Macro economie. Vooruitblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro economie. Vooruitblik"

Transcriptie

1 Macro economie Beleggerslopenin2013vooruitopverderherstelvandewereldeconomie,waardoordeAEX14,15% hogerstaatdanaanheteindevan2012.inchinawistmenvooralsnogeenhardelandingte vermijdenenindevszettehethersteldoor.eenvandebelangrijksteindicatoren,deamerikaanse huizenmarkt,is13%gestegen.ookindeeuropeseuniezienwetekenenvanherstel.zelfsin economieëndieaanhetinfuuslagenzoalsspanjeenierlandzienwedeeconomische omstandighedenverbeteren.endebalticdryindex(debelangrijkstegraadmetervoortarievenvan debulkscheepvaart)isverdrievoudigd.ditzeto.a.dekolenprijshoger. Indeeerstemaandenvanhetjaarspeeldemetnamedeeurocrisis,bijvoorbeeldopCyprus,de beurshandelnogparten.waardoordeaex index,dieinjanuarinogop350puntenstond,injunihet dieptepuntvanhetjaar,netbovende330punten,bereikte. Vervolgensbegondewereldeconomie,endusookdeNederlandse,weervoorzichtigtegroeien.De laatstgenoemdemet0,2procent.envolgensdemeestrecentramingvanhetcentraalplanbureau (CPB)isdiegroeiinhetvierdekwartaalzelfsnogeenbeetjeversneld.Datdeeconomieweer (langzaam)ginggroeien,kwamvooraldooraantrekkendeexport InQ3/Q4volgteenlangerally,diedeAEXnognetvooroudjaarsdagdoordegrensvan400punten duwde.diestandwerdsindsdevalvandeamerikaansezakenbanklehmanbrothersnietmeer bereikt.deeconomieprofiteerdemetnamevanmaatregelenvancentralebankenomdegroeite stimuleren.maarookvanhetbereiktebegrotingsakkoordindevs.ditakkoordkanervoorzorgen datdebijna1,5procent,diedoordeautomatischebezuinigingen,vandegroeiwerdafgeschraapt, behoudenblijft.waardoorermeerruimtevoorgroeioverblijft. Vooruitblik VolgensMartineHafkampvanFintessazouhetkomendejaarzouweleenszeerpositiefkunnengaan verrassen.deafwachtendehoudingvanbeleggerskanwellichtomslaanineuforie.datbetekentdat ernogveelkoersstijginginhetvatkanzitten.ookdetechnischanalistvaningverwachtnetalsvele anderendatdekoersvandeaexinhet1 e kwartaalkanoplopentot420punten.indeloopvanhet jaarzouervervolgensmeerdreigingvaneen(stevige)dalingkunnenkomen.eenmomentomwat gasterugtenemenenomjewinsten(gedeeltelijk)veiligtestellen.bijeeneventueledaadwerkelijke dalingkanervervolgensweereentandjebijwordengeschakeld.enzoudebeurszelfskunnen oplopentot450of470punten.aangezien4opde5analistenpositiefzijngestemd. DegroeivandeeconomiekomtvolgensverwachtingmetnamevanuitdeVS,waardehuizenmarkt lijkttezijnhersteld.maarbelangrijkernogisdatdeparticuliereschuldenweerzijngedaaldtotnet onder10%vanhetbesteedbaarinkomen.eerderstondendezenogop13%,watinhoudtdatdeze mensenminderkondenconsumeren.delagerentestandenhetgoedpresterenvandebeurzen helpennatuurlijkook.defedzalerdusallesaandoenomdezestandrespectievelijklaagenhoogte houden.endatterwijlzegedurendehetjaarzoveelmogelijkvandeoverigestimuluszullen afbouwen.hundoelisomeind2014nietmeertestimuleren.afhankelijkvandedatadieuitkomt endebestuurswisselsdieplaatsgaanvinden,zalhetafbouwenwatsnelleroflangzamergaan. Pagina1

2 DePMIdatageeftaandatdeservicesectorendeproductiesectorhetnietheelerggoeddoenin China.Degroeizaldanookmoetenkomenvandestaat.Enhetnieuwe5 jarenplanwaarinze strevennaarmeeruitgavesdoorconsumenten.vooralsnogwordtvastgehoudenaan7,5%groei. MaarnaastEuropazoueendipookweleensuitChinakunnenkomeninQ2. WaarzekereendipzalplaatsvindeninhettweedekwartaalisJapan.Daarwordtdebtwop1april namelijkverhoogdvan5%naar8%.daaropvooruitlopendzullendeconsumenteninhet1 e kwartaal meerbestedenenhopelijkvolgthersteldanweerinq3.maareeneerderevergelijkbareactieleidde totdehuidigeperiodevandeflatie. Europakrijgthetookin2014nogzwaar.Althans,alsdevooruitziendeblikvanJensWeidmann uitkomt.volgenshemzijndegrondoorzakenvandecrisisnognietvoldoendeaangepakt.zozijnde budgettenvandeoverhedennognietvergenoegteruggeschroefd. Valuta Euro/USD Dehoogstestandvandeeurotenopzichtevandedollarvan1,38hebbenwetweekeergeziendit jaar.allereerstop25oktober,netvoorderenteverlagingvandeecbenvervolgensop11december 1,3785bijnanogeens.Delaagstestandvan1,278zagenweop27maartenop9julizaktenwenog eenstot1,279.eenhogestandvandeeurobetekentdatdezeveelwaardist.o.v.dedollarenolie vooronsgoedkoperwordt. Alswedannaarhetverloopvandekoerskijkendanblijktuiteenvogelvluchtdatweindeperiode januari februarizijngestegenomdaterindevsgediscussieerdwerdoverhetschuldenplafonden omdatwedesituatieingriekenlandlangzaammaarzekerondercontrolekregen.vervolgenszijnwe Pagina2

3 eenlangeperiodevandalingingegaantothalfapril.ditkwamondermeerdoordeonzekereen instabieleeconomischesituatieinspanjeenitalië.maarbovenaldoorhetbijnafaillietgaanvan Cyprus.Toen25maarteenakkoordwerdgesloten,ishetsentimentgekeerdengroeidelangzaam hetvertrouwenindeeuro.eenperiodevanrelatieverustbrakaan.totinjunidekoersvandeeuro piektetot1,34.toenop19junidefedvoormanbernanke,naafloopvanhunjunimeeting, aankondigdedatnogditjaarbegonnenzoukunnenwordenmethetafbouwenvandestimulus maatregelen(tapering)kelderdedekoerstotdelaagstestandvan1,279injuli.omvervolgens, vooruitlopendopdeseptembermeeting,opbasisvanminderpositievemacrocijferstochweeropte lopen.eindaugustus,beginseptemberzagenwededollarnogevenwatsterkerworden.alsgevolg vandesituatieinsyrie.dedollarwordt,alshetspannendwordt,vaakalstoevluchtsoordgebruikt endaardoorsterker.ophetmomentdatdegrootstestressvanditconflictachterderugwas,zagen weookdekoersweerverderoplopen.deeurowerddusweersterkert.o.v.dedollar.deeerste weekvannovember,vooruitlopendopderenteverlagingvandeecbop7november,moestde eurowatwinstprijsgeven.waarschijnlijkdoordatbelangrijkemensenbinnnendefedhinttendatde stimulussnelzalwordengeminderd.toendituiteindelijkgebeurde,naaflooopvandedecember meetingop17/18december,wasdemarktdaaralzogoedopvoorbereiddatdekoersstabielbleef. Deeuro/dollarwisselkoersheeftvoornamelijkeffectopdeolieprijs.Welkeoplooptalsdedollar zwakkerwordt. EURO/GBP TenopzichtevandeBritsepondzagenwedelaagstewaardeaanhetbeginvanhetjaar.We begonneninjanuarinamelijkop0,81.endehoogstestandbereiktenweop31juli,toenstonder 0,87opdeborden.Eenstanddieweookop12maartalzagen.Aanhetbeginvanhetjaarwaser eenhoopcommoditieingroot Brittannië,overhetwelofniettoetredentotdeEuro.Ookin Groot BrittanniëkennenzezohunbudgetproblemenwaterinfebruaritoeleiddedatzehunAAA positiekwijtraakten.gedurendehetjaarverbeterdendevooruitzichtenechter,wateropheteinde zelfsvoorzorgdedatdepondsterkerwerdtenopzichtevandeeuro.dezeveranderingzienwe vooralterugopdegasmarktwaardegasprijsoplooptomdathetvoordebrittengoedkoperwordt omonsgastekopeninplaatsvanteimporterenuitnoorwegen. Vooruitblik AanstaandedonderdagisdeeerstemeetingvandeECBvanhetnieuwejaar.Danwordternog weinigveranderingverwacht.deecbheeftintegenstellingtotdefednogdemogelijkheidomde rentenogietstelatenzakken.ditblijfteenoptiebijbeperkteinflatiealsdeeconomienietaantrekt. VandeFED snieuwevoorzitsterjanetyellenwordtverwachtdatzijderentein2014ongemoeidlaat maarhetstimulusplanlangzaammaarzekerafbouwdrichtingheteindevan2014.omdateriedere maandnogveledollarsbijkomenheeftdedollardepotentieomnogverderwegtezakkent.o.v.de euro.tenminstealsdeeurocrisisnietnogeensopleeftin2014.endatiszekernietuittesluiten, wantdebudgetproblemeninspanje,italie,frankrijkzijnnietopgelostengriekenlandkomtvastnog eenkeeromgeldvragen.op18decemberbereiktendeministerseenakkoordovereeneuropese bankenunie.dezebankenunieisechterpasopzijnvroegstoperationeelvanaf2016.totdietijd zullenbankendieindeproblemenkomennogaankloppenbijnationaleoverheden. Pagina3

4 Olie Dehoogsteolieprijsvan2013noteerdenweop8februari,namelijk118,90dollar.Delaagste olieprijsvan2013zagenwenietveellaterop17april.endatwaseenkoersvan97,70dollar. Q1:Webegonnenditjaarongeveeropdehuidigekoersvan112dollarpervat.Hethoogstepunt bereikenwebeginfebruaritoendespanningenmetiran,ondertoennogahmadinejad,opliepen.en ernieuwesanctieswerdenopgelegd.ookzijndandevoorspellingenvoordechineseeconomienog rooskleurig.tevenswordtdeseawaypipeline,dieolievancushing*naardegolfvanmexicomoet brengen,lateropgeleverddanwerdverwacht.eindq1ishetvooraldeoplaaiendeeconomische crisis,o.a.incyprus,diedetrendkeert. Q2:Terugblikkendophet2 e kwartaalkunnenweconcluderendatdezeperiodeintegenstellingtot Q1enQ3heelrustigwas.Goedeenslechtedatawisseldenelkaaraf,ookschommelingeninde wisselkoers,productiestoringeninsudanenonrusteninegyptedroegenbijaanhetwisselvallige verloopvandeprijs,welkeuiteindelijkrelatiefstabielbleef(tussende97,70dollarende103dollar). MetnamedetoegenomenAmerikaanseproductiezorgthalverwegeaprilvoordelaagsteprijsvan Q3:Eindaugustus,beginseptemberschootdeolieprijsomhoogtotmaarliefst116,60dollarpervat. DitkomthoofdzakelijkdoorhetescalerenvandesituatieinSyrië.Hetgebruikvanchemische wapenswasnietlangeruittesluiteneneenmogelijkingrijpendoordevslagvoordehand. Uiteindelijkzwaktederetoriekwatafentoeneruiteindelijkeenplanwasvoordevernietigingvan dezewapens,daaldedekoersweer.onderde100$zoudenweechternietmeerterechtkomen. WantveelLibischeproductieblijftoffline. Pagina4

5 Q4:Delaagsteprijsvanhetvierdekwartaal103,50$stondopdebordenop7november.Deprijs wastoengedaaldomdatmen,zoalseerderditjaar,opbasisvangoededatavreesdevoorhet afbouwenvandestimulusmaatregelendoordevs.uiteindelijkkwamditbesluitpasop18 december.deeconomievandevsstonderopdatmomentzogoedvoordatdeolieprijsnietmeer daalde.endoordelangzameentransparantemaniervantaperingsteegdeolieprijszelfsnaar112 dollarpervat.waarmeewehetjaarafsloten.gesprekkeneneenuiteindelijkakkoordmetiranzorgt inditkwartaalwelvoorvolatiliteitmaarnietvooreengroteprijsdalingofstijging.aangezienernog geenextraolieopdemarktkomt. *CushingisdeopslagplaatsvanWTIolieinhetmiddenvandeVS. Vooruitblik Analisten,geraadpleegddoorBloomberg,verwachteneenlagereprijsin2014dandegemiddelde prijsvan2013.namelijk105$versus108,7$.ditbaserenzijonderandereopdepublicatievanhet InternationaalEnergieAgentschap.ZijverwachtennamelijkdatdeproductievannietOPEClanden, met1,7miljoenvatenperdagharderzalgroeiendandevraagnaarolie.diezoumet1,2miljoen vatenmoetentoenemen.ookvandeopeclandenzelfwordteenaanzienlijkegroeiverwacht.al wordendaardekansenverschillendvaningeschat.libië,datmomenteelalsmeestonbetrouwbare productielandwordtgezien,zouinpotentieweer1,2miljoenvatenmoetenkunnentoevoegenaan demarktalszijterugkerennaardepeakvanvoordeoorlog.irakheeftdehoopuitgesprokenomvan 3miljoenvatennutegroeiennaar9miljoenvatenin2020enalsdeonderhandelingenslagenzou Iranerdezezomernogmakkelijk vatenbijkunnenverschepen.Mochtditallesgebeuren danishetnogmaardevraagofsaoedi Arabiëminderwilgaanverkopen.Zijzoudenvolgensexperts uitkunnenmeteenprijsvanomennabijde98$.detoekomstigeprijsisdusafhankelijkvande terugkeervanproductieindiverselanden. Pagina5

6 Kolen UitdebovenstaandegrafiekisoptemakendatdeprijsvankolenhierinNederlandhet1 e halfjaar flinkinprijsisgedaald.daarnaisdeprijs,o.a.doorstakingenenhetaantrekkenvandeeconomie, gestabiliseerd.arainbovenstaandegrafiekstaatvoordeaankomsthavensamsterdam,rotterdam enantwerpen. Vooruitblik Dekolenprijsvervolgtinditnieuwejaarweerdeoudetrendomlaagenzaktnaarongeveer86 dollar/ton.aanheteindevanvorigjaarwasernogsprakevanmogelijkeexportproblemenvankolen uitcolombia.deproducenteninditlandmoestenvoldoenaannieuweregelgevingvoorhetladen vanschepenper ,maardeinvesteringenomhieraantekunnenvoldoenliepenverachter opschema.deregeringheeftuiteindelijkbeslotenomuitstelteverlenenaandezeproducenten,om deexportnietingevaartebrengen.decolombianenmogeninmaarteninmeinaardestembuswat mogelijkzalleidentotnieuwestakingenenprotestenwaardoordekolenexportingevaarzou kunnenkomen.aangezienwe2013afslotenmeteencal14prijsrondde82$endecal15prijsnu86$ is,zoudeprijsnogwatkunnenzakken.omdatdegroeiuitchinaenindianietzosnelzalintredenen hetsluitenvanmijnentocheenbrugteverlijkt. Pagina6

7 Gas Dehoogstecal14prijszagenweuiteindelijktochnogop3decembertoendeprijsoplieptot27,70 euro/mwh.delaagsteprijs,26,15europermwh,zagenweeenaantalkerenditjaaro.aop20 februari,20augustusen29oktober.telkenswistenweditniveauniettedoorbreken.veelvande volatiliteitditjaaristeverklarendooronverwachtnoorsonderhoudofschommelingeninde EUR/GBPwisselkoers.Envoordeprijzenverderwegopdecurvedoorolienatuurlijk. Q1:Zoweldecal14alsdeDAprijzenzijnhetafgelopenjaarheelstabielgeweest.Natuurlijkgingde DayAhead(inhetvervolgafgekortmetDA)prijswelomhoogtoenhetlangkoudwas,devoorraden leegraaktenengazprommededeeldedatzijnietgenoeggaskondenleverenaanoost Europa. Hierdoormoesto.a.HongarijeterugvallenopDuitsgas.Ditzorgdevooreenenormespikeop12 maartvan36euro.maardespikeop26maartwaszowaarnoghogermet38,45europermwh. Dezespikewashetgevolgvanaanhoudendekoueneenstoringopdeeerderzobetrouwbare interconnector.depijpleidingtussendeukenbelgiëwerdgeplaagddooreenkapottecompressor. DezestoringeneninstabieleDAprijzenwerkendoorinderisicopremiesvoorcal14diedaardoorook stijgt. Q2:Hettweedekwartaalwerdgekenmerktdoorinjectieindevoorradendiedoordekoudewinter nognooitzoleegwaren.op14junikwamgasco*naarbuitenmeteennieuweperiodevan onderhoud.ditkeerzouer34mcmvandemarktwordengehouden.opmerkelijkdaarbijisdeduur vanhetonderhoud.datvolgensonzelaatsteinzichtenzouplaatsvindenvan1septembertot1april 2014.Hierdoorzoumeerdan7bcmnietbeschikbaarzijnindewinter.Decal14prijssteeghierdoor tot26,90europermwh.onderhoudswerkzaamhedenaano.a.deinterconnectorzorgtvooreeniets hogeredaprijsinjuni. Q3:Totaanseptemberkendenweweereenstabielprijsverloop.Voorradenlopenlangzaamvol.Tot inseptemberdecal14prijsoploopttot26,90.inlijnmetdeolieprijs.ookdedaprijzenlopenop Pagina7

8 maardatkomtdanweervoornamelijkdoorgrootsnoorsonderhoudaankollsnesvan12tot24 september. Q4:Aanhetbeginvanditkwartaalzittendevoorradenvollerdanverwacht.Tochlopendeprijzenin novemberopo.a.inlijnmetdeolieprijzen.daarnaastlijkthetspeelveldop5novembertezijn veranderddoormogelijkelngexportenvanafgate.hethelejaardoorkomteralnauwelijkslng naareuropaomdaterinaziësimpelwegmeervoorwordtbetaald.metdebevestigingvanlng exportendoorvitolmaaktdattradersderisicopremievoorq12014verhogen.dooreen stroomstoringbijormenlange,eennoorsproductieveld,isdetoevoernaarengelandsinds donderdag28novemberlager.hierdoorheefthetbritsesysteemmindergasaanbodenstijgende prijzen.ineuro sgaatdit,doordelagereeurot.o.v.debritsepond,nogwatharder.daarbijishet aanhetbeginvandemaanddecemberkouderdannormaalintegenstellingtotderestvande maand. *GASCOisdeNoorsenetwerkbeheerder,vergelijkbaarmetGTSinNederland. Vooruitblik PIRA,eenvandedooronsmeestgeraadpleegdebronnenvoordelangetermijn,verwachtdatde gasprijzenindezomerdalentotonderde24euro/mwh.tervergelijkingdehuidigeprijsvanjuni ligtrondde26europermwh.ofditdaadwerkelijkzalgebeurenhangto.a.hetkomendekwartaal vanhetweeraf.alsechtekouuitblijftdanzoudezeprijsweleensveeleerderopdebordenkunnen staan.zekeralsdenederlandseproductie,dievorigjaarpiekte,opniveaublijft. Losvanhetweerzalookdeolieprijseenrolblijvenspelen.Maardanmetnamebijdekwartalenwat verderopdecurve.verderin2014zienweookdekanstoenemendatnaastdekoreaanse kerncentralesookdejapanseweeropenzullengaan.hetgrootstedeelvanhetvolkisnogsteeds tegen.maarpremierabeheeft,gesteunddooreenonlangsverschenenrapport,aangegevendatde economienietzonderkan.hetaanzettenvandecentraleszalnietdirectleidentoteenimportvan LNGinEuropamaarzorgtermogelijkvoordatermeergasonzestoragesingaat.Onderanderede op1aprilteopenenbergermeerstorage.dievolgensonzeberekeningenalvervolzoumoeten zitten.maarditisnognietbevestigd. Lastbutnotleastmoetenwenogevenstilstaanbijdegeplandeonderhoudswerkzaamheden.De Norenhebbendewerkzaamhedenwatbeterverspreidoverhetjaardanvoorgaandejaren.Water toeleidtdaternualcapaciteitvandemarktwordtgehoudenendepeakproductieduslageruitvalt inq1.voorzoverernogsprakeisvaneenpiekisdathetgevalinseptember.maarookinjunials tevensdeinterconnectoreruitligt,vindterveelonderhoudplaats. Pagina8

9 Elektriciteit Hetjaarstartmeteenforsedalingalsgevolgvandenegatieveeconomischevooruitzichten,vandaar datdepeakprijsop7januarimet60,80europermwhalophethoogsteniveaustondvanhet afgelopenjaar.vervolgensbereikenweopdenederlandsemarkthetlaagstepuntindezelfde maandop31januari,daagsvoordatmerkelzichuitspreektvoorhetreddenvanhethuidigeco 2 systeem.delaagsteprijsvoorleveringindepeakurenis54,60europermwhenvoordebaseprijsis dat45,20europermwh.namerkel suitsprakenstijgtdeco 2 prijsenookdestroomprijs. DedalinginDuitslandinmaartisteverklarendoordedalingvandekolenprijsdieinhet1 e kwartaal 10dollarkwijtraakteneindmaartlijkttestabiliserenrondde92dollar(71Euro*). Veletraderszienindemogelijke marketfix voordeco 2 marktinbeginaprileenredensnel powertekopenvoordatdeco 2 rechtenduurderwordenendepowerprijshierdooroploopt.dit zorgtop28maartincombinatiemetdehogegasprijsvoordehoogstebaseprijsvanditjaar, namelijk50,25europermwh.indeweekvoordestemmingoverbackloadingdaaltdeprijs,om daarmeedehelevoorgaandestijgingongedaantemaken.watvolgtiseenrelatiefrustigeperiode metalleenwatvolatiliteitindemaandjuni,ditwasdoorhetgevolgvanhetoplopenvanzowelde CO 2 prijsalsdegasprijs.dielaatstesteegop14junivoorcal14nahetbekendmakenvanextra onderhoudaangasproductie eenhedeninnoorwegen. DeDuitseenBelgischeprijzenblijvendalentotaugustus,dooreendalendekolenprijsin combinatiemeteennegatieveoutlookvoordeeconomie.alsnadezomerblijktdatweuitde recessielijkentekomen,gaatookdestroomprijsweeromhoog.destijgingindeeersteweekvan Pagina9

10 septemberishetgevolgvanonzekerheidoverdetoekomstvansubsidiesvoorhernieuwbare energieinduitslandnadeduitseverkiezingenop22september.indeweekdievolgtwordt50%van deprijsstijgingweeringeleverd. VanafbeginnovemberzienwevervolgensdeprijzeninNederlandenBelgiëweeroplopen.Mede doordatdegasprijsweeroplooptendoorhetaantrekkenvandeeconomie.dekolenprijsblijftvoor spanningindemarktzorgen,dooreenaanbodoverschotwordtdeprijssteedslagerenbereiktop11 oktoberhetlaagsteniveauvan59,63europerton.indepowermarktisditookduidelijkzichtbaar, wanneerdebase enpeakprijswordenvergelekendanisteziendatdeprijsindepeakprijsmeer beweegtdandebaseprijs. *dewisselkoersop2aprilwas1,2818. Vooruitblik VergelekenmetdeDuitseprijzenzijndeNederlandseCal15baseprijzeninhetlaatstekwartaalvan hetafgelopenjaarflinkopgelopen.waardeduitseafnemersongeveereengelijkeprijsmogen betalen.ditwordthoofdzakelijkveroorzaaktdoordebeperktegrenscapaciteit.ditzorgtervoordat wijhierinnederlandzekerin2014nogvooreendeelvanonzeproductieafhankelijkblijvenvan gasgestooktecentrales.enjuistdegasprijsisflinkopgelopeninhetlaatstekwartaal.nouishetgoed mogelijkdatgasnogweerterugzaktnaareenniveaunetonderde26eurowatookeendalingvan depowerpijzenzoubetekenen.omdattevensdekolenprijsvoorcal15onderdrukstaat,lijkteen prijslaaginde43eurozekermogelijktezijn.eenverderedalinglijktineersteinstantieteworden gestoptdoorhetaantrekkenvandeeconomie.maartoevoegingenaanderenewableproductie, welkeop24december2013al51%vandeduitsevraagleverde,zoudendeprijsnogwatkunnen drukken.aangezienwindproductieflinkwordtgestimuleerd,behoortdittotdemogelijkheden. Natuurlijkwordenerookdiversenieuwekolengestooktecentralestoegevoegdaanhet productieparkwaaronderdecentraleindeeemshavenvanessent/rwe.devermoedelijke oplevertermijnispasnadezomerenmetenigevertragingzouhetzomaar2015kunnenzijnvoor datdezehelemaalonlineis.ditzitalgrotendeelsverwerktindefutureprijzendiedaaromin backwardationzijn.kolencentraleszijnimmersdemeestrendabelecentralesopditmomenten zorgendusvoorlagereprijzen.eenvertraagdeopleveringzoudeprijzenietskunnenlatenstijgen. Pagina10

11 Emissies DehoogsteprijsvoorCO 2 compensatiein2013noteerdenweaanhetbeginvanhetjaarnamelijkop 7januari.Vooreencertificaatmoesttoen6,96eurowordenweggelegd.Delaagsteprijsvan2013 zagenwenietveellaterop17april.endatwaseenkoersvan2,88eurovoorcal14en2,75voor cal13. Q1:Webegonnenditjaarnetalsin2012meteengigantischoverschotaancertificaten.Omdat plannenalsbackloading*maarnietvandegrondlijkentekomen,daaltdeprijsbijnaconstanttotdat AngelaMerkelop1februarihettijwisttekeren.Merkelzeiopeenpartijbijeenkomstdatzijachter deplannenvanhaarministervanmilieu,altmaier,staat.altmaierwildelastenvandeswitchnaar renewableenergievankernenergiebeterverdelenoverconsumentenenbedrijven.hiermeewilhij eenverdereprijsstijgingvoorconsumentenvoorkomen.ditalleszorgdevooreenstijgingvande DuitsestroomprijsendusvoorhetaankopenvanCO 2.Dateerderwasverkochtinde veronderstellingdatdeprijsnogverderzoudalen.indeloopvanfebruarilooptdeprijsoptotboven de5euroindehoopdatersnelkanwordengestartmetbijvoorbeeldbackloading.inmaartleidthet uitstelvaneenstemmingoverditonderwerptoteendalingvandeprijsnaarheteerderedieptepunt vannetbovendedrieenhalveeuro. Q2:Ookdemaandaprilbeginnenweweermethoopopdeintroductievanbackloading.Een'nee' bijstemminghieroverinheteuropeseparlementzorgtop16/17aprildatdeprijsdaalttotde laagsteprijsooitnamelijk2,88eurovoorcal14en2,75eurovoorcal15.analistenvanreuters verwachtendatdeprijsvoor2020nietmeerbovende5eurouitkomt.enbackloadingiswathen betrefteenonmogelijkehordegeworden.mededoordatertijdtekortvooris. Pagina11

12 Q3:Watvolgtiseenperiodevanwachten.Wachtenopnieuweplannenmaarvoornamelijkwachten opdeduitseverkiezingeneindseptember.wanthetisduidelijkdatmerkel,voordenieuwecoalitie bekendis,geendefinitievepositieinzalnemen.uiteindelijkstijgtdeprijstochietseerderdan verwacht.namelijkop4septemberalsblijktdathetaantalgratiscertificatendatdoordeeuwordt toegekendaandeindustrie5,7%lagerisdanverwacht. Q4:NadeDuitseverkiezingenvolgteenlangeperiodevanonderhandelenenalseruiteindelijkeen coalitiegevormdis,isdeimpactopco 2 certificatennihil.ookheeftheteuropeseparlementop10 decemberuiteindelijk'ja'gezegdtegenhetbackloadenvan900miocertificaten.deprecieze verdelingoverdejarenisnognietbekendmaaromdatdemarktditzagaankomenisdeprijs wederomonveranderd. *backloadingishetvandemarktafhoudenvancertificatenomdezeopeenlatertijdstipweertoe tevoegen. Vooruitblik Beginditjaarzaldevrijeallocatievancertificatenvan2013en2014vooreenverkoopdrukzorgen. InQ1wordentevensdedetailsrondombackloadingbediscussieerd.Hetuiteindelijkevoorstelligt danindeperiodefebruari aprilterinzageenhopelijkwordtdatdaninmeigeaccepteerdvoorde volgendeeuropeseverkiezingen.zodatdebackloadingvolumesvanafjuli/augustusvandete veilenvolumeskunnenwordenafgehaald.watvolgtzijnplannenvoordelangetermijn.de2020 doelstellingenwordendoordecrisisimmersalgehaald.backloadingvoorde2050doelenslechts eenplangerichtophetkopenvantijd.tijdommeerdefinitievemaatregelenalscancelationof strengeremaatregelenquauitstootteimplementeren.dezemaatregelenzijnnodigomhetdoel 80%reductievanuitstootin2050tehalen.Dezestructuralreformmeasuresstaandeeerste maandenvan2014ookopdeagendaenkunnendeprijsgaanbeïnvloeden.tweevandeze maatregelencancelleationenflexibeleveilingvolumeszijnuithet2030pakketgehaaldomzosnel mogelijktekunnenwordengeïmplementeerd.echterissnelinditperspectiefopzijnvroegstnade verkiezingeninmeidusalsnelnajaar2014.totdietijdblijfthetbijplannen.analistenvanpoint Carbonziendeprijsin2014oplopentot6euroenin8euroin2015.Mochtbackloadingcancellation wordendanzoudeprijsin2015zelfs10eurokunnenworden. Pagina12

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. 1 Marktprijzen Nu Verandering vorige publicatie Verandering 3 maanden Macro-economie AEX 448.3 1.72% 3.26% USD per $1.11 0.14% -2.88% GBP per 0.84-1.93% 3.61% Olie en kolen Olie (Brent M1) [$/BBL] $46.96

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macro-economie: ECB verlaagt rente naar 0% om inflatie op te stuwen. AEX 444.1 436.0 444.1 398.7 USD per EUR 1.111

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Euro zone in deflatie AEX 427.3 420.7 431.7 398.7 USD per EUR 1.087 1.103 1.119 1.083 Olie Brent ($) Front month

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch China blijft markten bezighouden AEX 411.3 431.7 431.7 411.3 USD per EUR 1.086 1.083 1.086 1.083 Olie Brent ($) Front

Nadere informatie

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. 1 Marktprijzen Nu Verandering vorige publicatie Verandering 3 maanden Macro-economie AEX 433.7 0.50% 13.36% USD per $1.13-0.57% -0.04% GBP per 0.79-0.52% 0.49% Olie en kolen Olie (Brent M1) [$/BBL] $48.97

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 AEX is jaarwinst kwijt. Chinese overheid kan niet voldoende ingrijpen.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

opkopen van staatsobligaties door Draghi. Gelukkig heeft Oekraïne weer geld over gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

opkopen van staatsobligaties door Draghi. Gelukkig heeft Oekraïne weer geld over gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macro- economisch AEX 496.30 499.40 507,8 376,3 USD per EUR 1. 1023 1.0970 1,393 1,053 Olie Brent ($) Front month 49.91

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. 1 Marktprijzen Nu Verandering vorige publicatie Verandering 3 maanden Macro-economie AEX 428.2-3.84% -1.79% USD per $1.13-0.54% 2.52% GBP per 0.79 0.62% 2.40% Olie en kolen Olie (Brent M1) [$/BBL] $50.35-0.40%

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 465.5 462.9 507,8 376,3 USD per EUR 1,094 1,101 1,393

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie.

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Beurzen zijn hard gestegen door lichte economische groei. AEX 401,20 391,6 408,8 380,6 USD per EUR 1,3706

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch AEX leeft op bij slecht nieuws. AEX 438.80 411.60 507,8 376,3 USD per EUR 1.121 1.124 1,393 1,053 Olie

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Vorige keer. Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9 449,3 507,8 376,3. USD per EUR 1,101 1,132 1,393 1,053

Vorige keer. Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9 449,3 507,8 376,3. USD per EUR 1,101 1,132 1,393 1,053 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Marktanalyse Powerhouse

Marktanalyse Powerhouse Marktanalyse Powerhouse Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Grieken drukken de koers, Chinezen laten hem weer stijgen. AEX 505,6 507,8 507,8 376,3

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 1-4-2014

Energie Marktinformatie 1-4-2014 ja 1 Marktvisie Macro-economisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Stijgende beurzen door positieve economische vooruitzichten. Laagste 2014 AEX 404,7 391,2 409,0 380,6 USD per EUR 1,378

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. 1 Marktprijzen Nu Verandering vorige publicatie Verandering 3 maanden Macro-economie AEX 436.5 1.94% -1.71% USD per $1.13 0.18% 1.86% GBP per 0.77-2.66% -0.85% Olie en kolen Olie (Brent M1) [$/BBL] $50.65

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch ECB beleid werpt meteen vruchten af AEX 437.5 443.8 444.1 398.7 USD per EUR 1.119 1.124 1.124 1.083 Olie Brent ($)

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Economische groei eurozone nog verrassend goed. AEX 443.76

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Afwachtende modus op beurs door Griekendland en cijfers VS. AEX 500,5 498,6 507,8 376,3 USD per EUR 1,099

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Grieken drukken de koers, Chinezen laten hem weer stijgen. AEX 505,6 507,8 507,8 376,3 USD per EUR 1,072

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Chinese beurs zakt op een dag 8,5%. AEX 482,58 501,8 507,8 376,3 USD per EUR 1,107 1,101 1,393 1,053

Nadere informatie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Vorige keer. Chinese overheid grijpt in, Grieken kwakkelen door.

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Vorige keer. Chinese overheid grijpt in, Grieken kwakkelen door. Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Chinese overheid grijpt in, Grieken kwakkelen door. AEX 490,3

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 21-10-2014

Energie Marktinformatie 21-10-2014 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Slechte economische cijfers en vooruitzichten laten markt dalen. AEX 384,4 391,3 419,7 376,3 USD per EUR

Nadere informatie

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie.

Zie wiki.essent.nl/confluence/display/b2bmcnieuws voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Afbouw van stimulus in VS zorgt voor daling op beurzen wereldwijd. AEX 382,1 392,3 408,8 380,6 USD per

Nadere informatie

Energie Marktinformatie

Energie Marktinformatie 1 Marktvisie Macro-economisch Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 2012 Meevallende macro s zetten de beurzen wereldwijd hoger. Laagste 2012 AEX 352,4 347,3 345 281 USD per EUR 1,33 1,33 1,35

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 27-9-2012

Energie Marktinformatie 27-9-2012 1 Marktvisie Nu Vorige Verwachting Hoogste Laagste week komende 2012 2012 week Macro-economisch AEX USD per EUR Op de beurs maakt men zich weer zorgen over Spanje waar de rente is opgelopen tot boven de

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Lagere beurskoers dankzij het oplopen van de obligatieprijzen. AEX 505,3 505,3 507,8 376,3 USD per EUR

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Rustige periode rond Kerst, licht dalende markten AEX 428.5 428.5 507.8 376.3 USD per EUR 1.091 1.091 1.393 1.053

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 29-7-2014

Energie Marktinformatie 29-7-2014 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Extra sancties tegen Rusland. AEX 404,70 406,10 419,7 380,6 USD per EUR 1,343 1,353 1,393 1,349 Olie Brent

Nadere informatie

Zie http://www.essent.nl/content/grootzakelijk/index voor meer informatie.

Zie http://www.essent.nl/content/grootzakelijk/index voor meer informatie. ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Markten omlaag, wederzijdse sancties oost en west. AEX 396,65 395,95 419,7 380,6 USD per EUR 1,385 1,342

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Beste week voor de beurzen in een half jaar AEX 420.7 404.0 431.7 398.7 USD per EUR 1.103 1.115 1.119 1.083 Olie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Versie 1.0 Datum 8 november 2016 Status Definitief Colofon Bestuurskern Integrale Bedrijfsvoering IenM Koningskade 4, Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 20-5-2014

Energie Marktinformatie 20-5-2014 ja 1 Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Speculatie dat de ECB mogelijk op monetaire verruiming overgaat, krijgt de koersen niet in beweging. Laagste 2014 AEX

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 13-1-2015

Energie Marktinformatie 13-1-2015 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Wel of geen stimulus, dat is de vraag. AEX 420,9 408,4 431,8 376,3 USD per EUR 1,179 1,188 1,393 1,179

Nadere informatie

Waterstof: de energiedrager van de toekomst. Frank de Bruijn. Waterstof. Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar

Waterstof: de energiedrager van de toekomst. Frank de Bruijn. Waterstof. Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar Waterstof: de energiedrager van de toekomst Frank de Bruijn www.ecn.nl Waterstof Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar Hoge energie dichtheid op gewichtsbasis Lage energiedichtheid op volumebasis

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch De ECB presenteert donderdag beleid AEX 436.0 427.3 436.0 398.7 USD per EUR 1.101 1.087 1.119 1.083 Olie Brent ($)

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 16-12-2014

Energie Marktinformatie 16-12-2014 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Eindejaarsrally blijft uit. AEX 394,1 427,3 431,8 376,3 USD per EUR 1,249 1,232 1,393 1,228 Olie Brent

Nadere informatie

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag.

gemaakt. Hierdoor daalde gas flink donderdag. 1 Marktprijzen Nu Verandering vorige publicatie Verandering 3 maanden Macro-economie Relatie Duitsland en ECB op scherp AEX 436.6 0.11% 6.14% USD per $1.14 0.14% 5.04% GBP per 0.80 0.36% 7.22% Olie en

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Olie 1 Olie (volgende maand) 1 Prijs/vat 9 8 82,4 7 65,54 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week OPEC secretaris-generaal Abdullah al-badri liet

Nadere informatie

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2 DEME: creating land for the future 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2 4.B.2 Voortgangsrapportage CO2-reductiesysteem 2013 H2 Documentkenmerk: Datum: Status: RBE14-2016-RAP-204a 12-03-2014

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011 Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen Heleen de Coninck, 13 september 2011 Energieonderzoek Centrum Nederland Grootste energieonderzoekcentrum van Nederland Missing link tussen

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Overnamenieuws brengt ons weer dicht bij de 500 punten grens. AEX 499,9 495,4 498,7 376,3 USD per EUR

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q3

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q3 DEME: creating land for the future 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q3 4.B.2 Voortgangsrapportage CO2-reductiesysteem 2012 Q3 Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-204b 20-12-2012

Nadere informatie

Energie Marktinformatie

Energie Marktinformatie 1 Marktvisie Macro-economisch AEX Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2012 Laagste 2012 Door de forse omzet op Black Friday komen de beurzen hoger uit. De euro wint aan waarde dankzij het bereikte

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 17-2-2015

Energie Marktinformatie 17-2-2015 ja 1 Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Opstandig Griekenland en onrust Oekraïne hangt boven de markten. Laagste 14/15 AEX 462,8 452,05 455,1 376,3 USD per

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch AEX iets omhoog en kabbelt voort. AEX 440.1 438.80 507,8 376,3 USD per EUR 1.136 1.124 1,393 1,053 Olie

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 27-1-2015

Energie Marktinformatie 27-1-2015 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch AEX loopt flink op na publicatie maatregelen ECB. Data uit VS bepalen of dit de top wordt. AEX 455,1

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 25-3-2014

Energie Marktinformatie 25-3-2014 ja 1 Marktvisie Macro-economisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Herstel beurzen na val door Oekraïne zet door. Chinese, Europese en Amerikaanse cijfers houden groei beperkt.

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Renteverhoging FED zeer waarschijnlijk AEX 448.5 469.5 507.8 376.3 USD per EUR 1.084 1.056 1.393 1.053 Olie Brent

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Licht herstel markten AEX 418.1 402.0 431.7 402.0 USD per EUR 1.085 1.089 1.089 1.083 Olie Brent ($) Front month

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Chinese overheid grijpt in, Grieken kwakkelen door. AEX 490,3 465,3 507,8 376,3 USD per EUR 1,103 1,109

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Stemt Tsipras toch nog in? AEX 477,4 495,1 507,8 376,3 USD per EUR 1,118 1,122 1,393 1,053 Olie Brent

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Vorige keer. AEX terug bij laagste punt dit jaar. AEX 411.60 424.54 507,8 376,3. USD per EUR 1.124 1.119 1,393 1,053

Vorige keer. AEX terug bij laagste punt dit jaar. AEX 411.60 424.54 507,8 376,3. USD per EUR 1.124 1.119 1,393 1,053 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch AEX terug bij laagste punt dit jaar. AEX 411.60 424.54

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch AEX terug bij laagste punt dit jaar. AEX 411.60 424.54 507,8 376,3 USD per EUR 1.124 1.119 1,393 1,053

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Beurzen wereldwijd omlaag in reactie op dalende olieprijs AEX 420.7 448.5 507.8 376.3 USD per EUR 1.099 1.084 1.393

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 3-1-2013

Energie Marktinformatie 3-1-2013 1 Marktvisie Macro-economisch Nu of 31/12 Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 2012 Laagste 2012 In de VS is een akkoord bereikt over de fiscal cliff. Een verhoging van het schuldenplafond lijkt

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 11-3-2014

Energie Marktinformatie 11-3-2014 ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macro-economisch Beurzen met lage omzetten licht lager. AEX 393,0 393,5 409,0 380,6 USD per EUR 1,387 1,374 1,387 1,349

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macroeconomisch Markten handelen omhoog AEX 423.5 418.1 431.7 402.0 USD per EUR 1.089 1.085 1.089 1.083 Olie Brent ($) Front month

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - februari)

Licht op energie (2014 - februari) Licht op energie (2014 - februari) Macro-economische ontwikkelingen Beleggers halen hun geld terug uit opkomende economieën nu het opkoopprogramma van schuldpapier in de Verenigde Staten verder wordt ingeperkt.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

STEMMING 'Zelfvertrouwen CO2-markt wankelt'

STEMMING 'Zelfvertrouwen CO2-markt wankelt' STEMMING 'Zelfvertrouwen CO2-markt wankelt' AMSTERDAM (Energeia) - Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markt voor olie, steenkool, CO2-emissierechten. aardgas en elektriciteit,

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

60 1-3-2014 1-6-2014 1-9-2014

60 1-3-2014 1-6-2014 1-9-2014 Energiemarktanalyse Powerhouse week 33 voor vakblad Groenten & Fruit Olie 120 Olie (volgende maand) 110 100 102,56 Prijs/vat 90 80 76,76 70 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week De Brent-olieprijs

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energie Marktinformatie

Energie Marktinformatie ja 1 Marktvisie Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Macroeconomisch Mooie winsten op financiële beurzen. AEX 415,40 414,67 419,7 380,6 USD per EUR 1,357 1,357 1,393 1,349

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q4

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q4 DEME: creating land for the future 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2012 Q4 4.B.2 Voortgangsrapportage CO2-reductiesysteem 2012 Q4 Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-204c 25-09-2013

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services.

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie