JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

2 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties & monument... 9 II.2 Educatie en talentontwikkeling III. Bijdragen en toezeggingen III.1 Particulieren en bedrijven IV. Beleidsplan IV.1 Wervingsbeleid IV.2 Kosten- en baten ontwikkeling V. 1.Vooruitblik V.2 Begroting Jaarrekening JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting bij de jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS BELANGRIJKE FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES BESTUURSLEDEN CARRÉ FONDS

3 Voorwoord Voor onze schenkers en belangstellenden, Het vierde jaar van het Carré Fonds zit er op. Wederom een bijzonder en bewogen jaar! 2014 stond in Carré in het teken van een ingrijpende verbouwing. Een verbouwing die van Carré een modern en goed geëquipeerd theater heeft gemaakt. Deze grote verbouwing is mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, Stichting Nh1816 en het Carré Fonds. Het Carré Fonds is haar donateurs dankbaar voor hun bijdrage aan dit project en trots op het prachtige eindresultaat. In 2014 is de naam Stichting Oscar Carré Fonds gewijzigd in Stichting Carré Fonds. Hierdoor wordt de verbinding tussen het Carré Fonds (CF) en Carré nog duidelijker. We hebben in 2014 een viertal grote ontvangsten georganiseerd voor schenkers en mogelijke nieuwe schenkers, voorafgaand aan unieke voorstellingen. We hebben veel belangstellenden mogen ontvangen, die hebben kunnen kennismaken met de voor- en de achterkant van het prachtige theater. Een aantal heeft zich direct verbonden aan het CF en een aantal van hen overweegt een schenking. In een tijd dat het economisch niet voor de wind gaat, doet het ons goed te merken dat de liefde voor Carré groot is. Dit verslag geeft een inzicht in wat het CF in 2014 ondernomen en bereikt heeft. Daar mogen we trots op zijn. Ook de vele mensen binnen en buiten het CF en Carré die zich daarvoor hebben ingezet zijn wij zeer erkentelijk. Onze dank is groot aan onze donateurs, die onder deze zware economische tijden financieel hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds om zo de ambities van het Koninklijk Theater Carré mogelijk te maken. Wij gaan wederom een prachtig jaar tegemoet waar we door bijdragen van vele mensen en organisaties Koninklijk Theater Carré, het mooiste theater in Nederland helpen behouden voor de volgende generaties. Het CF zal zich ook in 2015 inspannen om de harten en hoofden van vele mensen voor Carré te openen. John Jaakke Voorzitter Stichting Carré Fonds 4

4 I. Bestuursverslag I.1 Inleiding Stichting Carré Fonds, hierna te noemen het CF, is precies twee jaar voor het 125-jarige jubileum van Koninklijk Theater Carré opgericht op 3 december Tevens zijn drie aan Carré gerelateerde stichtingen gefuseerd met het CF. Deze stichtingen vormen nu ieder voor zich een fonds op naam binnen stichting CF, te weten Fonds tot Instandhouding van het Koninklijk Theater Carré, Fonds Carré Theaterproducties en het Fonds Vrienden van Carré. Dit jaarverslag beslaat de periode 1 januari tot en met 31 december I.2 Doelstelling In de statuten is de doelstelling van het CF als volgt benoemd: Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré te Amsterdam, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden; Het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten in voornoemd theater, waaronder het voorbereiden en uitvoeren van theaterproducties; Het vergroten van de betrokkenheid tussen het Koninklijk Theater en haar publiek, vooral dat deel ervan, dat een speciale band heeft of wil hebben met Carré. Visie en missie van het CF Behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties met een brede, hoogwaardige en toegankelijke programmering voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Het CF ondersteunt Carré in drie thema s: 1. Theaterinnovaties & monument, 2. Educatie en talentontwikkeling en 3. Theaterproducties. Het fonds tracht haar doelen te bereiken onder meer door: Het werven van fondsen en donaties; Het financieel ondersteunen van voornoemd theater; Het in stand houden en uitbreiden van een kring vrienden van voornoemd theater, het organiseren van activiteiten voor vrienden en sponsors en het regelmatig informeren van deze vrienden en sponsors; Het organiseren van educatieve activiteiten alsmede activiteiten in het algemeen belang in voornoemd theater; Al hetgeen dienstig zal en kan zijn aan de doelstelling. Het CF is een steunstichting voor Koninklijk Theater Carré voor het behoud van het monument aan de Amstel en van de brede en toegankelijke programmering (van circus tot klassiek ballet) voor alle lagen van de bevolking (autochtoon & allochtoon, arm & rijk, universiteit & vmbo) van jong (educatie) tot oud. Het CF ontwikkelt activiteiten en programma s om dit 127 jaar oude karakter van Carré te behouden voor volgende generaties. Subdoelstellingen in de beginfase van het CF Opbouw van professionele, transparante en wervende communicatie voor het CF; Opbouw en communicatie van heldere en concrete doelstellingen en projecten voor het CF; 5

5 Opbouw van een betrouwbare en feestelijke omgeving voor zeer betrokken en duurzame relaties van Carré; Opbouw van meer betrokken en duurzame relaties van Carré en uitbreiding van deze betrokken relaties; Opbouw van een stevig fundament voor een betrouwbare opvolging van de fondsenwerving en het relatiemanagement. I.3 Organisatie en bestuur Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur en toezicht, waarbij in het bijzonder de positie van het fonds als fondsenwervende organisatie ten behoeve van de culturele instelling Koninklijk Theater Carré in ogenschouw wordt genomen. Daarbij erkent het fonds het belang van het integer en transparant handelen door het bestuur. Het fonds aanvaardt de uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zoals vastgelegd in de 'Code Cultural Governance'. Het CF heeft een culturele ANBI status. Het bestuur bestaat in 2014 uit zeven personen, waaronder twee fondsbestuurders van de eerder genoemde fondsen op naam. Nieuwe leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Maximaal één derde van het aantal bestuursleden wordt benoemd uit een voordracht van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen en is in 2014 viermaal formeel bijeen geweest. Dit vierde jaar heeft in het teken van de werving van fondsen gestaan. Het bestuur van het CF is een wervend bestuur en beoordeelt financiële aanvragen van Koninklijk Theater Carré. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van het fonds gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: John Jaakke Philippine Risch Benno Leeser Saskia van Basten Batenburg Hans van Veggel René Froger Ivo Niehe voorzitter penningmeester secretaris fondsbestuurder Vrienden van Carré fondsbestuurder Instandhouding en fondsbestuurder Carré Theaterproducties algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een bestuurslid is maximaal tweemaal herbenoembaar. 6

6 Het bestuur stelt in overleg met de manager Sponsoring en Fondsenwerving van Carré een beleidsplan op. De manager Sponsoring en Fondsenwerving is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. De financiële administratie en het secretariaat van het CF zijn ondergebracht bij Carré. Besluitvorming over financiële aanvragen van Carré is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Per 1 januari 2014 heeft Madeleine van der Zwaan, Directeur Koninklijk Theater Carré zich terug getrokken als directeur van het CF. De heren Van Tijn en Bohnenn zijn in 2014 afgetreden als bestuurslid van het CF. Het bestuur is hen buitengewoon erkentelijk voor hun grote inzet voor het fonds. Met ingang van 12 mei 2014 vervult Harriëtte Loeffen de functie manager Fondsenwerving en sponsoring. Zij heeft een grote ervaring op het gebied van Fondsenwerving en het bestuur is dan ook verheugd met haar aanstelling. Ter bevordering van de communicatie en het verschaffen van meer inzicht in de besteding van de middelen die door het CF zijn toegezegd zit de voorzitter van het CF als toehoorder bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré. Mevrouw Gala Veldhoen, lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré zit als toehoorder bij de bestuursvergaderingen van het CF. Carré Café 7

7 I.4 Communicatie Het CF heeft op regelmatige basis contact met haar schenkers. Om de link tussen het CF en Koninklijk Theater Carré te benadrukken is de naam Oscar Carré Fonds in 2014 gewijzigd in Carré Fonds. Tegelijkertijd is ook het logo van het CF aangepast. Deze is nu in lijn met het logo van Carré; rood en in hetzelfde lettertype. Naast de informatie over voorstellingen, premières, bestedingen, lopende projecten en de informatie op de website zijn in 2014 steeds alle bezoekers van bijeenkomsten na afloop schriftelijk bedankt voor hun aanwezigheid. Alle schenkers hebben in 2014 een zomerbrief met dankzegging en het jaarverslag over 2013 ontvangen. Aan het einde van het jaar hebben schenkers en relaties van het CF per post een nieuwjaarswens ontvangen. In 2014 is de website vernieuwd conform de nieuwe huisstijl. De website is toegankelijker en informatiever en wordt frequenter dan voorheen aangevuld met nieuwsberichten over het Carré Fonds. Een groot bord met daarop de steunfondsen en sponsors hangt vanaf juni 2014 op een prominente plaats in de voorhal. Homepage II. Activiteiten en besteding giften In dit vierde jaar heeft het CF 4 ontvangsten georganiseerd om schenkers en mogelijke schenkers te betrekken bij de doelstellingen van het CF. Deze ontvangsten, gekoppeld aan een voorstelling waren een groot succes en het bestuur is verheugd met de warme betrokkenheid en genereuze bijdragen die ze heeft mogen ontvangen van haar gasten. Op 22 juni organiseerde het Carré Fonds voor haar schenkers en prospects een groot ontvangst bij de première van de voorstelling van WarHorse. Op dat moment waren de verbouwde foyers net in gebruik genomen, waardoor alle bezoekers ontvangen konden worden in de vernieuwde ruimtes. In totaal mocht het CF die avond 65 gasten verwelkomen. Een bijeenkomst exclusief voor de schenkers van het CF vond plaats bij de voorstelling van Cosi fan Tutte op 26 augustus. 28 personen hebben zich aangemeld voor deze ontvangst. Ook de première van Herman van Veen op 28 oktober is gecombineerd met een ontvangst voor schenkers, prospects en sponsors van Carré. Het gedeeld enthousiasme voor Carré en netwerk werd zowel zakelijk als privé door de betrokkenen als buitengewoon plezierig ervaren. Hier mocht het CF 46 personen ontvangen. Bij de première van het Wereldkerstcircus op 18 december is ook een ontvangst van het CF georganiseerd waarbij wij 75 schenkers en belangstellenden mochten ontvangen. Naast deze grote ontvangsten is ook regelmatig en petite comité een aantal relaties ontvangen bij verschillende voorstellingen, zoals bij de 500-ste voortelling van Herman van Veen De in 2012 toegezegde schenking van de BankGiro Loterij is in 2013 aan het CF gedoneerd. Deze donatie is door het CF geschonken aan Carré ten behoeve van een ingrijpende verbouwing aan de foyers. Daarnaast heeft het fonds op naam Instandhouding ook een donatie gedaan ( ) aan ditzelfde project. Hierdoor konden de toenmalige Pouw en Holland Casino Foyer verbouwd worden tot een moderne en commercieel aantrekkelijke ruimte. Tevens is daarbij een derde restaurant gecreëerd, het Carré Café. In juni 2014 is de verbouwing van de 8

8 foyers gerealiseerd. Op 29 oktober 2014 werden de nieuwe foyers officieel geopend door Herman van Veen, samen met Judith Lingeman, Hoofd Goede Doelen van de BankGiro Loterij en Carré directeur Madeleine van der Zwaan. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe foyers heeft de BankGiro Loterij in samenwerking met Carré een actie georganiseerd, waarmee belangstellenden een meet & greet met Herman van Veen konden winnen. De respons op deze succesvolle actie was groot. Over de opening is in diverse media bericht onder andere op TV in het programma Koffietijd. In 2014 heeft Carré een aanzienlijke investering gedaan in een nieuwe geluidsinstallatie ten behoeve van de bespeling van het voortoneel. Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft hiertoe een donatie gedaan van ,- aan het CF. Het CF heeft deze gift aan Carré geschonken om deze investering te kunnen realiseren. Op 30 oktober 2014 werd de ingebruikname van de nieuwe geluidsinstallatie gevierd in aanwezigheid van afgevaardigden van Nh1816, het bestuur van het CF en de directie van Koninklijk Theater Carré. De geluidsinstallatie geldt als een van de beste en modernste in theaterland en biedt bespelers de mogelijkheid om met weinig middelen optimale geluidskwaliteit te creëren. Met de ingebruikname van deze geluidsinstallatie is een lang gekoesterde wens van Carré in vervulling gegaan. Vanuit het Fonds Vrienden van Carré ( ), aangevuld met een donatie uit het Fonds Instandhouding ( ) is een donatie gedaan voor de verbouwing van de voorhal. Dankzij deze verbouwing is de voorhal overzichtelijker en de nieuwe verkoopbalie is voor de gasten en het verkooppersoneel gebruiksvriendelijker. De voorhal is daarmee in lijn met de verbouwde rondgang en foyers. Officiële ingebruikname van het geluidssysteem Hans van Veggel. (Carré Fonds) en Hein Aanstoot (Stichting Goede Doelen Nh1816) II.1 Theaterinnovaties & monument Koninklijk Theater Carré wil succesvol en vernieuwend blijven. Daarom is het nodig om te investeren in innovaties die het programmeren van onderscheidende producties mogelijk maken en in faciliteiten die voor extra omzet zorgen om Carré daarmee een solide financiële basis te bieden. Zo wil Carré aanpassingen doen aan toneel en techniek, waardoor er meer dan één voorstelling per avond kan worden gegeven. Het bezoekersaantal kan hierdoor met zo n 20% groeien. Koninklijk Theater Carré is niet alleen een unieke theaterinstelling, het is ook een bijzonder gebouw. Niet voor niets heeft la grande dame aan de Amstel een monumentenstatus gekregen. Om het monument in stand te houden, zodat het ook voor toekomstige generaties een belevenis blijft om er te komen, zijn investeringen nodig. 9

9 II.2 Educatie en talentontwikkeling Omdat Carré zich realiseert dat zij uiteindelijk afhankelijk is van nieuwe generaties kunstenaars en artiesten, wil het theater een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong talent. Niet om meteen zelfstandig het hoofdpodium van Nederland te bestormen, maar wel om binnen de context en infrastructuur van Carré te werken aan de artistieke ontwikkeling en het maken van producties die zij in de studiozaal Klein Carré kunnen presenteren. Bij het maakproces worden de nieuwelingen in het vak ondersteund door de medewerkers en de infrastructuur van Carré. Of het nu gaat om licht en geluid of om communicatie en marketing, hier valt veel te leren. Maar in deze begeleiding van jong talent ligt ook voor Carré zelf een duidelijke meerwaarde: het inspireert en motiveert de medewerkers van Carré. De studenten brengen een frisse blik binnen, bijvoorbeeld hoe een jonge generatie wil worden aangesproken via de sociale media. Carré werkt bijvoorbeeld samen met de Frank Sanders Academie. Studenten maken gebruik van de faciliteiten die Carré hen biedt. Zij repeteren niet alleen in klein Carré, maar treden ook op in de grote zaal. II.3 Theaterproducties Van sommige producties is van het begin af aan duidelijk dat ze een groot publiek zullen trekken en ook een zakelijk succes zullen zijn. Er zijn ook producties die Carré wil presenteren omdat ze een belangrijke aanvulling zijn op het culturele aanbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlandse producties die exclusief naar ons land worden gehaald, of om speciaal ontwikkelde producties die bijdragen aan de diversiteit van onze programmering. Carré wil een onderscheidend, vernieuwend programma blijven aanbieden, ondanks de soms bijbehorende financiële risico s. Het CF heeft in 2014 geen producties ondersteund, maar is betrokken bij de plannen voor 2015 waar zij mogelijk in participeert. Herman van Veen opent in bijzijn van Judith Lingeman (BankGiro Loterij) en Madeleine van der Zwaan (directeur Koninklijk Theater Carré) de vernieuwde foyer. 10

10 II.4 Vrienden van Carré De Gouden en Diamanten Vrienden blijven als vanouds verbonden aan het CF. De Gouden en Diamanten Vrienden zijn nadrukkelijk onderdeel van het CF en zij worden nu door extra activiteiten en communicatie nog meer betrokken bij de activiteiten van het CF. In 2014 telt het CF 66 Gouden Vrienden van Carré en 64 Diamanten Vrienden van Carré, waaronder 15 lijfrenteschenkers. In 2014 is bij de voorstelling van WarHorse een ontvangst georganiseerd voor de Gouden en de Diamanten Vrienden. In totaal mochten wij die avonds 130 gasten ontvangen. Op 5 november organiseerden wij een ontvangst voor de Diamanten Vrienden bij de voorstelling van Herman van Veen. Circa 20 Diamanten Vrienden zijn ingegaan op deze uitnodiging. Het aantal 30,- Vrienden is medio 2014 met circa 200 gestegen. Per 1 juli 2014 zij de 30,- Vrienden ondergebracht bij de afdeling marketing van Carré. In januari 2015 is een plan gepresenteerd om in 2015 meer Gouden en Diamanten Vrienden bij het CF te laten aansluiten en door meer giften meer te kunnen betekenen voor het fonds en daarmee Carré. III. Bijdragen en toezeggingen III.1 Particulieren en bedrijven Het CF heeft in 2014 zeven nieuwe schenkers mogen verwelkomen, waarmee wij de komende 5 jaar jaarlijks een bedrag van ruim ,- mogen ontvangen (in totaal ,- over 5 jaar). Het bestuur bedankt de Oscars van Carré, de onstuimige Lippizaners, de moedige Volbloeden en de trotse Friezen van harte voor hun steun. III.2 Vermogensfondsen In 2014 zijn verder geen bijdragen ontvangen anders dan schenkingen en vrienden bijdragen. IV. Beleidsplan IV.1 Wervingsbeleid Het CF hanteert een zeer persoonlijke en individuele benadering bij het betrekken en werven van haar schenkers. Het is ook een persoonlijke keus voor onze potentiële schenkers om een algemene bijdrage te doen of specifiek te kiezen voor een van de drie focusgebieden van het CF: theaterinnovaties & monument, talentontwikkeling en theaterproducties. IV.2 Kosten- en baten ontwikkeling Het jaar 2014 was het vierde jaar voor het CF. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 225K. De kosten zijn binnen de begroting gebleven en de afwijking van de begroting is het gevolg van een extra bijdrage aan het project restaurant en overige ruimtes in Carré voor en bij de inkomsten de ontvangst van van het Fonds Stichting Nh1816, die wel in de begroting was opgenomen, maar na overleg met de accountants al in de jaarrekening 2013 was verwerkt. De behaalde opbrengsten waren en verder conform de begroting en in lijn met de lange termijn planning. De kosten van het fonds waren , waardoor het uiteindelijke resultaat bedroeg. Vrijwel het gehele vermogen van de stichting staat ter beschikking voor de doelstellingen. De directe liquiditeit (rekening courant en spaarrekeningen) is teruggelopen als gevolg van de beleggingen. De current ratio is 38,5 en de solvabiliteit van het fonds is 3860%. 11

11 Het CF stelt als doel onder de 25% (volgens CBF keurmerk) te blijven voor haar kosten aan fondsenwerving. In 2014 was dit 6,3% van de baten. De geworven gelden in het CF kunnen zo maximaal ten goede komen van de projecten en geoormerkte fondsen waarvoor ze zijn gedoneerd. Deze geoormerkte fondsen en projecten worden allemaal ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van het behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties en de doelstellingen van CF. IV.3 Beleggingsbeleid Het CF voert een risicomijdend beleggingsbeleid. Middelen die dienen ter financiering van de lopende projecten worden in principe als liquiditeiten aangehouden, dan wel in de vorm van producten als spaarrekeningen of deposito s. Het bestuur heeft in 2014 besloten een groter deel van de beschikbare middelen onder te brengen in Vermogensbeheer ten einde een groter rendement te behalen op haar vermogen. Eind 2014 is een 1 e tranche van 1,0 miljoen overgezet naar vermogensbeheer en zodra marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven worden volgende tranches belegd. Er zal maximaal 3,0 miljoen langdurig worden belegd. Het vermogensbeheer is in handen gegeven van ING Wealth Management. V. 1.Vooruitblik 2015 Het behoud van Koninklijk Theater Carré voor volgende generaties met een brede, hoogwaardige en toegankelijke programmering voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Dit is de missie van het Carré Fonds. In 2015 zal het bestuur van het Carré Fonds zich inzetten om donateurs te betrekken in samenwerking met het team van Koninklijk Theater Carré, met name de manager Fondsenwerving en coördinator van de Gouden en Diamanten Vrienden. De opstart van het CF is solide geweest en vooral rond de 125-jarige viering is een aantal meerjarige donateurs aangesloten en was de werving succesvol bij twee grote fondsaanvragen (Nh1816 en Bankgiro Loterij). Na organisatorische wijzigingen en personele wisselingen is het van belang de samenwerking tussen CF en Carré optimaal in te zetten om de fondsenwerving verder te ontwikkelen en te zorgen voor betrokken en tevreden donateurs en extra opbrengsten. Het zijn geen makkelijke tijden voor de culturele sector. Daarom is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. Koninklijk Theater Carré is altijd een theater geweest van cultureel ondernemers die voorop liepen met hun programmering en producties. Dit wil het bestuur ook in 2015 blijvend ondersteunen. Ook educatie en talentontwikkeling krijgen weer een belangrijke kans en zullen Koninklijk Theater Carré ondersteunen in haar rol als het theater van Nederland en het podium om te bereiken voor Nederlandse artiesten. Het bestuur verwacht geen risico s ten aanzien van haar inkomsten en beleggingen voor het komende jaar. aanvullende financieringsbehoeften zijn niet aanwezig. De financiële positie zien we als solide en wij continueren het bestaande beleid. Het CF zal inventariseren welke vermogensfondsen bij het CF betrokken kunnen worden. In 2015 zal het CF starten met het actief werven van Gouden en Diamanten Vrienden om daarmee de basis van de schenkers piramide te verstevigen. Bovendien wordt een aantal evenementen georganiseerd om daarmee een specifiek netwerk, gerelateerd aan bijvoorbeeld een netwerk van een bestuurslid, kennis te laten maken met en te betrekken bij het CF. Er is een planning voor de voorstellingen in Carré waarvoor relaties uitgenodigd worden en waar rondom activiteiten van CF georganiseerd worden. Relaties worden in kaart gebracht middels prospect research. In samenwerking met de BankGiro Loterij en Carré word een actie ontwikkeld om met elkaar geoormerkt te werven in het theater voor een of meerdere steunprojecten in Carré. Amsterdam, 10 maart 2015 Bestuur Carré Fonds 12

12 V.2 Begroting 2015 Totaal BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten 0 Som der baten LASTEN: Besteed aan Doelstellingen Bijdrage educatie 0 Bijdrage programmering 0 Bijdrage renovatie en innovatie Wervings lasten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Verwachte mutatie eigen vermogen in 2015: Fonds op Naam Theaterproducties Fonds op Naam Instandhouding Fonds op Naam Vrienden Overige reserve Toename eigen vermogen

13 Jaarrekening

14 6. JAARREKENING 6.1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA (na bestemming resultaat) Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves en fondsen Overige reserve Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Totaal

15 6.2 Staat van baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk over boekjaar BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN: Besteed aan doelstellingen Bijdrage educatie Bijdrage programmering Bijdrage renovatie en innovatie Wervings lasten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan: Fonds op Naam Theaterproducties Fonds op Naam Instandhouding Fonds op Naam Vrienden Overige reserve Bestemmingsfondsen Toename /afname (-) eigen vermogen

16 6.3 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit activiteiten Verandering in werkkapitaal Effecten Vorderingen Kortlopende schulden Financiële baten Kasstroom uit operationele activiteiten Afname resp. toename geldmiddelen Mutatie geldmiddelen: Geldmiddelen per toename/afname geldmiddelen Geldmiddelen per

17 6.4 Toelichting bij de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgemaakt op 10 maart 2015 Vestigingsplaats De statutaire vestigingsplaats van Stichting Carré Fonds (het fonds) is Amsterdam, per adres Amstel , 1018 EM. Activiteiten Het fonds werft gelden voor projecten die gericht zijn op de toekomst, ter bevordering van de instandhouding van het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. Het fonds draagt bij aan een naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden. Het fonds ondersteunt Carré op drie thema s: Theaterinnovaties & monument, Jongereneducatie en talentontwikkeling en Theaterproducties. Schenkings- en successierecht Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende culturele instelling in de zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (ANBI). Deze culturele ANBI-status is van belang om schenkingen en erfenissen belastingvrij te kunnen ontvangen. Het fonds kan zelf belastingvrij schenken aan B.V. Exploitatie Maatschappij Carré. Dit betekent dat de volle 100% van de donaties, zonder belastingdruk, kan worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen. Het fonds is in 2011 door de belastingdienst aangemerkt als culturele instelling, zodat donaties onder de nieuwe Geefwet vallen, waarbij op de schenking een multiplier toegepast mag worden van 25% op de eerste van het totale schenkingsbedrag. Toelichting op rente- en kasstroomrisico s Het fonds heeft tot op heden een defensief beleggingsbeleid gevoerd. Slechts obligaties met status AAA zijn in het verleden in de portefeuille opgenomen. In het afgelopen boekjaar zijn geen nieuwe beleggingen geïnitieerd. Alle liquiditeiten staan op spaar- en deposito rekeningen. Dat betekent ook dat de risico s voor de kasstroom beperkt zijn. Afname van middelen zal in beginsel altijd terug te zien zijn in het vermogen. Het fonds kan nooit een negatief vermogen krijgen. 6.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Het jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en aangeduid met *. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat en/of vermogen. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van het Carré Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar 18

18 De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. Activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs of verkrijgingsprijs minus investeringssubsidies en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Effecten Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties. Het beleggingsbeleid is risico avers en erop gericht om de obligaties aan te houden tot datum van lossing. De vermogensfondsen (onder beheer van ING Wealth management) worden jaarlijks gewaardeerd tegen de marktwaarde conform opgave van de ING. De marktwaarde mutatie wordt verwerkt in de staat van baten en lasten als ongerealiseerde koerswinsten. Gerealiseerde beleggingsresultaten worden eveneens ten gunste of ten laste gebracht van de staat van baten en lasten. Liquide Middelen Liquide middelen, bestaande uit kas, banksaldi en direct opvraagbare deposito's, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekening-courantschulden worden opgenomen als leningen onder de kortlopende schulden op de balans. Fondsen Onder Fondsen verantwoorden wij door derden toegezegde gelden in de vorm van Fonds op Naam. Jaarlijks wordt aan deze Fondsen het beleggingsrendement toegevoegd. De Fondsen worden aangehouden voor aanwending in het kader van de doelstelling. Omtrent de omvang van de fondsen zijn geen restricties. Continuïteitsreserve Er is geen continuïteitsreserve gevormd vanwege het feit dat er geen personele verplichtingen aanwezig zijn als ook er geen verplichtingen bestaan in het kader van langlopende contracten betreffende de bedrijfsvoering. Langlopende Schulden 19

19 Leningen worden bij eerste verwerking in de jaarrekening tegen reële waarde opgenomen. Leningen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen wanneer deze tot uiterlijk 12 maanden na balansdatum dienen te zijn afgelost. Kortlopende Schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief. Toelichting op de resultaatbepaling Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan uit de opbrengsten uit hoofde van lijfrentedonaties, donaties van fondsen en instellingen, incidentele giften, contributies, dividend en interest. De lijfrentedonaties worden als baten verantwoord in het financiële jaar waarvan het beginjaar gelijk is aan het fiscale jaar. De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Financiële baten en lasten Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 20

20 Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 21

Voorwoord... 3. I.1 Inleiding... 4. I.2 Doelstelling... 4. I.3 Organisatie en bestuur... 5. I.4 Communicatie... 8. II. Activiteiten...

Voorwoord... 3. I.1 Inleiding... 4. I.2 Doelstelling... 4. I.3 Organisatie en bestuur... 5. I.4 Communicatie... 8. II. Activiteiten... JAARVERSLAG OSCAR CARRÉ FONDS 2013 Inhoud Voorwoord... 3 I.1 Inleiding... 4 I.2 Doelstelling... 4 I.3 Organisatie en bestuur... 5 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten... 8 II.1 Theaterinnovaties & monument...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Voorwoord...3. I.1 Inleiding...4. I.2 Doelstelling...4. I.3 Organisatie en bestuur...5. I.4 Communicatie...8. II. Activiteiten...8

Voorwoord...3. I.1 Inleiding...4. I.2 Doelstelling...4. I.3 Organisatie en bestuur...5. I.4 Communicatie...8. II. Activiteiten...8 JAARVERSLAG OSCAR CARRÉ FONDS 2012 Inhoud Voorwoord...3 I.1 Inleiding...4 I.2 Doelstelling...4 I.3 Organisatie en bestuur...5 I.4 Communicatie...8 II. Activiteiten...8 II.1 Theaterinnovaties & monument...8

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie