Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden"

Transcriptie

1 Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

2 revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid p 1

3 Samengesteld door: Jeroen van der Burg Marco de Brabander Lex Boersma Stephan Jansen Christine Bruijn-Mulder Francisca Ruiter-Ballijns Projectleiding: Rob Christiaanse Vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 2012

4 Voorwoord Geachte ondernemers, Voor u ligt de vernieuwde beeldkwaliteitstrategie Spaanse Polder en s-graveland-zuid, een product dat in samenwerking met u ondernemers via de klankbordgroep tot stand gekomen is. Op 13 december 2012 is deze beeldkwaliteitstrategie door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld. In de ondernemers, verenigd in de klankbordgroep, hebben wij een fantastische partner gevonden. Met overtuiging hebben zij zich ingezet voor de belangen van de ondernemers van de Spaanse Polder en s -Graveland-Zuid. De input van de ondernemers tijdens de verschillende bijeenkomsten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vernieuwingsplan dat voor u ligt. Bedrijventerrein Spaanse Polder en s Gravenland-Zuid is uniek, niet alleen vanwege de ligging maar juist ook vanwege de grote diversiteit van bedrijvigheid. Met dit plan zijn we met elkaar een nieuwe weg ingeslagen naar een grootschalige vernieuwing met in de toekomst een bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is. Ik wens u veel succes. Met vriendelijke groet, Wethouder Nathalie Gouweleeuw p 3

5 p 4

6 Samenvatting Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid Aanleiding Er zijn veel positieve aspecten aan het bedrijventerrein Spaanse Polder en s-graveland-zuid: er is weinig leegstand, veel werkgelegenheid en de ligging is bijzonder gunstig. Minder gunstig zijn de veroudering van de bebouwing en inrichting van het openbaar gebied. Dit heeft een negatieve invloed op de waardeontwikkeling. Het bijna collectief verlopen van de erfpacht in zowel de Spaanse Polder als s-graveland-zuid biedt een kans om de kwaliteit van de inrichting en gebouwen sterk te verbeteren. Hiervan kunnen zowel de ondernemers als de gemeente profiteren. Eerdere plannen tot verbetering moesten door de veranderde economische tijden worden bijgesteld. De eis om alleen op eigen terrein te parkeren, is komen te vervallen. De huidige functie van het terrein - een regulier bedrijventerrein voor handel en industrie - blijft ongewijzigd. Een verschuiving naar zakelijke dienstverlening wordt niet meer nagestreefd. Het plan voor revitalisatie bestaat uit twee hoofdonderdelen: het opnieuw inrichten van de openbare ruimte door de gemeente (hfdst 6) en het verbeteren van de gebouwen door de ondernemers. Om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract moet worden voldaan aan de randvoorwaarden voor de bebouwing. p 5

7 Ligging en kenmerken De terreinen Spaanse Polder en s-graveland-zuid zijn opgericht in de jaren 50 en 60 voor handel en lichte industrie. De straten zijn naar de huidige maatstaven aan de smalle kant, de inrichting is inmiddels versleten en veel gebouwen verouderd. Er zijn uitzonderingen: sommige gebouwen zijn onlangs vernieuwd. De ontsluiting is via de A-20 en A-13 uitstekend, bovendien grenst de Spaanse Polder aan het NS intercity station Schiedam-Centrum met metro, bus en tram. Het vliegveld Rotterdam ligt op enkele kilometers afstand. Vigerend beleid De belangrijkste geldende beleidstukken voor ondernemers die gaan ontwikkelen zijn het bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland 2004, en de randvoorwaarden uit deze nota. Voor de gemeente zelf gelden de overige beleidsbesluiten( hfdst 3). Doelstelling bij de herontwikkeling De belangrijkste doelstelling van deze herontwikkeling is het optimaal laten functioneren van de bedrijvigheid, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken heeft de gemeente bij het ontwikkelen van deze visie samenwerking gezocht met ondernemers door het organiseren van een klankbordgroep en diverse openbare bijeenkomsten. Waardeontwikkeling is bij de planvorming het belangrijkste begrip geworden. De ingrepen zoals voorgesteld staan in het teken van waardeontwikkeling van het terrein als geheel en het afzonderlijke onroerend goed. De doelgroep voor de ontwikkeling zijn de zittende ondernemers en de ondernemers die zich op het terrein willen vestigen. De randvoorwaarden (zie Randvoorwaarden deelgebieden) voor het krijgen van een erfpachtcontract geeft investeerders de zekerheid dat elke erfpachter een bepaald kwaliteitsniveau moet bereiken. Hiermee wordt het risico om te investeren verkleind. Elke ondernemer zal een plan indienen waarbij een vooraf bepaalde en getaxeerde minimale waarde bereikt wordt. p 6

8 Ondernemers met kavels kleiner dan 1250 m² worden gestimuleerd om samen te ontwikkelen waarmee rationele verkaveling en bouwwijze wordt gestimuleerd. Parkeren Parkeren op het bedrijventerrein wordt zoveel mogelijk met collectieve voorzieningen opgelost. Dit maakt efficiënt ruimtegebruik mogelijk (dubbelgebruik). De belangrijkste voorziening zijn de openbare parkeerplaatsen op straat die in het nieuwe inrichtingsplan zijn opgenomen. De parkeerdruk door het station, forensen en bezoekers van de binnenstad zal worden opgelost door het aanleggen van P&R parkeervoorzieningen en een vorm van gereguleerd parkeren. Bij verdere ontwikkeling van het terrein zullen indien nodig aanvullende collectieve voorzieningen worden aangelegd. Gebiedstypen Het plangebied bestaat uit 3 gebiedstypen (zie kaart): Ligging langs de A-20 Ligging langs de De Brauwweg of Strickledeweg Overig of binnengebied Voor deze gebieden gelden verschillende voorwaarden. Inrichtingsplan De gemeente heeft in overleg met de klankbordgroep van ondernemers een inrichtingsplan ontworpen. Enkele kenmerken zijn: Verbeterde uitstraling met uniforme en functionele indeling. Rijloper 7 meter breed bij 2 richtingsverkeer. Doorlopende inritbanden waardoor flexibiliteit ontstaat bij veranderingen van de bebouwing. Verbetering van het parkeren (heldere vakken). Representatief met meer bomen en eenvoudige, smalle trottoirs. Robuuste materialen en verbeterde bochten. Herinrichting Schieoever met publiektoegankelijke oever en representatieve jachthaven. p 7

9 Randvoorwaarden deelgebieden In de komende jaren zal de erfpachttermijn van de meeste kavels verlopen. Om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract moeten de ondernemers aan de eisen voldoen die nader zijn omschreven in hfdst 7. Het bedrijventerrein is in een aantal zones verdeeld waar verschillende eisen en grondwaarden gelden. De eisen zijn bedoeld om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en daarmee de waarde van afzonderlijke terreinen en gebouwen te verhogen. Uitvoeringsstrategie Om succes te garanderen moet over de randvoorwaarden grote mate van wederzijdse instemming bestaan. De partijen zullen het te behalen einddoel moeten onderschrijven waarbij de voorwaarden gezien worden als een gemeenschappelijk doel en een garantie waaraan alle partijen kunnen worden gehouden. Ondernemers moeten elkaar overhalen en de mogelijkheden zien om gemeenschappelijk een hoger waardepeil te bereiken. Een getrapte aanpak zou een oplossing kunnen bieden om tot hogere waardeontwikkeling te komen. Ook de gemeente kan een stimulerende rol spelen door te beginnen met investeringen in de openbare ruimte. p 8

10 00 Inhoud Voorwoord Samenvatting 00 Inleiding Ligging en kenmerken Vigerend beleid Doelstellingen bij de herontwikkeling Planuitwerking Inrichtingsplan Randvoorwaarden Uitvoeringsstrategie 87 Colofon p 9

11 IBIS inventarisatie werklocaties 2009 Afbeelding 1 IBIS inventarisatie werklocaties 2009, Provincie Zuid-Holland gemeente Rotterdam en Schiedam Provincie: Zuid-Holland Gemeente:Rotterdam + Schiedam 's-gravenhage Zoetermeer Rijswijk Waddinxveen Westland Delft Lansingerland Midden-Delfland Vlaardingen Schiedam Ouderkerk Westvoorne Brielle Nederlek Rotterdam Ridderkerk Hellevoetsluis Albrandswaard Barendrecht Bernisse Spijkenisse Goedereede 0 4 km Korendijk Binnenmaas Zwijndrecht Dordrecht IBIS werklocaties op RinNummer p 10

12 Inleiding 00 Een unieke gelegenheid voor verbetering De herontwikkeling van de Spaanse Polder is in meerdere opzichten bijzonder. Schiedam kan hierbij als voorbeeld dienen voor de regio. Het bijna collectief verlopen van de erfpacht biedt een kans om een kwaliteitsslag te maken voor zowel de ondernemers van Schiedam als de gemeente, die mee kan profiteren van grondopbrengsten. Waar elders herontwikkeling niet van de grond komt en terreinen door veroudering in een steeds dieper dal raken, biedt de Schiedamse situatie perspectief voor de bedrijven om samen met de gemeente tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd is de verbeteringsslag een delicate kwestie, omdat het gaat om een bestaand bedrijventerrein met een zeer lage leegstand van 3% en een flinke werkgelegenheid 1. Verstoren van goede kwaliteiten is het laatste wat Schiedam zou willen. 1 Gegevens Kamer van Koophandel afbeelding 1 De Spaanse Polder Schiedam en s-graveland Zuid zijn een onderdeel van onderdeel van een enorm complex van bedrijventerreinen in en om Rotterdam en de Nieuwe Waterweg. bron: IBIS Provincie Zuid Holland De uitermate gunstige ligging langs de A20 is een nog onbenutte mogelijkheid die kansen biedt. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De versleten inrichting van het openbaar gebied en de ouderdom van het onroerend goed beinvloed het positieve beeld nadelig en brengt een risico met zich mee als niet op tijd wordt verbeterd. De achterblijvende waardeontwikkeling is hierbij een veelzeggende graadmeter. p 11

13 s-graveland Zuid 10 ha. Spaanse Polder 15 ha. afbeeldding 2 De bedrijventerreinen van Schiedam met in rood s-graveland-zuid en de Spaanse Polder (Schiedam) Vliegveld er e ans Spa er Pold Rotterdam CS km tro Me an l k la Tra m e zon Tja Schiedam Centrum Schiedam centrum er g we ge old ep ans Spa rdam e Rott 0 A-2 tro Me p 12 old ep ans Spa rdam e Rott tlin Ma nd el a rav s-g id Zu m Tra 13 A- Schie A-20 weg land rave s-g d r Noo inge afbeelding 3 Ligging bedrijventerrein Zowel de bereikbaarheid als de zichtbaarheid vanaf de weg en het spoor maken het gebied uniek: Drie afslagen vanaf de A20 en A13, Inter city stationschiedam Centraal, Vliegveld Rotterdam, Metrostation Schiedam Centraal, en de Schie voor vervoer over water en twee tramlijnen ontsluiten het gebied. Binnen het totale gebied zijn de Spaanse Polder en s-graveland-zuid het meest gunstig gelegen wat betreft de aspecten zichtbaarheid en bereikbaarheid. De gele strepen langs de A-20 geven de zone aan waar het bedrijventerrein zichtbaar is vanaf de rijksweg. Tot op heden is dit een onderbenutte kans. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de A-20 later is aangelegd dan het bedrijventerrein. Matl est -W ord No

14 00 Waarom weer een nieuw plan In september 2009 is de Beeldkwaliteitsstrategie voor de Spaanse Polder en s-graveland Zuid (Beeldkwaliteitsstrategie) vastgesteld door de gemeenteraad. De situatie is sindsdien in een aantal opzichten gewijzigd, waardoor de gemeente zich genoodzaakt voelt om een aantal voorwaarden uit de Beeldkwaliteitsstrategie bij te stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de vervallen parkeereis en het inrichtingsplan voor het openbaar gebied dat parkeren op straat niet toelaat. Het ruimtebeslag voor parkeren op eigen terrein is zo groot dat de ruimte voor bedrijfsvoering aanzienlijk zou afnemen. In het aangepaste inrichtingplan wordt parkeren op straat opnieuw mogelijk gemaakt als onderdeel van een collectief parkeerplan. Doel van dit rapport Dit rapport inventariseert en analyseert de bestaande situatie van het bedrijventerrein om te komen tot een aangepast inrichtingsplan en (stedenbouwkundige) randvoorwaarden voor de ontwikkeling van bedrijfsbebouwing. Net als in de Beeldkwaliteitsstrategie zullen deze randvoorwaarden voor de bebouwing een toetsingskader vormen om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract. Het draagvlak voor dit kader bij de ondernemers moet groot zijn, zodat gemeente en ondernemers samen kunnen optrekken bij het behalen van de gestelde doelen. p 13

15 De gemeente draagt bij tot het verbeteren van het bedrijventerrein door zowel fors te investeren in de openbare ruimte van het bedrijventerein als in omliggende gebieden Schieveste en het Station Schiedam Centrum. De nieuwe aantakking van de A20 die binnenkort zal worden uitgevoerd maakt de Spaanse Polder en s-graveland nog beter bereikbaar. De gemeente investeert bovendien in parkeergelegenheid nabij het station door een ruime parkeergarage te bouwen. Dit rapport bevat de volgende onderdelen: Een inventarisatie van de - kenmerken van het gebied. Een sterkte/zwakte analyse. Een samenvatting van het vigerende beleid. Heldere toetsbare doelen op basis van de inventarisatie en analyse. Alle uitwerkingen van plannen worden vervolgens aan deze doelen en criteria getoetst. Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Set van voorwaarden voor de bebouwing op basis waarvan nieuwe erfpachtcontracten kunnen worden gesloten. Beschrijving van de gevolgen voor de zittende ondernemers. p 14

16 01 Ligging en kenmerken Spaanse Polder en s-graveland-zuid Schiedamse Schie Kwaliteiten van gebouwen Erfpacht verloop Bedrijfsactiviteiten p 15

17 01 afbeelding 4 Luchtfoto s s-graveland-zuid en de Spaanse Polder afbeelding 5 De Schiedamse Schie stroomt dwars door het bedrijventerrein. Helaas is de oever nergens publiek toegankelijk. afbeelding 6 De Schiedamse Schie stroomt dwars door het bedrijventerrein. Helaas is de oever nergens toegankelijk. Een gemiste kans die voor het grijpen ligt. p 16

18 Ligging en kenmerken 01 Spaanse Polder en s-graveland-zuid De Spaanse Polder en s-graveland-zuid zijn als bedrijventerrein ontstaan midden jaren 50. Veel gebouwen stammen ook uit die tijd. De verkaveling is kenmerkend voor die periode waarin veel minder rekening werd gehouden met grote aantallen auto s. De belangrijkste kenmerken zijn de zeer goede ontsluiting en de enorme omvang van het gebied in combinatie met de nabijheid van een groot stedelijk gebied. De goede zichtbaarheid vanaf de A20 is een sterk onderbenutte kwaliteit. Dit valt te verklaren uit het feit dat de A20 later is aangelegd dan de bebouwing. De kavels zijn ten opzichte van nieuwere terreinen relatief klein en vaak smal en diep. Er zijn drie kavels van rond de 3000 m2 en een kavel van m2. De rest is kleiner (150 tot 400 m2 met een aantal uitschieters naar boven). De kavels hebben aan één zijde een aansluiting op de openbare weg. Een aantal kavels is op twee straten aangesloten. De straten in het binnengebied zijn 18 à 19 m breed. De Philippusweg is 24 meter. Het parkeren gebeurt op de openbare weg. Aan weerszijde van de straat wordt schuin haaks geparkeerd, hoewel de breedte van de straat dit eigenlijk niet toelaat. Er zijn geen bruikbare stoepen maar alleen strookjes van drie tegels breed waar de voorkanten van auto s overheen steken. p 17

19 p 18

20 01 Zowel de inrichting als de bebouwing zijn sterk verouderd en zeker niet representatief. Er is sprake van een neergaande lijn die zich uit in een slechte waardeontwikkeling van het het onroerend goed. Dit heeft gevolgen voor de grondwaarde. Er zijn geen grote verschillen tussen s-graveland- Zuid en de Spaanse Polder. De gebieden worden gescheiden door de Schiedamse Schie. afbeelding 7 De Schiedamse Schie stroomt tussen de twee bedrijventerreinen door.oorsprongelijk de transport ader van het gebied. Bron Microsoft Bing Maps 2013 Schiedamse Schie De Schiedamse Schie stroomt tussen de twee bedrijventerreinen door. De oevers zijn bijna nergens openbaar toegankelijk. Langs de oever loopt een strook waarbinnen, slechts onder speciale voorwaarden, gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan, hoewel verschillende gebouwen tot aan de oever zijn gebouwd (bijvoorbeeld het gebouw van It s / Radio Modern). Alleen een scheepswerf en een staalbedrijf maken incidenteel gebruik van het water voor de aanvoer van goederen De overige bedrijven niet. Er is nauwelijks beroepsscheepvaart op de Schiedamse Schie. Een groot terrein langs de Schie is niet verpacht. Het is in gebruik als gemeentewerf. Aard van de bedrijven De meeste bedrijven vallen binnen de categorie maakindustrie en handel (zie brancheringskaart op pagina 23). p 19

21 01 Kwaliteit van de gebouwen De kwaliteit van de huidige bebouwing is zeer matig. Er is sprake van sterke veroudering. Een enkel gebouw is nieuw. Enkele gebouwen hebben een cosmetische behandeling ondergaan. De matige kwaliteit van de bebouwing heeft een negatieve invloed op het imago van het terrein en daarmee op de waardeontwikkeling. Alleen stevige ingrepen in de openbare ruimte en bebouwing kunnen deze tendens keren. Van ondernemers kan niet meer verwacht worden dat zij individueel een ommekeer teweeg Afbeelding 8 Een aantal ondernemers heeft geïnvesteerd in bestaand onroerend goed om de verhuurbaarheid te vergroten. Een gemeenschappelijke aanpak van het hele gebied zal de marktwaarde aanzienlijk verhogen waarmee de keuze tussen renovatie en nieuwbouw zal worden beïnvloed. 8 Afbeelding 9 De vaak verouderde bebouwing en de rommelige inrichting van het openbaar gebied drukken een negatief stempel op het bedrijventerrein. Een gemeenschappelijke aanpak in combinatie met een nieuwe inrichting van het gebied moet dit tij keren.. 9 p 20

22 01 kunnen brengen. Een gemeenschappelijke aanpak met intensieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven is de enige weg om tot een beter en waardevoller terrein te komen. Het stellen van voorwaarden aan de bebouwing biedt de garantie voor een bepaald kwaliteitsniveau Dit zal gelden voor alle gebouwen, waardoor het risico van investeren veel kleiner wordt. Zonder deze voorwaarden zou een hoge investering te risicovol zijn en kan de vicieuze cirkel niet worden doorbroken. afbeelding 10 Een aantal ondernemers zoals de firma Applikon heeft reeds geïnvesteerd in hoogwaardige nieuwbouw. Applikon is er van overtuigd dat de gunstige ligging ten opzichte van de weg en het station deze investering rechtvaardigt. 10 p 21

23 01 Erfpachtverloop tot 2020 Binnen 10 jaar verlopen de erfpachttermijnen van de ingekleurde kavels. Om voor een nieuw erfpachtcontract in aanmerking in aanmerking te komen moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Deze eisen zijn in dit rapport verwoord. Afbeelding 11 Erfpachtverloop tot 2020 eigendom of na 2022 Afbeelding 12 Kaart Erfpachtverloop p 22

24 gras str gras gras str str K str str str. gras gras str str str. str 6119 gras str str str. str str 12 str. gras gras gras str str gras 10 str 8 str str str. str str. K str gras str. gras 5655 str str str str str gras str 4456 gras str str 6223 gras str 5679 gras str str str str 5652 str str gras str gras 's graveland brug gras DE HOOPSTRAAT gras gras STRICKLEDEWEG 4378 STRICKLEDEWEG Spaanse Polder s Graveland-Zuid Bedrijfsactiviteiten 'S-GRAVELANDSEWEG 2 pro cten kunststof en metaal s en apparaten ecom app middelen spoorbaan Schiedam - Delft NIEUWPOORTWEG DELFLANDSEWEG OVERSCHIESEWEG t/m t/m DE BRAUWWEG str str NIEUWPOORTWEG t/m t/m t/m 'S-GRAVELANDSEWEG 0 Leegstand Schiedamse Schie NIEUWPOORTWEG PARALLELWEG gras NIEUWPOORTWEG 14 DE BRAUWWEG ARENT VINCKSTRAAT 7 OVERSCHIESEWEG 5681 RIJKSWEG A20 52 t/m DE BRAUWWEG JAN VAN RIEBEECKWEG KOMMIEZENLAAN 10 Opslag < 350 m2 22 Drukkerijen en repro 25 Vervaardigen producten kunststof 28 Vervaardigen producten metaal 29 Vervaardiging machines en apparaten 32 Vervaardiging en repa telecom app 35 Vervaardiging van transportmiddelen 45 Bouwnijverheid 50 Handel & rep auto s 51 Groothandel 52 Detailhandel 55 Horeca 60 vervoer 63 Opslag 64 Post en koeriersdiensten 70 Verhuur en handel in onroerend goed Verhuur roerende goederen 75 Overeheidsdiensten 93 Dienstverlening t/m 80 NIEUWPOORTWEG PARALLELWEG DE GHEYNSTRAAT OVERSCHIESEWEG PARALLELWEG t/m SANDVIKSTRAAT 38 t/m NIEUWPOORTWEG 30 DE GHEYNSTRAAT SANDVIKSTRAAT DE BRAUWWEG BOKELWEG gras 5652 ARENT VINCKSTRAAT gras RIJKSWEG A DE BRAUWWEG c DE GHEYNSTRAAT VAN HEEKSTRAAT t/m OVERSCHIESEWEG 151 4b t/m a NIEUWPOORTWEG 2 1 t/m d 2c 2b VAN HEEKSTRAAT 2a VAN HEEKSTRAAT JAN VAN RIEBEECKWEG KOMMIEZENLAAN t/m DELFLANDSEWEG 20 t/m BETTOWEG Schiedamse Schie DE BRAUWWEG DE GHEYNSTRAAT JAN VAN RIEBEECKWEG 2 VAN HEEKSTRAAT OVERSCHIESEWEG NIEUWPOORTWEG JAN VAN RIEBEECKWEG RIJKSWEG A20 spoorbaan Schiedam - Delft 4c 4a 4b 2a 2c 2b 2d Schiedamse Schie t/m BOKELWEG t/m DE BRAUWWEG DE NIJVERHEIDSTRAAT DE BRAUWWEG 5 OVERSCHIESEWEG PARALLELWEG SCHIEVESTEWEG OVERSCHIESEWEG 155 RIJKSWEG A BOKELPAD 10 8 PHILIPPUSWEG a Schiedamse Schie 4483 KOMMIEZENLAAN a 4611 's graveland brug 4700 OVERSCHIESEWEG Schiedamse Schie Schiedamse Schie BETTOWEG KOMMIEZENLAAN a DE NIJVERHEIDSTRAAT PARALLELWEG BOKELWEG BETTOWEG PARALLELWEG BOKELWEG KOMMIEZENLAAN STRICKLEDEWEG PHILIPPUSWEG STRICKLEDEWEG STRICKLEDEWEG STRICKLEDEWEG RIJKSWEG A Spaanse Polder en s-graveland-zuid onderverdeeld naar soorten bedrijfsactiviteiten Situatie (branchering Augustus 2011 afbeelding 13) volgens de standaard van de VNG. De kavels zijn ten opzichte van nieuwere terreinen relatief klein, vaak smal en diep. Er zijn drie kavels van rond de 3000 m2 en een kavel van m2. De rest is 150 tot 400 m2 met een aantal uitschieters naar boven. De kavels hebben aan één zijde een aansluiting op de openbare weg. Een aantal kavels is op twee straten aangesloten.de straten in het binnengebied zijn 18 a 19 m breed. De Philippusweg is 24 meter breed. 33 BETTOWEG Spaanse Polder s Gravenland Zuid Bedrijfsactiviteiten Spaanse Polder s Graveland-Zuid Bedrijfsactiviteiten Situatie Augustus 2011 Ruimtebeslag per branche in procenten a DE NIJVERHEIDSTRAAT BOKELWEG 8 RIJKSWEG A STRICKLEDEWEG KOMMIEZENLAAN STRICKLEDEWEG 1 1 DE HOOPSTRAAT BOKELPAD SCHIEVESTEWEG STRICKLEDEWEG DE NIJVERHEIDSTRAAT BOKELWEG STRICKLEDEWEG Afbeedling 13 Ruimtebeslag per branche in procenten Afbeedling 14 Kaart Branchering p 23

25 01 p 24

26 02 Vigerend Beleid Stadsvisie Bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland Beeldkwaliteit strategie Kadernota parkeerbeleid Nota bedrijventerreinen Economische visie Grondbeleid SER ladder Visie externe veiligheid p 25

27 02 p 26

28 Vigerend Beleid 02 Stadsvisie In de stadsvisie worden de bedrijventerreinen Spaanse Polder en s-graveland genoemd in hoofdopgave 6. Schiedam steunt innovatie en vernieuwing van de lokale economie: De gemoemde bedrijventerreinen worden geherstructureerd en bij de tijd gebracht. Met de ruimte wordt steeds zorgvuldig omgegaan. Afbeelding 15 Boekwerk Stadsvisie Schiedam 2030 In de 8 ruimteijke hoofdopgaven wordt opnieuw de voortzetting van de herstructurering van de Spaanse Polder en s-graveland als ruimtelijke hoofdopgave benoemd evenals de ontwikkeling van het regionale knooppunt Schiedam Centum (Schieveste). Bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland 2004 (vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door GS op ) In de Spaanse Polder gelden de volgende bestemmingen: B(4)15 en B(4)dv21 langs de A20, waarbij de B staat voor bedrijfsdoeleinden, de 4 voor bedrijven in de hinderwetcategorie één t/m vier. De tekens dv staan voor detailhandel in volumineuze artikelen branchegroep 1 en de getallen 15 en 21 voor de maximale bouwhoogte in meters. p 27

29 p 28

30 02 Afbeelding 16 Uitsnede Bestemmingsplan Vastgesteld door raad op goedgekeurd door Gedeputeerde staten op p 29

31 s-graveland-zuid gelden de volgende bestemmingen: De strook percelen tussen de Schie en Jan van Riebeeckweg heeft de bestemming B4H15 en B4Hdv21 langs de A20. Hierbij staat de letter B staat voor Bedrijfsdoeleinden (bedrijven 02In categorie één t/m vier) en de H voor horecadoeleinden De tekens dv staan voor detailhandel in volumineuze artikelen branchgroep 1. De laatste getallen (15 en 21) staan voor de maximale bouwhoogte van de gebouwen in meters. Een strook langs de Schie heeft tevens de bestemming primaire waterkeringsdoeleinden artikel 32 Hier zijn geen gebouwen toegestaan tenzij Burgemeester en Wethouders hiervoor vrijstelling hebben verleend en het waterschap heeft beoordeeld of een gebouw (onder voorwaarden) toelaatbaar is. De percelen tussen de Jan van Riebeeckweg, de Brauwweg en Nieuwpoortweg hebben de bestemming B(4)15 en B(4)21 langs de A20 (zie Spaanse Polder) Het bestemmingsplan maakt de voornaamste ambities die in de Beeldkwaliteitsstrategie zijn uitgewerkt mogelijk. De basis voor het bestemmingsplan is gelegd in een stedenbouwkundige visie s-graveland uit Beeldkwaliteit Strategie Spaanse Polder s-graveland-zuid, (vastgesteld door de gemeenteraad in september 2009). In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan gebouwen en percelen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract. Bovendien is vastgelegd hoe de gemeente de openbare ruimte gaat aanleggen. De eisen die worden opgelegd hebben, in tegenstelling tot de bouwverordening en het bestemmingsplan, een privaatrechtelijk karakter, en worden vastgelegd in een erfpachtcontract tussen erfpachter en gemeente. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een gefaseerde uitvoering van de eisen wordt toegestaan. In dat geval zal bij het erfpachtcontract een bouwplan worden gevoegd met een uitvoeringschema. In deze fase zal een beperkte erfpachtperiode gelden van 5 tot 10 jaar. In deze periode moet het bouwplan worden uitgevoerd waarna voor een periode van 99 jaar het erfpachtcontract kan worden afgesloten. p 30

32 Kadernota Parkeerbeleid (vastgesteld door de gemeenteraad op 17 april 2009) Voor bestaande bedrijventerreinen liggen er kansen om de uitstraling en de benutting te vergroten door het parkeren anders te ordenen door bijvoorbeeld het concentreren van parkeervoorzieningen in collectieve en/of openbare parkeervoorzieningen (garages). De parkeerruimte op eigen terrein kan dan beperkt blijven tot de benodigde parkeerruimte voor de bedrijfsauto s. Parkeerplaatsen op straat zijn dan uitsluitend bedoeld voor bezoekers. Parkeervoorzieningen bij bedrijven kunnen eventueel worden omgezet in bedrijfsruimte. Samen met vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen wordt bepaald waar deze aanpak wenselijk is en kans van slagen heeft. Specifiek voor het plangebied is verder opgenomen dat deze binnen de invloedssfeer van Schieveste ligt, inclusief de toekomstige P&R garage. De gemeenteraad heeft besloten dat er binnen de invloedssfeer van de toekomstige P&R garage parkeerregulering wordt ingevoerd. Dit om te voorkomen dat bezoekers van Schieveste en/of forensen bij de bedrijven parkeren in plaats van in de garage. In de Bouwverordening is vastgelegd dat bij bouwplannen in voldoende mate voorzien dient te worden in parkeerruimte ten behoeve van bouwplan. Hoewel hierin ook is opgenomen dat dit op eigen terrein dient plaats te vinden, kan ontheffing worden verleend als er op andere wijze wordt voorzien in de benodigde parkeerruimte. Op basis hiervan is het gestelde in de Kadernota uitvoerbaar zonder in strijd te zijn met de Bouwverordening. Wat in voldoende mate inhoudt, is vastgelegd in de bijlage bij de Kadernota Parkeerbeleid. Hierin zijn per soort bedrijfsvoering en ligging ten opzichte van het openbaar vervoer parkeernormen door de gemeenteraad vastgesteld. Tenslotte geldt voor het plangebied dat dit is aangewezen als een van de (weinige) gebieden in de stad waar het is toegestaan grote voertuigen te parkeren. 02 p 31

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 11.0572 B&W verg.. : 31 mei 2011 Commissie : ROB Onderwerp:Voorbereidingsbesluit Boschveld Cie_verg. : 21 juni 2011 Raadsverg.. : 5 juli 2011 1. Status Op grond van

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG S&Z Office Services t.a.v. de heer J. Sörensen Loire 6 2911 HD Nieuwerker aan den IJssel Afdeling BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG Postbus 45 2665 ZG Bleiswijk Nadere informatie Belinda Rozendaal Telefoon (079)

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Adres Sterrenbergweg 46-48 te Soesterberg Omgevingsfactoren Het object is gelegen op het kleinschalige

Nadere informatie

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren. Parkeervak, 10 april 2013. Ed Graumans

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren. Parkeervak, 10 april 2013. Ed Graumans Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren Parkeervak, 10 april 2013 Ed Graumans 2008 Tijd rijp voor verandering? 2007 2009 Kosten en baten parkeervoorzieningen Baten (waarde) bereikbaarheid wooncomfort klantwaarde

Nadere informatie

Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen

Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen december 2011 Inleiding Voor u ligt de ontwikkelstrategie van Meerstad. Met deze strategie geeft Meerstad antwoord op de vraag hoe zij de komende jaren

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH)

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH) Projectinformatie Kruisweg 459 Rozenburg (NH) VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, perceelgrond met verharding gelegen aan de Kruisweg 459 te Rozenburg. Locatie Rozenburg is een dorp in de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 4. Overlegreacties

Bijlage 4. Overlegreacties Bijlage 4. Overlegreacties Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 64.13862.00 OPMERKINGEN OP CONCEPT-ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 023 HAARLEM, versie 18-02-2009 Datum: 28-04-09 1. Algemeen Zoals

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Projectinformatie. Haarlemmerliede

Projectinformatie. Haarlemmerliede Projectinformatie Haarlemmerliede VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, kavels gelegen op het businesspark PolanenPark te Haarlemmerliede. PolanenPark is een representatief bedrijventerrein,

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM TE KOOP Logistieke bedrijfsruimte Oppervlakte bedrijfsruimte ca. 5.000 m² Oppervlakte kantoorruimte ca. 300 m² Meerdere laadperrons Parkeren op eigen terrein Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

De Poort 15 Rilland. Te Koop / Te Huur Bedrijfsruimtecomplex + groot buitenterrein/ bouwkavel

De Poort 15 Rilland. Te Koop / Te Huur Bedrijfsruimtecomplex + groot buitenterrein/ bouwkavel Bedrijfsruimtecomplex + groot buitenterrein/ bouwkavel Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te Koop / Te Huur Bereikbaarheid Bestemming Kadastrale

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Dintelmond: voorbereid op de toekomst

Dintelmond: voorbereid op de toekomst Dintelmond: voorbereid op de toekomst Gemeente Moerdijk Stec Groep, 27 november 2013 Evert-Jan de Kort & Erik Jan van Dijk programma 7.15 uur: ontvangst met koffie en broodjes 7.30 uur: opening/welkomstwoord

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Verkeer en parkeren Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA0.mhr Datum : 8 februari 2010 Auteur : mw. M.I. Huizer MSc dhr. ing. I.T.G.M. Martens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Knooppunt van bedrijvigheid! Onder andere UPS, Transcargo en Aldi Distributiecentrum Zuid Nederland gingen u reeds voor

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl Grondprijzenbrief 2014 Gemeente Deventer januari 2014 1 Uitgave : Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Naam : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 Mail : ks.van.der.velden@deventer.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

Quickscan Locaties Transferium West

Quickscan Locaties Transferium West Quickscan s Transferium West Datum 6 april 2015 Doel Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in s-hertogenbosch West t.b.v. een transferium. Doelgroep Bezoekers aan de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bedrijfsruimte The Qube Schuttevaerweg 116 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam Object Het her te ontwikkelen multi-tenant gebouw The Qube is gesitueerd op een prominente zichtlocatie

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Johanna Westerdijkplein, Den Haag

Johanna Westerdijkplein, Den Haag 115 Johanna Westerdijkplein, Den Haag AANGENAAM WERKEN Op een van de mooist herontwikkelde locaties in Den Haag staat het moderne kantoorgebouw Poseidon, een naam die de aanwezigheid van water verraadt.

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Verslag inspraakbijeenkomst Bensdorp

Verslag inspraakbijeenkomst Bensdorp Datum : 19 maart 2015 Tijd : 17.45 19.30 uur Plaats : Gemeentehuis Aanwezigen namens de gemeente Bussum Mevrouw L. de Ridder Wethouder o.a. Ruimtelijke Ordening De heer J. Lagerweij Gebiedsmanager Spoorzone

Nadere informatie