pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015"

Transcriptie

1 grijs DECEMBER 20 Nº12 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.12 december 20 nieuw Financieel 3 4 gesloten Toetsingskader pensioenfonds drie (grote) veranderingen in dekkingsgraad in beeld In 2015 daalt het opbouwpercentage van je pensioen en wordt het loon waarover je pensioen op mag bouwen gesteld op maximaal euro. Maar de grootste verandering volgt in de zomer: Randstad Groep Nederland brengt dan de nieuwe pensioenregeling onder bij een externe partij en het Randstadpensioenfonds gaat door als een gesloten fonds. In de huidige pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad veranderen per 1 januari 2015 twee zaken vanwege wet- en regelgeving. De belangrijkste aanpassing is de verlaging van het opbouwpercentage van 1,84 naar 1,61 procent. Dit betekent dat je pensioenopbouw in 2015 lager wordt. De opbouw van 1,61 procent is het maximum dat wettelijk mogelijk is voor pensioenfondsen die vasthouden aan een pensioeningangsleeftijd van 65 jaar. Sieto de Leeuw, voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad legt uit: De pensioenleeftijd in Nederland gaat naar 67 jaar, maar omdat het in de zomer toch allemaal gaat veranderen, houden we het voor dit laatste half jaar bij op 65 jaar. Dit betekent dat het Randstad-pensioenfonds geen hoger opbouwpercentage mág bieden. (lees verder op pagina 2)

2 2 grijs Nº12 DECEMBER 20 Vervolg van p. 1 Het pensioenfonds kán overigens ook geen hogere opbouw bieden vanwege de aanhoudende lage rentestanden en de stijgende levensverwachting. Sieto: Bij het Randstadpensioenfonds betalen werkgever en werknemer gezamenlijk de pensioenpremie. Het pensioenfonds gebruikt deze premie onder andere voor de opbouw van een ouderdomspensioen die onder voorwaarden vanaf de pensioendatum levens- lang wordt uitgekeerd. Afhankelijk van de levensverwachting en de rentestand bepaalt het fonds jaarlijks wat er met de pensioenpremie aan pensioenopbouw kan worden geboden. In dit geval is dat voor 2015 een opbouw van 1,61 procent. Een tweede verandering in de huidige regeling is dat de wetgever heeft bepaald dat je pensioen mag opbouwen over een jaarsalaris tot een een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 juli maximum van euro. De medewerkers binnen de Randstad Groep die hiervan de gevolgen zullen ondervinden, worden door hun werkgever hierover rechtstreeks geïnformeerd. DALING OPBOUWPERCENTAGE ,2% - 12,7% - 4,2% ,7% EEN REKENVOORBEELD In 2012 daalde het opbouwpercentage van 2,25 naar 2,20 procent, in 2013 naar 1,92, in 20 naar 1,84 en nu naar 1,61 (formeel 1,606%). Omdat de regering wil dat we langer doorwerken, is de pensioenopbouw met bijna 13 procent verlaagd in 2015 ten opzichte van 20. Je bent intercedente met een jaarsalaris van euro en je hebt na aftrek van de franchise een pensioengrondslag van euro. Met deze grondslag bouwde je in 2011, met een opbouwpercentage van 2,25 procent, nog 450 euro pensioen op, dat je zal ontvangen vanaf je 65e. In 20 (bij 1,84 procent) was de opbouw 368 euro. In 2015 bouw je met dit salaris 321 euro op. Op jaarbasis, maar omdat je halverwege het jaar gaat deelnemen aan een andere pensioenregeling met andere percentages, zal de werkelijke opbouw over het hele jaar 2015 een andere zijn. Gesloten fonds Bovenstaande voornamelijk wettelijke veranderingen hebben dus invloed op de huidige pensioenregeling. Ná 1 juli 2015 verandert er echter veel meer. Vanaf dat moment zal er een nieuwe Randstadpensioenregeling zijn die wordt uitgevoerd door een andere pensioenuitvoerder. Het Randstad-pensioenfonds heeft hier geen bemoeienis mee; de nieuwe pensioenregeling is een aangelegenheid van de Randstad Groep en de nieuwe pensioenuitvoerder. Gesprekken hierover zijn nog gaande en meer informatie volgt dan ook later via je werkgever. Het gevolg is dat het Randstadpensioenfonds vanaf 1 juli verder gaat als een gesloten pensioenfonds. Wat dit betekent en wat de gevolgen zijn voor jouw pensioen, kun je lezen op pagina 4 en 5 van deze grijs.

3 q&a wat je moet weten over het nieuw Financieel Toetsingskader DECEMBER 20 Nº12 grijs 3 Zo het nu lijkt, is er vanaf 1 januari 2015 een nieuw Financieel Toetsingskader (nftk) waarbinnen pensioenfondsen in Nederland moeten opereren. Belangrijk doel van het nieuwe kader is ervoor te zorgen dat de pensioenmiddelen evenwichtig over de generaties worden verdeeld. Zodat ook aan de jongste generaties te zijner tijd nog pensioen kan worden uitgekeerd. Wat is het nieuw Financieel Toetsingskader? Raimond Schikhof, directeur van : Het is een aanscherping van de regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden, vooral met betrekking tot de financiële zekerheid van pensioenfondsen. Deze strengere regels zorgen er onder meer voor dat pensioenfondsen genoeg geld in kas hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. sioenfonds in principe aan alle opgebouwde verplichtingen voldoen, maar volgens het nftk moeten de pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen kunnen opvangen. Het Randstad-pensioenfonds moet daarom een dekkingsgraad van minimaal 104,5 procent hanteren. Om de dekkingsgraad te berekenen moeten fondsen een zogenaamde Raimond Schikhof Op welke manier? Als pensioenfonds moet je ervoor zorgen dat je genoeg buffers hebt om ook in de toekomst je pensioenen te kunnen uitkeren. De dekkingsgraad (zie ook het kader op pagina 7) geeft aan of een pensioenfonds aan die verplichtingen kan voldoen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een penrekenrente gebruiken om hun (toekomstige) financiële verplichtingen in te schatten. Het is een heel technisch verhaal, maar die rekenrente gaat door het nftk omlaag en daarmee daalt de dekkingsgraad. Tegelijkertijd nemen de vereiste buffers in omvang toe. Wat betekenen deze nieuwe regels in de praktijk voor mijn pensioen(fonds)? Het belangrijkste is dat we niet meer zo snel hoeven te korten op de pensioenen, pas als de dekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan het minimaal vereiste, moet er gekort worden. Dit betekent dat er een betere spreiding is van de mee- en tegenvallers, we zijn minder afhankelijk van dagkoersen. De keerzijde is dat toeslagverlening, indexatie, ook minder snel plaatsvindt.

4 4 grijs Nº12 DECEMBER 20 Randstad-pensioenfonds wordt gesloten fonds gevolgen voor jouw opgebouwde pensioen Randstad Groep Nederland heeft besloten de nieuwe pensioenregeling per 1 juli 2015 onder te brengen bij een externe pensioenuitvoerder, niet bij het Randstadpensioenfonds. Dit betekent dat een zogeheten gesloten fonds wordt. Bestuursleden Solange Overeijnder en Wil Kitslaar vertellen wat hiervan de gevolgen zijn voor jouw pensioen. Randstad kiest voor een nieuwe pensioenregeling om de pensioenvoorziening beter aan te laten sluiten bij de werknemers en om beter te kunnen voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving. In Je pensioenrechten blijven bestaan eerdere edities van grijs is de overgang naar een nieuwe pensioenregeling al aangekondigd en eerder dit jaar heeft Randstad besloten deze niet onder te brengen bij Stichting Pensioenfonds Randstad, maar bij een externe uitvoerder. Welke dat wordt, is nu nog niet duidelijk, daarover volgt in de loop van 2015 meer informatie via je werkgever. Wat wél duidelijk is, is dat met de keuze voor een externe partij het Randstad-pensioenfonds een zogenaamd gesloten fonds wordt. Waardeoverdracht Er zal vanaf 1 juli 2015 geen pensioenpremie meer binnenkomen, maar verder verandert er niet zoveel, vertelt Solange Overeijnder. Zij is namens de deelnemers bestuurslid van het pensioenfonds. Je pensioenrechten blijven bestaan en het fonds blijft beheerd

5 DECEMBER 20 Nº12 grijs 5 worden. Alles wat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd, blijft in principe in het fonds totdat je met pensioen gaat. En na pensionering krijg je vanuit het fonds je uitkering. Actieve deelnemers (iedereen die premie betaalt) krijgen wel de mogelijkheid tot waardeoverdracht van hun bij opgebouwde pensioen naar de nieuwe regeling bij de nieuwe uitvoerder. Solange: We zoeken nu naar een manier om dergelijke overdrachten collectief aan te bieden tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Maar daarover is nog niets concreets te zeggen, behalve dan dat het Randstad-pensioenfonds in beginsel altijd meewerkt aan waardeoverdracht, individueel of collectief. Meer informatie over de nieuwe regeling, de nieuwe pensioenuitvoerder en de mogelijkheden voor overdracht van je opgebouwde pensioen volgt in de komende maanden via je werkgever. Gepensioneerden Voor de gepensioneerden verandert er niets: zij krijgen nu hun pensioenuitkering van en dat blijft zo, aldus Wil Kitslaar, bestuurslid namens de pensioengerechtigden. De gepensioneerden en de inactieve deelnemers (mensen die ooit pensioen hebben opgebouwd bij het fonds en hun aanspraken daar in hebben laten zitten) blijven dan ook in het gesloten Randstadpensioenfonds. Wil: Het fonds blijft de aanspraken beheren en pensioenen uitkeren aan de pensioengerechtigden. In de uitvoering verandert er voorlopig dan ook niets. De pensioenaanspraken van zo n mensen zullen beheerd blijven worden door. Voor de pensioenadministratie, het voorlichten en informeren van deelnemers, en de bestuursondersteuning blijft het Pensioenbureau aan het werk. De Randstad Groep blijft als werkgever de kosten van de uitvoering betalen. Dat wordt vastgelegd in een nieuwe overeenkomst tussen en de Randstad Groep Nederland. Toekomst van het fonds De verandering van het Randstad-pensioenfonds in een gesloten fonds mag voor de deelnemers en gepensioneerden dan weliswaar niets veranderen wat betreft hun aanspraken, gesloten fondsen worden wel extra goed door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bekeken. Er verandert niets voor de gepensioneerden Vooral op kwetsbaarheid, legt Wil uit. Het bestuur heeft al een kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd waarbij we onder meer kijken naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de kans dat we moeten korten op de pensioenen. Die analyse laat nu zien dat het fonds niet kwetsbaarder wordt doordat het een gesloten fonds wordt. Maar dit zullen we voortdurend in de gaten blijven houden. Het bestuur zal zich blijvend beraden over de verdere toekomst van het fonds en de alternatieven. Het op termijn opheffen van is een mogelijkheid, vult Solange aan. Maar alleen als het toekomstperspectief van het alternatief beter is dan de toekomst van het voortbestaan van het fonds. DNB ziet hier streng op toe. De belangen van alle bij het fonds betrokkenen moeten evenwichtig behartigd worden. Het bestuur van het Randstadpensioenfonds borgt deze belangenbehartiging. Dat is onze wettelijke taak als bestuur, besluit Wil.

6 6 grijs Nº12 DECEMBER 20 deze mensen beheren jouw pensioen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft sinds de zomer een andere samenstelling. Naast het bestuur kent het fonds een Verantwoordingsorgaan. Hier de gedeeltelijk nieuwe samenstellingen van beide fondsorganen. Het bestuur van het Randstad-pensioenfonds heeft onder invloed van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen een verandering ondergaan. In plaats van vier vertegenwoordigers namens de werkgever en vier namens de deelnemers en pensioengerechtigden zoals voorheen, is de samenstelling sinds deze zomer drie om twee plus één. Dat wil zeggen: de pensioengerechtigden hebben nu een eigen zetel in het bestuur. De zetels van werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden zijn aangevuld met twee zetels voor externe, professionele pensioendeskundigen. Zij brengen in het bestuur hun specifieke expertise op het gebied van pensioen in. (Naar één extern lid wordt nog gezocht.)

7 DECEMBER 20 Nº12 grijs 7 Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad vertegenwoordigt het fonds en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling en het daartoe behorende pensioen- en beleggingsbeleid. De huidige bestuursleden zijn (van links naar rechts): Ton Hopmans (namens de werkgever), Bart Gianotten (namens de werkgever), Hans de Ruiter (extern), Sieto de Leeuw (namens de werkgever, voorzitter), Mark Poort (namens de deelnemers), Solange Overeijnder (namens de deelnemers), Wil Kitslaar (namens de pensioengerechtigden). VERANTWOORDINGSORGAAN Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan van het fonds over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle belanghebbenden: de (gewezen) deelnemers, de werkgever en de pensioengerechtigden. Niels Meijer en Annet Goossen waren de enige kandidaten in een deelnemers verkiezing die dit najaar gehouden zou worden. Omdat er twee vacatures waren, kon de verkiezing achterwege blijven. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden: Henk Janssen - Voorzittter, lid namens de pensioengerechtigden Niels Meijer I-bridge Secretaris, lid namens de deelnemers Annet Goossen Randstad Lid namens de deelnemers Saskia Herweijer Tempo-Team Lid namens de werkgever Ben Hoogendam - Lid namens de pensioengerechtigden Misja Bouma Yacht Lid namens de werkgever HOE ZIT DAT MET DIE DEKKINGSGRAAD? De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds aan de ene kant, en aan de andere kant de verplichtingen: de huidige en toekomstige uit te keren pensioenen. Als deze precies overeenkomen is de dekkingsgraad 100 procent: een pensioenfonds heeft dan precies genoeg geld om aan alle verplichtingen te voldoen. Het Randstad-pensioenfonds moet van de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) een dekkingsgraad van 104,5 procent hanteren zodat het fonds een financiële buffer heeft. DEKKINGSGRAAD JANUARI 20 - NOVEMBER 20* jan feb mrt apr mei jun jul *Betreft indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. aug sep okt nov Minimaal vereiste dekkingsgraad

8 8 grijs Nº12 DECEMBER 20 jr./sr. junior en senior over pensioen Mijn werk is te leuk om te stoppen Chrissy Schröder (32) van de afdeling Juridisch Incasso & Advies van E-bridge is lid van de OR-werkgroep die over de nieuwe pensioenregeling adviseert. Harry van der Sanden (65), Senior Business Consultant bij I-bridge, stelde zijn pensioen met een jaar uit. Chrissy Schröder: Ik hield me nooit zo bezig met pensioen. Ik wist wel wat een UPO was. En mijn hypotheekadviseur vertelde me ooit dat ik een goede pensioenregeling heb. Maar sinds ik deelnemer ben van de OR-werkgroep die over de nieuwe pensioenregeling adviseert, ben ik flink bijgepraat over pensioenen. Wat bij mij vooral bleef hangen: een pensioen biedt geen zekerheid. Het feit dat je nu premie inlegt, zegt weinig over wat je er straks mee kunt kopen. Ja, daarin schuilt een paradox, want je betaalt premie juist omdat je zekerheid wilt. Maar die zekerheid is er niet volledig, denk dus op tijd na over je pensioen. Wat voor leven wil je na je pensioen en hoe ga je er voor zorgen dat dat haalbaar is? Ik heb mij zelf in ieder geval als doel gesteld vóór mijn pensionering mijn hypotheek af te lossen. Dat scheelt weer een kostenpost. Harry van der Sanden: Ik had nog helemaal geen zin om met pensioen te gaan. Ik kon het me best permitteren, want mijn pensioenregeling is prima. Maar ik wil gewoon graag blijven werken. Mooie reizen heb ik al gemaakt en mijn kleinkinderen zie ik regelmatig. Daarvoor hoef ik echt niet met pensioen. Dus toen mijn 65e verjaardag naderde, ben ik naar mijn baas gestapt om te kijken of ik kon doorwerken. Sinds eind juli dit jaar heb ik een jaarcontract. Ik vind mijn werk heel leuk. Ik ben product owner van het domein digitale berichtenuitwisseling en procesoptimalisatie centrale processen en heb in deze functie contacten met klanten, leveranciers en collega s. Mijn vrouw is al wel gestopt met werken en doet onder meer vrijwilligerswerk. Laat mij maar lekker werken. Wie weet plak ik er volgend jaar nog een jaar aan. meer weten? Op de website van het Randstadpensioenfonds staat alle informatie over het fonds, de pensioen regeling en bij wie je met welke vraag terecht kunt. Ook vind je er links naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en mijnpensioenoverzicht.nl. Met vragen kun je ook terecht bij het pensioenbureau: bel naar of stuur een mail naar: bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Randstad bestaat uit acht leden. Namens de werkgever: Sieto de Leeuw, Bart Gianotten en Ton Hopmans. Namens de deelnemers: Solange Overeijnder en Mark Poort. Namens de pensioengerechtigden: Wil Kitslaar. Externe leden: Hans de Ruiter, vacature. colofon grijs is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoofdredactie: Ronald Ganzeboom. Eindredactie: Michelle de Koning (Maters & Hermsen Journalitiek). Redactieraad: Sieto de Leeuw, Wil Kitslaar, Peter den Ronden. Concept en realisatie: Maters & Hermsen Journalistiek. Michelle de Koning, Fieke Walgreen, Joke van Rooijen. Vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving. Fotografie: Diederik van der Laan. Drukwerk: Boom+Verweij. Stichting Pensioenfonds Randstad Postbus AP Amsterdam Z.O. disclaimer De inhoud van grijs is met zorg samengesteld waarbij toegankelijkheid voorop heeft gestaan. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan met het geldende pensioenreglement. Daarom kunnen aan de inhoud van grijs geen rechten worden ontleend.

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.8 oktober 20 je pensioen na 3 4 resultaten uitdiensttreding Als je te laat bent, gaat het mis Ton Hopmans, HR directeur Randstad Nederland, zit sinds

Nadere informatie

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.4 maart 2011 3 hoeveel premie betaal je? 4 uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag 6 wat je moet regelen

Nadere informatie

keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden

keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.5 september 2011 3 Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor 7 keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden 9 het nieuwe pensioenakkoord

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Beter Pensioen MSD. Aan het einde van het arbeidsvoorwaardengesprek

Beter Pensioen MSD. Aan het einde van het arbeidsvoorwaardengesprek Beter Pensioen april 2015 St Pensioenfonds Beter Pensioen MSD Houd de regie over je pensioen Laure Slenter (29) is nieuw in dienst bij MSD en sinds kort dus ook deelnemer bij Pensioenfonds MSD. Waar let

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje

NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje NR 27 oktober 2014 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Hoofdlijnen van het financiële plaatje DEPF neemt Hypotheekfonds op in de beleggingsmix Aflossing van de wacht Hoe staat het met de wijzigingen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

al leuk voor later Uitgebreide STIP website:

al leuk voor later Uitgebreide STIP website: Editie 4 Nu al leuk voor later 2012 Nieuw Uitgebreide STIP website: www.ikeapensioenfonds.nl Lees en bewaar! 70 % leest de STIPkrant Veel collega s bewaren de STIPkrant bij hun pensioenpapieren ......

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel Stichting Pensioenfonds AkzoNobel APF Bericht 2010 3 Op weg naar herstel Van de Voorzitter Pensioenland is volop in beweging. Neem de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat levert

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie