De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad"

Transcriptie

1 De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad Brondocument: versie 14 april 2015

2 Agenda stad Nederland werkt aan een Agenda Stad. Terecht, want steden groeien en ondergaan fundamentele economische en sociale veranderingen. Amsterdam draagt graag aan deze agenda bij en gaat daarover in gesprek. Niet door eenmalig een eigen agenda neer te leggen maar door actief te participeren in discussies over de stad en maatregelen die steden en daarmee Nederland kunnen versterken. Dit levende document vormt de eerste Amsterdamse aanzet in dit proces. Het beschrijft de urgentie om aan stedelijke vraagstukken te werken,de open houding die Amsterdam in het proces aanneemt en de onderwerpen waar het wat Amsterdam betreft over zou moeten gaan. Op deze onderwerpen zoeken we de komende tijd partners, in de regio, bij andere overheden en in de maatschappij. Rond een selectief aantal onderwerpen gaan we coalities aan om tot concrete en doordachte maatregelen te komen. Want sterke steden op lange termijn vragen nu om concrete acties. 2

3 Als we verstedelijking op de goede manier laten gebeuren, kan het een aanjager van groei zijn Joan Clos, uitvoerend directeur van het Habitatprogramma van de Verenigde Naties Van San Francisco tot Berlijn en New York tot Shanghai, wereldwijd trekken mensen en bedrijven naar de stad. De stad is de plek waar grote economische en maatschappelijke uitdagingen zich voordoen, waar interactie plaatsvindt, maar ook waar kansen liggen voor nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen en de complexiteit van deze uitdagingen toe. Om de potenties van steden te benutten en Nederlandse steden mee telaten doen in de mondiale economie is het noodzakelijk meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van krachtige, innovatieve, duurzame en welvarende steden. Amsterdam wil hier een actieve bijdrage aan leveren en haar verantwoordelijkheid nemen, met een nieuwsgierige attitude om te leren, te experimenten en kennis, capaciteit en expertise uit te wisselen. Als verantwoordelijke hoofdstad wil zij investeren in de randvoorwaarden voor en gevolgen van de groei. In deze positionpaper wordt uitgelegd hoe Amsterdam ruimte economisch succes wil realiseren met behoud van kwaliteit van leven. 3

4 Aantrekkelijke stad Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. In Europa is dit 70% en in Nederland woont zelfs meer dan 80% in verstedelijkt gebied. Amsterdam moet worden gezien op de schaal van de Metropoolregio Amsterdam. Dit vormt binnen Nederland een van de belangrijkste economische motoren. Amsterdam krijgt er de afgelopen 7 jaar gemiddeld ruim nieuwe inwoners per jaar bij. Er werken circa 1,5 miljoen mensen in de Metropoolregio Amsterdam, waarvan ongeveer 1/3 buiten de Amsterdamse regio woont. Amsterdam scoort goed op het gebied van aanpassingsvermogen, kwaliteit van leven en economie. Vooral dankzij goede gezondheid, een prettige leefomgeving, lagecriminaliteit, hoogwaardige technologische infrastructuur, veel hoger opgeleiden en de nabijheid van Schipholdoet Amsterdam het goed in de competitie tussen steden in de wereld. Die concurrentiepositie willen we de komende jaren versterken. Daarvoor is het nodig om de condities voor welvaart, leefbaarheid, duurzaamheid en geluk te behoudenen te verbeteren. Groei kan echter ook een keerzijde hebben. Amsterdam zet daarom in op duurzame groei met oog voor de balans in de stad en de transitie naar een circulaire economie.een stad die ook in de toekomst aantrekkelijk is met een goede balans om te wonen, te werken en te bezoeken. Dit draagt bij aan een Stad van iedereen! 4

5 Tolerante stad Dankzij het tolerante leefklimaat groeide Amsterdam in de afgelopen eeuwen uit tot een multiculturele, tolerantie stad. Nergens ter wereld wonen zoveelverschillende culturen bij en met elkaar. Daarmee is Amsterdam geworden tot een stad die werkt alseen magneet op kunstenaars en ondernemers uit de culturele en creatieve sector. Het imago van de stad van het Vrijdenkenhouden we graag vast. De Amsterdamse bevolking heeft zich ontwikkeld tot een hyperdiverse gemeenschap. Divers in nationaliteit en levensovertuiging. Zo telt Amsterdam maar liefst 180 nationaliteiten, waarmee de helft van de inwoners van buitenlandse afkomst is. Maar ook divers in leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zo heeft Amsterdam al decennia lang een aantrekkingkracht op jongeren die naar de stad komen om te sturen en pas afgestudeerden die aan het begin van hun carrière staan. En met ruim plussers in de stad, biedt onze stad ook voor ouderen een fijne woonomgeving. Allochtoon en autochtoon; moslim en christen; studerend en gepensioneerd; Ajaxieden AZ fan; in veelzijdig Amsterdam leven verschillende bevolkingsgroepen naasten met elkaar. Dat vraagt een tolerante en verdraagzame houding van alle Amsterdammers. Erkenning voor de ander en het respecteren van andermans vrijheid zijn daarom noodzakelijk. Voor antisemitisme, homofobie en islamofobie geen plaats. In Amsterdam moet iedereen zichzelf kunnen en blijven zijn. 4

6 Amsterdam Wereldstad De trek naar de stad zorgt dat steden in het centrum van de belangstelling staan. Ook de EU richt zich op de veranderende positie van steden in de UrbanAgenda, die gericht is op algemene Europese doelen, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, werkloosheid en sociale uitsluiting en het realiseren van de circulaire economie. Steden spelen een cruciale rol in deze opgaven. Voor succes zijnsteden echter voor een belangrijk deel afhankelijk van haar relatie met het land waarin ze zich bevinden en haar internationale positie. Jongeren trekken bijvoorbeeld vanuit alle hoeken van Nederland (en daar buiten) naar Amsterdam om hun talent te verzilveren. Ook profiteert Amsterdam van investeringen van het Rijk in infrastructuur en onderwijs. Andersom draagt Amsterdam bij aan de Nederlandse economie met een groot aandeel in het BNP, werkgelegenheid en innovatief vermogen. Nederland kiest daarbij om internationale hotspot voor circulaire economie te worden en Amsterdam wil hier een koppositie in verwerven. Voor een sterkere positie van Nederland in de mondiale economie is het essentieel dat Nederlandse steden hun potentie optimaal kunnen benutten. Omdat Nederlandse steden in Europees perspectief klein zijn qua omvang adviseren de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur (RLI) om stedelijke agglomeraties te versterken. Zo kan ook Amsterdam beter in staat worden gesteld bij te dragen aan het succes van Nederland als geheel. 5

7 Huidige instrumentarium ontoereikend Economische, ruimtelijke en sociale kansen en uitdagingen die inde 21 e eeuw op ons afkomen vragen om een duurzamere en slimmere samenwerking tussen stad en land. Dit vraagt vernieuwing op het gebied van de wijze van besturen ( governance ), wet-en regelgeving en financiering. Amsterdam ziet de meerwaarde van Agenda Stad daarom in: Het bieden van ruimte aan experiment Faciliteren van opschaling van succesvolle initiatieven Bieden van lokaal en regionaal maatwerk Meer maatschappelijk rendement behalen door thema s met elkaar te verbinden. Steden staan in het centrum van de aandacht. Het is aan Nederland als geheel om dit te verzilveren en hiervan te profiteren. 6

8 Wereldstad in balans De aantrekkelijkheid van steden en Amsterdam in het bijzonder iseen continue zoektocht naar nieuwe balans op sociaal, ruimtelijk, ecologische en economisch gebied.tussen toerisme en belangen van inwoners. Tussen verdere verstelijking en aantrekkelijke, toegankelijke steden. Om in de toekomst een leefbare stad voor iedereen te blijven zijn acties op verschillende terreinen nodig. De Amsterdamse inzet voor de Agenda Stad is daarom gericht op destuwende kracht van nieuwe economische impulsen die duurzame groei, innovatie en ontwikkeling tot stand brengen op drie thema s: 1.Nieuwe economie 2.Connectiviteit 3.Kwaliteit van leven 7

9 Nieuwe economie Kennis en innovatie spelen een cruciale rol in het realiseren van economische groei. Inzet op MKB en transitie naar een circulaire economie bieden grote kansen. Vooral de systeemtransitie van een oude, lineaire naar een circulaire economie biedt een kans om ons internationaal te onderscheiden. 1.Start up Amsterdam 2.Kennisstad en innovatie 3.Regionale focus op economie 4.Transitie naar een duurzaam Amsterdam 8

10 1. Start up Amsterdam Ontwikkeling Acties De wereldglobaliseertin eenhoogtempo en het wordt(fysiek) steeds makkelijkomeenbedrijftestarten of tegaanwerkenop een willekeurige plaats in de wereld. Diversiteit in stedelijke milieus waarin veel en makkelijk contactengelegdkunnen wordenzijncruciaalvoorhet slagenvan deze bedrijven. Snelle groeiers hebben een grote vraag naar kapitaal en traditionele banken en instellingen vinden het vaak lastig om indit soort bedrijven te investeren. In andere landen is de investeringsbereidheid van ondernemingen groter en is er meer durfkapitaal beschikbaar. Meer en meer wordt aandacht besteed aan duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Gevolgen Talent is steeds minder plaatsgebonden en zoekt een baan of start een eigen bedrijf op een plaats in de wereld waar veel dynamiek is en kansen zijn. Of waar het prettig wonen is. Traditionele regels zijn vaak niet ingericht op talent dat nog geen vaste baan heeft, maar een eigen start-upof als ZZP-eraan de slag wil. Nederlandse Start-upshalen hun investeringen vaak uit het buitenland (mnvs) en vetrekken daardoor ook soms naar het buitenland. Grote bedrijven uit SiliconValleykopen in hoog tempo innovatieve bedrijven (en daarmee het daar werkzame talent) op. Meer behoefte aan andere vormen van financiering. Maak investeren in start-ups aantrekkelijker Vergroot prikkels voor corporates om te investeren in start-ups Trek durfkapitaal actief aan en stimuleer om in Nederland te investeren Maak meer regionale overheidsfondsen beschikbaar om private investeringen te versnellen Gebruik de lokale overheid als preferente eerste klant. Neem barrières weg voor international talent om zich te vestigenen eenstart-up testarten. Neem knelpunten weg op het gebied van visa / verblijfsvergunningen / tewerkstellingsvergunningen (bijv. werken als zelfstandige naast een baan/phd) Pas wetgeving aan die ons belet de stad aan te passen aan een snel veranderende internationale gemeenschap bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en huur- en woonbeleid Zorg voor voldoende ruimte in diverse stedelijke milieus voor startups en doorgroeiers. 9

11 2. Kennisstad & innovatie Ontwikkeling In de economie gaat het in de toekomst om internationale sterke regio s; de onderlinge concurrentiestrijd voor economische groei neemt toe tussen nationale en internationale regio s. De lang aanhoudende recessie vanaf 2009 heeft de groeivoorsprong van de MRA ten opzichte van Nederland doen afnemen. Doordat meer mensen in de crisis een baan zochten terwijl de werkgelegenheid niet toenam, liep de werkeloosheid in Amsterdam op. Kennis en innovatie speelt een cruciale rol in het realiseren van economische en duurzame groei.. Het onderwijs is zich bewust van de snelle veranderingen opde arbeidsmarkt en sluit daar zo goed mogelijk op aan. Gevolgen Huidige kennisprofiel en basis wordt onderbenut. Het besteed onderzoek & ontwikkeling budget in Nederland blijft achter bij concurrerende landen. De werkeloosheid in de MRA loopt verder op, naar verwachting tot 9,25 procent van de beroepsbevolking in Toenemend tekort aan flexibele leeromgeving waarbij werk en leren elkaar aanvullen, ook op hoger niveau. Toenemend tekort aan flexibele leeromgeving waarbij werk en leren elkaar aanvullen. Ook op hoger niveau. Acties Verbreed de kennisbasis Acquireeractief (internationaal) talent (personen) en kennisintensieve organisaties / instellingen. Richt op het maximaal opleiden van groepen die nu niet hun volledige potentieel behalen in het onderwijs. Borg onderscheidendekennisin curriculum van onderwijsen wetenschap. Verdiep de kennisbasis Vergroot samenwerking tussen verschillende partijen en tussen verschillende clusters Vergroot de toegevoegde waarde van de kennisbasis Zorg voor betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, vooral op MBO niveau, bijv. door het intensiveren van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (curricula, stageplaatsen, etc) Stimuleer en faciliteer de valorisatie van kennis. Vergroot ondernemerschap op basis van kennis en het aandeel van het innovatieve MKB, oa door het bieden van shared facilities Stimuleer groei private investeringen in onderzoek & ontwikkeling Faciliteren en stimuleren van sociale innovatie 10

12 3. Regionale focus op economie Ontwikkeling Economischeontwikkelingvindtplaatsin stedelijkegebieden, en danvooralin de stadzelf. Concurrentievan Nederlandsestedenis met buitenlandse steden, niet met andere Nederlandse steden. Veel economische ontwikkeling, innovatie en groei van banen komt door innovatief MKB en dan vooral startups en snelle groeiersbinnendatmkb. Huidigenationaleinvesteringen, bijvoorbeeld via de topsectoren, zijn vaak gericht op middellange termijnen komenterechtbijgrotebedrijven. Gevolgen Acties Maak meer middelen beschikbaar voor economische ontwikkeling op stedelijk en regionaal niveau Lokaliseer drijfveren Lokaleoverhedenhebbenbeterzichtop ecosystemenen de behoefte van MKB. Bovendien is dat per regio anders. Breng meer focus aan in topsectorenbeleid, Waarbijkrachtigeclusters wordenversterkt; gesteunde uitdagers als aanvulling op topsectorenbeleid Zet gerichter in vanuit het Rijk, bijvoorbeeld op kennisontwikkeling Kiesvan de 70 locatiesin Nederland die zichnu alswetenschapsparkachtigaanprijzen, ermaximaal10 alswetenschapsparkenvan nationaal belang en investeer in deze wetenschapsparken De huidige stimulerende maatregelen richten zich te weinig op MKB en daardoor worden kansen gemist. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor nevenactiviteiten van kennisinstellingen. Onvoldoendeinvesteringenin nieuweelementenvan de economischestructuurzoalsversnellers, incubators die startende ondernemers op weg helpen en overdracht van technologie vanuit universiteiten, gedeelde werkvoorzieningen voor MKB, innovatieve fondsen, nieuwe(toegepaste) kennisinstituten, etc. 11

13 4. Transitie naar duurzaam Amsterdam Ontwikkeling Acties Toenemende trek van mensen naar de stad geeft toenemende druk op de ruimte, grondstoffen, voorzieningenen de infrastructuurvan de stad. Circulaire economie is een kans om Nederland niet alleen te verduurzamen, maar ook om economische kansen te benutten en innovaties te realiseren. Het sluiten van ketens op het gebied van materialen, grondstoffen, energie en water leidt tot besparing en efficiënter gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen. Circulaire economie gaat zowel over slim en anders gebruiken van grondstoffen als over kennis, innovatie, nieuwe economische modellen, gezondheid, en tegengaan van ongelijkheid. Er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor deeleconomie als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen. Gevolgen Ditvraagteenandererolvan de lokaleoverheid. Zogaathet bijv. om nieuwe vormen van samenwerken met partijen in de stad, ruimte biedenvoorexperimenten. We sluitenaanbijde belevingvan de Amsterdammer. We kijken niet alleen naar normen maar vooral ook naarwatergebeurtop straat, in de wijk. Nationale wetgeving (in o.a. de energiewet) maakt het onmogelijkom op grote schaal lokale energie op te wekken en daardoor wordt innovatie (en transitie) geremd. Initiatieven missen de kracht en omvang om resultaten te boeken op de schaal van de belangrijke stedelijke kringlopen. Huidige wet-en regelgeving is nog niet ingericht op nieuwe vormen van de deeleconomie Geefruimteen middelen(toolbox) omlokaalmaatwerkmogelijk te maken Voorbeeld 1: de huidige Kaderrichtlijn Afval is een belemmering bij het inzetten van afval als grondstof. Voorbeeld 2: de mogelijkheid om lokale fiscale instrumenten in te zetten ten behoeve van duurzaamheid, bijvoorbeeld door te differentiëren in parkeertarieven naar milieukenmerken Maak een circulaire (regel)vrije zone Amsterdam Waar geëxperimenteerd mag worden buiten de regels om, zodat er beperkingen kunnen worden weggenomen en nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. Amsterdam wordt daarmee de testlocatie voor Nederland. Denk bijvoorbeeld aan Buiksloterhamals proeftuin voor circulaire gebiedsontwikkeling. Pas de (belemmerende) nationale energiewet aan Om lokale energie-systemenmogelijk te maken en te stimuleren. Verschuif belastingen van arbeid naar grondstoffen Om het gebruikvan secundairegrondstoffentebevorderenen reparatie-en recyclebrancheteversterken. Ontwikkelen van een lokaal en nationaal kader ter stimulering van mogelijkheden voor de deeleconomie 12

14 Connectiviteit Bereikbaarheid in de breedste zin van het woord is een belangrijke voorwaarde om economische groei te ondersteunen en mogelijk te maken: 1.Knooppunt Amsterdam 2.Stedelijke bereikbaarheid 13

15 1. Knooppunt Amsterdam Ontwikkeling Acties Luchtvaart knooppunt: Schipholis een essentieel onderdeel van het Nederlandse vestigingsklimaat, vooral dankzij de vele verbindingen die Schiphol heeft met de rest van de wereld. Deze hub functiestaatonderconstantedruk. Ook de bereikbaarheid van Schiphol is een zorgpunt, vooral per openbaar vervoer Digitaal knooppunt : Nederland was altijdeengidslandop het gebied van internetverbindingen en internetkwaliteit, maar zakt op ditmoment hard wegop de lijstjes. Haven knooppunt: De Adamsehavenregio vervult een belangrijke rol voor NL als logistieke wereldspeler en als toegangspoort tot Europa. De internationale concurrentie is echter fors. Gevolgen Luchtvaart knooppunt :Luchthavens die hun hub positie kwijtraken, winnendie vrijwelnooitterug(bijv. Milaan, Brussel, Barcelona). Dit heeft ook implicaties voor de economische positie van de regio Digitaal knooppunt: Nederland verliest concurrentiepositie met andere landen in de wereld, omdat investeringen in connectiviteit zowel voor wetenschappelijke, bedrijfsmatige als consumenten doelstellingen achterblijven. Haven knooppunt: De huidige positie van de haven als 4e van EU staat onder druk. Zorg voor behoud van de Hub-functie van Schiphol Weegnieuwelandingsrechtenzorgvuldigafvoorpartijendie restrictieve luchtvaartverdragen hebben en een sterke hub carrier Blijfalert op mogelijkoneerlijkeconcurrentievan anderehub carriers (vooral uit het Midden Oosten) Verbeter de OV-bereikbaarheid van Schiphol Breid de OV-terminalSchipholPlazauit (afspraken over dekking kosten) Zorg voor grotere betrouwbaarheid spoortunnel/-vervoer (druk op ProRail/NS) Zorg voor betere informatievoorziening (bezoeker/reiziger centraal); Push op groter betaalgemak (bijv. 1 ticket voor al het OV) Onderzoek toekomstige mogelijkheden om OV van/naar Schiphol verder uit te breiden na bestaande programma s Bijv. via uitbreiding metronet en het beter benutten van HSL-Zuid verbinding Lanceer een digitaal Deltaplan Met breedband internet versnelling op Nederlandse schaal en actief aantrekken datacenters en computingcapaciteit naar green data-port Amsterdam Creëer een eerlijk speelveld Naast het gezamenlijk programma Zeehavens , zet de Amsterdamse havenregio zich in om de meest duurzame en metropolitanehaven ter wereld worden. Hier is nu echter nog niet sprake van een gelijk speelveld op Europees niveau, bijvoorbeeldop het gebied van milieuwetgeving. 14

16 2. Stedelijke bereikbaarheid Ontwikkeling Steden groeien economisch en demografisch sneller dan gebieden buiten de stad. Stedelijke mobiliteit (fiets+ov+deelsystemen+lopen) verschilt steeds meer van mobiliteit in landelijker gebieden (autobezit). De eerste en laatste mijl worden steeds bepalender, terwijl veel geld uit het MIRT nog steeds naar uitbreiding van rijkswegen en spoorlijnen tussenstedelijke gebieden gaat. Er wordt bezuinigd op stedelijk OV. Gevolgen Druk op stedelijke infrastructuur, openbare ruimte en overstappunten neemt toe. Leefbaarheid komt onder druk. Ruimte (ook om te bouwen) wordt schaarser. Discrepantie tussen landelijke en stedelijke netwerken. Stedelijke distributie vormt met het drukker worden van de stad een steeds grotere opgave. Acties Verschuif het investeringszwaartepunt van verbindingen tussen stedelijke gebieden naar verbindingen binnen stedelijke regio s Zodat ook investeringen in rijksinfrastructuur beter worden benut Ontschotfondsen voor infrastructuur, beheer, exploitatie en ruimtelijke ontwikkeling Bijv. experimenteren met gebiedsfonds/aanpak Investeer met de regio gezamenlijk in capaciteit en kwaliteit van overstap-/knooppunten Zodat netwerken en vervoerwijzen beter op elkaar aansluiten en het tegelijkertijd aantrekkelijke, stedelijke plekken worden om te werken, te ontmoeten, te verblijven en te winkelen. En daarbij nieuwe mogelijkheden geeft voor stedelijke distributie (vracht-hubs). Zorg voor meer focus op bereikbaarheid economische kerngebieden Onder andere via concessie-eisen aan de NS 15

17 Kwaliteit van leven Het inspelen op de consequenties van groei is voor Amsterdam cruciaal. Alleen dan blijft de stad nu en in de toekomst een leefbare stad voor iedereen. 1.Ruimte voor stad en ontwikkeling 2.Stad met perspectief 3.Arbeidsmarkt en participatie 4.Gezonde Stad 5.Veilige stad 16

18 1. Ruimtevoorstaden ontwikkeling Ontwikkeling Acties Amsterdam groeit sterk, in de afgelopen periode gemiddeld met inwoners per jaar. Deze groei zet door. Er is een tekort aan woningen (vooral binnen de ring) De balans tussen huur-en koopwoningen verandert snel (van 14% koop in 2000 naar 31% koop in 2014). Investeringscapaciteit woningcorporaties onvoldoende om groei te kunnen accommoderen en kerntaak mogelijk te maken Vakantieverhuur van woningen neemt grote vlucht Grotere toestroom vluchtelingen/statushouders (langdurige) leegstand in vastgoed neemt toe Klimaatveranderingen Gevolgen Amsterdam en de regio als geheel wordt minder toegankelijk voor alle inkomensgroepen De vraag naar woningen stijgt sterk. Woonfunctie binnen de ring staat onder druk vanwege andere economische profijtelijke functies (zoals toeristische verhuur) Huren stijgen snel, vooral binnen de ring Grote druk op Amsterdam en de regio om woningmarkt toegankelijker te maken voor alle inkomensgroepen en voldoende woningen te bouwen in aantrekkelijke nieuwe stedelijke milieus in de periode om de sterke groei van bevolking, bedrijvigheid en toerisme op te kunnen vangen. Er komt meer nadruk op het klimaatbestendig maken van de stad Vergroot de toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad voor alle inkomensgroepen Maakruimtevoorexperimentenop lokaalniveauin het woonbeleid maatwerk in toepassing inkomensgerelateerde huren. Maatwerk financiële normen WSW en CFV (Autoriteit Woningcorporaties) voor groeigebieden Afspraken maken over wet- en regelgeving aangaande Leegstand Afspraken maken over huisvesten vluchtelingen/statushouders STEP-regelingmeer geschikt maken voor ook grote steden (gestapelde bouw). Voeg meer woningen toe in aantrekkelijke stedelijke milieus Maak ruimte voor experimenten op lokaal niveau in de complexe milieuwetgeving, met name in de industrie- en luchtvaart-lawaai-dossiers. Met maatwerk op object- en blokniveau kan een comfortabel binnenmilieu gemaaktworden(vgl. oplossingenin het kadervan weg-en spoorweglawaai). Mogelijk extra woningen in bijv. Sloterdijk/Haven-Stad en Schinkel Ontkoker geldstromen gebiedsontwikkeling: Beperken of afschaffen belastingen(zoalsoverdrachtsbelastingof BTW) op geldstromenin de gebiedsontwikkeling, om maatschappelijke meerwaarde te verzilveren en in te zetten in bedrijfsplannen die afzonderlijk NIET, maar als geheel WEL rendabel zijn. Faciliteerbinnenstedelijketransformatie (financieelen regeltechnisch) en brengversnellingaanin dossiers rondsuboptimalesnelweg-en spoorinfrastructuur in de stad: Voorkom verstening van natuur en landschap en zet in op herstructurering en transformatie.binnenstedelijk transformeren kostmoeite, omdatgebiedenvan functiemoetenwisselen: van verouderden somsvervuildbedrijventerreinnaarmodernewoon-werk-verblijfslocatie. De hoge kosten voor wegen en railverbindingen naar anders benodigde uitleglocaties zijn echter niet nodig, dus kunnen hierin geinvesteerd worden. Proeftuinzijnvoorvernieuwingin klimaatbestendigheid(oarainproof en Westpoort als proeftuin). 17

19 2. Stadmet Perspectief Ontwikkeling Leefbaarheid,in de meest brede zin van het woord, is een cruciale randvoorwaarde voor het sociaal en economisch functioneren van de stad. Groei betekent, zonder interventies, ook concurrentie op woningmarkt, kans op grotere verschillen arm/rijk, toename van eenzaamheid. Ineen inclusieve stad is ruimte voor iedereen, in al z n verschijningsvormen.. Omgaan met buitengeslotenenis één van de grootste en blijvende uitdagingen van de toekomstige stad. Gevolgen Toenemende tweedeling en negatieve beeldvorming over groepen en gebieden in de stad. Roep om inventiviteit, creativiteit, onverschrokkenheid en inzet van iedereen voor het bieden van perspectief aan degenen die met de negatieve effecten van de stad als ontwikkelingsmotor te maken hebben Acties Woonlasten ed. inzetten op creëren kleinere energie coöperatieven voor lage inkomens (anders richten subsidies, verlagen woonlasten, in samenhang met corporaties; business model op ontwikkelen, zit ook nog veel regelbelemmeringen op Via verschillende wegen (experimenten, proeftuinen, generieke maatregelen) de best werkende oplossingen vinden die leiden tot groei, leefbaarheid en innovatie. Stimuleren van regionale interactie en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, bestuur en samenleving Benut de kennis en inzichten uit de wijkgerichte aanpak (bij zowel Rijk als gemeenten). Bouw verder op sociaal kapitaal en de dragende samenleving (sociale ondernemingen, ruimte bieden voor bewonersinitiatieven ). Investeren in het tegengaan van agglomeratienadelen als congestie, achterblijvende (verkeers)veiligheid en woonkwaliteit Verminder de barrièrewerking van de A10 door (starten van onderzoek naar) het afwaarderen van de A10-West en het benoemen van de A5/A9 als nieuwe ring A11 18

20 3. Arbeidsmarkt en participatie Ontwikkeling In Amsterdam zien we enerzijds een toenemende vraag naar hoogopgeleid, creatief en flexibel talent voor de creatieve maakindustrie en zien we anderzijds een toenemende neerwaartse spiraal voor lager opgeleiden en migranten in de stad. Tegelijkertijd verdwijnen middenbanen en het middelbaar personeel uit de stad. Hoogopgeleide nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, kunnen voorzien in de toenemende vraag op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt (25% van de totale arbeidsmarkt van Groot-Amsterdam). Gevolgen We zien een toenemende behoefte aan minder regelgeving bij de bovenkant van de arbeidsmarkt en bij werkgevers. Aan de andere kant is een toenemende rechteloosheid waarneembaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen hebben twee banen nodig om een minimuminkomen te verwerven. (armoede-en schuldenproblematiek: ruimt 1 op de 5 huishoudens heeft minimuminkomen). Ruimtelijke concentratie van minima neemt toe Acties Grijp de mogelijkheden die de groep nieuwkomers biedt en erken en benutde talentendie zijmeebrengen. Faciliteerde aansluiting naar de arbeidsmarkt (waaronder diplomawaardering/erkenning van verworven competentiescertificaat), vooral voor jongeren. Maak sociaal beleid ZZP-beproefd Zet in op doelmatiger inzet van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk rendement. Zorg met regelgeving voor het beperken van perverse prikkels (draaideur werk versus uitkering) Zorg dat MKB optimaal gefaciliteerd wordt, respecteer de beslagvrije voet. Verstevig de gemeentelijke regie op armoedebeleid en plaats deze samen met bijzondere bijstand -in een breder kader: sociaal herontwerp Neem financiële belemmeringen weg en decentraliseer door (flexibilisering verstrekken uitkeringen) zodat nog meer maatwerk mogelijk wordt en meer mensen kunnen meedoen in de Amsterdamse samenleving. 19

21 4. Gezondestad Ontwikkeling Stijgende levensverwachting vraagt om het leveren van kosteneffectieve, efficiënte en patiëntgerichte (sociale) gezondheidszorg. Toename van welvaartsziekten Verschil in levensverwachting tussen een hoog-en laagopgeleide is zes jaar. Lager opgeleiden krijgen 20 jaar eerder met gezondheidsproblemen te maken in vergelijking met hoogopgeleiden! Psychosociale problematiek (depressie en angst, maar ook eenzaamheid) is geassocieerd met urbanisatie. grootstedelijke omgeving zodat mensen vitaal blijven). Gevolgen Exponentieel stijgende zorgkosten (ouderen, welvaartsziekten en relatief weinig inzet op preventie) Lager opgeleid betekent nog altijd een verslechterd perspectief : slechtere woningen, slechtere leefgewoonten (niet bewegen, ongezond eten, psychische gezondheid kwetsbaarder) en eenzaamheid. Het is een steeds grotere - om onze meest kwetsbare bewoners daadwerkelijk te laten profiteren van de decentralisaties en de organisatie daarvan dichtbij in de wijk (gezien de toenemende aftand tussen hoog-en laagopgeleid). Acties Van genezen naar voorkomen Investeer in en organiseer innovatieprikkels in ons zorgstelsel. Nu is het financieel voor zorgaanbieders niet aantrekkelijk om te innoveren en in preventie te investeren. De inrichting van de openbare ruimte heeft een grote invlo9ed op preventie kan bewegen stimuleren. Deel deze kennis met investeerders. Biedt ruimte voor oplossingen dichtbij Amsterdammer Creëer regelvrije ruimte voor maatwerk en oplossingen die niet binnen huidige wet- en regelgeving vallen Neem de woonomgeving als uitgangspunt en sluit daarmee aan bij behoeften en wensen van bewoners. Zorg voor een gezonde leefomgeving, door de luchtkwaliteit op straat te verbeteren. Kennisinstellingen (binnen en buiten de regio) werken samen aan oplossing voor gezondheidsuitdagingen. Naast Amsterdam InstituteforAdvancedMetropolitanSolutionsook Amsterdam Health and TechnologyInstitute(richt zich oaop onderwijs en technologische innovatie) Sarphati Instituut (focus op vroege preventie van welvaartsziekten) UrbanVitalityprogramma van de Hogeschool van Amsterdam (persoonlijke en omgevingsfactoren in een grootstedelijke omgeving zodat mensen vitaal blijven). 20

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport VOORWOORD Impressie symposium rapport 1. Essay UvA 2. Essay BMC 3. Essay BCG 4. Essay UvT Voorwoord Het

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie