RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere"

Transcriptie

1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1

2 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening betreffende de jaarrekening 2014 Algemene toelichting bij de jaarrekening 6 Toelichting op de grondslagen voor de jaarrekening 6 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de staat van baten en lasten 14 2

3 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2013 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Goodwill Ontwikkelingskosten Materiële vaste activa (2) Gebouwen Installaties Kledingcontainers Transportmiddelen Inventaris en software Nog niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar Vlottende activa Voorraden (3) Vorderingen (4) Debiteuren Belastingen en premies Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op verbonden partijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (5)

4 31 december december 2013 PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan verbonden partijen Belastingen en premies Overige schulden en overlopende passiva

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Gerealiseerd Gerealiseerd BATEN Baten eigen fondsenwerving: - Verkoop kleding Overige baten Baten uit acties van derden Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen: Doelstelling A: Doelstellingen Leger des Heils Doelstelling B: Social return en herbestemming Doelstelling C: Ontwikkeling recycling Doelstelling D: Winkels Leger des Heils Doelstelling E: Overige doelstellingen Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan: - continuïteitsreserve bestemmingsreserve - overige reserve

6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten Stichting Leger des Heils ReShare (gevestigd te Oosterhout) heeft binnen de Leger des Heils organisatie in Nederland de verantwoordelijkheid voor de inzameling van gebruikte kleding en aanverwante artikelen. Uit deze inzameling komen goederen beschikbaar voor hulpverlening en worden tevens middelen gecreëerd ter financiering van de hulpverlening van het Leger des Heils in binnen- en buitenland. Stichting Leger des Heils ReShare is de opvolger van de rechtspersoon ReShare B.V. Vestigingsplaats Stichting Leger des Heils ReShare is feitelijk gevestigd op Postbus 6083, 4900 HB te Oosterhout en statutair Almere. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de directie gebruik van kritische schattingen. De resulterende boekhoudkundige uitkomsten zullen per definitie zelden gelijk zijn aan de gerelateerde werkelijke resultaten. Schattingen en veronderstellingen worden continu geëvalueerd en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en overige factoren, inclusief verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die op grond van de omstandigheden als redelijk worden ervaren. De gemaakte schattingen en veronderstellingen zijn bij de behandeling van de betreffende rubriek indien noodzakelijk nader toegelicht. TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650. Vermogen en resultaat zijn bepaald op basis van historische kosten. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs Begroting Omdat de wijziging in verslaggeving van BW 2 naar RJ 650 niet in het begrotigsproces over 2014 is meegenomen, zijn is geen afzonderlijke kolom van begrote cijfers opgenomen in deze jaarrekening. Stelselwijziging en vergelijkende cijfers Als gevolg van de omzetting van ReShare B.V. in de Stichting Leger des Heils ReShare vindt de verslaggeving plaats onder RJ 650 (in plaats van BW 2 titel 9). Ook de vergelijkende cijfers zijn op deze wijze geherrubriceerd. Deze wijziging van de presentatie heeft geen invloed gehad op het vermogen en het resultaat van de Stichting. 6

7 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Immateriële vaste activa De immateriele vaste activa (bestaande uit goodwill) voortkomend uit acquisities wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd tegen kostprijs en lineair afgeschreven gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa (Im)materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Bijzondere waardeverminderingen De Stichting beoordeelt ultimo boekjaar in hoeverre een bijzondere waardevermindering van toepassing is. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn wordt de realiseerbare waarde van het vaste actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ( first in, first out ) of lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door de verkrijgingsprijs te vergelijken met de marktprijs. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 7

8 Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Groepsverhoudingen Voor Stichting Leger des Heils ReShare zijn de andere entiteiten van het Leger des Heils zoals benoemd in de waarderingsgrondslagen onder groepsverhoudingen een verbonden partij. Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting, andere entiteiten van het Leger des Heils in Nederland, haar bestuurders en leidinggevende functionarissen. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Omzet kleding De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en verrichte diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Kostprijs omzet Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe kosten onder anderen bestaande uit de inkoopkosten van de diverse textielsoorten welke aan derden worden vergoed. De directe inkoop- en logistieke kosten worden in mindering gebracht op de omzet kleding, de indirecte kosten worden aangemerkt als kosten werving baten Afschrijvingen De afschrijvingen op de (im)materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde dan wel boekwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Indien nodig wordt hierbij een restwaarde gehanteerd. Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Leger des Heils ReShare heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Doelbestedingen Als doelbestedingen worden aangemerkt, de uitgaven die worden gedaan aan de verschillende doelen passend binnen de statuten van de organisatie. Dit betreft zowel directe donaties en/of bestedingen, alsmede de toerekenbare kosten die met bepaalde doelbestedingen verband houden. Werving baten Alle kosten welke gemaakt dienen te worden ter verwerving/inzameling van de kleding worden beschouwd als kosten die gemaakt moeten worden om de uiteindelijk baten te werven. Dit betreft de kosten van het logistieke (inzamel)apparaat, alsmede de overige indirecte kosten behorend bij de inzameling van kleding waaronder de kosten van de buitendienst en sales. 8

9 Operationele leasing Bij de Stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 9

10 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Vaste activa 1. Immateriële vaste activa Goodwill Ontwikkelingskosten Goodwill Stand per 1 januari Afschrijvingen Stand per 31 december De goodwill is ontstaan bij de overname van de activiteiten van Coro BV per 1 juni Afschrijving van deze goodwill vindt plaats over een periode van 15 jaar omdat verwachte economische voordelen van de overname van deze activiteiten naar inschatting van de directie over deze periode zullen worden terugverdiend. Ontwikkelingskosten Stand per 1 januari 0 0 Activering ontwikkelingskosten Afschrijvingen Stand per 31 december De ontwikkelingskosten hebben betrekking op de ontwikkeling van een aantal (interne) bedrijfsprocessen van Leger des Heils ReShare. De kosten die met deze ontwikkelingen te maken hebben zijn in 2014 geactiveerd en zullen worden afgeschreven op de periode van 5 jaar. Deze activa wordt aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Afschrijvingspercentage % Goodwill 6,5 Onderzoek & Ontwikkeling Materiële vaste activa Kleding- Transport- Inventaris Gebouwen Installaties containers middelen en software Totaal Boekwaarde per 1/1/2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Nog niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar Mutaties Investeringen Afschrijvingen Cumm. Aanschafw. Desinv Cumm. Afschr. Desinv Boekwaarde per 31/12/2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Nog niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar De gebouwen en installaties worden gedeeltelijk aanghouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering en gedeeltelijk voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Kledingcontainers en transportmiddelen worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering. Afschrijvingspercentages % Gebouwen Installaties Kledingcontainers Transportmiddelen 5-33 Inventaris en software

11 Vlottende activa 3. Voorraden Voorraad kleding containerkwaliteit Voorraad kleding huis-aan-huiskwaliteit Voorraad kleding 2e keuskwaliteit Voorraad plastic kledingzakken Voorraad verpakkingsmateriaal Overige voorraden Vorderingen Debiteuren Handelsdebiteuren Nog te factureren 0 0 Voorziening debiteuren Voorziening debiteuren Stand per 1 januari Onttrekking 0 0 Dotatie Stand per 31 december Belastingen en premies Omzetbelasting Pensioenpremies 0 0 Vorderingen op groepsmaatschappijen Rekening-courant Stichting Leger des Heils Op deze rekening-courantverhouding is bij een positief saldo een rente van toepassing gelijk aan de Euribor. Bij een negatief saldo wordt de Euribor toegepast met een opslag van 3%. Vorderingen op verbonden partijen Vorderingen op entiteiten binnen het Leger des Heils (n/z St. Leger des Heils) Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Overige Bovenstaande vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Banken Kas Gelden onderweg De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

12 PASSIVA 6. Reserves en fondsen Het aandelenkapitaal is omgezet in Stichtingskapitaal en behoort in principe tot het vrije vermogen van Stichting Leger des Heils ReShare. Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december Op dit moment zijn er geen specifiek gelabelde reserves en/of fondsen. De huidige reserves zijn derhalve vrije reserves die geen specifieke bestemming hebben meegekregen. Het beleid is dat middels de continuïteitsreserve de solvabiliteit minimaal op 30% wordt gehouden. Deze solvabiliteit is minimaal noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. De huidige solvabiliteit komt neer op een percentage van 35% een wordt daarmee als voldoende beschouwd. 7. Voorzieningen Voorziening jubilea-uitkeringen Stand per 1 januari Onttrekking - - Vrijval - - Stand per 31 december Deze voorziening is overwegend langlopend van aard. 12

13 8. Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Rekening-courant Stichting Leger des Heils Op deze rekening-courantverhouding is bij een positief saldo een rente van toepassing gelijk aan de Euribor. Bij een negatief saldo wordt de Euribor toegepast met een opslag van 3%. Schulden aan verbonden partijen Schulden aan entiteiten binnen het Leger des Heils (n/z St. Leger des Heils) Belastingen en premies Loonbelasting en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten Vooruitontvangen bedragen Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Deze schulden hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. Niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen De huurverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van operational lease worden hieronder gespecificeerd weergegeven: Tot 1 jaar 1 t/m 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal Huur gebouwen Lease transportmiddelen Totaal Omzetbelasting: De Stichting vormt samen met haar moedermaatschappij Stichting Leger des Heils Dienstverlening en overige entiteiten van het Leger des Heils een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is diengevolge hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde omzetbelasting van de gehele eenheid. Vennootschapsbelasting: ReShare heeft ultimo ,- (2013: ,-) aan compensabele verliezen. Aangezien het resultaat van ReShare voor 2015 niet meer belast is voor de vennootschapsbelasting, zullen deze compensabele verliezen niet meer worden verrekend met belastbare winst in de toekomst. 13

14 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Realisatie Baten eigen fondsenwerving Netto baten uit kledinginzameling Overige baten uit eigen fondsenwerving Ten aanzien van de hierboven benoemde kostprijzen geldt dat de kostprijs Leger des Heils entiteiten binnen de groep als (interne) opbrengst wordt verantwoord. Daarmee is deze kostprijs voor de betreffende entiteiten een deel van de financiering voor haar activiteiten. Hetzelfde geldt voor de betaalde kostprijs aan overige goede doelen. Hiermee financiert het Leger des Heils voor een aanzienlijk deel andere goede-doelen-organisaties. Dit betreft organisaties met een CBF-keurmerk, ANBI-status, maar ook scholen, verenigingen. Aangezien deze betalingen een tegenpresatie vormen voor geleverde kleding, zijn deze betalingen niettemin als kostprijs verantwoord. Baten uit acties van derden Realisatie Realisatie Baten uit acties van derden Realisatie Realisatie Besteed aan doelstelling Doelstelling A: Doelstellingen Leger des Heils Doelstelling B: Social return en herbestemming Doelstelling C: Ontwikkeling hergebruik Doelstelling D: Winkels Leger des Heils Doelstelling E: Overige doelstellingen Besteed aan doelstelling / totaal van de baten 78% 78% Besteed aan doelstelling / totaal van de lasten 75% 79% Kosten Eigen Fondsenw. / Baten Eigen Fondsenw. 19% 7% Kosten Beheer en administratie / totale lasten 7% 7% 14

15 Werving Baten Realisatie Realisatie Werving baten: Kosten Beheer en Fondsenwerving administratie Afschrijving en rente Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Kosten inzameling Kosten huisvesting Publiciteit en communicatie Kantoor- en algemene kosten Toelichting transacties met verbonden partijen Binnen de Stichting Leger des Heils ReShare bestaat categorie Kostprijs Doelbestedingen Personeelskosten Huisvesting Toelichting personeelskosten omschrijving type transactie Zoals toegelicht wordt kleding ingekocht bij de Korpsen van het Leger des Heils. Deze inkopen vinden tegen marktconforme tarieven plaats. Onder de doelbestedingen zijn tevens uitgaven begrepen (Doelbesteding A) welke verrichten worden aan onderdelen en/of projecten van het Leger des Heils. Een deel van het personeel wordt gedetacheerd door Leger des Heils Dienstverlening. De loonkosten tegen werkelijke kosten doorberekend. Tevens vindt doorbelasting van overhead plaats zijnde doorbelasting u.h.v. kosten van het Stichtingsbestuur, Inkoop & Aanbesteding, Communicatie HRM en ICT. De locaties Dordrecht en Hattem zijn in 2014 gehuurd van Leger des Heils Dienstverlening. In Groningen en Utrecht wordt een locatie gehuurd van Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg. Doelbesteding Kosten Beheer en Realisatie Realisatie Fondsenwerving administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige pers.kosten In 2014 waren gemiddeld 70 personen werkzaam bij de Stichting, waarvan 18 contractueel werden doorbelast door Stichting Leger des Heils Dienstverlening (2013: 63 respectievelijk 18). 1 medewerker is voor een hulpverlenings-project in Uganda een aantal maanden in het buitenland werkzaam geweest. Een deel van de personeelskosten ad ,- (2013: ,-) is aangemerkt als directe inkoopkosten en onder de noemer 'Inkoop- en logistieke kosten' in mindering gebracht op de omzet uit kledingverkoop." 15

16 Toelichting bezoldiging bestuurders Ten aanzien van de bezolding van bestuurders wordt hieronder een toelichting gegeven op de beloning van statutair directeur envoy E. Bosma. Hieronder worden zijn relevante looncomponenten weergegeven: Bruto-salaris vakantiegeld eindejaarsuitkering Sociale lasten Belaste vergoedingen 120 Pensioenlasten Totaal werkgeverslasten Aan de directeur is een lease-auto ter beschikking gesteld met en cataloguswaarde van ,-. Aangezien deze geheel zakelijk wordt gebruikt, vindt geen inhouding plaats. Beheer & administratie De kosten voor beheer en administratie hebben betrekking op de kosten die gemaakt worden voor de interne organisatie en de administratievoering. Het zijn kosten die niet toegerekend kunnen worden aan de doelstelling of de werving van baten uit fondsenwerving. Bij de toerekening van de kosten aan doestelling, beheer en administratie of kosten werving baten zijn de aanbevelingen van de VFI toegepast. Hieronder wordt een tabel weergegeven waaruit blijkt op welke wijze de kosten van de diverse 'B&Acategorieën worden toegerekend: Kostensoort Bestuur Directie Algemeen secretariaat Financiën, planning & control Toelichting op toerekening aan B&A De kosten voor het bestuur worden volledig toegerekend aan B&A De kosten voor de stichtingsdirecteur worden volledig toegerekend aan B&A. De kosten voor de operationeel directeur worden naar rato van inspanning toegerekend, voor 25% toegerekend aan B&A en voor het overige aan de werving baten. De kosten voor het algemeen secretariaat worden volledig toegerekend aan B&A De kosten voor de afdeling Finance & Control worden grotendeels toegerekend aan B&A met uitzondering van eventuele directe inspanningen t.b.v. doelstellingen en/of fondsenwerving (projectadministraties etc), voor dat gedeelte worden de kosten toegerekend aan werving baten of de doelstelling. ICT Huisvesting en facilitair Personeelszaken De kosten voor ICT worden toegerekend naar rato op basis van medewerkers. De kosten voor huisvesting worden toegerekend naar rato op basis van vierkante meters en medewerkers. De kosten voor personeelszaken worden toegerekend naar rato op basis van aantallen medewerkers. Almere/Oosterhout, 26 mei 2015 De Directie, Envoy drs. E. Bosma Statutair directeur 16

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie