolwassenen in de strijd tegen kanker. Hiermee wil Fight cancer bijdragen aan een toekomst waar niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker. Als gevolg van een stijging van de baten zal de personele bezetting toenemen naar 3 of 4 FTE s. Amsterdam, 31 maart 2015 L. Noach Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

8 Jaarrekening Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

9 Balans per 31 december 2014 (na bestemming saldo baten en lasten) Activa 31 december december 2013 Materiële vaste activa 1 Inventarissen Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

10 Passiva 31 december december 2013 Stichtingsvermogen Bestemmingsfonds Langlopende schulden Schuld aan KWF Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en 7 handelskredieten Belastingen en premies sociale 8 verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

11 Staat van Baten en Lasten 2014 Baten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Acties Baten uit acties van derden Baten uit acties van derden Overige acties Overige acties Totaal baten Lasten Besteed aan doelstellingen Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Resultaat boekjaar komt toe aan KWF (13.239) Overige lasten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Totale overige lasten Saldo baten en lasten Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans en winst- en verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Vergelijkende cijfers Indien van toepassing heeft, ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden, herrubricering van vergelijkende cijfers plaatsgevonden. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De vergelijkende cijfers betreffen een verkort boekjaar dat loopt van 2 juli 2013 tot en met 31 december Activiteiten De activiteiten van Stichting Fight cancer, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het verwerven van fondsen ten behoeve van de Stichting KWF kankerbestrijding, alsmede het financieren van onderzoek naar kanker door de Stichting KWF kankerbestrijding. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van waarderingsgrondslagen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

13 Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt dit vermeld. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties en giften van onder andere particulieren en bedrijven. De donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Baten uit acties en baten uit acties van derden Onder de baten uit acties en baten uit acties van derden worden baten uit acties verantwoord waarbij Stichting Fight cancer geen risico draagt. De baten uit acties van derden worden opgenomen in het boekjaar waarin de bate uit de actie is ontvangen dan wel is toegezegd. Afschrijvingen De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden onder de buitengewone baten en lasten verantwoord. Overige lasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Som der financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest en soortgelijke kosten. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

14 Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa Inventarissen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen 934 Afschrijvingen (187) Saldo mutaties 747 Stand per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde 934 Cumulatieve afschrijvingen (187) Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% Vlottende activa Vorderingen 2 Overige vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

15 3 Overlopende activa Vooruitbetaalde huur Te vorderen van KWF ten behoeve van bestemmingsfonds Liquide middelen ING Bank Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

16 Stichtingsvermogen 5 Bestemmingsfonds Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Afstorting gelden KWF (86.761) Uit resultaatverdeling (13.239) Stand per 31 december Het bestemmingsfonds was gevormd voor de voldoening van kosten verband houdende met de fondsenwerving en overige kosten. 6 Langlopende schulden Stand per 1 januari - - Dotatie KWF Stand per 31 december Stichting Fight cancer heeft van KWF een lening ontvangen voor de dekking van kosten op korte termijn. Deze kosten kunnen onder andere zijn: inkomsten en uitgaven binnen een jaar, financiële korte termijnrisico s, wegvallen van grote sponsoren en van donateur, korte termijneffecten van economische crisis, toevallige variatie in inkomsten tussen de jaren en incidentele tegenvallers in de opbrengsten en kosten. Aflossingsverplichtingen, rente, looptijd en overige zekerheden moeten nog overeengekomen worden. Kortlopende schulden 7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

17 8 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden Nettolonen Overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering accountantskosten Afdrachten KWF Onverschuldigde betalingen De afdrachten aan het KWF zijn als volgt te onderbouwen: Bankstand per 31 december 2014 exclusief buffer van Resultaat boekjaar 2014 moet worden afgedragen aan KWF Vormen van de langlopende schuld aan KWF ( ) Vrijval bestemmingsfonds 2013 door afdracht aan KWF Huurverplichtingen De vennootschap is huurverplichtingen aangegaan, waarvan de looptijd niet bepaald is. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 7.200,- en wordt geïndexeerd. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

18 Toelichting op de staat van baten en lasten Totaal baten Werkelijk Begroot Werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Acties Baten uit acties van derden Overige acties Som der baten Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk Begroot Werkelijk Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Acties Totaal baten uit eigen fondsenwerving De totale baten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen ten opzichte van het opstartjaar 2013 en 4% hoger dan begroot. De stijging ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat er minder mensen hebben opgezegd als donateur van KWF dan verwacht, bij de verzelfstandiging van Stichting Fight cancer. Baten uit eigen fondsenwerving acties Werkelijk Begroot Werkelijk TW Steel Special edition Voorhout fietst tegen kanker Hogescholen SV Den Hoorn Run Moerstraten Overige Som baten uit eigen fondsenwerving acties De totale baten uit acties zijn gestegen ten opzichte van het opstartjaar De stijging wordt veroorzaakt doordat 2013 het opstartjaar was van Stichting Fight cancer en een verkort boekjaar betreft. Daarnaast zijn de acties lager begroot dan gerealiseerd. De acties betreffen acties van Fighters en zijn moeilijk te begroten. Het succes van een actie is afhankelijk van de inzet van de Fighters. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

19 De opbrengsten uit de volgende acties zijn toegekend aan de genoemde projecten: Hogescholen De opbrengsten van de hogescholen van 8.241,- wordt toegekend aan project dr. Nout. Overige Onder overige is opgenomen de volgende projecten: - College Tour; opbrengst 6.710, geheel toegekend aan Scholenproject campagne Roken is Zóóó; - Dance for Fight cancer; opbrengst 5.935, geheel toegekend aan dr. Dolstra, dr. Cany. dr. Schaap. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

20 Baten uit acties van derden Werkelijk Begroot Werkelijk Swim to Fight Cancer Som der baten uit acties van derden De totale baten uit acties van derden zijn gestegen ten opzichte van het opstartjaar 2013 en 258% hoger dan begroot. De stijging ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat de actie Swim to Fight Cancer een groter succes was dan vooraf werd verwacht. De gelden van Swim to Fight Cancer zijn toegekend aan de fellowships van dr. Horlings, dr. Nout en dr. Breunis. Overige acties Werkelijk Begroot Werkelijk Overige acties Som der baten uit overige acties Als gevolg van het grote succes van het event Swim to Fight Cancer is ervoor gekozen de focus hierop te leggen en zijn de overige acties in 2014 niet doorgegaan. Besteed aan doelstellingen Werkelijk Begroot Werkelijk Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Resultaat boekjaar komt toe aan KWF (13.239) Totaal uitbesteed werk Toegerekende kosten eigen organisatie De totale bestedingen aan de doelstellingen (exclusief resultaat) bedroegen in 2014: 1,5 mln. tegen 0,3 mln. in 2013, en tegen 1,4 mln. begroot (+ 7%). De stijging van het totaal aan bestedingen liggen in het verlengde van de stijging van de baten uit eigen fondsenwerving. De totale bestedingen aan de doelstellingen (inclusief resultaat) bedroegen in 2014: 2,0 mln. tegen 0,3 mln. in 2013, en tegen 1,6 mln. begroot (+ 25%). De stijging van het totaal aan bestedingen liggen in het verlengde van de stijging van de baten uit eigen fondsenwerving. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

21 Bestedingspercentage Werkelijk Begroot Werkelijk Totaal bestedingen (exclusief resultaat) Totaal bestedingen (inclusief resultaat) Totaal baten Totaal lasten Bestedingspercentage over baten (excl.res.) 71% 81% 91% Bestedingspercentage over baten (incl.res.) 94% 92% 90% Bestedingspercentage over lasten (excl.res.) 92% 91% 91% De bestedingsratio over de baten (excl.res.) daalde in 2014 tot 71% tegen 91% in het opstartjaar Het bestedingspercentage over de baten is lager dan begroot. Dit werd veroorzaakt doordat de baten hoger waren dan verwacht en de bestedingen in verhouding lager waren dan de stijging van de baten. De bestedingsratio over de baten (incl. resultaat) steeg in 2014 tot 94% tegen 90% in het opstartjaar Het bestedingspercentage over de baten is daarnaast hoger dan begroot. De bestedingsratio over de lasten bedroeg 92%, in lijn met 91% vorig jaar en 91% begroot. Kostenpercentage fondsenwerving Werkelijk Begroot Werkelijk Baten eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Kostenpercentage fondsenwerving 6,2% 7,3% 7,4% Het kostenpercentage fondsenwerving bedraagt in 2014: 6,2% en is daarmee gedaald ten opzichte van 2013 (7,4%). Het kostenpercentage blijft ook in 2014 ruim beneden de CBF-norm van 25%. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

22 Toelichting lastenverdeling Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en Administratie Totaal 2014 Begroot 2014 Totaal 2013 Lasten Eigen fondsenwerving Acties derden Acties Beleggingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal De bestede lasten aan doelstellingen in 2014 betreffen (2013: ). Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

23 Kosten eigen organisatie Werkelijk Begroot Werkelijk Personeelskosten Salariskosten Werkgeverslasten Reis- en verblijfkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur Kantoor- en algemene kosten ICT kosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Publiciteit en communicatie Reclame kosten en overige verkoopkosten Afschrijving en rente Afschrijving Rente Totaal kosten eigen organisatie Kostenpercentage Beheer en administratie Werkelijk Begroot Werkelijk Kosten uit beheer en administratie Totale baten Kostenpercentage beheer en administratie 4,4% 8,2% 9,8% De Kosten Beheer en administratie betreffen de kosten eigen organisatie die niet zijn toe te rekenen aan de bestedingen voor eigen fondsenwerving of uit acties van derden. Het kostenpercentage Beheer en administratie bedraagt in ,4% tegen 9,8% in het opstartjaar Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

24 Werknemers Het gemiddeld aantal FTE s bedraagt 2 over 2014 (1 over 2013). Bezoldiging bestuurder Omschrijving Mevrouw L. Noach Mevrouw L. Noach Brutoloon (werkgeverslast) Pensioenlasten 0 0 Dienstverband in uren Parttime percentage 100% 100% Leningen nvt nvt Overige personeelsbeloningen Nvt Nvt Bezoldiging toezichthouders Conform beleid heeft er geen bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden in 2014 (2013: idem). Amsterdam, 31 maart 2015 Stichting Fight cancer Het bestuur Mevrouw L. Noach Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

25 Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Volgens de statuten mag Stichting Fight cancer de opbrengst oormerken. De opbrengst van Fight gaat naar kankeronderzoek via fellowships en naar preventie, en een aantal (kleine) specifieke projectadopties. Voorstel resultaatverwerking saldo baten en lasten De leiding van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over 2014 ad wordt geheel ter beschikking gesteld aan het KWF. Hiermee is in 2014 in totaal een bedrag van ter beschikking gesteld aan KWF. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat reeds als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

26 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring verstrekt d.d. 31 maart

27 EJP audit bv Aan: Het bestuur van Stichting Fight cancer T.a.v. mevrouw L. Noach Joan Muyskensweg AN AMSTERDAM Postbus DB s-hertogenbosch T F I ING Bank NL18 INGB KvK BTW NL B01 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Fight cancer te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

28 Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Fight cancer per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd Op de jaarrekening 2013 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 's-hertogenbosch, 31 maart 2015 EJP audit bv M.H.J. van Eggelen MSc RA

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

VermogensParaplu Beheer B.V.

VermogensParaplu Beheer B.V. Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie