: mr. M. Jansen, voorheen mr. P. Molema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": mr. M. Jansen, voorheen mr. P. Molema"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 9 juni 2011 Gegevens onderneming : HPGN BV Faillissementsnummer : F 09/162 Datum uitspraak : 28 juli 2009 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr. M. Jansen, voorheen mr. P. Molema Activiteiten onderneming : assurantiekantoor/hypotheekadviseur Omzetgegevens : nagenoeg nihil (2009) Personeel gemiddeld aantal : 2 Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag Verkorte verslagperiode : 30 maart tot 10 juni 2011 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur Bestede uren Totaal : 30 uur en 15 minuten 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : de directeur van HPGN BV was mevrouw E.J. van Musscher 1.2. Winst en verlies : gedurende het jaar 2009 is louter verlies geleden. Blijkens de opgave van de aandeelhouders was medio 2009 reeds sprake van een verlies van ,00. Het verlies is in de loop van 2009 enkel opgelopen. 1.3 Balanstotaal : het laatst bekende balanstotaal bedraagt circa ,00. Bron is de jaarrekening over het jaar Recentere jaarstukken zijn niet bekend 1.4 Lopende procedures : geen. 1.5 Verzekeringen : de lopende verzekeringen zijn beëindigd. 1.6 Huur : het bedrijfspand dat in gebruik was bij de failliete vennootschap werd gehuurd van het A7 bedrijventerrein. Met de verhuurder wordt overleg gevoerd over de ontruiming van het gehuurde. 1.7 Oorzaak faillissement : De failliete vennootschap kampte al met slechte resultaten toen de hypotheekcrisis zich nog niet deed gelden. Slechte resultaten zijn de aanleiding geweest voor de verkoop van de aandelen van de vennootschap. Na een aandelenoverdracht en een nieuw management hoopte de failliete vennootschap de weg naar boven te kunnen hervinden. De financiële crisis deed zich echter ten volle gelden voor specifiek de branche waarin de failliete vennootschap werkzaam was.

2 Gevolg van een en ander was dat niet of nauwelijks nog provisies werden geïncasseerd, zulks terwijl de omzet van de failliete onderneming voornamelijk bestond uit provisies anders dan de prolongatieprovisies van schadeverzekeringen. De onderneming had een zeer geringe schadeportefeuille en moest het vooral hebben van verkoop van levensverzekeringen en hypotheken en producten verband houdende met het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Het jaar 2009 heeft zich gekenmerkt door het totaal instorten van de markt. Ook de omzet welke gegenereerd werd dekte bij lange na niet de gemaakte kosten. Volgens opgave van de directie bedroeg de burnrate ongeveer 7.000,00 per maand. De revenuen bedroegen per datum faillissement nagenoeg nihil. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : De curator heeft op 29 juli 2009 de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 jo 40 Fw om de machtiging verzocht om het ontslag aan het bestaande personeel aan te zeggen. Deze gevraagde machtiging is verleend en aanstonds heeft opzegging van de twee lopende dienstverbanden plaatsgevonden. 2.4 Werkzaamheden : - 3. Activa Onroerende zaken Geen. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving : er is enig inventaris, alsmede een gedateerde telefooncentrale. 3.7 Verkoopopbrengst : De opbrengst van de genoemde activa is beperkt van omvang. Het betreft tweedehands gekochte inventaris. Inmiddels is de curator erin geslaagd deze inventaris door te verkopen, zulks na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris. De koopprijs van de verkochte inventaris bedraagt 1.313,22, welke koopprijs inmiddels deels ( 500,00) is geïncasseerd. De restant koopsom volgt in twee maandelijkse betalingen. Aanvankelijk was ook een telefooncentrale doorverkocht, maar bij nader inzien bleek voor deze (zeer gedateerde) telefooncentrale geen koper beschikbaar. Tijdens de verslagperiode heeft betaling van het restantdeel van de koopsom plaatsgevonden. Door de boedel is de volledige 1.313,22 geïncasseerd. Daarnaast is nog een achtergebleven koelkast te gelde gemaakt voor 40,00. Ook deze 40,00 is afgedragen aan de boedel. 3.8 Boedelbijdrage : geen

3 3.9 bodemvoorrecht fiscus : voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus. Gelet op de omvang van het te realiseren actief is zulks enkel van academische waarde Werkzaamheden : - Voorraden/onderhanden werk Geen. Andere Activa 3.15 Beschrijving : Er is een portefeuille van zeer beperkte omvang. De onderneming hield zich voornamelijk bezig met het aan de man brengen van levensverzekeringen en hypotheekproducten. Dergelijke verzekeringen kennen doorgaans niet of nauwelijks enige waarde, zulks omdat het restitutierisico groter is dan de opbrengsten. Daarvan is ook in het onderhavige faillissement gebleken. Slechts de schadeportefeuille heeft een geringe waarde. Tot verkoop van de schadeportefeuille is de curator inmiddels overgaan na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris Verkoopopbrengst : Het betreft daarbij een portefeuille met een opbrengst van 991,39 bruto. Op deze verkoopopbrengst dienen nog handlingskosten afgetrokken te worden. De facto zal de boedel nog ongeveer een bedrag groot 750,00 à 800,00 tegemoet zien. Tijdens de verslagperiode is de opbrengst van de portefeuille afgedragen aan de boedel. Uit hoofde van de desbetreffende koopovereenkomst is een bedrag groot 910,59 door de boedel ontvangen Werkzaamheden : - 4. Debiteuren Geen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Er werd een rekening aangehouden bij de Bizzner Bank. Per datum faillissement bedraagt de vordering van de bank op de failliete vennootschap 4.910,35. De vordering is voor laatstgenoemde somma geplaatst op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren. 5.2 Leasecontracten : Beschrijving zekerheden : Separatistenpositie : Boedelbijdragen : Eigendomsvoorbehoud : Reclamerechten : Retentierechten : Werkzaamheden :

4 6. Doorstart/voortzetten Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : de curator trof een bijgewerkte boekhouding aan. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. 7.2 Depot Jaarrekeningen : de jaarrekening over het jaar 2007 is tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : De curator is gebleken dat mogelijk sprake is geweest van een kasrondje. Op dit moment wordt door de curator overlegd met de huidige en de oud-aandeelhouders, teneinde inzicht te verkrijgen in de feitelijke gang van zaken. In de komende verslagperiode hoopt de curator daaromtrent meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Tijdens de verslagperiode is er uitgebreid gecorrespondeerd tussen de curator en de meest recente aandeelhouder over de vraag of al dan niet sprake is geweest van een kasrondje. Het onderzoek daaromtrent is nog niet voltooid. De curator hoopt tijdens de komende verslagperiode daarover duidelijkheid te kunnen verstrekken. De kwestie van het kasrondje is nog immer onderwerp van correspondentie. Tijdens de (verkorte) verslagperiode heeft er de nodige correspondentiewisseling plaatsgevonden met de voormalige bestuurder over de vraag of en in hoeverre er sprake is van een kasrondje. De verwachting is dat in ieder geval tijdens de komende verslagperiode daaromtrent definitief zekerheid komt te bestaan. Tijdens de verslagperiode heeft er nog nader overleg plaatsgevonden tussen de curator en de voormalige bestuurder van de vennootschap. Het definitieve uitsluitsel van de voormalige bestuurder heeft de curator nog niet ontvangen. In de komende verslagperiode dient daaromtrent volstrekte duidelijkheid te komen. De correspondentie neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Met betrekking tot de kwestie van het kasrondje is de correspondentie tussen de curator en de oud-bestuurders voltooid. Gebleken is dat de boedel niet in staat is bewijs te leveren van een mogelijk kasrondje. De bestuurders ontkennen de wetenschap daaromtrent. Door de boedel zullen geen nadere maatregelen worden getroffen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Uit het door de curator ingestelde onderzoek is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. De boekhouding is behoorlijk bijgewerkt. Uit de betalingen welke volgen uit de bankafschriften blijkt dat zoveel als mogelijk aan de lopende verplichtingen is voldaan. 7.6 Paulianeus handelen : Bestudering van de bankafschriften leert dat kort voorafgaand aan het ingetreden faillissement nog betalingen hebben plaatsgevonden aan een vennootschap waaraan de bestuurders zijn gelieerd. Het betreft daarbij verschuldigde bedragen welke ook volgen uit de boekhouding. Enkel het tijdstip van betaling maakt duidelijk dat deze mogelijk als paulianeus dienen te worden gekwalificeerd

5 In overleg met de directie van de desbetreffende vennootschap heeft de vennootschap besloten deze late betalingen te redresseren. Tijdens de komende verslagperiode verwacht de curator dan ook dat deze betalingen zullen worden terugbetaald aan de boedel. 7.7 Werkzaamheden : - 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : p.m. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Door de belastingdienst is een preferente vordering nog niet ter verificatie ingediend. Niettemin wordt een preferente vordering verwacht van circa 5.000,00, welke vordering nog verhoogd dient te worden met de aanslag ex artikel 29 Wet OB. 8.3 Pref. vord. van het UWV : p.m. 8.4 Andere pref. crediteuren : geen. 8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 8.7 Verwachte wijze afwik. : De curator verwacht een relatief bescheiden actief te kunnen genereren. Het is nog maar zeer de vraag of de boedelschulden uit het te verwerven actief kunnen worden voldaan. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat uiteindelijk eigenlijke opheffing van het faillissement zal volgen. De curator gaat er onverminderd vanuit dat uiteindelijk eigenlijke opheffing van het faillissement zal volgen. 8.8 Werkzaamheden : - 9. Procedures Geen, voorzover bekend. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Naar verwachting kan tijdens de komende verslagperiode het faillissement worden afgewikkeld Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van het onderzoeken van het mogelijke kasrondje en alle feiten en omstandigheden daaromtrent. De verdere afwikkeling van het faillissement is louter nog afhankelijk van de vraag of al dan niet een kasrondje vastgesteld kan worden. Het onderzoek is nog in volle omvang. De verkochte activa zijn te gelde gemaakt, zodat verdere activiteiten van de curator in het verschiet liggen

6 De situatie doet zich onverminderd voor dat de verdere afwikkeling van het faillissement enkel nog afhankelijk is van de vraag of er al dan niet nadere actie moet worden ondernomen aangaande de vraag of er aanspraken te gelde kunnen worden gemaakt uit het in het verslag genoemde kasrondje. De vooruitzichten zijn vooralsnog slecht, dit vanwege de verhaalspositie van de vennootschap aan wie mogelijk een kasrondje kan worden tegengeworpen. Zie 7.4. Tijdens de verslagperiode heeft er nader overleg plaatsgevonden tussen de oud-bestuurders van de failliete vennootschap en de curator. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de curator diens mogelijke aanspraken verbandhoudende met een mogelijk kasrondje heeft laten vallen. Uit dien hoofde zullen door de curator geen nadere activiteiten worden ontplooid. Het wachten is enkel nog op de terugbetaling van een aantal betalingen vlak voorafgaand aan het faillissement waarover is gerapporteerd onder punt 7.6 van dit verslag. Naar verwachting zullen deze betalingen de komende verslagperiode aan de boedel worden gedaan. Na ontvangst van deze betalingen zijn alle middelen te gelde gemaakt en kan de definitieve afwikkeling van het faillissement volgen. Gelet op de omvang van de boedelkosten betekent zulks dat eigenlijke opheffing zal volgen. De boedelkosten kunnen niet volledig worden betaald vanuit de te gelde gemaakte activa. verslag 8 Tijdens de verslagperiode mocht de boedel niet de betaling tegemoet zien van de toegezegde betaling genoemd in punt 7.6. Vermoedelijk is zulks het gevolg van het feit dat een onjuist rekeningnummer is opgegeven. De verwachting is thans dat tijdens de komende verslagperiode de betaling tegemoet kan worden gezien. Na ontvangst van betaling kan verdere afwikkeling van het faillissement volgen. verslag 9 Tijdens de verslagperiode mocht de curator de toegezegde betaling genoemd in punt 7.6 ontvangen. Door de voormelde betaling kan thans tot verdere afwikkeling van het faillissement worden overgegaan. Daartoe heeft de curator tijdens de verslagperiode de rechter-commissaris reeds verzocht het salaris curator vast te stellen. Ook de vaststelling van het salaris heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator is tot betaling van het salaris overgegaan. De rechter-commissaris zal worden verzocht het faillissement voor eigenlijke opheffing voor te dragen Indiening volgend verslag : omstreeks 9 september Werkzaamheden : - Buitenpost, 9 juni 2011 P.S. van Zandbergen curator - 6 -

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 Gegevens onderneming : Haak Holding B.V. Faillissementsnummer : 12/253 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie