Wft actueel Veel gestelde vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft actueel Veel gestelde vragen"

Transcriptie

1 Wft actueel Veel gestelde vragen

2 Voorwoord Veel intermediairs hebben nog vragen over het provisieverbod, directe beloning en het zuivere marktmodel. Daarom heeft Monuta alle relevante vragen gebundeld in dit document Wft actueel, veel gestelde vragen. De antwoorden zijn getoetst bij verschillende instanties. Mist u vragen waarop u het antwoord nog niet heeft? Dan nodigen wij u uit de vraag te mailen naar uw Monuta accountmanager of U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een antwoord. Is het een vraag die bij meer intermediairs leeft, dan nemen wij de vraag en het antwoord op in dit document. Wij actualiseren dit document regelmatig, zodat u altijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de (uitvaart)verzekeringsbranche en de wet- en regelgeving. Om bepaalde vragen (en antwoorden) snel te vinden, is dit document geclusterd in verschillende onderwerpen. Per cluster treft u de relevante vragen en antwoorden aan. Als u op de vraag klikt, komt u direct bij het bijbehorende antwoord. 2

3 05 Adviseren en bemiddelen - Wat is het verschil tussen adviseren, bemiddelen en voorlichting volgens de Wft? - Wat wordt verstaan onder objectieve en selectieve analyse? Provisies en bonussen - Wat is er qua beloningswetgeving veranderd vanaf 1 januari 2012? Provisieverbod - Wanneer is het provisieverbod in werking getreden? - Voor welke producten geldt het provisieverbod? - Mag ik nog provisie blijven ontvangen op complexe producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013? Directe beloning - Wat is een kennelijk onredelijke directe beloning bij uitvaartverzekeringen? - Ben je verplicht om nazorg / beheer te verlenen na het afsluiten van een uitvaartverzekering? - Mogen serviceorganisaties nog wel provisie ontvangen op een uitvaartverzekering die via hen wordt afgesloten? - Mogen serviceorganisaties de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? - Mag Monuta de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? - Kan ik de directe beloning in termijnen innen bij de klant? - Wat is factoring en wat zijn de voor- en nadelen? - Moet ik voor het hanteren van een serviceabonnement een speciale vergunning aanvragen? - Hoe bereken ik de kosten van een uitvaartverzekeringsadvies? - Welk verdienmodel past het beste bij mijn kantoor? - Wat zijn de consequenties van het werken met directe beloning? - Mag een verzekeraar helemaal geen vergoedingen meer betalen aan het intermediair? Intern beloningsbeleid - In hoeverre moet ik beleid maken voor mijn intern beloningsbeleid? Fiscale aspecten - Moet ik mijn klanten assurantiebelasting in rekening brengen voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? - Moet ik mijn klanten btw in rekening brengen als ik een rekening stuur voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? - Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met serviceabonnementen? - Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met leads? Diplomaplicht/deskundigheid - Welke deskundigheidseisen worden gesteld op het gebied van uitvaartverzekeringen? - Wat zijn de verschillen tussen het oude en nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk? - Wie moeten er PEplus-examen doen? - Welke medewerkers moeten een Wft-diploma hebben? 3

4 16 Verzekeraars - Aan welke beloningsregels moeten verzekeraars zich houden als zij rechtstreeks uitvaartverzekeringen verkopen / adviseren? Informatieverplichtingen - Wat verandert er in het dienstverleningsdocument? - Waaraan moet de informatie voldoen die ik klanten stuur met betrekking tot uitvaartverzekeringen? Klachtenbehandeling - Hoe moet ik omgaan met klachten? Contracten - Blijft Monuta werken met een samenwerkingsovereenkomst? - Moet ik een overeenkomst van opdracht sluiten met mijn klanten? - Voor welke periode mag ik een serviceabonnement afsluiten met mijn klant? - Wat zijn de mogelijkheden of gevolgen als mijn (directe) nota niet wordt betaald door mijn klant? Volmacht - Welke beloningsregels gelden er met betrekking tot de volmachtcommissies? - Mag ik nog volmachtcommissies ontvangen voor uitvaartverzekeringen als er een provisieverbod geldt? Uitvaartwensen Op welke manier kan ik de uitvaartwensen van mijn klanten het beste inventariseren en vastleggen? - Hoe kan ik de kosten van een uitvaart voor mijn klanten berekenen? Execution only - Wat is execution only? - Wat zijn de consequenties van bemiddeling op basis van execution only? - Hoe werkt execution only? Betrouwbaarheid en integriteit - Hoe borg ik een integere uitoefening van mijn bedrijf? - Wat moet ik doen als ik twijfel aan de betrouwbaarheid van een dagelijks beleidsbepaler? - Wie moet de eed afleggen vanaf 1 april 2015? - Wie registreert de aflegging van de eed? - Wanneer moet u de eed afleggen? - Zijn er voorbeelden van de eed? Zorgplicht - Met welke zorgplichten heb ik rekening te houden? - Wat betekent klantbelang centraal? Disclaimer 4

5 Adviseren en bemiddelen Wat is het verschil tussen adviseren, bemiddelen en voorlichting volgens de Wft? De Wft definieert adviseren als volgt: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van één of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt. Dat betekent dat sprake is van een advies volgens de Wft als er voldaan wordt aan vier eisen: beredeneerde aanbeveling; van een concreet financieel product; van een specifieke aanbieder; aan een bepaalde cliënt. Van bemiddelen is sprake bij alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als intermediair tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product tussen een consument (bij verzekering ook cliënt, dus zakelijke klanten) en een aanbieder, of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. Dat betekent dat er niet per definitie een product hoeft te worden afgesloten. Het gaat om de intentie waarmee het advies wordt gegeven. Er is sprake van voorlichting of het geven van inzicht als er een algemeen advies wordt gegeven, zonder dat wordt gesproken over een concreet product of over een concrete aanbieder. Ook is sprake van voorlichting als het niet gericht is op een specifieke persoon. Geldloketten kunnen consumenten bijvoorbeeld wijzen op het belang van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar mogen niet verwijzen naar product A van aanbieder B. Van pensioenfondsen verwacht de AFM dat deze hun deelnemers meer inzicht gaan geven, bijvoorbeeld over het verwachte eindkapitaal of de consequenties bij waardeoverdracht. Dit zijn geen adviezen volgens de definitie van de Wft. Wat wordt verstaan onder objectieve en selectieve analyse? Onder een objectieve analyse wordt verstaan een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten die de adviseur of bemiddelaar in staat stelt een financieel product aan te bevelen dat aan de dienst verleningsvraag van de klant beantwoordt. Wat toereikend is wordt bepaald door een formule die de AFM gebruikt bij het maken van het gestandaardiseerde dienstverleningsdocument (de dvdgenerator). Van een selectieve analyse is sprake als de adviseur of bemiddelaar slechts een beperkt aantal producten in zijn analyse betrekt. Deze analyse dient regelmatig plaats te vinden. De adviseur hoeft niet bij elke klant meerdere offertes voor te leggen, van belang is dat er op voorhand een selectieve of objectieve analyse van het marktaanbod heeft plaatsgevonden. De meeste intermediairs maken in de praktijk gebruik van selectieve analyse. 5

6 Provisies en bonussen Wat is er qua beloningswetgeving veranderd vanaf 1 januari 2012? Per 1 januari 2012 zijn de volgende maatregelen in werking getreden. Een verbod op bonus- en omzetprovisies voor schadeverzekeringen. Na het bonusverbod voor complexe producten geldt nu dus voor alle financiële producten dat u (maar dit geldt ook voor de serviceorganisaties) geen bonussen of andere omzetprovisies meer mag ontvangen van banken of verzekeraars. Als u werkt met directe beloningsvormen (uurtarief, vaste vergoedingen, abonnementen) dan mogen deze vergoedingen niet kennelijk onredelijk zijn. Dat betekent niet excessief hoog. Uw beloning moet dus in redelijke verhouding staan tot uw geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. Voor schadeverzekeringen geldt een passieve transparantienorm. Dit betekent dat u transparant moet zijn over uw (provisie)beloning bij schadeverzekeringen als uw klant u daar om vraagt. Het gaat dan om het type provisie (afsluit en doorloop) en de exacte hoogte ervan. De commissies bij volmachten moeten voldoen aan de norm van passendheid. Dit betekent dat ook de volmachtcommissies in een redelijke verhouding moeten staan tot de geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. Ten aanzien van de transparantie bij schadeverzekeringen een paar tips: Maak een overzicht van al uw provisieregelingen bij schadeverzekeringen en rangschik de gegevens eenvoudig zodat al uw medewerkers snel kunnen zien welke provisie van toepassing is. Bespreek met uw medewerkers hoe u de provisie transparant gaat maken (schriftelijk, mondeling, digitaal?) Bespreek met uw medewerkers of u wilt wachten tot de klant erom vraagt of dat u kiest voor actieve transparantie. 6

7 Provisieverbod Wanneer is het provisieverbod in werking getreden? Het provisieverbod is per 1 januari 2013 in werking getreden. Voor welke producten geldt het provisieverbod? Het provisieverbod is van toepassing op de volgende producten die als complex en/of impactvol zijn aangemerkt. Producten die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft). Ten minste één van de producten is voor de waardeopbouw afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt of andere markten. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen. Een bankspaarproduct. Dit kan een beleggingsrecht eigen woning (BEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een lijfrente beleggingsrecht (lbr) of een lijfrente spraarrekening (lsr) zijn. Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Levensverzekeringen. Denk hierbij aan lijfrenteverzekeringen. Combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek. Hypotheken. Beleggingsobjecten. Betalingsbeschermers Particuliere inkomensverzekeringen en inkomensverzekeringen voor ZZP-ers (overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers). Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uitvaartproducten. Mag ik nog provisie blijven ontvangen op complexe producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013? Ja, dat mag. Er geldt een eerbiedigende werking met betrekking tot de doorlopende provisie op reeds voor 1 januari 2013 gesloten producten (die onder de reikwijdte van het provisieverbod vallen). Dat betekent dat u de doorlopende provisie mag blijven ontvangen tot einde contractdatum van de polis. 7

8 Directe beloning Wat is een kennelijk onredelijke directe beloning bij uitvaartverzekeringen? Wat kennelijk onredelijk is, zal uiteindelijk worden bepaald door de AFM. Deze regeling is ingesteld om excessieve beloningen uit te bannen. De AFM kijkt daarbij of de in rekening gebrachte directe beloning door het intermediair in redelijke verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden / inspanningen. Het gelijk omzetten van de huidige provisie van Monuta naar een directe beloning is een goede manier om te voorkomen dat sprake is van een kennelijk onredelijke beloning. Ben je verplicht om nazorg / beheer te verlenen na het afsluiten van een uitvaartverzekering? Nee, u kunt in principe met de klant (contractueel) afspreken dat u alleen adviseert en de uitvaartverzekering afsluit, maar geen werkzaamheden verricht tijdens de looptijd van de polis. Dit ontslaat u echter niet van de wettelijke zorgplicht. De zorg plicht schrijft voor dat u de klant bij gewijzigde omstandigheden gedurende de looptijd, die van invloed zijn op de werking (dekking) van de polis actief moet benaderen. Het gaat er hierbij om omstandigheden waarvan de intermediair op de hoogte is of had kunnen zijn. U dient zich echter wel nadrukkelijk af te vragen of u met uw klant wilt afspreken om geen nazorg te verlenen. Over het algemeen wilt u een lange termijnrelatie aangaan met uw klanten en is service een belangrijk onderdeel van uw dienstverleningspakket. Het uitsluiten van nazorg lijkt voor de meeste intermediairs dan ook geen logische keuze. Mogen serviceorganisaties nog wel provisie ontvangen op een uitvaartverzekering die via hen wordt afgesloten? Nee, ook serviceorganisiaties zoals inkooporganisaties, serviceproviders, postenbanken en franchiseketens vallen onder het provisieverbod voor complexe producten. Dat betekent dat aanbieders ook niet via deze tussenschakels bonussen of provisie mogen uitkeren. Mogen serviceorganisaties de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? Ja, serviceorganisaties mogen de beloning incasseren namens het intermediair. Intermediairs betalen hiervoor een vergoeding aan de serviceorganisatie. Mag Monuta de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? Nee, aanbieders mogen die beloning niet innen en vervolgens uitbetalen aan het intermediair. In dat geval wordt deze geldstroom van aanbieder naar intermediair als provisie gezien en dat is per 2013 verboden. Kan ik de directe beloning in termijnen innen bij de klant? Als ondernemer wilt u het liefst boter bij de vis. Dat betekent dat u er naar zult moeten streven dat de klant u direct betaalt als u diensten levert. Het is in ieder geval verstandig om vroegtijdig met uw klant de hoogte van uw advieskosten te bespreken en te checken of hij dat ineens kan en wil betalen. Als uw klant de kosten van uw advies niet in één keer kan betalen, dan is er een aantal mogelijkheden: u adviseert deze klant niet. Als u niet adviseert maar alleen bemiddelt (execution only dienstverlening), dan mag u de distributie- of bemiddelingskosten over meer dan 2 jaar spreiden. Rente of andere kosten mogen echter niet in rekening worden gebracht. u adviseert de klant wel en biedt hem de mogelijkheid tot gespreide betaling van advies en bemiddelings-/ distributiekosten, mits Er geen enkele rente of andere kosten in rekening worden gebracht; en De gespreide betaling niet langer loopt dan 2 jaar. 8

9 u adviseert de klant wel en laat het adviestarief spreiden over meer dan 2 jaar. U moet dan een kredietovereenkomst sluiten met uw klant, wat betekent dat u over een vergunning voor de bemiddeling in consumptief krediet moet beschikken. De klant wordt dan getoetst op kredietwaardigheid en wordt vermeld in het BKR-register. Wat is factoring en wat zijn de vooren nadelen hiervan? Factoring houdt in dat u het beheer en de risico s van uw debiteurenportefeuille overdraagt aan een gespecialiseerd (factoring)bedrijf. Het factoringbedrijf kan uw te innen vorderingen op uw debiteuren vooraf betalen en u betaalt daar een vergoeding voor. Het factoringbedrijf int de bedragen en neemt het risico op wanbetaling of oninbare vorderingen van u over. De meeste factoringbedrijven verzorgen ook de nota s, de facturering en de incasso. Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde factoringbedrijven voor het intermediair die ook de inning van serviceabonnementen faciliteren. Enkele partijen maken ook gespreide betaling mogelijk. Het voordeel van uitbesteding aan een factoringbedrijf is dat u minder administratieve rompslomp heeft. De kosten die u voor deze uitbesteding moet betalen, kunnen een nadeel zijn. Moet ik voor het hanteren van een serviceabonnement een speciale vergunning aanvragen? Nee, dat hoeft niet. Serviceabonnementen zijn vrijgesteld voor het hebben van een vergunning als verzekeraar. Er was twijfel of er bij serviceabonnementen, waarin ook schadebehandeling was opgenomen, sprake zou zijn van een rechtsbijstandverzekering waarvoor dan een vergunning als verzekeraar benodigd zou zijn. Het ministerie van Financiën schrijft hierover het volgende: Werkzaamheden van assurantietussenpersonen die feitelijk als rechtsbijstand kwalificeren, zullen worden vrijgesteld van de vergunningplicht van DNB, mits deze werkzaamheden slechts van ondergeschikte betekenis zijn voor het totale bedrijf van bemiddelen in verzekeringen. Daarmee kunnen assurantietussenpersonen bij de (service)abonnementen aan hun cliënten de gebruikelijke werkzaamheden op het terrein van bemiddelen in verzekeringen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft. blijven verrichten, ook als die elementen van rechtsbijstand bevatten. Hoe bereken ik de kosten van een uitvaartverzekeringsadvies? U kunt het provisiebedrag dat u ontvangt voor een uitvaartverzekering beschouwen als uitgangspunt voor het bedrag dat u aan uw klanten rekent als directe beloning. Het is echter verstandig om een voor u specifieke situatie te berekenen. U kunt daarvoor gebruikmaken van de Monuta Advieskostencalculator. Welk verdienmodel past het beste bij mijn kantoor? U zult begrijpen dat daar geen specifiek antwoord op te geven is, omdat dit afhanke lijk is van uw kantoorsituatie, uw klanten en uw eigen voorkeuren. In het algemeen kan het volgende worden opgemerkt. Kantoren die hoofdzakelijk actief zijn op de particuliere schademarkt: deze kantoren blijven de komende jaren waarschijnlijk primair op provisiebasis werken. Doordat de advisering van complexe producten geen hoofdactiviteit is, brengen deze kantoren bij die producten een uurtarief in rekening of een vast tarief per soort advies. Leven- en hypotheekkantoren zijn voor hun inkomsten vooral afhankelijk van de advisering over complexe producten. Deze kantoren gaan zo veel mogelijk werken met advisering op uurtarief of via vaste adviestarieven. Voor deze kantoren is het van belang dat zij de totale financiële situatie van klanten in kaart brengen en dat periodiek monitoren. Een service-/ adviesabonnement kan op den duur voor deze kantoren een logisch verdienmodel zijn. 9

10 Kantoren die hoofdzakelijk actief zijn in de zakelijke markt zullen een mix hanteren van provisie en uurtarieven. De klant bepaalt hier de meest wenselijke beloningsvorm. Het is de verwachting dat deze kantoren steeds vaker zelf kiezen voor een verdienmodel op basis van vaste of uurtarieven, zodat het provisiemodel daarin langzaam wordt afgebouwd. Kantoren die op alle adviesfronten actief zijn (de allrounders) houden voorlopig nog vast aan provisie naast directe beloningsvormen. Voor deze kantoren is het van belang om te streven naar totaalrelaties met een hoge polisdichtheid. Als dat is gerealiseerd, gaan deze kantoren meer werken met serviceabonnementen. Wat zijn de consequenties van het werken met directe beloning? Waar provisie een veelal door de verzekeraar vastgesteld percentage van de premie is, is directe beloning een afspraak tussen u en uw klant. Dat betekent dat u met uw klant overeenstemming moet bereiken over de omvang van uw dienst verlening, de hoogte van uw vergoeding en de manier waarop uw klant dat gaat betalen. Het is dan ook verstandig om die afspraken contractueel goed vast te leggen met uw klant. De volgende directe beloningsvormen zijn gangbaar in de praktijk: fee op uurbasis: De klant ontvangt een factuur op basis van het aantal gewerkte uren X een uurtarief. fee op abonnementsbasis: de klant betaalt periodiek een vast bedrag voor diensten die van het intermediair worden afgenomen. fee op productbasis (fixed price): de klant betaalt eenmalig een vast bedrag per afgesloten product, onafhankelijk van productvorm (bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies, ongeacht of het een aflossingsvrije hypotheek is of een beleggingshypotheek) of productomvang (bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies, ongeacht de hoogte van de hypotheek). Bij een fee op uurbasis is een goede berekening van uw uurtarief van essentieel belang. Dat betekent dat u uw totale kosten plus uw winstmarge moet relateren aan het aantal declarabele uren. Voor u biedt werken op uurbasis het voordeel dat u de daadwerkelijk gewerkte uren door de klant vergoed krijgt. Voor de klant betekent dit dat het vooraf niet exact helder is wat het bedrag is dat hij aan het eind van uw dienstverlening moet betalen. Bij het werken met een vast tarief weet de klant vooraf wat hij moet betalen. Voor u als intermediair betekent het dat uw tarief een goed gemiddelde moet zijn van uw werkzaamheden die worden verricht voor al uw klanten. Bij abonnementen heeft u een periodieke vergoedingstroom van uw klant en zult u ook continue diensten moeten leveren om die betalingen te rechtvaardigen. Bij een abonnement dient u goed af te wegen welke diensten u onder het abonnement schaart en wat uw klant van u mag verwachten. De klant is via een abonnement verzekerd van uw dienstverlening tegen een vast tarief. Over het algemeen is het werken met uur- of vaste tarieven eenvoudiger te implementeren qua administratie en processen dan een serviceabonnement. Een serviceabonnement biedt daarentegen weer het voordeel van een meer constante inkomstenstroom. Belangrijk bij uw afweging is in ieder geval dat uw verdienmodel moet passen bij uw eigen organisatie en uw mensen en dat het past bij uw missie en strategie. Daarnaast is het verdienmodel ook afhankelijk van het type klanten dat u bedient. Zakelijke klanten en klanten met bovenmodale inkomens zijn eerder geneigd met uurtarieven te werken. De gemiddelde klant is meer geneigd om zaken met u te doen door middel van een serviceabonnementen of vaste adviesprijzen. 10

11 Mag een verzekeraar helemaal geen vergoedingen meer betalen aan het intermediair? Een verzekeraar mag geen provisie en bonussen meer betalen voor complexe en impactvolle producten. Dat betekent niet dat een verzekeraar helemaal niets meer mag betalen. Vergoedingen die geen relatie hebben tot bemiddeling of advisering en die een intermediair niet verkeerd prikkelen om klanten niet goed te adviseren, blijven toegestaan. In het feedbackstatement van de AFM bij de Consultatieleidraad passende provisie voor financieel dienstverleners staat bijvoorbeeld het volgende: Een intermediair kan marketingactiviteiten verrichten voor een aanbieder en hier een vergoeding voor ontvangen. De activiteiten kunnen uit sluitend betrekking hebben op marketingactiviteiten, bijvoor beeld het opzetten en onderhouden van een label voor deze aanbieder. Als het uitsluitend een vergoeding betreft voor marketingactiviteiten heeft de vergoeding geen afhankelijkheid van, of relatie met de dienst van de intermediair, te weten het bemiddelen in hypotheken. Dit brengt met zich dat de vergoeding die de intermediair ontvangt niet kwalificeert als provisie. Op grond hiervan zijn de inducementregels niet van toepassing. De AFM zal kijken naar de activiteit die wordt verricht waarop de vergoeding betrekking heeft en niet naar de benaming die partijen hieraan hebben toegekend. Deze benadering van substance over form moet het gebruik van ontwijkroutes inperken. Op grond van de passende provisieregel is het verboden provisie te betalen/ ontvangen voor het adviseren van of bemiddelen. Als een bemiddelaar echter bijvoorbeeld zijn website beschikbaar stelt voor het plaatsen van één of meer banners, is er geen sprake van adviseren of bemiddelen, zodat hij daarvoor een beloning mag ontvangen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als een bemiddelaar in of voor zijn pand een reclamezuil plaatst, waarop een verzekeraar tegen betaling reclame maakt. Uitgangspunt bij de toezichthouder is dat de vergoeding geen directe relatie mag hebben met advies- of bemiddelingsactiviteiten van het intermediair. Wel is van belang om te benadrukken dat de vergoeding niet ook betrekking heeft op andere activiteiten die wel enige afhankelijkheid hebben met het bemiddelen voor de aanbieder. Dit is bijvoorbeeld het geval als de marketingvergoeding betrekking heeft op het verstrekken van productinformatie. Het verstrekken van productinformatie zal veelal kwalificeren als een bemiddelingsactiviteit of heeft daar een relatie mee. Dit betekent dat de inducementregels van toepassing zijn, omdat de marketingvergoeding die de intermediair ontvangt kwalificeert als provisie. 11

12 Intern beloningsbeleid In hoeverre moet ik beleid maken voor mijn intern beloningsbeleid? U dient te beschikken over een beheerst beloningsbeleid dat geldt voor alle medewerkers. Dit geldt ook voor onder nemingen met medewerkers met een 100% vast salaris, inclusief directieleden. Bij het ontwikkelen en onderhouden van een beheerst beloningsbeleid kunt u bijgaand stappenplan van de AFM gebruiken. Deze biedt handvatten om de wetten en regels van beheerst beloningsbeleid na te leven. Het stappenplan bestaat uit vier onderdelen: Risicoanalyse: waar liggen de risico s in de manier van belonen? Schriftelijke vastlegging van het beloningsbeleid. Invoeren van maatregelen en procedures zodat risico s worden voorkomen en afgedekt. Openbaarmaking van het beleid: kunnen medewerkers en (potentiële) klanten het beleid inzien? De best verkopende medewerkers van een adviseur/bemiddelaar in schadeverzekeringen verdienen een weekendje weg als zij de hoogste omzet ten opzichte van hun collega s behalen. Franchisenemende adviseurs hebben een afspraak met een adviseur/bemiddelaar in beleggingsverzekeringen om een deel van hun beloning te ontvangen in variabele vorm op basis van omzetcijfers. Callcenter medewerkers worden in een functioneringsgesprek voornamelijk beoordeeld op het aantal afspraken die zij regelen voor de adviseurs die leiden tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. Voorbeelden van beloningsprikkels: Een adviseur krijgt een bonus wanneer hij een krediet afsluit voor zijn klant. Het zicht op deze bonus kan de adviseur stimuleren om zijn klant te overtuigen om het krediet af te sluiten, terwijl de klant dit niet nodig heeft of dit niet past bij zijn situatie. Als de klant krediet afneemt dat hij niet nodig heeft, wordt hij onzorgvuldig behandeld. Zijn belang staat niet centraal en het advies is niet van toegevoegde waarde. 12

13 Fiscale aspecten Moet ik mijn klanten assurantiebelasting in rekening brengen voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? Nee, uitvaartverzekeringen zijn, net als levensverzekeringen, zorgverzekeringen, ongevallen- en overlijdensrisico verzekeringen, vrijgesteld van assurantiebelasting. Moet ik mijn klanten btw in rekening brengen als ik een rekening stuur voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? Nee, dit hoeft niet als uw werkzaamheden over het algemeen gericht zijn op het slui ten van verzekeringen (bemiddelingswerk). Ook niet als tijdens uw gesprek met de klant blijkt dat hij geen verzekering hoeft af te sluiten en u hem dat adviseert. Het gaat er de fiscus om waar uw oorspronkelijke inzet op gericht is. Staatssecretaris Weekers heeft dit als volgt verwoord: Activiteiten die uitsluitend bestaan uit advisering (bijvoorbeeld in het geval dat een intermediair door een consument wordt ingeschakeld om advies/een second opinion te geven over de financiële situatie van de consument of een financieel product) zijn echter altijd met btw belast. Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met leads? Het doorspelen of verkopen van leads is geen activiteit waar een Wft-vergunning voor is vereist als u uitsluitend nawgegevens (naam, adres, woonplaats) doorgeeft. Zodra u naast naw-gegevens ook informatie doorgeeft die van invloed is op het te verzekeren of financieren object, dan is wel sprake van een Wftvergunningplichtige activiteit. U kunt dan denken aan het doorgeven van de dagwaarde van een auto of de inkomensgegevens van een hypotheekklant. Als u leads verkoopt, moet u daarover in beginsel btw in rekening brengen. Tenzij u kunt aantonen dat de uitgevoerde werkzaamheden sterk overeenkomen met de werkzaamheden die doorgaans gebruikelijk zijn bij bemiddeling. Bij het alleen doorgeven van gegevens is dit niet het geval. Als u uitsluitend adviseert en dus per definitie geen uitvaartverzekering voor die klant gaat afsluiten, dan moet u wel btw in rekening te brengen. Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met serviceabonnementen? In principe verandert er niets. U dient de assurantiebelasting te verrekenen naar rato van het aantal assurantiebelastingplichtige polissen die binnen het abonnement vallen. Op basis van afspraken tussen verschillende marktpartijen en de fiscus kan worden geconcludeerd dat als bijvoorbeeld 50% van de polissen binnen een abonnement assurantiebelastingplichtig is, u ook over 50% van uw abonnementsinkomsten assurantiebelasting moet afdragen. 13

14 Diplomaplicht / deskundigheid Welke deskundigheidseisen worden gesteld op het gebied van uitvaartverzekeringen? Per 1 januari 2014 gelden nieuwe regels voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet financieel toezicht (Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft). Die regels hebben gevolgen voor iedereen die (ook) in de toekomst een advies- en/of bemiddelingsfunctie wil uitoefenen in de financiële dienstverlening. Het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk 2014 ziet er als volgt uit: Wat zijn de verschillen tussen het oude en nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk? Tussen het huidige en oude Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk bestaan verschillen. Op de eerste plaats levert de oude structuur een diploma op per Wft-module. Het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk (na 2013) leidt op voor een reeks beroeps kwalificaties. Kandidaten krijgen een diploma per beroepskwalificatie en een certificaat per module. Ten tweede zijn er een aantal nieuwe modules. Dit zijn: Wft-Schadeverzekeringen particulier, Wft-Schadeverzekeringen zakelijk, Wft-Inkomen en Wft-Zorgverzekering. Op de derde plaats zijn in alle modules extra toetstermen opgenomen. Naast kennis worden eisen gesteld aan competenties, vaardigheden en professioneel gedrag. Zie in het overzicht de verschillen tussen het oude en nieuwe bouwwerk. 14

15 Overzicht Wft-diploma s Wft-diploma s 2007 t/m 2013 Wft-diploma s vanaf 1 januari 2014 Basis Adviseur basis Consumptief krediet Adviseur consumptief krediet Schadeverzekeringen Adviseur schadeverzekering particulier Adviseur schadeverzekering zakelijk Adviseur inkomen Adviseur zorgverzekering Levensverzekeringen Adviseur vermogen Hypothecair krediet Adviseur hypothecair krediet Pensioen Adviseur pensioen Een beroepskwalificatie bestaat uit één of meer modules. Per module wordt een certificaat afgegeven. Als de voor een beroepskwalificatie benodigde certificaten zijn behaald, ontvangt de kandidaat voor die beroepskwalificatie een nieuw Wft-diploma. Voorbeeld: Voor de advisering in uitvaartverzekeringen dient u de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen te hebben, met de de modules Basis en Vermogen. Wie moeten er PEplus-examen doen? Iedereen die na 1 januari 2014 voor één of meer beroepskwalificaties binnen de financiële dienstverlening wil kwalificeren, moet voldoen aan nieuwe, meer omvattende vakbekwaamheidseisen. Alle huidige diplomahouders zullen daartoe een aanvullend examen moeten doen. Dit aanvullende examen is enerzijds gericht op de verschillen tussen het nieuwe en het huidige bouwwerk. Anderzijds omvat dit de examinering van de reguliere permanente educatie (PE). Het examen heeft om die reden de naam PEplusexamen gekregen. De deadline voor het succesvol afleggen van een PEplus-examen ligt op 1 januari Na die datum is het niet meer mogelijk een PEplus-examen af te leggen. Welke medewerkers moeten een Wft-diploma hebben? Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten een Wft-diploma hebben voor het adviesgebied waarop men actief is. Dat betekent dat al uw medewerkers die uw klanten inhoudelijk adviseren over uitvaartverzekeringen voor 1 januari 2016 een geldig diploma Adviseur Vermogen moeten hebben. Voor nieuwe medewerkers geldt deze eis vanaf 1 januari Ten aanzien van alle klantmedewerkers geldt de eis dat u uw bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een vakbekwame financiële dienstverlening waarborgt. Hoe deze bedrijfsvoering eruit dient te zien wordt aan u overgelaten. U kunt denken aan: Een adequaat systeem van interne opleidingstrajecten of Een systeem waarbij vakbekwame personen binnen uw organisatie hun vakbekwaamheid voor klantmedewerkers toegankelijk maken door middel van bijvoorbeeld computersystemen of handleidingen. Het is aan te bevelen voor wat betreft de benodigde kennis en vaardigheden aansluiting te zoeken bij de eind- en toetstermen voor adviserende klantmedewerkers. De minister vindt het aannemelijk dat de financiële onderneming schriftelijk vastlegt op welke wijze zij de vakbekwaamheid van klantmedewerkers borgt. In het nieuwe deskundigheidsbouwwerk valt u als adviseur voor uitvaartverzekeringen onder de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen. Voor advisering over uitvaartverzekeringen is zowel de module basis als de module vermogen vereist binnen het nieuwe bouwwerk. 15

16 Verzekeraars Aan welke beloningsregels moeten verzekeraars zich houden als zij rechtstreeks uitvaartverzekeringen verkopen/adviseren? Verzekeraars mogen geen provisie en/of bonussen betalen aan het intermediair voor de bemiddeling in uitvaartverzekeringen. Daarnaast moeten verzekeraars, evenals alle andere financiële ondernemingen, beleid hebben gemaakt ten aanzien van hun interne beloningsregels. Vanuit een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die een risico kunnen vormen voor de zorgvuldige behandeling van klanten. De volgende vragen zijn voor de AFM van belang om te beoordelen of het beloningsbeleid van een onderneming beheerst is: Heeft de onderneming een risicoanalyse uitgevoerd? Zijn de inhoud en werking van het beloningsbeleid beheerst? Is het beloningsbeleid volledig en toegankelijk vastgelegd? Heeft de instelling haar beloningsbeleid openbaar gemaakt? Is er sprake van zorgvuldige borging? 16

17 Informatieverplichtingen Wat verandert er in het dienstverleningsdocument? Banken en verzekeraars moeten vanaf 2013 ook een dienstverlenings document verstrekken. In het dienstverleningsdocument geeft u informatie over uw dienstverlenings concept. Wat is de reikwijdte van uw dienstverlening, in welke mate adviseert u op basis van een objectieve of selectieve analyse, in welke mate bent u gebonden of verbonden aan banken of verzekeraars? Daarnaast wordt in het dienstverlenings document een indicatie gegeven van de omvang en de bijbehorende kosten van uw dienstverlening. De minister van Financiën heeft een format voorgeschreven waaraan het dienstverleningsdocument moet gaan voldoen. Dit format wordt via de AFM dvd-generator beschikbaar gesteld. U dient het dienstverleningsdocument aan uw klant te overhandigen en op uw website te plaatsen. Uw dienstverleningsdocument moet in ieder de volgende informatie bevatten: Of u adviseert, en zo ja, of u dit doet op basis van een objectieve analyse. Of u een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor 1 of meerdere aanbieders te bemiddelen. Zo ja, dan dient u desgevraagd op verzoek van uw klant de namen van deze aanbieders bekend te maken. Of u op basis van een selectieve analyse adviseert. Zo ja, dan dient u desgevraagd op verzoek van uw klant de namen van deze aanbieders bekend te maken. Of u naast het geven van advies ook bemiddelt. Zo ja, dan moet u de hoogte van de kosten die u hiervoor in rekening brengt weergeven in de totale kosten van uw dienstverlening. Of u na het sluiten van de overeenkomst met uw klant ook vervolgwerkzaamheden verricht (bijvoorbeeld beheer en nazorg). Zo ja, dan dient u de wijze waarop u die kosten in rekening brengt mee te delen. Of u meer dan 10% aandelen bezit in een bepaalde aanbieder of in een moedermaatschappij van een aanbieder. Of een aanbieder (of een moedermaatschappij van een aanbieder) meer dan 10% aandelen van uw bedrijf bezit. Het nominale bedrag van de beloning die u gemiddeld voor de financiële dienst in rekening brengt alsmede de manier waarop deze beloning bij uw klant in rekening wordt gebracht. Waaraan moet de informatie voldoen die ik klanten stuur met betrekking tot uitvaartverzekeringen? Alle informatie die u verstrekt moet duidelijk, feitelijk juist en niet misleidend zijn. 17

18 Klachtenbehandeling Hoe moet ik omgaan met klachten? U dient zelf een interne klachtenprocedure te hebben en u dient aangesloten te zijn bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voor uw interne klachtenprocedure moet u een beschrijving hebben van de te volgen procedure voor de behandeling van klachten binnen uw kantoor. Bespreek de procedure met uw medewerkers en zorg dat zij de informatie gemakkelijk kunnen vinden. Leg de klachten die u krijgt vast in uw administratie. Benoem hierbij de volgende punten: de naam en het adres van de klager de klacht, met datum van ontvangst omschrijving van de klacht beschrijving van de manier waarop de klacht is behandeld klachten zo snel mogelijk kunnen worden behandeld. Bevestig de ontvangst van een klacht altijd schriftelijk en informeer de klager over de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld. Als u meer informatie van de klager nodig heeft, vraagt u dat aan uw klant en geeft u aan wanneer u zult reageren op de klacht. Bedenk hierbij of u klachten als een probleem ziet of als een gratis advies? Wilt u klachten echt serieus behandelen of wilt u zo snel mogelijk van de klager af? Worden klachten door een medewerker behandeld of ziet u dat als uw taak? Voor meer informatie over het Kifid: Bewaar de klacht totdat hij helemaal is afgehandeld. Als u een klacht krijgt, informeert u de klager schriftelijk over de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan het Kifid, met de bijbehorende termijnen. Zorg voor een duidelijke procedure binnen uw kantoor zodat 18

19 Contracten Blijft Monuta werken met een samenwerkingsovereenkomst? Ja, Monuta blijft werken met een samenwerkingsovereenkomst waarin alle afspraken tussen u en Monuta met betrekking tot de onderlinge dienstverlening worden vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst wordt wel aangepast aan de nieuwe eisen per Moet ik een overeenkomst van opdracht sluiten met mijn klanten? Nee, dat is niet verplicht, maar het is wel verstandig om een dergelijke overeenkomst met uw klanten te gaan sluiten. Dit is vooral van belang om uw beloningsafspraken met de klant goed vast te leggen, ook in het geval van wanbetaling. De overeenkomst die u aangaat met uw klant staat los van de (verzekerings)overeenkomst die de klant met de verzekeraar aangaat. Wat zijn de mogelijkheden of gevolgen als mijn (directe) nota niet wordt betaald door mijn klant? Doordat de overeenkomst die u aangaat met uw klant losstaat van de overeenkomst tussen de klant en de verzekeraar, is de dekking bij het niet betalen van uw adviesnota niet in het geding. Afhankelijk van wat u met de klant bent overeengekomen in uw opdracht tot dienstverlening, kunt u uw dienstverlening staken. Uiteraard moet u eerst de klant herinneren en eventueel aanmanen. Voor welke periode mag ik een serviceabonnement afsluiten met mijn klant? U sluit een contract (abonnement) met uw klant voor de periode van één jaar, waarna het dagelijks opzegbaar moet zijn met een opzegtermijn van één maand. 19

20 Volmacht Welke beloningsregels gelden met betrekking tot de volmachtcommissies? De commissies bij volmachten moeten voldoen aan de norm van passendheid. Dat betekent dat ook de volmachtcommissies in een redelijke verhouding moeten staan tot de geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. Mag ik nog volmachtcommissie ontvangen voor uitvaartverzekeringen als er een provisieverbod geldt? Ja, dat mag. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat er sprake is van volwaardig uitbestede werkzaamheden die u voor een verzekeraar verricht. U moet, evenals de verzekeraar, kunnen specificeren waaruit uw volmachtwerkzaamheden bestaan en welke vergoeding daar tegenover staat. Die vergoeding moet dan weer in redelijke verhouding staan tot de door u verrichte werkzaamheden. 20

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? Quality4You Financiële Diensten Jericholaan 65 B 3061 HB Rotterdam

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? Quality4You Financiële Diensten Jericholaan 65 B 3061 HB Rotterdam Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 juli 2013 Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstverleningspakket Geachte relatie, Voor u ligt ons Dienstverleningspakket. Hierin leest u wie wij zijn, wat wij doen, wat de kosten van onze dienstverlening zijn en onder welke voorwaarden wij werken.

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit document wordt u aangeboden door NSP Groep Emmen waarvan NSP Verzekeringen onderdeel uitmaakt. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie