Diabetesvereniging Nederland Leusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diabetesvereniging Nederland Leusden"

Transcriptie

1 Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014

2 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die geldt voor organisaties zonder winststreven. Deze jaarrekening is opgesteld op 2 maart 2015 en vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april De presentatie van het eigen vermogen in de jaarrekening 2014 is weergegeven conform het door de Ledenraad van 25 juni 2005 vastgestelde voorstel van de financiële commissie: Hierin is besloten het vermogen onder te verdelen in: A: Continuïteitsreserve B. Egalisatiereserve C. Bestemmingsreserves De algemene reserve bestaat uit de continuïteitsreserve en de egalisatiereserve. Ad A. Ad B. Continuïteitsreserve: deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Uit de egalisatiereserve mag jaarlijks maximaal 75 % onttrokken worden ten gunste van de bedrijfsvoering. Deze reserve mag niet meer dan 150 % van de begroting bedragen. De jaarlijkse begroting moet, met inachtneming van bovenstaande regels, sluitend zijn. Leusden, 21 april 2015 Margreeth C.A. Smilde, voorzitter Peter A.C.T. van Heeswijk Frits A. Voermans Pagina 1

3 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Geconsolideerde jaarrekening 1. Balans per 31 december Baten en lasten over Algemene toelichting 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op baten en lasten over het jaar Alle bedragen in deze jaarrekening zijn weergegeven in Euro x Pagina 2

4 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Pagina 3

5 ACTIVA Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Balanstotaal PASSIVA 7. Continuiteitesreserve Egalisatiereserve Bestemmingsfondsen Totaal reserves Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Balanstotaal Pagina 4

6 2. Baten en Lasten over Gerealiseerd Begroot 2013 Gerealiseerd BATEN Contributies, donaties, giften en schenkingen Producten en diensten Subsidies Sponsoring Resultaat deelnemingen Financiële en overige baten Som der baten LASTEN Lonen en salarissen Inkoop goederen en diensten Huisvestingskosten Bureaukosten Incidentele lasten Som der lasten Resultaat Totaal Resultaatbestemming: Toevoeging aan: Egalisatiereserve Bestemmingsfondsen Totaal Pagina 5

7 3. Algemene toelichting GROEPSVERHOUDINGEN Diabetesvereniging Nederland (DVN) vormt samen met Beheersstichting DVN en DVN Regie B.V. een groep. Met de Beheerstichting wordt een bestuurlijke eenheid gevormd. Bij DVN Regie B.V. wordt voor 100% deelgenomen in het kapitaal. Op haar beurt was DVN Regie B.V. deelnemend vennoot voor 50% in het kapitaal van DVN Facilitair V.O.F. en 50 % in het kapitaal van Mijn Zorgwinkel B.V. Medio boekjaar heeft DVN Regie B.V. de activa en passiva van DVN Facilitair V.O.F. volledig overgenomen en is de V.O.F. ontbonden. Mijn Zorgwinkel B.V. is medio boekjaar afgestoten.in de geconsolideerde jaarrekening van DVN zijn de cijfers van Beheersstichting DVN en DVN Regie B.V. volledig geconsolideerd. VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De presentatie van de vergelijkende cijfers is, waar mogelijk, met de huidige in overeenstemming gebracht. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de grondslagen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven gevolgd. De waardering en bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Financiële vaste activa Deelnemingen met invloed van betekenis worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Vorderingen en beleggingen in effecten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De voorraden worden gewaardeerd op inkoopprijs of lagere daaraan toe te kennen waarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Overige financiële verplichtingen Leningen, crediteuren en overige schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Pagina 6

8 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd op reële waarde. Nalatenschappen, legaten en schenkingen Nalatenschappen, legaten en schenkingen worden verantwoord zodra door de notaris aangifte is gedaan van successierechten. Subsidies Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van projectkosten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden. Structurele subsidies worden verantwoord in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Sponsorbijdragen Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De jaarlijkse afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door en middel van vast percentage van de bestede kosten. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Rentebaten en Iasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening van Diabetesvereniging Nederland zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Diabetesvereniging Nederland. De DVN groep bestaat uit de volgende rechtspersonen: - Diabetesvereniging Nederland (100%) - DVN Regie B.V. (100%) - Beheersstichting DVN (100%) Tot 1 juli 2014 zijn de gegevens van DVN Facilitair V.o.f. te Groningen meegeconsolideerd voor het relatieve deel (50%). De V.o.f. is per 1 juli 2014 ontbonden en de activiteiten zijn voortgezet door DVN Regie B.V. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volgens hun aandeel in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. BELONING EN BELONINGSBELEID Het beloningsbeleid van DVN is gebaseerd op een goede balans tussen enerzijds de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerk(st)ers en anderzijds een (financiële) beloning passend bij de maatschappelijke positie van DVN als patiëntenorganisatie die grotendeels gefinancierd wordt uit de contributies van haar leden. DVN kent verschillende organen en hiervoor gelden verschillende beloningsregels. De regionaal werkende vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Ook de leden van de Algemene ledenvergadering ontvangen alleen een onkostenvergoeding. De leden van het bestuur ontvangen een passende bezoldiging en vergoeding van in hun functie gemaakte onkosten, volgens een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde regeling. Pagina 7

9 De medewerkers van DVN Bureau worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de directeur die wordt aangesteld en beoordeeld door het bestuur, wordt beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. DVN Regie B.V. valt niet onder de bedrijfstak van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de afspraken over de arbeidsvoorwaarden, die met de medewerkers van DVN Regie B.V. worden gemaakt, gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. SAMENSTELLING VERMOGEN Het eigen vermogen van DVN bestaat uit drie onderdelen: continuïteitsreserve, egalisatiereserve en bestemmingsfondsen. De continuïteitsreserve heeft tot doel om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en om, bij eventuele opheffing van DVN, de lopende verplichtingen te kunnen afwikkelen. De hoogte van de continuïteitsreserve wordt periodiek berekend op basis van de vaste kosten en langlopende verplichtingen. De egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele overschotten of tekorten over de jaren heen te kunnen egaliseren. Deze reserve mag niet meer bedragen dan 150% van de jaarbegroting en de onttrekking hieruit voor tekorten in enig jaar mag niet hoger zijn dan 75% van deze reserve. De bestemmingsfondsen hebben steeds een specifiek doel, meestal samenhangend met het Regiowerk of met fondsen uit nalatenschappen. TREASURYBELEID Overtollige liquide middelen worden uitsluitend uitgezet in betaalrekeningen of spaarproducten in euro s van Nederlandse banken. Pagina 8

10 4. Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa 1. Immateriële vaste activa Stand per Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Vooruitbet. DVN DVN Regie Totaal op imm.va Mutaties 2014 Overheveling Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Totaal mutaties Stand per Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde De afschrijvingen worden naar tijd gelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief berekend over de aanschafprijs. Het afschrijvingspercentage is 33,3% of 20 %per jaar. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. 2. Materiële vaste activa Stand per Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Terrein Gebouw Inventaris Inventaris Inventaris Totaal DVN Regie regio's Mutaties 2014 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Totaal mutaties Stand per Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per De afschrijvingen worden naar tijd gelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief berekend over de aanschafprijs en zijn gebaseerd op de volgende percentages: terrein gebouw inventarissen Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. De onroerende zaken zijn niet hypothecair verbonden /2 20 Pagina 9

11 3. Financiële vaste activa Lening Mijn Zorgwinkel Aandelenkapitaal MijnZorgwinkel Lening u/g Totaal Stand per Verkrijgingsprijs Herwaardering voorgaande jaren Boekwaarde Mutaties 2014 Investeringen Desinvesteringen Aandeel resultaat Totaal mutaties Boekwaarde Voorraden Handelsgoederen, papier/enveloppen Totaal Vorderingen Debiteuren Contributies Nalatenschappen Projecten 0 33 Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen Nog te factureren bedragen 97 0 Depotbedrag Post.nl Totaal Liquide middelen Kas Bank- en girorekeningen Pagina 10

12 Passiva Continuiteitesreserve Continuïteitsreserve per Toevoegingen Onttrekkingen 0 0 Continuïteitsreserve per Dit deel van het eigen vermogen moet minimaal voldoende zijn om, in geval van opheffing van de Vereniging, de hieruit voortvloeiende verplichtingen af te kunnen wikkelen. De omvang van de continuiteitsreserve is gebaseerd op kosten inzake personeel (6 maanden), huisvesting, bureau, contracten inzake Diabc, websites e.d. Op basis van vorenstaande zou minimale omvang van de continuiteitsreserve ultimo 2014 ca bedragen. Het bestuur heeft op 10 maart 2015 besloten om te onttrekken aan de egalisatiereserve en toe te voegen aan de continuiteitsreserve. 8. Egalisatiereserve Egalisatiereserve per Overheveling naar continuiteitsreserve Toevoegingen/onttrekking Egalisatiereserve per Algemene reserve per Van de egalisatiereserve per 1 januari mag in het dan lopend jaar 75% worden besteed aan de doelstelling. 9. Bestemmingsfondsen Fondsen Beheersstichting DVN per Toevoegingen Aansluiting voorgaande jaren Fondsen Beheersstichting DVN per Pagina 11

13 10. Voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouw per Toevoegingen Onttrekkingen Voorziening groot onderhoud gebouw per Voorziening reorganisatie 2011 per Toevoegingen Onttrekkingen Voorziening reorganisatie per Deze voorziening is in 2011 gevormd op basis van het afgesproken Sociaal Plan. Voorziening reorganisatie 2013 per Toevoegingen Onttrekkingen Voorziening reorganisatie per Deze voorziening is in 2012 gevormd op basis van het afgesproken Sociaal Plan. Voorziening Puntenplein per Toevoegingen Onttrekkingen Voorziening Puntenplein per Voorzieningen per Deze voorziening betreft de waarde van de uitgegeven codes t.b.v. van het Puntenplein spaarsysteem, waarmee klanten van DVN winkel cadeaus kunnen bestellen. 11. Langlopende schulden Lening o/g Rabobank Totaal Lening o/g Rabobank per Toevoegingen Aflossingen Aflossingen komend boekjaar Deze lening ad is verstrekt ter financiering van de uitkoop van firmant Mijn Zorg B.V. in DVN Facilitair V.O.F. Aflossing vindt plaats over een periode van 4 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,9% vast tot en met De maandelijkse aflossing bedraagt Zekerheden Pandrecht op: - Alle huidige en toekomstige inventaris van DVN Regie B.V. - Alle huidige en toekomstige voorraden van DVN Regie B.V. - Alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhouding uit hoofde van het bedrijf of beroep van DVN Regie B.V., met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten. 11. Kortlopende schulden Kortlopend deel langlopende schulden Crediteuren Belastingen PGGM 0 7 Salarissen Projecten Te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen Te betalen niet geactiveerde punten 32 0 Vooruit ontvangen contributies en donaties Totaal Niet in de balans opgenomen verplichtingen Diabetesvereniging Nederland heeft een leasecontract afgesloten voor een bedrijfswagen. Operationeel lease is aangegaan in oktober 2013 voor 36 maanden. Het jaarlijkse lease-bedrag bedraagt Pagina 12

14 Pagina 13

15 5. Toelichting op baten en lasten over het jaar 2014 BATEN 2014 Gerealiseerd 2014 Begroot 2013 Gerealiseerd Contributies, donaties, giften en schenkingen Contributies Donaties Giften en schenkingen Nalatenschappen Baten producten en diensten Verkoop artikelen Verkoop advertenties e.d Verkopen artikelen Provisie 67 0 Bijdrage deelnemers Inzet personeel / vrijwilligers Subsidies Structurele subsidies Projectsubsidies Sponsoring Sponsoring algemeen Project sponsoring Financiële en overige baten Interest Vacatiegelden e.d Huuropbrengst Overige baten en lasten Baten voorgaande jaren Lasten voorgaande jaren Pagina 14

16 LASTEN 2014 Gerealiseerd 2014 Begroot 2013 Gerealiseerd Bestuur en directie Lonen en salarissen Inkoop goederen en diensten Totaal bestuur en directie Vereniging Inkoop goederen en diensten Totaal Vereniging Belangenbehartiging Lonen en salarissen Inkoop goederen en diensten Totaal Belangenbehartiging Dienstverlening Lonen en salarissen Inkoop goederen en diensten Totaal Dienstverlening Projecten Lonen en salarissen Inkoop goederen en diensten Totaal Informatie Algemene kosten Lonen en salarissen Staf Algemene personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Totaal algemene kosten Incidentele kosten Lasten totaal Recapitulatie: Bestuur en directie Vereniging Belangenbehartiging Dienstverlening Projecten Algemene kosten Incidentele kosten Totaal Resultaatbestemming: Toevoeging aan: Egalisatiereserve Fondsen beheersstichting 2014 Gerealiseerd 2014 Begroot 2013 Gerealiseerd Doorbelasting loonkosten Door Diabetesvereniging Nederland werd in 2014 inzake loonkosten doorbelast aan DVN Regie b.v , de management fee van inbegrepen. ca. Beloning bestuurders, omvang personeel De beloning van de bestuurders van DVN groep inclusief onkostenvergoedingen bedroeg over Aan de bestuurders en toezichthouders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Ultimo 2014 heeft DVN 27,97 FTE in dienst. Bij DVN Regie b.v. is er 1,44 FTE's in dienst. DVN Beheersstichting heeft geen eigen personeel. Pagina 15

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig Jaarrekening 2014 Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening Jaardocument 2010 Gelre ziekenhuizen. Deel II: jaarrekening. Versie definitief d.d. 26 mei 2011 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie