Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam"

Transcriptie

1 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam Maart 2012

2 Voorwoord Deze Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops is tot stand gekomen naar aanleiding van de raadsvergadering op 8 september In deze raadsvergadering zijn de aangekondigde maatregelen van het kabinet ten aanzien van coffeeshops besproken. Een belangrijk onderdeel van het kabinetsbeleid is het aangekondigde afstandscriterium van 350 meter tussen coffeeshops en scholen van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Binnen het huidige Rotterdamse coffeeshopbeleid kennen wij een verplaatsingsverbod voor coffeeshops. Consequentie van de invoering van dit landelijke afstandscriterium is dat een aantal coffeeshops de exploitatie dient te staken. Naar aanleiding van de genoemde raadsvergadering heeft het college aan verschillende deskundigen/wetenschappers gevraagd hun visie over de mogelijkheid en wenselijkheid van het verplaatsen van coffeeshops in Rotterdam in een essay vast te leggen. Het resultaat ligt hier voor u, vier afzonderlijke essays vanuit het perspectief van recht, ruimtelijke ordening, criminologie en volksgezondheid. Ik vertrouw erop dat de inhoud bijdraagt aan uw menings- en oordeelsvorming. Ahmed Aboutaleb, Burgemeester

3 Inhoud 1. Het verplaatsen van coffeeshops: juridische vragen en 5 bestemmingsplannen Prof. mr. Lodewijk Rogier 2. Wenselijkheden en mogelijkheden van verplaatsen van 17 coffeeshops vanuit juridisch perspectief Mr. Jannetje Bootsma 3. Het verplaatsen van coffeeshops en volksgezondheid 27 Dr. Marianne van Ooyen-Houben Dr. Thaddeus Müller Prof. dr. Henk van de Bunt 4. Het verplaatsen van coffeeshop vanuit een criminologisch 45 perspectief Dr. Thaddeus Müller Dr. Marianne van Ooyen-Houben Prof. dr. Henk van de Bunt Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 3

4 4 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

5 Het verplaatsen van coffeeshops: juridische vragen en bestemmingsplannen Prof. Mr. Lodewijk Rogier 1. Aanleiding Het gemeentebestuur van Rotterdam wil coffeeshops sluiten dan wel verplaatsen als gevolg van het aangescherpte landelijke beleid en vraagt vier wetenschappers op het gebied van Recht, Ruimtelijke Ordening, Criminologie en Volksgezondheid hun visie te geven over de wenselijkheid en mogelijkheid tot verplaatsing van coffeeshops. 2. Vooraf: drugshandel en drugsgebruik is en blijft strafbaar Bij beantwoording van de gevraagde verkenning staat het volgende voorop: drugshandel en druggebruik is en blijft strafbaar ingevolge de Opiumwet. Dat geldt voor harddrugs evenzeer als voor sofdrugs. Daar verandert een gedoogbeleid van justitie of van het gemeentebestuur niets aan. Aan gedogen kunnen geen andere rechten worden ontleend dan dat het gedoogbeleid consistent wordt toegepast. Drugshandel en drugsgebruik worden daarmee niet legaal. Dat betekent ook dat elke actieve bemoeienis van de overheid bij het reguleren van handel in en gebruik van drugs in strijd is met de Opiumwet. Het verlenen van een vergunning voor een coffeeshop, voor zover deze vergunning de handel in drugs toestaat, maar ook het reguleren van het gebruik van drugs, bijvoorbeeld door middel van een blowverbod in de APV of het opnemen van een coffeeshop in een bestemmingsplan, is derhalve uitgesloten (ABRvS 21 april 2004, ABRvS 4 juni 2008, ABRvS 29 juni 2011, 1 ABRvS 13 juli 2011). Bestuurlijke regulering van de handel in drugs kan dan ook alleen indirect of achteraf plaatsvinden. Indirect, door middel van het verlenen van een exploitatievergunning voor een coffeeshop. Deze exploitatievergunning kan alleen betrekking hebben op de horeca-activiteiten van de desbetreffende coffeeshop en niet op drugshandel of druggebruik. Achteraf, door middel van sluiting van de coffeeshop door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet, indien de exploitant van de coffeeshop zich niet houdt aan de door de burgemeester vastgestelde gedoogcriteria. Deze bestuurlijke gedoogcriteria zijn in Rotterdam neergelegd in de nota Het Rotterdamse Coffeeshopbeleid Annotator Schutgens bij deze uitspraak in JB ziet echter geen doorkruising van de Opiumwet als het motief van de gemeentelijke regeling van het blowverbod overlastbestrijding is. Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 5

6 De burgemeester stemt in het driehoeksoverleg zijn bestuurlijke beleid af met het justitiële beleid van de officier van justitie. Het kader daarvoor wordt gevormd door de strafwet en de strafrechtelijke AHOJG+ criteria 2. Daarbij is van belang dat het bestuurlijke beleid niet soepeler is dan de strafrechtelijke AHOJG+ 2 criteria. Het bestuurlijk beleid kan echter wel strenger zijn dan het justitiële beleid. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 4, paragraaf 4.4, van de nota Coffeeshopbeleid 2007, waarin onder meer is bepaald dat de drugsinrichting een open en transparant karakter dient te hebben en voldoende duidelijk zichtbaar dient te zijn van de straatzijde (geen afscherming van het raamoppervlak). Beleidsmatig is het zelfs mogelijk dat er helemaal geen coffeeshops worden toegestaan wanneer de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie dat in het driehoeksoverleg hebben bepaald (de nuloptie; zie ABRvS 18 juni 2003 en ABRvS 4 februari 2004). Het landelijke justitiële gedoogbeleid verplicht de gemeenten derhalve niet om coffeeshops toe te staan. Er kan in die gevallen strafrechtelijk en bestuurlijk tegen coffeeshops worden opgetreden, ook zonder dat de gedoogcriteria zijn overtreden (ABRvS 20 oktober 2010, BO1169 en ABRvS 20 oktober 2010, BO1170). Een nuloptiebeleid is thans niet aan de orde, want deze rapportage gaat over de mogelijke verplaatsing van coffeeshops. 3. Vragen De strafrechtelijke AHOJG+ criteria zijn (zie de Aanwijzing Opiumwet) uitgebreid met een landelijke verplichting voor coffeeshops per 1 januari 2013 (in Limburg, Noord- Brabant en Zeeland reeds per 1 mei 2012) om een besloten bestand te hebben van maximaal 2000 meerderjarige klanten (B-criterium) die ingezetenen zijn van Nederland (I-criterium). Per 1 januari 2014, zo is het beleidsvoornemen (zie de brief van minister Opstelten van 22 december 2011) zal de afstand tussen coffeeshops en scholen minimaal 350 meter dienen te bedragen (een extra A-criterium). Gegeven het voorgaande dient te worden onderzocht welke juridische gevolgen de aanscherpingen van het landelijk beleid heeft voor het bestuurlijk beleid m.b.t. coffeeshops. Gevraagd is om een verkenning van de mogelijkheid en wenselijkheid van verplaatsing van coffeeshops in Rotterdam binnen dit landelijke kader. Ten aanzien van het lidmaatschapsvereiste (de wietpas), dat gestalte krijgt door de nieuwe B- en het I-criteria, merk ik op dat het uitsluiten van niet-ingezetenen (Belgen, Fransen, Duitsers etc.) van het lidmaatschap juridisch gezien niet (langer) problematisch is, gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 december 2010 en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 april en 29 juni 2011 over de Maastrichtse coffeeshop Easy Going. 2 Geen Affichering, Harddrugs, Overlast, verkoop aan Jeugdigen en geen Grote hoeveelheden en een handelsvoorraad van maximaal 500 gram. Pluscriterium: uitsluitend in alcoholvrije horeca-inrichtingen. 6 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

7 Verder is van belang dat het bestuurlijk beleid op dat punt niet gebonden is aan het, in het justitiële beleid, genoemde aantal van maximaal 2000 leden. Het bestuurlijk aanhouden van een hoger aantal leden lijkt niet verstandig, omdat daardoor het bestuurlijke en justitiële beleid botsen. Maar het bestuurlijke beleid kan zoals dat op dit moment in Rotterdam reeds op andere punten het geval is (zie hiervoor) wel strenger zijn dan het justitiële beleid. Het aanhouden van een lager aantal leden in het bestuurlijke beleid, bijvoorbeeld om overlast door grote aantallen klanten tegen te gaan, lijkt daarom niet onmogelijk. Voor het overige lijkt het lidmaatschapsvereiste (de wietpas) voor het bestuurlijk beleid en voor de juridische vragen rond de verplaatsing van coffeeshops niet van groot belang. De wietpas zal naar verwachting wel feitelijke effecten hebben op de omvang van het klantenbestand van de coffeeshops en daarmee op (het afnemen van) mogelijke overlast. Maar gegeven de onbekendheid van het aandeel nietingezetenen in het klantenbestand van coffeeshops in Rotterdam is een inschatting van die effecten niet eenvoudig te geven (zie voor de effecten in andere steden het rapport van de Sectie Criminologie van de Erasmus Law School). Het lidmaatschapsvereiste laat ik hierbij verder buiten beschouwing. Ik leg de focus op het afstandscriterium. Op basis van een eerste computerberekening van de gemeente Rotterdam kan met de nieuwe 350m-eis en het huidige Rotterdamse coffeeshopbeleid worden geconcludeerd dat van de 43 coffeeshops, die op dit moment in Rotterdam gevestigd zijn, er 8 zouden moeten verdwijnen. 3 Daarnaast bevindt zich in de deelgemeente Charlois een concentratie van coffeeshops die afzonderlijk geen overlast veroorzaken, maar in gezamenlijkheid een dusdanige druk leggen op de woon- en leefomgeving, dat in deze deelgemeente de wens bestaat om deze coffeeshops te verplaatsen. Concreet levert dit de volgende vragen op: 1. Is het binnen het huidige coffeeshopbeleid mogelijk om de 8 coffeeshops te sluiten, die als gevolg van de 350m-eis zouden moeten verdwijnen? Of dient de voorkeur te worden gegeven aan verplaatsing en dient het beleid daarvoor te worden gewijzigd? 2. Welke mogelijkheden zijn er om coffeeshops te verplaatsen, die zich bevinden in een geconcentreerd gebied in de deelgemeente Charlois? 3. Welke rol kan het bestemmingsplan spelen bij de vestiging van coffeeshops of de sluiting daarvan? 4. Beantwoording van de vragen De jurisprudentie over het gedogen van coffeeshops wijst uit dat veel afhangt van 3 Een feitelijke meting zal nog plaatsvinden en scholen zouden nog kunnen worden verplaatst, waardoor het aantal te verdwijnen coffeeshops kan wijzigen. Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 7

8 het gedoogbeleid. Het bestuurlijk gedogen van coffeeshops is mogelijk, maar zoals hiervoor in paragraaf 3 opgemerkt, geen verplichting. Het gaat immers om illegale activiteiten. Er zijn 3 beleidsvarianten te onderscheiden met betrekking tot coffeeshops: 1. beleid waarbij geen coffeeshops zijn toegestaan (nuloptiebeleid); 2. beleid waarbij slechts een maximum aantal coffeeshops wordt toegestaan (maximumstelsel); 3. een stand still-beleid waarbij geen nieuwe vergunning worden verleend en beleid met een afnemend maximum, wat betekent dat wanneer de exploitatie van een coffeeshop wordt beëindigd er geen andere coffeeshop voor terug komt (vgl. ABRvS 11 mei 2005) In Rotterdam is sprake van een stand still-beleid èn een afnemend maximum-beleid in combinatie met een verplaatsingsverbod (verhuizen van coffeeshops is niet toegestaan). Vraag 1 Het is gelet op de gewenste eenheid van het bestuurlijke en justitiële handhavingsbeleid onwenselijk dat het het afstandscriterium in het bestuurlijke gedoogbeleid (250m) 4 afwijkt van het aangepaste afstandscriterium tot 350m in het strafrechtelijke gedoogbeleid. Het uiteenlopen van bestuurlijk en justitieel beleid ten aanzien van coffeeshops kan tot grote problemen leiden, die verlammend kunnen werken op de handhaving, zoals bijvoorbeeld gebleken is ten aanzien van de coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Bij de aanpak van deze coffeeshop zaten de burgemeester en de officier van justitie qua beleid niet op één lijn 5. Het is daarom verstandig om het Rotterdamse bestuurlijke beleid de nota Het Rotterdamse Coffeeshopbeleid 2007 aan te passen aan het strafrechtelijke beleid door ook het bestuurlijke afstandscriterium te wijzigen in 350m. Dat zal in Rotterdam, zoals gezegd, volgens een voorlopige berekening leiden tot sluiting of verplaatsing van 8 coffeeshops. Er zijn bij een wijziging van het afstandscriterium dus twee opties: sluiting of verplaatsing. In beide gevallen dient zich de vraag aan of behalve het afstandscriterium ook andere aspecten van het coffeeshopbeleid dienen te worden aangepast. Sluiting van de 8 coffeeshops lijkt op zichzelf juridisch mogelijk, mits zorgvuldig 4 De minister van Veiligheid en Justitie stelt in zijn brief van 26 oktober 2011 dat het lokaal bestuur het coffeeshop beleid opstelt binnen de door de rijksoverheid gestelde algemene kaders, maar van een verplichting daartoe is strikt genomen geen sprake. De burgemeester heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde. 5 Het Gerechtshof s-gravenhage verklaarde het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de exploitant van deze coffeeshop, omdat de officier van justitie geen afweging had gemaakt tussen het bestuurlijke en strafrechtelijke optreden. (Gerechtshof s-gravenhage 2 februari 2012, LJN BV2572). 8 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

9 voorbereid en uitgevoerd. In 2009 is gebleken dat invoering van het afstandscriterium van 200 meter hemelsbreed en 250 meter loopafstand tussen scholen en coffeeshops tot de mogelijkheden behoort. Ook toen moest een aantal coffeeshops sluiten (zie de Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam van het Bureau Intraval). Alle ingestelde beroepen tegen deze sluitingen zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard. Daaraan kan het vertrouwen worden ontleend dat ook de nu voorgenomen wijziging van het afstandscriterium bij verder ongewijzigd beleid juridisch houdbaar zal zijn. Uit de jurisprudentie blijkt dat het wel van belang is dat een beleidswijziging, met betrekking tot het afstandscriterium, tijdig wordt aangekondigd en dat de exploitanten gedurende een ruime termijn de gelegenheid krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Deze termijn kan worden gekoppeld aan de periode, waarvoor de exploitatievergunning voor de desbetreffende coffeeshop van kracht is. In Rotterdam is het gebruikelijk dat een exploitatievergunning voor een coffeeshop gebonden is aan de termijn van één jaar. Uit de jurisprudentie blijkt voorts dat een mogelijke wijziging in het (gedoog)beleid met betrekking tot afstandscriteria een rechtvaardiging kan vormen voor het niet opnieuw verlenen van een exploitatievergunning (ABRvS 20 oktober 2010, BO1167, ABRvS 20 oktober 2010, BO1169 en ABRvS 20 oktober 2010, BO1170). Het blijkt zelfs mogelijk de exploitatievergunning te verlenen tot aan het tijdstip dat het gewijzigde beleid met betrekking tot afstandscriteria ingaat (ABRvS 21 juli 2010 en ABRvS 28 juli 2010). In zijn brief van 22 december 2011 schrijft minister Opstelten dat ervan wordt uitgegaan dat, voorafgaand aan de datum van invoering van het afstandscriterium van 350m per 1 januari 2014, door gemeenten in het kader van nieuw te verlenen vergunningen en verplaatsingen van coffeeshops al met dit afstandscriterium rekening wordt gehouden. Uit de jurisprudentie blijkt tevens dat de gemeente niet de plicht heeft coffeeshops de mogelijkheid te geven om te verhuizen, als zij moeten verdwijnen als gevolg van de aanpassing van het afstandscriterium 6. Deze coffeeshops hebben onder het huidige beleid geen recht op verhuizing en er bestaat geen noodzaak om het beleid op dat punt te wijzigen. Gelet op het Rotterdamse beleid van het afnemend maximum, het stand still-beleid en het verplaatsingsverbod kan worden volstaan met sluiting van de coffeeshops die binnen de nieuwe afstandscriteria vallen (ABRvS 10 februari 2010, LJN BL3306). Ook een vrijwillige verplaatsing, zoals wordt bepleit in de motie die op 26 september 2011 door de raad van de deelgemeente Charlois is aangenomen, valt onder dit gemeentelijke beleid. 6 Indien een coffeeshophouder door bijzondere omstandigheden onevenredig in zijn belang wordt geschaad dient volgens artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrechter echter altijd een uitzondering mogelijk te zijn van beleid. Zo ook van beleidsmatig vastgestelde verhuizingsverbod, bijvoorbeeld toen een coffeeshop moest verhuizen, omdat het pand waarin deze was gevestigd op instorten stond. Zie ABRvS 27 april 2011, BQ Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 9

10 Op basis daarvan dient niet alleen een exploitatievergunning te worden geweigerd voor de vestiging van een nieuwe coffeeshop elders ter vervanging van een bestaande coffeeshop die wegens de nieuwe afstandscriteria moet verdwijnen (ABRvS 10 februari 2010, LJN BL3305), maar ook voor een coffeeshop die zich vrijwillig zou willen verplaatsen. Bij ongewijzigd beleid is derhalve noch vervanging van een bestaande coffeeshop noch vrijwillige verhuizing van een coffeeshop mogelijk. Er lijkt bovendien geen feitelijke noodzaak te bestaan om tot verplaatsing over te gaan van de 8 coffeeshops die moeten verdwijnen.voor de door de gemeenteraad en de deelgemeenteraad Charlois uitgesproken vrees voor toename van overlast rond de overgebleven coffeeshops lijkt, gelet op de ervaringen in het verleden (zie de Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam van het Bureau Intraval) en de verwachtingen uitgesproken in de rapportage van de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law, geen grond te bestaan. Het is niet waarschijnlijk dat het aantal van 35 coffeeshops dat in Rotterdam na het verdwijnen van 8 coffeeshops overblijft te klein is om het huidige klantenbestand te bedienen. De drukte en overlast rond deze 35 coffeeshops zal gelet op ervaringen in het verleden naar verwachting dan ook niet of nauwelijks toenemen. Ten slotte wijs ik er op dat verplaatsing van een coffeeshop naar een andere locatie de gemeente geld zou kunnen gaan kosten. Een coffeeshop, gevestigd op een plek met horecabestemming kan overlast opleveren die vergelijkbaar is met de overlast die zou kunnen zijn veroorzaakt indien de horecabestemming ten volle zou zijn gerealiseerd (zie hierna 5, antwoord op vraag 3; ABRvS 4 juni 2008). Maar de vestiging van een coffeeshop kan ook een grotere verkeersaantrekkende werking hebben en daardoor voor de omwonenden een nadeel opleveren, dat niet voor hun rekening behoeft te blijven, omdat dit niet tot hun maatschappelijk risico behoort (ABRvS 17 juni 2009, LJN BI8464). In dat geval dient de gemeente dat nadeel te compenseren, wanneer de vestiging van de coffeeshop aldaar wordt toegestaan. Vraag 2 Een andere vraag is of verplaatsing van coffeeshops vanwege een grote concentratie, zoals in de wijk Charlois, noodzakelijk en onder het huidige beleid vraag hangt in hoge mate af van de inrichting van het gedoogbeleid. Onder de huidige AHJOG+ criteria staat de O voor overlast en biedt een concentratie die overlast veroorzaakt derhalve aanknopingspunten voor sluiting. Indien er op basis van het huidige gedoogbeleid geen aanknopingspunten bestaan om de coffeeshops te sluiten, omdat de overlast bij een concentratie bijvoorbeeld niet aantoonbaar is, lijkt sluiting uitgesloten. Waar het gaat om het tegengaan van een concentratie van coffeeshops is het evenwel denkbaar dat het gedoogbeleid op dat punt wordt aangescherpt. Daar- 10 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

11 voor dient te worden onderzocht welke beleidsmatige criteria op dat punt kunnen worden vastgesteld (wanneer is er sprake van een concentratie?) en of deze wijziging van beleid deugdelijk is te motiveren. Dat laatste lijkt niet eenvoudig, nu bij de huidige concentratie van coffeeshops kennelijk niet op voorhand van aantoonbare extra drukte of overlast sprake is. Denkbaar zijn echter maatregelen om mogelijke problemen bij een concentratie van coffeeshops te voorkomen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld onderlinge afstandscriteria, aan een beperking van de sluitingstijden en aan een geringer aantal leden met een wietpas om de concentratie van drukte van klanten bij coffeeshops, die op een geringe afstand van elkaar zijn gevestigd, tegen te gaan. Deze beleidsmaatregelen vergen, in het bijzonder in het licht van het gelijkheidsbeginsel (coffeeshops elders in de stad), een goede motivering. Ook een vrijwillige verplaatsing van coffeeshops, zoals in de motie van de deelgemeente Charlois is bepleit, staat, zoals gezegd, haaks op het in de Coffeeshopnota vastgelegde verplaatsingsverbod. Wil er ruimte komen voor vrijwillige verplaatsing dan zal het beleid op dat punt dienen te worden aangepast. Al met al is niet aan te geven wat de voordelen zijn van een gewijzigd beleid om concentraties van coffeeshops tegen te gaan. Op voorhand is niet in te schatten of deze wijziging in beleid goed is te motiveren en of dit voordelen biedt boven het handhaven van het huidige beleid. Duidelijk is wel dat het huidige beleid houdbaar is gebleken. Vraag 3 Het bestemmingsplan biedt weinig mogelijkheden om de vestiging of sluiting van coffeeshops te reguleren. Een bestemmingsplan bevat regels omtrent het gebruik van de grond en van de zich daarop bevindende bouwwerken. 7 Het gebruik van een bouwwerk, pand of perceel in strijd met de bestemmingsregels is verboden. Dat betekent bijvoorbeeld dat drugshandel vanuit een woonhuis op grond van een bestemmingsplan kan worden tegengegaan. Immers, de verkoop van drugs kan niet worden begrepen onder het gebruik van een woning waarvoor volgens de voorschriften slechts gebruik ten behoeve van woondoeleinden is toegestaan (ABRvS 4 april 2007). Actieve regulering van de vestiging van coffeeshops bij bestemmingplan door middel van opname van de bestemming coffeeshop in een bestemmingsplan is uitgesloten. In 2001 werd aan een bestemmingsplan in Terneuzen, waarin voor een perceel de bestemming horeca, café/bar en parkeervoorzieningen H4/ Vw(p) was toegekend met de aanduiding mede bestemd voor coffeeshops voor deze laatste aanduiding de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zeeland onthouden. 7 Art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 11

12 De bestemming coffeeshop is niet verenigbaar met het in de Opiumwet gegeven verbod op de verkoop van drugs (ABRvS 21 april 2004 en ABRvS 4 juni 2008). Al kan de vestiging van een coffeeshop (en daarmee de bestrijding van overlast door drugsactiviteiten) op die plaats niet met een beroep op het bestemmingsplan worden bestreden, het feitelijke gebruik van een perceel als coffeeshop is op zichzelf wel verenigbaar met de bestemming horeca in een bestemmingsplan. Zo oordeelde de gemeenteraad van Terneuzen in 2005 dat de overlast die door coffeeshops wordt veroorzaakt vergelijkbaar is met de overlast die zou kunnen zijn veroorzaakt, indien de horecabestemming voor het perceel waar een coffeeshop was gevestigd, ten volle zou zijn gerealiseerd. Dat oordeel werd door de rechter niet onjuist geacht (ABRvS 4 juni 2008). Maar bij de verlening van een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een horecagelegenheid, waarvan bekend is dat daarin feitelijk een coffeeshop wordt gevestigd, kan wel rekening worden gehouden met de (mogelijk extra) verkeersbewegingen. De vergunning kan weliswaar zelf niet voorzien in het gebruik van het desbetreffende perceel voor de verkoop van softdrugs, maar dat neemt niet weg dat bij dat besluit de, in planologisch opzicht relevante, gevolgen van de verkoop van softdrugs in een coffeeshop kunnen worden betrokken. 8 Conclusies De in paragraaf 3 geformuleerde vragen kunnen als volgt worden beantwoord. 1. Is het, gegeven het huidige coffeeshopbeleid, mogelijk om de 8 coffeeshops, die gelet op de 350m-eis zouden moeten verdwijnen, te sluiten? Of dient de voorkeur te worden gegeven aan verplaatsing en dient het beleid daarvoor te worden gewijzigd? Antwoord Weigering van een nieuwe vergunning voor en sluiting van de 8 coffeeshops is onder het huidige beleid mogelijk, mits de weigering en de sluiting zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd. Er bestaat bovendien geen verplichting en er lijkt ook geen noodzaak te bestaan om tot verplaatsing van de 8 coffeeshops over te gaan om overlast elders tegen te gaan. Het beleid behoeft op dat punt niet te worden gewijzigd. Bij verplaatsing naar en vestiging van een coffeeshop op een nieuwe locatie loopt de gemeente het risico nadeelcompensatie te moeten betalen aan omwonenden. 8 Art lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorheen werd in deze gevallen vrijstelling verleend op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zie ABRvS 17 juni 2009, LJN BI Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

13 2. Welke mogelijkheden zijn er om coffeeshops die zich bevinden in een geconcentreerd gebied in de deelgemeente Charlois te verplaatsen? Antwoord Onder het huidige beleid bestaan er geen mogelijkheden om coffeeshops te verplaatsen. Ook een vrijwillige verplaatsing van coffeeshops, zoals in de motie van de deelgemeente Charlois is bepleit, staats haaks op het in de Coffeeshopnota vastgelegde verplaatsingsverbod. Wil er ruimte komen voor verplaatsing dan zal het beleid moeten worden aangepast. Een aanpassing van het beleid met het oog op concentraties van coffeeshops moet goed worden gemotiveerd wil deze wijziging kunnen stand houden. Op voorhand is niet in te schatten of dit voordelen biedt boven het handhaven van het huidige beleid zonder aparte regels voor concentraties van coffeeshops. 3. Welke rol kan het bestemmingsplan spelen bij de vestiging van coffeeshops of de sluiting daarvan? Antwoord Het bestemmingsplan biedt weinig mogelijkheden ten aanzien van de vestiging of sluiting van coffeeshops. Drugshandel vanuit een woonhuis kan wel worden tegengegaan op grond van strijdigheid met de gebruiksbepalingen van een bestemmingsplan. Het gebruik van een perceel als coffeeshop en de bestrijding van overlast door drugsactiviteiten op een plaats waar horeca is toegelaten, kan als zodanig echter niet met een beroep op het bestemmingsplan worden bestreden. Ook een actieve aanwijzing van percelen in een bestemmingsplan voor het gebruik als coffeeshop is uitgesloten. Dat neemt niet weg dat bij de verlening van een omgevingvergunning ten behoeve van de vestiging van een horecagelegenheid (waarvan bekend is dat daarin softdrugs zullen worden verkocht) de in planologisch opzicht relevante gevolgen van die vestiging, zoals (extra) verkeersbewegingen, in aanmerking kunnen worden genomen. Prof. Mr. Lodewijk Rogier Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Erasmus School of Law Erasmus University Rotterdam Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 13

14 Bijlagen Uitgangspunt voor deze rapportage vormt het beleidskader zoals geschetst in de hiervoor genoemde offerte. De volgende beleidsstukken vormen het kader voor deze rapportage: 1. Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid, Het Rotterdamse Coffeeshopbeleid 2007, oktober Drugbeleid. Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, Den Haag, 27 mei 2011 (Kamerstukken II, , nr. 256). 3. Bureau Intraval, Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam, 0-, 1- en 2-meting, Groningen-Rotterdam, september Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal aan de Hoofden van de parketten, 20 december 2011(2011A021, Stcrt. 2011, nr Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 26 oktober 2011(Kamerstukken II, , nr. 265). 6. Brief van minister I.W. Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de gemeenten en de korpschefs van de Regiopolitie inzake de invoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid van 22 december 2011 (Directoraal-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Directie Veiligheid en Bestuur, kenmerk ). Overige geraadpleegde literatuur 1. H.Ph.J.A.M. Hennekens, Openbare-orderecht, Kluwer, Deventer E.R. Muller, H.R.B.M. Kummeling en L.J.J. Rogier (red.), Bestuur recht en veiligheid, Boom Juridische uitgevers, Den Haag Deborah Bruin, Onkruid vergaat niet, masterscriptie Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, juli F.R. Vermeer, Gedogen door bestuursorganen, dissertatie RU Groningen, Kluwer, Deventer Motie van de Deelgemeenteraad van Charlois inzake de verplaatsing van coffeeshops, 26 september 2010 (aangenomen). 6. R.A. Noorhoff, Artikel 13b Opiumwet: wegwijs in gedogen en handhaven, Kluwer, Deventer E.R. Muller, E.T. Brainich, L. Rogier en Th.A. de Roos (red.) Openbare orde en veiligheid, Tekst & Commentaar, Kluwer, Deventer Brief van het Dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois betreffende motie inzake coffeeshops, 6 oktober 2011, kenmerk 11/ Aangehaalde jurisprudentie - ABRvS 4 februari 2004, /1 LJN AO2883, Gst. 2004, 142 m.nt. Rogier). - ABRvS 21 april 2004, zaaknr /1. - ABRvS 11 mei 2005, nr /1, Gst. 2006, 47 m.nt. Rogier. - ABRvS 4 april 2007, /1, LJN BA2199, Gst. 2007/123 m.nt. Rogier. - ABRvS 4 juni 2008, zaaknrs /1 en /1, Kluwer Omgevingsrecht 2008/ Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

15 - ABRvS 8 april 2009, /1, LJN BI0424, Gst. 2011/80 m.nt. Rogier, JB 2009/131, NTBRSTRAF 2009/ ABRvS 17 juni 2009, LJN BI ABRvS 17 juni 2009, LJN BI8464, JB 2009/ ABRvS 10 februari 2010, LJN BL3306, /1/H3. - ABRvS 10 februari 2010, LJN BL3305, zaaknr /1/H3. - ABRvS 21 juli 2010, BN1918, /1/H3. - ABRvS 28 juli 2010, BN2648, /1/H3. - ABRvS 20 oktober 2010, BO1167, /1/H3. - ABRvS 20 oktober 2010, BO1169, /1/H3, AB 2001/76 m.nt. Vermeer. - ABRvS 20 oktober 2010, BO1170, /1/H3. - HvJEU 16 december 2010, C-137/09, RvdW 2001/212, NJ 2011/290 m.nt. Klip, SEW 2011/126 (Josemans). - ABRvS 27 april 2011, BQ ABRvS 29 juni 2011, /1/H3-A, LJN BQ9684, NJB 2001/1134, Gst. 2011/81m.nt. Rogier, JB 2011/250 m.nt. Schutgens, JOM 2011/ ABRvS 13 juli 2011, /1/H3, LJN BR1425, NJB 2011/1594, Gst. 2011/ 84. m.nt. Rogier, AB 2011/250 m.nt. Brouwer en Schilder, JB 2011/ Gerechtshof s-gravenhage 2 februari 2012, LJN BV2572 (Checkpoint). Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 15

16 16 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

17 Wenselijkheden en mogelijkheden van verplaatsen van coffeeshops vanuit juridisch perspectief Mr. Jannetje Bootsma 1 Inleiding In het nu geldende Rotterdamse Coffeeshopbeleid 2007 is een verplaatsingsverbod opgenomen, op grond waarvan het coffeeshops niet is toegestaan naar een andere locatie te verhuizen. In zijn vergadering van 8 september 2011 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de wenselijkheid en mogelijkheid van het verplaatsen van coffeeshops in Rotterdam te onderzoeken. In de vergadering van 26 september 2011 heeft de raad van de deelgemeente Charlois een motie aangenomen waarin, naar aanleiding van een cluster van coffeeshops in een klein gebied in de woonwijken Carnisse en Oud Charlois, de burgemeester wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om op vrijwillige basis coffeeshops te spreiden. Naar aanleiding van deze moties is mij verzocht om de wenselijkheden en mogelijkheden, en onwenselijkheden en onmogelijkheden, van de verplaatsing van coffeeshops in Rotterdam te verkennen, bezien vanuit een juridisch perspectief. Voor die verkenning komen vier alternatieven in beeld: 1. Het huidige verplaatsingsverbod wordt gehandhaafd 2. Het huidige verplaatsingsverbod wordt geheel opgeheven 3. Op het verplaatsingsverbod wordt een uitzondering gemaakt voor de concentratie van coffeeshops in Carnisse en Oud-Charlois 4. Op het verplaatsingsverbod wordt een uitzondering gemaakt voor de coffeeshops die, als gevolg van de landelijke richtlijnen over de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen, moeten sluiten. Voordat de voor- en nadelen per alternatief op een rij worden gezet, komen eerst enige meer algemene punten aan de orde, die voor de afwegingen ten aanzien van het te formuleren beleid van belang kunnen zijn. 2 Algemene aandachtspunten 2.1 Vertrekpunt: het Rotterdamse Coffeeshopbeleid 2007 Het huidige beleidskader voor coffeeshops is neergelegd in het in 2007 vastgestelde Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 17

18 Rotterdamse Coffeeshopbeleid Belangrijke elementen in dat beleid zijn de doelstellingen kwetsbare jongeren te beschermen, het aanbod van softdrugs te beperken, overlast, verloedering en normvervaging in verband met softdrugs tegen te gaan en de scheiding van de markten tussen soft- en harddrugs. Deze doelstellingen hebben zich onder meer vertaald in het uitgangspunt dat het totale aantal coffeeshops moet worden teruggebracht. In het Coffeeshopbeleid 2007 is dan ook het zogenaamde stelsel van een afnemend maximum, dat ook voorafgaand aan 2007 als beleidsuitgangspunt werd gehanteerd, voortgezet. Dit stelsel houdt in dat als een coffeeshop moet sluiten, om wat voor reden dan ook, er geen nieuwe coffeeshop voor in de plaats komt. Het stelsel houdt voorts in dat er geen nieuwe coffeeshops bijkomen, en er dus geen verzoeken om nieuwe coffeeshops worden ingewilligd. Onderdeel van het beleid is voorts een verplaatsingsverbod: op een nieuwe locatie worden geen bestaande coffeeshops, die al op een andere locatie actief zijn en die locatie willen of moeten verlaten, toegestaan. In 2007 is voorts in het beleid vastgelegd dat coffeeshops binnen een straal van 200 meter en een loopafstand van 250 meter van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten sluiten, net als coffeeshops in de directe nabijheid van scholen voor speciaal primair onderwijs. Ook voor deze coffeeshops gold het verplaatsingsverbod. Deze coffeeshops hebben circa twee jaar de tijd gekregen zich op de nieuwe situatie in te stellen en tot sluiting van de coffeeshop over te gaan. Alle coffeeshops die op grond van deze criteria te dicht bij scholen lagen, zijn inmiddels gesloten. De besluiten daarover zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep in stand gelaten. De minimale afstand tussen coffeeshops en scholen zal landelijk worden aangescherpt. De ministers Opstelten en Schippers hebben in een brief van 26 oktober 2011 aangekondigd dat per 1 januari 2014 de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen 350 meter dient te bedragen. Volgens de eerste voorlopige berekeningen zal dat er in Rotterdam toe leiden dat 8 coffeeshops moeten sluiten. 2.2 Beleidswijziging Een gehele of gedeeltelijke opheffing van het verplaatsingsverbod impliceert een wijziging van het beleid. De overheid beschikt in dat verband over veel ruimte en is in beginsel vrij om binnen de grenzen van de betrokken wettelijke regelingen - haar beleid te wijzigen. De vier hiervoor opgesomde alternatieven passen zeker binnen deze ruimte. Dat wil niet zeggen dat aan beleid en wijzigingen van beleid door de rechter geen eisen worden gesteld. Zo zal beleid niet willekeurig of kennelijk onredelijk mogen zijn. Beleidswijzigingen ten nadele van belanghebbenden kunnen voorts in beginsel niet terugwerken, en in het algemeen zullen zij uitsluitend met inachtneming van een redelijke overgangstermijn kunnen worden ingevoerd. Gerechtvaardigde verwach- 18 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

19 tingen met betrekking tot de oude situatie zullen in algemene zin zoveel mogelijk moeten worden gerespecteerd, wat er soms toe kan leiden dat een (financiële) compensatie moet worden geboden. Naarmate voor een kortere overgangstermijn wordt gekozen, zal eerder van een (financiële) compensatie sprake moeten zijn. Voor elk beleid en daarmee ook voor elke beleidswijziging geldt dat zij op een deugdelijke motivering en afweging moet berusten. Bij een gehele of gedeeltelijke opheffing van het verplaatsingsverbod, verdienen een aantal aspecten in het bijzonder de aandacht. De meeste hangen samen met het gegeven dat een verplaatsing van een coffeeshop met zich brengt dat die coffeeshop naar een nieuwe locatie zal verhuizen, waar hij door de betrokkenen als nieuw zal worden ervaren. Op deze aspecten wordt hieronder nader ingegaan. 2.3 Een nieuwe coffeeshop voor een bepaalde buurt en straat, met nieuwe omwonenden en bedrijven Van de vestiging van een coffeeshop in een nieuwe buurt of straat zijn effecten te verwachten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een negatief effect op de uitstraling van een straat, een negatief effect op al dan niet reële gevoelens ten aanzien van overlast en veiligheid en een verkeersaanzuigende werking door de korte bezoeken van klanten aan de coffeeshop. Omwonenden en bedrijven die zich met een nieuwe coffeeshop geconfronteerd zien, staan daar geregeld negatief tegenover. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vestiging van een coffeeshop op een nieuwe locatie leidt tot verzet van de nieuwe omwonenden van de coffeeshop, met mogelijke procedures tot gevolg. Die procedures zullen zich in hoofdzaak tegen de gemeente richten, die over de afgifte van de benodigde vergunningen en dergelijke beslist. Voor een gehele of gedeeltelijke opheffing van het verplaatsingsverbod is een goede afweging van belangen en motivering noodzakelijk, waarin in ieder geval ook de belangen van diegenen die met een nieuwe coffeeshop zullen worden geconfronteerd, een plaats krijgen. Dat geldt des te meer omdat het beleid van Rotterdam al jaren inhoudt dat er geen nieuwe coffeeshops bijkomen en er geen bestaande coffeeshops naar nieuwe locaties mogen verhuizen. De omwonenden en nabijgelegen bedrijven die na een opheffing van het verplaatsingsverbod met een verhuisde coffeeshop geconfronteerd worden, zullen over het algemeen met die mogelijkheid geen rekening hebben hoeven houden. In andere steden hebben belanghebbenden in soortgelijke situaties met succes aanspraak gemaakt op nadeelcompensatie. In de twee mij bekende gevallen (in Venlo en Woerden) stond het eerdere beleid overigens, voor zover valt na te gaan, niet aan vestiging van de nieuwe coffeeshop in de weg. De gemeente Venlo is vanwege de vestiging van een coffeeshop in een leegstaand wegrestaurant veroordeeld tot betaling van ,- aan nadeelcompensatie per omwonende belanghebbende. De Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam 19

20 gemeente Woerden is eveneens veroordeeld tot betaling van ,- aan nadeelcompensatie aan de buurman van een naast hem nieuw gevestigde coffeeshop. Er moet rekening mee worden gehouden dat de gemeente Rotterdam eveneens gehouden zal zijn nadeelcompensatie te verstrekken aan diegenen die direct met een nieuwe vestiging van een coffeeshop geconfronteerd worden. 2.4 Intensiteit rol gemeente ten aanzien van verplaatsing Voor een nieuwe vestiging van een coffeeshop zullen de burgemeester en het college over de verstrekking van de benodigde vergunningen en gedoogverklaringen moeten beslissen, en mogelijk zelfs over verzoeken om ruimtelijke medewerking. De burgemeester en het college zullen eveneens moeten beslissen op mogelijke bezwaren van omwonenden, nabijgelegen bedrijven en andere belanghebbenden die zich tegen de komst van een coffeeshop in hun straat of buurt verzetten. De besluitvorming hierover is, vanwege de hoeveelheid aan uiteenlopende belangen die daarbij betrokken zijn, niet eenvoudig. Dat geldt te meer als de gemeente het op zich zou nemen om zich actief met het vinden van een geschikte locatie voor een te verplaatsen coffeeshop te bemoeien. De rol van de gemeente kan bij een te verplaatsen coffeeshop uiteenlopen van een geheel afwachtende rol, waarbij alle inspanningen aan de coffeeshophouder worden overgelaten, tot een zeer intensieve rol, waarbij de gemeente de sluiting van een coffeeshop afhankelijk maakt van het vinden van een andere geschikte locatie en zich daarvoor geheel verantwoordelijk maakt. Het voordeel van een meer afwachtende rol is dat er dan voor kan worden gekozen om het risico van het niet vinden van een geschikte alternatieve locatie, geheel bij de coffeeshophouder te leggen. Als de coffeeshophouder er dan, al dan niet door succesvolle bezwaren van nieuwe omwonenden, niet in slaagt een andere geschikte locatie te vinden, hoeft dat niet aan sluiting op de oude locatie in de weg te staan. Van belang is dan wel dat de coffeeshophouder een redelijke termijn wordt gegund om zich op deze nieuwe situatie verplaatsing of sluiting in te stellen. De druk op de gemeente om steeds tot voor de coffeeshophouder positieve besluitvorming te komen, is geringer. Druk op de termijnen van de besluitvorming is dan wel aanwezig. Als de wens van de gemeente om tot vrijwillige verplaatsing van een coffeeshop over te gaan, sterk is, kan het overlaten van de organisatie daarvan aan de coffeeshophouder er echter ook toe leiden dat van die verplaatsing weinig terecht komt. Dat kan reden zijn om voor een meer intensieve rol van de gemeente te kiezen, waarin de gemeente meer verantwoordelijkheid voor het realiseren van een verplaatsing naar zich toetrekt. Dat zou met name kunnen spelen waar de wens tot verplaatsing van een of meerdere coffeeshops voortkomt uit problemen vanwege de concentratie van coffeeshops. Overigens hoeft de verplaatsing van een coffeeshop niet altijd de enige mogelijkheid 20 Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Het Rotterdamse model 2007-2012

Het Rotterdamse model 2007-2012 Erasmus School of Law Het Rotterdamse model 2007-2012 Ciroc 7-3-2012 Coffeeshops, het beste van twee kwaden Thaddeus Muller Opzet Intro Onderzoek Het Rotterdamse model? Effecten en

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

: Ingezetenencriterium als gevolg van aanscherping gedoogcriteria coffeeshops

: Ingezetenencriterium als gevolg van aanscherping gedoogcriteria coffeeshops Onderwerp : Ingezetenencriterium als gevolg van aanscherping gedoogcriteria coffeeshops In zijn aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gerichte brief van 26 oktober 2011 maakt de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit:

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit: BURGEMEESTERSBESLUIT TEYLINGEN onderwerp registratienummer Coffeeshop beleid 2008/06788 afdeling Beheer Leefomgeving paraaf afdelingshoofd ^ behandeld door datum besluit C.M, HoektfJ^Jsifc paraaf burgemeester

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014 AKD Gemeentedag 2014 15 maanden Wet aanpassing bestuursprocesrecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat bestuursrecht/omgevingsrecht AKD Advocaten en notarissen Rotterdam Bijzonder hoogleraar milieurecht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten Aflevering 1999 afl. 13 College Rechtbank Amsterdam Datum 9 augustus 1999 Rolnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1722

ECLI:NL:RVS:2014:1722 1 van 5 16-9-2014 16:37 ECLI:NL:RVS:2014:1722 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-05-2014 Datum publicatie 14-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201306176/1/R2 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: 10437 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: Bindend Advies de heer en mevrouw P. en I. Cattenstart te Veldhoven verder te noemen:

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar de Rechtspraak Gemeente Bergen UI 14ip.06739 05/09/2014 Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: [ J AANTEKENEN [ PER POST [ PER FAX (072) 888 01 00 het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2011 HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE WIJZE VAN PROCEDEREN BIJ DE BESTUURSRECHTER

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2011 HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE WIJZE VAN PROCEDEREN BIJ DE BESTUURSRECHTER 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

smithuijsenl winters &> ADVOCATEN de vries J

smithuijsenl winters &> ADVOCATEN de vries J winters &> ADVOCATEN Juridisch advies gemeente Heemstede inzake haalbaarheidsonderzoek Vomar Samenvatting Antwoord op de vragen 1. Het principeverzoek van Vomar kan naar onze mening, gelet op de aard en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort

Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort Actualisatie coffeeshopbeleid Gemeente Amersfoort Gepubliceerd: 08.01.2003 17 december 2002. Notitie actualisatie gemeentelijk coffeeshopbeleid 17 december 2002. 1. Inleiding Deze notitie benadert de coffeeshops

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

1.1.1. Het beleid geeft aan dat indien sprake is van concurrentie een tijdelijke vrijstelling wordt voorgesteld mits zicht is op een nieuwe locatie.

1.1.1. Het beleid geeft aan dat indien sprake is van concurrentie een tijdelijke vrijstelling wordt voorgesteld mits zicht is op een nieuwe locatie. Uitgebreide toelichting Op 28 november 2006 werd u geadviseerd het verzoek van mevrouw Louwsma Elgersma om planologische medewerking aan de realisatie van een kapsalon in het pand aan De Wellen 11 te Burdaard,

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Uit: Jurisprudentie Gemeente, 14 mei 2014 (JG. 2014/40)

Uit: Jurisprudentie Gemeente, 14 mei 2014 (JG. 2014/40) Uit: Jurisprudentie Gemeente, 14 mei 2014 (JG. 2014/40) Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 mei 2014, 201303996/1/A3 en ECLI:NL:RVS:2014:1708 door: I.M. van der Heijden en E.E.

Nadere informatie

[appellante A], [appellante B] en Doe Het Zelf Terneuzen B.V., alle gevestigd te Terneuzen, (hierna: [appellant] e.a.),

[appellante A], [appellante B] en Doe Het Zelf Terneuzen B.V., alle gevestigd te Terneuzen, (hierna: [appellant] e.a.), Essentie uitspraak: Het college heeft kwalitatief, met steun van twee eerdere risicoberekeningen, bepaald dat het groepsrisiconiveau vanwege de komst van een hostel ruimschoots (een factor 8 á 9) onder

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van:

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159 gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: de heer W. de Vries Zuiderweg 16 9356

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland NTRAVAL A bureau voor onderzoek, advies Ontwikkeling in Aantal Coffeeshops in Nederland B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie INTRAVAL Groningen-Rotterdam December 1996 Auteursrechten voorbehouden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende:

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende: Geachte mevrouw Stembor, U heeft mij een aantal stellingen/vragen voorgelegd. Ik heb daaruit opgemaakt dat u kritiek heeft op de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Wbtv en de wet van 8 mei 1878,

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie