Verslag stakeholderdialoog 2013 I 8 november. Koninklijke BAM Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag stakeholderdialoog 2013 I 8 november. Koninklijke BAM Groep"

Transcriptie

1 Verslag stakeholderdialoog 2013 I 8 november Koninklijke BAM Groep

2 Verslag Stakeholderdialoog VBDO December

3 Pieterstraat Jt Utrecht t +31 (0) Verslag Stakeholderdialoog Samenvatting 4 Overzicht stakeholderdialoog 5 Dialoogronde materialen 6 2. betrekken van leveranciers 7 3. anticorruptie en integriteit 8 Dialoogronde materialen betrekken van leveranciers anticorruptie en integriteit Afsluiting 12 Vbdo report by the dutch association of investors for sustainable development (Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling) 3

4 Samenvatting op vrijdag 8 november 2013 ging koninklijke bam groep voor het vierde jaar in gesprek met verschillende stakeholders over haar duurzaamheidsbeleid middels een multi-stakeholderdialoog. de belangrijkste boodschappen die de stakeholders deze middag ten gehore brachten staan hieronder puntsgewijs vermeld. bam zou een voorloper- en leiderschapsrol op zich moeten nemen in de sector, daarbij kan hergebruik van bouwmaterialen een belangrijke kpi worden van bam. bam moet zich meer focussen op een circulaire economie. ga als bam de dialoog verder aan met leveranciers, klanten en overheid en neem het initiatief. de leveranciers willen graag zien dat zij richting een partnerschap met bam gaan. hierbij zijn betere samenwerking en meer transparantie van belang. Je hebt integriteit of je hebt het niet, een beetje integriteit bestaat niet. om integriteit te bevorderen moeten problemen en zwaktes bespreekbaar blijven. het is aan het top management om integer gedrag in de sector en het bedrijf zichtbaar te bevorderen en te belonen in plaats van af te straffen. bam zou zich, als grootste speler in de sector meer mogen uitspreken over niet-integer gedrag in de sector. 4

5 Overzicht stakeholderdialoog de middag begon met een woord van welkom door nico de Vries (voorzitter van de raad van bestuur, bam). nico de Vries gaf aan hoe belangrijk de mening van stakeholders voor bam is. hierna volgde een inleiding van giuseppe van der helm (directeur, Vbdo) waarna er een introductie van de deelnemers volgde. de groep externe stakeholders bestond uit ongeveer 25 personen die werkzaam zijn bij voor bam relevante financiële instellingen, klanten, overheden, leveranciers, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en service providers. daarnaast waren er interne stakeholders van verschillende werkmaatschappijen aanwezig. Vervolgens gaf William van niekerk (directeur Csr, bam) inzicht in het duurzaamheidsbeleid van bam. William van niekerk gaf aan dat de belangrijkste doelen van bam onder andere het verbeteren van de volgende punten zijn; veiligheid, reduceren van Co2 emissies en afval, meer transparantie in bijdrage in het terugdringen van de effecten van klimaatverandering en het duurzaamheidsverslag 2013 baseren op gri 4. hierna was het woord aan saskia Verbunt (project manager duurzaam ondernemen, Vbdo) om de resultaten van de voorbereidende enquête (gericht op de materialiteit van thema s voor bam) met de stakeholders te delen. na dit plenaire deel werd er over gegaan tot de dialoogrondes. Dialoog de groep ging in drie subgroepen uiteen om door middel van 2 dialoogrondes met elkaar in dialoog te gaan. de uitkomsten van de voorbereidende enquête lagen ten grondslag aan de keuze van de dialoogonderwerpen. het betrof de volgende drie onderwerpen die door de stakeholders als materieel voor bam werden gezien: 1) materialen 2) betrekken van leveranciers 3) anti-corruptie. in de eerste ronde werd de stakeholders gevraagd om de push factoren rondom de thema s in kaart te brengen. in de tweede ronde gingen de stakeholders met elkaar in dialoog over de pull factoren voor bam. 5

6 Dialoogronde 1 in de eerste ronde werden de onderwerpen besproken vanuit de vraag: Welke maatschappelijke behoeften leven er nu en in de toekomst (push factor)? 1. Materialen inleiding: De bouw is verantwoordelijk voor de verwerking van aanzienlijke hoeveelheden materiaal. in Nederland gebruikte BAM in 2012 bijvoorbeeld meer dan 1,3 miljoen ton asfalt, m 3 beton, en 61,000 ton staal. De winning van grondstoffen hiervoor, en het produceren van asfalt, cement en staal zijn processen die veel CO2 produceren. Bovendien wordt beton nog maar zeer beperkt gerecycled. BAM zou graag minder milieubelastend werken en wil haar stakeholders daarom uitnodigen om aan te geven waar in de toeleverende industrie verbeteringen te behalen zijn die BAM kan benutten of versnellen, bijvoorbeeld door de afname van producten die zijn samengesteld met een hoger aandeel gerecyclede materialen. Volgens de stakeholders richt de bouwsector zich nog niet genoeg op het verduurzamen van de sector. op dit moment blijft (enkele uitzonderingen daargelaten) met name de vraag naar de goedkopere, minder duurzame producten hoog. dit komt in het merendeel van de gevallen door een oppervlakkige economische redenering. opdrachtgevers zoeken nog al te vaak naar de goedkopere opdrachtnemer, waardoor de duurzaamheid van een project in geding komt. de stakeholders geven echter aan dat bam, als grote speler binnen de markt, invloed kan uitoefenen en hier het voortouw in kan en moet nemen. bam is niet alleen de eindklant, zij zijn ook opdrachtgever. hierdoor kan en moet bam een selectie maken van opdrachtnemers en alleen diegene selecteren die zich houden aan de richtlijnen die bam en de maatschappij graag zouden zien, om zo tot een verduurzaming van de keten te komen. de aanbeveling vanuit de stakeholders is dan ook dat bam een grotere rol dient te spelen om de keten naar een circulaire keten met hergebruik te leiden. om het recycle percentage voor de productie van bouwmaterialen te verhogen, kan het belangrijk zijn dat bam zelf eigenaar wordt van recycle bedrijven. op deze manier zal bam de aanvoer van recyclebare materialen veilig stellen. bam heeft zo n positie al bij asfaltcentrales. beton kan voor 100% gerecycled worden. een constatering en verwachting die de stakeholders echter ook hadden, was dat de opdrachtgevers van bam, waaronder de overheid (helaas) vaak nog niet zover zijn. een van de aanbevelingen van de stakeholders is dat bam pro-actief gaat lobbyen voor nieuwe regelgeving en vergroening van belastingen, zodat de business case voor gebruik van gerecycled materiaal op orde komt. een andere stap is het in kaart brengen van sociale en ecologische kosten in de prijs ( true Price, naar het voorbeeld van Puma). mede door een element als regelgeving worden opdrachtgevers geforceerd om zich hierop te richten en zich eraan te houden. het is een stap in de goede richting van een bouwketen van hergebruik, die bam kan initiëren. Volgens de deelnemers ligt de toekomst voor bam bij het hergebruik van materialen en kan bam de circulaire economie als middel hier goed bij gebruiken. hergebruik van materialen kan wel degelijk een kpi vormen voor bam. een aanvulling uit de groep betrof de rol van pensioenfondsen. indien zij steeds meer participeren in het financieren van bouw- en energieprojecten, hebben zij een grote verantwoordelijkheid. Volgens de stakeholders zouden pensioenfondsen criteria moeten opstellen met als doel: het niet langer financieren van niet-duurzame projecten. nogmaals, regelgeving kan hier een belangrijk verschil in maken en bam kan hier de regelgevers op aansporen. tot slot brachten de stakeholders het sociale aspect rondom materiaal gebruik naar voren. bam moet weten dat de maatschappij alsook de stakeholders verwachten dat bam weet waar materialen vandaan komen en hoe de werkcondities zijn van de betrokken medewerkers in de keten. arbeidsomstandigheden bij de winning van ijzer t.b.v. staal zijn bijvoorbeeld nog bedroevend. transparantie over de sociale aspecten van de materialen die gebruikt worden in de bouwsector is belangrijk en bam kan daar volgens de stakeholders invloed op uit oefenen. 6

7 Dialoogronde 1 2. Betrekken van leveranciers inleiding: Van de omzet van BAM is 73% afkomstig van producten, leveranciers en onderaannemers. Zij vormen een belangrijke schakel in het proces van BAM en door hen te betrekken bij de doelstellingen van BAM op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de reductie van CO2 emissie en de verbetering van het afvalmanagement. De uitdaging op het gebied van leveranciers is het integreren van de kennis en kunde van de leveranciers in de bedrijfsvoering. Volgens de stakeholders is een belangrijk aspect bij het betrekken van leveranciers de social return. stakeholders geven aan dat er op het moment op dit punt nauwelijks actief beleid gevoerd is/wordt met betrekking tot de uitvraag. indien social return is opgenomen in de offerte dan wordt men daar niet voor beloond. als de leveranciers en bam het belangijker gaan vinden dan zou dit kunnen worden gecommuniceerd richting de klant. de uitvraag is belangrijk, en hiervoor zou men samen de handen ineen kunnen slaan om de klant hierbij te helpen. deelnemers geven aan dat bam zou kunnen proberen om de klant nog meer te betrekken. Zo zou bam hen bijvoorbeeld kunnen helpen bij het opstellen van de uitvraag omdat bam weet wat er mogelijk en nodig is. maak de klant duidelijk dat hij veel meer kan vragen door bijvoorbeeld een uitdaging voor de prestatie neer te leggen. Volgens de stakeholders zouden bam en haar leveranciers moeten bewegen van een projectmatig proces naar een procesmatig verloop. ook zou bam haar leveranciers nadrukkelijker kunnen selecteren op belangrijke aspecten, zoals kwaliteit (hierin zit duurzaamheid dikwijls verweven), duurzaamheid en het hanteren van regelgeving betreffende sociale aspecten. de leveranciers die bij de dialoog aanwezig waren spraken een wens uit: van leveranciers tot Partnerschap! een betere samenwerking en meer transparantie kunnen hier het gevolg van zijn. eventuele risico s dienen geïdentificeerd te worden. door deze te delen kunnen ze geminimaliseerd worden. stakeholders gaven hierbij aan dat mocht er een betere samenwerking tussen bam en hun leveranciers komen, dan moeten beide hun thema s met elkaar afstemmen zodat deze overeenkomen. dezelfde definities van duurzaamheid, veiligheid etc. moeten voor beide helder en hetzelfde zijn. logischerwijs zou het alles behalve effectief zijn om allemaal aparte richtlijnen en doelstellingen te hanteren. 7

8 Dialoogronde 1 3. Anticorruptie en integriteit inleiding: De integriteit van de bouwsector is een terugkerende zorg in de maatschappij. BAM gelooft dat niet-integer handelen grote schade kan berokkenen in de productieketen en aan de reputatie van BAM. BAM ziet integer handelen als voorwaarde voor eerlijke competitie en competitie is een belangrijke aanjager van innovatie. Stakeholders van BAM hebben baat bij anti-corruptie maatregelen en ze dragen daar zelf ook aan bij. Wat zou BAM van haar stakeholders kunnen overnemen en hoe zou BAM met haar stakeholders kunnen samenwerken om de integriteit in de keten verder te vergroten? Vrijwel vanaf het begin van de discussie, toen de stakeholders per onderwerp per groep in beraad gingen, werd het onderwerp anticorruptie vervangen door het begrip integriteit. de uitdaging is dat integriteit plaatsvindt op verschillende niveaus: micro versus macro. als je geen integriteit hebt in markten en economieën, dan kan je niemand vertrouwen. als je als onderneming niet integer bent, wat zijn dan de gevolgen? Verschillende uitkomsten zijn mogelijk, maar altijd zal dit een negatief gevolg hebben op de onderneming en/of de maatschappij. de stakeholders waren het er over eens dat een beetje integer geen mogelijkheid is, je bent het of je bent het niet. tegelijkertijd zit hierin ook de grootste uitdaging. op macroniveau kan een onderneming integer zijn door o.a. een goed remuneratiebeleid te voeren, de checks & balances op orde te hebben etc. een vraag die gesteld werd was; hoe integer ben je naar je opdrachtgever? misschien zie je wel als bouwer dat er bepaalde processen goedkoper en/of beter kunnen, is dit iets wat je moet aangeven? op microniveau de manier waarop integriteit bespreekbaar is binnen de onderneming. Volgens de stakeholders moet er een bedrijfscultuur heersen waarin integriteit niet gestraft wordt en wellicht zelfs beloond. een van de belangrijkste aanvullingen uit de groep was de gewetensvraag; hoe ver ga je met integriteit als het je geld kost? Volgens de stakeholders is het antwoord hierop simpelweg: bam moet deze vraag aan zichzelf stellen. er zijn bij integriteit wel veel grijze gebieden. Collega s binnen de sector moeten met elkaar in gesprek gaan. dit kan helpen voor een toename van integriteit. daarnaast dienen dilemma s en risico s inzichtelijk te worden gemaakt. denk na over de gevolgen die het heeft als je als bedrijf niet integer bent. 8

9 Dialoogronde 2 in de tweede ronde werden dezelfde onderwerpen 1) materialen 2) betrekken van leveranciers en 3) anticorruptie en integriteit, besproken met een focus op de push factor voor BAM. Bij de verschillende onderwerpen stonden de volgende vragen centraal: wat kan BAM leveren, hoe moet BAM handelen en welke stappen horen daarbij? Oftewel, hoe kan BAM deze onderwerpen verder duwen? 1. Materialen Een van de grote vragen op dit onderwerp is; Hoe kan BAM die gewenste hergebruik en kringloop principes implementeren in bouwprocessen, bij haar eigen beleid en met eigen producten en diensten? Een circulaire economie is hierbij een mooi uitgangspunt, tegelijkertijd is het lastig om dit te realiseren omdat het richting een ideale situatie gaat. De trend in de bouw rondom materialen heeft volgens de deelnemers nog geen focus op een circulaire economie, maar meer op het opstellen van de kosten van het project. een goed startpunt voor beter en duurzamer materiaalgebruik ligt volgens de deelnemers bij het inzichtelijk maken van de belangrijkste materialen en welke (toekomstige) problemen hierbij spelen. tijdens de dialoog bleek dat hier een dilemma schuilt rondom de ethiek in deze keuze. bijvoorbeeld: recyclen van hout versus nieuw FsC hout? belangrijke punten van verbetering voor de volledige sector zijn afspraken t.o.v. materialen en meer duidelijkheid in wat goede materialen zijn. het uitzoeken en formuleren van deze begrippen en afspraken is belangrijk voor bam en de sector waar zij zich in begeeft. een andere suggestie waarmee bam het materiaalgebruik kan verduurzamen ligt volgens de deelnemers in nauwere samenwerking en betere afspraken met opdrachtgevers en leveranciers tijdens het gehele gebruikstraject. daarnaast is de vertrouwensband met leveranciers en klanten van belang en tegelijkertijd is bij sommige aanbestedingsprocedures een nauwere vorm van samenwerking lastig. een voorbeeld van samenwerking is een nieuw gebouw voor schiphol. traditioneel zou bam alleen een rol hebben in de bouw, maar bam kan ook een rol oppakken bij het ontwerp, de financiering, het beheer en het onderhoud, zogenoemde dbfmo-contracten. op deze manier kunnen klanten beter geholpen worden met lagere gebruikerslasten, als gekozen wordt voor een hogere investering (energiezuinig bouwen, esco s). een andere interessante ontwikkeling waarbij er anders met materialen wordt omgegaan is de toename van lease concepten (bv door Philips en desso). deelnemers geven aan dat bam zich zou kunnen afvragen wat dit voor bam betekent en hoe zij dit in haar producten en diensten kan toepassen. een andere mogelijkheid is dat bam leiderschap laat zien voor het belonen van circulair materiaalgebruik binnen de bouwsector. Zo nam Prorail ooit het initiatief om bij aanbestedingen Co2-reductie te belonen door de Co2 prestatieladder. Wellicht zou er zoiets moeten komen voor circulaire bouwmaterialen? tot slot werd bam door de stakeholders de suggestie gedaan om kpi s voor duurzame producten en diensten als percentage van de totale omzet op te nemen waarmee duurzaam materiaalgebruik kan worden gestimuleerd. anderen gaven bam advies over duurzaam slopen en de aanbevelingen om het door bam met Uts ontwikkelde slimme logistiek concept verder uit te bouwen. 9

10 Dialoogronde 2 2. Betrekken van leveranciers De centrale vragen binnen dit onderwerp waren: hoe zou BAM van de productieketen gebruik kunnen maken om haar duurzaamheidsdoelen beter te kunnen bereiken? Welke initiatieven van leveranciers zou BAM kunnen omarmen om verder te verduurzamen en hoe kan BAM leveranciers activeren om duurzaam te ondernemen? deelnemers waren duidelijk dat als bam nadrukkelijk ergens voor gaat staan en haar droom durft uit te spreken ze in staat is om anderen mee te krijgen naar een stip op de horizon. het marktaandeel van bam is wellicht niet het allergrootst, maar bam heeft een goed imago waar gebruik van gemaakt kan worden om leveranciers te laten aanhaken op de onderwerpen die bam belangrijk vindt om de sector te verduurzamen. bam zou een strategisch thema (bv energieneutraal bouwen, weg voor de toekomst, duurzame wijk of materialen zoals staal, hout, asfalt) kunnen kiezen dat aansluit op de bedrijfsvoering in relatie tot de drie P s ; People, Planet en Profit. het te kiezen thema moet daarnaast een thema zijn dat een grote relevante impact heeft binnen de sector. op dit moment werkt de sector met een aantal leidende principes die zijn opgesteld door 7 bedrijven. deze leidende principes kunnen worden gekoppeld aan het thema. door een ambitieuze doelstelling op het thema te zetten, dit vervolgens met leveranciers te delen en hen te betrekken in het realiseren van de ambitie kunnen leveranciers aanhaken. in deze samenwerking worden leveranciers partners. het is hierbij van belang om te realiseren dat er een aantal essentiële voorwaarden zijn voor succesvolle samenwerking zoals, bereidheid om te investeren, nemen van gezamenlijk risico, een duidelijk gezamenlijk doel en wederzijdse afhankelijkheid. tot slot zal het helpen om bij het thema ook de meetbaarheid te laten zien om zo duidelijk te maken dat en hoe men stappen kan maken. Vanuit de leveranciers werd nog een andere wens uitgesproken, om samen met bam de gezamenlijke uitdaging aan te gaan om de betalingstermijn terug te draaien naar 1 maand. 10

11 Dialoogronde 2 3. Anticorruptie en integriteit De centrale vragen binnen dit onderwerp waren: Wat kan BAM doen om integer te handelen? Hoe is het binnen BAM? Volgens de stakeholders is het imago van BAM naar buiten toe redelijk tot goed. Op de werkvloer is er sprake van een cultuur waarin men elkaar goed aan kan spreken. De deelnemers geven aan dat BAM dit vol dient te houden. Er werd een suggestie geopperd om van elk integriteitsprobleem een casus te maken dat hiermee kan dienen als een richtlijn voor toekomstig gedrag. Tevens is het belangrijk dat er vertrouwenspersonen zijn, daarnaast is de vraag of de compliance officers intern of extern moeten zijn. Voor beide opties valt er iets te zeggen: extern is onafhankelijker, intern is laagdrempeliger. de verticaliteit binnen bam is belangrijk en tot op het hoogste niveau moet integriteit echt een issue zijn. het bestuur bam moet kijken of dit niet een onderwerp is die zij moeten introduceren in de top van de bam. een vraag vanuit de groep was of de bedrijfscultuur van de bam zich niet te strikt aan de regels houdt. Wanneer er veel waarde wordt gehecht aan regels, kan het zich doen voorkomen dat medewerkers zich niet integer zullen gedragen, omdat er te weinig ruimte is voor eigen interpretatie/verstand. stakeholders gaven aan dat het integer gedrag binnen bam ook te stimuleren is door misstanden in de sector uit te spreken. een overal consensus binnen de groep was dat bam echter een zeer goede reputatie heeft en dat er haast geen twijfel over bestond dat bam dit op een goede manier ging implementeren en/of hun goede reputatie zou gaan doorzetten. Aanvullingen na de afloop van de twee dialoogrondes was er ruimte voor aanvullingen vanuit de groep. hierbij kwam wederom de vraag over het leiderschap en prominente rol die bam kan nemen. bam reageerde hierop dat zij dit moeilijk vinden om te combineren met een bescheiden rol die zij graag innemen. deze voorloperrol kan worden geïnterpreteerd als arrogant. echter werd ook opgemerkt dat een beetje arrogantie geen kwaad kan en dat bescheidenheid ook verkeerd vertaald kan worden in besluiteloosheid. de leidende, innovatieve projecten kunnen op de lange termijn een goede return on investment opleveren en zodanig kunnen deze projecten een kpi vormen voor de bam. duidelijk zichtbare innovatieve projecten kunnen ook in de toekomst gaan zorgen voor het binnenhalen van meerdere projecten. 11

12 Afsluiting na afloop van de twee dialoogrondes schetste giuseppe van der helm de volgende opvallende en terugkerende bevindingen van de middag; bam zou leiderschap kunnen laten zien door een voortrekkersrol te nemen en boegbeeld te vormen met leveranciers en onderaannemers kan in de branche verder worden gewerkt. bam kan helpen om de thema s te bepalen en samen een programma op te zetten en de risico s te dragen. dit zou bijvoorbeeld op het gebied van recycling kunnen. bij samenwerking is loyaliteit belangrijk. hoe creëer je deze met opdrachtgevers als er met aanbestedingen wordt gewerkt? en hoe doe je dit met onderaannemers en leveranciers? transparantie is een kernelement. ga ook bij de onderaannemers steeds verder, ga ook bij hen op de vloer lopen. laat als leider zijnde ook de dilemma s en/of zwaktes zien. hierdoor zul je de door bam verwachte arrogantie die anderen aan bam zullen toekennen, wegnemen. laat bescheidenheid achterwegen. hierdoor kan je ook een bepaalde code/standaard taal gaan creëren. bijvoorbeeld; afval bestaat niet. als je integer bent krijg je ook meer voor elkaar. als je de leider bent krijg je ook meer voor elkaar binnen de branche en in de sector want je kan en mag dan ook anderen aanspreken. diverse stakeholders spraken overigens teleurstelling uit richting de overheid ten aanzien van duurzaam inkopen en aanbestedingsregels die duurzaamheid niet stimuleren. bam en andere stakeholders zoudendaar volgens de deelnemers hun ontevredenheid over mogen uiten. nico de Vries (voorzitter raad van bestuur, bam) sloot de bijeenkomst af. hij gaf aan dat de bam met een enorme mand aan gedachten en suggesties naar huis gaat. daarvoor bedankt hij iedereen die aanwezig was en geeft aan dat bam deze informatie goed tot zich zal laten doordringen. 12

13 Voor meer informatie: Koninklijke BAM Groep W.J. (William) van Niekerk, Directeur Corporate Social ResponsibilityTelefoon (030) / Mobiel Vbdo (Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling) i i i Pieterstraat 11, 3512 JT Utrecht, T +31 (0) ,

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me?

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Het keurmerk voor beton Ron Peters, directeur VOBN. Stelling: Bouwen met beton is duurzaam bouwen. Eens of Oneens? Inhoud Beton is duurzaam. Keurmerk Beton

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Introductie van het bedrijf Uitvinder van de Heuga tapijttegel Omzet $ 1 miljard 3500 medewerkers

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie mvoconsultants.nl BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie Waarom MVO? Dat is een vraag die wij altijd stellen voordat bedrijven een begin maken met hun beleid op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

MVI & EMVI: Perfect match? 24 november 2015, SMI Stabi congres, Zoetermeer

MVI & EMVI: Perfect match? 24 november 2015, SMI Stabi congres, Zoetermeer MVI & EMVI: Perfect match?, SMI Stabi congres, Zoetermeer Prof dr ir, Tilburg University Het is de route niet de kaart Niet de uitkomst maar het raadsel Het zijn je ogen niet de kleppen Niet het eindpunt

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit Duurzame Dialogen over people, planet, profit Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd

Nadere informatie

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse Contouren van morgen Proces van materialiteitsanalyse Definitie en context Definitie Wat is echt materieel voor een goed begrip van de waardecreatie door een onderneming? Te onderzoeken aan de hand van:

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Workshop: Bouwen aan Duurzaamheid Sectie Duurzaam Ondernemen, VVM. Nationale Milieudag 11 juni

Workshop: Bouwen aan Duurzaamheid Sectie Duurzaam Ondernemen, VVM. Nationale Milieudag 11 juni Workshop: Bouwen aan Duurzaamheid Sectie Duurzaam Ondernemen, VVM Nationale Milieudag 11 juni PAGINA 0 Workshop Bouwen aan Duurzaamheid, Nationale Milieudag 11 JUNI 2015 Sectie Duurzaam Ondernemen, VVM

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Material Value Circle

Material Value Circle Material Value Circle Meerwaarde in de circulaire waarde keten Lonneke de Graaff Materials 2014 l.graaff@dpivalucentre.nl Inhoud DPI Value Centre Wat is de Value Circle? Waarom kijken naar de Value Circle?

Nadere informatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie

Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie Opdrachtgevers: - Provincie Utrecht - Gemeente Utrecht - Gemeente Amersfoort Middag/avond over biobased aanbesteden Centre of Expertise

Nadere informatie

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Green Deal Circulaire Inkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Utrecht, 16 januari 2014 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor -

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor - Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij - met de natuur als mentor - KIVI 23 september 2014 Inclusief en circulair innoveren en co-creëren door te inspireren Geanne van Arkel Sustainable

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Op zoek naar het sociale gezicht van inkoop 24 maart 2015,NEVI Zuid bijeenkomst Tilburg. Prof dr ir Bart Vos

Op zoek naar het sociale gezicht van inkoop 24 maart 2015,NEVI Zuid bijeenkomst Tilburg. Prof dr ir Bart Vos Op zoek naar het sociale gezicht van inkoop 24 maart 2015,NEVI Zuid bijeenkomst Tilburg Prof dr ir Bart Vos Het is de route niet de kaart Niet de uitkomst maar het raadsel Het zijn je ogen niet de kleppen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder CO 2 Prestatieladder Plan van Aanpak Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Duurzaam ondernemen Waar praten we over? Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Onderwerpen Duurzaam ondernemen. Waar praten we over? Wat is MVO? Ontwikkelingen Waarom duurzaam ondernemen? ISO 26000

Nadere informatie

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016

Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016 Stakeholderdialoog Duurzaamheid 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Duurzaamheid bij... 4 Duurzaamheidsbeleid 2017-2020... 5 Dialoogronde 1: Inclusiviteit... 6 Dialoogronde 2: Mobiliteit... 7 Afronding

Nadere informatie

Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014

Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014 Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014 Sustainable Concrete Centre Oosterhout (NB), The Netherlands Director: Mantijn van Leeuwen m.vanleeuwen@crh-scc.nl +31 6 2275 4364 MVO netwerk

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie

Innovatie in de bouwketen. Uitslag extra vragen enquête Monitor Bouwketen

Innovatie in de bouwketen. Uitslag extra vragen enquête Monitor Bouwketen Innovatie in de bouwketen Uitslag extra vragen enquête Monitor Bouwketen Innovatie in de bouwketen Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Waar start je als ondernemer met duurzaamheid

Waar start je als ondernemer met duurzaamheid Waar start je als ondernemer met duurzaamheid www.will2sustain.com SPELREGELS PARTICIPATIEF INTERACTIEF MOBIELTJES GEBRUIK MAKEN VAN KENNIS IN DE GROEP CONCREET TOEPASSEN GEBRUIK MAKEND VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

1.8 DUURZAME SLOOP HEEFT DE TOEKOMST

1.8 DUURZAME SLOOP HEEFT DE TOEKOMST 1.8 DUURZAME SLOOP HEEFT DE TOEKOMST Peter Diepenhorst, ontwikkelingsmanager Delta Projectontwikkeling Stefan van Uffelen, directeur Dutch Green Building Council Jan van t Westeinde, senior manager Sustainability

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 Erik Bronsvoort de groene draad van morgen 26/05/2012 06-81118061 erik@degroenedraadvanmorgen.nl Inhoud

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Belanghebbenden CO 2 -reductieprogramma

Belanghebbenden CO 2 -reductieprogramma CO 2 -reductieprogramma KWS Infrabouw Belanghebbenden CO 2 -reductieprogramma KWS Infrabouw Auteur : Frank Morel Gecontroleerd: Frank Faber Versie : 3.0 Status : Definitief Datum : 28 maart 2013 Documentnaam

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN PLAN VAN AANPAK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Inleiding Op 8 december 2016 heeft Zoetermeer het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Zoetermeer heeft hiermee aangegeven

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6 BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BRANDWIJK HOLDING BV... 3 3 Sector- en keteninitiatieven... 3 4 Passieve deelname aan initiatieven...

Nadere informatie

Met het communiceren van de CO2-prestaties streeft Van der Ende meerdere doelen na, te weten:

Met het communiceren van de CO2-prestaties streeft Van der Ende meerdere doelen na, te weten: Prestatieladder 1. Inleiding Eén van de kernwaardes die Van der geformuleerd heeft luidt We leveren duurzame diensten en producten en passen methodes toe die mens en milieu zo min mogelijk belasten Het

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Green Deal Circulaire Gebouwen

Green Deal Circulaire Gebouwen Green Deal Circulaire Gebouwen 28-11-2015 Green Deal Circulaire Gebouwen 2 CFP Green Buildings: zo veel mogelijk gebouwen winstgevend verduurzamen 28-11-2015 Green Deal Circulaire Gebouwen 3 3 28-11-2015

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 november 2015 Paul Feenstra KAM Manager Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring, visie en missie 2. Doelstellingen en metingen a. Kwartaalmetingen b. Actiepunten

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering Duurzaam inkopen inhoud presentatie inleiding; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Samen naar een klimaatneutraal spoor. Frans Slats Thijs Cloosterman

Samen naar een klimaatneutraal spoor. Frans Slats Thijs Cloosterman Samen naar een klimaatneutraal spoor Frans Slats Thijs Cloosterman Samen? Vervoerders en infrabeheerders moeten samenwerken voor optimale CO 2 reductie 1+1=3 Samen naar een klimaatneutraal spoor 1 2 De

Nadere informatie

Van Beek Infra Groep BV.

Van Beek Infra Groep BV. Communicatieplan CO 2 -reductie Van Beek Infra Groep BV. Etten-Leur, 28 april 2015 (documentnummer 50101.03) Auteur(s): VGMK-coordinator Geaccordeerd door: Peter van Beek, Directie C O L O F O N Het format

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie