Informatie over de schoolkosten schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de schoolkosten schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Informatie over de schoolkosten schooljaar Geachte ouder(s), verzorger(s), De Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG en het Scheldemond College) wil transparant zijn over de hoogte en opbouw van de schoolkosten, ook willen we deze kosten zo veel mogelijk beheersen voor u als ouders. Als de Mondia Scholengroep al bekostiging voor iets ontvangt, dan vragen wij hier aan u geen bijdrage meer voor. Waar wij (vrijwillige) ouderbijdragen vragen, hebben wij hier vooraf o.a. gesproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, wij vragen hierbij om hun goedkeuring. Daarna informeren wij de andere ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden. Echter zonder deze vrijwillige bijdragen zijn de extra s die wij bieden niet mogelijk. Per opleiding en leerjaar is een dergelijke overeenkomst gepubliceerd op onze schoolwebsite zie menu Informatie: Ouder overeenkomsten. U heeft een keuze om de vrijwillige bijdragen wel of niet (gedeeltelijk) te betalen. Deze kosten zijn niet verplicht. Als u ervoor kiest één van deze bedragen niet te betalen, kunt u dit op de overeenkomst aangeven. Echter bij niet betalen zal uw kind van deze geboden extra s geen gebruik kunnen maken of er helaas niet aan kunnen deelnemen. Een alternatief programma zal dan worden aangeboden. Schoolboeken gratis We lenen schoolboeken kosteloos uit. De waarde van een gemiddeld boekenpakket bedraagt ruim 300 euro. De boeken blijven echter het eigendom van de school. Om de kosten voor de school te beheersen, heeft de Mondia scholengroep (Nehalennia SSG en Scheldemond College) met Van Dijk Educatie (voorheen Studieboekhandel De Ruiter & Fanoy) een boekenfonds ingericht. De boeken in dat fonds zijn van de school, maar de boekhandel heeft een belangrijke taak bij de verspreiding en de behandeling ervan. De school zorgt er samen met de boekhandel voor dat de leerlingen het juiste boekenpakket krijgen. De boekhandel reikt de boeken uit en neemt ze ook weer in, maar zorgt er in de zomervakantie ook voor dat alle nieuwe pakketten keurig naar het huisadres worden verzonden. Vermiste en/of beschadigde boeken worden bij uw in rekening gebracht. De staat van de boeken wordt door deskundige mensen van de boekhandel bekeken. Een boek wordt maar een keer per schooljaar zonder kosten aangeboden, dat zult u begrijpen. Bij schade aan en/of verlies van boeken worden de kosten bij u in rekening gebracht, daar ouders wettelijk aansprakelijk blijven voor de veroorzaakte schade door hun kind aan schooleigendommen. Naast het huren en kopen van boeken schaft de school ook werkboeken of werkschriften voor eenmalig gebruik aan en betalen we licenties voor het gebruik van digitaal leermateriaal, die steeds meer voor boeken in de plaats komen. Ook krijgt een aantal

2 VMBO/MAVO leerlingen dit schooljaar een I-Pad in bruikleen. Dit valt allemaal onder het gratis lesmateriaal. Niet gratis lesmateriaal Helaas voor u is niet al het lesmateriaal gratis. Dat is landelijk zo bepaald. U betaalt nog steeds de kosten voor bijvoorbeeld een atlas, een woordenboek, een agenda, een eventuele eigen laptop, een memory stick, een rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen etc. Indien niet anders vermeld zult u dit nog steeds zelf aan moeten schaffen. In enkele gevallen gebeurt dat op aanwijzing van de docent. Zo moeten alle leerlingen in het bezit zijn van een rekenmachine TI-30 XB Multiview (ca. 19,=). voor HAVO-VWO 4 en hoger met het vak Wiskunde is een rekenmachine TI-84+ (ca. 115,=) nodig. Voor het HAVO-VWO vanaf klas 1 is de grote Bosatlas (ca. 70,=) nodig en voor het VWO vanaf klas 4 met het vak Latijn is een Latijn-Nederlands woordenboek (ca. 79,95) nodig. Voor de aanschaf wordt verwezen naar de bestelsite van Van Dijk Educatie, Voor de opleiding Dienst & Commercie en voor sport wordt in overleg met de docenten kleding aangeschaft. Zo wordt er voor alle eerste en derde klassers een nieuw uniform sportshirt aangeschaft waar we een bijdrage van 5,= voor vragen. Nadere informatie over wat nodig is volgt nog. Voor het schooljaar vragen wij de volgende (vrijwillige) ouderbijdragen: Zie apart bestand overzicht schoolkosten Hieronder volgt een uitgebreide toelichting op de gevraagde vrijwillige ouderbijdragen: Schoolfonds Het vrijwillige schoolfondsbedrag is ook voor komend schooljaar vastgesteld op 50,=. De besteding van dit bedrag is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het schoolfondsbedrag is als volgt opgebouwd: a - een collectieve schoolverzekering (incl. reis) voor de leerlingen 5,= b - bijdrage ouderraad 5,= c - bijdrage computergebruik, ELO en Wifi. 10,= d - bijdrage voor extra leerlingactiviteiten 20,= e - bijdrage ten behoeve van extra toezicht 10,= Toelichting: Ad. a Scholierenverzekering Voor alle leerlingen is een collectieve scholierenongevallen- en reisverzekering afgesloten die geldig is gedurende de schooltijd. Deze verzekering is geldig op de weg van en naar school en tijdens de door de school georganiseerde activiteiten. In de meeste gevallen gaat het om een aanvullende verzekering, afhankelijk van de verzekering(en) die u al heeft. Het betreft een verzekering die alleen dekking geeft aan de gevolgen die voortvloeien uit lichamelijk letsel en bij schoolreizen (incl. buitenlanddekking) ook voor beschadigd geraakte of verloren bagage (hier geldt wel een eigen risico van 75,-). Daarnaast hebben we een WA-verzekering afgesloten voor de leerlingen die stage lopen, ook deze is aanvullend.

3 Ad. b Ouderraad De ouderraad vraagt voor de Stichting Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage van 5,=. De stichting is in het leven geroepen om allerlei zaken voor de leerlingen te betalen, die niet door de overheid worden vergoed. Het gaat dan om culturele of recreatieve activiteiten, waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder andere uit bijdragen, schenkingen en rente. Jaarlijks wordt op de jaarvergadering over de besteding verantwoording afgelegd. De ouderraad is er overigens zeker niet alleen voor de financiën! Op de regelmatig gehouden bijeenkomsten van de ouderraad wordt over allerlei dingen die de school betreffen gesproken. Verder helpt de ouderraad de school bij activiteiten. Ad. c Computergebruik, ELO en Wifi Gezien de ICT-ontwikkelingen willen wij binnen onze mogelijkheden gebruik maken van een elektronische leeromgeving en ook zoveel mogelijk computers ten behoeve van het onderwijs up to date houden. En voor leerlingen een gratis platform te bieden op internet. Ad. d. Extra leerlingactiviteiten Gedurende het schooljaar worden er een aantal extra activiteiten georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld culturele activiteiten (leerlingen ontvangen ook een cultuurpas), schoolavonden (disco s), sinterklaasviering en kerstfeest. Elke leerling krijgt ieder schooljaar een persoonlijke schoolpas waarop diens naam en foto zijn afgedrukt. Deze pas moet je kunnen laten zien bij bijv. schoolavonden, computergebruik of printopdrachten. Ad. e. Extra toezicht Dit is een bijdrage in de kosten die de school maakt voor een veiligere leeromgeving. U moet dan o.a. denken aan kosten van toezicht, kosten van absentencontroleurs, een omroepinstallatie en een camerabewakingssysteem. Het gaat hier dus slechts om een bijdrage, daar de werkelijke kosten hoger liggen. De Mondia scholengroep (Nehalennia SSG en Scheldemond College) krijgt voor deze kosten geen bekostiging, maar vindt deze onderdelen, net als de medezeggenschapsraad, wel belangrijk. Volgens het Ministerie van OC&W bent u niet verplicht deel te nemen aan het schoolfonds, maar gaat het ook hier om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het geval u niet deelneemt aan het schoolfonds en toch gebruik wilt maken van de hierboven genoemde faciliteiten zijn wij genoodzaakt om de werkelijke kosten in rekening te brengen. Voor uw en ons gemak en in het belang van de leerling hopen wij dat u aan het schoolfonds deelneemt. Bijdrage voor een locker Voor elke leerling staat er een kluisje (locker) klaar om spullen in op te bergen. Om de veiligheid van de persoonlijke spullen zo goed mogelijk te waarborgen, maken we gebruik van een systeem van sleutelbeheer waarbij elke leerling een locker toegewezen krijgt evenals de daarbij behorende 2 sleutels. De leerling behoudt deze locker in principe gedurende de rest van zijn/haar schoolperiode en is hier dus zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies of beschadiging van sleutel of slot kan bij de conciërge tegen betaling van 7,50 een nieuw slot met 2 sleutels aangeschaft worden. Klasgebonden bijdragen en bijdragen voor specifieke studierichtingen

4 Voor diverse richtingen per studiejaar wordt een vrijwillige bijdrage in rekening gebracht voor het gebruik van extra faciliteiten, accommodaties, activiteiten en kleding. Het is ook gebruikelijk dat we aan ouders vooraf een bedrag vragen voor de klassenactiviteiten, eendaagse schoolreizen en extra specifieke activiteiten waaronder excursies. Mocht een activiteit niet doorgaan of de kosten van deze of de vervangende activiteit lager uitvallen, dan zullen wij dit (resterende) bedrag aan u terugbetalen. De kosten voor klassenactiviteiten Elk jaar organiseren we klassikale activiteiten zoals de introductiedagen, een sinterklaasviering, een kerstontbijt, een klassenavond, een sportdag of iets dergelijks. De totale kosten van de benodigdheden voor deze activiteiten bedragen tezamen ongeveer 15,= per jaar. Enkele klassen gaan aan het eind van het schooljaar uit eten. Dan zal er nog een extra bijdrage gevraagd kunnen worden. De kosten voor eendaagse schoolreizen, bijzondere activiteiten en (culturele) excursies Voor het nieuwe schooljaar hebben we een inventarisatie gemaakt van alle reizen, extra bijzondere activiteiten en excursies per klas en uitgezocht welke leerlingen daar gebruik van maken. Op deze manier kunnen deze bijdragen in de begrote kosten één maal per jaar aan de ouders doorberekend worden. Meerdaagse buitenlandse schoolreizen Tijdens het schooljaar zijn er voor een aantal klassen ook weer meerdaagse buitenlandse schoolreizen. Over de kosten hiervan ontvangt u gedurende het schooljaar informatie. Het geld dat u als ouders gespaard heeft via de spaarregeling bij de Stichting Reisgelden wordt hier uiteraard voor aangewend. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in september informatie over deze aantrekkelijke spaarmogelijkheid. Let op! Legitimatieplicht Door veranderde regelgeving heeft ieder kind een eigen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig wanneer het naar het buitenland gaat. Zonder een eigen ID-bewijs kan het kind helaas niet mee op schoolreis of kamp, wanneer dat in het buitenland plaatsvindt, dit om problemen tijdens de reis te voorkomen. Reisverzekering De school heeft een doorlopende collectieve reisverzekering (inclusief buitenlanddekking). Het eigen risico bij bagagedekking is 75,= per persoon. Bij ongevallen is deze secundair, d.w.z. dat alleen de door de eigen ziektekostenverzekering niet vergoede kosten verhaald kunnen worden. Bijdrage Beroepencollege Deze vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor de aan te schaffen kleding en bedrijfsbezoeken. Bijdrage Dienstverlening & Commercie Deze vrijwillige bijdragen worden besteed aan o.a. uniforme kleding en excursies. Bijdrage ACDMI (Sport en arts) en Foodlab Deze bijdragen worden besteed aan o.a. uniforme kleding en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. Bijdrage MTV (Multimedia, Theater en Vormgeving)

5 Deze bijdragen worden besteed aan o.a. VCA examen, uniforme kleding en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. Daarnaast wordt gewerkt met zware mediaprogramma s voor o.a. videobewerking. Hiervoor hebben deze leerlingen een eigen harde schijf nodig, om steeds in hun eigen omgeving te kunnen blijven werken. Bijdrage Techniek (geen Vakcollege) Deze bijdragen worden besteed aan o.a. VCA examen, vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. uniforme kleding en Bijdrage Zorg en welzijn Bij de keuze voor zorg en welzijn wordt een bijdrage gevraagd voor vakspecifieke excursies/workshops. Bijdrage sportklassen/lo2/bsm Aan leerlingen die in een sportklas zitten wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan clinics, extra sportkleding, gekwalificeerde trainers/coaches, accommodaties, sportmaterialen en reiskosten. In de tweede klas zit in de bijdrage de kosten voor een driedaags outdoorkamp. Leerlingen die in de derde en vierde klas het vak LO2 of BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) hebben, betalen ook een bijdrage voor extra sportactiviteiten. Vanaf de bovenbouw wordt er geen kleding meer aangeschaft en neemt het aantal clinics af en dus ook de gevraagde bijdrage. De bijdrage voor leerlingen met het vak BSM in de vijfde klas is bestemd voor een clinic. Bijdrage JVOZ/TOZ en andere topsporttalenten Het Scheldemond College werkt o.a. samen met de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland en Tennis Organisatie Zeeland. De jonge talenten doen de eerste jaren niet mee met de sportklasclinics en betalen niet de sportklasbijdrage, maar een afwijkende bijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan extra (huiswerk)begeleiding, extra lessen, begeleiding door de topsportcoördinator, mogelijkheid spreekuur fysiotherapeut en voedingsdeskundige, een thema-avond, studiepaspoort en extra grote lockers. Daar waar nodig worden individuele afspraken gemaakt. Dit geldt ook voor de andere topsporttalenten (o.a. LOOT). Vanaf de klassen MAVO 3, MAVO 4, HAVO 4, VWO 4 en hoger betalen topsporttalenten ook de bijdrage LO2 of BSM omdat vanaf dan de activiteiten verplichte examenstof zijn. Bijdrage Dansklas Voor de dansers wordt een bijdrage gevraagd voor de extra lessen per week en aan te schaffen kleding. Bijdrage Highschool sporten Bij de keuze voor een highschool sport wordt een bijdrage gevraagd voor de extra faciliteiten (kosten trainers, zaalhuur, begeleiding, kleding etc.). Bijdrage Highschool Creative / Da Vinci Voor deze highschool wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van voor de extra faciliteiten, o.a. speciaal lesmateriaal hiervoor en clinicdagen. Betaling schoolkosten Met Van Dijk Educatie is afgesproken dat zij, namens de school, voor de inning van de vrijwillige ouderbijdragen zorgen. U ontvangt hiervoor per een factuur. U kunt de ouderbijdrage betalen via Ideal, met uw creditcard, of door het bedrag zelf over te maken naar NL82RABO onder vermelding van het factuurnummer. U vindt dit nummer ook op de factuur die u in de zomervakantie krijgt toegestuurd. Indien u van bepaalde diensten/activiteiten uit de overeenkomst vrijwillige bijdragen geen gebruik wenst te maken,

6 kunt u dat van het bedrag afhalen en op de overeenkomst aangeven en ondertekend retour zenden. Wel is het zo dat de leerling dan helaas aan deze extra activiteiten niet zal kunnen meedoen of van deze extra diensten kan profiteren en indien nodig een alternatief programma zal krijgen. Gespreide betaling Hoewel wij er vanuit gaan dat betaling in één keer plaatsvindt, kan het zijn dat de hoogte van de bijdrage ten opzichte van het gezinsinkomen zo hoog blijkt te zijn dat het bezwaarlijk wordt deze in één keer te betalen. Indien dat het geval is, kunt u voor het treffen van een betalingsregeling contact opnemen met de financiële administratie (de heer J. de Wolf), bij voorkeur via of telefoon vanaf 24 augustus Stichting leergeld Verder willen wij gezinnen met minimale financiële middelen ook attenderen op de stichting leergeld De schoolboeken van alle leerlingen worden verzonden naar het huisadres. Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht en wij wensen u een goede vakantie toe! Met vriendelijke groet, de Directie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Kosten van het onderwijs 2012-2013

Kosten van het onderwijs 2012-2013 Kosten van het onderwijs 2012-2013 Algemeen De vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt naar verwachting voor het cursusjaar 2012-2013 na instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op 45,00 per

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2015 2016 VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Carmelinstelling Pius Canisius... 5 Missie en visie Pius X College... 7 Organisatiemodel Pius X College... 9 Wie, wat,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie