ASR Euro Aandelen Basisfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASR Euro Aandelen Basisfonds"

Transcriptie

1 ASR Euro Aandelen Basisfonds Marktontwikkelingen Waar de economische berichtgeving tegen eind 2013 overwegend positief was, zijn de cijfers de afgelopen tijd meer gemengd geweest. Daarbij wordt het beeld vertroebeld door incidentele factoren: in de VS door extreem slecht weer begin dit jaar, in China door de viering van het Chinese nieuwjaar, en in Europa door toegenomen politiek risico naar aanleiding van spanningen tussen Rusland en Oekraïne rond de Krim. Dat laat onverlet dat het beeld op hoofdlijnen wel duidelijk is, en niet wezenlijk anders dan eind 2013: het groeiherstel in de VS zet door (maar met mate), Europa blijft qua groei absoluut gezien achter bij de VS (maar lijkt de bodem steeds verder achter zich te laten) en de Chinese economie maakt een groeivertraging door (maar in lijn met het beleid van het Chinese leiderschap, in ieder geval tot nu toe). Meer in het algemeen blijven opkomende markten qua economische groei relatief achter bij de ontwikkelde economieën, maar ook dit is al geruime tijd (in ieder geval de afgelopen drie jaar) het geval. Voor de meeste belangrijke economieën is inflatiedruk nog altijd geen probleem, maar is juist deflatiedreiging in toenemende mate een risico. Dit geldt vooral voor de eurozone, waar de inflatie nu nog slechts 0,5% bedraagt. Een jaar geleden was dit nog ca. 2%. Daarmee neemt de druk op de ECB om in actie te komen toe, aangezien de doelstelling om de inflatie onder, maar in de buurt van 2% te houden steeds verder buiten beeld raakt. Vooralsnog heeft de ECB deze druk weerstaan, en lijkt het erop dat, afgezien van een (meer symbolische dan effectieve) renteverlaging naar 0%, de ECB pas in actie zal komen als de deflatiedreiging meer acuut wordt of de economische omstandigheden (met name in de perifere landen van de eurozone) onverhoopt sterk zouden verslechteren. Ook in de VS is de inflatiedruk laag: de stijging van de consumentenprijzen bedraagt nu 1,1% jaar-op-jaar en de kerninflatie is 1,6%. In tegenstelling tot de ECB, is dit voor de Fed geen aanleiding om na te denken over extra monetaire verruiming, in wat voor vorm dan ook. De Fed is juist al een paar maanden bezig om de quantitative easing van de afgelopen jaren geleidelijk af te bouwen, en het vooruitzicht van een eerste renteverhoging komt ook steeds dichterbij. Ervan uitgaande dat het programma van quantitative easing voor eind 2014 is afgerond, zou een eerste rentestap al in de loop van de eerste helft van 2015 kunnen volgen. Verrassende koploper op inflatiegebied, althans van de drie grote ontwikkelde economieën, is Japan. Ook in Japan is de inflatie met 1,3% jaar-op-jaar nog altijd laag, maar het lijkt er wel steeds meer op dat Japan de jarenlange deflatie (een jaar geleden was de inflatie nog -1%) eindelijk achter zich heeft gelaten. Het beleid van Abenomics, gericht op het stimuleren van economische groei en inflatie, werpt dus zijn vruchten af. Hierbij helpt het natuurlijk dat de yen in dezelfde periode met 14% in waarde is gedaald (ten opzichte van de euro). Voor de komende tijd is de uitdaging de conjuncturele opleving (in belangrijke mate te danken aan de lagere yen) te bestendigen, vooral door ook meer structurele hervormingen door te voeren. De vraag is of dit gaat lukken, maar in ieder geval lijkt premier Abe een ruim mandaat van de Japanse kiezers te hebben om door te gaan op het ingeslagen pad. Het eerste kwartaal van 2014 leverde op financiële markten een verdeeld beeld op. Per saldo was er alleen bij staatsobligaties sprake van een duidelijke richting: lange rentes daalden. Ondanks twee mini-crises (in januari door onzekerheid over opkomende markten en China, en in maart door onrust in Oekraïne / de Krim) eindigden wereldwijde aandelenbeurzen het kwartaal uiteindelijk licht hoger, dankzij een eindsprintje in de tweede helft van maart. Zowel de Amerikaanse S&P 500-index als de Eurstoxx50-index noteerde circa 1,5% hoger, en ook Zwitserland (ca. +3,5%) presteerde goed. Binnen Europa presteerden de aandelenbeurzen van de perifere landen het best, en behoorden Nederland (+0,5%) en het VK (-2%) juist tot de achterblijvers. Wereldwijd stonden ook opkomende markten nog altijd onder druk. Naast Rusland gold dat met name voor China. Ook Japan (-9%) leverde een (klein) gedeelte van de winst van 2013 in. Pagina 1 van 6

2 Performance Het beleggingsbeleid van het ASR Euro Aandelen Basisfonds streeft naar beperking van het risico ten opzichte van de gevolgde index, wat tot uitdrukking komt in een lage tracking error. De selectie van aandelen is slechts beperkt actief en voornamelijk afhankelijk van hun bijdrage aan de indexsamenstelling. Een uitzondering wordt gemaakt voor aandelen waarin we vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord beleggen niet wensen te beleggen. De screening ervan worden verzorgd door het researchinstituut Vigeo/Ethibel. De grootste posities van het fonds waren in Total, Sanofi en Siemens. De sector Financiële Dienstverlening was met 28,1% de grootste sector. Binnen deze sector worden ook de I-shares Euro Stoxx 50 (0,2% van het fondsvermogen) verantwoord. Het beleggingsrendement van het ASR Euro Aandelen Basisfonds bedroeg sinds de start van het fonds op 2 januari ,05% en deed het daarmee 0,40% punt beter dan de benchmark, die een rendement liet zien van +3,65%. In het ASR Euro Aandelen Basisfonds voeren we de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord beleggen (Socially Responsible Investments) door. Momenteel zijn een tweetal fondsen uitgesloten om in te beleggen, namelijk Airbus Group vanwege wapenhandel en Deutsche Telekom in verband met kwesties met vakbonden. Het fondsvermogen aan eind van het eerste kwartaal bedraagt 156,3 mln. Vooruitzichten aandelenmarkt Voor de komende tijd verwachten we dat voortgaand economisch herstel, na de Great Recession van , het belangrijkste thema voor financiële markten zal blijven. Daarbij is de VS op dit moment de stabiele factor, de eurozone de regio met de laagste absolute groei maar wellicht de beste relatieve vooruitzichten voor verder herstel, en China de grote onzekere factor. Wij gaan ervan uit dat China (in ieder geval op korte termijn) geen roet in het eten zal gooien, en dat het Chinese leiderschap in staat zal blijken om bij de eerste tekenen van een eventueel barsten van de kredietbubbel daar adequaat te reageren. Een tweede belangrijke aanname is dat de deflatiedreiging in de eurozone niet verder oploopt, en dat als dat wel het geval zou zijn (en/of de eurocrisis opnieuw zou oplaaien, in welke vorm dan ook) de ECB (en overheden) adequaat zullen handelen, zoals dat de afgelopen jaren op cruciale momenten ook steeds is gebeurd. Daarnaast gaan we ervan uit dat de politieke spanning over Oekraïne verder zal afnemen, of in ieder geval niet zodanig uit de hand loopt dat financiële markten hierdoor worden geraakt. Onder deze aannames blijven aandelen wat ons betreft aantrekkelijker dan staatsobligaties, ook al rekenen we niet op sterk hogere aandelenkoersen (omdat de waardering van aandelen niet uitgesproken aantrekkelijk is). Pagina 2 van 6

3 ASR Euro Aandelen Basisfonds (AEAB) Beleggingsstrategie Het ASR Euro Aandelen Basisfonds (AEAB) belegt nagenoeg uitsluitend in aandelen van grote ondernemingen die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. Het AEAB heeft de mogelijkheid om te beleggen in afgeleide instrumenten (derivaten) zoals valutatermijntransacties, opties, swaps en futures. Derivaten zullen worden ingezet met inachtneming van de geldende beleggingsrestricties. Tevens kan het AEAB beleggen in andere beleggingsfondsen en/of indextrackers. Om voldoende spreiding te waarborgen belegt het AEAB nooit meer dan 15% van het fondsvermogen in één onderneming. Tevens worden de beleggingen gespreid over verschillende landen en sectoren. Om het liquiditeitsrisico te beperken zal nooit meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van een onderneming worden gehouden. Op basis van macro-economische inschattingen en thematische insteek wordt de sectorverdeling bepaald. Binnen de verschillende sectoren worden aandelen geselecteerd waarvan, op basis van financieel economische analyse, de beste prestaties worden verwacht. In dit selectiebeleid wordt tevens rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de ondernemingen jan-14 jan-14 feb-14 mrt-14 ASR Euro Aandelen Basisfonds Benchmark Rendement AEAB Benchmark 1 maand 0,63 % 0,50 % Sinds start (*) 4,05 % 3,65 % Benchmark Euro STOXX 50 Total Return Index Dividendbeleid Het AEAB keert geen dividend uit (*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd Technische kenmerken Totale activa (x1000) ,90 Aantal uitstaande units (x1000) 3.005,83 Nettovermogenswaarde per unit 52,00 Berekening Dagelijks Oprichtingsdatum 02 jan 2014 Manager Rob Ipenburg Instapvergoeding 0,20 % Uitstapvergoeding 0,10 % Lopende kosten(**) 0,00 % Valutarisico Beperkt (**) De lopende kosten betreft de beheer- (0,00%) en servicevergoeding (0,00%) (exclusief de portefeuilletransactiekosten) Pagina 3 van 6

4 10 voornaamste posities Zone Percentage TOTAL SA Frankrijk 6,0 % SANOFI Frankrijk 4,8 % SIEMENS AG Duitsland 4,3 % BAYER AG Duitsland 4,3 % BANCO SANTANDER S.A. Spanje 4,1 % BASF AG Duitsland 3,9 % DAIMLER-CHRYSLER AG Duitsland 3,6 % BNP PARIBAS Frankrijk 3,1 % ANHEUSER-BUSCH INBEV NVBelgië 3,0 % SAP AG Duitsland 2,9 % Aantal belangen 49 Geografische spreiding (*) Ultimo maand Frankrijk 35,7 % Duitsland 31,7 % Spanje 12,6 % Italië 8,8 % Nederland 7,2 % België 3,0 % Ierland 0,8 % Europa 0,2 % (*) De ISHARES EURO STOXX 50 zijn verantwoord onder de geografische aanduiding Europa. Spreiding per sector (*) Ultimo maand Financiële dienstverlening 28,1 % Consumentengoederen 17,0 % Industriële dienstverlening 12,2 % Basismaterialen 9,8 % Energie 9,4 % Nutsbedrijven 6,6 % Farmacie 5,7 % Informatietechnologie 4,3 % Telecommunicatie 3,5 % Consumentenservice 3,5 % Anchor Let Op! Een belegging in ASR Euro Aandelen Basisfonds (AEAB) is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico s die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegd kapitaal niet terugontvangen. Disclaimer De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod met betrekking tot dit effect.de participaties in het AEAB kunnen niet rechtstreeks aangekocht worden. In het Basisfonds kan alleen belegd worden via een Mixfonds. De beslissing om betreffende Mixfonds aan te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum van betreffende Mixfonds.In het informatiememorandum is informatie opgesteld over het product, de kosten en de risico's. Lees het informatiememorandum. Het informatiememorandum en overige informatie is beschikbaar op Vragen? a.s.r. Archimedeslaan BA Utrecht Bron ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend. (*) De ISHARES EURO STOXX 50 zijn verantwoord onder financiële dienstverlening. Pagina 4 van 6

5 Bijlage ASR Euro Aandelen Basisfonds Intrinsieke waarde NAV Fonds Benchmark , , , , , , , ,78 Pagina 5 van 6

6 Prijzen laatste maand Fund Ask Fund Bid Close ,78 51,62 51, ,21 50,06 50, ,57 51,41 51, ,57 51,42 51, ,75 51,60 51, ,96 50,81 50, ,94 50,79 50, ,92 50,77 50, ,47 50,32 50, ,72 49,57 49, ,48 49,33 49, ,21 50,06 50, ,62 50,46 50, ,64 50,49 50, ,84 50,69 50, ,98 50,82 50, ,30 50,15 50, ,01 50,86 51, ,54 51,38 51, ,61 51,45 51, ,25 52,09 52, ,10 51,95 52,00 Pagina 6 van 6

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE MAART 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M* BNP Paribas OBAM N.V. 3.24 17.70 17.70

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beleggingsfondsen.

Nieuwsbrief Beleggingsfondsen. Nieuwsbrief Beleggingsfondsen. Jaargang 18, mei 2014 Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In de nieuwsbrief Beleggingsfondsen van mei 2013 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers SEPTEMBER 2010 MAANDRAPPORTAGE JANUARI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen maand* 3M YTD* 12M 24M* 36M* 60M* Sinds dec 1989*** BNP

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012-30 september 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Sinds dec Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie