Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012"

Transcriptie

1 Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Vul onderstaande gegevens, voor zover op u van toepassing, volledig in. Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier, dan wel op de uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst. Stuur het voorblad van de aangifte / de uitnodiging tot het doen van aangifte mee. U hoeft dan alleen de ontbrekende en / of onjuiste gegevens hieronder aan te vullen / te verbeteren. Persoonlijke gegevens Uw gegevens Naam en voorletters : Straat en huisnummer : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer privé : werk / mobiel : adres : Burgerservicenummer : Geboortedatum : M/V Bankrekeningnummer *) : *) Een wijziging of opgaaf bankrekeningnummer (voor teruggaaf) dient u zelf schriftelijk aan de Belastingdienst door te geven. Via de internetsite van de Belastingdienst kunt u het daartoe geëigende formulier downloaden. Gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Naam en voorletters : Straat en huisnummer : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer privé : werk / mobiel : adres : Burgerservicenummer : Geboortedatum : M/V Bankrekeningnummer *) : *) Een wijziging of opgaaf bankrekeningnummer (voor teruggaaf) dient u zelf schriftelijk aan de Belastingdienst door te geven. Via de internetsite van de Belastingdienst kunt u het daartoe geëigende formulier downloaden. Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten en / of aftrekposten heeft, dan dient hij / zij een eigen formulier in te vullen. Voor getrouwden en geregistreerd partnerschap: Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Zo ja, graag kopie akte meesturen Bent u het gehele jaar 2012 getrouwd geweest, dan wel Ja / nee was er sprake van geregistreerd partnerschap? Periode in 2012 waarin u getrouwd was, dan wel geregistreerde partners was van : t/m : Stond u in 2012 (het gehele jaar of een gedeelte daarvan) op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven als uw Ja / nee Indien gedeelte van het jaar, periode echtgenoot? van : t/m : Is er in 2012 een scheiding (van tafel en bed) aangevraagd bij de rechtbank, dan wel heeft u een geregistreerd Ja /nee partnerschap beëindigd? *) Zo ja, op (datum) : Is uw echtgenoot in 2012 overleden? Zo ja, overlijdensdatum : *) Indien u gescheiden bent, ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant / de beschikking van de rechtbank. Voor ongetrouwden en ongetrouwd samenwonenden: Bent u alleenstaand? Ja / nee Woonde u in 2012 samen? Ja / nee Stond u in 2012 (het gehele jaar of een gedeelte daarvan) op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven als uw Ja / nee Indien gedeelte van het jaar, periode huisgenoot? van : t/m : House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

2 Had u in 2012 samen een notarieel samenlevingscontract? Ja / nee Had u in 2012 samen een kind, waarvan u beiden de biologische ouder bent? Ja / nee Heeft één van u een kind van de ander erkend? Ja / nee Was u samen partners in een pensioenregeling? Ja / nee Kies ja als u als pensioenpartner was aangemeld bij het pensioenfonds van uw huisgenoot of als uw huisgenoot was aangemeld als pensioenpartner bij uw pensioenfonds Was u samen eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf was? Ja / nee Stond op uw adres ook een minderjarig kind van één van u Ja / nee beiden ingeschreven (samengesteld gezin)? Was u in 2011 al fiscale partners? Ja / nee Fiscaal partnerschap: De regels voor fiscaal partnerschap zijn gewijzigd met ingang van 1 januari De belangrijkste veranderingen betreffen: Als u ongetrouwd samenwoont, bent u in bepaalde situaties fiscale partners. Tot 2011 kon u als ongetrouwd samenwonende kiezen voor fiscaal partnerschap. Sinds 1 januari 2011 bent u fiscale partners als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt er niet meer voor kiezen. Als u duurzaam gescheiden leeft, bent u in bepaalde situaties fiscale partners. Leeft u duurzaam gescheiden van uw echtgenoot? Tot 1 januari 2011 eindigde uw fiscaal partnerschap op het moment dat u duurzaam gescheiden ging leven. Sinds 1 januari 2011 is dit gewijzigd. U bent nog fiscale partners als u duurzaam gescheiden leeft tot het moment dat u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: U of uw echtgenoot heeft een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter U staat niet meer samen ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Vanaf de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012 zijn er ten opzichte van het voorgaande jaar twee voorwaarden bij gekomen voor ongetrouwd samenwonenden: Op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin) *) U was het jaar ervoor (in 2011) al fiscale partners *) Let op: geldt deze situatie voor u? Maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent u geen fiscale partners. U moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben. N.B.: Voor fiscale partners bestaat de mogelijkheid om bepaalde inkomsten, bezittingen en aftrekposten vrij te verdelen om zodoende belastingvoordeel te behalen. Voorts is fiscaal partnerschap van invloed op de mogelijke uitbetaling van heffingskortingen alsmede op bepaalde drempelwaarden, waarbij het gezamenlijke inkomen van beide partners meetelt. Tevens zijn fiscale partners verplicht om voor bepaalde inkomsten, bezittingen en aftrekposten ook het deel van hun partner aan te geven. Het is om die reden voor fiscale partners van groot belang om gezamenlijk aangifte te doen. Immers, alleen dan kan rekening worden gehouden met de hoogte van deze inkomsten, bezittingen en aftrekposten en de optimale verdeling ervan tussen beide partners. Doet u om een of andere reden toch niet gezamenlijk met uw fiscale partner aangifte, hetgeen zeer onwenselijk is, dan moeten deze partnergegevens separaat aan ons worden verstrekt. Tevens dient ons bekend te zijn welke verdeling u en uw fiscale partner wensen te hanteren voor wat betreft de gezamenlijk aan te geven posten. Het totaal van de gezamenlijke verdeling dient bovendien altijd 100% te bedragen. Heeft uw fiscale partner al aangifte gedaan? Dan ligt het voor de hand om ons een kopie van de aangifte van uw partner te verstrekken. Voor onder meer de volgende posten is het van belang om ook over de gegevens van uw partner te beschikken: Box 1: eigen woning, box 2: aanmerkelijk belang, box 3: sparen en beleggen (de gezamenlijke grondslag), maar ook voor studiekosten en andere scholingsuitgaven, uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar, uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten, ingehouden dividendbelasting, onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden, restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren, betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, kwijtgescholden durfkapitaal en voor de uitgaven specifieke zorgkosten of giften, om de drempel voor deze aftrekposten te berekenen. Bent u verplicht elkaars fiscale partner? Laat dan uw aangiften gezamenlijk door ons behandelen. Dit levert u in vrijwel alle gevallen voordeel op en voorkomt onduidelijkheden en vragen van de fiscus achteraf. Kinderen: Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul hieronder de gegevens van uw kinderen in. Voorletter(s) Geboortedatum Burgerservicenummer House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

3 Checklist benodigde documenten aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor de behandeling en het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Deze checklist is niet volledig, doch geeft de meest voorkomende lijst van benodigde bescheiden weer. Uiteraard kunt u volstaan met het verzamelen van de gegevens die in uw situatie relevant zijn. Wij verzoeken u de gevraagde stukken en bij voorkeur kopieën daarvan volledig en juist aan te leveren. Dit bespaart ons tijd en u kosten. Vult u - daar waar naar bedragen wordt gevraagd - de bedragen in hele euro s ( ) per jaar in (tenzij anders aangegeven). Zodra wij de ingevulde checklist alsmede de vereiste documenten en gegevens van u retour hebben ontvangen, nemen wij uw aangifte in behandeling. Na verwerking van uw aangifte ontvangt u van ons per of per gewone post een concept aangifterapport met het verzoek deze te accorderen. Na uw goedkeuring wordt uw aangifte definitief gemaakt en door ons elektronisch ingediend bij de Belastingdienst. Vervolgens zenden wij u het fiscale rapport voorzien van de specificaties toe. Aanslagen en overige fiscale documenten Indien aanwezig en nog niet aan ons verstrekt, gaarne meesturen: De uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2012 van de Belastingdienst De voorlopige aanslag(en) / teruggave(n) inkomstenbelasting en premieheffing 2012 De voorlopige aanslag(en) / teruggave(n) Zorgverzekeringswet 2012 (ondernemers en freelancers) De Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) 2012 (ondernemers en freelancers) De beschikkingen toeslagen 2012 (kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag) De aangifte inkomstenbelasting 2011 en belastingaanslagen 2011; alleen indien dit de eerste keer is dat wij uw aangifte verzorgen Inkomen uit werk en woning Loon, pensioen, lijfrente of uitkering Had u in 2012: Inkomsten uit dienstbetrekking Een uitkering (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW, Wajong, WWIK) Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden Vrijgestelde inkomsten als functionaris van een internationale organisatie (EU, VN etc.) Buitenlandse inkomsten, zoals loon, pensioen of een buitenlandse uitkering Overige inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden (fooien e.d.) Stuur in alle gevallen een kopie van de jaaropgave(n) 2012 van werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s) mee. Auto van de werkgever Als aan u in 2012 een auto door uw werkgever ter beschikking is gesteld, dan heeft uw werkgever de fiscale bijtelling van deze auto reeds met uw salaris verrekend. U hoeft geen gegevens aan ons te verstrekken. Verklaring geen privégebruik auto In het geval u met deze auto in 2012 weinig of geen (500 kilometer of minder) privékilometers heeft gereden, heeft u mogelijk een Verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst aangevraagd en aan uw werkgever verstrekt. In dit geval is door uw werkgever geen rekening gehouden met een verrekening wegens privégebruik via het salaris. Er bestaat een aanzienlijke kans dat de fiscus u verzoekt om middels een sluitende rittenadministratie aan te tonen, dat u de auto van uw werkgever inderdaad voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis heeft gebruikt voor privédoeleinden. Hieruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke data heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U dient deze rittenadministratie zorgvuldig te bewaren, maar u hoeft deze niet aan ons te verstrekken. Let op: Heeft u de Belastingdienst in de loop van 2012 verzocht om de Verklaring geen privégebruik auto in te trekken (bijvoorbeeld omdat u dacht minder dan 500 privékilometers te zullen rijden, maar het er meer bleken te zijn) en heeft de Belastingdienst u een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd, dan dient u deze naheffingsaanslag aan ons te verstrekken. Heeft u de Belastingdienst in de loop van 2012 verzocht om een Verklaring geen privégebruik auto af te geven (bijvoorbeeld omdat u dacht meer dan 500 privékilometers te zullen rijden, maar het er minder bleken te zijn) en heeft uw werkgever de loonaangiften over de voorafgaande tijdvakken niet gecorrigeerd, dan staat er op uw jaaropgaaf een te hoog fiscaal loon. U kunt hiertegen bezwaar maken. House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

4 Woon-werkverkeer per openbaar vervoer Heeft u in 2012 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd, bedroeg de enkele reisafstand tussen uw woning en het werk meer dan 10 kilometer en beschikt u over een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring? Zo ja, dan een opgave van: De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever : km Het aantal dagen per week waarop u doorgaans naar uw werk reisde : Indien u niet het gehele jaar reisde, een opgave van de periode : / De in 2012 ontvangen reiskostenvergoedingen van uw werkgever (jaarbedrag) : Eigen woning Als u in 2012 eigenaar en tevens bewoner was van uw eigen (hoofd)woning: De WOZ-beschikking 2012 met waardepeildatum 1 januari 2011 *) De betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning : De jaaropgave(n) van de hypotheekverstrekker(s) inzake de betaalde hypotheekrente en hypotheekschuld per einde jaar Een opgaaf van betaalde rente en kosten inzake andere leningen (bijvoorbeeld familieleningen) die zijn aangewend ten behoeve van het kopen, onderhouden of verbouwen van de eigen woning die tevens uw hoofdverblijf was alsmede een opgaaf van de (rest)schuld van deze lening(en) per einde jaar Een opgave van het deel van de (hypotheek)schuld dat niet aangewend is voor het kopen, onderhouden of verbouwen van de eigen woning (maar bijvoorbeeld voor consumptieve doeleinden) : Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing van de eigenwoningschuld (kopie notariële akte bijvoegen) : *) Als u (in 2012) tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) had: Van beide woningen de WOZ-beschikking 2012 met waardepeildatum 1 januari 2011 Is de leegstaande (nog niet bewoonde) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar na het jaar van aankoop (dus uiterlijk in 2015) als eigen woning te dienen? Zo ja, dan ook van deze woning een opgaaf van betaalde hypotheekrente en dergelijke Had u in 2012 een leegstaande (voormalige) woning die u niet langer dan drie jaar geleden heeft verlaten (dus in 2009, 2010, 2011 of 2012) en was deze woning uw hoofdverblijf en stond deze te koop? Zo ja, dan ook van deze woning een opgaaf van betaalde hypotheekrente en dergelijke De voormalige eigen woning is verlaten op (datum) : Is de voormalige eigen woning (tijdelijk) verhuurd in afwachting van verkoop? Zo ja, dan een opgaaf van de periode van verhuur : / Als u in 2012 een woning heeft verkocht en / of gekocht: De afrekening van de notaris (van zowel de verkoop als de aankoop van de woning) De taxatienota en opgaaf gemaakte kosten (de makelaar, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur De periode van bewoning van de gekochte eigen woning (conform inschrijving GBA) : / De periode van bewoning van de verkochte eigen woning (conform inschrijving GBA) : / De WOZ-waarde van de verkochte eigen woning volgens de WOZ-beschikking met waardepeildatum 1 januari 2011 : Als u in 2012 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd: Een specificatie van de gedane uitgaven voor onderhoud of verbouwing ten behoeve van de eigen woning (met bewijsstukken) De afrekening van de notaris (indien van toepassing) Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? Zo ja, een kopie van de polis (niet de offerte) meesturen (tenzij reeds eerder aan ons verstrekt) Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? Zo ja, een kopie van de overeenkomst meesturen (tenzij reeds eerder aan ons verstrekt) Als u in 2012 uw eigen woning TIJDELIJK heeft verhuurd, bijvoorbeeld tijdens vakanties of kort verblijf in het buitenland: Een opgaaf van de verhuuropbrengsten, te weten 70% van de ontvangen huur (kale verhuurprijs) : House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

5 Andere inkomsten Inkomsten uit overig werk, zoals bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter Had u in 2012 inkomsten uit overig werk die niet onder de loonheffing vielen en die ook geen winst uit onderneming waren? Of gold voor u de artiesten- of beroepssportersregeling? Zo ja, dan een opgave van: De opbrengsten uit overig werk : De aftrekbare kosten : Het bedrag van de Nederlandse loonheffing die is ingehouden op de hiervoor vermelde inkomsten voor zover die onder de artiesten- of beroepssportersregeling vielen : Met betrekking tot de werkzaamheden: Zijn de activiteiten in 2012 doorgeschoven of gestaakt? Ja / nee De totale waarde voor zover hoger dan 2.500: per 01/01/2012 per 31/12/2012 Onroerende zaken : : Overige bezittingen (bijvoorbeeld roerende zaken) : : Schulden : : Gaarne een specificatie en alle relevante bijlagen bijvoegen, tenzij wij de administratie voor deze werkzaamheden hebben gevoerd. Indien u de activiteiten in 2012 bent gestart dan wel (gedeeltelijk) bent gestaakt, dan dient u de waarden van de bezittingen en schulden (voor zover hoger dan 2.500) op de startdatum dan wel op de stakingsdatum te verstrekken. Inkomsten uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen Stelde u in 2012 vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld een pand) ter beschikking aan met u verbonden personen (of een samenwerkingsverband daarmee) en behaalden zij hiermee winst of inkomsten uit overige werkzaamheden? Of stelde u in 2012 vermogensbestanddelen ter beschikking aan een vennootschap waarin u of een met u verbonden persoon een aanmerkelijk belang had? Zo ja, dan een opgave van: De n.a.w.-gegevens van de verbonden perso(o)n(en) dan wel de naam en vestigingsplaats van de verbonden onderneming / vennootschap alsmede het fiscaalnummer De opbrengsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen : De aftrekbare kosten : Met betrekking de werkzaamheden: Zijn de activiteiten in 2012 doorgeschoven of gestaakt? Ja / nee De totale waarde voor zover hoger dan 2.500: per 01/01/2012 per 31/12/2012 Onroerende zaken : : Overige bezittingen : : Schulden : : Gaarne een specificatie en alle relevante bijlagen bijvoegen, tenzij wij de administratie voor deze werkzaamheden hebben gevoerd. Indien u de activiteiten in 2012 bent gestart dan wel (gedeeltelijk) bent gestaakt, dan dient u de waarden van de bezittingen en schulden (voor zover hoger dan 2.500) op de startdatum dan wel op de stakingsdatum te verstrekken. Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Stuur deze in dat geval mee. Periodieke uitkeringen en alimentatie of afkoopsommen daarvan Het bedrag van de in 2012 ontvangen partneralimentatie (niet de alimentatie voor de kinderen) : Ontvangen van: Naam en voorletters : Straat en huisnummer : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : Specificatie van de (advocaat)kosten t.b.v. het verkrijgen of het behouden van de partneralimentatie in 2012 : Periodieke overheidsbijdragen in 2012 voor een eigen woning : Periodieke uitkeringen in 2012 in verband met invaliditeit, ziekte of een ongeval : Overige uitkeringen, verstrekkingen of afkoopsommen in 2012 (bijvoorbeeld ontvangen lijfrente-uitkeringen e.d.) : De aftrekbare kosten in verband met deze uitkeringen in 2012 : House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

6 Overige inkomsten Belastbare deel uitkering kapitaalverzekering in 2012, die op al bestond en niet inzake de eigen woning (de uitkering minus de betaalde premies) : Negatieve persoonsgebonden aftrek Kreeg u of uw fiscale partner in 2012 alsnog een vergoeding of kreeg u een bedrag terug voor uitgaven die u in een eerdere aangifte vóór 2012 hebt afgetrokken? Bijvoorbeeld voor alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen, voor studiekosten, voor ziektekosten of andere buitengewone uitgaven, voor specifieke zorgkosten of voor kwijtgescholden durfkapitaal die u in een eerder jaar hebt afgetrokken? Zo ja, dan een opgave van: Het terugontvangen bedrag of de vergoeding voor een bedrag in 2012 dat eerder is afgetrokken : Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen Lijfrentepremies (alleen bij een pensioentekort) Een opgave van de in 2012 betaalde premies, die nog niet eerder in aftrek zijn gekomen Een kopie van de afgesloten polis (niet de offerte) De opgave van de pensioenaangroei (factor A) in 2011 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Een opgave van de in 2012 betaalde premies Een kopie van de afgesloten polis Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) Had u in 2012 bezittingen in Nederland of in het buitenland, dan moet u de waarde daarvan aangeven in box 3 (sparen en beleggen) als bezittingen (minus eventuele schulden). U verstrekt steeds de waarde op 1 januari Let op: er geldt een heffingvrij vermogen van (fiscale partners: gezamenlijk ). De toeslag op uw heffingvrije vermogen per minderjarig kind is per 1 januari 2012 komen te vervallen. U hoeft onderstaande gegevens derhalve alleen te verstrekken indien de waarde op 1 januari 2012 van de bezittingen (minus de waarde van de schulden) van u, uw fiscale partner en minderjarige kinderen gezamenlijk boven het (gezamenlijke) heffingvrije vermogen uitkomen. In geval van twijfel gelieve alle gegevens te verstrekken; wij berekenen dan of u al dan niet belastbaar inkomen uit sparen en beleggen heeft. Als u heel 2012 een fiscale partner had, geef dan de totale waarde op 1 januari 2012 aan van de bezittingen en schulden van u, uw fiscale partner, uw minderjarige kinderen en / of de minderjarige kinderen van uw fiscale partner. Als u geen fiscale partner had, geef dan de totale waarde op 1 januari 2012 aan van de bezittingen en schulden van u (en uw minderjarige kinderen). Bezittingen De volgende bezittingen moet u aangeven (de waarde op 1 januari 2012): Alle bank-, giro- en spaartegoeden (financieel jaaroverzicht); vergeet uw internetbank niet! De effecten (fondsenstaat), alsmede een opgave van de in 2012 ingehouden dividendbelasting De maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen e.d.) De beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen De overige vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld (specificatie) N.B.: opgaaf contant geld alleen voor zover dit per 1 januari 2012 meer bedraagt dan 512 (voor fiscale partners: 1.024) Het niet-vrijgestelde deel van kapitaalverzekeringen (geen kapitaalverzekering eigen woning); verstrekt u ook een kopie van de polis om te beoordelen of er vrijstellingen van toepassing zijn De rechten op periodieke uitkeringen, waarvan de premies niet aftrekbaar zijn De tweede woning (bijvoorbeeld de vakantiewoning) - in het binnenland: opgave van het volledige adres van de woning alsmede van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2011; - in het buitenland: opgave van het volledige adres van de woning alsmede van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari 2011 De overige onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning die u langdurig verhuurt of ter belegging aanhoudt) - in het binnenland: opgave van het volledige adres van de woning alsmede van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2011; - in het buitenland: opgave van het volledige adres van de woning alsmede van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari indien de binnenlandse woning is verhuurd en de huurder recht had op huurbescherming: opgave van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2011 alsmede een opgave van de kale huurprijs van de eerste huurmaand in 2012 en de periode van verhuur gedurende 2012 House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

7 De overige bezittingen, zoals een verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, een verzameling oldtimers ter belegging (dus niet de roerende zaken voor eigen gebruik, zoals auto, inboedel etc.) Het aandeel in een onverdeelde boedel (een erfenis die nog niet was verdeeld) Let op: voor geblokkeerde spaartegoeden die onder een spaarloonregeling vielen, geldt een vrijstelling van per persoon (niet overdraagbaar). Schulden (er geldt een drempel van 2.900; fiscale partners: gezamenlijk 5.800). De volgende schulden moet u aangeven (de waarde op 1 januari 2012): De schulden voor consumptieve doeleinden (creditcard, leningen, kredieten etc.) Negatief saldo op bankrekening(en) De schulden voor de financiering van effecten De (hypotheek)schulden inzake de eigen woning die niet in box 1 in aftrek komen, omdat de schuld niet tot de eigenwoningschuld behoort (bijvoorbeeld als gevolg van een verhoging van de hypotheek waarbij u deze verhoging niet voor onderhoud of verbouwing van de eigen woning heeft aangewend) De schulden voor de financiering van de tweede woning (niet uw hoofdverblijf) De schulden voor de financiering van andere onroerende zaken De schulden wegens te betalen erfbelasting De schulden in het kader van de Wet studiefinanciering Persoonsgebonden aftrek Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen Heeft u in 2012 alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen aan uw ex-partner betaald (niet de alimentatie voor de kinderen), dan een opgave van: Het in 2012 betaalde bedrag aan alimentatie : Overige in 2012 betaalde onderhoudsverplichtingen (pensioenbetalingen e.d.) : Een opgave van de naam, het volledige adres en de geboortedatum van de ex-partner aan wie u in 2012 alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen hebt betaald: Naam en voorletters : Straat en huisnummer : Postcode en woonplaats : Geboortedatum : Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar Onder bepaalde voorwaarden kunt u de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind(eren) aftrekken als persoonsgebonden aftrek (forfaitaire bedragen). Bij levensonderhoud gaat het om bijdragen voor levensbehoeften, zoals kleding en voeding, maar bijvoorbeeld ook om betaalde alimentatie ten behoeve van uw kind(eren), die bij uw ex-partner wonen of de premies die u betaalde voor een zorgverzekering voor uw kind. Draagt u of uw fiscale partner (gezamenlijk) voor minimaal 408 per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw kind(eren) jonger dan 21 jaar, waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt (en uw kind kon ook niet zelf in zijn of haar levensonderhoud voorzien en had geen recht op studiefinanciering of andere regeling), geeft u dan een specificatie van de in 2012 per kwartaal betaalde bedragen per kind (voorletters en geboortedatum) alsmede een opgaaf van de reden waarom er geen recht bestond op kinderbijslag of studiefinanciering voor uw kind. Was uw kind aan het begin van het kwartaal ouder dan 18 jaar? Dan moet u ook aangeven of uw kind thuis woonde en wat uw aandeel was in de totale uitgaven voor levensonderhoud. Dit bepaalt namelijk de hoogte van het aftrekbare bedrag. Uitgaven voor specifieke zorgkosten (van uzelf, uw fiscale partner en kinderen) Als u of uw fiscale partner in 2012 een aanzienlijk bedrag aan niet (geheel) vergoede uitgaven had voor ziekte of invaliditeit, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van specifieke zorgkosten. Onder de aftrekbare specifieke zorgkosten vallen onder meer de niet vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en bepaalde medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten (om medische hulp te krijgen en wegens ziekenbezoek) kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Premies voor ziektekostenverzekeringen (zowel de nominale als de aanvullende) alsmede begrafeniskosten zijn niet aftrekbaar. Ook de bijdrage op grond van de AWBZ en WMO is niet aftrekbaar. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kreeg of recht op vergoeding hebt van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand. Ook de kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Van het totaal van de kosten mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. Let op: er geldt een inkomensafhankelijke drempel: tot een (gezamenlijk) drempelinkomen van bedraagt de drempel 1,65% van uw drempelinkomen. Bij een (gezamenlijk) drempelinkomen van meer dan bedraagt de drempel 653 plus 5,75% van het bedrag boven De minimumdrempel bedraagt altijd 125 (voor partners 250). Indien u meent aan aftrek (boven de drempel) toe te komen, dan een specificatie van: De aftrekbare specifieke zorgkosten in 2012 De ontvangen vergoedingen met betrekking tot de aftrekbare kosten House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

8 Studiekosten en andere scholingsuitgaven Indien u in 2012 meer dan 500 (drempel geldt per persoon) niet vergoede uitgaven had ten behoeve van een opleiding of studie voor uw huidige of toekomstige beroep van uzelf of uw partner of u had kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties), dan zijn deze uitgaven onder voorwaarden aftrekbaar. De volgende kosten mag u aftrekken: Lesgeld, collegegeld of instellingscollegegeld Kosten voor studieboeken of vakliteratuur Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties) *) Afschrijving van duurzame goederen (bijvoorbeeld een computer) die u speciaal voor uw studie of opleiding moest kopen *) U kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moet u laten opmaken door een erkend instituut. Stuur een specificatie van de betaalde, niet vergoede (door uw werkgever) bedragen mee Giften Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar. Voor periodieke giften aan een vereniging die geen ANBI is, gelden aanvullende voorwaarden. Op de internetsite van de Belastingdienst kunt u nagaan of een instelling als ANBI is aangemerkt. Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken: U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift hebt gedaan. De uitgaven waren hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw (gezamenlijke) drempelinkomen, maar minimaal 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Periodieke giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken (geen drempel en geen maximum): U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen in een akte van schenking U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift Deed u in 2012 een gewone of periodieke gift aan een instelling die is geregistreerd als culturele ANBI? Dan wordt uw aftrek voor culturele giften verhoogd met 25%. De extra aftrek voor culturele giften is maximaal en geldt voor periodieke en gewone culturele giften samen. Heeft u giften gedaan, dan een specificatie van: De in 2012 betaalde bedragen en in geval van periodieke giften een kopie van de notariële akte Levensloopverlof Levensloopverlof De levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari De levensloopverlofkorting vervalt daardoor ook. De in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan onder de oude voorwaarden. Bij een nieuwe inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Hebt u gespaard met de levensloopregeling en nam u in 2012 geld op van die spaarrekening voor onbetaald verlof? Ja / nee Uw werkgever houdt rekening met de levensloopverlofkorting bij de berekening van de loonheffing (zie jaaropgave werkgever). Heeft uw werkgever geen rekening gehouden met de korting, terwijl u in 2012 wel geld opnam voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling, dan dient u de korting zelf te berekenen. Slechts indien uw werkgever GEEN levensloopverlofkorting heeft toegepast, terwijl u hier wel recht op heeft, vermeld dan: Het bedrag dat u in 2012 opnam uit de levensloopregeling : Het totaal aantal kalenderjaren waarin u vanaf 2006 tot en met 2011 deelnam aan de levensloopregeling : Het totale bedrag van de reeds verrekende levensloopverlofkorting in de jaren 2006 tot en met 2011 : House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

9 Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof Heeft u in 2012 ouderschapsverlof gehad en was er sprake van een terugval in loon en had u een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever? Ja / nee Indien u aan de voorwaarden voldoet, dan graag een kopie van de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft ontvangen, meesturen. Tevens een opgave verstrekken van: Het aantal uren ouderschapsverlof : De terugval in loon (uw belastbaar loon in 2011 minus uw belastbaar loon in 2012) : Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van eventuele toeslagen. Heeft u voor het jaar 2012 reeds een of meer toeslagen op voorschotbasis ontvangen, dan volgt op basis van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2012 per toeslag een beschikking Definitieve berekening 2012 op grond van uw definitieve jaarinkomen. Wij hebben hier geen invloed op. Voor nadere informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de internetsite Overige informatie Deze checklist bestrijkt slechts de meest voorkomende situaties. Mocht er naar uw mening sprake zijn van omstandigheden die hier niet aan bod zijn gekomen, meld dit dan per omgaande aan ons. Raadpleeg ons in geval van twijfel. Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen indien één van onderstaande situaties op u of uw fiscale partner van toepassing is: U bezit tenminste 5% van de aandelen in een B.V.; U was in 2012 ondernemer (tenzij wij de jaarrekening verzorgen); U heeft in 2012 uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht; U verhuurt (on)roerende zaken of u heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner; U was in 2012 eigenaar van een rijksmonumentenpand (eigen woning of tweede woning); U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2012; U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen (in verband met consequenties fiscaal partnerschap); U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen; U bent co-ouder; U heeft uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten (in AWBZ-instelling)van 21 jaar of ouder; U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft een schenking gedaan; U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis; U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn; U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Ingevolge de Wwft zijn wij verplicht cliëntenonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt, voor zover deze wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, onverwijld te melden aan Financial Intelligence Unit-Nederland te Zoetermeer. Van u wordt verwacht dat u zich tegenover ons legitimeert voordat wij aan u diensten verlenen. Verstrekt u ons daarom, indien wij hierover nog niet beschikken: Een duidelijk kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner Uitstelregeling voor belastingconsulenten Voor al onze cliënten vragen wij collectief uitstel aan voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting in het kader van de Uitstelregeling voor belastingconsulenten. Deze regeling geeft belastingadviseurs de mogelijkheid om de aangiften inkomstenbelasting 2012 van hun cliënten verspreid over het jaar tot uiterlijk 1 mei 2014 bij de Belastingdienst in te dienen. De Uitstelregeling kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Het verleende uitstel geldt namelijk ook voor deze toeslagen, voor zover van toepassing. House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

10 Tot slot Wij zullen uiterste zorg besteden aan het doen van een correcte aangifte. In dit verband is het van groot belang dat u uw gegevens en bescheiden juist en volledig aanlevert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist en / of onvolledig verstrekte informatie. U wordt verzocht om de ingevulde checklist vergezeld van alle relevante bijlagen te verzenden aan: House of Figures Herengracht LE LEIDEN Wij wijzen u op de mogelijkheid om de gegevens op digitale wijze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld gescand en opgeslagen op een cd-rom of andere gegevensdrager. Indien u vragen heeft over de aan te leveren gegevens dan wel omtrent de inhoudelijke behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting, gelieve zich bij voorkeur per tot ons te wenden via onderstaand adres. House of Figures Checklist aangifte inkomstenbelasting

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2011

Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2011 Algemene gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2011 Vul onderstaande gegevens, voor zover op u van toepassing, volledig in. Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier,

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2014

Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2014. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen:

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Persoonlijke gegevens Uw gegevens Naam en voorletters Geslacht Adres Postcode en woonplaats Mobiele telefoonnummer E-mail Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen

Jaaropgave alle inkomsten uit loondienst en uitkeringen Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens erflater Deze gegevens vindt u als erfgenaam grotendeels op het voorblad van het aangifteformulier of op de uitnodiging

Nadere informatie

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Werk en overige inkomsten

Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens

Nadere informatie

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 CHECKLIST 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V

Geboortedatum : M / V. Geboortedatum : M / V CHECKLIST IB 2015 Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing,

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 CHECKLIST 2009 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier:

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: Klik linksboven bestand, verzenden naar, als bijlage en vul bij uw email het adres in info@pjongenbelastingadvies.nl u kunt natuurlijk

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum Sofinummer (BSN) Kijkt u ook bij persoonsgebonden aftrek of de aftrek levensonderhoud kinderen van toepassing is.

Voorletters Geboortedatum Sofinummer (BSN) Kijkt u ook bij persoonsgebonden aftrek of de aftrek levensonderhoud kinderen van toepassing is. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Checklist: 1 van 5 pagina's. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor een aangifte inkomstenbelasting is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte het startpunt.

Nadere informatie

Werk en overige inkomsten

Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz GEGEVENS AANGIFTE 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Blaauw belastingadvies

Blaauw belastingadvies Blaauw belastingadvies Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte(n) zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Checklist IB-aangifte 2014 particulieren (beperkt)

Checklist IB-aangifte 2014 particulieren (beperkt) Algemeen Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door ons wilt laten verzorgen, hebben wij veel gegevens en informatie van u nodig. Om u te helpen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te kunnen

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2012 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2013

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2013 CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2013 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2013 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2010

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2010 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2015 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2010 (IB-aangifte 2010) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2014 (IB-aangifte 2014) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Raadhuis_IB-aangifte 2014-1 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2015 Checklist aangifte Om u in staat te stellen de juiste gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, verzoeken wij u onderstaande vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en (kopieën van) de

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel E-mail Burgerservicenummer (BSN) Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2015 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

CHECKLIST 2010. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

CHECKLIST 2010. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 CHECKLIST 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Naam en voorletters. Postcode en woonplaats. Telefoon privé. Telefoon werk/mobiel. Sofinummer (BSN) Bankrekening teruggave

Naam en voorletters. Postcode en woonplaats. Telefoon privé. Telefoon werk/mobiel. Sofinummer (BSN) Bankrekening teruggave Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie