Een socio-economisch verhuismodel. 1. Verhuisbewegingen van socio-economische groepen: theoretische achtergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een socio-economisch verhuismodel. 1. Verhuisbewegingen van socio-economische groepen: theoretische achtergrond"

Transcriptie

1 Een soco-economsch verhusmodel E. Martens, P.L. Kunsch, M. Despontn VUB MOSI Department, Plenlaan 2 BE-1050 BRUSSELS 1. Verhusewegngen van soco-economsche groepen: theoretsche achtergrond 1.1. Inledng De spredngspatronen van soco-economsche groepen over de verschllende delen van stad, randstad en landelke omgevng zn elangrk om meerdere redenen. Vooreerst zn de gemeentes n Belgë voor hun nkomsten sterk afhankelk van hun nwoners, aangezen 46% van hun nkomsten van elastngen afkomstg zn, en 80% van deze fscale ontvangsten estaan ut aanvullende personenelastng (APB) en opcentemen op de onroerende voorheffng (OOV) 1. Tussen de Vlaamse gemeentes estaan er grote verschllen, zowel n aanslagvoeten als n oprengsten. En aangezen mensen kunnen verhuzen zn de soco-economsche mgratepatronen zeer elangrk voor het eled, want deze zullen hun fscale ass (vooral wat etreft de APB) eïnvloeden 2. Een tweede reden waarom soco-economsche spredngspatronen elangrk zn, s dat een concentrate van sommge groepen n epaalde uurten tot prolemen kan leden. Hoewel de voordelen van socale mx net door alle onderzoekers erkend of aanvaard worden 3, lken er toch dudelke aanwzngen te zn dat een oververtegenwoordgng van arme, werkloze mensen n sommge geeden, deze uurten n een negateve spraal kunnen rengen 4. Met andere woorden: hoewel het lang net zeker s dat een socale mx de meest geschkte oplossng s voor een proleemuurt, estaat er wel redelke zekerhed over de nvloed van de afwezghed van zo'n socale mx. Het s dus elangrk om deze evolutes n het oog te houden. Inzcht n de redenen van deze mgratestromen kan eledsmensen helpen het sturen van deze stromen n een meer wenselke rchtng. De laatste decenna kreeg het egrp stadsvlucht veel aandacht. Stadsvlucht wordt over het algemeen als negatef aanzen omdat het zowel op socaal, economsch als mleuvlak negateve gevolgen heeft. Op socaal vlak slaan de nadelen vooral op het fet dat stadsvlucht socaal selectef kan zn, waar enkel de economsch sterkere evolkngsgroepen n staat zn de stad te verlaten. Dt kan leden tot een oververtegenwoordgng van economsch zwakkeren n epaalde uurten zodat deze uurten n een negateve spraal komen. Het economsche gevolg hervan s dat de stad fnancële prolemen kan krgen, aangezen ze elastngen ontvangt van vooral economsch zwakkere evolkngsgroepen, en ze ovenden een heleoel centrumstedelke densten moet onderhouden, waar veel mensen de uten de stad wonen wel geruk van maken, maar er fnanceel net toe dragen. Veel mensen komen mmers naar de stad om te werken, te wnkelen en zch te ontspannen, maar etalen er geen elastngen omdat ze er net wonen. De mleuprolemen stueren zch op meerdere domenen 5 : er ontstaat een verhoogde druk op de open rumte en een versnpperng, maar daarnaast (en mede ermee samenhangend) ontstaat 1 Mnstere van de Vlaamse Gemeenschap, Admnstrate Bnnenlandse Aangelegenheden, De Gemeentefnancën Ashworth, J., B. Geys and B. Heyndels (2003) 3 ze vooreeld Kesteloot, C (1998) 4 Atknson, R. and K. Kntrea (2001) 5 Rumtelk Structuurplan Vlaanderen (1998) 1

2 er ook een groot transportproleem. Doordat mensen zeer verspred wonen tot ver uten de stadsgeeden ontstaan er zeer auto-afhankelke structuren, de na onomkeerare gevolgen heen, aangezen zulke structuren het aaneden van effcënt openaar vervoer quas onmogelk maken. Nochtans moet men opletten met het automatsch n een negatef daglcht stellen van stadsvlucht aangezen deze verschllende vormen kan aannemen en net elke vorm evenveel nadelen heeft. Stadsvlucht houdt mmers net noodzakelk n dat er socale selecte ís. De oven aangehaalde negateve socale en economsche gevolgen treden dus net per defnte op. Stadsvlucht kan ovenden rumtelk verschllende vormen aannemen 6 : ze kan eerder geconcentreerde vormen aannemen, waar de mensen uten de stad mn of meer n clusters leven (en waar effcënt openaar vervoer mogelk s) of zeer versprede vormen aannemen, waar auto-afhankelkhed onvermdelk s. Het s dus zeer elangrk om net enkel te kken of het aantal nwoners n de stad s toegenomen (n geval van re-uransate) of gedaald (n geval van stadsvlucht), maar ook om te kken naar de maner waarop dt s geeurd: welke evolkngsgroepen zn er weggetrokken en gekomen, s de socale mx toegenomen of afgenomen, s de auto-afhankelkhed toegenomen of afgenomen... Bovenden s het elangrk dat net enkel gekeken wordt naar de geoserveerde fenomenen, maar dat de vaststellngen ook verklaard worden: men tracht dan te zoeken naar de redenen waarom een epaalde vorm van stadsvlucht of reuransate zch heeft voorgedaan. Zo s het mogelk dat de verhusewegngen vooral gestuurd worden doordat het stedelk wonngaanod net afgestemd s op epaalde soco-economsche groepen of doordat epaalde uurten onleefaar geworden zn door vooreeld een verhoogde crmnaltet. Het model dat n dt artkel wordt voorgesteld gaat n de rchtng ; er wordt getracht de verhusewegngen van verschllende soco-economsche groepen te verklaren aan de hand van een analyse naar hun woonwensen. Door de verhusewegngen n kaart te rengen en te verklaren krgt het eled een eter zcht op de oorzaken en gevolgen van deze mgrates Invloeden verhusewegngen Het aantal verhusewegngen en de aard ervan worden eïnvloed door een aantal factoren op mcro- en op macronveau. Waarom verhust men: nvloeden op mcronveau Personen en geznnen verhuzen wanneer er een te groot verschl ontstaat tussen woonwensen en reële woonomstandgheden. Woonwensen worden epaald door enerzds de geznsstructuur en anderzds de werkstuate. Clark en Deleman (1996) spreken dan ook over dre carrères de personen volgen n de loop van hun leven: de geznscarrère (of geznsstructuur), de werkcarrère en de wooncarrère. De wooncarrère loopt parallel aan de geznscarrère en de werkcarrère. Tradtoneel kan men de geznscarrère of levenscyclus van mensen ndelen n opeenvolgende fasen van jongere, alleenwonende, huwelk of samen wonen, knderen krgen, knderen opvoeden, "lege nest"-fase, eventuele echtschedng en weduwschap. In elke fase van deze levenscyclus heeft een persoon of gezn specfeke woonehoeften, vooreeld met etrekkng tot de grootte van de wonng, het al dan net heen van een tun, voorkeuren etreffende huur of egendom, eengeznswonng of appartement... De laatste decenna stelt men n de Westerse wereld een sterke veranderng n hushoudenssamenstellng vast, met name een sterke toename van het aandeel eenpersoonshushoudens, eenoudergeznnen en hushoudens met twee nkomens (vaak zonder knderen) en een sterke dalng van het aandeel grote geznnen. Men stapt dan ook steeds meer af van de voorstellng van de levenscyclus als 6 Newman, P., Kenworthy, J. (1999) 2

3 een lneare opeenvolng van fasen en men gaat steeds meer over naar een oomvormge structuur. Deze veranderde hushoudenssamenstellng heeft geled tot veranderde woonwensen. Ut verschllende studes 7 lkt dat de geznscarrère één van de elangrkste hoofdmoteven vormt om te verhuzen. Doordat mensen de zch n een epaalde geznsstuate evnden typsche woonwensen heen, zullen veel mensen een gelkaardge levensloop ook gelkaardge verhusewegngen maken. B een rumtelke dfferentate stelt men vast dat jonge mensen de alleen gaan wonen, sgnfcant vaker een verhusewegng n en naar de kernstad maken. Dt s een gevolg van de grote hoeveelhed te huren studo's en appartementen n de stadskern. Deze verhusewegng kan samenvallen met het egn van de werkcarrère of met het volgen van hoger onderws n de stad. Wanneer deze jongeren trouwen en knderen krgen, verhuzen velen van hen (en dan vooral de meest kaptaalkrachtgen) naar een eengeznswonng n een etaalaar aantrekkelk groen mleu, vaak aan de rand van het stadsgewest. Senoren heen een meer gevareerde estemmng. Er zn personen de pas nu, met het vertrek van de knderen en het afsluten van hun loopaan, hun groene droom verwezenlken. Dt kan een verhusewegng naar de zone rond de stad, een terugkeer naar de geoortestreek of een verhusewegng naar de kust of de Ardennen tot gevolg heen 8. Ook veranderngen op het werkvlak kunnen aanledng geven tot een wzgng n de woonwensen, en dus tot een verhusewegng. In vorge paragraaf met etrekkng tot de levenscyclus zagen we reeds dat men de start van de werkcarrère de voorkeur geeft aan het huren van een appartement, terwl ook het eëndgen van de loopaan aanledng kan geven tot een verhusewegng. Andere veranderngen met etrekkng tot de werkcarrère kunnen estaan ut een nkomensveranderng of een wzgng van de werklokate. Vooral mensen de over lange afstand verhuzen (mensen de het stadsgewest verlaten of de van uten het stadsgewest komen) geven de woon-werk-afstand op als verhusmotef. Woonwerkafstand wordt zelden opgegeven als verhusmotef mensen de nnen het stadsgewest verhuzen. De aard van de jo kan anderzds ook een eperkng aan het verhusgedrag opleggen. Zelfstandgen zn vooreeld mnder genegd te verhuzen dan edenden. Ook het nkomen van een gezn kan een sterke eperkng op de verhusmogelkheden etekenen. Zo kan de woonstuate soms net n overeenstemmng zn met de woonwensen, maar zal dt onevenwcht toch geen aanledng geven tot een verhusewegng omdat het nkomen het net toelaat. Naarmate het nkomen toeneemt, stelt men hogere esen aan wonngkenmerken. Als concluse kunnen we dus stellen dat op mcronveau (nveau van personen en geznnen) veranderngen n de wooncarrère vaak samengaan met (of voortvloeen ut) veranderngen n de geznscarrère of de werkcarrère. De specfeke stuate van een persoon n de gezns- en werkcarrère epalen de woonwensen en woonvoorkeuren. Veranderngen n deze twee carrères leden tot veranderngen n de woonwensen en -voorkeuren, de dan weer aanledng kunnen geven tot veranderngen n de wooncarrère wanneer het nkomen, de werklokate en de geznsstuate geen eperkende rol spelen. Waarom verhust men: nvloeden op macronveau Naast de nvloeden op mcronveau zn er ook een aantal nvloeden op macronveau. De wonngmarkt of het aanod van wonngen speelt een elangrke rol: deze edt zowel mogelkheden als eperkngen. Uteraard spelen de kenmerken (met etrekkng tot 7 De Decker, Vandendressche and Teerlnck (1994), Savenerg and Van Hecke (2000), Tratsaert (1998) 8 Van Der Haegen (1989) 3

4 oppervlakte, huur of egendom, eengeznswonng of appartement, aanwezghed van een tun...) van het estaande wonngaanod een elangrke rol: mensen kunnen hun zoektocht naar een geschkte wonng slechts kezen ut de estaande wonngmarkt (tenz ze esluten zelf een wonng te ouwen). Aangezen de jaarlkse wonngouw eperkt s, kan de aangeoden hoeveelhed wonngen op korte termn mn of meer als een constante gezen worden 9. Ook de prs de ontstaat ut de wsselwerkng van vraag en aanod speelt een elangrke eperkende rol. Daarnaast speelt de economsche conjunctuur vermoedelk een rol: n perodes van slechte economsche voorutzchten neemt het aantal verhusewegngen af. Maar de preceze rol van de conjunctuur verhusewegngen s nog net goed gekend 10. Tenslotte speelt het overhedseled een net te onderschatten rol. In Belgë s de overhed steeds weng tussengekomen n het husvestngseled. Daar heeft men egendomsverwervng en de ouw van neuwe wonngen door prvé-personen aangemoedgd. Dt eled was echter net krachtg genoeg om voldoende neuwe wonngen te laten ouwen en zo de etrachte "doorstromng" en een algehele vereterng van de wonngmarkt tot stand te rengen 11. Uteraard heeft dt eled een mpact gehad op de structuur van de wonngmarkt: n Belgë heeft men een redelke krappe wonngmarkt met slechts weng socale wonngen. gloale ontevredenhed ontevredenhed mt wonng ontevredenhed mt woonomgevng ontevredenhed mt pendelafstand reële wonng wensen mt wonng reële wensen mt woonomgevng woonomgevng reële pendelafstand wensen mt pendelafstand kosten mt pendel demografsche stuate eschkaar nkomen lokate werkplaats wonng werk wonngaanod kosten mt verhus overhedseled 9 Wllaert, Surkyn and Lesthaeghe (2000) 10 Wllaert, Surkyn and Lesthaeghe (2000) 11 Peeters and De Decker (1997) 4

5 In ovenstaande fguur worden deze nvloeden op mcro- en macro-nveau schematsch weergegeven. Centrale punten zn de demografsche stuate en de werkstuate (twee nvloeden op mcro-nveau). De werkstuate wordt gekenmerkt door een nkomen en een lokate. Kenmerken met etrekkng tot hushoudenssamenstellng en werk epalen voor een groot stuk de wensen met etrekkng tot de wonng, woonomgevng en pendelafstand. Wannneer deze wensen te sterk afwken van de reële woon- en pendelomstandgheden heerst er ontevredenhed, hetgeen een aanledng kan vormen tot een verhusewegng. Andere factoren de een elangrke rol spelen het al dan net tot stand komen van een verhusewegng zn het eschkare wonngaanod en het gevoerde overhedseled (vooreeld de kosten met etrekkng tot verhusewegngen zoals de regstraterechten). 2. Opouw model In het model dat n de volgende paragrafen wordt voorgesteld, wordt een ondersched gemaakt tussen verschllende soco-economsche groepen. Deze heen elk hun egen woonwensen en dus verhuskenmerken. Daarnaast wordt een geed eschouwd dat estaat ut een stad en haar rume omgevng: er worden zowel stedelke, randstedelke als landelke gemeenten n het model opgenomen. Dt rume geed wordt opgespltst n een aantal deelgeeden, waar elk deelgeed egen kenmerken heeft met etrekkng tot wonngen, woonomgevng en stuerng. De verschllende soco-economsche groepen heen andere woonwensen en gaan dus verschllende preferentes vertonen ten opzchte van de deelgeeden. Mensen ut een soco-economsche groep de n een geed wonen dat net aanslut hun woonwensen zullen verhuzen naar een geed dat meer voldoet aan deze wensen. Op de maner kan men de soco-economsche kenmerken van de verhusstromen tussen de verschllende deelgeeden estuderen. Om het model te ouwen worden volgende stappen utgevoerd: Het epalen van de woongeeden en scores voor een aantal crtera Het epalen van soco-economsche groepen en van woonwensen van elke groep Het epalen van een preferentematrx per soco-economsche groep Het epalen van een transtematrx per soco-economsche groep Deze stappen zullen n de volgende paragrafen grondger esproken worden Woongeeden en scores Afakenng van het geed Het model s n prncpe op meerdere geografsche nveaus toepasaar. Zo kan men één stad met haar omlggende nvloedszone estuderen of meerdere steden met nvloedszone of slechts een onderdeel van een stad. In dt artkel wordt gewerkt op het nveau van een mgrateekken. Een mgrateekken van een stad komt overeen met een groep van gemeenten rondom een centraal gelegen stad de meer mgranten utwsselen met deze stad of met andere gemeenten nnen dat ekken dan met gemeenten daaruten 12. Met andere woorden: nnen een mgrateekken zn de verhusewegngen talrk, terwl de verhusewegngen tussen verschllende ekkens eperkt lven. Wanneer het model s opgemaakt voor één mgrateekken, etekent dt dat enkel de verhusewegngen nnen dt ekken worden eschouwd: verhusewegngen vanut het ekken naar omlggende geeden en omgekeerd worden net gemodelleerd. Door te werken op het nveau van een mgrateekken maken we een dudelke keuze: we onderzoeken de nvloed van wonngkenmerken, woonomgevngskenmerken en stuerngskenmerken op het verhusgedrag van mensen. Deze factoren heen namelk vooral elang korte-afstandsverhuzngen, 12 Wllaert, D., J. Surkyn and R. Lesthaeghe (2000) 5

6 terwl werkfactoren (vooreeld de veranderng van werklokate) een grotere nvloed spelen lange-afstandsverhusewegngen 13 waar verhusd wordt van het ene mgrateekken naar een ander. Statstsche uurten en crtera De klenste geografsche eenhed waarop nformate kan verzameld worden s de statstsche uurt. Voor alle statstsche uurten nnen het gekozen mgrateekken kan nformate verzameld worden over verschllende wonngkenmerken, woonomgevngskenmerken en stuerngskenmerken. Het zn mmers de verhusewegngen de op deze elementen geaseerd zn de we wllen estuderen. Heronder wordt een overzcht gegeven van mogelke "uurtkenmerken". Elke statstsche uurt krgt scores op deze uurtkenmerken. uurtkenmerken wonngkenmerken gemddelde grootte wonng prs wonng gemddelde comfortgraad aanwezghed tun % eengeznswonngen (tegenover appartementen) % egendom (tegenover huur) woonomgevngskenmerken groen n uurt rust n uurt % net-eu nwoners stuerngskenmerken aanod openaar vervoer wnkelaanod nahed van jos cultuur- en recreateaanod socale voorzenngen en schoolvoorzenngen Clusteranalyse Bnnen het geselecteerde mgrateekken worden verschllende "uurtsoorten" afgeakend. Zo zou men centraalstedelke geeden met weng tunen en veel appartementen of landelke geeden met veel groen en ver van stedelke densten als aparte uurtsoorten kunnen defnëren. Om tot een ndelng n uurtsoorten te komen, kan men een clusteranalyse utvoeren op de ovengenoemde uurtkenmerken. De aldus verkregen uurtsoorten worden als homogeen eschouwd: de statstsche uurten nnen één uurtsoort krgen dezelfde scores voor alle uurtkenmerken. Hergroeperng naar gemeentelk nveau Om de concluses van het model dudelker te maken, kan achteraf een hergroeperng geeuren van de wken naar gemeentelk nveau. Zo kan men een overzcht maken per gemeente van de statstsche uurten waarut ze estaan met er telkens vermeld tot welke uurtsoort deze ehoren. Op de maner kan men per gemeente nagaan n welke rchtng de soco-economsche samenstellng zou kunnen evolueren. 13 De Decker, Vandendressche and Teerlnck (1994), Savenerg and Van Hecke (2000), Tratsaert (1998) 6

7 2.2. Soco-economsche groepen en woonwensen Geznnen of ndvduen? Men kan zch de vraag stellen of een verhusmodel est opgesteld wordt vanut het standpunt van ndvduen of geznnen. Met andere woorden eschouwen we verhuzngen van ndvduen of van geznnen? Aangezen geznnen vaak n het geheel verhuzen, s het eenvoudger om een verhuzng voor te stellen als de verhuzng van een gezn. Een komend voordeel s dat aan elke wonng één gezn kan toegewezen worden. Moest men op ndvdueel nveau werken, dan zou men eerst een geznssamenstellng moeten modelleren en dan dt gezn toewzen aan een wonng. B een verhusewegng van een gezn zou men op één of andere maner n het model moeten houden welke ndvduen tot welk gezn ehoren opdat deze mensen n de neuwe wonng ook als hetzelfde gezn zouden herkend worden. In dt model s gewerkt op geznsnveau. Nochtans edt dt ook nadelen: vaak s het zo dat een ndvdu verhust naar aanledng van een veranderng van geznsstuate (vooreeld men gaat alleen wonen of men gaat samenwonen). Modelmatg zou men deze verhusewegng dus moeten voorstellen als het vertrek van een persoon n een epaalde geznsstuate en de aankomst van de persoon n een neuwe geznsstuate. Op dt proleem wordt later teruggekomen. Soco-economsche kenmerken de het verhusgedrag eïnvloeden Zoals we n paragraaf 1.2. gezen heen verschlt het verhusgedrag van mensen sterk naargelang leeftd, geznssamenstellng, nkomen en natonaltet. Deze factoren worden dan ook gehanteerd om de verschllende soco-economsche groepen te defnëren. Leeftd en geznssamenstellng Op ass van een lteratuurstude 14 s geleken dat volgende groepen kunnen onderscheden worden. Elk van deze groepen vertoont andere woonwensen en dus een ander verhusgedrag. Groepen volgens leeftd en geznssamenstellng Eénpersoonshushoudens < 40 jaar Eénpersoonshushoudens 40 jaar Koppels zonder knderen < 40 jaar Koppels zonder knderen 40 jaar Koppels met knderen Eénoudergeznnen Inkomen Ook het nkomen speelt een elangrke rol de woonwensen. Daarom wordt een ondersched gemaakt tussen dre categorën nkomens: laag, mddel en hoog. Natonaltet Wat de natonaltet etreft, worden twee groepen onderscheden naargelang het geznshoofd een natonaltet heeft van een EU-land 15 of net. Wanneer men rekenng houdt met ovenstaande dre dmenses worden dus utendelk 6*3*2 of 36 groepen gedefneerd. Voor deze groepen zal telkens een aparte preferentematrx erekend worden aan de hand van hun woonwensen. 14 Van Imhoff, E. and N.W. Kelman (1991), Tratsaert, K. (1998), Savenerg, S. and E. Van Hecke (2000), De Decker, P., W. Vandendressche and P. Teerlnck (1994) 15 Volgende 15 EU-landen worden eschouwd: Belgë, Nederland, Luxemurg, Dutsland, Frankrk, Italë, Spanje, Portugal, Verengd Konnkrk, Grekenland, Oostenrk, Fnland, Denemarken, Ierland, Zweden 7

8 Elke soco-economsche groep heeft egen wensen met etrekkng tot wonngkenmerken, woonomgevngskenmerken en stuerngskenmerken. Dt ut zch n een vector de opgesteld wordt per soco-economsche groep met de gewchten de ze hechten aan de verschllende kenmerken. Wanneer een soco-economsche groep een groot elang hecht aan vooreeld de aanwezghed van een tun, dan zal de varaele met etrekkng tot tunen een groot gewcht krgen. Deze vectoren van gewchten spelen later een crucale rol het epalen van de preferentematrces Preferentematrces In een volgende stap wordt er voor elke soco-economsche groep een preferentematrx erekend. Dt s een verkante matrx waar de ren en kolommen overeen komen met de uurtsoorten. Elk element ut de matrx komt overeen met de mate waarn een uurtsoort door de soco-economsche groep geprefereerd wordt oven een andere uurtsoort: π = preferente door soco-economsche groep van uurtsoort oven uurtsoort j De π voor een soco-economsche groep worden erekend aan de hand van een andere matrx en een vector: De matrx met de scores van de uurtsoorten op de verschllende uurtkenmerken (verkregen ut 2.1.) De vector met de gewchten van de soco-economsche groep voor de verschllende uurtkenmerken (verkregen ut 2.2) Het s logsch dat een uurt de goed scoort op uurtkenmerken de grote gewchten krgen voor een soco-economsche groep, een hoge preferente krgt (oven uurten de mnder goed scoren op dezelfde uurtkenmerken). De erekenng van de preferentematrces geeurt dus aan de hand van een multcrteraanalyse: de uurtkenmerken zn de crtera en de soco-economsche groepen geven va de gewchten hun voorkeuren weer Transtematrces Vervolgens wordt voor elke soco-economsche groep een transtematrx opgesteld 16. Ook her staan de ren en de kolommen voor de uurtsoorten en de getallen nnen de matrx drukken de kans ut om te verhuzen van de ene uurtsoort naar de andere. t = kans voor emand ut soco-economsche groep om te verhuzen van uurtsoort naar uurtsoort j Markov-keten In de hudge verse van het model lven de transtematrces constant doorheen de td. Wanneer we volgende veronderstellngen maken gaat het om de transtematrx van een statonare Markov-keten: De kans om over te gaan van de ene uurtsoort naar de andere hangt enkel af van de laatste uurtsoort waarn men zch evndt, en net van alle voorafgaande verhusewegngen de men ondernomen heeft. De overgangskansen veranderen net doorheen de td. Hoe kan men de theore van Markov-ketens nterpreteren n dt model? Wanneer we utgaan van een vector [ a 1 a 2... a s ] de de egnverdelng van de mensen ut een soco-economsche groep over de uurtsoorten weergeeft, dan kan men erekenen wat de verdelng van de 16 De dee om over te gaan van preferentematces naar transtetmatrces s overgenomen ut De Smet, Y., J. Sprngael and P. Kunsch (2003) 8

9 mensen over de uurtsoorten s na 1,2,3,... perodes door de vector 1,2,3,... maal te vermengvuldgen met de transtematrx P: [egnverdelng op t=0]. P = [verdelng op t=1] [egnverdelng op t=0]. P 2 = [verdelng op t=2] Steady state dstruton Voor een ergodsche 17 Markov-keten geldt volgende theorema 18 : Theorema: Wanneer P de transtematrx s van een ergodsche Markov-keten met s staten, dan estaat er een vector p = [ p 1 p 2... p s ] zodat lm n P n = p1 p1... p1 p p... p ps p s... ps Dt houdt dus n dat er een evenwchtsverdelng s waar het systeem naartoe streeft. Deze evenwchtsverdelng kan epaald worden voor elke soco-economsche groep. In prncpe kunnen we dus aan de hand van dt model erekenen n welke uurtsoorten de verschllende soco-economsche groepen op lange termn terechtkomen. Va een hererekenng kan dan eventueel ook nagegaan worden welke consequentes dt heeft op gemeentelk nveau (aantal mensen van elke soco-economsche klasse nnen een gemeente). Op de maner kan nagegaan worden of er vooreeld sprake s van een redelke socale mx nnen de stad. Of men kan nagaan wat de nvloed s van epaalde eledsmaatregelen n één uurt op andere uurten. Stel vooreeld dat een epaalde uurt verkeersvr wordt gemaakt en herdoor de rust en verkeersvelghed van de uurt sterk toeneemt, dan zal dt net enkel een nvloed heen op de soco-economsche evolkng van de uurt zelf, maar ook op personen van andere uurten. Her moet wel vermeld worden dat n realtet de transtematrx net constant lft doorheen de td: wanneer vooreeld n een epaalde uurt meer mensen zouden komen wonen, zou dt een nvloed heen op de prs van de wonngen of de rust n de uurt, en dt zal resulteren n een veranderng van de scores van de uurtsoorten op de uurtkenmerken. Dt zal op zn eurt leden tot gewzgde preferentematrces de soco-economsche groepen en dus tot neuwe transtematrces. In de realtet estaan er dus een aantal feedackprocessen de ertoe leden dat de transtematrces veranderen doorheen de td. Herop wordt teruggekomen n de paragraaf over mogelke utredngen van het model. Concluses ut het hudge model moeten dus met enge voorzchtghed ehandeld worden. 3. Het model n detal In dt deel wordt het model meer n detal esproken. We volgen her de eerder vermelde ver stappen Soco-economsche groepen en woonwensen Er worden verschllende evolkngsgroepen onderscheden, de elk andere woonwensen heen. Deze wensen uten zch n de gewchten van de groepen voor de uurtkenmerken. 17 Een keten s ergodsch wanneer alle staten recurrent zn, aperodsch zn en met elkaar communceren. Dt s vermoedelk het geval ons model. 18 Wnston W.L. (2004) 9

10 Mensen ut een soco-economsche groep met een laag nkomen, zullen vooreeld hun wonngkeuze een groot elang hechten aan de factor prs. Of mensen met jonge knderen hechten vaak veel elang aan de aanwezghed van een tun of een verkeersvelge, gezonde woonomgevng. Va de gewchten kan men dus de voorkeuren van deze groepen tot utng rengen. Stel dat er r evolkngsgroepen zn ( = 1...r) de elk hun egen gewchten heen, "crtera weghts of pop groups" genaamd. Wanneer er m uurtkenmerken zn (k = 1...m), dan heeft men voor elke evolkngsgroep ( = 1...r) een (1xm)-vector met daarn de gewchten voor de verschllende uurtkenmerken: w k = 1...m (1) k 3.2. Woongeeden en scores Aan de hand van een clusteranalyse worden de statstsche uurten samengeracht n uurtsoorten. Stel dat er n uurtsoorten zn. In het model wordt enkel gewerkt op het nveau van de clusters (of uurtsoorten). Er worden per cluster gemddelde scores erekend voor de verschllende uurtkenmerken, genaamd de "area ndces". Deze worden omgevormd tot "transformed area crtera scores", de tussen 0 en 1 lggen. Men heeft dus voor elke uurtsoort ( = 1...n) een (1 x m)-vector met de "transformed area crtera scores (aangezen er m uurtkenmerken zn): s k = 1...m (2) k 3.3. Preferentematrces Voor elk uurtkenmerk (k = 1...m) wordt een (n x n)-matrx opgesteld waar alle uurtsoorten twee aan twee vergeleken worden. Deze matrces noemen we de "area crtera preferences". Een getal ut zo'n matrx drukt dus ut hoeveel een uurt eter scoort dan een andere uurt op een epaald uurtkenmerk. k j p = MAX (0, sk sk ) = 1...n (3) j = 1...n Vervolgens wordt voor elke soco-economsche groep ( = 1...r) een matrx opgesteld waar de getallen de preferentes utdrukken van de groep van een epaalde uurt oven een andere. Deze matrces ( area preferences of pop groups ) worden ekomen aan de hand van de area crtera preferences en de crtera weghts of pop groups de voor elke soco-economsche groep het elang van de verschllende uurtkenmerken voor de groep utdrukken. De erekenng van de preferentes erust dus op een multcrtera-methode. m k π = w p = 1...n (4) k = 1 k j = 1...n 3.4. Transtematrces Doel Aan de hand van de preferentematrces worden transtematrces ( transton matrces ) opgesteld (één voor elke soco-economsche groep). Een transtematrx s een matrx met n de ren en de kolommen de uurtsoorten. Een element ut de matrx drukt de kans ut om n een tdsperode te verhuzen van het ene geed naar het andere. 10

11 max area ndex area ndces area crtera scores transformed area crtera scores area crtera preferences area preferences of pop groups mn area ndex crtera weghts of pop groups non dag elements of transton matrx dag elements of transton matrx <numer of areas wth open space> transton matrx transfer tme Bepalng van transtematrx Om een transtematrx te ekomen wordt eerst een komende varaele epaald de utdrukt ut hoeveel uurten een persoon de wenst te verhuzen de keuze heeft. Deze varaele geeft aan hoeveel uurtsoorten net "volzet" zn. Wanneer alle wonngen ut een uurtsoort ewoond worden, kunnen uteraard op dat moment geen geznnen naar zo'n uurtsoort verhuzen. Een (1 x n)-vector met a ' s ( areas wth open space ) evat getallen de 1 zn wanneer een uurtsoort volledg ewoond s, en 0 wanneer er nog vre wonngen n een uurtsoort zn. Hoe deze a 's epaald worden, wordt later esproken. Het totaal aantal uurtsoorten waar nog vre wonngen zn ( numer of areas wth open space ) wordt dan epaald als volgt: a = n a = 1 Tenslotte worden de elementen van de transtematrx epaald. Voor elke soco-economsche groep ( = 1...r) wordt een (n x n) matrx opgesteld als volgt: ( 1+ π j π ) t = j 2( a 1) transfertme t = 1 t (6) j Toepassng van transtematrx op evolkngsverdelng Zoals n deel 2 s utgelegd kan men de evolkngsverdelng over de verschllende uurtsoorten op eder tdstp erekenen door voor elk tdsnterval de verdelng van het vorg tdsnterval te vermengvuldgen met de transtematrx. Voor ons s het echter ook nteressant om naast de verdelng van de soco-economsche groepen over de verschllende uurtsoorten ook de verhusstromen te kennen. Op de maner kan men van jaar tot jaar per geed net alleen vaststellen wat het mgratesaldo s (vooreeld er wonen n een uurtsoort 1500 famles tegenover 1450 het jaar ervoor ; het mgratesaldo s dan 50 famles), maar kan men ook vaststellen van welke mmgrate en emgrate dt saldo het gevolg s, vanut welke uurtsoorten de mmgrate afkomstg s en waar de emgrate van (5) 11

12 famles heen s gegaan. In plaats van louter te kken naar de netto-stromen, zn we dus ook geïnteresseerd n de afzonderlke n- en utstromen. Daarom worden n het model de nstromen en utstromen voor elke evolkngsgroep en voor elke uurtsoort afzonderlk voorgesteld. lmt capacty factor TIME STEP arrval to destnaton from orgn departure from orgn to destnaton lmted arrval to destnaton from orgn <transton matrx> lmted departure from orgn to destnaton arrval to destnaton ntal numer of famles of pop groups n areas numer of famles of pop groups n areas departure from area ntal numer of famles n areas numer of famles per area max numer of famles per area <numer of houses n areas> areas wth open space numer of famles per house numer of areas wth open space Het aantal geznnen nnen een soco-economsche groep en n een epaalde uurtsoort ("numer of famles of populaton groups n areas") wordt weergegeven door r (1 x n)- vectoren (één vector per soco-economsche groep, ( = 1...r)): f = 1...n (7) Met etrekkng tot de mmgrates wordt voor elke soco-economsche groep ( = 1...r) een (n x n)-matrx opgesteld: "arrval to destnaton from orgn" ( ado ). De elementen van deze matrx geven weer hoeveel famles er toekomen n elke uurtsoort vanut elke andere uurtsoort. ado = t f j ado = 0 = j (8) 12

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol

Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol Schattng van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rden onder nvloed van alcohol Drs. S. Houwng, dr..c.b. Reurngs & drs. N.. Bos R-211-13 Schattng van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival

Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival Poltek, cultuur, taal en relge: Een analyse van het stemgedrag dens het Eurovse Songfestval door Laura Sperdjk 1 en Mchel Vellekoop 2 Unverstet Twente De Fransen houden net van ledjes n het Engels. Nederland

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie