RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Beleid- en beheerplan openbare verlichting Aanleiding De gemeente is verantwoordelijk voor het verlichten van de openbare ruimten, die in gemeentelijk eigendom zijn en voor het publiek toegankelijk zijn. De gemeente Korendijk heeft een areaal van lichtmasten. De totale vervangingswaarde van het openbare verlichtingsareaal wordt geschat op circa Een goede werking van de openbare verlichting draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid en de beleving van de sociale veiligheid. Het verdient daarom sterke aanbeveling om de openbare verlichting op een onderbouwde manier te beheren. Het begin hiervan is het opstellen van een beleid- en beheerplan openbare verlichting. Op 17 december 2013 heeft het (toenmalige) college van burgemeester en wethouders dan ook ingestemd met het opstellen van een beleid- en beheerplan voor de openbare verlichting. Daarnaast heeft het (voormalige) college besloten om aan te sluiten bij de overige gemeenten in de Hoeksche Waard voor de gezamenlijke aanbesteding van het onderhoudsbestek voor de openbare verlichting. Afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een beleid- en beheerplan voor de openbare verlichting. Dit plan moet op termijn leiden tot een duurzame openbare verlichting en geeft een antwoord op de vraag: Wat willen we de komende jaren?. Ook de gezamenlijke aanbesteding van het onderhoudsbestek heeft inmiddels plaatsgevonden. In dit voorstel wordt de gehanteerde uitgangspunten en de benodigde financiële middelen voor het beheer, onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting in de komende jaren nader toegelicht. Daarnaast wordt u in dit voorstel geïnformeerd over de uitkomsten van de aanbesteding van het onderhoudsbestek. Overwegingen Wettelijk kader De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. De gemeente is volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 6, artikel 6:174) in haar functie van wegbeheerder verantwoordelijk voor het goed functioneren van de openbare verlichting op de openbare weg. In beginsel is de gemeente aansprakelijk voor schade als de weg (en/of de weguitrusting, waartoe ook de verlichting behoort) niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld en als gevolg daarvan gevaar oplevert. Dit komt ook tot uitdrukking in de Gemeentewet. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet heeft de gemeente tot taak om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Als uitvloeisel hiervan (sociale veiligheid) en vanwege de verkeersveiligheid wordt er door de gemeente openbare verlichting aangebracht en in stand gehouden. 1

2 De gemeente kan als wegbeheerder dus aansprakelijk worden gesteld voor schade en ongevallen veroorzaakt door: - een te laag verlichtingsniveau; - het niet functioneren van de openbare verlichtingsinstallatie; - ondeugdelijke verlichtingsmiddelen. Conclusie: Het openbare verlichtingsbeleid moet de basis leggen voor het feit dat de verlichtingsinstallatie aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen voldoet en dat de aanleg, het beheer en het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dat drie dingen: - de openbare verlichtingsinstallatie wordt ontworpen en is geproduceerd in overeenstemming met de geldende normen; - de installatie moet zodanig worden onderhouden dat ze aan de gestelde eisen blijft voldoen; - voor de regeling van de aansprakelijkheid en bij eventuele ongevallen of misdrijven is van belang dat duidelijk kan worden aangetoond dat het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Verlichtingskwaliteit De verlichtingskwaliteit is niet via wettelijke of andere bindende bepalingen geregeld. Er is wel een landelijke richtlijn voor de openbare verlichting (de ROVL 2011). In deze richtlijn zijn lichtniveaus toebedeeld aan de diverse situaties in de openbare ruimte. Het toepassen van deze richtlijn geeft de gemeente zekerheid dat de verlichting meetbaar is en voldoet aan de wettelijke regelgeving op het gebied van veiligheid. Het betreft hier echter een richtlijn, geen wet. De keuze om de richtlijn (selectief) toe te passen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voorstel: Bij nieuwe aanleg en indien nodig ook bij reconstructies van wegen wordt de landelijke richtlijn met betrekking tot verlichtingsniveaus gehanteerd die wordt aanbevolen door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (ROVL 2011). Dit omdat het huidige verlichtingsniveau vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid over het algemeen voldoende is. Een integrale aanpassing van het complete areaal is daarmee niet nodig. Daarbij komt dat het integraal toepassen van de richtlijn niet binnen de huidige financiële kaders past. Beeldkwaliteit De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW biedt landelijke standaard (beeld)kwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Met foto s, beschrijvingen en prestatie-eisen kan visueel gecommuniceerd worden met bestuurders, gebruikers en uitvoerders. De catalogus geeft voor diverse disciplines vijf kwaliteitsniveaus, variërend van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D), waarmee de gewenste (beeld)kwaliteit (per gebied) kan worden gekozen. Ook voor de openbare verlichting worden voor diverse aspecten, zoals scheefstand, corrosie, graffiti, etc., gradaties aangegeven voor het voeren van het gewenste beleid. Ter verduidelijking zijn de kwaliteitscriteria / schaalbalken voor de diverse aspecten van de openbare verlichting uit de kwaliteitscatalogus bij dit advies gevoegd. Voorstel: De openbare verlichting wordt op het (beeld)kwaliteitsniveau B (Basis) onderhouden. N.B. De beeldkwaliteit zegt niets over de technische kwaliteit van de openbare verlichtingsinstallatie. Afwijkend van andere objecten in de openbare ruimte is bij elektrische apparatuur het verouderingsproces niet zichtbaar. Een armatuur of voorschakelapparaat doet het wel of niet. Daardoor zijn vervangingen in dit plan gebaseerd op (theoretische) levensduurverwachtingen. Lichtkleur In de gemeente Korendijk is een verscheidenheid aan lichtkleuren toegepast. De meest voorkomende lichtkleuren in de woongebieden zijn 830 (warm wit) en 840 (koel wit). Het is wenselijk hier uniformiteit in aan te brengen. Kleur 840 heeft de beste kleurweergave. De kleurweergave bepaalt in hoeverre de 2

3 indruk van gekleurde voorwerpen van de natuurlijke indruk afwijkt. Kleur 840 komt het meest overeen met de kleurweergave van daglicht en geeft het hoogste gevoel van veiligheid. Voorstel: Bij nieuwe aanleg en/of vervangingen wordt lichtkleur 840 (kleurtemperatuur 4.000K) toegepast. LED verlichting In een convenant LED verlichting heeft de gemeente samen met de overige gemeenten uit de Hoeksche Waard, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), HW Wonen, Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard en Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam uitgesproken om LED verlichting te willen implementeren in de openbare ruimte waar verlichting aan vervanging toe is en waar LED verlichting financieel haalbaar is. In het coalitieprogramma is de uitvoering van dit convenant als uitgangspunt benoemd voor de invulling van de voorbeeldrol van de gemeente in het kader van het bevorderen van duurzaamheid. Voorstel: Bij nieuwe aanleg en/of vervangingen wordt indien financieel haalbaar LED verlichting toegepast. Dimmen De openbare verlichting wordt zowel tijdsafhankelijk als lichtafhankelijk geschakeld. Hierdoor brandt de verlichting alleen op het moment dat het nodig is. Onderzocht is of met het dimmen van de openbare verlichting in de nachtelijke uren een besparing kan worden behaald. Dit blijkt alleen interessant bij verlichting met hogere vermogens (betreft voornamelijk de verlichting van doorgaande wegen in het buitengebied). Het dimmen van de verlichting met lagere vermogens (betreft voornamelijk de verlichting in de woongebieden) blijkt niet rendabel. De investeringskosten voor het aanbrengen van een dimunit wegen niet op tegen de besparing op het energieverbruik (de terugverdientijd bedraagt ca. 29 jaar). Voorstel: De gemeente kiest alleen voor dimmen bij vervanging van armaturen met hogere vermogens, meestal bij doorgaande wegen in het buitengebied. Vervanging van armaturen en lichtmasten Door middel van een analyse van het huidige openbare verlichtingsareaal (bestandgegevens van ) is een vervangingsplan voor de periode opgesteld. Op basis van de leeftijden en afschrijvingstermijnen van de armaturen en lichtmasten zijn de vervangingsjaren bepaald. Daarbij is het gebruikelijke afschrijvingstermijn gehanteerd van 20 jaar voor armaturen en 40 jaar voor lichtmasten. In tabel 1 zijn de benodigde vervangingsinvesteringen voor de planperiode weergegeven. Te vervangen Leeftijd (jaren) Aantal (stuks) Investering (Euro) Masten (achterstand) Masten (beleidsplan-periode) Armaturen (achterstand) Armaturen (beleidsplanperiode) Armaturen correctie Totaal in komende 5 jaar Tabel 1: Overzicht vervangingsinvesteringen tot en met 2018 Uitgaande van de gehanteerde afschrijvingstermijnen hebben 286 stuks lichtmasten en 559 stuks armaturen de leeftijdsgrens overschreden. Deze lichtmasten en armaturen dienen met voorrang vervangen te worden. Om deze vervangingen te realiseren is een investeringsbudget nodig van 3

4 In de planperiode zullen 171 stuks lichtmasten en 557 armaturen de gestelde leeftijdsgrens bereiken en eveneens moeten worden vervangen. Daarvoor is een investeringsbudget nodig van Een kostenverhogend aspect is het vervangen en opnieuw inzetten van armaturen in het kader van esthetisch en het lichttechnische oogpunt. Als bijvoorbeeld van 10 armaturen in een straat, 2 stuks armaturen recent zijn uitgewisseld in verband met schade of defecten, dan worden deze armaturen bij een vervanging van de gehele straat toch weer mee vervangen. Dit omdat bij vervanging van armaturen LED verlichting wordt toegepast en de bestaande verlichting daar niet mee kan worden gecombineerd. In tabel 1 is daarvoor een correctiefactor opgenomen. Op basis van steekproeven op het beheerbestand is een schatting gedaan van 15% extra vervangingen op basis van esthetische of lichttechnische aspecten, waarbij de kosten bestaan uit het vervangen (á 500 p/st) en opnieuw inzetten (á 150 p/st) van armaturen. Conclusie: Op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen (van 20 jaar voor armaturen en 40 jaar voor lichtmasten) is voor de planperiode een investering van nodig voor de vervanging van armaturen en lichtmasten. Alternatieven In deze tijd van economische schaarste, gezien de financiële positie van de gemeente en de financiële tekorten op de beheerplannen wegen en civiele objecten hebben wij gezocht naar verantwoorde mogelijkheden om de benodigde investeringskosten voor de openbare verlichting te reduceren. Wij denken deze mogelijkheden te hebben gevonden in de navolgende maatregelen: - bijstellen afschrijvingstermijnen van armaturen en lichtmasten; - hergebruik van niet-afgeschreven armaturen; - hergebruik van niet-afgeschreven lichtmasten. Bijstellen afschrijvingstermijnen van armaturen en lichtmasten Om de kosten meer te spreiden kan overwogen worden om de afschrijvingstermijnen bij te stellen naar 25 jaar voor armaturen en 45 jaar voor lichtmasten. Met het verlengen van de levensduur worden de risico s wel groter om een veilige openbare verlichtingsinstallatie te kunnen waarborgen. Het kunnen echter aanvaardbare risico s zijn als er voldoende maatregelen worden getroffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Te denken valt aan het uitvoeren van periodieke visuele inspecties aan de installatie en het uitvoeren van stabiliteitsmetingen bij oudere lichtmasten. Voorstel: Voor vervangingen worden de volgende (bijgestelde) afschrijvingstermijnen gehanteerd: - Lichtmasten : 45 jaar; - Armaturen : 25 jaar. Het is niet geheel uit te sluiten dat door de verlenging van de levensduur van masten en armaturen de onderhoudskosten gaan toenemen. Met name armaturen en voorschakelapparatuur van lampen kunnen meer storingen geven. Bovendien worden bepaalde typen lampen en armaturen niet of steeds minder geproduceerd, waardoor het soms nauwelijks mogelijk is om componenten en/of lampen te kunnen vervangen. Hierdoor zullen bij een storing aan deze verouderde armaturen alsnog het complete armatuur (ad-hoc) moeten worden vervangen. De nieuwe armaturen hebben een lange levertijd, waardoor de defecte straatverlichting vaak enkele weken buiten werking is. Als de leeftijd van de lichtmasten van 40 en 45 jaar wordt bijgesteld moet worden gelet op materiaalaantasting door corrosie of beschadigingen aan (met name het ondergrondse deel) van de lichtmast. Lichtmasten die teveel zijn aangetast verliezen hun stabiliteit. Dit geeft een verhoogd risico op omvallen (bij bijvoorbeeld harde wind). 4

5 Om toch op een verantwoorde manier de afschrijvingstermijn van de lichtmasten te kunnen verlengen is de uitvoering van een stabiliteitsmeting bij masten ouder dan 40 jaar wenselijk. Bij een stabiliteitsmeting wordt door een gespecialiseerd bedrijf de sterkte van de lichtmast gemeten. Als de lichtmast nog goed is wordt er een verzekerde schriftelijke garantie afgegeven voor een periode van 5 jaar. Hiermee verkrijgt de gemeente de gemeten zekerheid dat de lichtmast veilig is. Voorstel: Bij lichtmasten hoger dan 4 meter en ouder dan 40 jaar worden stabiliteitsmetingen uitgevoerd. Hergebruik van niet-afgeschreven armaturen Als er in een straat een diversiteit aan afgeschreven en niet-afgeschreven armaturen is ontstaan geldt de afweging in hoeverre niet-afgeschreven armaturen toch moeten worden vervangen en al dan niet elders moeten worden ingezet. Deze afweging heeft vooral te maken met de intentie om nieuwe verlichting zoveel mogelijk in te vullen met LED verlichting. LED verlichting kan niet gecombineerd worden met de huidige conventionele verlichtingsarmaturen, omdat er verschillen zijn in: - lichtbundelsturing (gericht licht sturen naar de weg); - verspreiding van strooilicht (omgevingslicht); - lichtkleur; - afwijkende armatuurbehuizing (vormgeving). Door deze verschillen moet er een keuze worden gemaakt wanneer wordt overgegaan tot het uitwisselen van één of enkele armaturen, of dat overgegaan wordt naar algehele vervanging van de armaturen in de straat. Voorstel: Als van de verlichting in een straat meer dan de helft aan armaturen moeten worden vervangen, wordt gekozen voor LED verlichting. Impliciet aan deze keuze is de uitwisseling van de resterende niet-afgeschreven armaturen. Aan de hand van de leeftijd wordt bepaald of armaturen worden hergebruikt. Gelet op de lichttechniek en onderhoudskosten is de grenswaarde gesteld op maximaal 12 jaar. De oudere armaturen geven onvoldoende licht of brengen te hoge onderhouds- en beheerkosten met zich mee. Hergebruik van niet-afgeschreven lichtmasten Ook voor lichtmasten geldt de afweging in hoeverre niet-afgeschreven masten toch moeten worden vervangen en eventueel opnieuw worden ingezet. Aangezien de diversiteit aan lichtmasten wat lager ligt dan bij armaturen kunnen niet afgeschreven masten met een nog voldoende resterende levensduur op meerdere plaatsen opnieuw worden neergezet. De reden om niet-afgeschreven lichtmasten te vervangen zijn vooral te vinden in: - esthetische vormgeving (straatbeeld); - past niet bij de hoogte van de overige lichtmasten; - mast is binnen afzienbare tijd ook afgeschreven. Voorstel: Als van de verlichting in een straat meer dan de helft aan lichtmasten moeten worden vervangen, zullen alle overige masten eveneens worden uitgewisseld. De niet-afgeschreven masten van 25 jaar of jonger worden opnieuw binnen de gemeente ingezet. Masten ouder dan 25 jaar worden niet meer opnieuw gebruikt, omdat de bijkomende kosten ter voorkoming van risico s binnen de restlevensduur niet opwegen tegen de aanschaf van een nieuwe mast. In tabel 2 zijn de benodigde vervangingsinvesteringen op basis van de bijgestelde afschrijvingstermijnen voor de planperiode weergegeven. 5

6 Te vervangen Leeftijd (jaren) Aantal (stuks) Investering (Euro) Masten (achterstand) Masten (beleidsplan-periode) Masten hergebruik Stabiliteitsmeting masten > 40 jaar Armaturen (achterstand) Armaturen (beleidsplanperiode) Armaturen hergebruik Armaturen bestaande naar nieuwe mast Totaal in komende 5 jaar Tabel 2: Overzicht vervangingsinvesteringen tot en met 2018 o.b.v. bijgestelde afschrijvingstermijnen Conclusie: Op basis van de bijgestelde afschrijvingstermijnen (van 25 jaar voor armaturen en 45 jaar voor lichtmasten) is voor de planperiode een investering van nodig voor de vervanging van armaturen en lichtmasten. Aanbesteding onderhoudsbestek Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting heeft de gemeente in het verleden (1:1) een overeenkomst afgesloten met CityTec. De overeenkomst is op 1 januari 2002 met CityTec aangegaan voor een periode van drie jaar en is sindsdien telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Het (voormalige) college heeft eind 2013 besloten om aan te sluiten bij de gezamenlijke (Europese) aanbesteding van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de vijf Hoeksche Waardse gemeenten. De aanbesteding heeft op 14 mei jl. plaatsgevonden. De economisch meest voordelige inschrijving is ingediend door Nijkamp Aanneming uit Breda. De opdracht zal dan ook aan Nijkamp worden gegund. Voor de overige vier gemeenten in de Hoeksche Waard start de overeenkomst op 1 juli De overeenkomst zal voor de gemeente Korendijk ingaan op 1 januari Dit in verband met de doorlooptijd van de huidige overeenkomst met CityTec. De overeenkomst heeft een doorlooptijd tot 30 juni 2016, met een optie tot verlenging van maximaal tweemaal één jaar. Uit een eerste financiële verkenning (gebaseerd op een verdeling aan de hand van het aantal objecten per gemeente) van de totale contractskosten blijkt dat de jaarlijkse kosten voor het Korendijkse areaal op ca uitkomt (let op! er dient nog een controle op deze berekening te worden uitgevoerd). De huidige contractprijs met CityTec bedraagt ca per jaar. Dit betekent mogelijk een financieel voordeel van ca per jaar! Conclusie: Uit een eerste financiële verkenning voor de verdeling van de contractkosten per gemeente blijkt dat er voor de gemeente Korendijk een aanbestedingsvoordeel is van ± per jaar (let op! er dient nog een controle op deze berekening te worden uitgevoerd). Financiële consequenties In het huidige investeringsprogramma is gefaseerd over de jaren 2014 t/m 2016 een bedrag opgenomen voor de vervanging van openbare verlichting van Door gebruik te maken van langere afschrijvingstermijnen leiden de kapitaallasten van de nieuwe investeringen tot een hogere structurele jaarlast van circa

7 Het bijbehorende financiële plaatje is als volgt: Investeringslasten jaar termijn investering masten armaturen masten armaturen masten armaturen masten armaturen Totaal investeringslasten Aanwezige dekking vervanging OV vervanging OV vervanging OV vervanging OV Totaal aanwezige dekking Netto meerlasten t.b.v. kadernota Effect lagere contractprijs Effect op de begroting (- = voordeel) Conclusie: Door het genoemde aanbestedingsvoordeel op de contractprijs van ca per jaar ontstaat er ten opzichte van de huidige begroting een structureel voordeel. Samenvatting voorgestelde uitgangspunten en conclusies Het openbare verlichtingsbeleid moet de basis leggen voor het feit dat de verlichtingsinstallatie aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen voldoet en dat de aanleg, het beheer en het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dat drie dingen: de openbare verlichtingsinstallatie wordt ontworpen en is geproduceerd in overeenstemming met de geldende normen; de installatie moet zodanig worden onderhouden dat ze aan de gestelde eisen blijft voldoen; voor de regeling van de aansprakelijkheid en bij eventuele ongevallen of misdrijven is van belang dat duidelijk kan worden aangetoond dat het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Bij nieuwe aanleg en indien nodig ook bij reconstructies van wegen wordt de landelijke richtlijn met betrekking tot verlichtingsniveaus gehanteerd die wordt aanbevolen door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (ROVL 2011). Dit omdat het huidige verlichtingsniveau vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid over het algemeen voldoende is. Een integrale aanpassing van het complete areaal is daarmee niet nodig. Daarbij komt dat het integraal toepassen van de richtlijn niet binnen de huidige financiële kaders past. De openbare verlichting wordt op het (beeld)kwaliteitsniveau B (Basis) onderhouden. Bij nieuwe aanleg en/of vervangingen wordt lichtkleur 840 (kleurtemperatuur 4.000K) toegepast. 7

8 Bij nieuwe aanleg en/of vervangingen wordt indien financieel haalbaar LED verlichting toegepast. De gemeente kiest alleen voor dimmen bij vervanging van armaturen met hogere vermogens, meestal bij doorgaande wegen in het buitengebied. Op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen (van 20 jaar voor armaturen en 40 jaar voor lichtmasten) is voor de planperiode een investering van nodig voor de vervanging van armaturen en lichtmasten. Voor vervangingen worden de volgende (bijgestelde) afschrijvingstermijnen gehanteerd: Lichtmasten : 45 jaar; Armaturen : 25 jaar. Bij lichtmasten hoger dan 4 meter en ouder dan 40 jaar worden stabiliteitsmetingen uitgevoerd. Als van de verlichting in een straat meer dan de helft aan armaturen moeten worden vervangen, wordt gekozen voor LED verlichting. Impliciet aan deze keuze is de uitwisseling van de resterende niet-afgeschreven armaturen. Aan de hand van de leeftijd wordt bepaald of armaturen worden hergebruikt. Gelet op de lichttechniek en onderhoudskosten is de grenswaarde gesteld op maximaal 12 jaar. De oudere armaturen geven onvoldoende licht of brengen te hoge onderhoudsen beheerkosten met zich mee. Als van de verlichting in een straat meer dan de helft aan lichtmasten moeten worden vervangen, zullen alle overige masten eveneens worden uitgewisseld. De niet-afgeschreven masten van 25 jaar of jonger worden opnieuw binnen de gemeente ingezet. Masten ouder dan 25 jaar worden niet meer opnieuw gebruikt, omdat de bijkomende kosten ter voorkoming van risico s binnen de restlevensduur niet opwegen tegen de aanschaf van een nieuwe mast. Op basis van de bijgestelde afschrijvingstermijnen (van 25 jaar voor armaturen en 45 jaar voor lichtmasten) is voor de planperiode een investering van nodig voor de vervanging van armaturen en lichtmasten. Uit een eerste financiële verkenning voor de verdeling van de contractkosten per gemeente blijkt dat er voor de gemeente Korendijk een aanbestedingsvoordeel is van ± per jaar (let op! er dient nog een controle op deze berekening te worden uitgevoerd). Door het genoemde aanbestedingsvoordeel op de contractprijs van ca per jaar ontstaat er ten opzichte van de huidige begroting een structureel voordeel. Bijlage(n) 1. Overzicht relevante schaalbalken beeldkwaliteit uit de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het hierna opgenomen ontwerpbesluit. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Korendijk, de secretaris, de burgemeester, drs. M.A.I. Born drs. S. Stoop 8

9 Nummer: KDK/00318/i De raad der Gemeente Korendijk; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 juli 2014 over het beleiden beheerplan openbare verlichting ; Overwegende dat het noodzakelijk is de kaders voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente Korendijk vast te stellen en de bij dat kader behorende financiële middelen beschikbaar te stellen. Besluit 1. in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten. 2. de cijfers te verwerken in de begroting 2015 en verder. 3. de afschrijvingstabel behorende bij de nota activabeleid als volgt te wijzigen: - armaturen : 25 jaar; - lichtmasten : 45 jaar. Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk d.d. 16 september 2014 de griffier, de voorzitter, drs. A. Goslings drs. S. Stoop 1

10 Bijlage 1: Overzicht relevante schaalbalken beeldkwaliteit uit de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW

11

12

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

drs A.J. Ditewig 26 september 2013

drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Datum voorstel 06 augustus 2013 Agendapunt Onderwerp Beleid openbare verlichting De raad wordt voorgesteld te besluiten: in

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Datum voorstel: 16 december 2015 Vergaderdatum: 26 januari 2016 Registratienr.: Opsteller: Jeroen van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Financien projectorganisatie 3 Decentralisaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 6 Beleidsplan openbare verlichting

Agendapunt Onderwerp 6 Beleidsplan openbare verlichting Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 21 september 2015 Leefomgeving/L. Kinds 0578 699 494 l.kinds@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 31 augustus 2015 Van Dijk Programma Beheerplan

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Nr Houten, 2 november 2010

Nr Houten, 2 november 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

003. Openbare Verlichting

003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Inhoudsopgave 003. Openbare Verlichting... 2 Raadsvoorstel Openbare Verlichting... 3 003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Raadsvoorstel Openbare Verlichting Raadsvoorstel

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018 Voorstel: 1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2018 vaststellen 2. Instemmen met financiering van het Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 30 Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting Bijlage(n) : 1. Beleidsplan openbare verlichting

Nadere informatie

Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329

Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329 N I E T O P E N B A A R VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329 Datum: 7 december 2015 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek 2015-2019

Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek 2015-2019 Beheerplan Openbare Verlichting 2015-2019 Versie: 4_0 Status: definitief 07 oktober 2015 Colofon Beheerplan 2015-2019 Berry de Kruijff BdKruijff@oldebroek.nl Frans Hoogenraad fhoogenraad@oldebroek.nl Versie:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ gemeente WOERDEN Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Van der Woude Programma: Woerden Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1. Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 12 mei 2015 KDK/03457/i.01718 9.1 Datum: 21 april 2015 Verzonden: 6 mei 2015 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsplan openbare verlichting Registratienummer: 00532812 Op voorstel B&W d.d.: 12-05-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Raadsvoorstel ~ u I e m b o rg STELLER S. KOrt VERANTw.WETHOUDER H.L. WlChgerS DATUM RAADSVERGADERING 24 april 2008 ONDERWERP Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2012 REGISTRATIENUMMER 0802843 VOORGENOMEN

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KNDK/2013/ *000002033078* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 204 KNDK/203/3078 9.3 Datum: 3 december 203 Verzonden: 6 januari 204 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00781 Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 juli 2013. Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak gefaseerde sanering asbest, brandveiligheid

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201)

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201) *ZE93DF127ED* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.13-21769/DV.13-179, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 april 2013 Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/15

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/15 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27-1-2015 Nummer voorstel: 2015/15 Voor raadsvergadering d.d.: 17-02-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 8 november 2016 Onderwerp: Openbare verlichting gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Nieuw beleid

Nadere informatie

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per

Doel: Nieuw beleid voor openbare verlichting in de gemeente Valkenburg aan de Geul per Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 oktober 2016 Agenda nr: Onderwerp: Openbare verlichting gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Openbare Werken : A.J. (Michel) Kraakman Voorstel aan de raad Onderwerp : Beheerplannen waterwerken

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan Openbare verlichting

Beleids- en beheerplan Openbare verlichting Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 13 augustus 2012 2 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 gemeente Sluis Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 13 augustus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Agendanummer 10-122 Registratienummer raad 600798 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 599107 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan agendapunt H.07 1235150 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET GROOT ONDERHOUD DELFLANDSE BUITENSLUIS (701817) TE VLAARDINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaarstelling krediet voor aanvraag spoedeisende voorziening onderwijshuisvesting Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Onderwerp Beschikbaarstelling krediet voor aanvraag spoedeisende voorziening onderwijshuisvesting Rijnlands Lyceum Oegstgeest OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 438) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 12.03394 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 juni 2012 Raadsvergadering d.d. 28 juni 2012 Voorstel nr. 44/12 Programma

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

vergadering 8 april 2010

vergadering 8 april 2010 RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2010/21 registratienummer 151047 behandelend ambtenaar Jeroen Reijnaerts vergadering 8 april 2010 portefeuillehouder W.T. Hollart doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie