JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

2 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties & monument... 9 II.2 Educatie en talentontwikkeling III. Bijdragen en toezeggingen III.1 Particulieren en bedrijven IV. Beleidsplan IV.1 Wervingsbeleid IV.2 Kosten- en baten ontwikkeling V. 1.Vooruitblik V.2 Begroting Jaarrekening JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting bij de jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS BELANGRIJKE FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES BESTUURSLEDEN CARRÉ FONDS

3 Voorwoord Voor onze schenkers en belangstellenden, Het vierde jaar van het Carré Fonds zit er op. Wederom een bijzonder en bewogen jaar! 2014 stond in Carré in het teken van een ingrijpende verbouwing. Een verbouwing die van Carré een modern en goed geëquipeerd theater heeft gemaakt. Deze grote verbouwing is mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, Stichting Nh1816 en het Carré Fonds. Het Carré Fonds is haar donateurs dankbaar voor hun bijdrage aan dit project en trots op het prachtige eindresultaat. In 2014 is de naam Stichting Oscar Carré Fonds gewijzigd in Stichting Carré Fonds. Hierdoor wordt de verbinding tussen het Carré Fonds (CF) en Carré nog duidelijker. We hebben in 2014 een viertal grote ontvangsten georganiseerd voor schenkers en mogelijke nieuwe schenkers, voorafgaand aan unieke voorstellingen. We hebben veel belangstellenden mogen ontvangen, die hebben kunnen kennismaken met de voor- en de achterkant van het prachtige theater. Een aantal heeft zich direct verbonden aan het CF en een aantal van hen overweegt een schenking. In een tijd dat het economisch niet voor de wind gaat, doet het ons goed te merken dat de liefde voor Carré groot is. Dit verslag geeft een inzicht in wat het CF in 2014 ondernomen en bereikt heeft. Daar mogen we trots op zijn. Ook de vele mensen binnen en buiten het CF en Carré die zich daarvoor hebben ingezet zijn wij zeer erkentelijk. Onze dank is groot aan onze donateurs, die onder deze zware economische tijden financieel hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds om zo de ambities van het Koninklijk Theater Carré mogelijk te maken. Wij gaan wederom een prachtig jaar tegemoet waar we door bijdragen van vele mensen en organisaties Koninklijk Theater Carré, het mooiste theater in Nederland helpen behouden voor de volgende generaties. Het CF zal zich ook in 2015 inspannen om de harten en hoofden van vele mensen voor Carré te openen. John Jaakke Voorzitter Stichting Carré Fonds 4

4 I. Bestuursverslag I.1 Inleiding Stichting Carré Fonds, hierna te noemen het CF, is precies twee jaar voor het 125-jarige jubileum van Koninklijk Theater Carré opgericht op 3 december Tevens zijn drie aan Carré gerelateerde stichtingen gefuseerd met het CF. Deze stichtingen vormen nu ieder voor zich een fonds op naam binnen stichting CF, te weten Fonds tot Instandhouding van het Koninklijk Theater Carré, Fonds Carré Theaterproducties en het Fonds Vrienden van Carré. Dit jaarverslag beslaat de periode 1 januari tot en met 31 december I.2 Doelstelling In de statuten is de doelstelling van het CF als volgt benoemd: Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré te Amsterdam, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden; Het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten in voornoemd theater, waaronder het voorbereiden en uitvoeren van theaterproducties; Het vergroten van de betrokkenheid tussen het Koninklijk Theater en haar publiek, vooral dat deel ervan, dat een speciale band heeft of wil hebben met Carré. Visie en missie van het CF Behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties met een brede, hoogwaardige en toegankelijke programmering voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Het CF ondersteunt Carré in drie thema s: 1. Theaterinnovaties & monument, 2. Educatie en talentontwikkeling en 3. Theaterproducties. Het fonds tracht haar doelen te bereiken onder meer door: Het werven van fondsen en donaties; Het financieel ondersteunen van voornoemd theater; Het in stand houden en uitbreiden van een kring vrienden van voornoemd theater, het organiseren van activiteiten voor vrienden en sponsors en het regelmatig informeren van deze vrienden en sponsors; Het organiseren van educatieve activiteiten alsmede activiteiten in het algemeen belang in voornoemd theater; Al hetgeen dienstig zal en kan zijn aan de doelstelling. Het CF is een steunstichting voor Koninklijk Theater Carré voor het behoud van het monument aan de Amstel en van de brede en toegankelijke programmering (van circus tot klassiek ballet) voor alle lagen van de bevolking (autochtoon & allochtoon, arm & rijk, universiteit & vmbo) van jong (educatie) tot oud. Het CF ontwikkelt activiteiten en programma s om dit 127 jaar oude karakter van Carré te behouden voor volgende generaties. Subdoelstellingen in de beginfase van het CF Opbouw van professionele, transparante en wervende communicatie voor het CF; Opbouw en communicatie van heldere en concrete doelstellingen en projecten voor het CF; 5

5 Opbouw van een betrouwbare en feestelijke omgeving voor zeer betrokken en duurzame relaties van Carré; Opbouw van meer betrokken en duurzame relaties van Carré en uitbreiding van deze betrokken relaties; Opbouw van een stevig fundament voor een betrouwbare opvolging van de fondsenwerving en het relatiemanagement. I.3 Organisatie en bestuur Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur en toezicht, waarbij in het bijzonder de positie van het fonds als fondsenwervende organisatie ten behoeve van de culturele instelling Koninklijk Theater Carré in ogenschouw wordt genomen. Daarbij erkent het fonds het belang van het integer en transparant handelen door het bestuur. Het fonds aanvaardt de uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zoals vastgelegd in de 'Code Cultural Governance'. Het CF heeft een culturele ANBI status. Het bestuur bestaat in 2014 uit zeven personen, waaronder twee fondsbestuurders van de eerder genoemde fondsen op naam. Nieuwe leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Maximaal één derde van het aantal bestuursleden wordt benoemd uit een voordracht van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen en is in 2014 viermaal formeel bijeen geweest. Dit vierde jaar heeft in het teken van de werving van fondsen gestaan. Het bestuur van het CF is een wervend bestuur en beoordeelt financiële aanvragen van Koninklijk Theater Carré. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van het fonds gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: John Jaakke Philippine Risch Benno Leeser Saskia van Basten Batenburg Hans van Veggel René Froger Ivo Niehe voorzitter penningmeester secretaris fondsbestuurder Vrienden van Carré fondsbestuurder Instandhouding en fondsbestuurder Carré Theaterproducties algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een bestuurslid is maximaal tweemaal herbenoembaar. 6

6 Het bestuur stelt in overleg met de manager Sponsoring en Fondsenwerving van Carré een beleidsplan op. De manager Sponsoring en Fondsenwerving is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. De financiële administratie en het secretariaat van het CF zijn ondergebracht bij Carré. Besluitvorming over financiële aanvragen van Carré is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Per 1 januari 2014 heeft Madeleine van der Zwaan, Directeur Koninklijk Theater Carré zich terug getrokken als directeur van het CF. De heren Van Tijn en Bohnenn zijn in 2014 afgetreden als bestuurslid van het CF. Het bestuur is hen buitengewoon erkentelijk voor hun grote inzet voor het fonds. Met ingang van 12 mei 2014 vervult Harriëtte Loeffen de functie manager Fondsenwerving en sponsoring. Zij heeft een grote ervaring op het gebied van Fondsenwerving en het bestuur is dan ook verheugd met haar aanstelling. Ter bevordering van de communicatie en het verschaffen van meer inzicht in de besteding van de middelen die door het CF zijn toegezegd zit de voorzitter van het CF als toehoorder bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré. Mevrouw Gala Veldhoen, lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré zit als toehoorder bij de bestuursvergaderingen van het CF. Carré Café 7

7 I.4 Communicatie Het CF heeft op regelmatige basis contact met haar schenkers. Om de link tussen het CF en Koninklijk Theater Carré te benadrukken is de naam Oscar Carré Fonds in 2014 gewijzigd in Carré Fonds. Tegelijkertijd is ook het logo van het CF aangepast. Deze is nu in lijn met het logo van Carré; rood en in hetzelfde lettertype. Naast de informatie over voorstellingen, premières, bestedingen, lopende projecten en de informatie op de website zijn in 2014 steeds alle bezoekers van bijeenkomsten na afloop schriftelijk bedankt voor hun aanwezigheid. Alle schenkers hebben in 2014 een zomerbrief met dankzegging en het jaarverslag over 2013 ontvangen. Aan het einde van het jaar hebben schenkers en relaties van het CF per post een nieuwjaarswens ontvangen. In 2014 is de website vernieuwd conform de nieuwe huisstijl. De website is toegankelijker en informatiever en wordt frequenter dan voorheen aangevuld met nieuwsberichten over het Carré Fonds. Een groot bord met daarop de steunfondsen en sponsors hangt vanaf juni 2014 op een prominente plaats in de voorhal. Homepage II. Activiteiten en besteding giften In dit vierde jaar heeft het CF 4 ontvangsten georganiseerd om schenkers en mogelijke schenkers te betrekken bij de doelstellingen van het CF. Deze ontvangsten, gekoppeld aan een voorstelling waren een groot succes en het bestuur is verheugd met de warme betrokkenheid en genereuze bijdragen die ze heeft mogen ontvangen van haar gasten. Op 22 juni organiseerde het Carré Fonds voor haar schenkers en prospects een groot ontvangst bij de première van de voorstelling van WarHorse. Op dat moment waren de verbouwde foyers net in gebruik genomen, waardoor alle bezoekers ontvangen konden worden in de vernieuwde ruimtes. In totaal mocht het CF die avond 65 gasten verwelkomen. Een bijeenkomst exclusief voor de schenkers van het CF vond plaats bij de voorstelling van Cosi fan Tutte op 26 augustus. 28 personen hebben zich aangemeld voor deze ontvangst. Ook de première van Herman van Veen op 28 oktober is gecombineerd met een ontvangst voor schenkers, prospects en sponsors van Carré. Het gedeeld enthousiasme voor Carré en netwerk werd zowel zakelijk als privé door de betrokkenen als buitengewoon plezierig ervaren. Hier mocht het CF 46 personen ontvangen. Bij de première van het Wereldkerstcircus op 18 december is ook een ontvangst van het CF georganiseerd waarbij wij 75 schenkers en belangstellenden mochten ontvangen. Naast deze grote ontvangsten is ook regelmatig en petite comité een aantal relaties ontvangen bij verschillende voorstellingen, zoals bij de 500-ste voortelling van Herman van Veen De in 2012 toegezegde schenking van de BankGiro Loterij is in 2013 aan het CF gedoneerd. Deze donatie is door het CF geschonken aan Carré ten behoeve van een ingrijpende verbouwing aan de foyers. Daarnaast heeft het fonds op naam Instandhouding ook een donatie gedaan ( ) aan ditzelfde project. Hierdoor konden de toenmalige Pouw en Holland Casino Foyer verbouwd worden tot een moderne en commercieel aantrekkelijke ruimte. Tevens is daarbij een derde restaurant gecreëerd, het Carré Café. In juni 2014 is de verbouwing van de 8

8 foyers gerealiseerd. Op 29 oktober 2014 werden de nieuwe foyers officieel geopend door Herman van Veen, samen met Judith Lingeman, Hoofd Goede Doelen van de BankGiro Loterij en Carré directeur Madeleine van der Zwaan. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe foyers heeft de BankGiro Loterij in samenwerking met Carré een actie georganiseerd, waarmee belangstellenden een meet & greet met Herman van Veen konden winnen. De respons op deze succesvolle actie was groot. Over de opening is in diverse media bericht onder andere op TV in het programma Koffietijd. In 2014 heeft Carré een aanzienlijke investering gedaan in een nieuwe geluidsinstallatie ten behoeve van de bespeling van het voortoneel. Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft hiertoe een donatie gedaan van ,- aan het CF. Het CF heeft deze gift aan Carré geschonken om deze investering te kunnen realiseren. Op 30 oktober 2014 werd de ingebruikname van de nieuwe geluidsinstallatie gevierd in aanwezigheid van afgevaardigden van Nh1816, het bestuur van het CF en de directie van Koninklijk Theater Carré. De geluidsinstallatie geldt als een van de beste en modernste in theaterland en biedt bespelers de mogelijkheid om met weinig middelen optimale geluidskwaliteit te creëren. Met de ingebruikname van deze geluidsinstallatie is een lang gekoesterde wens van Carré in vervulling gegaan. Vanuit het Fonds Vrienden van Carré ( ), aangevuld met een donatie uit het Fonds Instandhouding ( ) is een donatie gedaan voor de verbouwing van de voorhal. Dankzij deze verbouwing is de voorhal overzichtelijker en de nieuwe verkoopbalie is voor de gasten en het verkooppersoneel gebruiksvriendelijker. De voorhal is daarmee in lijn met de verbouwde rondgang en foyers. Officiële ingebruikname van het geluidssysteem Hans van Veggel. (Carré Fonds) en Hein Aanstoot (Stichting Goede Doelen Nh1816) II.1 Theaterinnovaties & monument Koninklijk Theater Carré wil succesvol en vernieuwend blijven. Daarom is het nodig om te investeren in innovaties die het programmeren van onderscheidende producties mogelijk maken en in faciliteiten die voor extra omzet zorgen om Carré daarmee een solide financiële basis te bieden. Zo wil Carré aanpassingen doen aan toneel en techniek, waardoor er meer dan één voorstelling per avond kan worden gegeven. Het bezoekersaantal kan hierdoor met zo n 20% groeien. Koninklijk Theater Carré is niet alleen een unieke theaterinstelling, het is ook een bijzonder gebouw. Niet voor niets heeft la grande dame aan de Amstel een monumentenstatus gekregen. Om het monument in stand te houden, zodat het ook voor toekomstige generaties een belevenis blijft om er te komen, zijn investeringen nodig. 9

9 II.2 Educatie en talentontwikkeling Omdat Carré zich realiseert dat zij uiteindelijk afhankelijk is van nieuwe generaties kunstenaars en artiesten, wil het theater een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent. Niet om meteen zelfstandig het hoofdpodium van Nederland te bestormen, maar wel om binnen de context en infrastructuur van Carré te werken aan de artistieke ontwikkeling en het maken van producties die zij in de studiozaal Klein Carré kunnen presenteren. Bij het maakproces worden de nieuwelingen in het vak ondersteund door de medewerkers en de infrastructuur van Carré. Of het nu gaat om licht en geluid of om communicatie en marketing, hier valt veel te leren. Maar in deze begeleiding van jong talent ligt ook voor Carré zelf een duidelijke meerwaarde: het inspireert en motiveert de medewerkers van Carré. De studenten brengen een frisse blik binnen, bijvoorbeeld hoe een jonge generatie wil worden aangesproken via de sociale media. Carré werkt bijvoorbeeld samen met de Frank Sanders Academie. Studenten maken gebruik van de faciliteiten die Carré hen biedt. Zij repeteren niet alleen in klein Carré, maar treden ook op in de grote zaal. II.3 Theaterproducties Van sommige producties is van het begin af aan duidelijk dat ze een groot publiek zullen trekken en ook een zakelijk succes zullen zijn. Er zijn ook producties die Carré wil presenteren omdat ze een belangrijke aanvulling zijn op het culturele aanbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlandse producties die exclusief naar ons land worden gehaald, of om speciaal ontwikkelde producties die bijdragen aan de diversiteit van onze programmering. Carré wil een onderscheidend, vernieuwend programma blijven aanbieden, ondanks de soms bijbehorende financiële risico s. Het CF heeft in 2014 geen producties ondersteund, maar is betrokken bij de plannen voor 2015 waar zij mogelijk in participeert. Herman van Veen opent in bijzijn van Judith Lingeman (BankGiro Loterij) en Madeleine van der Zwaan (directeur Koninklijk Theater Carré) de vernieuwde foyer. 10

10 II.4 Vrienden van Carré De Gouden en Diamanten Vrienden blijven als vanouds verbonden aan het CF. De Gouden en Diamanten Vrienden zijn nadrukkelijk onderdeel van het CF en zij worden nu door extra activiteiten en communicatie nog meer betrokken bij de activiteiten van het CF. In 2014 telt het CF 66 Gouden Vrienden van Carré en 64 Diamanten Vrienden van Carré, waaronder 15 lijfrenteschenkers. In 2014 is bij de voorstelling van WarHorse een ontvangst georganiseerd voor de Gouden en de Diamanten Vrienden. In totaal mochten wij die avonds 130 gasten ontvangen. Op 5 november organiseerden wij een ontvangst voor de Diamanten Vrienden bij de voorstelling van Herman van Veen. Circa 20 Diamanten Vrienden zijn ingegaan op deze uitnodiging. Het aantal 30,- Vrienden is medio 2014 met circa 200 gestegen. Per 1 juli 2014 zij de 30,- Vrienden ondergebracht bij de afdeling marketing van Carré. In januari 2015 is een plan gepresenteerd om in 2015 meer Gouden en Diamanten Vrienden bij het CF te laten aansluiten en door meer giften meer te kunnen betekenen voor het fonds en daarmee Carré. III. Bijdragen en toezeggingen III.1 Particulieren en bedrijven Het CF heeft in 2014 zeven nieuwe schenkers mogen verwelkomen, waarmee wij de komende 5 jaar jaarlijks een bedrag van ruim ,- mogen ontvangen (in totaal ,- over 5 jaar). Het bestuur bedankt de Oscars van Carré, de onstuimige Lippizaners, de moedige Volbloeden en de trotse Friezen van harte voor hun steun. III.2 Vermogensfondsen In 2014 zijn verder geen bijdragen ontvangen anders dan schenkingen en vrienden bijdragen. IV. Beleidsplan IV.1 Wervingsbeleid Het CF hanteert een zeer persoonlijke en individuele benadering bij het betrekken en werven van haar schenkers. Het is ook een persoonlijke keus voor onze potentiële schenkers om een algemene bijdrage te doen of specifiek te kiezen voor een van de drie focusgebieden van het CF: theaterinnovaties & monument, talentontwikkeling en theaterproducties. IV.2 Kosten- en baten ontwikkeling Het jaar 2014 was het vierde jaar voor het CF. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 225K. De kosten zijn binnen de begroting gebleven en de afwijking van de begroting is het gevolg van een extra bijdrage aan het project restaurant en overige ruimtes in Carré voor en bij de inkomsten de ontvangst van van het Fonds Stichting Nh1816, die wel in de begroting was opgenomen, maar na overleg met de accountants al in de jaarrekening 2013 was verwerkt. De behaalde opbrengsten waren en verder conform de begroting en in lijn met de lange termijn planning. De kosten van het fonds waren , waardoor het uiteindelijke resultaat bedroeg. Vrijwel het gehele vermogen van de stichting staat ter beschikking voor de doelstellingen. De directe liquiditeit (rekening courant en spaarrekeningen) is teruggelopen als gevolg van de beleggingen. De current ratio is 38,5 en de solvabiliteit van het fonds is 3860%. 11

11 Het CF stelt als doel onder de 25% (volgens CBF keurmerk) te blijven voor haar kosten aan fondsenwerving. In 2014 was dit 6,3% van de baten. De geworven gelden in het CF kunnen zo maximaal ten goede komen van de projecten en geoormerkte fondsen waarvoor ze zijn gedoneerd. Deze geoormerkte fondsen en projecten worden allemaal ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van het behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties en de doelstellingen van CF. IV.3 Beleggingsbeleid Het CF voert een risicomijdend beleggingsbeleid. Middelen die dienen ter financiering van de lopende projecten worden in principe als liquiditeiten aangehouden, dan wel in de vorm van producten als spaarrekeningen of deposito s. Het bestuur heeft in 2014 besloten een groter deel van de beschikbare middelen onder te brengen in Vermogensbeheer ten einde een groter rendement te behalen op haar vermogen. Eind 2014 is een 1 e tranche van 1,0 miljoen overgezet naar vermogensbeheer en zodra marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven worden volgende tranches belegd. Er zal maximaal 3,0 miljoen langdurig worden belegd. Het vermogensbeheer is in handen gegeven van ING Wealth Management. V. 1.Vooruitblik 2015 Het behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties met een brede, hoogwaardige en toegankelijke programmering voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Dit is de missie van het Carré Fonds. In 2015 zal het bestuur van het Carré Fonds zich inzetten om donateurs te betrekken in samenwerking met het team van Koninklijk Theater Carré, met name de manager Fondsenwerving en coördinator van de Gouden en Diamanten Vrienden. De opstart van het CF is solide geweest en vooral rond de 125-jarige viering is een aantal meerjarige donateurs aangesloten en was de werving succesvol bij twee grote fondsaanvragen (Nh1816 en Bankgiro Loterij). Na organisatorische wijzigingen en personele wisselingen is het van belang de samenwerking tussen CF en Carré optimaal in te zetten om de fondsenwerving verder te ontwikkelen en te zorgen voor betrokken en tevreden donateurs en extra opbrengsten. Het zijn geen makkelijke tijden voor de culturele sector. Daarom is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. Koninklijk Theater Carré is altijd een theater geweest van cultureel ondernemers die voorop liepen met hun programmering en producties. Dit wil het bestuur ook in 2015 blijvend ondersteunen. Ook educatie en talentontwikkeling krijgen weer een belangrijke kans en zullen Koninklijk Theater Carré ondersteunen in haar rol als het theater van Nederland en het podium om te bereiken voor Nederlandse artiesten. Het bestuur verwacht geen risico s ten aanzien van haar inkomsten en beleggingen voor het komende jaar. aanvullende financieringsbehoeften zijn niet aanwezig. De financiële positie zien we als solide en wij continueren het bestaande beleid. Het CF zal inventariseren welke vermogensfondsen bij het CF betrokken kunnen worden. In 2015 zal het CF starten met het actief werven van Gouden en Diamanten Vrienden om daarmee de basis van de schenkers piramide te verstevigen. Bovendien wordt een aantal evenementen georganiseerd om daarmee een specifiek netwerk, gerelateerd aan bijvoorbeeld een netwerk van een bestuurslid, kennis te laten maken met en te betrekken bij het CF. Er is een planning voor de voorstellingen in Carré waarvoor relaties uitgenodigd worden en waar rondom activiteiten van CF georganiseerd worden. Relaties worden in kaart gebracht middels prospect research. In samenwerking met de BankGiro Loterij en Carré word een actie ontwikkeld om met elkaar geoormerkt te werven in het theater voor een of meerdere steunprojecten in Carré. Amsterdam, 10 maart 2015 Bestuur Carré Fonds 12

12 V.2 Begroting 2015 Totaal BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten 0 Som der baten LASTEN: Besteed aan Doelstellingen Bijdrage educatie 0 Bijdrage programmering 0 Bijdrage renovatie en innovatie Wervings lasten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Verwachte mutatie eigen vermogen in 2015: Fonds op Naam Theaterproducties Fonds op Naam Instandhouding Fonds op Naam Vrienden Overige reserve Toename eigen vermogen

13 Jaarrekening

14 6. JAARREKENING 6.1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA (na bestemming resultaat) Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves en fondsen Overige reserve Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Totaal

15 6.2 Staat van baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk over boekjaar BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN: Besteed aan doelstellingen Bijdrage educatie Bijdrage programmering Bijdrage renovatie en innovatie Wervings lasten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan: Fonds op Naam Theaterproducties Fonds op Naam Instandhouding Fonds op Naam Vrienden Overige reserve Bestemmingsfondsen Toename /afname (-) eigen vermogen

16 6.3 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit activiteiten Verandering in werkkapitaal Effecten Vorderingen Kortlopende schulden Financiële baten Kasstroom uit operationele activiteiten Afname resp. toename geldmiddelen Mutatie geldmiddelen: Geldmiddelen per toename/afname geldmiddelen Geldmiddelen per

17 6.4 Toelichting bij de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgemaakt op 10 maart 2015 Vestigingsplaats De statutaire vestigingsplaats van Stichting Carré Fonds (het fonds) is Amsterdam, per adres Amstel , 1018 EM. Activiteiten Het fonds werft gelden voor projecten die gericht zijn op de toekomst, ter bevordering van de instandhouding van het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. Het fonds draagt bij aan een naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden. Het fonds ondersteunt Carré op drie thema s: Theaterinnovaties & monument, Jongereneducatie en talentontwikkeling en Theaterproducties. Schenkings- en successierecht Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende culturele instelling in de zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (ANBI). Deze culturele ANBI-status is van belang om schenkingen en erfenissen belastingvrij te kunnen ontvangen. Het fonds kan zelf belastingvrij schenken aan B.V. Exploitatie Maatschappij Carré. Dit betekent dat de volle 100% van de donaties, zonder belastingdruk, kan worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen. Het fonds is in 2011 door de belastingdienst aangemerkt als culturele instelling, zodat donaties onder de nieuwe Geefwet vallen, waarbij op de schenking een multiplier toegepast mag worden van 25% op de eerste van het totale schenkingsbedrag. Toelichting op rente- en kasstroomrisico s Het fonds heeft tot op heden een defensief beleggingsbeleid gevoerd. Slechts obligaties met status AAA zijn in het verleden in de portefeuille opgenomen. In het afgelopen boekjaar zijn geen nieuwe beleggingen geïnitieerd. Alle liquiditeiten staan op spaar- en deposito rekeningen. Dat betekent ook dat de risico s voor de kasstroom beperkt zijn. Afname van middelen zal in beginsel altijd terug te zien zijn in het vermogen. Het fonds kan nooit een negatief vermogen krijgen. 6.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Het jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en aangeduid met *. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat en/of vermogen. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van het Carré Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar 18

18 De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. Activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs of verkrijgingsprijs minus investeringssubsidies en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Effecten Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties. Het beleggingsbeleid is risico avers en erop gericht om de obligaties aan te houden tot datum van lossing. De vermogensfondsen (onder beheer van ING Wealth management) worden jaarlijks gewaardeerd tegen de marktwaarde conform opgave van de ING. De marktwaarde mutatie wordt verwerkt in de staat van baten en lasten als ongerealiseerde koerswinsten. Gerealiseerde beleggingsresultaten worden eveneens ten gunste of ten laste gebracht van de staat van baten en lasten. Liquide Middelen Liquide middelen, bestaande uit kas, banksaldi en direct opvraagbare deposito's, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekening-courantschulden worden opgenomen als leningen onder de kortlopende schulden op de balans. Fondsen Onder Fondsen verantwoorden wij door derden toegezegde gelden in de vorm van Fonds op Naam. Jaarlijks wordt aan deze Fondsen het beleggingsrendement toegevoegd. De Fondsen worden aangehouden voor aanwending in het kader van de doelstelling. Omtrent de omvang van de fondsen zijn geen restricties. Continuïteitsreserve Er is geen continuïteitsreserve gevormd vanwege het feit dat er geen personele verplichtingen aanwezig zijn als ook er geen verplichtingen bestaan in het kader van langlopende contracten betreffende de bedrijfsvoering. Langlopende Schulden 19

19 Leningen worden bij eerste verwerking in de jaarrekening tegen reële waarde opgenomen. Leningen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen wanneer deze tot uiterlijk 12 maanden na balansdatum dienen te zijn afgelost. Kortlopende Schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief. Toelichting op de resultaatbepaling Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan uit de opbrengsten uit hoofde van lijfrentedonaties, donaties van fondsen en instellingen, incidentele giften, contributies, dividend en interest. De lijfrentedonaties worden als baten verantwoord in het financiële jaar waarvan het beginjaar gelijk is aan het fiscale jaar. De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Financiële baten en lasten Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 20

20 Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 21

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014

HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014 HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014 Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Inleiding 4 Terugblik 2014 5 Verwachting 2015 12 Personeel en Organisatie 12 Verslag van de Raad van Commissarissen aan de

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de beheerder 7 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 11 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service. Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN JAAR 2011 REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN Inhoud financieel verslag en jaarrekening 2011 Inleiding 2 Aansluiting met planperiode 2007 t/m 2010 2 Gehanteerde richtlijnen 3 Toelichting op de rechtspersonen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie