Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenlopen bij het Open Spreekuur"

Transcriptie

1 Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het Inter-lokaal St. Annastraat

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Handelen vanuit vertrouwen, inspiratie en bezieling Het Open Inloop Spreekuur Voor en door mensen van de doelgroep Visie en uitgangspunten Kernelementen van Het Open Inloop Spreekuur De rollen van de spreekuurmedewerker 12 2 Werken vanuit een positieve basishouding Handelen volgens de presentiebenadering Focus op krachten en kansen Aandacht voor de interculturele context 16 3 Borgen van kwalitatief handelen Werken in de context van het Leer-Werk-Bedrijf Bewaken van het professionele handelen Professionaliteit en deskundigheidsbevordering 22 4 De bouwstenen van het Open Inloop Spreekuur Vindplaatsgericht en outreachend werken Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur Kennismaken en een relatie aangaan Bieden van praktische hulp en aansluiten bij de behoefte Vraagverheldering en alert zijn op de vraag achter de vraag Zoeken naar de beste ondersteuning Waakvlamcontact bieden 33 5 Open Inloop Spreekuur: onderdeel van de keten van zorg en welzijn De Back-Office van het Open Inloop Spreekuur Schakelfunctie van het Open Inloop Spreekuur binnen de gehele zorg- en welzijnsketen Belang van netwerken, vindplaatsgericht en wijkgericht werken 35 Literatuur 37 Bijlagen 38 Bijlage 1 Leidraad voor het traject postgasten 38 Bijlage 2 Taken en competenties spreekuurmedewerker en mentor 40 Binnenlopen bij het Open Spreekuur

3 Voorwoord Het Inter-lokaal begon ruim dertig jaar geleden (1975) als een organisatie voor gastarbeiders in Nijmegen en heeft zich sindsdien tot een multiculturele welzijnsorganisatie ontwikkeld. Nog altijd zijn de meeste bezoekers allochtoon, maar in toenemende mate worden ook mensen van Nederlandse afkomst bereikt. Het gaat om mensen in een achterstandspositie die moeite hebben om zich in onze samenleving staande te houden en die een grote afstand kennen tot sociale voorzieningen. Vaak maken zij niet of nauwelijks gebruik van het aanbod van reguliere hulpinstellingen. Verder hebben zij veelal meervoudige problemen, waarbij materiële en immateriële problemen met elkaar zijn verweven. Kloppend hart van de dienstverlening zijn de open inloopspreekuren die Het Interlokaal op diverse plaatsen in de stad houdt. Dichtbij de mensen, in de buurt, door mensen uit de doelgroep. Per jaar worden er zo meer dan duizenden vragen/kwesties opgepakt. Vanuit deze open inloopspreekuren biedt Het Inter-lokaal praktische ondersteuning, informatie en advies op een breed terrein en ondersteunen we mensen bij het regelen van een inkomen, het vinden van werk of het opbouwen van een sociaal netwerk. Bij de invulling van de open inloopspreekuren maakt Het Inter-lokaal intensief gebruik van de deskundigheid die zij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het vlak van interculturele communicatie en diversiteit. Daarbij wordt onder meer geput uit de achtergrond, kennis, ervaring en netwerken van de eigen medewerkers; als leerwerkbedrijf biedt Het Inter-lokaal gelegenheid voor mensen om werkervaring op te doen en/of een opleiding te volgen. Veel medewerkers worden geworven onder de doelgroep en vervolgens ondersteund door een netwerk van professionals. De materiële dienstverlening heeft in de wereld van zorg en welzijn een lage status en nog steeds ligt er bij organisaties veel nadruk op de procesmatige en meer therapeutische vormen van hulp- en dienstverlening. Onze praktijk laat zien dat deze onderwaardering volkomen onterecht is en dat ondersteuning en begeleiding op het materiële vlak voor veel mensen uit onze doelgroep van wezenlijk belang is én een voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. We zijn Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 3

4 er van overtuigd dat het spreekuur een onmisbaar onderdeel is van de buurt, als schakel tussen de zogenaamde formele en informele hulp, en als brug tussen moeilijk bereikbare bewoners en welzijns- en zorgpartners. Door de jaren heen hebben we onze methodiek van het open spreekuur steeds verder ontwikkeld en we merken dat deze specifieke aanpak met grote regelmaat de interesse van andere instellingen en gemeenten in het land wekt. Omdat we trots zijn op ons werk, om onze manier van werken te documenteren en omdat we anderen willen informeren hebben we besloten een methodiekbeschrijving van de open inloopspreekuren te maken. We hopen dat veel mensen en organisaties er hun voordeel mee kunnen doen! Nijmegen, juli 2012 Rietje Compiet, directeur Binnenlopen bij het Open Spreekuur

5 1 Handelen vanuit vertrouwen, inspiratie en bezieling De samenleving verandert, waarin steeds weer nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn om mee te kunnen (blijven) doen. Dit is onder meer belangrijk om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen en maatregelen, zoals het aanvragen van huursubsidie, PGB, bijzondere bijstand et cetera. Juist mensen die hier van afhankelijk zijn, komen hierdoor in een kwetsbare positie terecht. Het Inter-lokaal is een organisatie die zich richt op de kwetsbare burger met als doel hen te ondersteunen en stimuleren waar nodig, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen. Het Inter-lokaal zet zich in om sociale duurzaamheid te bevorderen, en werkt samen met bewoners en partners aan een buurtklimaat dat vertrouwen wekt en waar mensen iets durven en willen ondernemen. Je wordt namelijk niet actief als je het vertrouwen mist dat het daadwerkelijk tot iets leidt. De uitdaging die Het Inter-lokaal aangaat is om op basis van vertrouwen, inspiratie en bezieling deze mensen te activeren en te mobiliseren. Medewerkers van het Open Inloop Spreekuur helpen dit vertrouwen en deze inspiratie vorm te geven en zoeken samen met de cliënt naar oplossingen op maat. Het Open Inloop Spreekuur is de plaats waar mensen terecht kunnen met vragen op velerlei gebied. Zij kunnen bij het Open Inloop Spreekuur terecht voor informatie, advies, concrete materiële dienstverlening, bemiddeling en hulp bij het verder zoeken naar passende ondersteuning. Door in te gaan op hun directe concrete vragen worden mensen ondersteund in hun maatschappelijke participatie en wordt er een brug geslagen tussen deze burgers en andere voorzieningen en netwerken. Deze beschrijving van de werkwijze van het Open Inloop Spreekuur is mede tot stand gekomen op basis van documenten van het Inter-lokaal en gesprekken met coördinatoren, vrijwilligers, stagiaires en andere medewerkers. 1.1 Het Open Inloop Spreekuur Het Inter-lokaal biedt open inloop spreekuren aan, waar op jaarbasis meer dan vragen binnen komen. Het Open Inloop Spreekuur vindt plaats op verschillende locaties, zoals in het centrum (Sint Annastraat), op Wijklocatie Dukenburg, Wijklocatie Lindenholt en Neerbosch-Oost. Binnen het Open Inloop Spreekuur wordt directe, acute en praktische individuele dienstverlening geboden. Het gaat onder meer om vragen op de volgende terreinen: Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 5

6 Opvoeden wonen, gezondheid sociale activering werk, scholing informatie en advies Juridisch, wet- en regelgeving Financieel, inkomen, belastingen Sociaal, sociale zekerheid Psychisch welbevinden De vragen variëren van enkelvoudige vragen/behoeftes zoals het uitleggen van brieven of het opzeggen van een abonnement,aanvragen van huurtoeslag tot meer complexe zaken zoals problematische schulden of huisvestingsproblematiek. Veel hulpvragen hebben te maken met financiën en het aanvragen van voorzieningen. Ook is het spreekuur een plek waar klanten terecht kunnen voor allerhande sociaal-juridische vragen. Hoe werkt het als ik wil scheiden? Hoe kom ik aan een andere woning? Hoe regel ik huishoudelijke hulp? Voor dit consult, dat gemiddeld 20 minuten duurt, hoeven cliënten geen afspraak te maken. In veel gevallen kunnen medewerkers van het spreekuur de cliënt direct helpen. Soms blijkt uit een eerste gesprek dat de cliënt meer specialistische hulp nodig heeft. Dan is verder doorvragen of een vervolgafspraak nodig om een goed beeld te kunnen krijgen. Voor zaken die ingewikkelder liggen of waar meer tijd voor nodig is, volgt een aparte afspraak. Gaat dit over vragen waar specifieke expertise bij is vereist zoals belastingen, complexere schuldhulpverlening of juridische kwesties, dan wordt voor de cliënt een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde medewerker. Via het spreekuur worden cliënten als de vraag daar aanleiding toe geeft, toegeleid naar andere hulp- en/ of ondersteuningstrajecten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. 1.2 Voor en door mensen van de doelgroep Mensen die aankloppen bij het open inloop spreekuur vinden het soms moeilijk hun weg te vinden in onze samenleving. Veel van hen hebben moeite met basale zaken als het lezen en voeren van correspondentie, het bijhouden van administratie. Ook zijn ze dikwijls slecht geïnformeerd over hun rechten en positie of procedures. Door communicatieproblemen, beperkte taalvaardigheden, analfabetisme, gebrek aan kennis of informatie en hulpbronnen ondervinden zij vaak belemmeringen om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Een relatief groot deel van deze groep bestaat uit niet-westerse allochtonen, maar een substantieel deel is autochtoon. In de regel hebben zij een klein inkomen, zijn er financiële problemen in het spel of is er sprake van psychosociale problematiek. Ook mede hierdoor verkeren zij in een sociaal Binnenlopen bij het Open Spreekuur

7 isolement en hebben ze vaak een grote afstand tot overheid en hulpverlening. Het is een doelgroep die moeilijk te vinden en te bereiken is en die dikwijls niet goed weet waar ze met welk probleem terecht kan. Voor hen voorziet het spreekuur in een grote behoefte aan concrete materiële dienstverlening en informatie. Voor hen fungeert het open spreekuur als een toegangspoort tot andere ondersteuning en voorzieningen. Sommige cliënten kunnen in hun eentje niet goed hun verhaal vertellen bij instanties. Ze zijn boos, wantrouwig en geloven niet altijd de goede bedoelingen. Door gebrek aan kennis over bepaalde regelingen zijn ze er van overtuigd dat ze de vergoeding later weer terug moeten betalen. Soms moet ik een cliënt echt overtuigen dat het de moeite waard is om aan te kloppen. Vanuit het Open Inloop Spreekuur is er nauw contact met de doelgroep, omdat een deel van de spreekuurmedewerkers afkomstig is uit diezelfde netwerken of gemeenschappen. Door te werken met mensen met ervaringskennis bestaat er groot besef van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Ook ontstaan er inzichten en komen er signalen naar voren, die anders onopgemerkt zouden blijven. De afhankelijke opstelling van hulpvragers neemt af en activiteiten of maatregelen, die samen met de cliënt worden verkend, sluiten beter aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de betrokkenen zelf. Binnen het spreekuur zijn verschillende type hulpvragen/ trajecten te onderscheiden: 1. Eenmalige contacten 2. Meermalige contacten (korte begeleidingstrajecten) 3. Waakvlamcontacten (langdurig) 4. Postgasten (3-6 maanden) Eenmalige contacten Het spreekuur vormt een vangnet voor cliënten die buiten de reguliere hulpverlening vallen, tegen allerlei problemen aanlopen en baat hebben bij praktische hulp of tips. Deze cliënten hebben vaak concrete vragen, zijn bijvoorbeeld niet altijd in staat brieven te lezen of goed te begrijpen, spreken onvoldoende Nederlands en zien er tegenop om een telefoontje te plegen. Zij kunnen binnen lopen en krijgen direct antwoord. Iemand heeft bijvoorbeeld een vraag over de uitkering of vraagt om een regeling te treffen met een schuldeiser. Sommige cliënten zijn met een eenmalig contact goed geholpen en kunnen zelfstandig weer verder. Soms komen deze mensen na een paar maanden met een andere vraag nogmaals langs. Deze bewoners zijn zelfredzaam maar ondervinden bij tijd en wijle een obstakel. Zij hebben af en toe advies nodig, een tip om overzicht te krijgen of te weten waar ze met hun vraag moeten aankloppen. Het spreekuur ondersteund en borgt zodoende de zelfregie van deze bewoners. Bovendien komen ze, door de relatie die ze hebben met de Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 7

8 spreekuurmedewerkers, ook naar het Open Inloop Spreekuur als er ernstigere problemen zijn. Het spreekuur speelt op deze manier een rol in de vroegtijdige signalering van problemen en preventie. Meermalige contacten (korte begeleidingstrajecten) Er is ook een grote groep mensen die op relatief veel gebieden ondersteuning nodig heeft. Zij komen in eerste instantie binnen met praktische concrete vragen, maar na het bieden van de gewenste ondersteuning blijken er steeds meer onderliggende vragen en problemen aan de oppervlakte te komen. Dit is vaak tegelijkertijd op uiteenlopende leefgebieden het geval. Deze groep mensen wordt een kort begeleidingstraject geboden bestaande uit meerdere afspraken. Waar nodig wordt op onderdelen doorgeleid naar andere hulpverlening. Het spreekuur vervult hier een belangrijke scharnierfunctie tussen een moeilijk toegankelijke doelgroep en de reguliere hulpverlening. Waakvlamcontact Het spreekuur bereikt groepen en individuen die op grote afstand staan van reguliere voorzieningen. Zo is er een groep mensen, veelal met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of mensen met een licht verstandelijke beperking, die langdurige ondersteuning (stut en steun) nodig zullen hebben. Voor deze groep mensen wil het spreekuur haar deur open houden. De spreekuurmedewerker is in staat om lichte ondersteuning te bieden, maar kan ook bij andere instanties aankloppen als er een terugval zichtbaar is. Het spreekuur vervult voor deze groep mensen een belangrijke waakvlamfunctie. Via deze contacten kan ook zo nodig de verbinding met zorg en zwaardere hulpverlening gemaakt worden. Postgasten (3-6 maanden) Voor mensen die geen woonadres hebben, biedt Het Inter-lokaal een postadresfunctie. Deze mensen komen niet in aanmerking voor middelen en voorzieningen en hebben bijvoorbeeld recht op uitkering vanwege het ontbreken van een GBA-inschrijving (Gemeentelijke Basis Administratie). Het kan dan gaan over bijvoorbeeld mensen die net uit de gevangenis komen of vanwege schulden uit hun huis gezet zijn. De toekenning van een postadres vindt in eerste instantie plaats door Het Inter-lokaal en wordt vervolgens getoetst door de gemeente. De toekenning van een postadres is verbonden aan een traject. Dit traject kan worden uitgevoerd en begeleid door medewerkers van Het Inter-lokaal, maar ook door instanties als Dichterbij, NIM, MEE, Dukenburg naar werk et cetera. Het traject duurt in principe drie maanden, maar kan eenmalig met dezelfde duur verlengd worden als het traject of de situatie daar om vraagt. De cliënten worden tijdens het traject begeleid en ondersteund om hun leven weer op de rit te krijgen. Het gaat onder meer om zaken als huisvesting, inkomen, dagbesteding, opleiding. Zij komen wekelijks hun post halen op Het Inter-lokaal en hebben dan vaak contact met hun begeleider (zie voor een leidraad van het traject bijlage 1). Binnenlopen bij het Open Spreekuur

9 "Op verzoek van een gemeenteambtenaar kwam een boze man bij ons. Hij had een verbod om bij de gemeente binnen te komen omdat hij zo agressief was en als hij dan toch contact moest hebben vond het plaats op het politiebureau. Mijnheer had alles verloren, hij was gescheiden, had geen inkomen en zag het leven niet meer zitten. Mijnheer heeft een postadres gekregen en de spreekuurmedewerker heeft veel tijd aan hem besteed. Hij doet nu erg zijn best om mee te werken en om rustig te blijven en vooral om hulp te aanvaarden die hij zo hard nodig heeft. En dat is moeilijk voor hem omdat hij zijn trots heeft." 1.3 Visie en uitgangspunten Het Open Inloop Spreekuur streeft ernaar de positie van cliënten te versterken door het bieden van laagdrempelige maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening. Het Open Inloop Spreekuur is een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen ongeacht zijn of haar problematiek een luisterend oor vindt. Bij het Open Inloop Spreekuur zitten mensen die met de cliënt meedenken en zorgen dat zijn of haar vragen op de juiste plek terecht komen of direct worden opgepakt. Alle vragen kunnen gesteld worden, waarbij de persoon, de context en wensen van die persoon centraal staan. Het doel van het spreekuur is de kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en hen de hulp en ondersteuning te bieden die aansluit bij hun vragen en behoeften. Concreet gaat het om de volgende uitgangspunten: De doelgroep in staat stellen zelf (weer) regie te voeren over hun leven. - Versterken van de informatiepositie van cliënten. - Ondersteunen bij vragen op financieel, sociaal, juridisch, psychisch gebied. - Makelaarsfunctie vervullen tussen de cliënt en externe ondersteuningsvoorzieningen. - Activerende ondersteuning bieden. Voorkomen van maatschappelijk leed. Het voorkomen van uitsluiting. Bereiken van een moeilijk bereikbare doelgroep die gemakkelijk tussen wal en schip raakt. (vroegsignalering en preventie) 1.4 Kernelementen van Het Open Inloop Spreekuur De kracht van het Open Inloop Spreekuur wordt gevormd door een aantal kernelementen. Concreet en laagdrempelig Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 9

10 Het Open Inloop Spreekuur helpt burgers met concrete problemen op een laagdrempelige wijze. Mensen kunnen makkelijk naar binnen lopen en worden snel en concreet geholpen met hun vraag. De preventieve werking die hier vanuit gaat is groot, omdat veel maatschappelijke problemen zo voorkomen worden, of vroegtijdig gesignaleerd. Outreachend, in de buurt, aanwezig en betrokken Sommige spreekuurmedewerkers zijn, naast hun werk op het spreekuur, aanwezig in de wijken en op de vindplaatsen. Waar nodig of gewenst gaan ze op (huis)bezoek. Belangrijk voor de spreekuurmedewerkers is om vanuit oprechte interesse werkelijk contact te maken. Je moet aanwezig zijn, onderdeel uitmaken van de buurt en de samenleving. Kennen en gekend worden is daarbij een belangrijk begrip. Vanuit die aanwezigheid kan een relatie worden opgebouwd. Herkenbaar en laagdrempelig Het feit dat veel medewerkers uit dezelfde gemeenschappen en netwerken van de doelgroep komen zorgt voor herkenning en erkenning. Bovendien worden hierdoor mensen bereikt die anders moeilijk of helemaal niet in beeld zijn. De medewerkers zijn in staat om makkelijk contact te leggen, waardoor cliënten zich snel veilig en thuis voelen en hun verhaal vertellen. Activeren en verbinden De spreekuurmedewerkers zijn gericht op de kansen en mogelijkheden van de cliënt. Zij kijken naar wat goed gaat, wat de kwaliteiten zijn en waar ze de cliënt bij kunnen ondersteunen. De competenties en kwaliteiten van de cliënt staan centraal met het oog op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. Vanuit een positieve benadering wordt gewerkt aan belemmeringen en problemen, waarbij uitgegaan wordt van een actieve houding van de cliënt en zijn netwerk. Voor sommige cliënten moet er eerst rust en ruimte gecreëerd worden om in beweging te komen. Inzicht in de mogelijkheden en wensen en het stellen van reële eisen zijn daarbij cruciaal. Mijnheer voelde zich eenzaam en bij het spreekuur bespraken we met hem de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zijn Nederlands was niet goed terwijl hij juist zo graag contact zou leggen met anderen. Hij heeft toen, met goed gevolg, een taalcursus gevolgd en nu rijdt hij, trots als een pauw, als vrijwilliger in een busje door de Betuwe en is erg blij met al zijn contacten! Vanuit een contextuele en integrale bril signaleren, schakelen en toeleiden Problemen staan zelden op zichzelf en zijn zelden geïsoleerd. Daarom is de blik van de spreekuurmedewerker integraal. Vaak blijkt een vraag van een cliënt een symptoom van dieper liggende problemen of doet één probleem zich op verschillende leefgebieden voor. De spreekuurmedewerker is alert op achterliggende hulpvragen en kan er indien nodig ook expertise bijhalen om mee Binnenlopen bij het Open Spreekuur

11 te denken. Het overige aanbod van Het Inter-lokaal (de back office) is in staat veel verdiepende vragen op te pakken, maar soms is het nodig om externe kennis, hulp of ondersteuning in te schakelen. Er zijn daarom korte lijnen met andere ketenpartners. Kortom, het spreekuur fungeert als toegangspoort tot het gehele hulpaanbod in de stad. Interculturele benadering: aansluiten bij de behoefte van de cliënt De spreekuurmedewerkers zijn zich ervan bewust dat de samenleving is ingericht volgens een dominante cultuur. Zij beseffen (soms uit eigen ervaring) dat mensen die geen deel uitmaken van die dominante cultuur, daardoor niet vanzelfsprekend hun weg vinden. De kern van intercultureel communiceren bestaat eruit dat de spreekuurmedewerker niet oordelend en veroordelend naar de ander kijkt, maar probeert vanuit diens perspectief te begrijpen wat er speelt. Het gaat om de essentiële vraag of je de ander wenst te kunnen begrijpen. Vanuit het perspectief van de cliënt wordt samen een oplossing gezocht, die ook past bij wat de huidige samenleving verlangt. De combinatie van al deze aspecten, een laagdrempelig aanbod op maat, concrete materiële dienstverlening en adequate doorgeleiding naar hulpverlening maakt dat het spreekuur een waardevolle bijdrage levert aan het voorkomen van verdergaande problemen. 1.5 De rollen van de spreekuurmedewerker De spreekuurmedewerker heeft afhankelijk van de vraag en situatie verschillende rollen, die afwisselend en door elkaar gehanteerd worden. Ondersteuner De spreekuurmedewerker ondersteunt cliënten bij het schrijven van brieven, het opstellen van bezwaarschriften, het aanvragen en invullen van formulieren, het raadplegen van informatiebronnen en het in contact komen met instanties. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van de cliënt. Gids De spreekuurmedewerker vervult tevens een gidsfunctie voor mensen die moeite hebben hun weg in de samenleving te vinden. Het Open Inloop Spreekuur is altijd een goede plek om een (hulp)vraag te stellen, waarbij elke vraag gesteld mag worden. De spreekuurmedewerker laat niet los voordat de vraag is beantwoord of er voor gezorgd is dat deze op een andere plek beantwoord wordt. Onderzoeker Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 11

12 De spreekuurmedewerker kan, onder andere door zijn eigen ervaringen en het contact met de cliënt, zicht op bepaalde signalen en symptomen van onderliggende problematiek krijgen. Door oog te hebben voor deze signalen en goed door te vragen, wordt het mogelijk cliënten te motiveren en goed toe te leiden. Adviseur (begeleider, coach) Als adviseur draagt de spreekuurmedewerker bij aan de kennis en inzicht van de cliënt m.b.t. diens situatie. Hij laat de cliënt zien wat voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes en acties, zodat de cliënt zelf kan beslissen wat zijn of haar volgende stap zal zijn. Belangenbehartiger en bemiddelaar De spreekuurmedewerker kent ook de rol van belangenbehartiger. De spreekuurmedewerker bemiddelt of onderhandelt namens de cliënt met instellingen en instanties om materiële en psychosociale dienstverlening voor de cliënt te realiseren. De spreekuurmedewerker probeert de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het behartigen van zijn/haar belangen. Makelaar De spreekuurmedewerkers vormen met het aanbod van het Open Inloop Spreekuur de schakel tussen aan de ene kant de doelgroep die een grote afstand kent tot voorzieningen en aan de andere kant het aanbod van de (welzijns-)keten. Indien nodig zorgen zij ervoor dat passende kennis en expertise ingeschakeld wordt om mee te denken over de meest passende ondersteuning. Stem geven aan signalen De spreekuurmedewerkers zijn alert op signalen die het individu overstijgen en duiden op een trend, een maatschappelijk probleem of een onverwacht effect van regelgeving. Vanuit het spreekuur worden deze signalen verzameld en Het Interlokaal zorgt er voor dat deze signalen terecht komen bij beleidsmakers en andere stakeholders. 2 Werken vanuit een positieve basishouding 2.1 Handelen volgens de presentiebenadering De spreekuurmedewerkers werken volgens de principes van de presentiebenadering van Andries Baart. Deze benadering laat zich als volgt kort omschrijven: Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat van Binnenlopen bij het Open Spreekuur

13 verlangens tot angst en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. 1 De relatie staat voorop en aandacht is in deze benadering een kernwoord met als betekenis: contact, dichtbij komen en echtheid. Uitgangspunt is niet zozeer de hulpvraag maar wat er voor de ander op het spel staat. De activiteiten van de spreekuurmedewerker zijn er opgericht om te doen wat zin heeft, wat past en wat bijdraagt aan de ervaren baat of het geluk. Dit kan alleen omdat de spreekuurmedewerker daar tijd en ruimte voor maakt. Tegelijkertijd gaat het ook over de persoon, die meer is dan zijn probleem en onderdeel uitmaakt van een veel grotere context. Er gaat namelijk ook veel goed in een mensenleven en er moet niet alleen gefocust worden op het onderdeel wat niet lekker loopt en waar ondersteuning bij nodig is. Een volgend kenmerk van de presentiebenadering is openheid. De spreekuurmedewerker heeft een open agenda, waarin het doel en het aanbod niet van tevoren vast liggen. Het gaat meer om samen een richting te bepalen. De identiteit van de spreekuurmedewerker ( wat kan ik voor jou beteken? ) staat niet vast maar ontstaat samen met de cliënt. De manier waarop de cliënt wordt benaderd is ook open. Dit komt o.a. tot uiting in het even op de achtergrond plaatsen van het eigen oordeel en handelen. Present zijn benadrukt het belang van contact maken met het gewone leven. Deze ongehaastheid biedt kansen voor het opbouwen van de relatie en voor erkenning van de ander. Het gaat vooral over de kwaliteit van aandacht. Een ander belangrijk kenmerk van de presentiebenadering is respect. Respect is sterk verweven met iemands maatschappelijke positie en heeft te maken met autonomie. Respect betekent openheid voor het anders-zijn. Het gaat om het accepteren van het feit dat men niet alles van anderen kan begrijpen. Dit zorgt voor achting en gelijkwaardigheid in de relatie. Dit verschil is een uitdaging en ingang om het gesprek met elkaar aan te gaan. Betrokkenheid is tevens een essentieel element dat verweven is met presentie. Betrokkenheid wijst op een persoonlijke houding van bewogenheid van de spreekuurmedewerker. Deze betrokkenheid staat haaks op de klassieke hulpverleningstheorieën, waarbij een professionele houding wordt geassocieerd met een mate van afstand. Betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde om een bepaalde relatie aan te gaan, maar deze moet wel op maat zijn en rekening houden met de persoonlijke grenzen van de cliënt en de spreekuurmedewerker. 1 Bron: Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 13

14 Ik ging laatst met een cliënt mee die was aangemeld voor een test om te bepalen of er sprake was van een verstandelijke beperking. Het is dan ook heel schrijnend om te zien dat iemand waar je al zo lang een relatie mee hebt opgebouwd, zoveel moeite heeft met een simpele opdracht. Dat is soms best moeilijk. Al deze elementen hebben sterk te maken met het begrip gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid gaat hier over gelijkwaardigheid van menselijk contact, waarbij zowel de cliënt als de spreekuurmedewerker uiteenlopende rollen kennen. De spreekuurmedewerker opent nieuwe wegen, laat meerdere keuzemogelijkheden zien en bouwt bruggen. Gelijkwaardigheid heeft ook te maken met wederkerigheid: het evenwicht tussen het geven en het nemen of ontvangen. Uitgangspunt van spreekuurmedewerkers is dat zij ook iets hebben aan de relatie met de cliënt. De spreekuurmedewerker wordt geraakt, leert zaken bij, wijzigt vroegere (voor)oordelen. Het is belangrijk om dit aspect dat de spreekuurmedewerker van de cliënt kan leren soms ook te benoemen. Immers de mens staat centraal en dit geldt zowel voor de cliënt als de spreekuurmedewerker. 2.2 Focus op krachten en kansen Een principe dat essentieel is in het werk van de spreekuurmedewerker is empowerment. Empowerment gaat om een versterkingsproces; een proces dat op verschillende niveaus plaats vindt. Centraal staat regie of greep krijgen over het leven. Participatie is een kernaspect van empowerment en dient bij te dragen aan het versterkingsproces van de cliënt. Een cliënt had altijd gewerkt en had nooit grote problemen. Doordat er wat mis ging, kwam hij op straat te staan. De cliënt was heel erg gefrustreerd over zijn situatie, blokkeerde daardoor enorm en verviel in een grote passiviteit. Hij kon niet accepteren dat hem dit overkwam. Hij wilde geen uitkering, maar door het contact aan te houden met het spreekuur ging hij inzien dat er toch iets moest gebeuren. Uiteindelijk heeft hij de laatste strohalm gepakt en is er samen met de spreekuurmedewerker tegen aan gegaan. Empowerment hecht grote waarde aan ervaringsdeskundigheid. Het besef bij de cliënt dat de spreekuurmedewerker soms dezelfde of vergelijkbare situatie heeft ervaren en daar ook weer uit is gekomen, vergroot de kans van slagen. De oplossingen die samen bedacht worden sluiten immers beter aan bij de behoeften, wensen en leefwereld van de cliënt. Er wordt meer uitgegaan van structurele verklaringen voor bijvoorbeeld armoede. Hierdoor is de focus in eerste instantie gericht op erkenning en acceptatie van de situatie, waarna er ruimte komt voor de veerkracht van de cliënt. Cruciaal bij de empowerment benadering Binnenlopen bij het Open Spreekuur

15 is het inspelen op de kracht van alle cliënten. Iedereen doet er toe, niemand wordt opgegeven, niemand krijgt het etiket van hopeloos geval, onbereikbaar of onhandelbaar. De spreekuurmedewerkers gaan er vanuit dat alle mensen een bepaalde capaciteit tot leren, groeien en veranderen in zich hebben. Het is de taak van de spreekuurmedewerker om deze veerkracht bij de cliënten op te sporen, aan te spreken en te activeren. De spreekuurmedewerker doet hier wanneer dit mogelijk is ook duidelijk een appèl op. Soms merk je dat er een bepaalde weerstand of schaamte zit bij de cliënt. Iemand met een gokverslaving kan dat enige tijd verbergen, maar uiteindelijk komen de gevolgen van de verslaving toch naar boven. Vaak heeft deze schaamte te maken met een oordeel over zichzelf. Dan is het belangrijk dat je als spreekuurmedewerker erkenning geeft voor de situatie. De situatie er mag zijn, de persoon daar niet minder om wordt, maar dat er wel een last wordt ervaren waar wat aangedaan moet worden. Pas als de cliënt zijn situatie inziet en voor een deel accepteert, kunnen er stappen gezet worden om deze aan te pakken. Deze benadering gaat ook uit van het principe van de minst ingrijpende zorg. De ondersteuning die geboden wordt of wordt ingeschakeld sluit maximaal aan bij de leefwereld van de cliënt. Extra aandacht wordt daarom geschonken aan de sociale netwerken van cliënten: men probeert bestaande netwerken te versterken, te herstellen en te activeren. Sociale netwerken zijn immers belangrijke steun- en krachtbronnen. 2.3 Aandacht voor de interculturele context De spreekuurmedewerker heeft aandacht voor de interculturele component. Dialoog en contact is een voorwaarde om vanuit verschillende contexten voor cliënten van het spreekuur kansen en middelen toegankelijk te maken. De interculturele component heeft een sterk verband met het kunnen meedoen en inclusie van de samenleving. Interculturele communicatie gaat over het contact tussen personen van verschillende culturele achtergronden. Cultuur wordt dan breed opgevat, als een overdraagbaar systeem van normen, waarden, opvattingen en symbolen en kan verwijzen naar etniciteit, geslacht of naar een ander systeem van groepssymbolen. Bij interculturele communicatie is het van belang om eerst de ander te willen begrijpen. Dit betekent dat je met een open houding en onbevooroordeelde blik verhelderende vragen stelt en zaken bespreekt. De spreekuurmedewerker kan zijn eigen vanzelfsprekendheden ter discussie stellen en handelt zonder vooringenomen te zijn. Dit is niet altijd makkelijk. We zijn namelijk, net als ieder ander vol van bepaalde overtuigingen, ideeën en aannames. Dit is niet erg, maar het gaat erom dat je als spreekuurmedewerker Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 15

16 bewust bent van deze overtuigingen en van de mate waarin je aan deze uitgangspunten hecht. Een gezin met een gehandicapt kind had begeleiding nodig, maar de hulpverlenende instantie slaagde er niet in het gezin hulp te laten aanvaarden. De ouders waren van mening dat het feit dat zij een gehandicapt kind hadden gekregen, een straf van God was. De hulpverleners probeerden de ouders ervan te overtuigen dat dit een medisch-biologische oorzaak had en geen straf van God was. Pas toen, in plaats van de discussie over die stelling aan te gaan, erkend werd dat dit voor de ouders een zware last was, ontstond er ruimte voor dialoog en kon de hulpverlening opgestart worden. De spreekuurmedewerkers handelen volgens het TOPOI model 2. Het letterwoord TOPOI staat voor 'Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet'. Het TOPOImodel omvat een praktisch analysekader om cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het vertrekpunt van het TOPOI-model is de interpersoonlijke communicatie en niet de cultuur. Het gaat uit van vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuurverschillen en misverstanden kunnen voordoen. Taal Het gebied Taal omvat de verbale taal en de non-verbale taal. De taalbarrière wordt vaak als hét probleem genoemd in de communicatie. Echter, naarmate de relatie meer vertrouwd en veilig is, vormt het taalprobleem minder een obstakel en verloopt de communicatie beter. Taalbeheersing en de verschillen in taalachtergrond kunnen ook voor misverstanden zorgen. Woorden kunnen voor mensen een andere betekenis hebben dan bedoeld wordt door de gebruiker. Ook kunnen bepaalde communicatieve omgangsvormen verschillen. Non-verbale taal ten slotte, kan tevens gemakkelijk aanleiding geven tot misverstanden en verwarring in de communicatie. Door eenvoudig, helder taalgebruik in korte volledige zinnen kan veel onduidelijkheid voorkomen worden en verloopt de communicatie het meest soepel. Ordening Ordening betreft de inhoud in de communicatie. Het gaat hier om logica, de manier van kijken. Ordening heeft met waarneming te maken: de bril waardoor mensen naar de werkelijkheid kijken. Iedereen ordent de werkelijkheid op zijn eigen manier. De spreekuurmedewerkers beschouwen ieders kijk op de werkelijkheid als 'een mogelijkheid' en niet als 'de waarheid'. Zo n opvatting voorkomt een waarheidsgevecht. Een valkuil is immers dat je ongewild vanuit je eigen vanzelfsprekendheden aanneemt dat de ander hetzelfde zal bedoelen. 2 Hoffman en Arts, 1994 Binnenlopen bij het Open Spreekuur

17 Personen Hoe wordt de onderlinge relatie ervaren en wat beteken je voor de ander? In de communicatie is het belangrijk dat de spreekuurmedewerker en de cliënt elkaar spiegels voor kunnen houden over hoe ze zichzelf, de ander en hun onderlinge relatie zien. Het gaat dan ook over wederzijdse verwachtingen ten opzichte van elkaar. Een cliënt kan zich afhankelijk, onderdanig, meegaand en afwachtend opstellen. Dit kan te maken hebben met andere culturele waarden, andere rolverwachtingen of met onzekerheid over wat hen te wachten staat. Organisatie Het gebied Organisatie betreft de organisatorische context waarbinnen de communicatie plaatsvindt. Het gaat hier enerzijds om de concrete gesprekssituatie, zoals de setting van stoelen, tafel, bureau, de gespreksagenda, de functie, de beschikbare tijd. Anderzijds is het voor veel mensen onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen en wat de regels en procedures zijn. Dit zorgt voor de nodige miscommunicatie. Inzet Het axioma: men kan niet niet-communiceren, vormt de grondslag van het gebied Inzet. Het gaat hier om de onderliggende motieven en beweegredenen van mensen. Elke mens doet wel ergens zijn best voor ook al lijkt dat zo op het eerste gezicht niet het geval. Achter elk gedrag, hoe irrationeel en afwijkend ook, zit voor de persoon in kwestie een logische en positieve intentie. Laatst was er een vrouw die financiële problemen had en daardoor problemen met huisvesting. Ondertussen stuurde ze wel geld naar haar zieke moeder in Marokko. Vervolgens kreeg ze een brief, waarin vermeld stond dat ze zich onverantwoordelijk had gedragen. Dit ging om een juridische context, maar stuitte op veel onbegrip bij de vrouw omdat zij vanuit haar perspectief zich juist als een verantwoordelijke dochter gedroeg. Je moet in dit soort situaties met begrip kijken naar wat haar keuze om geld te sturen betekent en welke gevolgen dat in Nederland heeft. Vervolgens moet je uitleggen waarom deze term in de brief is gehanteerd, zodat de vrouw weer kan bepalen wat ze een volgende keer moet doen. De spreekuurmedewerker gaat steeds op zoek naar de positieve intenties, behoeften en motieven en erkent deze. Erkenning is echter niet hetzelfde als het er mee eens zijn of de ander gelijk geven, maar laten merken dat begrepen wordt wat het voor de cliënt betekent. Wanneer de ander zich erkend voelt, komt er ruimte voor verandering en dialoog: een andere kijk op zaken en een andere wijze van handelen. Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 17

18 3 Borgen van kwalitatief handelen 3.1 Werken in de context van het Leer-Werk-Bedrijf Het Inter-lokaal heeft als Leer-Werk-Bedrijf veel ervaring in het ontdekken en stimuleren van verborgen talent. Veel mensen die bij Het Inter-lokaal en het Open Inloop Spreekuur werken zijn via het Leer-werk-bedrijf aan de slag gekomen. Het Open Inloop Spreekuur biedt kansen voor nieuwe medewerkers in leer-werk-trajecten, gesubsidieerde banen en vrijwilligers om relevante werkervaring op te doen. Mensen combineren zo het leren en werken, waarbij talent tot bloei kan komen. Het team van spreekuurmedewerkers bestaat hierdoor uit medewerkers met diverse werkverbanden en kent een multiculturele samenstelling. Dit betekent ook een grote doorstroming van medewerkers. Werken bij het Open Inloop Spreekuur is ingericht op lerende mensen in de organisatie, waarbij veel van de medewerkers wordt gevraagd. Om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen (blijven) bieden met het Open Inloop Spreekuur is een aantal kwaliteitsborgen en overlegmomenten van groot belang. Er wordt veel geïnvesteerd in begeleiding en scholing. Het spreekuurteam wordt daarom ondersteund door spreekuurcoördinatoren, werkbegeleiders, mentoren en medewerkers van de back office. Verder is er een stevig intern scholingsprogramma en wordt er op thema's geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Werkbegeleiding De spreekuurcoördinator geeft leiding aan de spreekuurmedewerkers en het receptieteam. Dit team bestaat uit vrijwilligers, stagiaires en (semi)professionals. De coördinator voert periodiek werkbegeleidingsgesprekken met de spreekuurmedewerkers. Dit is een coachend gesprek waarin gekeken wordt naar de ontwikkelingen van de medewerker, zijn leerdoelen maar waar ook zaken die de spreekuurmedewerker lastig vindt, besproken kunnen worden. rolverdeling en grenzen Voor spreekuurmedewerkers is het essentieel om de eigen grenzen goed te kennen en deze ook te kunnen hanteren. Sommige cliënten komen namelijk bij het spreekuur en hebben het idee dat de spreekuurmedewerker alles voor hen op zal lossen. Dat is niet haalbaar, niet mogelijk, maar zeker ook niet wenselijk. Soms kun je dit met humor oplossen, soms kun je hen eenvoudig activeren, soms kun je het gedrag van de ander spiegelen. Binnenlopen bij het Open Spreekuur

19 Als iemand onderuitgezakt zit en mij een stapel formulieren toeschuift, dan ga ik soms ook zo zitten en schuif ik het rustig weer terug. Uiteindelijk komt er dan wel een andere houding en kan ik uitleggen hoe ik kan helpen. Daarnaast vormen de spreekuurcoördinator en de werkbegeleider een present aanspreekpunt en is er te allen tijden iemand beschikbaar als er vragen zijn. Tijdens het uitvoeren van diverse taken gedurende de dag werpen zich talloze vragen op. Mensen lopen soms vast, hebben specifieke informatie nodig,, gaan een verkeerde kant op en moeten zelf weer even op het juiste spoor terecht komen. Zij moeten soms zelf weer even in hun kracht gezet worden. Dit is onlosmakelijk verbonden met het werken met lerend-werkende medewerkers. De spreekuurmedewerker is zelf zijn instrument en leert zo elke dag weer bij. Hij/zij wordt in dat proces 'on the job' begeleidt door de coördinator. Werken in koppels De spreekuurmedewerkers draaien het spreekuur doorgaans in duo s. Uitgangspunt is dat er altijd een ervaren spreekuurmedewerker samen met een minder ervaren medewerker het spreekuur draait. Op deze manier wordt zoveel mogelijk de kwaliteit van het spreekuur gegarandeerd, en wordt kennis doorgegeven. Bovendien biedt dit kansen om tijdens het werk gecoacht te worden ( learning by doing ). Terugkerende thema s zijn daarbij lerend werken, de vraag achter de vraag achterhalen en het spanningsveld tussen afstand en nabijheid. 3.2 Bewaken van het professionele handelen Voorbespreking Voor ieder spreekuur vindt een voorbespreking plaats, waar alle spreekuurmedewerkers en de medewerker van de cliëntenbalie bij aanwezig zijn. Tijdens de voorbespreking wordt afgesproken welke duo s het spreekuur draaien. In principe worden er geen andere activiteiten gepland tijdens het spreekuur. Mocht het voorkomen dat een spreekuurmedewerker toch een andere afspraak of activiteit wil plannen tijdens het spreekuur, dan wordt dat tijdens de bespreking voorgelegd en besproken. In de voorbespreking is ook ruimte voor andere mededelingen die het spreekuur aangaan. Consultatie tijdens het gesprek (expertise erbij halen) De spreekuurmedewerker heeft een grote verantwoordelijkheid. Als er door zijn toedoen fouten worden gemaakt heeft dat gevolgen. De spreekuurmedewerker moet daarom goed weten waar zijn kracht ligt en waar zijn expertise eindig is. Daarom zijn er allerlei mogelijkheden om er expertise bij te halen in de vorm van Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 19

20 (interne) specialisten. Dit kan betrekking hebben op het terrein van financiën, sociaal-juridische vraagstukken of vreemdelingenrecht, maar dit kan ook gaan over vage signalen op psychosociaal gebied die voor de spreekuurmedewerker maar niet helder worden. Een open communicatie met de cliënt daarover maakt het mogelijk om hulp in te schakelen. Door soms een expert mee te laten kijken voelt de cliënt zich ook serieus genomen. Het is ook mogelijk om iemand bij het gesprek aanwezig te laten zijn die kan tolken. Tevens speelt de spreekuurcoördinator een belangrijk rol bij complexe vragen. Ook deze kan bij het gesprek aanwezig te zijn. Soms wordt de coördinator ook in het gesprek geroepen om een andere toon en dynamiek in het gesprek te brengen. Innemen van zaken Als een casus complexer is wordt deze ingenomen. Dit betekent dat er een traject start en dat er meerdere afspraken en acties nodig zijn om het probleem op te lossen. De medewerker die de zaak heeft ingenomen, is verantwoordelijk voor de voortgang van het traject. Die verantwoordelijkheid houdt pas op als de zaak is afgehandeld of als de zaak is overgedragen aan een andere medewerker en met die medewerker is doorgesproken. Er is hoe dan ook een actieve houding in het volgen van de zaak. Als er bijvoorbeeld een brief is verstuurd naar een instantie met de vraag van de cliënt, dan is daarmee de kous niet af. De medewerker houdt in de gaten of de instantie een antwoord geeft. Eventueel wordt daar weer samen met de cliënt op gereageerd. Nabespreking Na ieder spreekuur volgt een nabespreking. In principe worden alle cliënten in de nabespreking besproken. Hierdoor kan ook informatie van andere medewerkers of partners gedeeld worden Als er geen bijzonderheden zijn kan dit kort. Gaat het om complexe situaties, dan worden deze uitgebreider in het team besproken. De interne collega s, maar ook externe partners, zoals medewerkers van NIM, SWON, V&NZG, Dichterbij, MEE, RIBW, Iriszorg, 3M-advocaten en Sociaal Raadslieden hebben hun inbreng bij de bespreking. De inbreng van externe partners levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het spreekuur. Zij hebben specifieke kennis en expertise en kunnen bepaalde vragen stellen, waardoor de betreffende spreekuurmedewerker weer mogelijkheden ziet, waar hij of zij zelf nog niet aan gedacht had. Tijdens de nabespreking is er ook meer aandacht voor de gehele context waar de cliënt zich in bevindt. Soms is een spreekuurmedewerker nog zo gericht op de kern van de problematiek dat er minder aandacht is voor aanverwante leefgebieden. Toch is het goed om deze mee te nemen, omdat soms ook de oorzaak voor bepaalde situaties juist afkomstig is uit een hele andere hoek. Ook wordt tijdens de nabespreking bekeken welke hulpverlening het beste kan helpen. Als een cliënt doorgeleid wordt naar een andere instelling gebeurt dit altijd via een zogenaamde 'warme overdracht'. Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

AAM EID. bvwo INTERVENTIES

AAM EID. bvwo INTERVENTIES AATWERK BIJ DE AANPAK VAN EN AAM EID bvwo 41 INTERVENTIES MAATWERK BIJ DE AANPAK VAN EEN ZAAM HEID bvwo 41 INTERVENTIES IN HO UD 1 Inleiding 05 2 Typologie 09 3 De best passende eenzaamheids kiezen 21

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie