Macro economie. Vooruitblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro economie. Vooruitblik"

Transcriptie

1 Macro economie Beleggerslopenin2013vooruitopverderherstelvandewereldeconomie,waardoordeAEX14,15% hogerstaatdanaanheteindevan2012.inchinawistmenvooralsnogeenhardelandingte vermijdenenindevszettehethersteldoor.eenvandebelangrijksteindicatoren,deamerikaanse huizenmarkt,is13%gestegen.ookindeeuropeseuniezienwetekenenvanherstel.zelfsin economieëndieaanhetinfuuslagenzoalsspanjeenierlandzienwedeeconomische omstandighedenverbeteren.endebalticdryindex(debelangrijkstegraadmetervoortarievenvan debulkscheepvaart)isverdrievoudigd.ditzeto.a.dekolenprijshoger. Indeeerstemaandenvanhetjaarspeeldemetnamedeeurocrisis,bijvoorbeeldopCyprus,de beurshandelnogparten.waardoordeaex index,dieinjanuarinogop350puntenstond,injunihet dieptepuntvanhetjaar,netbovende330punten,bereikte. Vervolgensbegondewereldeconomie,endusookdeNederlandse,weervoorzichtigtegroeien.De laatstgenoemdemet0,2procent.envolgensdemeestrecentramingvanhetcentraalplanbureau (CPB)isdiegroeiinhetvierdekwartaalzelfsnogeenbeetjeversneld.Datdeeconomieweer (langzaam)ginggroeien,kwamvooraldooraantrekkendeexport InQ3/Q4volgteenlangerally,diedeAEXnognetvooroudjaarsdagdoordegrensvan400punten duwde.diestandwerdsindsdevalvandeamerikaansezakenbanklehmanbrothersnietmeer bereikt.deeconomieprofiteerdemetnamevanmaatregelenvancentralebankenomdegroeite stimuleren.maarookvanhetbereiktebegrotingsakkoordindevs.ditakkoordkanervoorzorgen datdebijna1,5procent,diedoordeautomatischebezuinigingen,vandegroeiwerdafgeschraapt, behoudenblijft.waardoorermeerruimtevoorgroeioverblijft. Vooruitblik VolgensMartineHafkampvanFintessazouhetkomendejaarzouweleenszeerpositiefkunnengaan verrassen.deafwachtendehoudingvanbeleggerskanwellichtomslaanineuforie.datbetekentdat ernogveelkoersstijginginhetvatkanzitten.ookdetechnischanalistvaningverwachtnetalsvele anderendatdekoersvandeaexinhet1 e kwartaalkanoplopentot420punten.indeloopvanhet jaarzouervervolgensmeerdreigingvaneen(stevige)dalingkunnenkomen.eenmomentomwat gasterugtenemenenomjewinsten(gedeeltelijk)veiligtestellen.bijeeneventueledaadwerkelijke dalingkanervervolgensweereentandjebijwordengeschakeld.enzoudebeurszelfskunnen oplopentot450of470punten.aangezien4opde5analistenpositiefzijngestemd. DegroeivandeeconomiekomtvolgensverwachtingmetnamevanuitdeVS,waardehuizenmarkt lijkttezijnhersteld.maarbelangrijkernogisdatdeparticuliereschuldenweerzijngedaaldtotnet onder10%vanhetbesteedbaarinkomen.eerderstondendezenogop13%,watinhoudtdatdeze mensenminderkondenconsumeren.delagerentestandenhetgoedpresterenvandebeurzen helpennatuurlijkook.defedzalerdusallesaandoenomdezestandrespectievelijklaagenhoogte houden.endatterwijlzegedurendehetjaarzoveelmogelijkvandeoverigestimuluszullen afbouwen.hundoelisomeind2014nietmeertestimuleren.afhankelijkvandedatadieuitkomt endebestuurswisselsdieplaatsgaanvinden,zalhetafbouwenwatsnelleroflangzamergaan. Pagina1

2 DePMIdatageeftaandatdeservicesectorendeproductiesectorhetnietheelerggoeddoenin China.Degroeizaldanookmoetenkomenvandestaat.Enhetnieuwe5 jarenplanwaarinze strevennaarmeeruitgavesdoorconsumenten.vooralsnogwordtvastgehoudenaan7,5%groei. MaarnaastEuropazoueendipookweleensuitChinakunnenkomeninQ2. WaarzekereendipzalplaatsvindeninhettweedekwartaalisJapan.Daarwordtdebtwop1april namelijkverhoogdvan5%naar8%.daaropvooruitlopendzullendeconsumenteninhet1 e kwartaal meerbestedenenhopelijkvolgthersteldanweerinq3.maareeneerderevergelijkbareactieleidde totdehuidigeperiodevandeflatie. Europakrijgthetookin2014nogzwaar.Althans,alsdevooruitziendeblikvanJensWeidmann uitkomt.volgenshemzijndegrondoorzakenvandecrisisnognietvoldoendeaangepakt.zozijnde budgettenvandeoverhedennognietvergenoegteruggeschroefd. Valuta Euro/USD Dehoogstestandvandeeurotenopzichtevandedollarvan1,38hebbenwetweekeergeziendit jaar.allereerstop25oktober,netvoorderenteverlagingvandeecbenvervolgensop11december 1,3785bijnanogeens.Delaagstestandvan1,278zagenweop27maartenop9julizaktenwenog eenstot1,279.eenhogestandvandeeurobetekentdatdezeveelwaardist.o.v.dedollarenolie vooronsgoedkoperwordt. Alswedannaarhetverloopvandekoerskijkendanblijktuiteenvogelvluchtdatweindeperiode januari februarizijngestegenomdaterindevsgediscussieerdwerdoverhetschuldenplafonden omdatwedesituatieingriekenlandlangzaammaarzekerondercontrolekregen.vervolgenszijnwe Pagina2

3 eenlangeperiodevandalingingegaantothalfapril.ditkwamondermeerdoordeonzekereen instabieleeconomischesituatieinspanjeenitalië.maarbovenaldoorhetbijnafaillietgaanvan Cyprus.Toen25maarteenakkoordwerdgesloten,ishetsentimentgekeerdengroeidelangzaam hetvertrouwenindeeuro.eenperiodevanrelatieverustbrakaan.totinjunidekoersvandeeuro piektetot1,34.toenop19junidefedvoormanbernanke,naafloopvanhunjunimeeting, aankondigdedatnogditjaarbegonnenzoukunnenwordenmethetafbouwenvandestimulus maatregelen(tapering)kelderdedekoerstotdelaagstestandvan1,279injuli.omvervolgens, vooruitlopendopdeseptembermeeting,opbasisvanminderpositievemacrocijferstochweeropte lopen.eindaugustus,beginseptemberzagenwededollarnogevenwatsterkerworden.alsgevolg vandesituatieinsyrie.dedollarwordt,alshetspannendwordt,vaakalstoevluchtsoordgebruikt endaardoorsterker.ophetmomentdatdegrootstestressvanditconflictachterderugwas,zagen weookdekoersweerverderoplopen.deeurowerddusweersterkert.o.v.dedollar.deeerste weekvannovember,vooruitlopendopderenteverlagingvandeecbop7november,moestde eurowatwinstprijsgeven.waarschijnlijkdoordatbelangrijkemensenbinnnendefedhinttendatde stimulussnelzalwordengeminderd.toendituiteindelijkgebeurde,naaflooopvandedecember meetingop17/18december,wasdemarktdaaralzogoedopvoorbereiddatdekoersstabielbleef. Deeuro/dollarwisselkoersheeftvoornamelijkeffectopdeolieprijs.Welkeoplooptalsdedollar zwakkerwordt. EURO/GBP TenopzichtevandeBritsepondzagenwedelaagstewaardeaanhetbeginvanhetjaar.We begonneninjanuarinamelijkop0,81.endehoogstestandbereiktenweop31juli,toenstonder 0,87opdeborden.Eenstanddieweookop12maartalzagen.Aanhetbeginvanhetjaarwaser eenhoopcommoditieingroot Brittannië,overhetwelofniettoetredentotdeEuro.Ookin Groot BrittanniëkennenzezohunbudgetproblemenwaterinfebruaritoeleiddedatzehunAAA positiekwijtraakten.gedurendehetjaarverbeterdendevooruitzichtenechter,wateropheteinde zelfsvoorzorgdedatdepondsterkerwerdtenopzichtevandeeuro.dezeveranderingzienwe vooralterugopdegasmarktwaardegasprijsoplooptomdathetvoordebrittengoedkoperwordt omonsgastekopeninplaatsvanteimporterenuitnoorwegen. Vooruitblik AanstaandedonderdagisdeeerstemeetingvandeECBvanhetnieuwejaar.Danwordternog weinigveranderingverwacht.deecbheeftintegenstellingtotdefednogdemogelijkheidomde rentenogietstelatenzakken.ditblijfteenoptiebijbeperkteinflatiealsdeeconomienietaantrekt. VandeFED snieuwevoorzitsterjanetyellenwordtverwachtdatzijderentein2014ongemoeidlaat maarhetstimulusplanlangzaammaarzekerafbouwdrichtingheteindevan2014.omdateriedere maandnogveledollarsbijkomenheeftdedollardepotentieomnogverderwegtezakkent.o.v.de euro.tenminstealsdeeurocrisisnietnogeensopleeftin2014.endatiszekernietuittesluiten, wantdebudgetproblemeninspanje,italie,frankrijkzijnnietopgelostengriekenlandkomtvastnog eenkeeromgeldvragen.op18decemberbereiktendeministerseenakkoordovereeneuropese bankenunie.dezebankenunieisechterpasopzijnvroegstoperationeelvanaf2016.totdietijd zullenbankendieindeproblemenkomennogaankloppenbijnationaleoverheden. Pagina3

4 Olie Dehoogsteolieprijsvan2013noteerdenweop8februari,namelijk118,90dollar.Delaagste olieprijsvan2013zagenwenietveellaterop17april.endatwaseenkoersvan97,70dollar. Q1:Webegonnenditjaarongeveeropdehuidigekoersvan112dollarpervat.Hethoogstepunt bereikenwebeginfebruaritoendespanningenmetiran,ondertoennogahmadinejad,opliepen.en ernieuwesanctieswerdenopgelegd.ookzijndandevoorspellingenvoordechineseeconomienog rooskleurig.tevenswordtdeseawaypipeline,dieolievancushing*naardegolfvanmexicomoet brengen,lateropgeleverddanwerdverwacht.eindq1ishetvooraldeoplaaiendeeconomische crisis,o.a.incyprus,diedetrendkeert. Q2:Terugblikkendophet2 e kwartaalkunnenweconcluderendatdezeperiodeintegenstellingtot Q1enQ3heelrustigwas.Goedeenslechtedatawisseldenelkaaraf,ookschommelingeninde wisselkoers,productiestoringeninsudanenonrusteninegyptedroegenbijaanhetwisselvallige verloopvandeprijs,welkeuiteindelijkrelatiefstabielbleef(tussende97,70dollarende103dollar). MetnamedetoegenomenAmerikaanseproductiezorgthalverwegeaprilvoordelaagsteprijsvan Q3:Eindaugustus,beginseptemberschootdeolieprijsomhoogtotmaarliefst116,60dollarpervat. DitkomthoofdzakelijkdoorhetescalerenvandesituatieinSyrië.Hetgebruikvanchemische wapenswasnietlangeruittesluiteneneenmogelijkingrijpendoordevslagvoordehand. Uiteindelijkzwaktederetoriekwatafentoeneruiteindelijkeenplanwasvoordevernietigingvan dezewapens,daaldedekoersweer.onderde100$zoudenweechternietmeerterechtkomen. WantveelLibischeproductieblijftoffline. Pagina4

5 Q4:Delaagsteprijsvanhetvierdekwartaal103,50$stondopdebordenop7november.Deprijs wastoengedaaldomdatmen,zoalseerderditjaar,opbasisvangoededatavreesdevoorhet afbouwenvandestimulusmaatregelendoordevs.uiteindelijkkwamditbesluitpasop18 december.deeconomievandevsstonderopdatmomentzogoedvoordatdeolieprijsnietmeer daalde.endoordelangzameentransparantemaniervantaperingsteegdeolieprijszelfsnaar112 dollarpervat.waarmeewehetjaarafsloten.gesprekkeneneenuiteindelijkakkoordmetiranzorgt inditkwartaalwelvoorvolatiliteitmaarnietvooreengroteprijsdalingofstijging.aangezienernog geenextraolieopdemarktkomt. *CushingisdeopslagplaatsvanWTIolieinhetmiddenvandeVS. Vooruitblik Analisten,geraadpleegddoorBloomberg,verwachteneenlagereprijsin2014dandegemiddelde prijsvan2013.namelijk105$versus108,7$.ditbaserenzijonderandereopdepublicatievanhet InternationaalEnergieAgentschap.ZijverwachtennamelijkdatdeproductievannietOPEClanden, met1,7miljoenvatenperdagharderzalgroeiendandevraagnaarolie.diezoumet1,2miljoen vatenmoetentoenemen.ookvandeopeclandenzelfwordteenaanzienlijkegroeiverwacht.al wordendaardekansenverschillendvaningeschat.libië,datmomenteelalsmeestonbetrouwbare productielandwordtgezien,zouinpotentieweer1,2miljoenvatenmoetenkunnentoevoegenaan demarktalszijterugkerennaardepeakvanvoordeoorlog.irakheeftdehoopuitgesprokenomvan 3miljoenvatennutegroeiennaar9miljoenvatenin2020enalsdeonderhandelingenslagenzou Iranerdezezomernogmakkelijk vatenbijkunnenverschepen.Mochtditallesgebeuren danishetnogmaardevraagofsaoedi Arabiëminderwilgaanverkopen.Zijzoudenvolgensexperts uitkunnenmeteenprijsvanomennabijde98$.detoekomstigeprijsisdusafhankelijkvande terugkeervanproductieindiverselanden. Pagina5

6 Kolen UitdebovenstaandegrafiekisoptemakendatdeprijsvankolenhierinNederlandhet1 e halfjaar flinkinprijsisgedaald.daarnaisdeprijs,o.a.doorstakingenenhetaantrekkenvandeeconomie, gestabiliseerd.arainbovenstaandegrafiekstaatvoordeaankomsthavensamsterdam,rotterdam enantwerpen. Vooruitblik Dekolenprijsvervolgtinditnieuwejaarweerdeoudetrendomlaagenzaktnaarongeveer86 dollar/ton.aanheteindevanvorigjaarwasernogsprakevanmogelijkeexportproblemenvankolen uitcolombia.deproducenteninditlandmoestenvoldoenaannieuweregelgevingvoorhetladen vanschepenper ,maardeinvesteringenomhieraantekunnenvoldoenliepenverachter opschema.deregeringheeftuiteindelijkbeslotenomuitstelteverlenenaandezeproducenten,om deexportnietingevaartebrengen.decolombianenmogeninmaarteninmeinaardestembuswat mogelijkzalleidentotnieuwestakingenenprotestenwaardoordekolenexportingevaarzou kunnenkomen.aangezienwe2013afslotenmeteencal14prijsrondde82$endecal15prijsnu86$ is,zoudeprijsnogwatkunnenzakken.omdatdegroeiuitchinaenindianietzosnelzalintredenen hetsluitenvanmijnentocheenbrugteverlijkt. Pagina6

7 Gas Dehoogstecal14prijszagenweuiteindelijktochnogop3decembertoendeprijsoplieptot27,70 euro/mwh.delaagsteprijs,26,15europermwh,zagenweeenaantalkerenditjaaro.aop20 februari,20augustusen29oktober.telkenswistenweditniveauniettedoorbreken.veelvande volatiliteitditjaaristeverklarendooronverwachtnoorsonderhoudofschommelingeninde EUR/GBPwisselkoers.Envoordeprijzenverderwegopdecurvedoorolienatuurlijk. Q1:Zoweldecal14alsdeDAprijzenzijnhetafgelopenjaarheelstabielgeweest.Natuurlijkgingde DayAhead(inhetvervolgafgekortmetDA)prijswelomhoogtoenhetlangkoudwas,devoorraden leegraaktenengazprommededeeldedatzijnietgenoeggaskondenleverenaanoost Europa. Hierdoormoesto.a.HongarijeterugvallenopDuitsgas.Ditzorgdevooreenenormespikeop12 maartvan36euro.maardespikeop26maartwaszowaarnoghogermet38,45europermwh. Dezespikewashetgevolgvanaanhoudendekoueneenstoringopdeeerderzobetrouwbare interconnector.depijpleidingtussendeukenbelgiëwerdgeplaagddooreenkapottecompressor. DezestoringeneninstabieleDAprijzenwerkendoorinderisicopremiesvoorcal14diedaardoorook stijgt. Q2:Hettweedekwartaalwerdgekenmerktdoorinjectieindevoorradendiedoordekoudewinter nognooitzoleegwaren.op14junikwamgasco*naarbuitenmeteennieuweperiodevan onderhoud.ditkeerzouer34mcmvandemarktwordengehouden.opmerkelijkdaarbijisdeduur vanhetonderhoud.datvolgensonzelaatsteinzichtenzouplaatsvindenvan1septembertot1april 2014.Hierdoorzoumeerdan7bcmnietbeschikbaarzijnindewinter.Decal14prijssteeghierdoor tot26,90europermwh.onderhoudswerkzaamhedenaano.a.deinterconnectorzorgtvooreeniets hogeredaprijsinjuni. Q3:Totaanseptemberkendenweweereenstabielprijsverloop.Voorradenlopenlangzaamvol.Tot inseptemberdecal14prijsoploopttot26,90.inlijnmetdeolieprijs.ookdedaprijzenlopenop Pagina7

8 maardatkomtdanweervoornamelijkdoorgrootsnoorsonderhoudaankollsnesvan12tot24 september. Q4:Aanhetbeginvanditkwartaalzittendevoorradenvollerdanverwacht.Tochlopendeprijzenin novemberopo.a.inlijnmetdeolieprijzen.daarnaastlijkthetspeelveldop5novembertezijn veranderddoormogelijkelngexportenvanafgate.hethelejaardoorkomteralnauwelijkslng naareuropaomdaterinaziësimpelwegmeervoorwordtbetaald.metdebevestigingvanlng exportendoorvitolmaaktdattradersderisicopremievoorq12014verhogen.dooreen stroomstoringbijormenlange,eennoorsproductieveld,isdetoevoernaarengelandsinds donderdag28novemberlager.hierdoorheefthetbritsesysteemmindergasaanbodenstijgende prijzen.ineuro sgaatdit,doordelagereeurot.o.v.debritsepond,nogwatharder.daarbijishet aanhetbeginvandemaanddecemberkouderdannormaalintegenstellingtotderestvande maand. *GASCOisdeNoorsenetwerkbeheerder,vergelijkbaarmetGTSinNederland. Vooruitblik PIRA,eenvandedooronsmeestgeraadpleegdebronnenvoordelangetermijn,verwachtdatde gasprijzenindezomerdalentotonderde24euro/mwh.tervergelijkingdehuidigeprijsvanjuni ligtrondde26europermwh.ofditdaadwerkelijkzalgebeurenhangto.a.hetkomendekwartaal vanhetweeraf.alsechtekouuitblijftdanzoudezeprijsweleensveeleerderopdebordenkunnen staan.zekeralsdenederlandseproductie,dievorigjaarpiekte,opniveaublijft. Losvanhetweerzalookdeolieprijseenrolblijvenspelen.Maardanmetnamebijdekwartalenwat verderopdecurve.verderin2014zienweookdekanstoenemendatnaastdekoreaanse kerncentralesookdejapanseweeropenzullengaan.hetgrootstedeelvanhetvolkisnogsteeds tegen.maarpremierabeheeft,gesteunddooreenonlangsverschenenrapport,aangegevendatde economienietzonderkan.hetaanzettenvandecentraleszalnietdirectleidentoteenimportvan LNGinEuropamaarzorgtermogelijkvoordatermeergasonzestoragesingaat.Onderanderede op1aprilteopenenbergermeerstorage.dievolgensonzeberekeningenalvervolzoumoeten zitten.maarditisnognietbevestigd. Lastbutnotleastmoetenwenogevenstilstaanbijdegeplandeonderhoudswerkzaamheden.De Norenhebbendewerkzaamhedenwatbeterverspreidoverhetjaardanvoorgaandejaren.Water toeleidtdaternualcapaciteitvandemarktwordtgehoudenendepeakproductieduslageruitvalt inq1.voorzoverernogsprakeisvaneenpiekisdathetgevalinseptember.maarookinjunials tevensdeinterconnectoreruitligt,vindterveelonderhoudplaats. Pagina8

9 Elektriciteit Hetjaarstartmeteenforsedalingalsgevolgvandenegatieveeconomischevooruitzichten,vandaar datdepeakprijsop7januarimet60,80europermwhalophethoogsteniveaustondvanhet afgelopenjaar.vervolgensbereikenweopdenederlandsemarkthetlaagstepuntindezelfde maandop31januari,daagsvoordatmerkelzichuitspreektvoorhetreddenvanhethuidigeco 2 systeem.delaagsteprijsvoorleveringindepeakurenis54,60europermwhenvoordebaseprijsis dat45,20europermwh.namerkel suitsprakenstijgtdeco 2 prijsenookdestroomprijs. DedalinginDuitslandinmaartisteverklarendoordedalingvandekolenprijsdieinhet1 e kwartaal 10dollarkwijtraakteneindmaartlijkttestabiliserenrondde92dollar(71Euro*). Veletraderszienindemogelijke marketfix voordeco 2 marktinbeginaprileenredensnel powertekopenvoordatdeco 2 rechtenduurderwordenendepowerprijshierdooroploopt.dit zorgtop28maartincombinatiemetdehogegasprijsvoordehoogstebaseprijsvanditjaar, namelijk50,25europermwh.indeweekvoordestemmingoverbackloadingdaaltdeprijs,om daarmeedehelevoorgaandestijgingongedaantemaken.watvolgtiseenrelatiefrustigeperiode metalleenwatvolatiliteitindemaandjuni,ditwasdoorhetgevolgvanhetoplopenvanzowelde CO 2 prijsalsdegasprijs.dielaatstesteegop14junivoorcal14nahetbekendmakenvanextra onderhoudaangasproductie eenhedeninnoorwegen. DeDuitseenBelgischeprijzenblijvendalentotaugustus,dooreendalendekolenprijsin combinatiemeteennegatieveoutlookvoordeeconomie.alsnadezomerblijktdatweuitde recessielijkentekomen,gaatookdestroomprijsweeromhoog.destijgingindeeersteweekvan Pagina9

10 septemberishetgevolgvanonzekerheidoverdetoekomstvansubsidiesvoorhernieuwbare energieinduitslandnadeduitseverkiezingenop22september.indeweekdievolgtwordt50%van deprijsstijgingweeringeleverd. VanafbeginnovemberzienwevervolgensdeprijzeninNederlandenBelgiëweeroplopen.Mede doordatdegasprijsweeroplooptendoorhetaantrekkenvandeeconomie.dekolenprijsblijftvoor spanningindemarktzorgen,dooreenaanbodoverschotwordtdeprijssteedslagerenbereiktop11 oktoberhetlaagsteniveauvan59,63europerton.indepowermarktisditookduidelijkzichtbaar, wanneerdebase enpeakprijswordenvergelekendanisteziendatdeprijsindepeakprijsmeer beweegtdandebaseprijs. *dewisselkoersop2aprilwas1,2818. Vooruitblik VergelekenmetdeDuitseprijzenzijndeNederlandseCal15baseprijzeninhetlaatstekwartaalvan hetafgelopenjaarflinkopgelopen.waardeduitseafnemersongeveereengelijkeprijsmogen betalen.ditwordthoofdzakelijkveroorzaaktdoordebeperktegrenscapaciteit.ditzorgtervoordat wijhierinnederlandzekerin2014nogvooreendeelvanonzeproductieafhankelijkblijvenvan gasgestooktecentrales.enjuistdegasprijsisflinkopgelopeninhetlaatstekwartaal.nouishetgoed mogelijkdatgasnogweerterugzaktnaareenniveaunetonderde26eurowatookeendalingvan depowerpijzenzoubetekenen.omdattevensdekolenprijsvoorcal15onderdrukstaat,lijkteen prijslaaginde43eurozekermogelijktezijn.eenverderedalinglijktineersteinstantieteworden gestoptdoorhetaantrekkenvandeeconomie.maartoevoegingenaanderenewableproductie, welkeop24december2013al51%vandeduitsevraagleverde,zoudendeprijsnogwatkunnen drukken.aangezienwindproductieflinkwordtgestimuleerd,behoortdittotdemogelijkheden. Natuurlijkwordenerookdiversenieuwekolengestooktecentralestoegevoegdaanhet productieparkwaaronderdecentraleindeeemshavenvanessent/rwe.devermoedelijke oplevertermijnispasnadezomerenmetenigevertragingzouhetzomaar2015kunnenzijnvoor datdezehelemaalonlineis.ditzitalgrotendeelsverwerktindefutureprijzendiedaaromin backwardationzijn.kolencentraleszijnimmersdemeestrendabelecentralesopditmomenten zorgendusvoorlagereprijzen.eenvertraagdeopleveringzoudeprijzenietskunnenlatenstijgen. Pagina10

11 Emissies DehoogsteprijsvoorCO 2 compensatiein2013noteerdenweaanhetbeginvanhetjaarnamelijkop 7januari.Vooreencertificaatmoesttoen6,96eurowordenweggelegd.Delaagsteprijsvan2013 zagenwenietveellaterop17april.endatwaseenkoersvan2,88eurovoorcal14en2,75voor cal13. Q1:Webegonnenditjaarnetalsin2012meteengigantischoverschotaancertificaten.Omdat plannenalsbackloading*maarnietvandegrondlijkentekomen,daaltdeprijsbijnaconstanttotdat AngelaMerkelop1februarihettijwisttekeren.Merkelzeiopeenpartijbijeenkomstdatzijachter deplannenvanhaarministervanmilieu,altmaier,staat.altmaierwildelastenvandeswitchnaar renewableenergievankernenergiebeterverdelenoverconsumentenenbedrijven.hiermeewilhij eenverdereprijsstijgingvoorconsumentenvoorkomen.ditalleszorgdevooreenstijgingvande DuitsestroomprijsendusvoorhetaankopenvanCO 2.Dateerderwasverkochtinde veronderstellingdatdeprijsnogverderzoudalen.indeloopvanfebruarilooptdeprijsoptotboven de5euroindehoopdatersnelkanwordengestartmetbijvoorbeeldbackloading.inmaartleidthet uitstelvaneenstemmingoverditonderwerptoteendalingvandeprijsnaarheteerderedieptepunt vannetbovendedrieenhalveeuro. Q2:Ookdemaandaprilbeginnenweweermethoopopdeintroductievanbackloading.Een'nee' bijstemminghieroverinheteuropeseparlementzorgtop16/17aprildatdeprijsdaalttotde laagsteprijsooitnamelijk2,88eurovoorcal14en2,75eurovoorcal15.analistenvanreuters verwachtendatdeprijsvoor2020nietmeerbovende5eurouitkomt.enbackloadingiswathen betrefteenonmogelijkehordegeworden.mededoordatertijdtekortvooris. Pagina11

12 Q3:Watvolgtiseenperiodevanwachten.Wachtenopnieuweplannenmaarvoornamelijkwachten opdeduitseverkiezingeneindseptember.wanthetisduidelijkdatmerkel,voordenieuwecoalitie bekendis,geendefinitievepositieinzalnemen.uiteindelijkstijgtdeprijstochietseerderdan verwacht.namelijkop4septemberalsblijktdathetaantalgratiscertificatendatdoordeeuwordt toegekendaandeindustrie5,7%lagerisdanverwacht. Q4:NadeDuitseverkiezingenvolgteenlangeperiodevanonderhandelenenalseruiteindelijkeen coalitiegevormdis,isdeimpactopco 2 certificatennihil.ookheeftheteuropeseparlementop10 decemberuiteindelijk'ja'gezegdtegenhetbackloadenvan900miocertificaten.deprecieze verdelingoverdejarenisnognietbekendmaaromdatdemarktditzagaankomenisdeprijs wederomonveranderd. *backloadingishetvandemarktafhoudenvancertificatenomdezeopeenlatertijdstipweertoe tevoegen. Vooruitblik Beginditjaarzaldevrijeallocatievancertificatenvan2013en2014vooreenverkoopdrukzorgen. InQ1wordentevensdedetailsrondombackloadingbediscussieerd.Hetuiteindelijkevoorstelligt danindeperiodefebruari aprilterinzageenhopelijkwordtdatdaninmeigeaccepteerdvoorde volgendeeuropeseverkiezingen.zodatdebackloadingvolumesvanafjuli/augustusvandete veilenvolumeskunnenwordenafgehaald.watvolgtzijnplannenvoordelangetermijn.de2020 doelstellingenwordendoordecrisisimmersalgehaald.backloadingvoorde2050doelenslechts eenplangerichtophetkopenvantijd.tijdommeerdefinitievemaatregelenalscancelationof strengeremaatregelenquauitstootteimplementeren.dezemaatregelenzijnnodigomhetdoel 80%reductievanuitstootin2050tehalen.Dezestructuralreformmeasuresstaandeeerste maandenvan2014ookopdeagendaenkunnendeprijsgaanbeïnvloeden.tweevandeze maatregelencancelleationenflexibeleveilingvolumeszijnuithet2030pakketgehaaldomzosnel mogelijktekunnenwordengeïmplementeerd.echterissnelinditperspectiefopzijnvroegstnade verkiezingeninmeidusalsnelnajaar2014.totdietijdblijfthetbijplannen.analistenvanpoint Carbonziendeprijsin2014oplopentot6euroenin8euroin2015.Mochtbackloadingcancellation wordendanzoudeprijsin2015zelfs10eurokunnenworden. Pagina12

HRM in de Praktijk - Kluwer 2003

HRM in de Praktijk - Kluwer 2003 Pagina 1 van 14 Pagina 2 van 14 Pagina 3 van 14 Pagina 4 van 14 Pagina 5 van 14 Pagina 6 van 14 Pagina 7 van 14 Pagina 8 van 14 Pagina 9 van 14 http://www.kluwer.nl:80/cl2/toc_docpopupbyioframeset.jsp?na

Nadere informatie

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie.

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Beurzen zijn hard gestegen door lichte economische groei. AEX 401,20 391,6 408,8 380,6 USD per EUR 1,3706

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 13-1-2015

Energie Marktinformatie 13-1-2015 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Wel of geen stimulus, dat is de vraag. AEX 420,9 408,4 431,8 376,3 USD per EUR 1,179 1,188 1,393 1,179

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 29-7-2014

Energie Marktinformatie 29-7-2014 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Extra sancties tegen Rusland. AEX 404,70 406,10 419,7 380,6 USD per EUR 1,343 1,353 1,393 1,349 Olie Brent

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 23-09-2014 Meer informatie? Bel uw Account Manager of het CCC op 0900 6009600

Energie Marktinformatie 23-09-2014 Meer informatie? Bel uw Account Manager of het CCC op 0900 6009600 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch PMI s bevestigen negatieve vooruitzichten. AEX 420,10 417,60 421,6 380,6 USD per EUR 1,287 1,293 1,393

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Hoe ziet de werkelijke economische situatie in China eruit? AEX 499.40 482,58 507,8 376,3 USD per EUR

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Chinese beurs zakt op een dag 8,5%. AEX 482,58 501,8 507,8 376,3 USD per EUR 1,107 1,101 1,393 1,053

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Grieken drukken de koers, Chinezen laten hem weer stijgen. AEX 505,6 507,8 507,8 376,3 USD per EUR 1,072

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Zie http://www.essent.nl/content/grootzakelijk/index voor meer informatie.

Zie http://www.essent.nl/content/grootzakelijk/index voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Markten omlaag, wederzijdse sancties oost en west. AEX 396,65 395,95 419,7 380,6 USD per EUR 1,385 1,342

Nadere informatie

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg PORTFOLIO http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project02/project02_01b.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project15/proj15_01.jpg 30-10-2006 http://www.aronsengelauff.nl/afbeeldingen/04092006%20de%20plus%20jeroen/058-...

Nadere informatie

Zie www.essent.nl/grootzakelijk voor meer informatie.

Zie www.essent.nl/grootzakelijk voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Bankaandelen stuwen beurzen verder omhoog. AEX 399,8 404,0 399.6 USD per EUR 1,3610 1,373 1,358 Olie Brent

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - februari)

Licht op energie (2014 - februari) Licht op energie (2014 - februari) Macro-economische ontwikkelingen Beleggers halen hun geld terug uit opkomende economieën nu het opkoopprogramma van schuldpapier in de Verenigde Staten verder wordt ingeperkt.

Nadere informatie

Prijsvorming en strategisch inkopen op de energiemarkt. Erik Suichies Manager Commercial Product Expertise Nuon Sales Nederland. DACT 6 oktober 2009

Prijsvorming en strategisch inkopen op de energiemarkt. Erik Suichies Manager Commercial Product Expertise Nuon Sales Nederland. DACT 6 oktober 2009 Prijsvorming en strategisch inkopen op de energiemarkt Erik Suichies Manager Commercial Product Expertise Nuon Sales Nederland DACT 6 oktober 2009 0 Inhoud Introductie Nuon Ontwikkelingen op de energiemarkt

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Gesprekken met Griekenland worden steeds grimmiger. AEX 471,4 472,3 507,8 376,3 USD per EUR 1,124 1,128

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Nut en noodzaak van schaliegas vanuit energieperspectief

Nut en noodzaak van schaliegas vanuit energieperspectief Nut en noodzaak van schaliegas vanuit energieperspectief Jeroen de Joode Schaliegasbijeenkomst provincie Noord-Brabant s-hertogenbosch, 27 september 2013 www.ecn.nl Hoofdboodschap Rol gas in NL energiesysteem

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Marktverslag Week 29. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 29. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachting voor week 29 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL spot,

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Beleggers blijven terughoudend door voortslepende Griekse schuldenproblematiek AEX 487,6 500,5 507,8

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Marktanalyse Powerhouse

Marktanalyse Powerhouse Tegengestelde berichten op de oliemarkt. Afgelopen week Tegengestelde berichten op de oliemarkt deze week zorgen dat de prijs nauwelijks is veranderd. De topman van Schlumberger (een grote partij voor

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix Februari 2014 Kempen Insight De wind mee De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix 2 7 Nieuwe dynamiek door schalietechniek Kwartaalupdate waarderingen: risicopremies dalen, de rente stijgt

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie