APPLICATIEONTWIKKELAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APPLICATIEONTWIKKELAAR"

Transcriptie

1 APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER: FAXNUMMER: REGISTRATIECODE: 10907

2 ECABO, Amersfoort Amersfoort, 1 juni 2002 Uitgave september 2002 e-in Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud blz. Rubriek I: Algemeen 1 1. Naam kwalificatie 1 2A. Beroepstypering 1 2B. Niveau kwalificatie 1 2C. Onderbouwing niveau-aanduiding 1 2D. Advies t.a.v. leerwegen 1 3. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt 2 4. Vooropleidingseisen 2 5. Plaats in kwalificatiestructuur ECABO 2 6. Overheidsbekostiging 2 7A. Advies t.a.v. omvang beroepspraktijkvorming 2 7B. Vrije ruimte 3 8. Wettelijke beroepsvereisten 3 9. Onderliggende beroepsprofielen 3 10A. Deelkwalificaties met studiebelastingsuren, externe legitimering 4 10B. Studiebelastingsuren gehele kwalificatie 4 10C. Deelkwalificaties benodigd voor diplomering 4 Rubriek II: Aandachtspunten (conform WEB/Format) 5 1. Maatschappelijk culturele kwalificering 5 2. Doorstroomkwalificering 5 3A. Wijze bevordering aansluiting HBO 5 3B. Raadpleging HBO 5 4A. Wijze bevordering aansluiting VMBO 5 4B. Raadpleging VMBO 6 5. Verwerking oordeel andere betrokkenen 6 6. Melding bij Coördinatiepunt Kwalificatiestructuur 6 Rubriek III: Advies Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt 7 1A. Datum en nummer advies ACOA in fase I 7 1B. Samenvatting ACOA-advies in fase I 7 1C. Datum en nummer advies ACOA in fase II 7 1D. Samenvatting ACOA-advies in fase II 7 1E. Verwerking ACOA-advies 7 Rubriek IV: Implementatie 8 1. Implementatievoorstel 8 Rubriek V: Ondertekening 9 1A. Naam voorzitter LOB 9 1B. Handtekening voorzitter LOB 9

4 Inhoud blz. Rubriek VI: Eindtermen 10 Eindtermen deelkwalificatie Ontwerpen van applicaties 4 10 Eindtermen deelkwalificatie Realiseren van applicaties 4 11 Eindtermen deelkwalificatie Testen en implementeren van applicaties 4 12 Bijlage 1: Overzicht beroepskwalificaties ECABO Bijlage 2: Typering deelkwalificaties Applicatiebeheerder

5 RUBRIEK I: ALGEMEEN 1. Naam van de kwalificatie ART /1 Applicatieontwikkelaar 2A. Beroepstypering De Applicatieontwikkelaar ontwikkelt nieuwe toepassingen en past bestaande aan. Naast analytisch en probleemoplossend vermogen is een behoorlijke kennis van ontwikkeltechnieken, programmeertools en besturingssystemen vereist. De Applicatieontwikkelaar krijgt zijn opdrachten meestal van een projectleider. Zijn werkzaamheden moeten volgens de regels van het project worden uitgevoerd; omdat de Applicatieontwikkelaar niet als enige aan het project werkt, moet hij ook zijn werk afstemmen op dat van anderen. Vaak is er haast bij, dus werken onder tijdsdruk mag geen problemen opleveren. In een beroep als dit is planmatig werken van groot belang. De overstap naar andere besturingssystemen of andere ontwikkelomgevingen, waaronder web-based-systemen, dient de Applicatieontwikkelaar zonder problemen te kunnen maken. 2B. Niveau van de kwalificatie ART /3 Het betreft een kwalificatie op niveau 4 (specialist). 2C. Korte onderbouwing niveau-aanduiding ART /3 De Applicatieontwikkelaar is verantwoordelijk voor de totstandkoming van applicaties en het testen, vastleggen en aanpassen daarvan. Dit zijn met name probleemoplossende/analytische werkzaamheden waarvoor een behoorlijke kennis van ontwikkeltools en diverse besturingssystemen vereist is. De werkzaamheden worden veelal opgedragen door een projectleider en moeten binnen het project volgens regels en in afstemming met anderen worden gerealiseerd. Doordat het hier om projectmatig werk gaat zal de medewerker onder tijdsdruk en planmatig moeten kunnen werken. 2D. Advies t.a.v. leerwegen ART /3 Zowel de beroepsbegeleidende als de beroepsopleidende leerweg wordt geadviseerd. 1

6 3. Aanduiding van welke kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt ART /2 ECABO-kwalificatie Applicatieontwikkelaar (registratienummer 10810) 4. Vooropleidingseisen De toelating tot het opleidingstraject is een zaak van het bevoegd gezag. Eventueel opgenomen toelatingseisen zijn een advies van het LOB. Wij adviseren een MBO-diploma Medewerker beheer ICT. 5. Plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het LOB ART /1 Zie bijlage 1 6. Overheidsbekostiging ART /2 Wij adviseren de opleiding behorende bij deze kwalificatie voor overheidsbekostiging in aanmerking te laten komen. 7A. Advies over de omvang van de beroepspraktijkvorming van de kwalificatie in percentages van het totale aantal studiebelastingsuren FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 70% Voor de beroepsopleidende leerweg: 40% 2

7 7B. De vrije ruimte in percentages van de bruto studiebelasting ART A FORMAT Voor de beroepsbegeleidende leerweg: 15% Voor de beroepsopleidende leerweg: 15% 8. Wettelijke beroepsvereisten (waaronder richtlijnen Europese Unie) ART Geen 9. Gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informatiebron(nen) ART FORMAT Taken, functies, rollen en competenties in de informatica, NGI, november Resultaten van bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs, augustus en september Rapportage Arbeidsmarktmonitor sector ICT voor de Applicatieontwikkelaar, DUO Market Research, februari Marktmonitor ICT, EIM, november Onderzoeksresultaten commissie Risseeuw, 19 oktober 1999 Een wending naar kerncompetenties, F. Blokhuis en J. Onstenk, ACOA, augustus Op zoek naar branche-doorsnijdende competentieclusters en nieuwe kwalificaties; een verkennend onderzoek naar witte vlekken in de KSB. ITS, januari Keep I.T. simple. Welke instroomprofielen vraagt de IT-branche? Fenit, oktober

8 10A. Benaming deelkwalificaties met het geadviseerde aantal studiebelastingsuren per deelkwalificatie en de deelkwalificaties die bij examinering extern gelegitimeerd moeten worden. ART /1 Aantal sbu s bbl bol Benaming deelkwalificaties Code Categorie Externe legitimering Ontwerpen van applicaties 4* A nee Realiseren van applicaties A ja Testen en implementeren van applicaties A ja * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 10B. Aantal studiebelastingsuren van de kwalificatie ART / sbu's 10C. Benaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering ART /2 Verplicht Ontwerpen van applicaties 4* Realiseren van applicaties 4 Testen en implementeren van applicaties 4 * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 4

9 RUBRIEK II: AANDACHTSPUNTEN (CONFORM WEB/FORMAT) 1. Maatschappelijk culturele kwalificering ART De maatschappelijk culturele kwalificering is geïntegreerd in de deelkwalificaties. 2. Doorstroomkwalificering ART In principe is doorstroming mogelijk naar de andere kwalificaties op niveau 4. 3A. Wijze waarop aansluiting HBO bevorderd wordt ART /2 De huidige kwalificatie Applicatieontwikkelaar bevat deelkwalificaties die de leerlingen vrijstellingen opleveren in het HBO. Aangezien de voorliggende kwalificatie Applicatieontwikkelaar een voortzetting is van de huidige kwalificatie Applicatieontwikkelaar, is de aansluiting met het HBO niet wezenlijk veranderd. 3B. Raadpleging vertegenwoordigers HBO ART /2 Zie 3A. 4A. Wijze waarop aansluiting op VMBO bevorderd wordt ART /2 Niet van toepassing 5

10 4B. Raadpleging vertegenwoordigers VMBO ART /2 Zie 4A. 5. Wijze waarop oordeel van eventuele andere betrokken instanties, waaronder eventuele andere betrokken COB's/ LOB's, is verwerkt ART /2 Deze kwalificatie is het resultaat van de activiteiten van de samenwerkende organisaties binnen deelproject 1 van de MBO Taskforce-ICT. Betrokken bij dit project zijn: - drie landelijke organen (ECABO, VEV en GOC) - vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven - vertegenwoordigers vanuit het BVE-veld - vertegenwoordigers vanuit het HBO-veld. 6. Melding bij Coördinatiepunt Kwalificatiestructuur en gebruikmaking van de procedure voor overleg en besluitvorming De wijziging is op 30 augustus 2001 aangemeld bij het Coördinatiepunt Kwalificatiestructuur en op 13 september 2001 toegelicht aan ACOA en Colo. 6

11 RUBRIEK III: ADVIES ADVIESCOMMISSIE ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 1A. Datum en nummer advies ACOA in fase I ART /2 11 februari 2002, RM/HR/ B. ACOA-advies in fase I ART /2 Positief 1C. Datum en nummer advies ACOA in fase II ART /2 1 mei 2002, RM/HR/ D. ACOA-advies in fase II ART /2 De ACOA plaatst de volgende kanttekeningen, resp. stelt de volgende vragen: Vrijstelling in het HBO is niet onderbouwd en de doorstroming is niet duidelijk. Er wordt niet expliciet gemaakt wat de relatie is met de landelijke invulling van MCK. Instroomeisen (rubriek I, paragraaf 4) zijn ook niet duidelijk in relatie met Aansluiting op VMBO (rubriek II, paragraaf 4A). Stromen deelnemers wel in vanuit het VMBO? 1E. Wijze van verwerking van ACOA-advies ART /2 Wat betreft het HBO heeft ECABO aan de ACOA aangegeven dat de aansluiting op het HBO door aanpassing van de betreffende kwalificatie niet is veranderd; de leerlingen hadden en houden bepaalde vrijstellingen binnen het HBO. Wat betreft MCK heeft ECABO aan de ACOA aangegeven dat op het moment dat de landelijke wensen wat betreft de burgerschapscompetenties duidelijk zijn, ECABO de ACOA een voorstel voor zal leggen wat betreft de aanpassing van alle ICT-kwalificaties op dit punt. Wat betreft de aansluiting op VMBO heeft ECABO aangegeven dat instroom vanuit het VMBO gezien de aard van de kwalificaties niet reëel is. Voor alle duidelijkheid heeft ECABO daarom het eindtermendocument op dit punt aangepast. Bij rubriek II, punt 4A staat nu 'Niet van toepassing'. 7

12 RUBRIEK IV: IMPLEMENTATIE 1. Implementatievoorstel FACULTATIEF 8

13 RUBRIEK V: ONDERTEKENING 1A. Naam voorzitter LOB ART /1 H. Hofstee 1B. Handtekening voorzitter LOB ART /1 9

14 RUBRIEK VI: EINDTERMEN Eindtermen deelkwalificatie Ontwerpen van applicaties 4 ART Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan de informatiebehoefte van diverse disciplines binnen de organisatie in kaart brengen, formuleren, analyseren en een functioneel ontwerp voor een applicatie maken. 2. De kandidaat kan functionele ontwerpen inhoudelijk toelichten en de opdrachtgever adviseren bij de te nemen ontwerpbeslissingen met betrekking tot functionaliteiten. 3. De kandidaat kan functionele ontwerpen vertalen in technische ontwerpen, rekening houdend met gebruikers, technische (on-)mogelijkheden en in de organisatie gebruikte procedures en middelen. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 5. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 6. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 7. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 8. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 9. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 10. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 11. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 12. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 10

15 56173 Eindtermen deelkwalificatie Realiseren van applicaties 4 ART Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan op basis van een functioneel en technisch ontwerp een plan van aanpak maken voor het realiseren van een applicatie en een ontwikkelomgeving inrichten en beheren. 2. De kandidaat kan ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces ontwerpen en realiseren. 3. De kandidaat kan met diverse programmeertalen en -methodieken (onderdelen van) applicaties realiseren en documenteren. 4. De kandidaat kan in overleg met collega s diverse onderdelen van applicaties samenvoegen tot één applicatie. 5. De kandidaat kan de kwaliteit van applicaties vaststellen op basis van systeemtests, en hierover rapporteren aan een leidinggevende. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 6. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 7. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 8. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 9. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 10. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 11. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 12. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 13. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 14. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 11

16 56174 Eindtermen deelkwalificatie Testen en implementeren van applicaties 4 ART Vakmatig en methodisch 1. De kandidaat kan samen met de betrokken disciplines een implementatieplan maken dat de technische en organisatorische implementatie van een applicatie beschrijft. 2. De kandidaat kan op basis van een implementatieplan een applicatie implementeren. 3. De kandidaat kan in overleg met de diverse disciplines een testplan schrijven voor een acceptatietest. 4. De kandidaat kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van een acceptatietest, de bevindingen hieruit interpreteren en bespreken met de betrokken disciplines. 5. De kandidaat kan de producten ten behoeve van diverse disciplines documenteren en verslag doen van de uitvoering van het gehele ontwikkeltraject. 6. De kandidaat kan de implementatie van applicaties samen met de betrokken disciplines evalueren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch 7. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 8. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 9. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief 10. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 11. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 12. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 13. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving 14. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 15. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 12

17 Bijlage 1

18

19 OVERZICHT LKS ECABO BEROEPSKWALIFICATIES secretarieel bedrijfsadministratief commercieel logistiek ICT juridisch informatiedienstverlening orde en veiligheid niveau - directiesecretaresse/ management assistent - administrateur - commercieel medewerker marketing en communicatie - commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen - medewerker logistiek management-material management - medewerker logistiek management-fysieke distributie - ICT-beheerder - applicatiebeheerder (s) - applicatieontwikkelaar (s) - netwerkbeheerder (s) - sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid - sociaal juridisch medewerkerarbeidsvoorziening en personeelswerk - administratief juridisch medewerker - medewerker informatiedienstverlening bibliotheken (s) - assistent bedrijfsarchivaris (s)* - documentaire informatieverzorger overheid en semioverheid (s)* 4 middenkaderkwalificatie specialistenkwalificatie (s) - secretaresse - boekhoudkundig medewerker - commercieel medewerker binnendienst - logistiek medewerkermaterial management - logistiek medewerkerfysieke distributie - medewerker beheer ICT - coördinator beveiliging 3 vakkwalificatie - secretarieel medewerker - bedrijfsadministratief medewerker - commercieel administratief medewerker - service medewerker ICT - beveiliger - medewerker vrede en veiligheid 2 basisberoepskwalificatie - administratief medewerker - assistent orde en veiligheid - toezichthouder - particulier onderzoeker * niet bekostigd (categorie andere opleidingen) 1 assistentkwalificatie 1 juni 2002

20

21 Bijlage 2

22

23 TYPERING VAN DEELKWALIFICATIES: Applicatieontwikkelaar (4) (specialist) ECABOcode DEELKWALIFICATIES beroepsgericht doorstroom MCK Advies SBU (nominaal) Verplicht Verplichte keuze Vrije keuze Extern gelegitimeerd beroepsbegeleidend beroepsopleidend ICT29.4 Ontwerpen van applicaties 4* X X X X ICT30.4 Realiseren van applicaties 4 X X X X X ICT31.4 Testen en implementeren van applicaties 4 X X X X X * Het cijfer geeft het niveau van de deelkwalificatie aan. 1 juni 2002

24

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172)

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) sd.ict29.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175)

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) sd.ict32.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176)

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) sd.ict33.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie (H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie Nijmegen, Maart 2008 Kees Meijer, KBA Gerd Busse Samenvatting / leeswijzer Een van de belangrijkste

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096)

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) sd.ict17.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie