Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenlopen bij het Open Spreekuur"

Transcriptie

1 Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het Inter-lokaal St. Annastraat

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Handelen vanuit vertrouwen, inspiratie en bezieling Het Open Inloop Spreekuur Voor en door mensen van de doelgroep Visie en uitgangspunten Kernelementen van Het Open Inloop Spreekuur De rollen van de spreekuurmedewerker 12 2 Werken vanuit een positieve basishouding Handelen volgens de presentiebenadering Focus op krachten en kansen Aandacht voor de interculturele context 16 3 Borgen van kwalitatief handelen Werken in de context van het Leer-Werk-Bedrijf Bewaken van het professionele handelen Professionaliteit en deskundigheidsbevordering 22 4 De bouwstenen van het Open Inloop Spreekuur Vindplaatsgericht en outreachend werken Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur Kennismaken en een relatie aangaan Bieden van praktische hulp en aansluiten bij de behoefte Vraagverheldering en alert zijn op de vraag achter de vraag Zoeken naar de beste ondersteuning Waakvlamcontact bieden 33 5 Open Inloop Spreekuur: onderdeel van de keten van zorg en welzijn De Back-Office van het Open Inloop Spreekuur Schakelfunctie van het Open Inloop Spreekuur binnen de gehele zorg- en welzijnsketen Belang van netwerken, vindplaatsgericht en wijkgericht werken 35 Literatuur 37 Bijlagen 38 Bijlage 1 Leidraad voor het traject postgasten 38 Bijlage 2 Taken en competenties spreekuurmedewerker en mentor 40 Binnenlopen bij het Open Spreekuur

3 Voorwoord Het Inter-lokaal begon ruim dertig jaar geleden (1975) als een organisatie voor gastarbeiders in Nijmegen en heeft zich sindsdien tot een multiculturele welzijnsorganisatie ontwikkeld. Nog altijd zijn de meeste bezoekers allochtoon, maar in toenemende mate worden ook mensen van Nederlandse afkomst bereikt. Het gaat om mensen in een achterstandspositie die moeite hebben om zich in onze samenleving staande te houden en die een grote afstand kennen tot sociale voorzieningen. Vaak maken zij niet of nauwelijks gebruik van het aanbod van reguliere hulpinstellingen. Verder hebben zij veelal meervoudige problemen, waarbij materiële en immateriële problemen met elkaar zijn verweven. Kloppend hart van de dienstverlening zijn de open inloopspreekuren die Het Interlokaal op diverse plaatsen in de stad houdt. Dichtbij de mensen, in de buurt, door mensen uit de doelgroep. Per jaar worden er zo meer dan duizenden vragen/kwesties opgepakt. Vanuit deze open inloopspreekuren biedt Het Inter-lokaal praktische ondersteuning, informatie en advies op een breed terrein en ondersteunen we mensen bij het regelen van een inkomen, het vinden van werk of het opbouwen van een sociaal netwerk. Bij de invulling van de open inloopspreekuren maakt Het Inter-lokaal intensief gebruik van de deskundigheid die zij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het vlak van interculturele communicatie en diversiteit. Daarbij wordt onder meer geput uit de achtergrond, kennis, ervaring en netwerken van de eigen medewerkers; als leerwerkbedrijf biedt Het Inter-lokaal gelegenheid voor mensen om werkervaring op te doen en/of een opleiding te volgen. Veel medewerkers worden geworven onder de doelgroep en vervolgens ondersteund door een netwerk van professionals. De materiële dienstverlening heeft in de wereld van zorg en welzijn een lage status en nog steeds ligt er bij organisaties veel nadruk op de procesmatige en meer therapeutische vormen van hulp- en dienstverlening. Onze praktijk laat zien dat deze onderwaardering volkomen onterecht is en dat ondersteuning en begeleiding op het materiële vlak voor veel mensen uit onze doelgroep van wezenlijk belang is én een voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. We zijn Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 3

4 er van overtuigd dat het spreekuur een onmisbaar onderdeel is van de buurt, als schakel tussen de zogenaamde formele en informele hulp, en als brug tussen moeilijk bereikbare bewoners en welzijns- en zorgpartners. Door de jaren heen hebben we onze methodiek van het open spreekuur steeds verder ontwikkeld en we merken dat deze specifieke aanpak met grote regelmaat de interesse van andere instellingen en gemeenten in het land wekt. Omdat we trots zijn op ons werk, om onze manier van werken te documenteren en omdat we anderen willen informeren hebben we besloten een methodiekbeschrijving van de open inloopspreekuren te maken. We hopen dat veel mensen en organisaties er hun voordeel mee kunnen doen! Nijmegen, juli 2012 Rietje Compiet, directeur Binnenlopen bij het Open Spreekuur

5 1 Handelen vanuit vertrouwen, inspiratie en bezieling De samenleving verandert, waarin steeds weer nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn om mee te kunnen (blijven) doen. Dit is onder meer belangrijk om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen en maatregelen, zoals het aanvragen van huursubsidie, PGB, bijzondere bijstand et cetera. Juist mensen die hier van afhankelijk zijn, komen hierdoor in een kwetsbare positie terecht. Het Inter-lokaal is een organisatie die zich richt op de kwetsbare burger met als doel hen te ondersteunen en stimuleren waar nodig, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen. Het Inter-lokaal zet zich in om sociale duurzaamheid te bevorderen, en werkt samen met bewoners en partners aan een buurtklimaat dat vertrouwen wekt en waar mensen iets durven en willen ondernemen. Je wordt namelijk niet actief als je het vertrouwen mist dat het daadwerkelijk tot iets leidt. De uitdaging die Het Inter-lokaal aangaat is om op basis van vertrouwen, inspiratie en bezieling deze mensen te activeren en te mobiliseren. Medewerkers van het Open Inloop Spreekuur helpen dit vertrouwen en deze inspiratie vorm te geven en zoeken samen met de cliënt naar oplossingen op maat. Het Open Inloop Spreekuur is de plaats waar mensen terecht kunnen met vragen op velerlei gebied. Zij kunnen bij het Open Inloop Spreekuur terecht voor informatie, advies, concrete materiële dienstverlening, bemiddeling en hulp bij het verder zoeken naar passende ondersteuning. Door in te gaan op hun directe concrete vragen worden mensen ondersteund in hun maatschappelijke participatie en wordt er een brug geslagen tussen deze burgers en andere voorzieningen en netwerken. Deze beschrijving van de werkwijze van het Open Inloop Spreekuur is mede tot stand gekomen op basis van documenten van het Inter-lokaal en gesprekken met coördinatoren, vrijwilligers, stagiaires en andere medewerkers. 1.1 Het Open Inloop Spreekuur Het Inter-lokaal biedt open inloop spreekuren aan, waar op jaarbasis meer dan vragen binnen komen. Het Open Inloop Spreekuur vindt plaats op verschillende locaties, zoals in het centrum (Sint Annastraat), op Wijklocatie Dukenburg, Wijklocatie Lindenholt en Neerbosch-Oost. Binnen het Open Inloop Spreekuur wordt directe, acute en praktische individuele dienstverlening geboden. Het gaat onder meer om vragen op de volgende terreinen: Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 5

6 Opvoeden wonen, gezondheid sociale activering werk, scholing informatie en advies Juridisch, wet- en regelgeving Financieel, inkomen, belastingen Sociaal, sociale zekerheid Psychisch welbevinden De vragen variëren van enkelvoudige vragen/behoeftes zoals het uitleggen van brieven of het opzeggen van een abonnement,aanvragen van huurtoeslag tot meer complexe zaken zoals problematische schulden of huisvestingsproblematiek. Veel hulpvragen hebben te maken met financiën en het aanvragen van voorzieningen. Ook is het spreekuur een plek waar klanten terecht kunnen voor allerhande sociaal-juridische vragen. Hoe werkt het als ik wil scheiden? Hoe kom ik aan een andere woning? Hoe regel ik huishoudelijke hulp? Voor dit consult, dat gemiddeld 20 minuten duurt, hoeven cliënten geen afspraak te maken. In veel gevallen kunnen medewerkers van het spreekuur de cliënt direct helpen. Soms blijkt uit een eerste gesprek dat de cliënt meer specialistische hulp nodig heeft. Dan is verder doorvragen of een vervolgafspraak nodig om een goed beeld te kunnen krijgen. Voor zaken die ingewikkelder liggen of waar meer tijd voor nodig is, volgt een aparte afspraak. Gaat dit over vragen waar specifieke expertise bij is vereist zoals belastingen, complexere schuldhulpverlening of juridische kwesties, dan wordt voor de cliënt een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde medewerker. Via het spreekuur worden cliënten als de vraag daar aanleiding toe geeft, toegeleid naar andere hulp- en/ of ondersteuningstrajecten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. 1.2 Voor en door mensen van de doelgroep Mensen die aankloppen bij het open inloop spreekuur vinden het soms moeilijk hun weg te vinden in onze samenleving. Veel van hen hebben moeite met basale zaken als het lezen en voeren van correspondentie, het bijhouden van administratie. Ook zijn ze dikwijls slecht geïnformeerd over hun rechten en positie of procedures. Door communicatieproblemen, beperkte taalvaardigheden, analfabetisme, gebrek aan kennis of informatie en hulpbronnen ondervinden zij vaak belemmeringen om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Een relatief groot deel van deze groep bestaat uit niet-westerse allochtonen, maar een substantieel deel is autochtoon. In de regel hebben zij een klein inkomen, zijn er financiële problemen in het spel of is er sprake van psychosociale problematiek. Ook mede hierdoor verkeren zij in een sociaal Binnenlopen bij het Open Spreekuur

7 isolement en hebben ze vaak een grote afstand tot overheid en hulpverlening. Het is een doelgroep die moeilijk te vinden en te bereiken is en die dikwijls niet goed weet waar ze met welk probleem terecht kan. Voor hen voorziet het spreekuur in een grote behoefte aan concrete materiële dienstverlening en informatie. Voor hen fungeert het open spreekuur als een toegangspoort tot andere ondersteuning en voorzieningen. Sommige cliënten kunnen in hun eentje niet goed hun verhaal vertellen bij instanties. Ze zijn boos, wantrouwig en geloven niet altijd de goede bedoelingen. Door gebrek aan kennis over bepaalde regelingen zijn ze er van overtuigd dat ze de vergoeding later weer terug moeten betalen. Soms moet ik een cliënt echt overtuigen dat het de moeite waard is om aan te kloppen. Vanuit het Open Inloop Spreekuur is er nauw contact met de doelgroep, omdat een deel van de spreekuurmedewerkers afkomstig is uit diezelfde netwerken of gemeenschappen. Door te werken met mensen met ervaringskennis bestaat er groot besef van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Ook ontstaan er inzichten en komen er signalen naar voren, die anders onopgemerkt zouden blijven. De afhankelijke opstelling van hulpvragers neemt af en activiteiten of maatregelen, die samen met de cliënt worden verkend, sluiten beter aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de betrokkenen zelf. Binnen het spreekuur zijn verschillende type hulpvragen/ trajecten te onderscheiden: 1. Eenmalige contacten 2. Meermalige contacten (korte begeleidingstrajecten) 3. Waakvlamcontacten (langdurig) 4. Postgasten (3-6 maanden) Eenmalige contacten Het spreekuur vormt een vangnet voor cliënten die buiten de reguliere hulpverlening vallen, tegen allerlei problemen aanlopen en baat hebben bij praktische hulp of tips. Deze cliënten hebben vaak concrete vragen, zijn bijvoorbeeld niet altijd in staat brieven te lezen of goed te begrijpen, spreken onvoldoende Nederlands en zien er tegenop om een telefoontje te plegen. Zij kunnen binnen lopen en krijgen direct antwoord. Iemand heeft bijvoorbeeld een vraag over de uitkering of vraagt om een regeling te treffen met een schuldeiser. Sommige cliënten zijn met een eenmalig contact goed geholpen en kunnen zelfstandig weer verder. Soms komen deze mensen na een paar maanden met een andere vraag nogmaals langs. Deze bewoners zijn zelfredzaam maar ondervinden bij tijd en wijle een obstakel. Zij hebben af en toe advies nodig, een tip om overzicht te krijgen of te weten waar ze met hun vraag moeten aankloppen. Het spreekuur ondersteund en borgt zodoende de zelfregie van deze bewoners. Bovendien komen ze, door de relatie die ze hebben met de Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 7

8 spreekuurmedewerkers, ook naar het Open Inloop Spreekuur als er ernstigere problemen zijn. Het spreekuur speelt op deze manier een rol in de vroegtijdige signalering van problemen en preventie. Meermalige contacten (korte begeleidingstrajecten) Er is ook een grote groep mensen die op relatief veel gebieden ondersteuning nodig heeft. Zij komen in eerste instantie binnen met praktische concrete vragen, maar na het bieden van de gewenste ondersteuning blijken er steeds meer onderliggende vragen en problemen aan de oppervlakte te komen. Dit is vaak tegelijkertijd op uiteenlopende leefgebieden het geval. Deze groep mensen wordt een kort begeleidingstraject geboden bestaande uit meerdere afspraken. Waar nodig wordt op onderdelen doorgeleid naar andere hulpverlening. Het spreekuur vervult hier een belangrijke scharnierfunctie tussen een moeilijk toegankelijke doelgroep en de reguliere hulpverlening. Waakvlamcontact Het spreekuur bereikt groepen en individuen die op grote afstand staan van reguliere voorzieningen. Zo is er een groep mensen, veelal met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of mensen met een licht verstandelijke beperking, die langdurige ondersteuning (stut en steun) nodig zullen hebben. Voor deze groep mensen wil het spreekuur haar deur open houden. De spreekuurmedewerker is in staat om lichte ondersteuning te bieden, maar kan ook bij andere instanties aankloppen als er een terugval zichtbaar is. Het spreekuur vervult voor deze groep mensen een belangrijke waakvlamfunctie. Via deze contacten kan ook zo nodig de verbinding met zorg en zwaardere hulpverlening gemaakt worden. Postgasten (3-6 maanden) Voor mensen die geen woonadres hebben, biedt Het Inter-lokaal een postadresfunctie. Deze mensen komen niet in aanmerking voor middelen en voorzieningen en hebben bijvoorbeeld recht op uitkering vanwege het ontbreken van een GBA-inschrijving (Gemeentelijke Basis Administratie). Het kan dan gaan over bijvoorbeeld mensen die net uit de gevangenis komen of vanwege schulden uit hun huis gezet zijn. De toekenning van een postadres vindt in eerste instantie plaats door Het Inter-lokaal en wordt vervolgens getoetst door de gemeente. De toekenning van een postadres is verbonden aan een traject. Dit traject kan worden uitgevoerd en begeleid door medewerkers van Het Inter-lokaal, maar ook door instanties als Dichterbij, NIM, MEE, Dukenburg naar werk et cetera. Het traject duurt in principe drie maanden, maar kan eenmalig met dezelfde duur verlengd worden als het traject of de situatie daar om vraagt. De cliënten worden tijdens het traject begeleid en ondersteund om hun leven weer op de rit te krijgen. Het gaat onder meer om zaken als huisvesting, inkomen, dagbesteding, opleiding. Zij komen wekelijks hun post halen op Het Inter-lokaal en hebben dan vaak contact met hun begeleider (zie voor een leidraad van het traject bijlage 1). Binnenlopen bij het Open Spreekuur

9 "Op verzoek van een gemeenteambtenaar kwam een boze man bij ons. Hij had een verbod om bij de gemeente binnen te komen omdat hij zo agressief was en als hij dan toch contact moest hebben vond het plaats op het politiebureau. Mijnheer had alles verloren, hij was gescheiden, had geen inkomen en zag het leven niet meer zitten. Mijnheer heeft een postadres gekregen en de spreekuurmedewerker heeft veel tijd aan hem besteed. Hij doet nu erg zijn best om mee te werken en om rustig te blijven en vooral om hulp te aanvaarden die hij zo hard nodig heeft. En dat is moeilijk voor hem omdat hij zijn trots heeft." 1.3 Visie en uitgangspunten Het Open Inloop Spreekuur streeft ernaar de positie van cliënten te versterken door het bieden van laagdrempelige maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening. Het Open Inloop Spreekuur is een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen ongeacht zijn of haar problematiek een luisterend oor vindt. Bij het Open Inloop Spreekuur zitten mensen die met de cliënt meedenken en zorgen dat zijn of haar vragen op de juiste plek terecht komen of direct worden opgepakt. Alle vragen kunnen gesteld worden, waarbij de persoon, de context en wensen van die persoon centraal staan. Het doel van het spreekuur is de kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en hen de hulp en ondersteuning te bieden die aansluit bij hun vragen en behoeften. Concreet gaat het om de volgende uitgangspunten: De doelgroep in staat stellen zelf (weer) regie te voeren over hun leven. - Versterken van de informatiepositie van cliënten. - Ondersteunen bij vragen op financieel, sociaal, juridisch, psychisch gebied. - Makelaarsfunctie vervullen tussen de cliënt en externe ondersteuningsvoorzieningen. - Activerende ondersteuning bieden. Voorkomen van maatschappelijk leed. Het voorkomen van uitsluiting. Bereiken van een moeilijk bereikbare doelgroep die gemakkelijk tussen wal en schip raakt. (vroegsignalering en preventie) 1.4 Kernelementen van Het Open Inloop Spreekuur De kracht van het Open Inloop Spreekuur wordt gevormd door een aantal kernelementen. Concreet en laagdrempelig Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 9

10 Het Open Inloop Spreekuur helpt burgers met concrete problemen op een laagdrempelige wijze. Mensen kunnen makkelijk naar binnen lopen en worden snel en concreet geholpen met hun vraag. De preventieve werking die hier vanuit gaat is groot, omdat veel maatschappelijke problemen zo voorkomen worden, of vroegtijdig gesignaleerd. Outreachend, in de buurt, aanwezig en betrokken Sommige spreekuurmedewerkers zijn, naast hun werk op het spreekuur, aanwezig in de wijken en op de vindplaatsen. Waar nodig of gewenst gaan ze op (huis)bezoek. Belangrijk voor de spreekuurmedewerkers is om vanuit oprechte interesse werkelijk contact te maken. Je moet aanwezig zijn, onderdeel uitmaken van de buurt en de samenleving. Kennen en gekend worden is daarbij een belangrijk begrip. Vanuit die aanwezigheid kan een relatie worden opgebouwd. Herkenbaar en laagdrempelig Het feit dat veel medewerkers uit dezelfde gemeenschappen en netwerken van de doelgroep komen zorgt voor herkenning en erkenning. Bovendien worden hierdoor mensen bereikt die anders moeilijk of helemaal niet in beeld zijn. De medewerkers zijn in staat om makkelijk contact te leggen, waardoor cliënten zich snel veilig en thuis voelen en hun verhaal vertellen. Activeren en verbinden De spreekuurmedewerkers zijn gericht op de kansen en mogelijkheden van de cliënt. Zij kijken naar wat goed gaat, wat de kwaliteiten zijn en waar ze de cliënt bij kunnen ondersteunen. De competenties en kwaliteiten van de cliënt staan centraal met het oog op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. Vanuit een positieve benadering wordt gewerkt aan belemmeringen en problemen, waarbij uitgegaan wordt van een actieve houding van de cliënt en zijn netwerk. Voor sommige cliënten moet er eerst rust en ruimte gecreëerd worden om in beweging te komen. Inzicht in de mogelijkheden en wensen en het stellen van reële eisen zijn daarbij cruciaal. Mijnheer voelde zich eenzaam en bij het spreekuur bespraken we met hem de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zijn Nederlands was niet goed terwijl hij juist zo graag contact zou leggen met anderen. Hij heeft toen, met goed gevolg, een taalcursus gevolgd en nu rijdt hij, trots als een pauw, als vrijwilliger in een busje door de Betuwe en is erg blij met al zijn contacten! Vanuit een contextuele en integrale bril signaleren, schakelen en toeleiden Problemen staan zelden op zichzelf en zijn zelden geïsoleerd. Daarom is de blik van de spreekuurmedewerker integraal. Vaak blijkt een vraag van een cliënt een symptoom van dieper liggende problemen of doet één probleem zich op verschillende leefgebieden voor. De spreekuurmedewerker is alert op achterliggende hulpvragen en kan er indien nodig ook expertise bijhalen om mee Binnenlopen bij het Open Spreekuur

11 te denken. Het overige aanbod van Het Inter-lokaal (de back office) is in staat veel verdiepende vragen op te pakken, maar soms is het nodig om externe kennis, hulp of ondersteuning in te schakelen. Er zijn daarom korte lijnen met andere ketenpartners. Kortom, het spreekuur fungeert als toegangspoort tot het gehele hulpaanbod in de stad. Interculturele benadering: aansluiten bij de behoefte van de cliënt De spreekuurmedewerkers zijn zich ervan bewust dat de samenleving is ingericht volgens een dominante cultuur. Zij beseffen (soms uit eigen ervaring) dat mensen die geen deel uitmaken van die dominante cultuur, daardoor niet vanzelfsprekend hun weg vinden. De kern van intercultureel communiceren bestaat eruit dat de spreekuurmedewerker niet oordelend en veroordelend naar de ander kijkt, maar probeert vanuit diens perspectief te begrijpen wat er speelt. Het gaat om de essentiële vraag of je de ander wenst te kunnen begrijpen. Vanuit het perspectief van de cliënt wordt samen een oplossing gezocht, die ook past bij wat de huidige samenleving verlangt. De combinatie van al deze aspecten, een laagdrempelig aanbod op maat, concrete materiële dienstverlening en adequate doorgeleiding naar hulpverlening maakt dat het spreekuur een waardevolle bijdrage levert aan het voorkomen van verdergaande problemen. 1.5 De rollen van de spreekuurmedewerker De spreekuurmedewerker heeft afhankelijk van de vraag en situatie verschillende rollen, die afwisselend en door elkaar gehanteerd worden. Ondersteuner De spreekuurmedewerker ondersteunt cliënten bij het schrijven van brieven, het opstellen van bezwaarschriften, het aanvragen en invullen van formulieren, het raadplegen van informatiebronnen en het in contact komen met instanties. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van de cliënt. Gids De spreekuurmedewerker vervult tevens een gidsfunctie voor mensen die moeite hebben hun weg in de samenleving te vinden. Het Open Inloop Spreekuur is altijd een goede plek om een (hulp)vraag te stellen, waarbij elke vraag gesteld mag worden. De spreekuurmedewerker laat niet los voordat de vraag is beantwoord of er voor gezorgd is dat deze op een andere plek beantwoord wordt. Onderzoeker Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 11

12 De spreekuurmedewerker kan, onder andere door zijn eigen ervaringen en het contact met de cliënt, zicht op bepaalde signalen en symptomen van onderliggende problematiek krijgen. Door oog te hebben voor deze signalen en goed door te vragen, wordt het mogelijk cliënten te motiveren en goed toe te leiden. Adviseur (begeleider, coach) Als adviseur draagt de spreekuurmedewerker bij aan de kennis en inzicht van de cliënt m.b.t. diens situatie. Hij laat de cliënt zien wat voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes en acties, zodat de cliënt zelf kan beslissen wat zijn of haar volgende stap zal zijn. Belangenbehartiger en bemiddelaar De spreekuurmedewerker kent ook de rol van belangenbehartiger. De spreekuurmedewerker bemiddelt of onderhandelt namens de cliënt met instellingen en instanties om materiële en psychosociale dienstverlening voor de cliënt te realiseren. De spreekuurmedewerker probeert de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het behartigen van zijn/haar belangen. Makelaar De spreekuurmedewerkers vormen met het aanbod van het Open Inloop Spreekuur de schakel tussen aan de ene kant de doelgroep die een grote afstand kent tot voorzieningen en aan de andere kant het aanbod van de (welzijns-)keten. Indien nodig zorgen zij ervoor dat passende kennis en expertise ingeschakeld wordt om mee te denken over de meest passende ondersteuning. Stem geven aan signalen De spreekuurmedewerkers zijn alert op signalen die het individu overstijgen en duiden op een trend, een maatschappelijk probleem of een onverwacht effect van regelgeving. Vanuit het spreekuur worden deze signalen verzameld en Het Interlokaal zorgt er voor dat deze signalen terecht komen bij beleidsmakers en andere stakeholders. 2 Werken vanuit een positieve basishouding 2.1 Handelen volgens de presentiebenadering De spreekuurmedewerkers werken volgens de principes van de presentiebenadering van Andries Baart. Deze benadering laat zich als volgt kort omschrijven: Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat van Binnenlopen bij het Open Spreekuur

13 verlangens tot angst en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. 1 De relatie staat voorop en aandacht is in deze benadering een kernwoord met als betekenis: contact, dichtbij komen en echtheid. Uitgangspunt is niet zozeer de hulpvraag maar wat er voor de ander op het spel staat. De activiteiten van de spreekuurmedewerker zijn er opgericht om te doen wat zin heeft, wat past en wat bijdraagt aan de ervaren baat of het geluk. Dit kan alleen omdat de spreekuurmedewerker daar tijd en ruimte voor maakt. Tegelijkertijd gaat het ook over de persoon, die meer is dan zijn probleem en onderdeel uitmaakt van een veel grotere context. Er gaat namelijk ook veel goed in een mensenleven en er moet niet alleen gefocust worden op het onderdeel wat niet lekker loopt en waar ondersteuning bij nodig is. Een volgend kenmerk van de presentiebenadering is openheid. De spreekuurmedewerker heeft een open agenda, waarin het doel en het aanbod niet van tevoren vast liggen. Het gaat meer om samen een richting te bepalen. De identiteit van de spreekuurmedewerker ( wat kan ik voor jou beteken? ) staat niet vast maar ontstaat samen met de cliënt. De manier waarop de cliënt wordt benaderd is ook open. Dit komt o.a. tot uiting in het even op de achtergrond plaatsen van het eigen oordeel en handelen. Present zijn benadrukt het belang van contact maken met het gewone leven. Deze ongehaastheid biedt kansen voor het opbouwen van de relatie en voor erkenning van de ander. Het gaat vooral over de kwaliteit van aandacht. Een ander belangrijk kenmerk van de presentiebenadering is respect. Respect is sterk verweven met iemands maatschappelijke positie en heeft te maken met autonomie. Respect betekent openheid voor het anders-zijn. Het gaat om het accepteren van het feit dat men niet alles van anderen kan begrijpen. Dit zorgt voor achting en gelijkwaardigheid in de relatie. Dit verschil is een uitdaging en ingang om het gesprek met elkaar aan te gaan. Betrokkenheid is tevens een essentieel element dat verweven is met presentie. Betrokkenheid wijst op een persoonlijke houding van bewogenheid van de spreekuurmedewerker. Deze betrokkenheid staat haaks op de klassieke hulpverleningstheorieën, waarbij een professionele houding wordt geassocieerd met een mate van afstand. Betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde om een bepaalde relatie aan te gaan, maar deze moet wel op maat zijn en rekening houden met de persoonlijke grenzen van de cliënt en de spreekuurmedewerker. 1 Bron: Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 13

14 Ik ging laatst met een cliënt mee die was aangemeld voor een test om te bepalen of er sprake was van een verstandelijke beperking. Het is dan ook heel schrijnend om te zien dat iemand waar je al zo lang een relatie mee hebt opgebouwd, zoveel moeite heeft met een simpele opdracht. Dat is soms best moeilijk. Al deze elementen hebben sterk te maken met het begrip gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid gaat hier over gelijkwaardigheid van menselijk contact, waarbij zowel de cliënt als de spreekuurmedewerker uiteenlopende rollen kennen. De spreekuurmedewerker opent nieuwe wegen, laat meerdere keuzemogelijkheden zien en bouwt bruggen. Gelijkwaardigheid heeft ook te maken met wederkerigheid: het evenwicht tussen het geven en het nemen of ontvangen. Uitgangspunt van spreekuurmedewerkers is dat zij ook iets hebben aan de relatie met de cliënt. De spreekuurmedewerker wordt geraakt, leert zaken bij, wijzigt vroegere (voor)oordelen. Het is belangrijk om dit aspect dat de spreekuurmedewerker van de cliënt kan leren soms ook te benoemen. Immers de mens staat centraal en dit geldt zowel voor de cliënt als de spreekuurmedewerker. 2.2 Focus op krachten en kansen Een principe dat essentieel is in het werk van de spreekuurmedewerker is empowerment. Empowerment gaat om een versterkingsproces; een proces dat op verschillende niveaus plaats vindt. Centraal staat regie of greep krijgen over het leven. Participatie is een kernaspect van empowerment en dient bij te dragen aan het versterkingsproces van de cliënt. Een cliënt had altijd gewerkt en had nooit grote problemen. Doordat er wat mis ging, kwam hij op straat te staan. De cliënt was heel erg gefrustreerd over zijn situatie, blokkeerde daardoor enorm en verviel in een grote passiviteit. Hij kon niet accepteren dat hem dit overkwam. Hij wilde geen uitkering, maar door het contact aan te houden met het spreekuur ging hij inzien dat er toch iets moest gebeuren. Uiteindelijk heeft hij de laatste strohalm gepakt en is er samen met de spreekuurmedewerker tegen aan gegaan. Empowerment hecht grote waarde aan ervaringsdeskundigheid. Het besef bij de cliënt dat de spreekuurmedewerker soms dezelfde of vergelijkbare situatie heeft ervaren en daar ook weer uit is gekomen, vergroot de kans van slagen. De oplossingen die samen bedacht worden sluiten immers beter aan bij de behoeften, wensen en leefwereld van de cliënt. Er wordt meer uitgegaan van structurele verklaringen voor bijvoorbeeld armoede. Hierdoor is de focus in eerste instantie gericht op erkenning en acceptatie van de situatie, waarna er ruimte komt voor de veerkracht van de cliënt. Cruciaal bij de empowerment benadering Binnenlopen bij het Open Spreekuur

15 is het inspelen op de kracht van alle cliënten. Iedereen doet er toe, niemand wordt opgegeven, niemand krijgt het etiket van hopeloos geval, onbereikbaar of onhandelbaar. De spreekuurmedewerkers gaan er vanuit dat alle mensen een bepaalde capaciteit tot leren, groeien en veranderen in zich hebben. Het is de taak van de spreekuurmedewerker om deze veerkracht bij de cliënten op te sporen, aan te spreken en te activeren. De spreekuurmedewerker doet hier wanneer dit mogelijk is ook duidelijk een appèl op. Soms merk je dat er een bepaalde weerstand of schaamte zit bij de cliënt. Iemand met een gokverslaving kan dat enige tijd verbergen, maar uiteindelijk komen de gevolgen van de verslaving toch naar boven. Vaak heeft deze schaamte te maken met een oordeel over zichzelf. Dan is het belangrijk dat je als spreekuurmedewerker erkenning geeft voor de situatie. De situatie er mag zijn, de persoon daar niet minder om wordt, maar dat er wel een last wordt ervaren waar wat aangedaan moet worden. Pas als de cliënt zijn situatie inziet en voor een deel accepteert, kunnen er stappen gezet worden om deze aan te pakken. Deze benadering gaat ook uit van het principe van de minst ingrijpende zorg. De ondersteuning die geboden wordt of wordt ingeschakeld sluit maximaal aan bij de leefwereld van de cliënt. Extra aandacht wordt daarom geschonken aan de sociale netwerken van cliënten: men probeert bestaande netwerken te versterken, te herstellen en te activeren. Sociale netwerken zijn immers belangrijke steun- en krachtbronnen. 2.3 Aandacht voor de interculturele context De spreekuurmedewerker heeft aandacht voor de interculturele component. Dialoog en contact is een voorwaarde om vanuit verschillende contexten voor cliënten van het spreekuur kansen en middelen toegankelijk te maken. De interculturele component heeft een sterk verband met het kunnen meedoen en inclusie van de samenleving. Interculturele communicatie gaat over het contact tussen personen van verschillende culturele achtergronden. Cultuur wordt dan breed opgevat, als een overdraagbaar systeem van normen, waarden, opvattingen en symbolen en kan verwijzen naar etniciteit, geslacht of naar een ander systeem van groepssymbolen. Bij interculturele communicatie is het van belang om eerst de ander te willen begrijpen. Dit betekent dat je met een open houding en onbevooroordeelde blik verhelderende vragen stelt en zaken bespreekt. De spreekuurmedewerker kan zijn eigen vanzelfsprekendheden ter discussie stellen en handelt zonder vooringenomen te zijn. Dit is niet altijd makkelijk. We zijn namelijk, net als ieder ander vol van bepaalde overtuigingen, ideeën en aannames. Dit is niet erg, maar het gaat erom dat je als spreekuurmedewerker Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 15

16 bewust bent van deze overtuigingen en van de mate waarin je aan deze uitgangspunten hecht. Een gezin met een gehandicapt kind had begeleiding nodig, maar de hulpverlenende instantie slaagde er niet in het gezin hulp te laten aanvaarden. De ouders waren van mening dat het feit dat zij een gehandicapt kind hadden gekregen, een straf van God was. De hulpverleners probeerden de ouders ervan te overtuigen dat dit een medisch-biologische oorzaak had en geen straf van God was. Pas toen, in plaats van de discussie over die stelling aan te gaan, erkend werd dat dit voor de ouders een zware last was, ontstond er ruimte voor dialoog en kon de hulpverlening opgestart worden. De spreekuurmedewerkers handelen volgens het TOPOI model 2. Het letterwoord TOPOI staat voor 'Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet'. Het TOPOImodel omvat een praktisch analysekader om cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het vertrekpunt van het TOPOI-model is de interpersoonlijke communicatie en niet de cultuur. Het gaat uit van vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuurverschillen en misverstanden kunnen voordoen. Taal Het gebied Taal omvat de verbale taal en de non-verbale taal. De taalbarrière wordt vaak als hét probleem genoemd in de communicatie. Echter, naarmate de relatie meer vertrouwd en veilig is, vormt het taalprobleem minder een obstakel en verloopt de communicatie beter. Taalbeheersing en de verschillen in taalachtergrond kunnen ook voor misverstanden zorgen. Woorden kunnen voor mensen een andere betekenis hebben dan bedoeld wordt door de gebruiker. Ook kunnen bepaalde communicatieve omgangsvormen verschillen. Non-verbale taal ten slotte, kan tevens gemakkelijk aanleiding geven tot misverstanden en verwarring in de communicatie. Door eenvoudig, helder taalgebruik in korte volledige zinnen kan veel onduidelijkheid voorkomen worden en verloopt de communicatie het meest soepel. Ordening Ordening betreft de inhoud in de communicatie. Het gaat hier om logica, de manier van kijken. Ordening heeft met waarneming te maken: de bril waardoor mensen naar de werkelijkheid kijken. Iedereen ordent de werkelijkheid op zijn eigen manier. De spreekuurmedewerkers beschouwen ieders kijk op de werkelijkheid als 'een mogelijkheid' en niet als 'de waarheid'. Zo n opvatting voorkomt een waarheidsgevecht. Een valkuil is immers dat je ongewild vanuit je eigen vanzelfsprekendheden aanneemt dat de ander hetzelfde zal bedoelen. 2 Hoffman en Arts, 1994 Binnenlopen bij het Open Spreekuur

17 Personen Hoe wordt de onderlinge relatie ervaren en wat beteken je voor de ander? In de communicatie is het belangrijk dat de spreekuurmedewerker en de cliënt elkaar spiegels voor kunnen houden over hoe ze zichzelf, de ander en hun onderlinge relatie zien. Het gaat dan ook over wederzijdse verwachtingen ten opzichte van elkaar. Een cliënt kan zich afhankelijk, onderdanig, meegaand en afwachtend opstellen. Dit kan te maken hebben met andere culturele waarden, andere rolverwachtingen of met onzekerheid over wat hen te wachten staat. Organisatie Het gebied Organisatie betreft de organisatorische context waarbinnen de communicatie plaatsvindt. Het gaat hier enerzijds om de concrete gesprekssituatie, zoals de setting van stoelen, tafel, bureau, de gespreksagenda, de functie, de beschikbare tijd. Anderzijds is het voor veel mensen onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen en wat de regels en procedures zijn. Dit zorgt voor de nodige miscommunicatie. Inzet Het axioma: men kan niet niet-communiceren, vormt de grondslag van het gebied Inzet. Het gaat hier om de onderliggende motieven en beweegredenen van mensen. Elke mens doet wel ergens zijn best voor ook al lijkt dat zo op het eerste gezicht niet het geval. Achter elk gedrag, hoe irrationeel en afwijkend ook, zit voor de persoon in kwestie een logische en positieve intentie. Laatst was er een vrouw die financiële problemen had en daardoor problemen met huisvesting. Ondertussen stuurde ze wel geld naar haar zieke moeder in Marokko. Vervolgens kreeg ze een brief, waarin vermeld stond dat ze zich onverantwoordelijk had gedragen. Dit ging om een juridische context, maar stuitte op veel onbegrip bij de vrouw omdat zij vanuit haar perspectief zich juist als een verantwoordelijke dochter gedroeg. Je moet in dit soort situaties met begrip kijken naar wat haar keuze om geld te sturen betekent en welke gevolgen dat in Nederland heeft. Vervolgens moet je uitleggen waarom deze term in de brief is gehanteerd, zodat de vrouw weer kan bepalen wat ze een volgende keer moet doen. De spreekuurmedewerker gaat steeds op zoek naar de positieve intenties, behoeften en motieven en erkent deze. Erkenning is echter niet hetzelfde als het er mee eens zijn of de ander gelijk geven, maar laten merken dat begrepen wordt wat het voor de cliënt betekent. Wanneer de ander zich erkend voelt, komt er ruimte voor verandering en dialoog: een andere kijk op zaken en een andere wijze van handelen. Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 17

18 3 Borgen van kwalitatief handelen 3.1 Werken in de context van het Leer-Werk-Bedrijf Het Inter-lokaal heeft als Leer-Werk-Bedrijf veel ervaring in het ontdekken en stimuleren van verborgen talent. Veel mensen die bij Het Inter-lokaal en het Open Inloop Spreekuur werken zijn via het Leer-werk-bedrijf aan de slag gekomen. Het Open Inloop Spreekuur biedt kansen voor nieuwe medewerkers in leer-werk-trajecten, gesubsidieerde banen en vrijwilligers om relevante werkervaring op te doen. Mensen combineren zo het leren en werken, waarbij talent tot bloei kan komen. Het team van spreekuurmedewerkers bestaat hierdoor uit medewerkers met diverse werkverbanden en kent een multiculturele samenstelling. Dit betekent ook een grote doorstroming van medewerkers. Werken bij het Open Inloop Spreekuur is ingericht op lerende mensen in de organisatie, waarbij veel van de medewerkers wordt gevraagd. Om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen (blijven) bieden met het Open Inloop Spreekuur is een aantal kwaliteitsborgen en overlegmomenten van groot belang. Er wordt veel geïnvesteerd in begeleiding en scholing. Het spreekuurteam wordt daarom ondersteund door spreekuurcoördinatoren, werkbegeleiders, mentoren en medewerkers van de back office. Verder is er een stevig intern scholingsprogramma en wordt er op thema's geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Werkbegeleiding De spreekuurcoördinator geeft leiding aan de spreekuurmedewerkers en het receptieteam. Dit team bestaat uit vrijwilligers, stagiaires en (semi)professionals. De coördinator voert periodiek werkbegeleidingsgesprekken met de spreekuurmedewerkers. Dit is een coachend gesprek waarin gekeken wordt naar de ontwikkelingen van de medewerker, zijn leerdoelen maar waar ook zaken die de spreekuurmedewerker lastig vindt, besproken kunnen worden. rolverdeling en grenzen Voor spreekuurmedewerkers is het essentieel om de eigen grenzen goed te kennen en deze ook te kunnen hanteren. Sommige cliënten komen namelijk bij het spreekuur en hebben het idee dat de spreekuurmedewerker alles voor hen op zal lossen. Dat is niet haalbaar, niet mogelijk, maar zeker ook niet wenselijk. Soms kun je dit met humor oplossen, soms kun je hen eenvoudig activeren, soms kun je het gedrag van de ander spiegelen. Binnenlopen bij het Open Spreekuur

19 Als iemand onderuitgezakt zit en mij een stapel formulieren toeschuift, dan ga ik soms ook zo zitten en schuif ik het rustig weer terug. Uiteindelijk komt er dan wel een andere houding en kan ik uitleggen hoe ik kan helpen. Daarnaast vormen de spreekuurcoördinator en de werkbegeleider een present aanspreekpunt en is er te allen tijden iemand beschikbaar als er vragen zijn. Tijdens het uitvoeren van diverse taken gedurende de dag werpen zich talloze vragen op. Mensen lopen soms vast, hebben specifieke informatie nodig,, gaan een verkeerde kant op en moeten zelf weer even op het juiste spoor terecht komen. Zij moeten soms zelf weer even in hun kracht gezet worden. Dit is onlosmakelijk verbonden met het werken met lerend-werkende medewerkers. De spreekuurmedewerker is zelf zijn instrument en leert zo elke dag weer bij. Hij/zij wordt in dat proces 'on the job' begeleidt door de coördinator. Werken in koppels De spreekuurmedewerkers draaien het spreekuur doorgaans in duo s. Uitgangspunt is dat er altijd een ervaren spreekuurmedewerker samen met een minder ervaren medewerker het spreekuur draait. Op deze manier wordt zoveel mogelijk de kwaliteit van het spreekuur gegarandeerd, en wordt kennis doorgegeven. Bovendien biedt dit kansen om tijdens het werk gecoacht te worden ( learning by doing ). Terugkerende thema s zijn daarbij lerend werken, de vraag achter de vraag achterhalen en het spanningsveld tussen afstand en nabijheid. 3.2 Bewaken van het professionele handelen Voorbespreking Voor ieder spreekuur vindt een voorbespreking plaats, waar alle spreekuurmedewerkers en de medewerker van de cliëntenbalie bij aanwezig zijn. Tijdens de voorbespreking wordt afgesproken welke duo s het spreekuur draaien. In principe worden er geen andere activiteiten gepland tijdens het spreekuur. Mocht het voorkomen dat een spreekuurmedewerker toch een andere afspraak of activiteit wil plannen tijdens het spreekuur, dan wordt dat tijdens de bespreking voorgelegd en besproken. In de voorbespreking is ook ruimte voor andere mededelingen die het spreekuur aangaan. Consultatie tijdens het gesprek (expertise erbij halen) De spreekuurmedewerker heeft een grote verantwoordelijkheid. Als er door zijn toedoen fouten worden gemaakt heeft dat gevolgen. De spreekuurmedewerker moet daarom goed weten waar zijn kracht ligt en waar zijn expertise eindig is. Daarom zijn er allerlei mogelijkheden om er expertise bij te halen in de vorm van Binnenlopen bij het Open Inloop Spreekuur 19

20 (interne) specialisten. Dit kan betrekking hebben op het terrein van financiën, sociaal-juridische vraagstukken of vreemdelingenrecht, maar dit kan ook gaan over vage signalen op psychosociaal gebied die voor de spreekuurmedewerker maar niet helder worden. Een open communicatie met de cliënt daarover maakt het mogelijk om hulp in te schakelen. Door soms een expert mee te laten kijken voelt de cliënt zich ook serieus genomen. Het is ook mogelijk om iemand bij het gesprek aanwezig te laten zijn die kan tolken. Tevens speelt de spreekuurcoördinator een belangrijk rol bij complexe vragen. Ook deze kan bij het gesprek aanwezig te zijn. Soms wordt de coördinator ook in het gesprek geroepen om een andere toon en dynamiek in het gesprek te brengen. Innemen van zaken Als een casus complexer is wordt deze ingenomen. Dit betekent dat er een traject start en dat er meerdere afspraken en acties nodig zijn om het probleem op te lossen. De medewerker die de zaak heeft ingenomen, is verantwoordelijk voor de voortgang van het traject. Die verantwoordelijkheid houdt pas op als de zaak is afgehandeld of als de zaak is overgedragen aan een andere medewerker en met die medewerker is doorgesproken. Er is hoe dan ook een actieve houding in het volgen van de zaak. Als er bijvoorbeeld een brief is verstuurd naar een instantie met de vraag van de cliënt, dan is daarmee de kous niet af. De medewerker houdt in de gaten of de instantie een antwoord geeft. Eventueel wordt daar weer samen met de cliënt op gereageerd. Nabespreking Na ieder spreekuur volgt een nabespreking. In principe worden alle cliënten in de nabespreking besproken. Hierdoor kan ook informatie van andere medewerkers of partners gedeeld worden Als er geen bijzonderheden zijn kan dit kort. Gaat het om complexe situaties, dan worden deze uitgebreider in het team besproken. De interne collega s, maar ook externe partners, zoals medewerkers van NIM, SWON, V&NZG, Dichterbij, MEE, RIBW, Iriszorg, 3M-advocaten en Sociaal Raadslieden hebben hun inbreng bij de bespreking. De inbreng van externe partners levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het spreekuur. Zij hebben specifieke kennis en expertise en kunnen bepaalde vragen stellen, waardoor de betreffende spreekuurmedewerker weer mogelijkheden ziet, waar hij of zij zelf nog niet aan gedacht had. Tijdens de nabespreking is er ook meer aandacht voor de gehele context waar de cliënt zich in bevindt. Soms is een spreekuurmedewerker nog zo gericht op de kern van de problematiek dat er minder aandacht is voor aanverwante leefgebieden. Toch is het goed om deze mee te nemen, omdat soms ook de oorzaak voor bepaalde situaties juist afkomstig is uit een hele andere hoek. Ook wordt tijdens de nabespreking bekeken welke hulpverlening het beste kan helpen. Als een cliënt doorgeleid wordt naar een andere instelling gebeurt dit altijd via een zogenaamde 'warme overdracht'. Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het open spreekuur

Binnenlopen bij het open spreekuur Binnenlopen bij het open spreekuur methodiekbeschrijving de kracht!! van het Open Inloop Spreekuur : * Concreet en laagdrempelig * Herkenbaar * In de buurt, aanwezig en betrokken * Activeren en verbinden

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model éêçîáååáéi á ã Ä ì ê Ö O Ç É a áê É Åí áé téäòáàå jáåçéêüéçéå Het TOPOI- model In de omgang met mensen, tijdens een gesprek stoten we gemakkelijk verschillen en misverstanden. Wie zich voorbereidt op storingen,

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen!

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen! Inleiding Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. ziet al een aantal jaren de aanloop van kwetsbare burgers toenemen. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat kwetsbare burgers onvoldoende op het netvlies te staan

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts In verbinding zelf keuzes maken Petri Embregts Cliënten eigen keuzes laten maken, ze regie geven over hun eigen leven, dat is wat we nastreven Dhr Hans Bouter Leidsch Dagblad Eigen regie, zelf keuzes maken

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Beleidsvisie SWW

Beleidsvisie SWW Beleidsvisie SWW 2017-2018 Aanleiding De ontwikkelingen in het sociale domein gaan snel en dit vraagt van de SWW dat voortdurend wordt gekeken of het beleid nog voldoende actueel is. Met deze beleidvisie

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Eigen kracht van burgers en zelfregie vormen nu het motto.

Eigen kracht van burgers en zelfregie vormen nu het motto. ZELF- REGIE Zelfregie Eigen kracht van burgers en zelfregie vormen nu het motto. De opdracht van ons, Buddyzorg Limburg, is dan ook om mensen zó te ondersteunen, dat ze zo goed mogelijk de regie kunnen

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Interculturele gespreksvoering

Interculturele gespreksvoering Interculturele gespreksvoering een systeemtheoretische en pluralistische benadering Edwin Hoffman Communicatie, een universeel proces Mensen geven betekenis aan hun fysieke en sociale omgeving, wisselen

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Er zijn van die situaties, waarin een verwijdering of schorsing van een leerling in beeld komt. Vaak een noodmaatregel, omdat het conflict dan

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene Promens Care Triadekaart Triade kaart CLiënT begeleider ouders/ naastbetrokkene De Triadekaart De cliënt: Mijn zus doet veel voor me. Meer dan ik nodig vind. Een nieuw begrip De begeleider: Uitstekend

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie