Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Hypotheek Checkpunt B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair gevestigd te Almere; Vestigingsadres: Noordersingel 20 E 3755 EZ EZ EEMNES Correspondentieadres: Postbus ZG EEMNES KvK-nr: Faillissementsnummer : F 16/14/137 Datum uitspraak : 11 februari 2014 Curator : mr. drs. G. Kuijper Rechter-commissaris : mr. E.W.A. Vonk Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich volgens opgave in het Handelsregister bezig houdt met hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Omzetgegevens : 2013: onbekend 2012: : Bron: jaarrekeningen. Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 0. Verslagperiode : 11 februari 2014 tot en met 10 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : 32,00 uren Bestede uren totaal : 32,00 uren Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 1 van 8

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschap is opgericht in 2007 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 6 december Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is. 1.2 Winst en verlies 2013: onbekend 2012: negatief 2011: negatief Bron: jaarrekeningen. 1.3 Balanstotaal 2013: onbekend 2012: : Bron: jaarrekeningen Lopende procedures Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures Verzekeringen Er zijn geen verzekeringen bekend. 1.6 Huur Er werd een bescheiden bedrijfsruimte gehuurd. De huur is voor datum faillissement, in juli 2013 geëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement De onderneming bood diensten aan als assurantietussenpersoon en hypotheekadviseur. De markt voor hypotheekadviseurs is volgens de bestuurder zeer slecht. Sinds 2011 draaide het bedrijf met verlies. Er was een krediet afgesloten bij de ABN bank voor ca ,-, te vermeerderen met rente. De rechten en plichten uit de kredietrelatie zijn op enig moment overgenomen door de Deutsche Bank. In januari 2013 heeft Deutsche Bank een groot aantal kredietrelaties met kleine ondernemers opgezegd, waaronder die met Hypotheek Checkpunt. Door de opzegging van het krediet, heeft bestuurder zich genoodzaakt gezien om de activiteiten, het klantenbestand en de verzekerings- en hypotheekportefeuille over te hevelen naar een nieuw door hem gestarte eenmanszaak. Ook de door de AFM verstrekte vergunning is mee overgegaan. In Hypotheek Checkpunt B.V. resteerden vervolgens nog slechts schulden, waarna de bestuurder het eigen faillissement heeft aangevraagd. Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 2 van 8

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Er was één personeelslid in dienst. De arbeidsovereenkomst is voor datum faillissement, in juli 2013, geëindigd Datum ontslagaanzegging N.v.t. Inventarisatie. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Geen. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsinventaris bestaat uit 1 notebook Compaq (2011) en een kast. 3.6 Verkoopopbrengst Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 3 van 8

4 Inventarisatie. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Geen Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Inventarisatie. Andere activa 3.12 Beschrijving De onderneming bezit een portefeuille schadeverzekeringen en kredieten, welke voor overdracht vatbaar zijn. Daarnaast is er goodwill in de vorm van (niet aan genoemde portefeuilles gerelateerde) klantgegevens Verkoopopbrengst Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Er zijn diverse biedingen gedaan; de hoogste bieder doet thans onderzoek naar o.a. mogelijke restitutierisico s voordat het tot een definitieve koop komt. Er is uitvoerig gecorrespondeerd met diverse aspirant-kopers van de portefeuilles en met de bestuurder, teneinde vast te stellen welke informatie moest worden verzameld om de diverse portefeuilles te kunnen verkopen. Daarnaast is er een biedingentraject gestart en een conceptkoopovereenkomst opgesteld. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren De failliet heeft een vordering op Sedney Beheer B.V. van ,-- (niet verpand). Er zijn geen handelsdebiteuren. Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 4 van 8

5 4.2 Opbrengst Tot op heden geen. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Inventarisatie; verzoek tot betaling. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Deutsche Bank heeft een vordering uit rekening-courantkrediet ad , Leasecontracten Geen. 5.3 Beschrijving zekerheden In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank is ten laste van de vennootschap een pandrecht gevestigd op creditsaldi op rekeningen van derden. De rechten die voortvloeien uit de diverse portefeuilles (zie par. 3.12) zijn niet verpand. Hetzelfde geldt voor vorderingen op debiteuren. Een en ander is door de bank bevestigd er van 6 maart Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Inventarisatie; bestuderen pandakte, correspondentie met de bank. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 5 van 8

6 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van de vennootschap is inmiddels bij de curator ingeleverd. Na een eerste bestudering lijkt deze een getrouw beeld te geven van de rechten en plichten van de onderneming. Echter ontbreken nog de jaarstukken 2013 en het grootboek (bijgewerkt tot datum faillissement). 7.2 Depot jaarrekeningen Blijkens het Handelsregister is de jaarrekening over 2011 te laat gedeponeerd (nl. op 22 april 2013). Gezien hetgeen onder 7.5 is vermeld, worden hier vooralsnog geen conclusies aan verbonden voor wat betreft onbehoorlijk bestuur als mogelijke oorzaak van het faillissement. 7.3 Controleverklaring accountant In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Volstorting heeft, blijkens de oprichtingsakte d.d , plaatsgevonden in geld. De bestuurder is verzocht om bankafschriften uit deze periode aan te leveren, zodat kan worden nagegaan of er eventueel sprake is van een kasrondje. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De in par. 1.7 genoemde handelwijze is aan te merken als onbehoorlijk bestuur. Echter is aannemelijk dat het faillissement, ook zonder dit handelen, onafwendbaar zou zijn geweest als gevolg van het opzeggen van het krediet. Er is vooralsnog geen reden om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het gehele faillissementstekort. 7.6 Paulianeus handelen Die in par. 1.7 bedoelde overheveling van alle activa naar de eenmanszaak is paulianeus. De bestuurder heeft in samenwerking met een boekhouder de activa van de onderneming gewaardeerd, deze aan zijn eenmanszaak verkocht en de koopprijs verrekend met diverse tegenvorderingen. Dit is rond september 2013 gebeurd, op een moment dat het faillissement onafwendbaar leek. Deze handelingen zijn dan ook door de curator vernietigd op basis van artikel 42 Fw. De verrekening is voorts in strijd met art. 54 Fw. De curator heeft de activa (zie par. 3.12) teruggeëist. Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 6 van 8

7 Onzeker is of de bestuurder zich bewust was dat een dergelijk handelen in strijd is met het faillissementsrecht. Echter moet gezegd worden dat hij op geen enkele wijze heeft getracht om deze handelwijze te verdoezelen en heeft hij volledig meegewerkt aan teruglevering van de activa. Onderzoek naar pauliana, terugeisen activa. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris van de curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad 626,00, ter zake van loonheffingen en kosten. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft geen vordering ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn 2 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend. De crediteuren zijn aangeschreven en zo nodig zijn de vorderingen geplaatst op de crediteurenlijst. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 7 van 8

8 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: - incasso vordering op bestuurder; - verkoop activa; - onderzoek administratie 2013; - onderzoek eventueel kasrondje Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 13 juni Almere, 14 maart 2014 G. Kuijper curator Hypotheek Checkpunt B.V. Pagina 8 van 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich (mede) op aangeleverde

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie