Informatie over de schoolkosten schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de schoolkosten schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Informatie over de schoolkosten schooljaar Geachte ouder(s), verzorger(s), De Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG en het Scheldemond College) wil transparant zijn over de hoogte en opbouw van de schoolkosten, ook willen we deze kosten zo veel mogelijk beheersen voor u als ouders. Als de Mondia Scholengroep al bekostiging voor iets ontvangt, dan vragen wij hier aan u geen bijdrage meer voor. Waar wij (vrijwillige) ouderbijdragen vragen, hebben wij hier vooraf o.a. gesproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, wij vragen hierbij om hun goedkeuring. Daarna informeren wij de andere ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden. Echter zonder deze vrijwillige bijdragen zijn de extra s die wij bieden niet mogelijk. Per opleiding en leerjaar is een dergelijke overeenkomst gepubliceerd op onze schoolwebsite zie menu Informatie: Ouder overeenkomsten. U heeft een keuze om de vrijwillige bijdragen wel of niet (gedeeltelijk) te betalen. Deze kosten zijn niet verplicht. Als u ervoor kiest één van deze bedragen niet te betalen, kunt u dit op de overeenkomst aangeven. Echter bij niet betalen zal uw kind van deze geboden extra s geen gebruik kunnen maken of er helaas niet aan kunnen deelnemen. Een alternatief programma zal dan worden aangeboden. Schoolboeken gratis We lenen schoolboeken kosteloos uit. De waarde van een gemiddeld boekenpakket bedraagt ruim 300 euro. De boeken blijven echter het eigendom van de school. Om de kosten voor de school te beheersen, heeft de Mondia scholengroep (Nehalennia SSG en Scheldemond College) met Van Dijk Educatie (voorheen Studieboekhandel De Ruiter & Fanoy) een boekenfonds ingericht. De boeken in dat fonds zijn van de school, maar de boekhandel heeft een belangrijke taak bij de verspreiding en de behandeling ervan. De school zorgt er samen met de boekhandel voor dat de leerlingen het juiste boekenpakket krijgen. De boekhandel reikt de boeken uit en neemt ze ook weer in, maar zorgt er in de zomervakantie ook voor dat alle nieuwe pakketten keurig naar het huisadres worden verzonden. Vermiste en/of beschadigde boeken worden bij uw in rekening gebracht. De staat van de boeken wordt door deskundige mensen van de boekhandel bekeken. Een boek wordt maar een keer per schooljaar zonder kosten aangeboden, dat zult u begrijpen. Bij schade aan en/of verlies van boeken worden de kosten bij u in rekening gebracht, daar ouders wettelijk aansprakelijk blijven voor de veroorzaakte schade door hun kind aan schooleigendommen. Naast het huren en kopen van boeken schaft de school ook werkboeken of werkschriften voor eenmalig gebruik aan en betalen we licenties voor het gebruik van digitaal leermateriaal, die steeds meer voor boeken in de plaats komen. Ook krijgt een aantal

2 VMBO/MAVO leerlingen dit schooljaar een I-Pad in bruikleen. Dit valt allemaal onder het gratis lesmateriaal. Niet gratis lesmateriaal Helaas voor u is niet al het lesmateriaal gratis. Dat is landelijk zo bepaald. U betaalt nog steeds de kosten voor bijvoorbeeld een atlas, een woordenboek, een agenda, een eventuele eigen laptop, een memory stick, een rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen etc. Indien niet anders vermeld zult u dit nog steeds zelf aan moeten schaffen. In enkele gevallen gebeurt dat op aanwijzing van de docent. Zo moeten alle leerlingen in het bezit zijn van een rekenmachine TI-30 XB Multiview (ca. 19,=). voor HAVO-VWO 4 en hoger met het vak Wiskunde is een rekenmachine TI-84+ (ca. 115,=) nodig. Voor het HAVO-VWO vanaf klas 1 is de grote Bosatlas (ca. 70,=) nodig en voor het VWO vanaf klas 4 met het vak Latijn is een Latijn-Nederlands woordenboek (ca. 79,95) nodig. Voor de aanschaf wordt verwezen naar de bestelsite van Van Dijk Educatie, Voor de opleiding Dienst & Commercie en voor sport wordt in overleg met de docenten kleding aangeschaft. Zo wordt er voor alle eerste en derde klassers een nieuw uniform sportshirt aangeschaft waar we een bijdrage van 5,= voor vragen. Nadere informatie over wat nodig is volgt nog. Voor het schooljaar vragen wij de volgende (vrijwillige) ouderbijdragen: Zie apart bestand overzicht schoolkosten Hieronder volgt een uitgebreide toelichting op de gevraagde vrijwillige ouderbijdragen: Schoolfonds Het vrijwillige schoolfondsbedrag is ook voor komend schooljaar vastgesteld op 50,=. De besteding van dit bedrag is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het schoolfondsbedrag is als volgt opgebouwd: a - een collectieve schoolverzekering (incl. reis) voor de leerlingen 5,= b - bijdrage ouderraad 5,= c - bijdrage computergebruik, ELO en Wifi. 10,= d - bijdrage voor extra leerlingactiviteiten 20,= e - bijdrage ten behoeve van extra toezicht 10,= Toelichting: Ad. a Scholierenverzekering Voor alle leerlingen is een collectieve scholierenongevallen- en reisverzekering afgesloten die geldig is gedurende de schooltijd. Deze verzekering is geldig op de weg van en naar school en tijdens de door de school georganiseerde activiteiten. In de meeste gevallen gaat het om een aanvullende verzekering, afhankelijk van de verzekering(en) die u al heeft. Het betreft een verzekering die alleen dekking geeft aan de gevolgen die voortvloeien uit lichamelijk letsel en bij schoolreizen (incl. buitenlanddekking) ook voor beschadigd geraakte of verloren bagage (hier geldt wel een eigen risico van 75,-). Daarnaast hebben we een WA-verzekering afgesloten voor de leerlingen die stage lopen, ook deze is aanvullend.

3 Ad. b Ouderraad De ouderraad vraagt voor de Stichting Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage van 5,=. De stichting is in het leven geroepen om allerlei zaken voor de leerlingen te betalen, die niet door de overheid worden vergoed. Het gaat dan om culturele of recreatieve activiteiten, waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder andere uit bijdragen, schenkingen en rente. Jaarlijks wordt op de jaarvergadering over de besteding verantwoording afgelegd. De ouderraad is er overigens zeker niet alleen voor de financiën! Op de regelmatig gehouden bijeenkomsten van de ouderraad wordt over allerlei dingen die de school betreffen gesproken. Verder helpt de ouderraad de school bij activiteiten. Ad. c Computergebruik, ELO en Wifi Gezien de ICT-ontwikkelingen willen wij binnen onze mogelijkheden gebruik maken van een elektronische leeromgeving en ook zoveel mogelijk computers ten behoeve van het onderwijs up to date houden. En voor leerlingen een gratis platform te bieden op internet. Ad. d. Extra leerlingactiviteiten Gedurende het schooljaar worden er een aantal extra activiteiten georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld culturele activiteiten (leerlingen ontvangen ook een cultuurpas), schoolavonden (disco s), sinterklaasviering en kerstfeest. Elke leerling krijgt ieder schooljaar een persoonlijke schoolpas waarop diens naam en foto zijn afgedrukt. Deze pas moet je kunnen laten zien bij bijv. schoolavonden, computergebruik of printopdrachten. Ad. e. Extra toezicht Dit is een bijdrage in de kosten die de school maakt voor een veiligere leeromgeving. U moet dan o.a. denken aan kosten van toezicht, kosten van absentencontroleurs, een omroepinstallatie en een camerabewakingssysteem. Het gaat hier dus slechts om een bijdrage, daar de werkelijke kosten hoger liggen. De Mondia scholengroep (Nehalennia SSG en Scheldemond College) krijgt voor deze kosten geen bekostiging, maar vindt deze onderdelen, net als de medezeggenschapsraad, wel belangrijk. Volgens het Ministerie van OC&W bent u niet verplicht deel te nemen aan het schoolfonds, maar gaat het ook hier om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het geval u niet deelneemt aan het schoolfonds en toch gebruik wilt maken van de hierboven genoemde faciliteiten zijn wij genoodzaakt om de werkelijke kosten in rekening te brengen. Voor uw en ons gemak en in het belang van de leerling hopen wij dat u aan het schoolfonds deelneemt. Bijdrage voor een locker Voor elke leerling staat er een kluisje (locker) klaar om spullen in op te bergen. Om de veiligheid van de persoonlijke spullen zo goed mogelijk te waarborgen, maken we gebruik van een systeem van sleutelbeheer waarbij elke leerling een locker toegewezen krijgt evenals de daarbij behorende 2 sleutels. De leerling behoudt deze locker in principe gedurende de rest van zijn/haar schoolperiode en is hier dus zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies of beschadiging van sleutel of slot kan bij de conciërge tegen betaling van 7,50 een nieuw slot met 2 sleutels aangeschaft worden. Klasgebonden bijdragen en bijdragen voor specifieke studierichtingen

4 Voor diverse richtingen per studiejaar wordt een vrijwillige bijdrage in rekening gebracht voor het gebruik van extra faciliteiten, accommodaties, activiteiten en kleding. Het is ook gebruikelijk dat we aan ouders vooraf een bedrag vragen voor de klassenactiviteiten, eendaagse schoolreizen en extra specifieke activiteiten waaronder excursies. Mocht een activiteit niet doorgaan of de kosten van deze of de vervangende activiteit lager uitvallen, dan zullen wij dit (resterende) bedrag aan u terugbetalen. De kosten voor klassenactiviteiten Elk jaar organiseren we klassikale activiteiten zoals de introductiedagen, een sinterklaasviering, een kerstontbijt, een klassenavond, een sportdag of iets dergelijks. De totale kosten van de benodigdheden voor deze activiteiten bedragen tezamen ongeveer 15,= per jaar. Enkele klassen gaan aan het eind van het schooljaar uit eten. Dan zal er nog een extra bijdrage gevraagd kunnen worden. De kosten voor eendaagse schoolreizen, bijzondere activiteiten en (culturele) excursies Voor het nieuwe schooljaar hebben we een inventarisatie gemaakt van alle reizen, extra bijzondere activiteiten en excursies per klas en uitgezocht welke leerlingen daar gebruik van maken. Op deze manier kunnen deze bijdragen in de begrote kosten één maal per jaar aan de ouders doorberekend worden. Meerdaagse buitenlandse schoolreizen Tijdens het schooljaar zijn er voor een aantal klassen ook weer meerdaagse buitenlandse schoolreizen. Over de kosten hiervan ontvangt u gedurende het schooljaar informatie. Het geld dat u als ouders gespaard heeft via de spaarregeling bij de Stichting Reisgelden wordt hier uiteraard voor aangewend. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in september informatie over deze aantrekkelijke spaarmogelijkheid. Let op! Legitimatieplicht Door veranderde regelgeving heeft ieder kind een eigen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig wanneer het naar het buitenland gaat. Zonder een eigen ID-bewijs kan het kind helaas niet mee op schoolreis of kamp, wanneer dat in het buitenland plaatsvindt, dit om problemen tijdens de reis te voorkomen. Reisverzekering De school heeft een doorlopende collectieve reisverzekering (inclusief buitenlanddekking). Het eigen risico bij bagagedekking is 75,= per persoon. Bij ongevallen is deze secundair, d.w.z. dat alleen de door de eigen ziektekostenverzekering niet vergoede kosten verhaald kunnen worden. Bijdrage Beroepencollege Deze vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor de aan te schaffen kleding en bedrijfsbezoeken. Bijdrage Dienstverlening & Commercie Deze vrijwillige bijdragen worden besteed aan o.a. uniforme kleding en excursies. Bijdrage ACDMI (Sport en arts) en Foodlab Deze bijdragen worden besteed aan o.a. uniforme kleding en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. Bijdrage MTV (Multimedia, Theater en Vormgeving)

5 Deze bijdragen worden besteed aan o.a. VCA examen, uniforme kleding en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. Daarnaast wordt gewerkt met zware mediaprogramma s voor o.a. videobewerking. Hiervoor hebben deze leerlingen een eigen harde schijf nodig, om steeds in hun eigen omgeving te kunnen blijven werken. Bijdrage Techniek (geen Vakcollege) Deze bijdragen worden besteed aan o.a. VCA examen, vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. uniforme kleding en Bijdrage Zorg en welzijn Bij de keuze voor zorg en welzijn wordt een bijdrage gevraagd voor vakspecifieke excursies/workshops. Bijdrage sportklassen/lo2/bsm Aan leerlingen die in een sportklas zitten wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan clinics, extra sportkleding, gekwalificeerde trainers/coaches, accommodaties, sportmaterialen en reiskosten. In de tweede klas zit in de bijdrage de kosten voor een driedaags outdoorkamp. Leerlingen die in de derde en vierde klas het vak LO2 of BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) hebben, betalen ook een bijdrage voor extra sportactiviteiten. Vanaf de bovenbouw wordt er geen kleding meer aangeschaft en neemt het aantal clinics af en dus ook de gevraagde bijdrage. De bijdrage voor leerlingen met het vak BSM in de vijfde klas is bestemd voor een clinic. Bijdrage JVOZ/TOZ en andere topsporttalenten Het Scheldemond College werkt o.a. samen met de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland en Tennis Organisatie Zeeland. De jonge talenten doen de eerste jaren niet mee met de sportklasclinics en betalen niet de sportklasbijdrage, maar een afwijkende bijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan extra (huiswerk)begeleiding, extra lessen, begeleiding door de topsportcoördinator, mogelijkheid spreekuur fysiotherapeut en voedingsdeskundige, een thema-avond, studiepaspoort en extra grote lockers. Daar waar nodig worden individuele afspraken gemaakt. Dit geldt ook voor de andere topsporttalenten (o.a. LOOT). Vanaf de klassen MAVO 3, MAVO 4, HAVO 4, VWO 4 en hoger betalen topsporttalenten ook de bijdrage LO2 of BSM omdat vanaf dan de activiteiten verplichte examenstof zijn. Bijdrage Dansklas Voor de dansers wordt een bijdrage gevraagd voor de extra lessen per week en aan te schaffen kleding. Bijdrage Highschool sporten Bij de keuze voor een highschool sport wordt een bijdrage gevraagd voor de extra faciliteiten (kosten trainers, zaalhuur, begeleiding, kleding etc.). Bijdrage Highschool Creative / Da Vinci Voor deze highschool wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van voor de extra faciliteiten, o.a. speciaal lesmateriaal hiervoor en clinicdagen. Betaling schoolkosten Met Van Dijk Educatie is afgesproken dat zij, namens de school, voor de inning van de vrijwillige ouderbijdragen zorgen. U ontvangt hiervoor per een factuur. U kunt de ouderbijdrage betalen via Ideal, met uw creditcard, of door het bedrag zelf over te maken naar NL82RABO onder vermelding van het factuurnummer. U vindt dit nummer ook op de factuur die u in de zomervakantie krijgt toegestuurd. Indien u van bepaalde diensten/activiteiten uit de overeenkomst vrijwillige bijdragen geen gebruik wenst te maken,

6 kunt u dat van het bedrag afhalen en op de overeenkomst aangeven en ondertekend retour zenden. Wel is het zo dat de leerling dan helaas aan deze extra activiteiten niet zal kunnen meedoen of van deze extra diensten kan profiteren en indien nodig een alternatief programma zal krijgen. Gespreide betaling Hoewel wij er vanuit gaan dat betaling in één keer plaatsvindt, kan het zijn dat de hoogte van de bijdrage ten opzichte van het gezinsinkomen zo hoog blijkt te zijn dat het bezwaarlijk wordt deze in één keer te betalen. Indien dat het geval is, kunt u voor het treffen van een betalingsregeling contact opnemen met de financiële administratie (de heer J. de Wolf), bij voorkeur via of telefoon vanaf 24 augustus Stichting leergeld Verder willen wij gezinnen met minimale financiële middelen ook attenderen op de stichting leergeld De schoolboeken van alle leerlingen worden verzonden naar het huisadres. Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht en wij wensen u een goede vakantie toe! Met vriendelijke groet, de Directie

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015

Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015 Informatie over de schoolkosten schooljaar 2014-2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit

Nadere informatie

Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014

Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014 Informatie over de kosten schooljaar 2013-2014 Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit richtlijnen over de hoogte en opbouw

Nadere informatie

SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLKOSTEN 2012-2013 TOELICHTING GEVRAAGDE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, welke richtlijnen geeft over

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING FINANCIËN De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Wij doen dan

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 1 schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement... 6

Nadere informatie

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 WOLFERT PRO 1.0 Inleiding Wolfert PRO wil u graag inzicht geven op welke wijze de school omgaat met de schoolkosten die wij de komende jaren aan

Nadere informatie

Afsluiten en voorbereiden!

Afsluiten en voorbereiden! juli 2012 Afsluiten en voorbereiden! Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsflits van dit schooljaar, maar tevens is het voor een grote groep ouders, brugklasleerlingen, de eerste Nieuwsflits voor een nieuw

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Personeel Aan het eind van dit schooljaar hebben we in verband met pensionering afscheid genomen van: Mevr. N. van de Wege, dyslexiecoördinator Dhr. J. van der Wielen, docent wiskunde/rekenen

Nadere informatie

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2014-2015 WOLFERT PRO 1.0 Inleiding Wolfert PRO wil u graag inzicht geven op welke wijze de school omgaat met de schoolkosten die wij de komende jaren aan

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

16. Kosten schooljaar 2011-2012

16. Kosten schooljaar 2011-2012 16. Kosten schooljaar 2011-2012 Leerjaar 1 Basis-Kader en MAVO (met talentlijnen) ouderbijdrage 55,00 Kennismakingsdagen 75,00 Bijdrage Kunst,Vormgeven&Media (BTEC) 50,00 Huur locker 10,00 Borg sleutel

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Breda, juni 2012. Geachte ouders/verzorgers,

Breda, juni 2012. Geachte ouders/verzorgers, Breda, juni 2012 Geachte ouders/verzorgers, Hierbij doe ik u de nodige informatie toekomen over het inleveren van de boeken, het bestellen van de leermiddelen en de ouderbijdrage. Over de hoogte van de

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen

Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen Geachte ouders, verzorgers, Uw zoon of dochter gaat in het nieuwe schooljaar werken met een ipad. De leermiddelen hiervoor dienen voor de zomervakantie via

Nadere informatie

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ]

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ] De Regeling Lesmaterialen van [ het/de ] [ naam school ] Juni 2010, actualisatie april 2014 De Regeling Lesmaterialen van de scholen van de Alliantie V.O. 1. Inleiding In dit document wordt een globale

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk,

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van:... Kenmerk: JdB/HL/PSK Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij

Nadere informatie

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening.

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening. FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH 2014 2015 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

Ouderbijdragen 2015-2016

Ouderbijdragen 2015-2016 Ouderbijdragen 2015-2016 Inleiding Al enige jaren worden leermiddelen gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen. Scholen ontvangen van het Ministerie van OCW een extra bedrag voor de aanschaf en ter

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening.

Naast de schoolkosten brengt het Alfrink ook nog de tvwo-bijdrage en de kosten voor de reizen in rekening. FINANCIEN VOOR SITE FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om

Nadere informatie

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN

SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN 2015 2016 SCHOOLKOSTEN, BOEKENFONDS EN LEERMIDDELEN Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2015 2016 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh voor vmbo, (tweetalig) havo, vwo & gymnasium Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen 2014-2015 Vastgesteld op: 3-7-2014 Inhoud Inschrijving... 3 Betaling... 4 Verzekering... 5 Annulering... 6 Grensdocumenten... 7 Regels tijdens de reizen...

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school. De teamleiders zijn vanaf donderdag 13 augustus weer bereikbaar.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school. De teamleiders zijn vanaf donderdag 13 augustus weer bereikbaar. Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van de klassen 2 t/m 6 Sneek, augustus 2015 Ons kenmerk: 2015.460 bvm Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Hierbij ontvangt u alle informatie over het nieuwe schooljaar.

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2015-2016

Financiële Brochure Schooljaar 2015-2016 Financiële Brochure Zuyderzee College 2015-2016 1 Financiële Brochure Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55,00... 4 Categorie 2: Verzekering

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2014-2015 leerlingen uit klas 1 brugklas locatie De Waard Kenmerk: EL/1415/342brugklas Zaltbommel, 3 juni 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds Door een technische storing hebben we helaas geen toegang tot boekenfondsmeerssen@stellamariscollege.nl. Voorlopig

Nadere informatie

Klassen en docenten 2015-2016. Mw. E. Moret & Mw. B. Groeneveld. Mw. C. Meerkerk & Mw. J. van Beek. Dhr. A. Verloop & Dhr. H.

Klassen en docenten 2015-2016. Mw. E. Moret & Mw. B. Groeneveld. Mw. C. Meerkerk & Mw. J. van Beek. Dhr. A. Verloop & Dhr. H. Nieuwsbrief Cluster IV juli 2015 Als team van de cluster 4 & rebound vinden we het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gebeurtenissen en ontwikkelingen bij cluster 4. Zaken die alleen uw kind aangaan,

Nadere informatie

Informatiebulletin Schooljaar 2015-2016

Informatiebulletin Schooljaar 2015-2016 0 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen Castricum, juli 2015 Informatiebulletin Schooljaar 2015-2016 Dit bulletin bevat belangrijke informatie over: - Start schooljaar - Leer- en werkboeken

Nadere informatie

KOSTEN. corlaer college TOPSCHOOL VOOR TALENT! HeT corlaer college ProBeerT De KoSTeN Zo laag MogelIJK Te HoUDeN.

KOSTEN. corlaer college TOPSCHOOL VOOR TALENT! HeT corlaer college ProBeerT De KoSTeN Zo laag MogelIJK Te HoUDeN. 7 KOSTEN corlaer college TOPSCHOOL VOOR TALENT! HeT corlaer college ProBeerT De KoSTeN Zo laag MogelIJK Te HoUDeN. De ouderbijdragen ZIJN NoDIg, omdat Daar NUTTIge en NooDZaKelIJKe activiteiten VaN WorDeN

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Onderwerp: schoolfinanciën schooljaar 2015-2016 leerlingen uit klas 2 t/m 4 locatie De Waard Kenmerk: EL/1516/348/2-4 Zaltbommel, juni 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

Kosten van het onderwijs 2012-2013

Kosten van het onderwijs 2012-2013 Kosten van het onderwijs 2012-2013 Algemeen De vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt naar verwachting voor het cursusjaar 2012-2013 na instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op 45,00 per

Nadere informatie

Datum 5 november 2014 Betreft Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Siderius (beiden SP) over schoolkosten

Datum 5 november 2014 Betreft Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Siderius (beiden SP) over schoolkosten >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 485 Vragen van de leden

Nadere informatie

Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1

Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1 Keuzeformulier ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 Fase 1 ook door u zelf worden aangeschaft. Aanschaffen via school is overigens voordeliger! Fase 1 verplicht - schorten, hand- en theedoeken (gebruik)

Nadere informatie

12 Ouderbijdrage en rekening-courant

12 Ouderbijdrage en rekening-courant 12 Ouderbijdrage en rekening-courant Regeling Ouderbijdragen 2015-2016 Het Stedelijk Gymnasium vraagt van ouders een aanzienlijke bijdrage; we streven er daarom naar om ouders zo duidelijk mogelijk te

Nadere informatie

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Julianastraat model voor fotowedstrijd De nieuwbouw in het Bentinckspark is begonnen. Nog een jaar en dan verlaten we onze locatie Julianastraat. Daar kijken we

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Schoolkosten en onderwijstijd Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 4 Wet medezeggenschap op scholen 5 Schoolkosten 6 Gratis

Nadere informatie

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Schoolkosten en onderwijstijd Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave 2 Schoolkosten Schoolkosten en onderwijstijd Inleiding 4 Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Leerlingen kunnen tijdens dit spreekuur ook terecht voor vragen over hun boeken of als een verkeerd boek is ontvangen.

Leerlingen kunnen tijdens dit spreekuur ook terecht voor vragen over hun boeken of als een verkeerd boek is ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Wartburg College, locatie Guido de Brès Kenmerk Guido/gwk/13-14 Afdeling Facilitaire Zaken Onderwerp Boekenpakket/schoolkosten 2013-2014 Contactpersoon

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

Informatie avond klas 1. 29 september 2015

Informatie avond klas 1. 29 september 2015 Informatie avond klas 1 29 september 2015 Welkom Deel 1: inleiding door teamleider Deel 2: informatie over Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) Deel 3: informatie van de mentor in het lokaal 2 Algemene

Nadere informatie

JOUW SCHOOl! Romana, 13 jaar, Klas 1 havo/vwo. NIEUW GEBOUW in 2012!

JOUW SCHOOl! Romana, 13 jaar, Klas 1 havo/vwo. NIEUW GEBOUW in 2012! JOUW SCHOOl! Romana, 13 jaar, Klas 1 havo/vwo NIEUW GEBOUW in 2012! Spiksplinternieuw Als je in augustus 2012 op het Maerlant in de brugklas zit, ben je de eerste gebruiker van een gloednieuw gebouw. Via

Nadere informatie

6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE

6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE 42 6 FINANCIËLE ZAKEN BANKREKENINGNUMMER Het Ibannummer van Scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen is: NL33RABO0122203941 van de Rabobank te Roermond, ten name van de Scholengemeenschap Sint Ursula,

Nadere informatie

Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Jij wilt toch ook weten hoe het zit?

Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Jij wilt toch ook weten hoe het zit? Jij wilt toch ook weten hoe het zit? Voor leerlingen, ouders en medewerkers Scheldemond College - School voor VWO (gymnasium - atheneum), HAVO, MAVO en VMBO (incl. LWOO) Weyevlietplein 7-13 4385 CH Vlissingen

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2011-2012 Inspiratie Respect Prestatie Open dag 21 januari 2011 van 18.30 tot 21.30 uur volg het Pallas Pad 7 februari 2011 Minilessen Ouderinformatie

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Informatie start schooljaar 2015-2016

Informatie start schooljaar 2015-2016 Informatie start schooljaar 2015-2016 Lammenschans.ldvleiden.nl Hierbij ontvangt u de informatie over de start van het schooljaar 2015-2016. Deze informatie wordt nog eenmalig via de post verstrekt. In

Nadere informatie

KOSTEN en VERZEKERINGEN

KOSTEN en VERZEKERINGEN KOSTEN en VERZEKERINGEN Het Newmancollege vraagt voor elke leerling een bijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan uitgaven voor zaken die we als school aanbieden. Zonder deze bijdrage zou een aantal voor

Nadere informatie

via idealnet.nl! RekencentRum

via idealnet.nl! RekencentRum Regel uw schoolzaken veilig en snel via idealnet.nl! RekencentRum Voor ouders/verzorgers. ? Wat is idealnet.nl? idealnet.nl is een gratis dienst voor het hele gezin. Daarmee regelt u veilig en snel alle

Nadere informatie

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking.

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Ouderbijdrage Hieronder treft u een overzicht aan van de ouderbijdrage per leerjaar en afdeling van de school. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan,

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan, Aan: de ouder / verzorger Van: drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur, A.G. van der Blom MEd, Projectleider Internationalisering Betreft: kostenoverzicht 3, 4 en 5 algemeen en Internationalisering Burggravenlaan

Nadere informatie

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen: Heeswijk, juli 2015 Geachte ouders/verzorgers, Gymnasium Bernrode maakt, net als de andere scholen die onder het bestuur van de nderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (SZG) vallen, gebruik van een rekening-courantsysteem

Nadere informatie

Eerste klas: introductieprogramma

Eerste klas: introductieprogramma Eerste klas: introductieprogramma Maandag 1 september, 8.30 uur - 1A, 1B, 1C, 1F en 1L Op maandag 1 september worden de leerlingen van 1A, 1B, 1C, 1F, 1L om 8.30 uur verwacht in ons gebouw aan het Bètaplein

Nadere informatie

Informatiebulletin Schooljaar 2014-2015

Informatiebulletin Schooljaar 2014-2015 Aan de Ouders / Verzorgers van onze leerlingen Castricum, juli 2014 Informatiebulletin Schooljaar 2014-2015 Dit bulletin bevat informatie over: - Start schooljaar Leer- en werkboeken Let op: inclusief

Nadere informatie

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2015 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie 4 februari 2015 Minilessen Ouderinformatie van 14:00 tot 16:00 uur van 19:30 tot 21:00 uur 18 februari 2015 vwo-sprint

Nadere informatie

Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR?

Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR? Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR? Bij 5010, de informatie- en adviesdienst voor ouders met vragen over het onderwijs worden regelmatig vragen gesteld over gratis schoolboeken en de schoolkosten

Nadere informatie

Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen

Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen In dit bestand vindt u informatie m.b.t. het digitale onderwijs binnen onze school. We willen u via deze pagina meenemen in onze visie en uitgangspunten rond de inzet van digitale middelen in het onderwijs.

Nadere informatie

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden:

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden: Geachte ouders/verzorgers, Komend cursusjaar wordt het gebruik van laptops in de bovenbouw bij nog meer vakken toegepast, een mooie ontwikkeling in onze school. Het werken met laptops in school heeft als

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD Atheneum Havo Vmbo Postbus 620 8200 AP Lelystad Tel. nr: 0320-221254 E-mail:info@sgl.nl Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 Michael Kranendonk 4T, 2013 Welkom op de SGL Vandaag

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Artikel 1 Categorieën 1. De regeling schoolkosten en bijkomende opleidingskosten is een uitwerking van art. 1.2. van het Financieel Reglement. 2. De kosten

Nadere informatie

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2014 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie Opendagen 2014 5 februari 2014 Minilessen Ouderinformatie van 13:45 tot 15:30 uur van 19:30 tot 21:00 uur 26

Nadere informatie

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 op de SGL 2014-2015. Michael Kranendonk 4T

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 op de SGL 2014-2015. Michael Kranendonk 4T SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD Atheneum Havo Vmbo Postbus 620 8200 AP Lelystad Tel. nr: 0320-221254 E-mail:info@sgl.nl Klas 1 op de SGL 2014-2015 Michael Kranendonk 4T Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

In onderstaande overzichten hopen wij u een duidelijk inzicht te geven in de besteding van deze bijdrage.

In onderstaande overzichten hopen wij u een duidelijk inzicht te geven in de besteding van deze bijdrage. KOSTEN BOEKEN VERZEKERINGEN Het Newmancollege vraagt voor elke leerling een bijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan uitgaven voor zaken die we als school aanbieden. Zonder deze bijdrage zou een aantal

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 OPENBARE MONTESSORISCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Joh.Bogaardstraat 16a 2151 CV Nieuw Vennep tel: 0252 675 655 fax: 0252 682 032 www.montboog.nl JAARVERSLAG 2013-2014 OUDERRAAD DE BOOG September 2014 Pagina

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen,

Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen, Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen, In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013

Nadere informatie

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Informatiefolder voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter start volgend schooljaar op het Picasso Lyceum. Voor u als ouder/verzorger

Nadere informatie