Jaarverslag Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014. Aanbiedingsbrief 2. Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Aanbiedingsbrief 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 5 4. Toelichting algemeen 6 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 7 6. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens 12 Bijlage Verslag van het bestuur

2 Aan het bestuur van Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Heemraadssingel CC ROTTERDAM Datum : 9 maart 2015 Onderwerp : jaarverslag 2014 Geacht bestuur, Hierbij breng ik rapport uit inzake het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein te Rotterdam. Opdracht Ingevolge uw opdracht heb ik het jaarverslag van de stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij u. Algemeen Over het verslagjaar 2014 werd een resultaat behaald van De overige reserves per 31 december 2014 bedragen Tot nadere toelichting graag bereid. Hoogachtend, Mw. E.M. Storm Register Belastingadviseur 2

3 1.Balans per 31 december 2014 Activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen ====== ====== Passiva RESERVES EN FONDSEN Overige reserves Bestemmingsfonds KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva ====== ====== 3

4 2. Staat van baten en lasten over Baten Baten uit giften Financiële baten Lasten Besteding aan de doelstelling Financiële lasten Overige lasten Saldo van baten en lasten ====== ====== 4

5 3. Kasstroomoverzicht over 2014 Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode Ontvangen giften Geretourneerde giften Betaalde bestedingen Betaalde overige lasten Mutatie rekening-courant Stichting FlexusJeugdplein Ontvangen rente Mutatie liquide middelen ====== ===== Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar Mutatie ====== ====== 5

6 4. Toelichting algemeen Activiteiten De stichting heeft ten doel het werk te ondersteunen van de Stichting FlexusJeugdplein te Rotterdam en het behartigen van de belangen van de cliënten en pleeggezinnen van Stichting FlexusJeugdplein voor zover het betreft voorzieningen, activiteiten en evenementen uit subsidies of andere inkomstenbronnen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst. Bezoldiging van (voormalige) bestuurders De bezoldiging voor de (voormalige) bestuurders tezamen bedraagt 0 (2013 0). 6

7 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Balanswaardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Opname van actief, verplichting, bate of last Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Overige schulden en overlopende passiva Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. Resultaatbepaling Algemeen Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bestedingen aan doelstellingen Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Kasstroomoverzicht Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle ontvangsten en uitgaven als zodanig gepresenteerd. 7

8 Stichting Vrienden van FlexusJeugplein 6. Toelichting op de balans per 31 december 2014 ACTIVA Liquide middelen ING, betaalrekening NL92INGB ====== ====== De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 8

9 6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2014 PASSIVA Overige reserves Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december ===== ===== Bestemmingsfonds Baten met een bijzondere bestemming worden, na afboeking van de daaruit gedane uitgaven, opgenomen in het bestemmingsfonds. Stand per 1 januari Onttrekkingen Toevoegingen Stand per 31 december ====== ====== De specificatie van het saldo van het bestemmingsfonds is als volgt: Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen Stg. Theodora Boasson, Amsterdam 335 Vrouwenopvang, Spijkenisse Fonds Bijzondere Noden, Rotterdam 644 Bekker Bastide Fonds Stg. Pape Fonds, Den Haag 866 Stg. Laurens Fonds/Fonds DBL Stg. Maria Elias Fonds, Capelle a/d IJssel 456 Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp 190 Stg. Zonnige Jeugd 980 Stand per 31 december ====== Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 9

10 6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2014 PASSIVA Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bankkosten Nog te betalen accountantskosten 2014/ ===== ===== 10

11 7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 BATEN Baten uit giften Ontvangen vrij besteedbare giften Ontvangen giften met een bijzondere bestemming Giften retour boekjaar Totaal ======= ====== LASTEN Bestedingen aan de doelstellingen Bestedingen uit vrij besteedbare giften Bestedingen uit giften met een bijzondere bestemming Mutatie bestemmingsfonds Totaal ======= ====== Financiële lasten Bankkosten Totaal ===== ===== Overige lasten Accountantskosten 2014/ Kosten fondsenboek Cursus fondsenwerving Instituut Fondsenwerving Kosten vergadering Kerstkaarten 8 0 Kosten Kamer van Koophandel 0 11 Totaal ===== ===== 11

12 8. Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Volgens artikel 3 van de statuten beoogt de stichting geen winst te maken. Het saldo van baten en lasten zal worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de stichting. Gebeurtenissen na balansdatum Er is geen sprake van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 12

13 1. Verslag van het bestuur Algemene informatie Statutaire naam : Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Statutaire vestigingsplaats : Rotterdam KvK-nummer : Datum oprichting : Fiscaal De inspectie Registratie en Successie van de Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein erkend als ANBI, onder fiscaal nummer Samenstelling van het bestuur Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: o o o mevrouw H.M. de Haan (voorzitter/penningmeester), mevrouw Y.M Schrevelius (secretaris) de heer J.J.G. Bovens Missie De missie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is om zoveel mogelijk gelden te genereren om haar visie te kunnen verwezenlijken. Visie Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein sluit aan op de visie van Stichting FlexusJeugdplein. Daarin wordt benadrukt dat ieder mens behoefte heeft aan eigenheid en verbondenheid, dat ieder mens mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen en recht heeft op eigen keuzes. o Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een gezin. Ouders hebben daar de primaire verantwoordelijkheid voor. Kinderen gaan naar school en spelen of zoeken hun vertier in de buurt. Opvoeden en opgroeien kan grote problemen opleveren. Soms kunnen ouders deze taak niet, of niet geheel op eigen kracht, aan. Deze ouders en hun kinderen hebben recht op professionele hulp. FlexusJeugdplein kan deze hulp bieden. Uitgangspunt voor onze dienstverlening is daarbij het gezin, de school en de buurt, waarbij de relatie met het kind of de jeugdige centraal staat. Sleutelwoorden daarbij zijn laagdrempeligheid en integratie. o De dienstverlening van FlexusJeugdplein is gericht op vroegtijdig signaleren en het voorkomen dat problemen erger worden. In geval van ernstige problemen wordt passende hulp of zorg op maat geboden via korte lijnen en snelle acties. Waar nodig, direct en onconventioneel. Zoveel mogelijk in en om het gezin, samen met de ouder(s) of opvoeder(s). Indien gewenst of nodig ook samen met de partnerorganisaties. o Scholen zijn een belangrijke vindplaats voor problemen van kinderen en jeugdigen. Daarnaast is de school ook eenheid van verandering, de plaats van actie. De professionals van FlexusJeugdplein werken daarom zoveel mogelijk samen met de leerkrachten, in lijn met de zorgstructuur van de school. Ook waar zwaardere (geïndiceerde) zorg geboden is. Systeem- en oplossingsgericht, steeds met het belang van het kind of de jeugdige voorop. o Door het onderwijs en de buurt actief te betrekken bij de zorg, kan een integraal geheel van hulp- en zorgactiviteiten, van preventief tot curatief, worden georganiseerd, waarbij de mate van inzet en bemoeienis wordt bepaald door de vraag en de behoefte van het kind of de jeugdige in relatie tot zijn of haar ouder(s) of opvoeder(s). 13

14 Financiering van de activiteiten van Stichting FlexusJeugdplein geschiedt op basis van subsidies van diverse overheden, zoals Stadsregio Rotterdam, diverse gemeentelijke diensten, deelgemeenten en gemeenten in de regio en opdrachtgevers zoals schoolbesturen. Uit de subsidies kan het noodzakelijke aan hulp en verzorging geboden worden. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein zet zich in om voor de kinderen en de gezinnen dat beetje extra te verzorgen dat het leven net iets aangenamer kan maken in voor hen moeilijke tijden. Doelstelling De stichting heeft ten doel het werk te ondersteunen van de Stichting FlexusJeugdplein te Rotterdam en het behartigen van de belangen van de cliënten en pleeggezinnen van Stichting FlexusJeugdplein voor zover het betreft voorzieningen, activiteiten en evenementen uit subsidies of andere inkomstenbronnen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De missie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is om zoveel mogelijk gelden te genereren om haar missie te kunnen verwezenlijken. Historie van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein Binnen Stichting Flexus functioneerde sinds 2000 een interne fondsencommissie. Omdat sommige fondsen en sponsoren aangaven dat het belangrijk is, in het kader van optimale transparantie, een sterker onderscheid te maken tussen reguliere exploitatie en additioneel fondsengeld en dit ook statutair en organisatorisch goed te borgen, is besloten om een aparte rechtspersoon op te richten waardoor die onafhankelijkheid wordt gerealiseerd en geformaliseerd. Op 6 juni 2007 is de Stichting Vrienden van Flexus (huidige benaming van genoemde stichting is Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein) opgericht na een voorbereidingsperiode waarin de leden van het bestuur hebben nagedacht over de juiste opzet en vormgeving van een ondersteuningsstichting die een rol moest gaan spelen in het verder uitbouwen van de fondsenwerving voor, toen nog Stichting Flexus. Hier waren diverse redenen voor. Allereerst was er het belang om vorm te geven aan good governance: het realiseren van optimale transparantie voor de fondsen en sponsoren en de garantie dat hun geld adequaat besteed wordt. Daarnaast krijgt door het instellen van een vriendenstichting het werven van additionele gelden voor de afdelingen en cliënten van Stichting FlexusJeugdplein een extra impuls doordat er betrokken en ter zake kundige buitenstaanders betrokken worden bij het proces om tot betere en effectieve fondswerving te komen. In 2008 is Stichting Flexus gefuseerd met de Oecumenische Stichting, Dak Boven je Hoofd en Jeugdplein tot de Stichting FlexusJeugdplein. Om die reden is de naam van de Vriendenstichting veranderd in Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein. Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein richt zich op professionele en planmatige fondsenwerving. Verslag van de activiteiten 2014 Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein is in het leven geroepen om concreet vorm te geven aan good governance, met name om optimale transparantie te realiseren: een rechtspersoon die onafhankelijk staat ten opzichte van de reguliere exploitatie van Stichting FlexusJeugdplein. In 2014 is er voor vele doelen geld binnengekomen. Voor de door fondsen gehonoreerde aanvragen zijn twee categorieën te onderscheiden: projecten voor specifieke doelgroepen van FlexusJeugdplein en ondersteuning van individuele cliënten. Ondersteuning in de vorm van projecten: Pleegzorgkamp 48 Pleegkinderen uit pleeggezinnen van FlexusJeugdplein gingen op kamp naar een vakantiehuis in Rockanje. De pleegzorgkampen worden al gedurende tien jaar met veel inzet georganiseerd door de pleegzorgbegeleiding. Ze hebben een grote meerwaarde: ook kinderen, die door hun gedrag of handicap door het jaar heen niet welkom zijn op kinderfeestjes of groepsvakanties mogen mee; pleegkinderen ontmoeten andere pleegkinderen en kunnen ervaringen uitwisselen. Pleegouders 14

15 kunnen tegelijkertijd weer even opladen voor hun vaak zware opvoedtaak. Pleegkinderen komen tijdens de kampweek beter in beeld bij de professionals. Hierdoor kunnen opvoeding en begeleiding nog beter worden afgestemd op de problematiek van hun pleegkind. De pleegzorgkampen van 2014 zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van negen stichtingen en fondsen. Je eigen Plek In de leefgroepen (residentiële zorg) van FlexusJeugdplein wonen kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Zij hebben een belast verleden. Vaak is de oorzaak psychische problematiek van de ouders, meestal in combinatie met ernstige financiële problemen. In een leefgroep krijgen deze kinderen een veilig en verantwoord onderkomen. Hier maken zij een nieuwe start, al moeten zij gewoonlijk wel wennen aan hun nieuwe omgeving. Een eigen kamer die naar de wens van het kind kan worden ingericht, helpt om zich sneller thuis te voelen. De voorzieningen hebben een beperkt budget voor de inrichting van de kamers, waarmee alleen het strikt noodzakelijke kan worden gerealiseerd. De inrichting van één kinderkamer gaat noodgedwongen meerdere kinderen mee en is daardoor vaak verouderd. Nationaal Fonds Kinderhulp verstrekte per nieuwkomer een inrichtingsbudget. Hiermee kon de kamer gezellig worden gemaakt, afgestemd op de wensen van het kind. Deze werd bijvoorbeeld aangekleed met een poster, een leuk lampje, een eigen knuffel, een nieuw bed of een bureau. Bovendien ontvingen twee gezinshuizen van dit fonds ook een laptop. Hiermee konden de kinderen die naar de middelbare school gaan, in het gezinsvervangend tehuis ook hun huiswerk maken. Pleegzorgsymposium 9 pleegouders en 15 pleegzorgbegeleiders bezochten het tweejaarlijks Pleegzorgsymposium. Alle aspecten van pleegzorg die van belang zijn voor goede zorg voor de pleegkinderen, kwamen daar aan bod. Het pleegzorgsymposium van 2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de transitie van de jeugdzorg. Hierbij werd bewust stilgestaan bij om wie het in de regelgeving speciaal gaat: het pleegkind. Er kon naar keuze worden deelgenomen aan diverse interessante lezingen en workshops. Enkele voorbeelden: hoe pleegkinderen op een veilige manier te laten genieten van sociale media of hoe het beste om te gaan met getraumatiseerde pleegkinderen. Deelname aan het Pleegzorgsymposium 2014 werd mogelijk gemaakt door drie partijen: het THKFonds, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Actie Pepernoot Nationaal Fonds Kinderhulp gaf 1400 pleegkinderen van FlexusJeugdplein dit jaar een bioscoopkaartje. Levensboeken Stichting Zonnige Jeugd en het THK Fonds maakten samen de aanschaf van 50 nieuwe Levensboeken mogelijk. Deze boeken worden gegeven aan pleegkinderen die gaan wonen in een pleeggezin. De Levensboeken helpen deze kinderen te wennen, te verwerken wat er in hun leven is gebeurd en zijn tevens voor later een tastbare herinnering aan hun levensperiode in het pleeggezin. Uitstroom Behandeltrainingscentra en Kamertrainingscentra FlexusJeugdplein ambieert het geven van opvoedingsondersteuning, zo dicht mogelijk bij de natuurlijke situatie van de cliënt. Deze visie sluit aan bij het nieuwe overheidsbeleid voor de jeugdzorg. In het kader van de transitie van de jeugdzorg zijn gemeentes per ingang van het jaar 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij kopen zorg in bij verschillende zorgverleners. Cliënten ontvangen hulpverlening nu dicht bij huis. In zogenaamde wijkteams zijn verschillende disciplines aan hulpverlening vertegenwoordigd en wordt de zorg nauwkeurig afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Voor FlexusJeugdplein betekent dit dat nadruk is komen te liggen op de ambulante dienstverlening vanuit de wijkteams. Per 1 januari 2015 zijn de meeste residenties van FlexusJeugdplein gesloten. Als gevolg hiervan kan FlexusJeugdplein meer professionals vrijmaken voor deze wijkteams. In de behandel- en kamertrainingscentra verbleven jongeren op gedragstherapeutische basis. Zij werden voorbereid op een zelfstandig functioneren en het zich redden in de maatschappij. Veel van onze cliënten waren genoodzaakt om vervroegd op 15

16 zichzelf te gaan wonen. Voor deze cliënten is geschikte woonruimte gezocht en gevonden en indien nodig ontvangen zij op hun nieuwe adres nog ambulante hulpverlening. Betreffende jongeren kregen nu ook voor het eerst te maken met financiële verplichtingen. Naast het betalen van de vaste lasten, moesten zij ook een inrichting aanschaffen. Hiervoor hadden zij nog onvoldoende kunnen sparen. Fonds DBL, het Stichting Bekker- La Bastide-Fonds en het Sint Laurensfonds hebben samen een inrichtingsbudget toegekend, opdat deze jongeren in een voldoende ingerichte woning een fijne start konden maken met hun nieuwe zelfstandige leven. Ondersteuning voor individuele cliënten: De groep cliënten met financiële problemen neemt sterk toe. Het voldoen aan betalingsverplichtingen, evenals de aanschaf van voor anderen vanzelfsprekende zaken, is voor deze groep vaak niet mogelijk. Ook in 2014 is er in het belang van deze cliënten met succes een beroep gedaan op diverse fondsen. Door de financiële ondersteuning van fondsen zijn bijvoorbeeld afsluiting van gas, stromend water of licht voorkomen. Dankzij bijdragen van fondsen werden voor onze cliënten zaken mogelijk die dringend nodig waren of gewoon een beetje extra kleur brachten in hun leven. Voorbeelden hiervan zijn: studieboeken, lesgeld, een fiets, ov-kosten, tandartskosten, een wasmachine, een laptop, een orthodontiebehandeling of de contributie van de sportclub. De verworven gelden zijn direct en voor 100% uitgekeerd aan de aanvrager, zonder aftrek van kosten. Verantwoording aan de donateur heeft plaatsgevonden conform de wijze waarop de donateur dat heeft aangegeven. Wanneer de gift hoger bleek dan de uiteindelijke werkelijke kosten, dan vond retournering van het resterende bedrag aan de desbetreffende donateur plaats. Kleding en brillen Het hebben van voldoende en toonbare kleding is voor steeds minder kinderen vanzelfsprekend. Zelfs de aanschaf van een bril is vaak al problematisch. Steeds vaker zien we dat er voor deze zaken thuis geen geld is. Van Nationaal Fonds Kinderhulp kregen wij kledingcodes en brilvouchers. Daarmee konden 27 kinderen eind 2014 een warme en leuke wintergarderobe aanschaffen en konden 8 kinderen weer haarscherp zien. Rotterdam, januari 2015 Het bestuur van de Stichting Vrienden van FlexusJeugdplein 16

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Waardevol leven Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdlijnen 2014... 4 Directie... 4 Ledenverloop... 4 Financiën... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursstructuur... 5 Bestuursvergaderingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Kengetallen Inspectie jeugdzorg 2009

Kengetallen Inspectie jeugdzorg 2009 Jaarbericht 2009 Missie van de Inspectie jeugdzorg De inspectie houdt onafhankelijk toezicht op de jeugdzorg. Daarbij richt zij zich vooral op de veilige ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie