Jaarverslag Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Aanbiedingsbrief 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 5 4. Toelichting algemeen 6 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 7 6. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens 12 Bijlage Verslag van het bestuur

2 Aan het bestuur van Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Heemraadssingel CC ROTTERDAM Datum : 9 maart 2015 Onderwerp : jaarverslag 2014 Geacht bestuur, Hierbij breng ik rapport uit inzake het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein te Rotterdam. Opdracht Ingevolge uw opdracht heb ik het jaarverslag van de stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij u. Algemeen Over het verslagjaar 2014 werd een resultaat behaald van De overige reserves per 31 december 2014 bedragen Tot nadere toelichting graag bereid. Hoogachtend, Mw. E.M. Storm Register Belastingadviseur 2

3 1.Balans per 31 december 2014 Activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen ====== ====== Passiva RESERVES EN FONDSEN Overige reserves Bestemmingsfonds KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva ====== ====== 3

4 2. Staat van baten en lasten over Baten Baten uit giften Financiële baten Lasten Besteding aan de doelstelling Financiële lasten Overige lasten Saldo van baten en lasten ====== ====== 4

5 3. Kasstroomoverzicht over 2014 Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode Ontvangen giften Geretourneerde giften Betaalde bestedingen Betaalde overige lasten Mutatie rekening-courant Stichting FlexusJeugdplein Ontvangen rente Mutatie liquide middelen ====== ===== Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar Mutatie ====== ====== 5

6 4. Toelichting algemeen Activiteiten De stichting heeft ten doel het werk te ondersteunen van de Stichting FlexusJeugdplein te Rotterdam en het behartigen van de belangen van de cliënten en pleeggezinnen van Stichting FlexusJeugdplein voor zover het betreft voorzieningen, activiteiten en evenementen uit subsidies of andere inkomstenbronnen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst. Bezoldiging van (voormalige) bestuurders De bezoldiging voor de (voormalige) bestuurders tezamen bedraagt 0 (2013 0). 6

7 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Balanswaardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Opname van actief, verplichting, bate of last Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Overige schulden en overlopende passiva Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. Resultaatbepaling Algemeen Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bestedingen aan doelstellingen Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Kasstroomoverzicht Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle ontvangsten en uitgaven als zodanig gepresenteerd. 7

8 Stichting Vrienden van FlexusJeugplein 6. Toelichting op de balans per 31 december 2014 ACTIVA Liquide middelen ING, betaalrekening NL92INGB ====== ====== De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 8

9 6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2014 PASSIVA Overige reserves Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december ===== ===== Bestemmingsfonds Baten met een bijzondere bestemming worden, na afboeking van de daaruit gedane uitgaven, opgenomen in het bestemmingsfonds. Stand per 1 januari Onttrekkingen Toevoegingen Stand per 31 december ====== ====== De specificatie van het saldo van het bestemmingsfonds is als volgt: Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen Stg. Theodora Boasson, Amsterdam 335 Vrouwenopvang, Spijkenisse Fonds Bijzondere Noden, Rotterdam 644 Bekker Bastide Fonds Stg. Pape Fonds, Den Haag 866 Stg. Laurens Fonds/Fonds DBL Stg. Maria Elias Fonds, Capelle a/d IJssel 456 Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp 190 Stg. Zonnige Jeugd 980 Stand per 31 december ====== Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 9

10 6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2014 PASSIVA Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bankkosten Nog te betalen accountantskosten 2014/ ===== ===== 10

11 7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 BATEN Baten uit giften Ontvangen vrij besteedbare giften Ontvangen giften met een bijzondere bestemming Giften retour boekjaar Totaal ======= ====== LASTEN Bestedingen aan de doelstellingen Bestedingen uit vrij besteedbare giften Bestedingen uit giften met een bijzondere bestemming Mutatie bestemmingsfonds Totaal ======= ====== Financiële lasten Bankkosten Totaal ===== ===== Overige lasten Accountantskosten 2014/ Kosten fondsenboek Cursus fondsenwerving Instituut Fondsenwerving Kosten vergadering Kerstkaarten 8 0 Kosten Kamer van Koophandel 0 11 Totaal ===== ===== 11

12 8. Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Volgens artikel 3 van de statuten beoogt de stichting geen winst te maken. Het saldo van baten en lasten zal worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de stichting. Gebeurtenissen na balansdatum Er is geen sprake van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 12

13 1. Verslag van het bestuur Algemene informatie Statutaire naam : Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Statutaire vestigingsplaats : Rotterdam KvK-nummer : Datum oprichting : Fiscaal De inspectie Registratie en Successie van de Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein erkend als ANBI, onder fiscaal nummer Samenstelling van het bestuur Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: o o o mevrouw H.M. de Haan (voorzitter/penningmeester), mevrouw Y.M Schrevelius (secretaris) de heer J.J.G. Bovens Missie De missie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is om zoveel mogelijk gelden te genereren om haar visie te kunnen verwezenlijken. Visie Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein sluit aan op de visie van Stichting FlexusJeugdplein. Daarin wordt benadrukt dat ieder mens behoefte heeft aan eigenheid en verbondenheid, dat ieder mens mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen en recht heeft op eigen keuzes. o Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een gezin. Ouders hebben daar de primaire verantwoordelijkheid voor. Kinderen gaan naar school en spelen of zoeken hun vertier in de buurt. Opvoeden en opgroeien kan grote problemen opleveren. Soms kunnen ouders deze taak niet, of niet geheel op eigen kracht, aan. Deze ouders en hun kinderen hebben recht op professionele hulp. FlexusJeugdplein kan deze hulp bieden. Uitgangspunt voor onze dienstverlening is daarbij het gezin, de school en de buurt, waarbij de relatie met het kind of de jeugdige centraal staat. Sleutelwoorden daarbij zijn laagdrempeligheid en integratie. o De dienstverlening van FlexusJeugdplein is gericht op vroegtijdig signaleren en het voorkomen dat problemen erger worden. In geval van ernstige problemen wordt passende hulp of zorg op maat geboden via korte lijnen en snelle acties. Waar nodig, direct en onconventioneel. Zoveel mogelijk in en om het gezin, samen met de ouder(s) of opvoeder(s). Indien gewenst of nodig ook samen met de partnerorganisaties. o Scholen zijn een belangrijke vindplaats voor problemen van kinderen en jeugdigen. Daarnaast is de school ook eenheid van verandering, de plaats van actie. De professionals van FlexusJeugdplein werken daarom zoveel mogelijk samen met de leerkrachten, in lijn met de zorgstructuur van de school. Ook waar zwaardere (geïndiceerde) zorg geboden is. Systeem- en oplossingsgericht, steeds met het belang van het kind of de jeugdige voorop. o Door het onderwijs en de buurt actief te betrekken bij de zorg, kan een integraal geheel van hulp- en zorgactiviteiten, van preventief tot curatief, worden georganiseerd, waarbij de mate van inzet en bemoeienis wordt bepaald door de vraag en de behoefte van het kind of de jeugdige in relatie tot zijn of haar ouder(s) of opvoeder(s). 13

14 Financiering van de activiteiten van Stichting FlexusJeugdplein geschiedt op basis van subsidies van diverse overheden, zoals Stadsregio Rotterdam, diverse gemeentelijke diensten, deelgemeenten en gemeenten in de regio en opdrachtgevers zoals schoolbesturen. Uit de subsidies kan het noodzakelijke aan hulp en verzorging geboden worden. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein zet zich in om voor de kinderen en de gezinnen dat beetje extra te verzorgen dat het leven net iets aangenamer kan maken in voor hen moeilijke tijden. Doelstelling De stichting heeft ten doel het werk te ondersteunen van de Stichting FlexusJeugdplein te Rotterdam en het behartigen van de belangen van de cliënten en pleeggezinnen van Stichting FlexusJeugdplein voor zover het betreft voorzieningen, activiteiten en evenementen uit subsidies of andere inkomstenbronnen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De missie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is om zoveel mogelijk gelden te genereren om haar missie te kunnen verwezenlijken. Historie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Binnen Stichting Flexus functioneerde sinds 2000 een interne fondsencommissie. Omdat sommige fondsen en sponsoren aangaven dat het belangrijk is, in het kader van optimale transparantie, een sterker onderscheid te maken tussen reguliere exploitatie en additioneel fondsengeld en dit ook statutair en organisatorisch goed te borgen, is besloten om een aparte rechtspersoon op te richten waardoor die onafhankelijkheid wordt gerealiseerd en geformaliseerd. Op 6 juni 2007 is de Stichting Vrienden van Flexus (huidige benaming van genoemde stichting is Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein) opgericht na een voorbereidingsperiode waarin de leden van het bestuur hebben nagedacht over de juiste opzet en vormgeving van een ondersteuningsstichting die een rol moest gaan spelen in het verder uitbouwen van de fondsenwerving voor, toen nog Stichting Flexus. Hier waren diverse redenen voor. Allereerst was er het belang om vorm te geven aan good governance: het realiseren van optimale transparantie voor de fondsen en sponsoren en de garantie dat hun geld adequaat besteed wordt. Daarnaast krijgt door het instellen van een vriendenstichting het werven van additionele gelden voor de afdelingen en cliënten van Stichting FlexusJeugdplein een extra impuls doordat er betrokken en ter zake kundige buitenstaanders betrokken worden bij het proces om tot betere en effectieve fondswerving te komen. In 2008 is Stichting Flexus gefuseerd met de Oecumenische Stichting, Dak Boven je Hoofd en Jeugdplein tot de Stichting FlexusJeugdplein. Om die reden is de naam van de Vriendenstichting veranderd in Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein richt zich op professionele en planmatige fondsenwerving. Verslag van de activiteiten 2014 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is in het leven geroepen om concreet vorm te geven aan good governance, met name om optimale transparantie te realiseren: een rechtspersoon die onafhankelijk staat ten opzichte van de reguliere exploitatie van Stichting FlexusJeugdplein. In 2014 is er voor vele doelen geld binnengekomen. Voor de door fondsen gehonoreerde aanvragen zijn twee categorieën te onderscheiden: projecten voor specifieke doelgroepen van FlexusJeugdplein en ondersteuning van individuele cliënten. Ondersteuning in de vorm van projecten: Pleegzorgkamp 48 Pleegkinderen uit pleeggezinnen van FlexusJeugdplein gingen op kamp naar een vakantiehuis in Rockanje. De pleegzorgkampen worden al gedurende tien jaar met veel inzet georganiseerd door de pleegzorgbegeleiding. Ze hebben een grote meerwaarde: ook kinderen, die door hun gedrag of handicap door het jaar heen niet welkom zijn op kinderfeestjes of groepsvakanties mogen mee; pleegkinderen ontmoeten andere pleegkinderen en kunnen ervaringen uitwisselen. Pleegouders 14

15 kunnen tegelijkertijd weer even opladen voor hun vaak zware opvoedtaak. Pleegkinderen komen tijdens de kampweek beter in beeld bij de professionals. Hierdoor kunnen opvoeding en begeleiding nog beter worden afgestemd op de problematiek van hun pleegkind. De pleegzorgkampen van 2014 zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van negen stichtingen en fondsen. Je eigen Plek In de leefgroepen (residentiële zorg) van FlexusJeugdplein wonen kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Zij hebben een belast verleden. Vaak is de oorzaak psychische problematiek van de ouders, meestal in combinatie met ernstige financiële problemen. In een leefgroep krijgen deze kinderen een veilig en verantwoord onderkomen. Hier maken zij een nieuwe start, al moeten zij gewoonlijk wel wennen aan hun nieuwe omgeving. Een eigen kamer die naar de wens van het kind kan worden ingericht, helpt om zich sneller thuis te voelen. De voorzieningen hebben een beperkt budget voor de inrichting van de kamers, waarmee alleen het strikt noodzakelijke kan worden gerealiseerd. De inrichting van één kinderkamer gaat noodgedwongen meerdere kinderen mee en is daardoor vaak verouderd. Nationaal Fonds Kinderhulp verstrekte per nieuwkomer een inrichtingsbudget. Hiermee kon de kamer gezellig worden gemaakt, afgestemd op de wensen van het kind. Deze werd bijvoorbeeld aangekleed met een poster, een leuk lampje, een eigen knuffel, een nieuw bed of een bureau. Bovendien ontvingen twee gezinshuizen van dit fonds ook een laptop. Hiermee konden de kinderen die naar de middelbare school gaan, in het gezinsvervangend tehuis ook hun huiswerk maken. Pleegzorgsymposium 9 pleegouders en 15 pleegzorgbegeleiders bezochten het tweejaarlijks Pleegzorgsymposium. Alle aspecten van pleegzorg die van belang zijn voor goede zorg voor de pleegkinderen, kwamen daar aan bod. Het pleegzorgsymposium van 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de transitie van de jeugdzorg. Hierbij werd bewust stilgestaan bij om wie het in de regelgeving speciaal gaat: het pleegkind. Er kon naar keuze worden deelgenomen aan diverse interessante lezingen en workshops. Enkele voorbeelden: hoe pleegkinderen op een veilige manier te laten genieten van sociale media of hoe het beste om te gaan met getraumatiseerde pleegkinderen. Deelname aan het Pleegzorgsymposium 2014 werd mogelijk gemaakt door drie partijen: het THKFonds, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Actie Pepernoot Nationaal Fonds Kinderhulp gaf 1400 pleegkinderen van FlexusJeugdplein dit jaar een bioscoopkaartje. Levensboeken Stichting Zonnige Jeugd en het THK Fonds maakten samen de aanschaf van 50 nieuwe Levensboeken mogelijk. Deze boeken worden gegeven aan pleegkinderen die gaan wonen in een pleeggezin. De Levensboeken helpen deze kinderen te wennen, te verwerken wat er in hun leven is gebeurd en zijn tevens voor later een tastbare herinnering aan hun levensperiode in het pleeggezin. Uitstroom Behandeltrainingscentra en Kamertrainingscentra FlexusJeugdplein ambieert het geven van opvoedingsondersteuning, zo dicht mogelijk bij de natuurlijke situatie van de cliënt. Deze visie sluit aan bij het nieuwe overheidsbeleid voor de jeugdzorg. In het kader van de transitie van de jeugdzorg zijn gemeentes per ingang van het jaar 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij kopen zorg in bij verschillende zorgverleners. Cliënten ontvangen hulpverlening nu dicht bij huis. In zogenaamde wijkteams zijn verschillende disciplines aan hulpverlening vertegenwoordigd en wordt de zorg nauwkeurig afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Voor FlexusJeugdplein betekent dit dat nadruk is komen te liggen op de ambulante dienstverlening vanuit de wijkteams. Per 1 januari 2015 zijn de meeste residenties van FlexusJeugdplein gesloten. Als gevolg hiervan kan FlexusJeugdplein meer professionals vrijmaken voor deze wijkteams. In de behandel- en kamertrainingscentra verbleven jongeren op gedragstherapeutische basis. Zij werden voorbereid op een zelfstandig functioneren en het zich redden in de maatschappij. Veel van onze cliënten waren genoodzaakt om vervroegd op 15

16 zichzelf te gaan wonen. Voor deze cliënten is geschikte woonruimte gezocht en gevonden en indien nodig ontvangen zij op hun nieuwe adres nog ambulante hulpverlening. Betreffende jongeren kregen nu ook voor het eerst te maken met financiële verplichtingen. Naast het betalen van de vaste lasten, moesten zij ook een inrichting aanschaffen. Hiervoor hadden zij nog onvoldoende kunnen sparen. Fonds DBL, het Stichting Bekker- La Bastide-Fonds en het Sint Laurensfonds hebben samen een inrichtingsbudget toegekend, opdat deze jongeren in een voldoende ingerichte woning een fijne start konden maken met hun nieuwe zelfstandige leven. Ondersteuning voor individuele cliënten: De groep cliënten met financiële problemen neemt sterk toe. Het voldoen aan betalingsverplichtingen, evenals de aanschaf van voor anderen vanzelfsprekende zaken, is voor deze groep vaak niet mogelijk. Ook in 2014 is er in het belang van deze cliënten met succes een beroep gedaan op diverse fondsen. Door de financiële ondersteuning van fondsen zijn bijvoorbeeld afsluiting van gas, stromend water of licht voorkomen. Dankzij bijdragen van fondsen werden voor onze cliënten zaken mogelijk die dringend nodig waren of gewoon een beetje extra kleur brachten in hun leven. Voorbeelden hiervan zijn: studieboeken, lesgeld, een fiets, ov-kosten, tandartskosten, een wasmachine, een laptop, een orthodontiebehandeling of de contributie van de sportclub. De verworven gelden zijn direct en voor 100% uitgekeerd aan de aanvrager, zonder aftrek van kosten. Verantwoording aan de donateur heeft plaatsgevonden conform de wijze waarop de donateur dat heeft aangegeven. Wanneer de gift hoger bleek dan de uiteindelijke werkelijke kosten, dan vond retournering van het resterende bedrag aan de desbetreffende donateur plaats. Kleding en brillen Het hebben van voldoende en toonbare kleding is voor steeds minder kinderen vanzelfsprekend. Zelfs de aanschaf van een bril is vaak al problematisch. Steeds vaker zien we dat er voor deze zaken thuis geen geld is. Van Nationaal Fonds Kinderhulp kregen wij kledingcodes en brilvouchers. Daarmee konden 27 kinderen eind 2014 een warme en leuke wintergarderobe aanschaffen en konden 8 kinderen weer haarscherp zien. Rotterdam, januari 2015 Het bestuur van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein 16

Jaarverslag 2015. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening

Jaarverslag 2015. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Aanbiedingsbrief 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening

Jaarverslag Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoudsopgave Bladzijde Aanbiedingsbrief 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Staat van baten en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Stichting Bondo Kids te Zwolle Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012 STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Opdracht 2 Algemeen 2 Resultaat 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Financiële Verantwoording Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem

Financiële Verantwoording Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem Financiële Verantwoording 2014 Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem INHOUDSOPGAVE Deel I Algemene gegevens Algemene gegevens 4 Deel II Jaarrekening Balans 6 Resultatenrekening 7 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013

De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013 De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2013 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 4 2. Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015 Stichting Philippos Rijssen-Holten Jaarrapport 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1.1. Opdracht 3 1.2. Algemeen 4 2. Jaarverslag bestuur 5 3. Jaarrekening over 2015 3.1. Balans per 31 december 2015 9 3.2.

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Stichting Kingdom Rule Ministries. Houten ANBI INSTELLING RSIN 816825464 KVK INSCHRIJVING 30 19 85 70

JAARRAPPORT 2014. Stichting Kingdom Rule Ministries. Houten ANBI INSTELLING RSIN 816825464 KVK INSCHRIJVING 30 19 85 70 JAARRAPPORT 2014 Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten ANBI INSTELLING RSIN 816825464 KVK INSCHRIJVING 30 19 85 70 1 Stichting Kingdom Rule Ministries, Houten INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Kingdom Rule Ministries. Houten ANBI INSTELLING RSIN KVK INSCHRIJVING

JAARRAPPORT Stichting Kingdom Rule Ministries. Houten ANBI INSTELLING RSIN KVK INSCHRIJVING JAARRAPPORT 2015 Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten ANBI INSTELLING RSIN 816825464 KVK INSCHRIJVING 30 19 85 70 1 Stichting Kingdom Rule Ministries, Houten INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 2015

Nadere informatie

Financieel verslag Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost

Financieel verslag Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost Financieel verslag 2014 Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost Inhoud Jaarverslag van het bestuur 3 Verslag van de activiteiten 4 Gegevens van de rechtspersoon 5 Jaarrekening 6 Balans per

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007 RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG inzake jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemene opmerkingen 1 3 Vaststelling jaarrekening voorgaand

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel. Stichting Detaned Foundation

Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel. Stichting Detaned Foundation Stichting Detaned Foundation Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den Ijssel Stichting Detaned Foundation Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemeen 2 Jaarrekening Balans 3 W inst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 INGEBORG DOUWES STICHTING TE AMSTERDAM RAPPORT 2007 Amsterdam, 5 mei 2008 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie