inhoud Met een Belgisch pensioen naar het buitenland fiscaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Met een Belgisch pensioen naar het buitenland fiscaliteit"

Transcriptie

1 TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" januari 2014 nr. 1 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P inhoud fiscaliteit Met een Belgisch pensioen naar het buitenland 1 SEPA Europese domiciliëring uiterlijk op 1 augustus begunstigingsclausule Erfgenamen vs. nalatenschap : quid met de schuldeisers? 7 fiscaliteit Met een Belgisch pensioen naar het buitenland Meer en meer mensen trekken naar het buitenland. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en kunnen zowel van privé als van professionele aard zijn. De internationale mobiliteit van personen gaat samen met een toenemend aantal vragen naar de taxatie van pensioenen. Dit artikel kadert in een reeks die diverse aspecten hiervan nader wil toelichten. In een eerste artikel komen de algemene principes aan bod. LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 Stap 1 Dubbele belasting? Laat ons bij wijze van voorbeeld uitgaan van de situatie waarin een werknemer in België werkt en daardoor onder de Belgische sociale zekerheid valt en een Belgisch wettelijk pensioen opbouwt. Hij geniet ook een aanvullend pensioen. Hij woont met zijn gezin in België en betaalt Belgische belastingen. In het fiscaal jargon spreekt men dan van fiscaal rijksinwoner. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd verlaat hij België en verhuist hij naar Spanje. Naast een wettelijk pensioen zal hij in Spanje een aanvullend pensioen kunnen genieten. Beide pensioenen werden opgebouwd in België en worden betaald vanuit België wanneer hij in Spanje woont. In welk land zal deze persoon belasting betalen op zijn pensioenen? Elk land bepaalt met betrekking tot zijn grondgebied autonoom wie, wat en hoe er belast wordt. Het land waar het individu woont en het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, zullen aanknopingspunten vormen. Heel soms kijkt men ook naar de nationaliteit. Indien op basis van de voornoemde aanknopingsfactoren meer dan één land zich heffingsbevoegd verklaart, resulteert dit in een situatie van internationale dubbele belasting. In ons voorbeeld doet zich een situatie van internationale dubbele belasting voor. Naar analogie met België, is de betrokkene wanneer hij fiscaal rijksinwoner van Spanje is, belastbaar op zijn wereldwijd inkomen. Dit omvat al zijn inkomsten van waar die ook mogen komen. In België is hij intussen niet langer fiscaal rijksinwoner. Hij zal er toch belastbaar blijven op de inkomsten van Belgische bron. Op de pensioenen van Belgische oorsprong zouden beide landen op basis van hun eigen wetgeving belasting kunnen heffen. Spanje op grond van het fiscaal rijksinwonerschap, België op grond van de bron van de inkomsten. Heeft ons fictief personage gelet op de dubbele belasting een slechte zaak gedaan door met zijn gezin naar Spanje te trekken? Niet noodzakelijk. Naast eventuele maatregelen om de gevolgen van dubbele belasting te verzachten in de nationale fiscale wet van elk land, kan een dubbelbelastingverdrag in dit geval een oplossing bieden. Een dubbelbelastingverdrag is een overeenkomst waarin twee landen afspreken wie van hen bevoegd is om een bepaald inkomen te belasten. Bel-

2 2 LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI 2014 KLUWER gië heeft dubbelbelastingverdragen afgesloten met onder andere alle EUlidstaten, dus ook met Spanje. OESO Stap 2 Rijksinwonerschap bepalen Stap 3 Pensioen? Landen spreken onderling af wie van hen een inkomen mag belasten. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft daarvoor een modelaanpak voorgesteld, het OESO-modelverdrag. Dit betreft een tekstueel kader dat de landen kunnen gebruiken om hun onderlinge afspraken vorm te geven. Grotendeels volgen landen dit model. Dit is echter niet altijd het geval. In concrete grensoverschrijdende situaties dient dan ook steeds de tekst zelf van het verdrag tussen de betrokken landen te worden geraadpleegd om na te gaan of de daarin opgenomen regel niet afwijkt van de algemene regel uit het OESOmodelverdrag. Om te bepalen welk land een inkomen mag belasten, staat het fiscaal rijksinwonerschap van de genieter van het inkomen centraal. Op de eerste plaats kan enkel wie fiscaal rijksinwoner is van één van de verdragssluitende staten het dubbelbelastingverdrag inroepen. Bovendien hanteert men fiscaal rijksinwonerschap als aanknopingsfactor om vervolgens te bepalen welk land het inkomen mag belasten. Ten slotte bepaalt de kwalificatie als fiscaal rijksinwoner door een land doorgaans of iemand op zijn wereldwijd inkomen wordt belast in dat land. We moeten dus eerst nagaan aan de hand van de concrete situatie op het moment dat het pensioen betaald wordt, of onze persoon fiscaal rijksinwoner is van Spanje of van België. In dubbelbelastingverdragen wordt voor het begrip fiscaal rijksinwoner verwezen naar het interne recht van de betrokken landen. Indien een persoon op basis hiervan door beide landen als rijksinwoner wordt beschouwd, bevat het dubbelbelastingverdrag criteria om dit conflict op te lossen. In eerste instantie gaat men hierbij na in welk land de betrokkene een duurzaam tehuis heeft. Indien dat het geval zou zijn in beide landen, bv. een huis in België en één in Spanje, wordt bepaald in welk land de betrokkene het middelpunt van zijn levensbelangen heeft. Indien hij in geen van beide landen een duurzaam tehuis zou hebben, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waar hij gewoonlijk verblijft. Indien de persoon in beide landen tegelijk of in geen van beide landen gewoonlijk verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waarvan hij onderdaan is. In laatste instantie, indien hij onderdaan is van beide landen of van geen van beide, lossen de autoriteiten van de verdragsluitende landen het conflict op in onderling overleg. De dubbelbelastingverdragen voorzien per soort van inkomen in een artikel. De kwalificatie van het inkomen, bv. arbeidsinkomen, dividenden, pensioenen, enz. laat toe na te gaan onder welk artikel van het verdrag het inkomen ressorteert. Vervolgens kan men nagaan welk van de landen bevoegd is om het inkomen te belasten. Landen bepalen autonoom hoe zij een bepaald inkomen kwalificeren. Wat in het ene land pensioen genoemd wordt, is in het andere land misschien iets anders. Het is de bedoeling om op verdragsniveau de mogelijke verschillen te overstijgen door een uniforme kwalificatie toe te kennen aan elk type van inkomen. Dikwijls is het verdrag duidelijk, maar soms vereist het interpretatie om tot een kwalificatie in de geest van het verdrag te komen. Artikel 18 van het OESO-modelverdrag is enkel van toepassing op: pensioenen en andere soortgelijke beloningen die worden betaald ter zake van een vroegere dienstbetrekking. Volgens de belastingadministratie vallen hieronder zowel wettelijke als aanvullende pensioenen en soortgelijke uitkeringen, en weduwen- en wezenpensioenen op voorwaarde dat zij hun oorsprong vinden in een vroegere dienstbetrekking in de particuliere sector. Afkoopwaarden en kapitalen

3 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI Stap 4 Wie mag belasten? Stap 5 Vrijstelling van voorheffing Stap 6 Belasting van groepsverzekeringen uitgekeerd aan werknemers zijn geen pensioenen, want ze worden niet periodiek betaald. Ze vallen toch binnen het toepassingsgebied van artikel 18 als soortgelijke beloningen. De ambtenarenpensioenen vallen onder de toepassing van een ander artikel, het artikel 19 OESO-modelverdrag. Pensioenen die als zelfstandige opgebouwd werden, hebben niets te maken met een vroegere dienstbetrekking. Ze worden geviseerd door artikel 21 van het modelverdrag. In dit restartikel viseert men alle inkomsten die niet onder één van de andere artikelen van het verdrag kunnen worden ondergebracht. Het fictief personage in de bovenvermelde hypothese ontvangt naast een wettelijk pensioen ook een aanvullend pensioen. Het wettelijk evenals het aanvullend pensioen dat zijn oorsprong vindt in een dienstbetrekking in de particuliere sector, valt onder de toepassing van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Spanje. Het recht om het pensioeninkomen te belasten wordt door artikel 18 OESOmodelverdrag principieel toegekend aan de woonstaat van de genieter, dit is het land waarvan hij fiscaal rijksinwoner is. Heel wat dubbelbelastingverdragen die België sloot wijken echter af van de standaardaanpak en wijzen het recht om belasting op pensioenen te heffen toe aan de bronstaat, dus het land van waaruit de pensioenen betaald worden. Artikel 19 OESO-modelverdrag kent het recht om ambtenarenpensioenen te belasten toe aan de bronstaat, dit is het land dat het overheidspensioen uitkeert. Er kunnen uitzonderingen zijn waar nationaliteit ook een rol speelt. Artikel 21 OESO-modelverdrag kent het recht om deze inkomsten die niet onder één van de vorige artikels kunnen worden ondergebracht toe aan de woonstaat van de genieter. Ook hier wijken een aantal verdragen af van de standaardaanpak van het modelverdrag. In de vorige stap hadden wij al vastgesteld dat het wettelijk en aanvullend pensioen dat ons fictief personage geniet, ressorteert onder artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Spanje. Geheel in lijn met het OE- SO-modelverdrag, kent het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Spanje het recht om te belasten toe aan de woonstaat van de genieter, dus Spanje. De schuldenaar van het pensioen, de Belgische verzekeraar of het pensioenfonds die het uitbetaalt, moet in principe belasting bij de uitkering inhouden onder vorm van bedrijfsvoorheffing. In de vorige stap hadden we nochtans geconcludeerd dat het recht om het pensioenen te belasten wordt toegekend aan Spanje en niet aan België. Hoe wordt dit opgelost? De inhouding van belasting aan de bron bij uitbetaling van het pensioen kan men vermijden door aan de instelling die het pensioen uitbetaalt een zogenoemd woonplaatsattest te overhandigen. Daarin attesteert de fiscale overheid van de woonstaat dat de betrokkene als fiscaal rijksinwoner van dat land wordt beschouwd. Dan hoeft de verzekeraar of het pensioenfonds geen bedrijfsvoorheffing meer in te houden. Opgelet, voor de sociale afhoudingen (RIZIV en solidariteitsbijdrage) gelden er aparte regels (zie Life & Benefits 2013, nr. 3, p. 3). Hoeveel belasting er op het pensioen(kapitaal) moet worden betaald, hangt af van de aanslagvoeten volgens de lokale regels van het land dat belasting mag heffen. In volgende artikels zullen we een aantal concrete situaties behandelen. Marie Schurmans, Pieter Gillemon (PwC) en Paul Roels

4 4 LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI 2014 KLUWER Situering SEPA Europese domiciliëring uiterlijk op 1 augustus 2014 De Belgische domiciliëringen worden vervangen door Europese. Voor de consument wijzigt er schijnbaar weinig. In de financiële sector is dit echter een zeer ingrijpende operatie. Omdat het blijkbaar niet realiseerbaar was tegen 1 februari 2014, werd op het laatste nippertje beslist om de ultieme overschakelingsdatum met 6 maanden te verlengen tot 1 augustus Dit artikel overloopt het nieuwe domiciliëringsproces, toegepast op levensverzekeringen. We situeren kort ook een aantal typische aandachtspunten en opportuniteiten voor de levensector. De nieuwe Europese domiciliëring kadert in de Europese eenmaking van de euro-betalingsruimte, die SEPA heet. SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Om die eenmaking te realiseren werden er eenvormige Europese standaarden ingevoerd met betrekking tot drie klassieke betalingsmethodes: de Europese overschrijving ( SEPA Credit Transfer of SCT in vakjargon), de Europese betaalkaart (SEPA Card in vakjargon) en de Europese domiciliëring ( SEPA Direct Debit of SDD in vakjargon). Ieder Europees land had vroeger één of meerdere eigen regelingen voor domiciliëringen. In België werd vooral het zogenaamde DOM 80-systeem gebruikt. Het leek onmogelijk om één van die in Europa gebruikte systemen te verheffen tot de nieuwe Europese standaard in de SEPA-zone, en dus werd er gekozen voor een nieuw systeem. In de tabel hieronder vatten we aantal verschilpunten samen tussen het oude Belgische en het nieuwe Europese systeem. Belgische domiciliëring Europese domiciliëring Gebruiksperiode: tot 31/07/2014 vanaf 01/11/2009 Gebruiksgebied: alleen in België Europese Unie (+IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland) (= SEPA-zone) Periodiciteit betalingen: alleen herhaaldelijke herhaaldelijke en/of betalingen eenmalige betalingen Beheer van mandaten voor levensverzekeringen: Formulier waarin mandaat gegeven wordt: Mandaat refertenummer: Geldigheid van het mandaat: Tijdstip aanbieding van inning door levensverzekeraar aan bankier: Verzoek tot terugbetaling door verzekeringnemer: bank van de premiebetaler niet eenvormig gegeven door bankier van verzekeringnemer tot herroeping niet eenvormig tot 8 weken na inning (13 maanden bij ongeldig mandaat) levensverzekeraar verplichte minimale gegevens, maar vrije lay-out gegeven door levensverzekeraar tot herroeping (of geen gebruik gedurende 36 maanden) 5 interbankwerkdagen voor eerste inning (of eenmalige inning), 2 interbankwerkdagen voor terugkerende inningen tot 8 weken na inning (13 maanden bij ongeldig mandaat)

5 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI ste processtap: mandaat 2de processtap: aankondiging 3de processtap: levensverzekeraar maakt invorderingsbestand 4de processtap: bank van verzekeringnemer controleert, informeert en debiteert Bescherming van de verzekeringnemer De verzekeringnemer (of de premiebetaler, zie verder) geeft via een mandaat zijn akkoord om de overeengekomen premies te betalen via een Europese domiciliëring. Dit wordt geformaliseerd door de ondertekening door de verzekeringnemer van een door de levensverzekeraar opgemaakt (elektronisch) mandaatformulier, dat aan de levensverzekeraar moet bezorgd worden. Zodoende geeft de verzekeringnemer (premiebetaler) toestemming aan de levensverzekeraar om de overeengekomen premies van zijn bankrekening te debiteren. De levensverzekeraar bewaart het mandaatformulier. Dat mandaatformulier hoeft geen afzonderlijk papieren formulier te zijn. Het mag elektronisch zijn, en het mag ook geïntegreerd worden in de levensverzekeringspolis waarin de verplichte SEPA-domiciliëringsvermeldingen opgenomen zijn. Aldus volstaat één (elektronische) handtekening om zowel de verzekeringsovereenkomst als het mandaat te tekenen. Er werd door de banksector een scenario uitgewerkt om de lopende Belgische domiciliëringen om te vormen tot Europese domiciliëringen. Hiervoor moeten dus geen nieuwe mandaten opgemaakt worden en hoeven de verzekeringnemers ook niet nogmaals te tekenen. De levensverzekeraar moet het bedrag en de datum van een toekomstige debitering van een premie vooraf aan de verzekeringnemer aankondigen. Principieel moet dit minstens 14 kalenderdagen op voorhand gebeuren. Zo n aankondiging kan via een afzonderlijk document gebeuren of kan vermeld worden op de premiefactuur. Verzekeraar en verzekeringnemer kunnen o.i. overeenkomen dat het premiebetaalplan, met dus de exacte premiebedragen en verschuldigdheidsdatums, zoals vermeld in de verzekeringsovereenkomst, volstaat als voorafgaande aankondiging. De levensverzekeraar maakt een elektronisch bestand met de premiebedragen die zij wil invorderen. Dit bestand bevat ook de nodige mandaatinformatie. Dit bestand wordt overgemaakt aan de bank van de verzekeraar, die via een clearing & settlement -systeem, er uiteindelijk voor zorgt dat de premies ingevorderd worden bij de bank van de verzekeringnemer. Via een domiciliëringsmandaat heeft de levensverzekeraar niet alleen het recht om de premies te innen. Hij heeft ook de plicht om dit correct en tijdig te doen, en dit in functie van de premiebetaalplannen die in de levensverzekeringsovereenkomst voorzien zijn. In geval van bijvoorbeeld tak 23-levensverzekeringen, of bijvoorbeeld bij het naderen van het jaareinde voor premies die recht geven op een belastingvermindering, kan een foute timing voor problemen zorgen. De bank van de verzekeringnemer controleert een aantal gegevens met betrekking tot de ingevorderde premies. Als er geen reden is om de invordering te weigeren, dan wordt de bankrekening van de verzekeringnemer gedebiteerd. Via het clearing & settlement -systeem wordt de effectieve betaling tussen de banken geregeld, en wordt informatie over de gevorderde (en eventueel mislukte) premie-inningen, via de bank van de levensverzekeraar terug aan de levensverzekeraar bezorgd. Een verzekeringnemer kan zijn mandaat bij de levensverzekeraar altijd beëindigen. Een eenvoudige mededeling volstaat hiervoor. Hij kan ook aan zijn eigen bank meedelen dat hij een eventuele domiciliëring vanwege de levensverzekeraar weigert. De verzekeringnemer kan ook de terugbetaling vragen van een reeds uitgevoerde betaling, en dit binnen een termijn van 8 weken vanaf de inningsdatum. In de Belgische praktijk is dit 8-weken-terugbetaalrecht onvoorwaardelijk (art. 39,

6 6 LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI 2014 KLUWER Verzekeringnemer en premiebetaler laatste lid, Wet betreffende de betalingsdiensten van 10 december 2009), en moet de verzekeringnemer zijn vraag om terugbetaling niet verder motiveren of verantwoorden. Als blijkt dat het mandaat voor de Europese domiciliëring niet geldig is, dan kan de verzekeringnemer tot 13 maanden na de inning de terugbetaling van de ingevorderde premies vragen. Hoe zo n eventuele terugbetaling door een levensverzekeraar moet verwerkt worden, is een andere kwestie. Zo n terugbetaling lijkt ons vanuit verzekeringstechnisch standpunt geen afkoop te zijn. Ook is het een stap te ver om dit als een opzeg te kwalificeren. Over de vraag hoe een levensverzekeraar zo n premieterugbetaling fiscaal, juridisch, boekhoudkundig en administratief moet verwerken, is laatste woord nog niet gezegd. Het lijkt redelijk om er van uit te gaan dat premietaksen, commissielonen, kosten, teruggedraaid worden. Wat er moet gebeuren met verbruikte risicopremies voor bijvoorbeeld de overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking die via de terugbetaalde premie gefinancierd werden, is minder duidelijk. Ook is er nog geen consensus over het lot van eventuele tak 23-minderwaarden die achterblijven bij de levensverzekeraar als hij 100% van de premie moet terugbetalen. De levensverzekeraar kan trachten om de aldus terugbetaalde premie alsnog rechtstreeks te innen bij de verzekeringnemer. Evenwel, omdat levensverzekeringspremies in principe niet verplicht betaald moeten worden, kan de verzekeringnemer in principe ook deze rechtstreekse premie-invordering naast zich neerleggen. Er kan opgemerkt worden dat het voormelde 8-weken-terugbetaalrecht sinds 1 april 2010 ook reeds bestond voor Belgische domiciliëringen. Dus echt nieuw is het niet. Zij het dat de terugbetaling nu wel eens over de premies van de laatste 13 maanden zou kunnen gaan als blijkt dat het mandaat niet geldig is. Vermelden wij terloops nog dat binnen Europa een ander type van domiciliëring in ontwikkeling is (SDD fixed amount, vakjargon) waarbij er geen 8-wekenterugbetaalrecht zal zijn. Dit zal onder andere op vraag van de verzekeringssector ingevoerd worden. Maar dat is nog toekomstmuziek. Het is betalingstechnisch mogelijk dat de premie niet betaald wordt via de bankrekening van de verzekeringnemer. Een echtgenoot zou bijvoorbeeld door middel van het domiciliëringsmandaat toestemming kunnen geven om via zijn bankrekening de premies te laten debiteren voor een levensverzekering onderschreven door de andere echtgenoot. Bij levensverzekeringen onderschreven door twee verzekeringnemers zal het zelfs courant voorkomen dat de in het domiciliëringsmandaat opgegeven bankrekening van één van beide verzekeringnemers is. Vroeger werd hieraan minder aandacht besteed. De verzekeraar had eigenlijk geen goed zicht op de identiteit van de achterliggende bankrekeninghouders. Voortaan beheert de levensverzekeraar die domiciliëringsmandaten zelf. Hij weet dus in principe wie de premies betaalt. Dit kan op fiscaal en juridisch vlak gevolgen hebben. We durven op dit ogenblik nog geen inventaris maken van de mogelijke discussies die zich kunnen stellen. Maar als men de fiscale wetgeving letterlijk leest, dan is het bijvoorbeeld nog niet zo evident om te stellen dat belastingverminderingen voor het langetermijnsparen ook gelden als de premies niet vanuit de bankrekening van de verzekeringnemer werden betaald (de fiscale wettekst is in dit verband minder streng voor het pensioensparen). Ook kan men zich afvragen wat er moet gebeuren op het vlak van de (aangifte voor de) successierechten als duidelijk is dat de premies niet werden betaald via de bankrekening van de verzekeringnemer, maar bijvoorbeeld via de bankrekening van de begun-

7 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI stigde. Moet er dan morgen rekening gehouden worden met een nieuwe type intervenant, namelijk de premiebetaler? Die dus structureel kan verschillen van de verzekeringnemer? Tip: Een domiciliëring is een comfortabel en efficiënt betaalmiddel. Het is een opdracht voor heel de sector om ervoor te zorgen dat de consument hierin zijn vertrouwen behoudt, en dat het tegelijkertijd werkbaar blijft voor levensverzekeraars. begunstigingsclausule Luc Vereycken Erfgenamen vs. nalatenschap : quid met de schuldeisers? In eerdere bijdragen (Life & Benefits, 2012, nr. 3, p. 3 en 2013, nr. 9, p. 4) gingen we al in op het nieuw artikel 110/1 van de Landverzekeringswet. Dit artikel stelt in het kader van een levensverzekering de begunstigingsclausule de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer gelijk met de nalatenschap van de verzekeringnemer. Deze bijdrage gaat in dit kader wat nader in op de problematiek van de bescherming tegen schuldeisers. Hierover blijkt immers enig misverstand te bestaan. Situering Schuldeisers Als de nalatenschap van de verzekeringnemer als begunstigde in het kader van een levensverzekering wordt aangeduid, valt het kapitaal dat tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekeringnemer-verzekerde in zijn nalatenschap en behoort het tot het onderpand van zijn gebeurlijke schuldeisers. Dit is volgens de Landverzekeringswet in principe niet het geval als bijvoorbeeld de echtgenoot en/of de kinderen als begunstigden zijn aangeduid, zelfs niet als laatstgenoemden de enige erfgenamen van de overledene zijn. In dit geval kunnen de begunstigden het overlijdenskapitaal in ontvangst nemen en parallel de per hypothese deficitaire nalatenschap verwerpen. De schuldeisers zouden hen hooguit kunnen aanspreken a rato van de door de overledene destijds betaalde premies, en dan nog enkel mits de schuldeisers zouden aantonen dat die premies kennelijk buiten verhouding stonden tot de toenmalige vermogenstoestand van de verzekeringnemer en dat die laatste met bedrieglijk oogmerk heeft gehandeld (art Landverzekeringswet). Nu heeft de wetgever in 2012 een nieuw artikel 110/1 in de Landverzekeringswet geschoven. Die stelt de begunstigingsclausule de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer, tenzij anders bedongen, gelijk met de nalatenschap van de verzekeringnemer. Links en rechts hoort men opperen dat men misschien best effectief afstand neemt van de nieuwe wet (zie Life & Benefits 2013, nr. 9, p. 4 voor het na te leven formalisme in dit verband), om redenen van afscherming van het overlijdenskapitaal tegen aanspraken van (potentiële) schuldeisers van de overledene. Herhalen wij dat als de verzekeringnemer zijn nalatenschap aanduidt als begunstigde van het overlijdenskapitaal, zijn schuldeisers beslag kunnen laten leggen op de nalatenschap en dus ook op dat overlijdenskapitaal, dat er in dit geval immers deel van uitmaakt. Links en rechts hoort men opperen dat dit niet het geval

8 8 LIFE & BENEFITS NR 1 JANUARI 2014 KLUWER Addertje zou zijn als de begunstigden de wettelijke erfgenamen ten persoonlijke titel, in afwijking van artikel 110/1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst zouden zijn. Maar is dat wel zo? Met laatstgenoemde begunstigingsclausule verwerven de wettelijke erfgenamen, in tegenstelling tot de begunstigingsclausule de nalatenschap, een persoonlijk recht (ius propium) en een rechtstreekse vordering op de verzekeraar, die juridisch losgekoppeld is van hun erfrechtelijke aanspraken op de nalatenschap van de overledene. Het burgerlijk wetboek zal in dit geval hooguit dienen om de wettelijke erfgenamen en dus de begunstigden van het overlijdenskapitaal te identificeren, meer niet. Zijn er meerdere wettelijke erfgenamen, dan ontvangen zij, tenzij anders bepaald, elk een gelijk deel van dat overlijdenskapitaal. De verdelingsregels van het burgerlijk erfrecht, mogelijk gecorrigeerd via testament, spelen normaal niet. Maar of dit volstaat om ook de schuldeisers van de overledene op afstand te houden, is maar zeer de vraag. Want als de erfgenamen de nalatenschap zouden verwerpen, wat logisch zou zijn indien die nalatenschap deficitair blijkt te zijn, verliezen zij volgens het laconieke artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek meteen ook de hoedanigheid van erfgenaam : De erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. En als de betrokkenen door de verwerping van de nalatenschap juridisch geen erfgenaam blijken te zijn, zijn zij met voormelde begunstigingsclausule meteen ook geen begunstigde van het overlijdenskapitaal. Dit overlijdenskapitaal riskeert zo alsnog in de nalatenschap en dus in de armen van de schuldeisers van de overledene te vallen Tenzij misschien de erfgenamen de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving zouden aanvaard hebben, wat echter nogal omslachtig is. Misschien refereert men in de begunstigingsclausule dan ook best aan de erfgerechtigden eerder dan aan de erfgenamen. Bepaalde rechtsleer houdt immers voor dat erfgerechtigden de personen zijn die geroepen worden tot de erfenis, zelfs als zij de erfenis verwerpen. De term erfgerechtigden is echter niet wettelijk afgelijnd, zodat we potentieel weerom moerassig terrein betreden (zie Cahier Life & Benefits 2009/1 inzake beleggingsverzekeringen, p. 31). Het beste is misschien nog om in de begunstigingsclausule bij overlijden in eerste instantie de rij af te lopen van alle personen voor wie de verzekeringnemer enige sympathie koestert. Om dan finaal de begunstigingsclausule af te ronden met de nalatenschap van de verzekeringnemer. Tip: Wie (potentiële) schuldeisers op afstand wil houden vermijdt best om de nalatenschap of de wettelijke erfgenamen te begunstigen of duwt die best zo ver mogelijk naar achter in de begunstigingsclausule. Paul Van Eesbeeck Redactiecomité: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Hoofdredactie: Paul Van Eesbeeck - Eindredactie: Patrick Lambrecht De nieuwsbrief Life & Benefits is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

inhoud tweede pijler zelfstandigen

inhoud tweede pijler zelfstandigen TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" februari 2014 nr. 2 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud tweede pijler zelfstandigen VAPZ

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring.

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. In het kader van de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area of gemeenschappelijk eurobetalingsgebied), werd naast de

Nadere informatie

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10

Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Update@Work Februari 2014 Nummer 2 Jaargang 10 Uitkering van de verzekerde overlijdensprestaties: nalatenschap versus de wettelijke erfgenamen? Gevolgen voor de 2de pijler. Door de wet van 13.1.2012 1

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" mei 2014 nr. 5 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357

TIJDSCHRIFT BUSINESS MEDIA mei 2014 nr. 5 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" mei 2014 nr. 5 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 inhoud levensverzekeringen Successieplanning met levens-verzekering

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

inhoud Hospitalisatiedekking kan ook zonder verzekering hospitalisatieverzekering

inhoud Hospitalisatiedekking kan ook zonder verzekering hospitalisatieverzekering TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" maart 2014 nr. 3 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 inhoud hospitalisatieverzekering Hospitalisatiedekking kan ook

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

inhoud aanvullende pensioenen Nul euro Belgische belasting betalen als men het pensioen in het buitenland krijgt

inhoud aanvullende pensioenen Nul euro Belgische belasting betalen als men het pensioen in het buitenland krijgt LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud aanvullende pensioenen Nul euro Belgische belasting betalen als men het pensioen in het buitenland krijgt section title Heading 1Error! Bookmark not defined. Pensioenkapitalen

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/044 BERAADSLAGING NR. 17/021 VAN 7 MAART 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DATABANK

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst 40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst Met bijdragen van: Piet Battiau Isabelle Desmeytere Marc Govers Ine Lejeune Sven Reynders Danny Stas Jeffrey Owens Patrick Wille Ragheno Business Park

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

inhoud 2%-premietaks en 25%-voorheffing Levensverzekering blijft interessante langetermijnbelegging

inhoud 2%-premietaks en 25%-voorheffing Levensverzekering blijft interessante langetermijnbelegging TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" januari 2013 nr. 1 Jaargang 18 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud 2%-premietaks en 25%- voorheffing

Nadere informatie

NEWSLETTER EMPLOYEE BENEFITS

NEWSLETTER EMPLOYEE BENEFITS NEWSLETTER EMPLOYEE BENEFITS Editie 1 Jaargang 2014 Impact van de Wet Swennen op de Begunstigingsclausule van Levensverzekeringen Bestemd voor ondernemingen en hun werknemers aangesloten bij een groepsverzekering.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Paul Van Eesbeeck Onderwerp Toenemende financiële gegevensverstrekking en -uitwisseling over de grenzen heen Datum November 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

inhoud levensverzekering De anti-geslachtsdiscriminatiewet

inhoud levensverzekering De anti-geslachtsdiscriminatiewet TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" maart 2013 nr. 03 Jaargang 18 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud levensverzekering De anti-geslachtsdiscriminatiewet

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds APRA Leven, vennootschap in vereffening De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds uitgave 11 augustus 2011 www.bijzonderbeschermingsfonds.be BIJZONDER BESCHERMINGSFONDS

Nadere informatie

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012 Luc VANDEKERKHOVE 2 oktober 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier november-december Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave ROOKMELDERS VOORTAAN VERPLICHT:

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent NV CRELAN INSURANCE : E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Buitenlandse levensverzekering. voortaan te melden in aangifte. levensverzekeringen

Buitenlandse levensverzekering. voortaan te melden in aangifte. levensverzekeringen TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" mei 2013 nr. 5 Jaargang 18 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 inhoud Buitenlandse levensverzekering voortaan te melden in aangifte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST MICHIEL DEWEIRDT BARBARA MAMMARELLA Advocaten bij Monard-D Hulst 2013

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco SEPA met Wings Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. Dit white paper bespreekt alle praktische zaken met betrekking

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

inhoud Kan interne pensioenbelofte net voor ontbinding vennootschap nog geëxternaliseerd worden? IPT-verzekering zelfstandigen

inhoud Kan interne pensioenbelofte net voor ontbinding vennootschap nog geëxternaliseerd worden? IPT-verzekering zelfstandigen TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" september 2013 nr. 7 Jaargang 18 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud IPT-verzekering zelfstandigen

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie