PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f?s (ZX^ \ ZA_ 0 8 FEB 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Routing Bijl.: RABO Zwolle Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen bij dhr. J.C.A. van Steenbergen telefoon Europese fondsen Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Houtskoolschets EFRO-POP (bijgevoegd) Inleiding In 2014 start een nieuwe periode voor de Europese programma's ( ). De financiële en inhoudelijke kaders van de Europese programma's worden door Brussel vastgesteld via het Europees Meerjarig Financieel Kader (meerjarenbegroting) en door wetgevingsteksten de zgn. verordeningen. Ons College ontwikkelt binnen de door uw Staten gestelde provinciale kaders en binnen de door de Europese commissie geboden mogelijkheden, het programma en start met de uitvoering, het volgende College voert het programma uit en het daaropvolgende College sluit de programmaperiode af. Inclusief voorbereiding en afsluiting is daarmee sprake van een doorlooptijd van ca. 12 jaar. Met deze brief informeren wij u over de voorbereidingen op deze nieuwe periode. Hierbij gaan we in op het proces van totstandkoming, de rol van de provincie daarin, de planning en de te maken keuzes. In het Hoofdlijnenakkoord "De Kracht van Overijssel" is onderkend dat Europa steeds belangrijker wordt voor nationale wet- en regelgeving en voor het bieden van financieringsmogelijkheden. Mede gezien de zorgelijke economische situatie en bezuinigingen zijn Europese mogelijkheden voor financiering in toenemende mate van belang voor het realiseren van onze opgaven. In deze brief richten wij ons op de Europese programma's waarbij de provincie zelf betrokken is bij de uitwerking van de Europese kaders. Het betreft: I-Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO: huidig GO programma). 2-Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP/Leader). 3-Interreg A (samenwerking met Duitsland). verzending 08. FEB 2013 provincie verijssel

2 Programma's waarin de provincie geen rol heeft in de programmering zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), Interreg B en C en thematische fondsen zoals het onderzoeksprogramma Horizon 2020, laten wij in deze brief buiten beschouwing. Dat wil overigens niet zeggen dat deze fondsen niet van belang zijn. Het per 1 november 2012 gestarte Expertisecentrum Europa zal zich de komende tijd nadrukkelijk verdiepen in mogelijkheden voor Europese financiering van onze opgaven uit deze fondsen. Wij houden u hiervan op de hoogte. In deze brief concentreren wij ons op de hoofdlijnen. In een (technische) sessie kunnen we nadere achtergrondinformatie verstrekken of onderdelen nader toelichten. Voor de uitwerking van de Brusselse kaders in operationele programma's worden het Hoofdlijnenakkoord "De Kracht van Overijssel" en de door uw Staten vastgestelde kaders zoals het Regionaal Economisch Beleid, Inrichting Landelijk Gebied, Gezond en Veilig Leefmilieu en Nieuwe Energie gebruikt. Hiermee geeft ons College invulling aan haar uitvoerende verantwoordelijkheid: de gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan die van de ontwikkeling van de lopende Europese programma's De Europese programma's hebben inhoudelijk gezien een brede reikwijdte. Conform de afspraken in ons College zijn de inhoudelijke portefeuillehouders de eerst betrokkenen op de inhoud. Systeemvragen/coördinatie met betrekking tot de Europese programma's vallen onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Maij. Ervaring en belang Europese programma's Al sinds de jaren '90 is de provincie betrokken bij de programmering en uitvoering van de Europese programma's. Door de jaren heen zijn aansprekende resultaten behaald die geleid hebben tot een sterkere regionale ontwikkeling. In de praktijk is gebleken dat de Europese fondsen functioneren als een vliegwiel voor regionale publieke en private investeringen. In de huidige programmaperiode ( ) is, door de inzet van Europese middelen en door de intensieve samenwerking met partners en partijen in de provincie, de onderstaande financiële impuls gegeven aan de regionale ontwikkeling. In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken van de Europese programma's weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat iedere Europese euro leidt tot een investering van vier euro in de regionale ontwikkeling van Overijssel. Binnen de Europese programma's zijn nog diverse projecten in behandeling om de laatste bestedingsruimte te benutten. Realisatie tot in miljoenen Euro's. GO programma (Overijssel) POP/LEADER Interreg A Europa 47,4 37,9 42 Overijssel * 22,9 27,3 7,9 Overigen 139,5 50,2 53,1 Totaal 209,8 115,4 103 Totaal 127,3 58,1 242,8 428,2 * De kolom Overijssel is de som van de Overijsselse bijdragen aan projecten. Door bovenstaande investering is erde regionale ontwikkeling in Overijssel fors ondersteund. Door de inzet van de Europese programma's zijn o.a. meer dan 3000 arbeidsplaatsen gerealiseerd, meer dan 80 innovatieve projecten uitgevoerd en enkele tientallen miljoenen vervolginvesteringen uitgelokt.

3 Europese financiële en inhoudelijke kaders Europese programma's De Europese fondsen kennen een complex speelveld. De financiële (Europese meerjaren begroting) en inhoudelijke verordeningen (wetgevingsteksten) worden grotendeels in Brussel bepaald. De uitwerking en invulling van deze kaders gebeurt nationaal en landsdelig, in afstemming met stakeholders (gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen etc), en binnen de door uw Staten gestelde kaders. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling door Brussel van de financiële en inhoudelijke kaders zijn we met de voorbereiding van deze uitwerking gestart. Financiële kaders Het budget voor de Europese programma's is opgenomen in het Europees Financieel Meerjarig Kader (meerjaren begroting) en wordt bepaald in Brussel. Vooralsnog is er in Brussel geen overeenstemming bereikt over het Europees Financieel Meerjarig Kader. Als tijdens de volgende Europese top in februari 2013 wederom geen akkoord wordt bereikt dan kan dit tot (ernstige) vertraging van de start van de nieuwe programmaperiode leiden. 3 Op basis van het concept Meerjarig Financieel Kader en de voorstellen van Europese Raadsvoorzitter Van Rompuy die ingebracht zijn voor de laatste Europese top, moeten we voor het EFRO/GO- programma rekening houden met een budgetverlaging van ca. 40% (periode miljoen provincie Overijssel). In de voorstellen blijft de omvang van het POP vergelijkbaar (periode miljoen provincie Overijssel) en stijgt het budget voor grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland onder het Interreg A programma met ongeveer 20% (periode Miljoen provincie Overijssel). Inhoudelijke kaders Naast de financiële mogelijkheden bepaalt Brussel ook de inhoudelijke voorwaarden, mogelijkheden en verplichtingen in de vorm van verordeningen. In november 2011 zijn de concept-verordeningen gepubliceerd. Naast een concept verordening die geldt voor alle fondsen gezamenlijk kent ieder fonds nog een eigen concept verordening. De verordeningen vormen het Europese kader waarbinnen de lidstaten c.q. de regio's de programmering van de Europese programma's nader invullen. De verordeningen worden in Brussel definitief vastgesteld nadat de Europese meerjarenbegroting is vastgesteld. In de concept verordening voor alle fondsen geeft Brussel aan dat de Europese programma's ingezet moeten worden voor het bereiken van de doelen van de Europa 2020 strategie. Deze richt zich op drie groeiscenario's: slimme groei (kennis en innovatie); duurzame groei (C02 reductie, milieu) en inclusieve groei (werkgelegenheid en sociale cohesie). Hiernaast beschrijft de concept verordening dat de programma's met elkaar verbonden moeten zijn. Tussen de verschillende programma's moet onderlinge afstemming en versterking (synergie) plaats vinden. De samenhang tussen de fondsen moet worden beschreven in een partnerschapscontract tussen de de lidstaat en Brussel. In een informele brief van de Europese Commissie (november 2012) aan lidstaat Nederland schrijft Brussel dat zij voor Nederland drie grote uitdagingen ziet: een innovatievriendelijk bedrijfsmilieu (innovatie); verhoging van de arbeidsmarktparticipatie door meer werkgelegenheid en sociale inclusie; een milieuvriendelijke en grondstof-efficiënte economie (koolstofarme economie). Als voorwaarde voor investeringen in het thema innovatie stelt de Commissie de opstelling van een Slimme Specialisatie Strategie verplicht. Deze is gericht op het verder versterken van sterke sectoren binnen een regio. W-

4 Europese kaders EFRO De concept-verordening EFRO geeft aan dat dit fonds ingezet mag worden voor onderstaande 11 thema's. Minimaal 80% hiervan (op lidstaatniveau) moet worden geïnvesteerd in thema 1, 3 en 4. Hiernaast moet minimaal 5% van de Europese middelen geïnvesteerd worden in duurzame stedelijke ontwikkeling. Het maximale subsidiepercentage van de Europese middelen is 50%. Thema's EFRO: 4 1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 2. Verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van ICT 3. Verbetering van het concurrentievermogen van het mkb 4. Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken 5. Bevordering van de aanpassing van de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer 6. Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen 7. Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren 8. Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit 9. Bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede 10. Investering in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren 11. Verbetering van de institutionele capaciteit en een efficient openbaar bestuur. Europese kaders Interreg A De grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Interreg A kent dezelfde thema's als genoemd bij het EFRO-programma. Volgens de conceptverordening is er bij Interreg A geen sprake van verplichte thema's, maar mag vrij gekozen worden tot maximaal 4 thema's. Bij Interreg A dient grensoverschrijdende samenwerking voorop te staan. Het maximale subsidiepercentage van de Europese middelen is 50%. Europese kaders POP/Leader Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) maakt onderdeel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het Leader-programma, gericht op projecten van zgn. plaatselijke groepen, maakt hier onderdeel van uit. Op nationaal niveau dient minimaal 5% van het POP-budget besteed te worden aan Leader. Het maximale subsidiepercentage van de Europese middelen is 50%. De concept-verordening POP beschrijft zes prioriteiten met maatregelen waarin geinvesteerd mag worden: Thema's POP: 1. bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2. versterking van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven 3. bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw 4. herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw 5. bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel en de bosbouwsector 6. bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling, in plattelandsgebieden.

5 Uitwerking Europese kaders door provincie met partners De uitwerking van de Europese kaders voor het EFRO- en POP-programma vindt samen met provincie Gelderland plaats (landsdeel Oost). Op basis van de (concept)kaders uit Brussel en de door uw Staten gestelde kaders stelt landsdeel Oost i.o.m. diverse partners en stakeholders operationele programma's op. Een operationeel programma beschrijft de inhoudelijke thema's waarin geïnvesteerd wordt, de organisatorische vormgeving en de financiële tabel. Voor de uitwerking van de Europese kaders van het Interreg A programma werken we samen met zeven Nederlandse grensprovincies, het Ministerie van Economische Zaken en de Duitse tegenhangers. De Europese commissie stelt de operationele programma's vast. Hierna kunnen belanghebbenden subsidieaanvragen voor projecten indienen die binnen het programma passen. Hieronder informeren wij u over de totstandkoming van de operationele programma's en de hieraan voorafgaande stappen. 5 Houtskoolschets EFRO-POP In juli 2012 hebben de colleges van Gelderland en Overijssel de 'Houtskoolschets EFRO-POP' geformuleerd. De houtskoolschets beschrijft de eerste gedachten over de inzet van Oost-Nederland op de uitwerking van de Europese kaders in programma's voor de periode Vanzelfsprekend hebben wij voor de opstelling van de houtskoolschets het Hoofdlijnenakkoord gevolgd, gevoegd bij de door uw Staten vastgestelde kaders zoals het Regionaal Economisch Beleid, Inrichting Landelijk Gebied, Gezond en Veilig Leefmilieu en Programma Nieuwe Energie & Uitwerking Energiefonds Overijssel bv. Hiermee heeft ons College initieel invulling willen geven aan haar uitvoerende verantwoordelijkheid. Hiernaast zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: keuzes zijn gebaseerd op Europees, nationaal, provinciaal beleid focus en thematische inzet van middelen waarbij de doelen aansluiten bij de coalitieakkoorden, rijksprioriteiten en EU2020; decentraal programma en regionale regie; optimale afstemming en samenhang tussen de structuurfondsen door deze op schaal van de regio in te vullen; Streven naar minimale administratieve lasten; Optimaal gebruik van beschikbare financieringsinstrumenten zoals achtergestelde leningen, participaties, revolving funds, etc. We streven naar naar inhoudelijke focus en en massa, mede gelet op de verwachte verlaging van budgetten. De integrale houtskoolschets is ter informatie bij deze brief gevoegd. Slimme Specialisatie Strategie (SSS) Ten behoeve van het thema innovatie moet een SSS worden opgesteld. Dit document beschrijft de sterktes van een regio in vergelijking met andere regio's in Nederland en Europa. Samen met partners en partijen (stakeholders) zijn we druk bezig een slimme specialisatie strategie voor Landsdeel Oost te ontwikkelen. Op basis van de eerste concepten zijn er in Oost Nederland vier sectoren waarin we onderscheidend zijn t.o.v. andere regio's in Nederland en Europa: High Tech Systemen en materialen; AgroFood; Health; Energie en Milieutechnologie.»

6 De SSS beschrijft deze sectoren, hun onderlinge samenhang en de samenhang met ondersteunende sectoren (b.v. logistiek, maakindustrie, bouw). Juist de wisselwerking tussen de sectoren bepaalt het innoverend vermogen en de economische kracht. De SSS wordt gebruikt als (verplichte) onderlegger bij het operationeel programma EFRO om keuzes te maken voor de investeringen t.a.v. het thema innovatie. De mogelijkheid bestaat dat (bv. vanwege het naar verwachting afnemende EFRO-budget) er besloten wordt de financiering te concentreren op een kleiner aantal sectoren om vernippering tegen te gaan. Operationale programma's Het uiteindelijke resultaat van het gehele proces zijn de operationele programma's met de bijbehorende documenten zoals een beschrijving van de administratieve organisatie, subsidievoorwaarden, inrichting insituties enz. Na goedkeuring door Brussel kunnen de programma's in uitvoering worden genomen. 6 Planning en vervolg Planning en vervolg van het proces zijn sterk ahankelijk van de besluitvorming op Europees en nationaal niveau. Uitstel van besluitvorming op deze niveau's leidt tot vertraging van het hierna beschreven tijdpad. De provinciale invloed hierop is zeer beperkt. Voor de overzichtelijkheid van het gehele proces ten aanzien van de ontwikkeling Europese fondsen is in onderstaand overzicht een scheiding gemaakt in het Europese proces en het nationale c.q. regionale proces. Ieder programma kent een eigen proces voor ontwikkeling en eigen lokale en regionale partners en partijen. Europees proces: Publicatie concept verordeningen Publicatie concept EU meerjarenbegroting Vaststelling meerjarenbegroting Vaststelling definitieve verordeningen Beoordeling operationele programma's Goedkeuring operationele programma's november 2011 november /8 februari 2013 juni 2013 september-december 2013 december 2013 Nationale c.q. regionale proces Vaststelling houtskoolschets landsdeel Oost Bestuurlijk overleg grote steden Overijssel Informatieve sessie SER Overijssel Voorlichting gemeenten e.d. Overijssel Bijeenkomst SSS met stakeholders Bestuurlijk overleg met Stas. Min van EZ Toezending SSS aan Min. van EZ Bestuurlijk overleg met Stas. Min van EZ (POP) (EFRO) 11 juni juni september oktober december januari 2013 februari maart 2013 w

7 Bestuurlijk overleg met Stas. Min. van EZ (EFRO) juni 2013 Regionaalvaststellen operationele programma's door GS Operationele programma's PS (tk) Aanbieden Op's aan EU door Min. van EZ Co-financiering Europese programma's via Statenvoorstel/kerntakenbegroting Start EU programma's augustus 2013 september 2013 september 2013 november januari 2014 Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, 7 secretaris,

8 Houtskoolschets EFRO-POP Oost-Nederland, 11 juni 2012 Inleiding Als voorbereiding op de nieuwe periode Europese fondsen zijn in een bestuurlijk overleg, tussen Staatsecretaris Bleker en een afvaardiging van decentrale bestuurders, afspraken gemaakt over het te volgen proces. Onderdeel van deze afspraak is de opstelling van een houtskoolschets die de eerste gedachten over de nieuwe Europese programma s beschrijft. Deze houtskoolschets beschrijft de inzet van Oost-Nederland op de Europese programma s EFRO en POP. In verschillende overleggen is gesproken over de inhoud en het format voor deze houtskoolschets. Afgesproken is een bulletsgewijze opstelling van 2 à 3 A4tjes dat de onderstaande thema s behandelt: Resultaten/stand van zaken S3 Synergie Betrokkenheid steden Inhoudelijke keuzes De provincies in Oost-Nederland willen de uitvoering van de Europese programma s in het teken zetten van de doelen van de EU2020 strategie. Oost-Nederland gaat bij de nieuwe Europese programma s uit van de volgende uitgangspunten: keuzes zijn gebaseerd op Europees, nationaal en provinciaal beleid; focus en thematische inzet van middelen waarbij de doelen aansluiten bij de coalitieakkoorden, rijksprioriteiten en EU2020; decentraal programma en regionale regie; optimale afstemming en samenhang tussen de structuurfondsen door deze op schaal van de regio in te vullen; streven naar minimale administratieve lasten; optimaal gebruik van beschikbare financieringsinstrumenten zoals achtergestelde leningen, participaties, revolving funds, etc. De achterliggende doelen van de structuurfondsen passen naadloos bij deze ambitie van Oost- Nederland. De fondsen zijn voor Oost-Nederland dan ook van essentieel belang om de regionale economie toekomstbestendig en internationaal concurrerend te maken en te behouden. Dit realiseren wij in Oost- Nederland via meerdere sporen die nauw aansluiten op de Europa2020 doelen en de thema s van het EFRO programma en de zes prioriteiten die de Europese Commissie heeft voorgesteld voor POP/ELFPO. 1. We excelleren in onze Oost-Nederlandse topsectoren en we hebben speciale aandacht voor innovatie in de voor Oost-Nederland belangrijke bedrijfssectoren. Dit betekent dat we de innovatie stimuleren in onze topsectoren AgroFood, Health, High Tech Systemen en Materialen en de in opkomst zijn de Energie en MilieuTechnologie. Deze laatste sector onderscheidt zich onder meer op het gebied van de biobased economy met de Wageningen Universiteit als sterke kennisbasis van Oost-Nederland en daar buiten. Naast deze vier topsectoren zijn er in Oost- Nederland meerdere bedrijfstakken met grote potenties om hun markpositie te vergroten. De regionaal sterke maakindustrie in het bijzonder levert een essentiële bijdrage aan de verdere versterking van de topsectoren. Daarnaast zijn ook de andere regionaal sterke sectoren zoals de logistieke sector, de agrarische sector en de creatieve sector van belang. Juist deze combinatie van regionaal sterke sectoren en de vier topsectoren in onze regio geeft een extra impuls aan de innovatie. Daarom ligt onze focus op de verbinding tussen de regionaal sterke sectoren met de topsectoren van Oost-Nederland. Daarnaast willen wij nauw samenwerken met onder meer landsdeel Zuid en provincie Noord-Brabant in het bijzonder en grensoverschrijdend met Nordrhein- Westfalen. Door de cross-overs over de landsdelen, maar ook internationaal, te bevorderen en gebruik te maken van elkaars kennis kunnen we de kracht van onze regio s verder versterken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de Red Med Tech Highway verder uitbouwen. 2. Wij zetten in op het MKB als apart thema, omdat het MKB dé banenmotor van de economie is. Ondernemerschap is cruciaal voor de veerkracht van de regionale economie en voor noodzakelijke vernieuwing van producten en diensten. Daarom zetten we in op meer en betere starters. Ook zetten we in op internationalisering en nieuwe bedrijfsmodellen. Dit geven we vorm door bijvoorbeeld het ondersteunen van projectontwikkeling en het inzetten op succesvolle coachingsprogramma s om de competenties en vaardigheden van starters en doorstarters te verbeteren. Het gaat hierom om collectieve faciliteiten en activiteiten voor brede groepen. 3. In Oost-Nederland werken we aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van het buitenland, met bijbehorende economische innovatie en groei. Wij willen de biobased economy laten floreren. Wij dragen bij aan de 20% energiebesparing in 2020, aan 14% hernieuwbare energie. Dit doen wij door een combinatie van innovatie (via de EMT sector), meters voorbereiden (ondersteuning van kansrijke marktintroducties) en meters maken (uitrol van kostenefficiënte projecten). Onder meters maken en voorbereiden ligt onze focus op grootschalige

9 energiebesparing bij de bestaande woningbouw en het bedrijfsleven. Daarnaast willen wij de regionale productie van hernieuwbare energie bevorderen, bijvoorbeeld door het opzetten van regionale duurzame energiebedrijven of het stimuleren van de productie van biogas bij agrarische bedrijven. Warmte-koude-opslag, verbranding van biomassa en windenergie hebben naast het stimuleren van zonneenergie onze speciale aandacht. 4. Oost-Nederland heeft een hoogwaardig platteland. Een grote diversiteit aan (agrarische) cultuurlandschappen en belangrijke natuurgebieden. Veel natuurgebieden hebben de status Natura De centrale opgave is om de natuurkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te vergroten en de specifieke landschapstypen te behouden in combinatie met een economisch concurrerende (veelal verweven) duurzame landbouw. Voor de landbouwbedrijven zijn de uitdagingen om emissies te reduceren, de groene kringloop te sluiten, duurzame energie op te wekken en bij te dragen aan een biobased economy. Innovatie is daartoe noodzakelijk. Er dienen verbindingen te worden gelegd om de ketenontwikkeling van kennis, kunde en kassa te versnellen. 5. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat met voldoende voorzieningen voor bedrijven en werknemers is een essentiële randvoorwaarde om bedrijven aan te trekken en te behouden. Hierbij gaat het om fysieke maar ook om de digitale infrastructuur en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Daarnaast hebben we ook oog voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor internationalisering. Slimme Specialisatie Strategie In het najaar 2011 hebben de provincies Gelderland en Overijssel het bureau ERAC opdracht gegeven een Smart Specialisatie Strategie (S3) op te stellen. Deze strategie is een verplichte conditionaliteit indien geïnvesteerd wordt in het thema innovatie van de Europese verordeningen. Een belangrijke stap om te komen tot een S3 is het betrekken van een grote hoeveelheid stakeholders in de regio. Daarbij is het van belang om te benadrukken dat het niet alleen gericht moet zijn op de slimme specialisatie sec, maar ook een visie is op de toekomst van de regio. In Oost-Nederland is ter onderbouwing van de provinciale beleidsnota s op provinciaal niveau een uitgebreide consultatie onder bedrijven en kennisinstellingen gehouden. Deze waren mede bepalend voor onze S3. Aanvullend hebben wij voor de opstelling van de S3 diverse organisaties uitgenodigd ons te adviseren. Hierbij gaat het om de kennisinstellingen (Radboud Universiteit, Wageningen UR, Universiteit Twente), de Valleybureaus (Food Valley, Health Valley) en Stichting Kiemt. Daarnaast hebben de regionale SER Gelderland, NV Oost en Syntens, en de steden ons geadviseerd. Deze speerpunten sluiten in belangrijke mate aan bij de uitdagingen zoals geformuleerd door de Europese Commissie. Bij de uitwerking van deze speerpunten heeft Oost-Nederland zich niet alleen gericht op de triple helix, maar is tevens de vraagzijde betrokken ( quadruple helix ). In het najaar van 2012 zullen definitieve keuzes met betrekking tot thema s gemaakt worden. Betrokkenheid steden In de Europese EFRO-verordening staat opgenomen dat minimaal 5% van de middelen op nationaal niveau geïnvesteerd moeten worden in duurzame stedelijke ontwikkeling via de vorm van een ITI. Op basis van de huidige gegevens zal landsdeel West via haar OP voldoen aan deze verplichting. Voor Oost-Nederland betekent dit niet dat hiermee aan de stedelijke verplichting is voldaan. Oost- Nederland hecht waarde aan de betrokkenheid van de steden. De steden in Oost-Nederland worden niet alleen gezien als een belangrijke samenwerkingspartner bij de ontwikkeling, maar ook als belangrijke partner bij de realisatie van het toekomstige Europese programma. Vandaar dat de steden in Oost-Nederland uitgenodigd zijn een propositie op te stellen ten behoeve van de Europese programma s. Landsdeel Oost geeft hiermee ruimte aan de steden om, vanuit hun eigen problematiek en wensen, met voorstellen te komen. We onderzoeken daarin verschillende mogelijkheden, variërend van een apart thema voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling tot het aansluiten bij de drie EFRO thema s. Wij hopen dat deze stedelijke propositie direct na de zomervakantie 2012 beschikbaar is. Synergie Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Overijssel zijn van mening dat de synergie tussen de programma s het beste bereikt wordt door het opstellen van één coherente ontwikkelings- & investeringsstrategie voor de Europese fondsen EFRO en ELFPO. Niet de doelen en mogelijkheden van de individuele geldstromen staan centraal, maar de inhoudelijke doelen die Oost-Nederland wil bereiken met haar investeringsstrategie. Door deze coherente strategie wordt voorkomen dat in individuele losstaande acties wordt geïnvesteerd, maar vindt er automatisch synergie plaats tussen de inzet van verschillende individuele fondsen. Zo is het mogelijk om innovaties op het gebied van biobased economy te stimuleren via EFRO, met daarop aansluitend de uitrol via POP te ondersteunen. Een ander mooi voorbeeld waarin EFRO en POP elkaar kunnen versterken, zijn de intiatieven om de economische explotatie van landgoederen te verbeteren en cultuurhistorische kwaliteiten te behouden door energiebesparing en productie van duurzame energie/biomassa. Ook kun je denken aan het toepassen van instrumenten die zijn ontwikkeld binnen EFRO ter stimulering van het MKB toe te passen in de agrarische sector met POP. Voor de aansluiting met Horizon 2020 zijn we in gesprek met de kennisinstellingen. Op basis van de huidige gegevens kiest Oost-Nederland voor de thema s: High Tech Systemen en Materialen AgroFood Health Energie Milieu Technologie

10 Proces Zowel bij het ontwerp als de uitvoering van onze provinciale programma s zijn wij continue in gesprek met onze partners: mede-overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Op basis hiervan zijn onze provinciale programma s geschreven. Direct na de zomer worden de programma s verder ingevuld in samenspraak met onze partners op basis van onder meer hun investeringsplannen. Deze zullen meewegen in definitieve keuze van de thema s en bijbehorende investeringsprioriteiten. Onder voorbehoud van tijdige besluitvorming van de Europese Commissie over de verordeningen, het budget en het de nationale partnerschapsovereenkomst streven wij naar besluitvorming eind Ook zoeken wij verdere afstemming met de andere landsdelen om landsdeeloverstijgende projecten op eenvoudige wijze mogelijk te maken. Zo kunnen wij de ontwikkeling van de Red Med Tech Highway bijvoorbeeld verder vorm geven. Samenvattend Oost-Nederland wil aanjager zijn van kansrijke initiatieven. Het stimuleren van de werkgelegenheid is hierin leidend. Hierbij worden de Europese middelen gericht op het bijdragen aan de doelstellingen van Europe2020, doelstellingen die zich ook in de regio Oost- Nederland als noodzaak manifesteren: verhogen van het innoverende vermogen en verbeteren van de (mondiale) concurrentiepositie; komen tot oplossingen voor het omgaan met klimaatverandering (onder andere transitie naar koolstofarme economie, biobased economy); komen tot oplossingen voor gevolgen van demografische ontwikkelingen (onder andere healthy aging). Achtereenvolgens dus slimme, duurzame en inclusieve groei. Onderstaand geven wij de (voorlopige) keuze aan van thema s en investeringsprioriteiten. Op basis van overleg met onze partners zullen wij komende maanden verdere focus aanbrengen. Thema s en investeringsprioriteiten EFRO en POP Oost-Nederland Bovenstaande ambities vertalen zich in de volgende keuze van thema s en investeringsprioriteiten uit de (voorlopige) Europese kaders van de structuurfondsen EFRO en POP. De komende maanden volgt verdere programmatische uitwerking en inkadering. Slimme groei scenario Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en concurrentiekracht van het MKB 1.1 Innovatie bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de topsectoren AgroFood, HTSM (inclusief Chemie/Kunststof, met als toepassingsgebieden o.a. medische technologie, bouw, automotive, energie- en milieutechnologie, coatings, etc.), Health en EMT. a) versterken van de infrastructuur zoals open innovatiecentra, human capital en kennis- & expertisecentra; b) onderzoek en Innovatie om te komen tot nieuwe producten en diensten binnen de genoemde topsector; c) ondersteunen van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen en validatie van kennis binnen de genoemde topsectoren; d) bevorderen van de cross-overs tussen de genoemde topsectoren van Oost-Nederland onderling, én de cross-overs tussen deze domeinen en de regionaal sterke sectoren. Hiernaast ondersteuning van de samenwerking met andere sectoren die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verder versterken van de genoemde topsectoren. 1.2 Innovatie in de landbouw bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de landbouw. a) innovatie in de AgroFood sector door o.a. bevordering van kennisoverdracht; b) innovatie in de landbouw in plattelandsgebieden; c) bevorderen van de organisatie van de (voedsel) keten, o.a. door het stimuleren van nieuwe productmarkt-partnercombinaties, biobased economy, maatschappelijk verantwoord ondernemen; d) verbetering van de landbouwstructuur door herverkaveling en kavelruil. 1.3 Versterken van het concurrentievermogen van het MKB verhogen van de concurrentiekracht van het MKB. a) versterken/bevorderen van het ondernemerschap in alle sectoren door het ondersteunen van (kennisintensieve) starters, spin-off s en doorstarters ; b) ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen voor internationalisering van het MKB; c) versterken van het concurrentievermogen en verbeteren van de rentabiliteit van landbouwbedrijven.

11 Duurzame groei scenario Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken 2.1 Koolstofarme economie bevorderen van energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. a) ondersteunen van maatregelen op het terrein van energie-efficiency in het MKB, in openbare infrastructuur en woningbouwsector; b) bevorderen van de productie, distributie en het gebruik van hernieuwbare energie. (o.a. via bioenergie); c) ondersteunen van de verduurzaming in de landbouw- en de voedselsector door de steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. 2.2 Duurzaamheid/milieu het ondersteunen van specifieke investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering. a) herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw. o.a. waterbeheer (inpassing Kaderrichtlijn Water, waterveiligheid); b) versterken van EHS en ondersteunen van agrarisch natuurbeheer binnen de EHS; c) opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura 2000 (inclusief de uitvoering van de PAS); d) stimuleren van emissiebeperkende maatregelen in de landbouw (ammoniak, stof, geur); e) compenseren van bovenwettelijke verplichting i.h.k.v. agro-milieu diensten door ondernemers; f) verduurzaming veehouderij; g) stimulering biologische landbouwpraktijk. Inclusieve groei scenario 3.1 Sociale participatie en arbeidsmarkt bevorderen van werkgelegenheid en ondersteunen van de arbeidsmobiliteit. a) realiseren van leerwerktrajecten; b) realiseren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en werkgelegenheidsinitiatieven De prioriteiten onder dit groeiscenario worden met name door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gerealiseerd. Als landsdeel Oost pleiten wij voor een goede aansluiting van ESF op de Human Capital Agenda s in relatie tot de topsectoren. De provincie heeft geen betrokkenheid bij de programmering van dit fonds. Overige bepalingen in de verordeningen over de budgetten In de POP-verordening is opgenomen dat minimaal 5% op nationaal niveau besteed wordt aan de LEADERwerkwijze (bottom-up aanpak door ingestelde plaatselijke groepen aan de hand van een sub-regionaal opgestelde ontwikkelingsstrategie). Deze werkwijze is op een aantal punten succesvol gebleken. Onderzocht wordt hoe deze werkwijze (thematisch) kan worden ingezet bij de realisatie van de Europese programma s. 2.3 Behoud en versterken cultureel erfgoed ondersteunen en behoud van het cultureel erfgoed in de regio. a) investeren in ontwikkelen en behoud agrarische cultuurlandschappen, waaronder in nationale landschappen en Nationaal Park via groene diensten

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1)

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland Toelichting concept programma versie 23 mei 2013 OP EFRO Noord-Nederland 3 1. OP EFRO: Voorbereiding & planning Het Operationeel Programma voor de inzet van EFRO 1 middelen in

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Europese fondsen

Informatiebijeenkomst Europese fondsen Informatiebijeenkomst Europese fondsen 1 Programma 12.30 13.00 Inloop Locatie: Wandelkerk (via Abdijplein en Kloostergangen) 13.00 13.30 Het nieuwe Europese kader 2014-2020 Inleiding door gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland 2014-2020 1 Inleiding Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Innovatie, duurzaamheid en inclusieve groei 1. Inleiding De steden in Zuid-Nederland, verenigd in de de B5, L4 en Z4, hebben aangegeven een nadrukkelijke

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR 9 oktober 2015 Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie amenwerking ver de grens > Gé Huismans > Lidwien

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC.

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 1 2 Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 3 EFRO is onderdeel van het cohesiebeleid. - Doelstelling 1: Convergentie,

Nadere informatie

EEN SUCCESVOLLE AANVRAAG SCHRIJVEN & REGIONALE KANSEN BENUTTEN

EEN SUCCESVOLLE AANVRAAG SCHRIJVEN & REGIONALE KANSEN BENUTTEN EEN SUCCESVOLLE AANVRAAG SCHRIJVEN & REGIONALE KANSEN BENUTTEN Wilfred van Beuningen & Ronald Heikamp WWW.PNOCONSULTANTS.NL EEN SUCCESVOLLE AANVRAAG SCHRIJVEN 1. KETEN VOORBEELD: ONTWIKKELING HAMBURGER

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Innovatie op wereldschaal begint in de regio

Innovatie op wereldschaal begint in de regio Innovatie op wereldschaal begint in de regio Gouda, 4 juni 2015 Erwin Riedstra, PNO Consultants Opbouw presentatie 1. Introductie 2. Regionale innovatie 4. Uw innovatiewensen? 3. EFRO Introductie Erwin

Nadere informatie

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe website.

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe website. NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 INLEIDING Geachte lezer, De nieuwe subsidieperiode staat voor de deur en bij het EBDD zijn we al volop aan het voorsorteren op deze nieuwe mogelijkheden. Het jaar 2014 is het

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG OPDRACHT EN PRIORITEITEN

RECHTSGRONDSLAG OPDRACHT EN PRIORITEITEN DE TWEEDE PIJLER VAN HET GLB: HET BELEID VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING Bij de laatste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd de tweeledige structuur met pijlers behouden, waarbij

Nadere informatie

Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012

Welkom. regiobijeenkomst. 26 april 2012 Welkom regiobijeenkomst 26 april 2012 PROGRAMMA Bestuurlijke terugkoppeling Korte presentatie aanpak programmamanagement Keuze regiodragende projecten Resultaten IJzers in het vuur Aanpak komende periode,

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Flevolandse Strategie Europa. Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015

Flevolandse Strategie Europa. Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015 Flevolandse Strategie Europa Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015 1. Inleiding De provincie Flevoland is vooruitstrevend in haar inzet op duurzame energie, integrale gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. j? ^ ^ \ (^fc

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. j? ^ ^ \ (^fc PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. j? ^ ^ \ (^fc D t 0 8AUG 20 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 0384998899 Fax 03842548 88 o.nl postbus@o. nl RABOZwolle

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland 13 februari 2015 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West- Nederland COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 8 november 2017 Behandeld ambtenaar : dhr. M.J. Sol E-mailadres: mj.sol@pzh.nl Telefoonnummer: 0655449212

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-08 Milieuraad Nr. 528 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013

Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013 Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013 Inhoudelijke richtingen voor de Europese fondsen 2014 2020: thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten In het Cohesiebeleid 2014-2020 gaat de

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) Inhoud: - Voortraject - Totstandkoming OP EFRO - Inhoud & organisatie

Nadere informatie